Bilingual. 285. Lodge asked permission from President Kennedy for him to go straight to Generals and tell them that the US prepared to have Diem without Nhus, but it is in effect up to them whether to keep Diem, and to insist Generals take steps to release Buddhist leaders and carry out the June 16 agreement.

18/09/20234:30 SA(Xem: 556)
Bilingual. 285. Lodge asked permission from President Kennedy for him to go straight to Generals and tell them that the US prepared to have Diem without Nhus, but it is in effect up to them whether to keep Diem, and to insist Generals take steps to release Buddhist leaders and carry out the June 16 agreement.

 blank

Bilingual. 285. Lodge asked permission from President Kennedy for him to go straight to Generals and tell them that the US prepared to have Diem without Nhus, but it is in effect up to them whether to keep Diem, and to insist Generals take steps to release Buddhist leaders and carry out the June 16 agreement. / Đại sứ Lodge xin phép Tổng thống Kennedy để nói thẳng với các Tướng VN và nói với họ rằng Hoa Kỳ đã chuẩn bị để giữ Tổng Thống Diệm, mà phải loại bỏ ông bà Nhu ra khỏi quyền lực, nhưng thực tế, việc giữ ông Diệm hay không là tùy thuộc vào họ và yêu cầu các Tướng phải thực hiện các bước để thả các nhà lãnh đạo Phật giáo ra khỏi tù và thực hiện thỏa thuận [giữa chính phủ Diệm với Phật từ đã ký] ngày 16 tháng 6/1963.

 

285. Telegram From Michael V. Forrestal of the National Security Council Staff to the President, at Hyannis Port, Massachussets1

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2Washington, August 25, 1963, 5:34 p.m.

CAP 63461.

For President’s information following cable received from Lodge2 in answer message of last night.3 Begin text: Believe that chances of Diem ‘s meeting our demands are virtually nil. At same time, by making them we give Nhu chance to forestall or block action by military. Risk, we believe, is not worth taking, with Nhu in control combat forces Saigon. Therefore, propose we go straight to Generals with our demands, without informing Diem . Would tell them we prepared have Diem without Nhus but it is in effect up to them whether to keep him. Would also insist Generals take steps to release

Buddhist leaders and carry out June 16 agreement.4 Request immediate modification instructions. However, do not propose move until we are satisfied with E and E plans. Harkins concurs. I present credentials President Diem tomorrow 11 a.m. Lodge. End text. Ball, Harriman and. Hilsman have answered Department approves modification.

NOTES:

(1) Source: Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, 8/24/63-8/31/63, State Cables. Top Secret; Eyes Only; Operational Immediate. The substantive portion of this telegram is printed in the Pentagon Papers: Gravel Edition, vol. 11, p. 735.

(2) This cable, August 25, was received via CIA channels as CAS 0292 from Saigon. (Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, 8/24/63-8/31/63, State Cables)

(3) Document 281.

(4) See Document 178.

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d285

 

.... o ....

 

285. ĐIỆN TÍN TỪ MICHAEL V. FORRESTAL
(VIÊN CHỨC HỘI ĐỒNG AN NINH QUỐC GIA)
GỬI TỔNG THỐNG KENNEDY, TẠI THỊ TRẤN HYANNIS PORT, MASSACHUSSETS (1)

 

Washington, ngày 25 tháng 8 năm 1963, lúc 5 giờ 34 chiều.

CAP 63461.

Để trình thông tin lên Tổng thống Kennedy sau bức điện này, nhận được từ Đại sứ Lodge (2) trong tin nhắn trả lời hồi đêm hôm qua.(3)

Bắt đầu bản văn:

Hãy tin rằng cơ hội để ông Diệm đáp ứng yêu cầu của chúng ta gần như bằng số không. Đồng thời, bằng cách như thế [chờ ông Diệm đáp ứng], chúng ta tạo cơ hội cho ông Nhu đánh chặn trước, hoặc ngăn chặn hành động của quân đội. Chúng tôi tin rằng rủi ro là không đáng phải chấp nhận khi ông Nhu nắm quyền kiểm soát lực lượng chiến đấu ở Sài Gòn. Vì vậy, đề nghị [Tổng Thống cho phép] chúng tôi gặp trực tiếp các tướng với các yêu cầu của chúng ta mà không thông báo cho ông Diệm. Chúng tôi [dự kiến] sẽ nói với các tướng rằng chúng ta đã chuẩn bị để giữ ông Diệm mà gạt bỏ ông bà Nhu, nhưng trên thực tế, việc có giữ ông Diệm hay không sẽ là tùy thuộc vào các tướng. Chúng tôi cũng sẽ yêu cầu các Tướng thực hiện các bước đưa các nhà sư lãnh đạo Phật giáo ra khỏi tù, và thực hiện thỏa thuận [giữa chính phủ ông Diệm với Phật tử] ngày 16 tháng 6 (4). Xin được chỉ thị sửa đổi ngay lập tức. Tuy nhiên, đừng đề xuất di chuyển cho đến khi chúng tôi hài lòng với phương án E và E. Tướng Paul Harkins đã đồng thuận. Tôi sẽ trình ủy nhiệm thư lên Tổng thống Diệm vào 11 giờ sáng mai. Ký tên: Lodge.

Kết thúc văn bản.

Georga Ball (Thứ Trưởng Ngoại Giao), Averell Harriman (Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách Chính trị)) và Roger Hilsman (Phú tá Ngoại trưởng về Viễn Đông) đã trả lời rằng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chấp thuận bản sửa đổi.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, Hồ sơ An ninh Quốc gia, Việt Nam Country Series, 24/8/63-8/31/63, State Cables. Bí mật hàng đầu; Chỉ để đọc; Hoạt động ngay lập tức. Phần nội dung của bức điện này được in trong sách "Pentagon Papers: Gravel Edition, vol. 11" (Ngũ Giác Đài: Phiên bản Gravel, tập. 11), tr. 735.

(2) Bức điện này, ngày 25 tháng 8, được nhận qua kênh CIA mang mã số CAS 0292 gửi từ Sài Gòn. (Thư viện Kennedy, Hồ sơ An ninh Quốc gia, Loạt bài Đất nước Việt Nam, 24/8/63-8/31/63, Cáp Nhà nước)

(3) Văn bản 281.

(4) Xem Văn bản 178.

 

.... o ....

 


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9599)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana