Bilingual. 272. Ambassador Lodge has not yet been able to present his credentials owing to the unexpected resignation of Foreign Minister Maul According to CAS, Vice President Tho’s assistant also indicated that Tho may decide to resign “at the right moment."

06/09/20233:15 SA(Xem: 223)
Bilingual. 272. Ambassador Lodge has not yet been able to present his credentials owing to the unexpected resignation of Foreign Minister Maul According to CAS, Vice President Tho’s assistant also indicated that Tho may decide to resign “at the right moment."

 

blankBilingual. 272. Ambassador Lodge has not yet been able to present his credentials owing to the unexpected resignation of Foreign Minister Maul According to CAS, Vice President Tho’s assistant also indicated that Tho may decide to resign “at the right moment.”/ ĐẠI SỨ LODGE VẪN CHƯA THỂ TRÌNH ỦY NHIỆM THƯ DO BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO VŨ VĂN MẪU BẤT NGỜ TỪ CHỨC. THEO CAS (NGUỒN TIN HOA KỲ KIỂM SOÁT), PHỤ TÁ CỦA PHÓ TỔNG THỐNG NGUYỄN NGỌC THƠ CŨNG NÓI RẰNG PHÓ TỔNG THỐNG THƠ CÓ THỂ SẼ QUYẾT ĐỊNH TỪ CHỨC “VÀO THỜI ĐIỂM THÍCH NGHI”.

 

the Department of State 2272. Department of State Daily Staff Summary1

 

Washington, August 23, 1963.

Far East:

Tension in Vietnam Continues—Ambassador Lodge has not yet been able to present his credentials owing to the unexpected resignation of Foreign Minister Maul According to CAS, Vice President Tho’s assistant also indicated that Tho may decide to resign “at the right moment.”

Meanwhile, Vietnamese harassment continues. USOM vehicles leaving the compound are still being searched on orders from “higher authority.” Some press despatches have gone out, but censorship is apparently very heavy-handed.

The two bonzes in the USOM building are being cared for satisfactorily and can be held there for some time if necessary, Lodge believes. If adequate formal assurances on their treatment subsequent to release are not forthcoming from the Vietnamese Government, Lodge thinks that we should hold them at least until martial law has been lifted, since martial law by definition means suspension of due process. (Secret) Saigon 302, 8/22 (C); Saigon 306, 8/23 (C); Saigon 307, 8/23 (S) (LD).2

[Here follow the remaining sections of the summary.]

NOTES:

(1) Source: Department of State, Top Secret and Secret Daily Summaries: Lot 65 D 142. Top Secret; Eyes Only for Designated Recipient.

(2) None printed. (Ibid., Central Files, PVV 1-2 S VIET; POL 17-2 US-S VIET; and POL 15-1 S VIET, respectively)

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d272

 

.... o ....

 

272. BẢN TÓM TẮT HÀNG NGÀY CỦA BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ (1)

 

Washington, ngày 23 tháng 8 năm 1963.

Viễn Đông:

Căng thẳngViệt Nam vẫn tiếp diễn—Đại sứ Lodge vẫn chưa thể trình ủy nhiệm thư do Bộ trưởng Ngoại giao Vũ Văn Mẫu bất ngờ từ chức. Theo CAS (nguồn tin Hoa Kỳ kiểm soát), phụ tá của Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ cũng nói rằng Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ có thể quyết định từ chức “vào thời điểm thích nghi”.

Trong khi đó, sự quấy rối của người Việt vẫn tiếp tục. Các xe của cơ quan USOM rời khỏi khu nhà vẫn đang bị khám xét theo lệnh của “cơ quan cấp trên”. Một vài bản tin báo chí đã được gửi đi nhưng việc kiểm duyệt dường như rất nặng tay.

Đại sứ Lodge tin rằng hai vị sư đang tỵ nạn trong tòa nhà USOM được chăm sóc chu đáo và có thể được giữ ở đó một thời gian nếu cần thiết. Nếu Chính phủ Việt Nam không đưa ra những đảm bảo chính thức đầy đủ về việc đối xử với họ [2 vị sư] sau khi được trả tự do, [do vậy] Lodge nghĩ rằng chúng ta nên giữ họ ít nhất cho đến khi thiết quân luật được gỡ bỏ, vì thiết quân luật theo định nghĩa có nghĩa là đình chỉ thủ tục tố tụng hợp pháp. (Bí mật) Sài Gòn 302, 22/8 (C); Sài Gòn 306, 23/8 (C); Sài Gòn 307, 23/8 (S) (LD).2

[Sau đây là các phần còn lại của bản tóm tắt.]

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Tối mật và Mật đối với bản Tóm tắt hàng ngày: Lô 65 D 142. Tối mật; Chỉ để cho người nhận được đọc thôi.

(2) Không có bản in nào. (Như dẫn trên, Central Files, PVV 1-2 S viet; POL 17-2 US-S viet; và POL 15-1 S viet tương ưng như trên)

 

.... o ....

 


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9630)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana