Chương 2 Sám Hối Tội Nghiệp

13/11/201012:00 SA(Xem: 30426)
Chương 2 Sám Hối Tội Nghiệp
Chương 2
Sám Hối Tội Nghiệp

1. 

Mong gìn giữ tâm tối tôn
Con xin dâng cúng Thế tôn vô lường
Pháp ngài vô cấu thanh lương
Thánh tăng công đức sánh dường biển khơi .

2. 

Bao nhiêu thứ hoa tươi quả quý ,
Và đủ mùi mỹ vị cao lương .
Bao nhiêu kho báu trần gian ,
Nước trong suối mát giải cơn khát lòng .

3. 

Nguy nga núi ngọc chất chồng ,
Vườn thiên khả ái rừng tòng yên vui .
Hoa tươi trái báu cây trời ,
Thướt tha buông rủ khắp nơi rừng này .

4. 

Những hương lạ cõi trời thơm ngát ,
Hương bột cùng Cây ước trang nghiêm .
Mùa màng tươi tốt tự nhiên ,
Mọi đồ trang sức đáng nên cúng dường .

5. 

Hồ ao đầy dẫy sen thơm ,
Tiếng thiên nga hót dịu êm tai người .
Bao nhiêu cảnh sắc nơi nơi ,
Nước non vô chủ cuối trời chân mây .

6. 

Bằng tâm tưởng con nay tạo tác ,
Hiến dâng ngài - chư Phật Thế Tôn .
Cùng chư Bồ tát mười phương ,
Xin thương nhận của cúng dường con đây .

7. 

Con nghèo phước đức trắng tay ,
Chẳng còn chi khác dâng ngài cho đương .
Cúi xin Từ phụ xót thương ,
Cho con được chút cúng dường này thôi .

8. 

Nguyện đem thân tâm này tất cả ,
Dâng Phật và Bồ tát ngôi cao .
Đức từ thương xót nhận thâu ,
Con xin làm kẻ tớ hầu chư tôn .

9. 

Chở che nhờ đức chư tôn ,
Lợi sanh thẳng tiến con còn lo chi .
Thân tâm ác nghiệp viễn ly ,
Nguyện muôn đời kiếp xa lìa tội khiên . 

10. 

Đây nhà tắm trang nghiêm thơm ngát ,
Ngọc lưu ly đá lát nền gương .
Lung linh thạch trụ sáng choang ,
Trên cao buông rủ bảo tràng lọng châu .

11.

 Đây bao bình đẹp báu mầu ,
Nước thơm sung mãn như bầu rượu tiên .
Nhạc âm thánh thót êm đềm ,
Xin chư tôn ngự bước lên tẩy trần .

12. 

Đây khăn sạch ướp xông hương quý ,
Trên thế gian không thứ so bì .
Xin lau ngọc thể chư vì ,
Dâng lên những tấm thượng y đẹp màu .

13. 

Trăm ngàn y phục nhuyến nhu ,
Cùng đồ trang sức nhiệm mầu tuyệt luân .
Trang nghiêm Bồ tát pháp thân ,
Văn thù , Biến cát , Quan âm các ngài .

14. 

Đây hương bột vượt ngoài tam thế ,
Con dùng thoa thân thể Như lai .
Kim thân vi diệu các ngài ,
Như vàng khéo luyện sáng ngời pháp thân

15. 

Mâu ni ruộng phước nào bằng ,
Con xin dâng cúng hoa thơm đủ màu .
Huệ, lài, sen đẹp xinh sao ,
Tràng hoa đeo cổ con đều hiến dâng .

16. 

Và mây hương ngút tầng thiên giới ,
Mùi hương thơm ngát cõi người ta .
Thức ăn vi diệu thiên hà ,
Con xin dâng cúng pháp tòa Như lai .

17. 

Những đèn trân báu con dâng ,
Ngự trên những đóa sen bằng vàng nguyên .
Đất thơm đầy rải khắp nền ,
Hoa tươi đẹp ý dâng lên các ngài .

18. 

Chúa tể đại bi Ngài xứng hiệu ,
Đây lầu cao muôn điệu ca ngâm .
Với bao báu vật rủ giăng ,
Đầy hư không giới , con dâng lên ngài .

19. 

Con xin cúng Phật Như lai ,
Lọng che dát ngọc cán tay bằng vàng .
Viền quanh đủ thứ điểm trang ,
Rất nên mỹ lệ mắt nhìn khó lơ .

20. 

Thêm những thứ rất là tao nhã ,
Đồ cúng kèm nhã nhạc điểm tô .
Như mây tan hết buồn đau ,
Nguyện cho cảnh ấy bao lâu vẫn còn .

21. 

Xin cho mưa báu tràn tuôn ,
Rưới hoa châu ngọc cúng dường Như lai .
Rưới trên bảo tháp, tượng đài ,
Trên hàng con Phật, mưa này xối chan .

22. 

Như xưa Diệu cát tường bồ tát ,
Đã cúng dâng chư Phật cách nào .
Con nay cách ấy học theo ,
Cúng dường Thiện thệ cùng bao con ngài .

23. 

Biển công đức đấng Như lai ,
Hải triều thanh vận mãi hoài ngân nga .
Xin cho vô tận âm ba ,
Hãy vang lên để ngợi ca đức Ngài . 

24. 

Con sẽ hóa thân này muôn ức ,
Như vi trần, lễ đức Như lai .
Thế tôn trong cả ba đời ,
Con đều kính lễ đồng thời Pháp , Tăng . 

25. 

Lễ ngôi xá lợi thiêng liêng ,
Lạy nguồn gốc của tâm thiên bồ đề .
Chư tăng giới hạnh kiên trì ,
Cùng hàng thánh chúng trú trì xà lê .

26. 

Từ hôm nay đến kỳ chánh giác ,
Con nguyền quay về Phật náu nương .
Xin nương Pháp bảo tối tôn ,
Nương chư Bồ tát thánh tăng cứu đời .

27.

Trước mười phương Phật Như lai ,
chư thánh chúng sẵn bồ đề tâm .
Cùng tâm bi mẫn vô ngần ,
Con xin bộc bạch những vần tâm can .

28.

 Từ vô thủy lan man lưu chuyển ,
Trong đời này hoặc những kiếp qua .
Con hằng tạo tội hà sa ,
Tự làm hoặc khuyến người ta chung làm .

29. 

Vui theo những kẻ ác nhân ,
Do tâm mê muội khôn phân chính tà .
Bây giờ khi đã tỉnh ra ,
Con xin sám hối thiết tha nguyện chừa .

30. 

Phiền não động thân và lời ý ,
Khiến xui con não hại người trên .
Ba ngôi, sư trưởng, song thân ,
Cùng là những kẻ láng giềng gần xa .

31. 

Bao nhiêu tội nghiệt hằng sa ,
Xưa nay đã tạo khó mà thứ dung .
Chắp tay quỳ trước chư tôn ,
Con xin sám hối thề không giấu gì .

32. 

Tội lỗi có khi chưa sám hết ,
Mà thân con đã chết mất tiêu .
Làm sao qua khỏi hiểm nghèo ,
Xin thương cứu độ con mau thoát nàn .

33. 

Tử thần không thể cậy tin ,
Không chờ ai hết tội khiên ai còn .
Chẳng cần có bệnh hay không ,
Cướp ngang thọ mạng bốc đồng thế thôi .

34. 

Bỏ tất cả chết rồi đi biệt ,
Bởi ngu si không biết nghĩ xa .
thân thích lẫn oan gia ,
Xưa kia con đã tạo ra tội nhiều . 

35. 

Đời qua như giấc chiêm bao ,
Chuyện đời thôi cũng như trào nước dâng .
Chỉ còn niệm tưởng trong tâm ,
Việc đi đi mãi không từng tái lai .

36. 

Thù địch cũng phôi phai như khói ,
Người chí thân không khỏi ra tro .
Thân ta rồi cũng hư vô ,
Thế gian đồng một tấn trò huyễn hư .

37. 

Đời này kể thật phù du ,
Kẻ thân cùng với oán thù chết luôn .
Nhưng bao tội lỗi đa mang ,
Do tâm yêu ghét rõ ràng còn đây .

38. 

Không nhận thức mạng này mau chóng ,
Có rồi không như bóng câu qua .
Nên con tạo đủ nghiệp tà ,
Tham sân xúi giục theo đà ngu si .

39. 

Ngày đêm cứ vậy trôi đi ,
Đời con cứ vậy từng giây hao mòn .
Thời gian đâu chảy ngược dòng ,
Làm sao không đến tử vong thân này ? .

40. 

Nghĩ đến lúc mạng này sắp hết ,
Dù vây quanh chi xiết thân bằng .
Nhưng bao thống khổ thê lương ,
Riêng mình phải chịu dễ dường ai hay ? .

41. 

Tử thần khi đã kề vai ,
Người thân, bằng hữu, đâu ai ích gì ? .
Chỉ còn phước để cứu nguy ,
Mà con quả thực chưa hề tu qua .

42. 

Hỡi các đấng chở che cứu vớt ,
Con đâu ngờ đến nước nôi này .
Cuộc đời ngắn ngủi lắm thay ,
Mà con vì nó chất đầy tội khiên .

43. 

Xem người tội trước phán quan ,
Nơi y còn nỗi kinh hoàng nào hơn .
Miệng khô , sắc mặt héo hon ,
Hình hài tiều tụy khác hơn mọi ngày .

44. 

Nói chi xiết trăm bề hãi sợ ,
Nơi tôi khi quỷ sứ bắt hồn .
Phút giây thần thức lìa thân ,
Rối ren lắm nỗi bội phần hoang mang . 

45. 

Có ai làm chỗ tựa nương ,
Cho tôi trong nỗi kinh hoàng này không ? .
Mắt nhìn dáo dác mông lung ,
Tôi tìm chỗ trú bốn phương cõi bờ .

46. 

Không thấy giữa bao la vũ trụ ,
Một nơi nào ẩn trú an thân .
Lòng thêm hãi sợ muôn phần ,
Bây giờ còn biết xoay vần sao đây ? .

47. 

Phật thương phò hộ chở che ,
Cứu sinh linh đức từ bi khôn lường .
Ban cho vô úy tâm an ,
Con quay về để tựa nương Phật ngài .

48. 

Lại quy y Pháp ngài chứng ngộ ,
Có thể trừ kinh bố tử sinh .
Quy y thánh chúng chư tăng ,
Chư Bồ tát ấy vì năng cứu người .

49. 

Trong cơn hoảng sợ tơi bời ,
Con xin đem tánh mạng này hiến dâng .
Phổ hiền bồ tát chí tôn ,
Văn thù bồ tát , xin dâng lên ngài .

50. 

Con cất tiếng bi ai thống thiết ,
Kêu cứu lên bồ tát Quan âm .
Đại bi thề nguyện rất thâm ,
Xin thương xót kẻ mê lầm là con .

51. 

Hỡi ngài kho chứa hư không ,
Hư không tạng, và ông Địa tàng . 
Cùng chư Bồ tát mười phương ,
Sẵn tâm bi mẫn, dũ lòng chở che .

52. 

Quy y Kim cương trì bồ tát ,
Đấng đủ đầy uy lực vô song .
Mà khi sứ giả Diêm vương ,
Thấy là khiếp vía tứ phương chạy dài .

53. 

Từ lâu con đã trái sai ,
Không tuân thánh giáo các ngài dạy răn .
Trước cơn lo sợ kinh hoàng ,
Xin nương bóng cả xua tan hãi hùng .

54. 

Khi trái gió trở trời thân bệnh ,
Còn phải theo lời dặn lương y .
Huống hồ chứng bệnh mê si ,
Từ bao đời kiếp bủa vi tâm này . 

55. 

Chỉ căn ác bệnh này thôi ,
Đủ tàn phá cả muôn người thế gian .
Không tìm đâu thấy thuốc thang ,
Chữa sân si bệnh cho an tâm người .

56. 

Đấng Vô thượng y vương toàn trí ,
Sẵn thuốc hay đặc trị khổ đau .
Biết mà không dụng thuốc mầu ,
Rất nên thống trách còn ngu nào bằng .

57. 

Gặp nguy hiểm nhỏ trên đường ,
Còn nên tránh né đề phòng bước chân .
Mê si hiểm gấp nghìn lần ,
Một phen đọa xuống khó hòng ngoi lên .

58. 

Đừng nghĩ chết hôm nay chưa đến ,
Cứ an nhiên lơ chuyện tu trì .
Nhưng đời ta mãi trôi đi ,
Cuối cùng tất phải đến kỳ mệnh chung .

59. 

Ai cho ta tấm bình an ,
Làm sao thoát khỏi muôn vàn sợ run .
Chết là chắc đến bên hông ,
Thì sao có thể yên tâm hưởng nhàn .

60.

Còn gì chăng những kinh nghiệm cũ ,
Hay chỉ còn ký ức trong ta .
Vì ôm chấp cái thây ma ,
Ta quên giáo huấn thầy đà bảo ban .

61. 

Chết là đi giữa cô đơn ,
Giã từ quyến thuộc, bỏ luôn xác này .
Độc hành phiêu giạt như mây ,
Sao còn bạn với thù ai ích gì .

62. 

Tạo điều ác phát sinh đau khổ ,
Làm sao ta thoát khỏi khổ nhân .
Tư duy như vậy chuyên cần ,
Ngày đêm không nghỉ thoát vòng tội khiên .

63. 

Bao nhiêu tội lỗi gây nên ,
Thuộc về bốn trọng sát sinh dâm tà .
Tội do vô ý gây ra ,
Không hành Phật giới xấu xa đủ điều .

64. 

Trước khổ báo kèm theo ác nghiệp ,
Con vô cùng khủng khiếp ăn năn .
Khấu đầu kính lạy chư tôn ,
Con xin sám hối muôn vàn tội xưa . 

65. 

Xin ngài lân mẫn thứ tha ,
Bao nhiêu tội lỗi thật là đảo điên .
Những gì không phải thiện hiền ,
Từ nay vĩnh viễn con nguyền xả ly .

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 190219)
01/04/2012(Xem: 35877)
08/11/2018(Xem: 14433)
08/02/2015(Xem: 53566)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)