Phẩm 11: Bảo Tháp Xuất Hiện

13/05/201012:00 SA(Xem: 19133)
Phẩm 11: Bảo Tháp Xuất Hiện

KINH PHÁP HOA
(Hoa Sen Của Chánh Pháp)
Phần CHÍNH VĂN - Trí Quang dịch

 

Phẩm 11:
Bảo tháp xuất hiện

Vào lúc bấy giờ, trước đức Thế Tôn, một ngôi bảo tháp bằng bảy chất liệu quí báu, cao năm trăm do tuần, chu vi hai trăm năm chục do tuần, từ đất vọt lên, đứng trong không gian. Bảo tháp được trang hoàng bằng đủ thứ bảo vật. Có năm ngàn lan can và hàng ngàn hàng vạn khám thất. Trang hoàng bằng vô số cờ phan, và mắc rũ xuống là những vòng hoa ngọc. Chuông nhỏ quí báu thì có cả vạn ức, cũng được treo lên. Mọi phía bảo tháp đều phát ra hơi thơm đàn hương, tỏa khắp thế giới này. Bảo cái có mắc phan phướn thì do bạc, vàng, lưu ly, xa cừ, mã não, chân châu và mai khôi, bảy chất liệu quí báu như vậy kết hợp tạo thành, và cao đến cung trời Tứ thiên vương. Chư thiên của tầng trời Đao lợi thì rưới hoa mạn đà của chư thiên mà hiến cúng bảo tháp. Tám bộ và ngàn ức chúng khác cũng hiến cúng, cung kính, tôn trọngtán dương bảo tháp bằng các loại hoa, hương liệu, vòng hoa, cờ phan, lọng dù và kịch nhạc.

Từ trong bảo tháp xuất ra âm thanh rất lớn, tán dương rằng tốt lắm, thưa đức Thích Ca Thế Tôn, ngài có thể tuyên thuyết cho đại hội các chúng như thế này về kinh Pháp Hoa của tuệ giác bình đẳng vĩ đại, bản kinh dạy cho bồ tát và được Phật giữ gìn. Thật đúng như vậy, thưa đức Thích Ca Thế Tôn; những điều ngài tuyên thuyết toàn là chân thật.

Bấy giờ bốn chúng đã thấy bảo tháp vĩ đại đứng trong không gian, lại nghe âm thanh xuất ra từ bảo tháp ấy, thì ai cũng được sự vui đẹp về chánh pháp, và ngạc nhiên thấy là sự chưa từng có, nên cùng đứng dậy khỏi chỗ mình ngồi, cung kính chắp tay mà đứng mãi với một tư thế ấy. Lúc này có vị đại sĩ danh hiệuĐại lạc Thuyết, biết sự hoài nghi của chư thiên, nhân loại, tu la, và bao chúng khác trong thế giới này, nên thưa đức Thích Ca Thế Tôn, rằng bạch ngài, vì lý do nào mà ngôi bảo tháp như vầy từ đất vọt lên, và trong đó phát ra âm thanh vừa rồi? Đức Thế Tôn bảo, Đại lạc Thuyết, trong ngôi bảo tháp này có toàn thân của một đức Phật đà. Thì quá khứ, ở phương dưới, trong nhiều con số vô số quốc độ, có một quốc độ tên là Bảo tịnh. Quốc độ ấy có đức Phật giáo chủ danh hiệuĐa Bảo Phật đà. Khi còn đi trên đường đi của bồ tát, đức Đa Bảo Phật đà có phát lời nguyện trọng đại, nguyện rằng nếu được trở thành Phật đà thì sau khi nhập diệt, trong mười phương quốc độ, chỗ nào có Phật nói kinh Pháp Hoa, bảo tháp của Như Lai cũng sẽ xuất hiện trước chỗ ấy để nghe kinh ấy, và làm chứng cho kinh ấy bằng cách tán dương rằng tốt lắm. Khi thành Phật đà rồi, lúc sắp nhập diệt, đức Đa Bảo Phật đà ở giữa đại hội chư thiên nhân loại mà tuyên cáo chư vị tỷ kheo, rằng khi Như Lai nhập diệt rồi, ai muốn hiến cúng toàn thân của Như Lai thì nên chung nhau xây dựng một ngôi bảo tháp cho vĩ đại. Rồi đức Đa Bảo Phật đà vận dụng sức mạnh thần thôngsức mạnh đại nguyện, bất cứ chỗ nào trong mười phương quốc độ có Phật tuyên thuyết Pháp Hoa, bảo tháp của ngài cũng vọt lên, xuất hiện ở trước, và toàn thân của ngài ở trong bảo tháp tán dương rằng tốt lắm. Đại lạc Thuyết, hôm nay đức Đa Bảo Phật đà nghe Như Lai tuyên thuyết Pháp Hoa, nên bảo tháp của ngài từ đất vọt lên mà tán dương rằng tốt lắm.

Đại lạc Thuyết đại sĩ, lúc ấy, do thần lực của đức Thế Tôn nên thưa rằng, bạch đức Thế Tôn, chúng con ước muốn được nhìn thấy toàn thân của đức Đa Bảo Phật đà. Đức Thế Tôn bảo, Đại lạc Thuyết, đức Đa Bảo Phật đà còn có lời nguyện sâu xatrọng đại nữa, nguyện rằng khi bảo tháp của Như Lai xuất hiện trước các đức Phật để nghe Pháp Hoa, nếu đức Phật nào muốn đem toàn thân của Như Lai chỉ cho bốn chúng, thì chư Phật phân thân của đức Phật ấy đang thuyết pháp giáo hóa ở khắp mười phương quốc độ đều qui tụ lại một chỗ, bấy giờ toàn thân của Như Lai mới xuất hiện. Đại lạc Thuyết, chư Phật phân thân của Như Lai hiện đang thuyết pháp giáo hóamười phương quốc độ, hôm nay Như Lai cũng nên chiêu tập. Đại lạc Thuyết đại sĩ thưa, bạch đức Thế Tôn, chúng con cũng ước muốn được nhìn thấy chư Phật phân thân của đức Thế Tôn để lễ bái, hiến cúng.

Khi ấy đức Thế Tôn liền phóng một đường ánh sáng của tướng lông trắng, chiếu qua hướng đông. Cả đại hội tức thì thấy được chư Phật của cực nhiều hằng sa quốc độ ở hướng ấy. Các quốc độ này toàn là đất bằng pha lê, với những cây ngọc được trang hoàng bằng những dải vải đẹp. Vô số ngàn vạn ức bồ tát tràn đầy trong mỗi quốc độ, và được giăng khắp lên trên là những màn và lưới đính kết các thứ ngọc. Cả đại hội ai cũng nghe thấy chư Phật ở các quốc độ ấy thuyết pháp bằng âm thanh cực kỳ tinh túy, nghe thấy vô số ngàn vạn ức bồ tát khắp trong mỗi quốc độ cũng thuyết pháp cho các chúng. Hướng đông như vậy thì các hướng tây nam bắc, bốn góc và trên dưới, hướng nào ánh sáng của tướng lông trắng cũng chiếu đến, và cả đại hội ai cũng nghe thấy như đã nghe thấy về hướng đông.

Chư Phật phân thânmười phương hướng đều bảo các vị bồ tát, chư thiện nam tử, Như Lai nay nên đến quốc độ Kham nhẫn, chỗ đức Thích Ca Thế

Tôn, để hiến cúng ngài và hiến cúng bảo tháp của đức Đa Bảo Phật đà. Bấy giờ quốc độ Kham nhẫn tức thì biến thành sạch sẽ, đất bằng lưu ly, cây ngọc trang trí, hoàng kim làm dây phân ranh tất cả đường sá thành những đường ngã tám. Không có thôn xóm, làng mạc, thành phố, thị trấn, sông biển, khe suối, núi non, rừng rú. Đốt lên hương liệu rất quí, và hoa mạn đà bủa khắp mặt đất. Màn lưới đính kết các thứ ngọc thì dăng che ở trên, và mắc vào đó còn có những cái chuông nhỏ quí báu. Chỉ để lại đại hội các chúng này, còn bao nhiêu nhân loạichư thiên đều dời để ở quốc độ khác.

Bấy giờ chư Phật phân thân ngài nào cũng đem theo một vị đại bồ tátlàm thị giả, cùng đến quốc độ Kham nhẫn này, và bước đến dưới các cây ngọc. Mỗi cây ngọc cao năm trăm do tuần, nhánh lá hoa quả đều có thứ tự và rất đẹp. Dưới mỗi cây ngọc đều có một tòa sư tử, cao năm do tuần và trang sức bằng ngọc lớn. Chư Phật phân thân mỗi ngài ngồi xếp bằng trên một tòa sư tử ấy. Lần lượt như vậy, đầy cả đại thiên thế giới này mà chư Phật phân thân tại một phương hướng của đức Thích Ca thế tôn vẫn chưa hết.

Đức Thích Ca Thế Tôn muốn đủ chỗ ngồi cho chư Phật phân thân, nên cả tám phương hướng, mỗi phương hướng biến hai trăm vạn ức trăm triệu quốc độ thành quốc độ sạch sẽ, không có địa ngục, ngạ quỉ, súc sinhtu la. Nhân loạichư thiên cũng được dời để ở quốc độ khác. Tất cả quốc độ đã biến thành quốc độ sạch sẽ này cũng lấy lưu ly làm đất và trang trí bằng cây ngọc. Cây ngọc cũng cao năm trăm do tuần, nhánh lá hoa quả cũng có thứ tự và rất đẹp. Dưới mỗi cây ngọc cũng có một tòa sư tử cao năm do tuần, trang trí bằng các thứ ngọc. Cũng không có sông biển, không có núi Mục chân và Đại mục chân, núi Thiết viĐại thiết vi, núi Tu di và những núi lớn cùng loại. Suốt cả một ngàn sáu trăm vạn ức trăm triệu quốc độ ấy thành một cõi Phật, đất ngọc bằng thẳng. Che khắp lên trên là những màn được đính kết các thứ ngọc một cách xen nhau và bủa ra. Bảo cái có phan phướn được treo lên. Đốt lên hương liệu rất quí. Các loại hoa quí của chư thiên rải khắp mặt đất.

Để đủ chỗ ngồi cho chư Phật phân thân sẽ đến nữa, nên cả tám phương hướng, mỗi phương hướng đức Thích Ca Thế Tôn lại biến thêm hai trăm vạn ức trăm triệu quốc độ nữa, cũng thành quốc độ sạch sẽ, cũng không có địa ngục ngạ quỉ súc sinhtu la. Bao nhiêu nhân loạichư thiên cũng được dời để ở quốc độ khác. Tất cả quốc độ đã biến thành quốc độ sạch sẽ lần này cũng lấy lưu ly làm đất, cũng trang trí bằng cây ngọc. Cây ngọc cũng cao năm trăm do tuần, nhánh lá hoa quả cũng có thứ tự và rất đẹp. Dưới mỗi cây ngọc cũng có một tòa sư tử cao năm do tuần, trang trí bằng ngọc lớn. Cũng không có sông biển, không có núi Mục chân và Đại mục chân, núi Thiết viĐại thiết vi, núi Tu di và những núi lớn cùng loại. Suốt cả một ngàn sáu trăm vạn ức trăm triệu quốc độ này, cùng với số ấy ở trước, thành một cõi Phật, đất ngọc bằng thẳng. Che khắp lên trên cũng là những màn được đính kết các thứ ngọc một cách xen nhau và bủa ra. Bảo cái có phan phướn cũng được treo lên. Cũng đốt lên hương liệu rất quí. Và các loại hoa quí của chư thiên cũng được rải khắp mặt đất.

Lúc ấy phân thân của đức Thích Ca Thế Tôn ở hướng đông, tức chư Phật giáo chủ tại các quốc độ nhiều bằng cực nhiều hằng sa thuộc hướng ấy, ngài nào cũng hiện đang thuyết pháp giáo hóaquốc độ của mình, và bấy giờ cùng đến qui tụ ở quốc độ Kham nhẫn này. Lần lượt như vậy, chư Phật phân thânmười phương hướng đều đến qui tụ, ngồi vào tám phương hướng. Tám phương hướng này, bấy giờ mỗi phương hướng có đến bốn trăm vạn ức trăm triệu quốc độ, và chư Phật phân thân ngồi đầy trong đó. Ngài nào cũng ngồi trên tòa sư tử ở dưới cây ngọc, cùng phái vị đại bồ tát thị giả đến vấn an đức Thích Ca Thế Tôn. Các ngài cầm mà đưa hoa ngọc cho các vị ấy bưng đầy hai tay, bảo rằng Thiện nam tử, hãy đến Linh sơn, chỗ đức Thích Ca Thế Tôn, thưa với ngài đúng như lời của Như Lai, rằng đức Thế Tôn ít bịnh ít phiền, khí lực yên vui chăng, các chúng thanh vănbồ tát yên ổn cả chăng. Hãy rải hoa ngọc này mà hiến cúng ngài, và bạch rằng đức Thế Tôn của con danh hiệu như vậy, muốn được cùng đức Thế Tôn mở cửa bảo tháp của đức Đa Bảo Phật đà. Tất cả chư Phật phân thân cũng phái vị đại bồ tát với phong cách như vậy.

Khi ấy đức Thích Ca Thế Tôn thấy chư Phật phân thân đã qui tụ, cùng ngồi trên tòa sư tử, lại nghe chư Phật ấy muốn được cùng mở cửa bảo tháp, nên ngài đứng dậy, rời khỏi pháp tòa, đứng trong không gian. Tất cả bốn chúng, vốn đã đứng lên và chắp tay, bây giờ chăm chú mà nhìn đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền dùng ngón tay bên phải mở cửa bảo tháp làm bằng bảy chất liệu quí báu, làm phát ra âm thanh lớn như cửa thành lớn được tháo khóa chốt mà mở ra. Tức thì toàn thể đại hội các chúng đều được thấy đức Đa Bảo Phật đà ngồi trong bảo tháp, trên tòa sư tử, toàn thân không rã, y như đang nhập thiền định. Cả đại hội lại được nghe lời của đức Đa Bảo Phật đà nói, rằng tốt lắm, thưa đức Thích Ca Thế Tôn, ngài đã tuyên thuyết một cách thích thú về kinh Pháp Hoa. Tôi đến đây là để nghe kinh ấy.

Bốn chúng cùng bao bộ chúng khác, nghe thấy đức Phật nhập diệt hàng ức thời kỳ rồi mà nói như vậy thì ai cũng ca tụng là sự chưa từng có. Cả khối hoa quí của chư thiên được họ đem tung rải trên đức Đa Bảo Phật đà và đức Thích Ca Thế Tôn. Còn đức Đa Bảo Phật đà thì ở trong bảo tháp để một nửa pháp tòa của mình nhường cho đức Thích Ca Thế Tôn mà nói rằng thưa ngài, mời ngài đến ngồi ở đây. Tức thì đức Thích Ca Thế Tôn vào trong bảo tháp, ngồi trên một nửa pháp tòa, cũng theo cách ngồi xếp bằng. Cả đại hội các chúng thấy hai ngài cùng ngồi xếp bằng trên pháp tòa sư tử ở trong bảo tháp, thì nghĩ rằng hai ngài ngồi cao xa quá, xin đức Thế Tôn dùng sức mạnh thần thông mà làm cho chúng con cũng được lên ở trên không gian. Tức thì đức Thích Ca Thế Tôn dùng sức mạnh thần thông mà tiếp cả đại hội các chúng cùng lên ở trên không gian, rồi đem âm thanh vĩ đại mà phổ cáo bốn chúng, rằng ai là người có thể ở trong quốc độ Kham nhẫn này mà giảng nói rộng rãi về kinh Pháp Hoa, thì bây giờ chính là lúc nên nói ra. Như Lai không bao lâu nữa sẽ nhập niết bàn. Như Lai muốn có người để phó thác kinh Pháp Hoa này.

Khi ấy đức Thế Tôn muốn lặp lại ý nghĩa đã nói, nên nói những lời chỉnh cú sau đây.

(1) Đa Bảo Phật đà,

vị chúa thánh triết

nhập diệt từ lâu,

thân ở trong tháp,

mà vì chánh pháp

còn hiện đến đây.

Như vậy các người

bởi lý do

không vì chánh pháp

mà cố nỗ lực?

(2) Đa Bảo Phật đà

nhập diệt đến nay

thì gian đã có

vô số thời kỳ,

còn hiện khắp chỗ

để nghe Pháp Hoa,

như thế là vì

Pháp Hoa khó gặp.

(3) Ngài vốn phát nguyện:

nhập niết bàn rồi,

Như Lai vẫn đến

tất cả mọi chỗ

để được thường xuyên

nghe nói Pháp Hoa.

(4) Và vô số Phật

nhiều bằng hằng sa,

vốn do Như Lai

phân thân biểu hiện,

cũng đến nơi này

để nghe Pháp Hoa

và để yết kiến

Đa Bảo Phật đà.

(5) Các ngài rời bỏ

quốc độ tốt đẹp,

các chúng đệ tử,

tám bộ thiên long,

bao sự hiến cúng,

muốn làm chánh pháp

tồn tại lâu dài

nên cùng đến đây.

(6) Để có đủ chỗ

chư Phật ngự tọa,

Như Lai vận dụng

sức mạnh thần thông,

di chuyển vô lượng

các loại chúng sinh,

biến quốc độ này

sạch sẽ rộng lớn.

(7) Chư Phật đi đến

dưới mỗi cây ngọc,

trông như hoa sen

làm đẹp hồ sạch.

(8) Những tòa sư tử

dưới mỗi cây ngọc,

chư Phật ngự tọa

thì sáng đẹp ra,

tựa như đêm tối

đuốc lớn đốt lên.

(9) Thân của chư Phật

phát ra hương thơm

tỏa khắp quốc độ

trong cả mười phương,

làm cho chúng sinh

cùng được xông cả,

và lòng say sưa

không tự chủ nổi,

như nhánh cây nhỏ

được thổi gió lớn.

Bao nhiêu phong cách

phương tiện như vậy

để làm chánh pháp

tồn tại lâu dài.

*

(10) Như Lai phổ cáo

toàn thể các chúng,

rằng khi Như Lai

nhập niết bàn rồi,

những ai có thể

kính giữ Pháp Hoa

bằng mọi pháp hạnh,

trong đó gồm có

nghiên cứu, diễn giảng....,

thì ngày hôm nay

đối trước Như Lai

hãy tự phát nguyện.

(11) Đa Bảo Phật đà

tuy đã nhập diệt

từ lâu lắm rồi,

mà do đại nguyện

vẫn phát âm thanh

như sư tử gầm,

chứng minh ca tụng

Diệu pháp Liên hoa.

(12) Đức Đa Bảo ấy,

cùng với Như Lai,

chư Phật phân thân

sẽ cùng chứng biết

cho ý nguyện ấy

của những con Phật.

Vậy những con Phật

ai kính giữ được

Diệu pháp Liên hoa,

hãy phát đại nguyện

nguyện làm pháp ấy

tồn tại lâu dài.

(13) Ai có năng lực

kính giữ Pháp Hoa

thì thế là đã

hiến cúng Như Lai;

cùng với hiến cúng

Đa Bảo Phật đà_

một đức Phật đà

ở trong tháp rồi

vẫn đến mười phương

chỉ vì Pháp Hoa.

(14) Cũng là hiến cúng

chư Phật phân thân _

những đấng làm cho

tráng lệ huy hoàng

hết thảy quốc độ

khắp cả mười phương.

(15) Ai có năng lực

diễn giảng Pháp Hoa,

thì thế tức là

thấy được Như Lai,

thấy đức Đa Bảo

thấy Phật phân thân.

(16) Chư thiện nam tử,

hãy suy nghĩ kỹ.

Đây là trách vụ

rất là khó khăn

mà các người nên

phát nguyện đảm nhận.

*

(17) Hằng sa kinh điển

ngoài kinh Pháp Hoa,

diễn giảng hết cả

chưa đủ là khó;

(18) đón núi Tu di

ném qua vô số

thế giới hướng khác

cũng chưa đủ khó;

(19) chỉ dùng ngón chân

mà hất đại thiên

văng xa cõi khác

cũng chưa đủ khó;

(20) trên đỉnh hiện hữu

đứng đó nói cho

tất cả bộ chúng

về các kinh khác

nhiều đến vô lượng

cũng chưa đủ khó;

(21) sau khi Như Lai

nhập niết bàn rồi,

ở trong thời kỳ

dữ dội đáng sợ,

nói được Pháp Hoa

như vậy mới khó.

(22) Giả sử có người

nắm được hư không

mà đem đi dạo

cũng chưa đủ khó;

(23) sau khi Như Lai

nhập niết bàn rồi,

sao chép ấn hành

giữ cho còn mãi

Diệu pháp Liên hoa,

và khuyên người khác

cũng làm tương tự,

như vậy mới khó.

(24-Đem cả địa cầu

25) để trên móng chân

vọt lên Phạn thiên

cũng chưa đủ khó;

(26) sau khi Như Lai

nhập niết bàn rồi,

trong thời kỳ dữ

học được một lúc

kinh Pháp Hoa này,

như vậy mới khó.

(27) Gánh vác cỏ khô

vào lửa hoại kiếp

mà không bị cháy

cũng chưa đủ khó;

(28) sau khi Như Lai

nhập niết bàn rồi,

ai giữ Pháp Hoa

kín đáo giảng được

cho một người thôi,

như vậy mới khó.

(29) Kho tàng chánh pháp

đến tám vạn tư,

và bao kinh pháp

mười hai thể loại,

nếu ghi nhớ hết

và giảng cho người,

(30) làm cho người nghe

được sáu thần thông,

dẫu là như vậy

cũng chưa đủ khó;

(31) sau khi Như Lai

nhập niết bàn rồi,

đối với Pháp Hoa

nếu có năng lực

lắng nghe, tiếp nhận,

hỏi thấu nghĩa ý,

giảng nói cho người,

như vậy mới khó.

(32) Có ai thuyết pháp

làm cho vạn ức

vô số vô lượng

hằng sa chúng sinh

được thành La hán

đủ sáu thần thông,

ích lợi đến vậy

cũng chưa đủ khó;

(33) sau khi Như Lai

nhập niết bàn rồi,

ai có năng lực

diễn giảng kính giữ

Diệu pháp Liên hoa

như vậy mới khó.

(34) Vì cho chúng sinh

được tuệ giác Phật,

Như Lai ở trong

vô lượng quốc độ,

từ lúc mở đầu

cho đến hiện nay,

tuyên thuyết phong phú

bao nhiêu kinh pháp.

(35) Trong kinh pháp ấy

Pháp Hoa bậc nhất:

nếu có năng lực

giữ được Pháp Hoa,

tức là giữ được

toàn thân Như Lai.

(36) Chư thiện nam tử,

sau khi Như Lai

nhập niết bàn rồi,

ai có năng lực

tiếp nhận kính giữ

Diệu pháp Liên hoa

bằng mọi pháp hạnh

trong đó gồm có

đọc xét văn nghĩa,

tụng được thuộc lòng...,

nay trước Như Lai

hãy tự phát nguyện.

(37) Diệu pháp liên hoa

khó mà giữ nổi;

những ai giữ nổi

ít thì gian thôi,

Như Lai hài lòng,

chư Phật cũng vậy.

(38) Những ai giữ nổi

Pháp Hoa như vậy

thì thế là được

chư Phật tán dương,

thế là dũng mãnh,

thế là tinh tiến,

thế là giữ giới,

tu hạnh đầu đà,

thế là chóng được

tuệ giác vô thượng.

(39) Thời ác sau này

những ai có thể

học hỏi kính giữ

Diệu pháp Liên hoa,

người ấy chính là

con Phật đích thực,

đứng vào ở nơi

vị trí Thuần thiện,

sau khi Như Lai

nhập niết bàn rồi

vẫn lý giải được

nghĩa ý Pháp Hoa.

(40-Người ấy chính là

41) mắt của thế gian

trong đó có cả

chư thiên nhân loại.

Ở trong thời kỳ

khủng bố khiếp sợ,

người ấy nói được

Diệu pháp Liên hoa,

dầu chỉ có thể

nói trong chốc lát,

hết thảy trời người

đều nên hiến cúng.

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Trong những ngày vừa qua, chúng tôi nhận được nhiều nguồn tin nói về một đạo lạ mới xuất hiện tại Việt Nam. Các thành viên cả nam và nữ của giáo phái này mặc áo quần mầu vàng, đầu trọc, trông tựa như các tăng sĩ phái Khất Sĩ chính thống của GHPGVN.
Luật sư Âu Quang Phục giải thích và chứng minh Sư thầy THích Minh Tuệ là thật hay giả sư với ý kiến của hai bậc cao tăng là cố hòa thượng Thích Giác Khang và trưởng lão Pháp chủ GHPGVN Thích Trí Quảng
Lễ chính thức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 đã diễn ra trang nghiêm tại Việt Nam Quốc Tự vào lúc 6g sáng nay, rằm tháng Tư (22-5-2024), tại cố đô Huế và thủ đô Hà Nội.