Bilingual: 164. From the Embassy: Sinh viên Phật tử cố thủ ở Chùa Xá Lợi / Buddhist students formed cordon around Xa Loi Pagoda

09/06/20233:09 SA(Xem: 823)
Bilingual: 164. From the Embassy: Sinh viên Phật tử cố thủ ở Chùa Xá Lợi / Buddhist students formed cordon around Xa Loi Pagoda

 

blankBilingual:
164. FROM THE EMBASSY:
SINH VIÊN PHẬT TỬ CỐ THỦ Ở CHÙA XÁ LỢI /
BUDDHIST STUDENTS FORMED CORDON AROUND XA LOI PAGODA

Author: Trueheart

Translated by Nguyên Giác


us-embassy-saigon-vietnam_200-2

 

 

164. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

 

Saigon, June 11, 1963, noon.

 

1147.

Procession of approximately 400 bonzes carried body of dead bonze to Xa Loi Pagoda near USOM. At about 0130 an estimated 800-1000 bonzes now inside pagoda. Large group of pro-Buddhist students have now formed cordon around pagoda and refusing admission to anyone. Students have raised crude banner in English stating “This Buddhist priest cremated himself for five items demanded of the government.” Meeting at pagoda broke up at 1200 and bonzes quickly dispersed, leaving approximately 100 bonzes inside.

Very few spectators in evidence; however large group of bonzes and lay persons estimated at 2000 now gathering at site of cremation. Crowd orderly. Large number of police (estimated at 1000) in area. Police have allowed bonzes to proceed at will within area which is cordoned off and have attempted keep bonzes and spectators separate.

Banners in English and Vietnamese carried by bonzes read as follows: “A Buddhist priest burns himself for our five requests,” and “Do not deceive us and the people in any way.”

Dead bonze identified as Thich Quang Duc, a middle level bonze from provinces (reportedly from Nha Trang but unconfirmed). He arrived on scene of his death in a vehicle with central Viet Nam license plates and carrying his own can of gasoline. Burning took place in front of Cambodian representation residence, apparently for purpose obtaining Cambodian attention.3

Colonel Tung, Commander Vietnamese Special Forces, has ordered two Ranger companies of Special Forces moved in from Long Thanh Camp (between Saigon and Vung Tau). Ranger companies will be disposed in the camp near Tan Son Nhut Airport. Colonel Tung stated that he expects further trouble today. Seventh Airborne Battalion also alerted according to MACV.

Reports persist that other bonzes may sacrifice themselves in front of public buildings.

Trueheart

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d164

 

.... o ....

 

164. Công điện từ Đại sứ quánHoa Kỳ tại Việt Nam
gửi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

 

Sài Gòn, trưa ngày 11 tháng 6 năm 1963.

 

1147.

Đám rước của khoảng 400 nhà sư đưa di hài của nhà sư quá cố đến chùa Xá Lợi gần trụ sở USOM. Vào khoảng 01 giờ 30, ước tính có khoảng 800-1000 nhà sư đang ở trong chùa. Một nhóm lớn các sinh viên ủng hộ Phật giáo hiện đã hình thành hàng rào xung quanh chùa và từ chối cho bất kỳ ai vào. Các sinh viên đã giương cao biểu ngữ viết bằng tiếng Anh nói rằng “Vị tu sĩ Phật giáo này đã tự hỏa táng mình vì năm điều yêu cầu chính phủ thực hiện.” Cuộc họp ở chùa tan lúc 1200 và các nhà sư nhanh chóng giải tán, để lại khoảng 100 nhà sư bên trong.

Không có nhiều người xem; tuy nhiên, một nhóm lớn các tu sĩcư sĩ ước tính khoảng 2000 người hiện đang tập trung tại địa điểm hỏa táng. Đám đông trật tự. Số lượng lớn cảnh sát (ước tính khoảng 1000) trong khu vực. Cảnh sát đã cho phép các nhà sư tiến hành theo ý muốn trong khu vực được phong tỏa và đã cố gắng tách biệt các nhà sư và người tới xem.

Các biểu ngữ bằng tiếng Anh và tiếng Việt do các nhà sư mang theo có nội dung như sau: “Một tu sĩ Phật giáo tự thiêu vì năm yêu cầu” và “Đừng lừa dối chúng tôi và người dân bằng bất cứ cách nào.”

Vị sư từ trần được xác định là Thích Quảng Đức, một vị sư cấp trung từ các tỉnh (có tin từ Nha Trang nhưng chưa được xác nhận). Nhà sư đến hiện trường tự thiêu trên một chiếc xe có biển số miền Trung Việt Nammang theo can xăng của chính mình. Việc tự thiêu diễn ra trước dinh thự của Tòa đại sứ Campuchia, dường như nhằm mục đích thu hút sự chú ý của Campuchia.

Đại Tá Tung, Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Biệt Việt Nam, đã ra lệnh di chuyển cho hai đại đội Biệt Động Quân của Lực Lượng Đặc Biệt di chuyển từ Trại Long Thành (giữa Sài Gòn và Vũng Tàu). Các đại đội Biệt Động Quân sẽ bố trí trong trại gần phi trường Tân Sơn Nhứt. Đại tá Tung nói rằng ông dự đoán sẽ có thêm rắc rối trong ngày hôm nay. Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù cũng báo động theo MACV.

Các báo cáo vẫn tồn tại rằng các nhà sư khác có thể hy sinh bản thân trước các tòa nhà công cộng.

Trueheart

 

 

....o....

 
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9593)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana