Phần 1.

28/05/20202:40 CH(Xem: 6705)
Phần 1.

THE WAY OF ZEN IN VIETNAM
THIỀN TÔNG VIỆT NAM
NGUYÊN GIÁC
Published by Ananda Viet Foundation – 2020PART 1 | PHẦN 1

1. Advising People To Enter The Way | Khuyên Đời Vào Đạo
2. The Treasure | Kho Báu
3. Sitting | Ngồi 
4. The Mind Seal | Tâm Ấn  
5. This Land, This Mind | Đất Này, Tâm Này 
6. Wordless | Không Lời
7. Rise and Decline | Thạnh Suy
8. Illusory | Huyễn  
9. The Mind of Emptiness | Tâm Không 
10. Serenity | Tịch Lặng

 

1

ADVISING PEOPLE TO ENTER THE WAY

Then spring now autumn, the four seasons revolve.
Then young now old, you see the hair turn white.
Then wealth and nobility, now a long dream.
Years and months go by, carrying ten thousand pecks of sorrow.
In the path of suffering, the wheel of rebirth rolls endlessly.
In the river of passion, we swim like bubbles forming and popping.   
Now coming to the right place to learn the Way,
why don’t you touch your nose?
See that this is your very good chance of a million lifetimes.

TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ (1230-1291)`

NOTE: Tuệ Trung Thượng Sĩ said that all things change all the time. The Buddha said that the fire of impermanence is constantly burning everybody and everything. You should observe impermanence in all conditions, see that nothing has an abiding self, and notice that the feeling of suffering arises when the river of passion sweeps through your body and mind constantly. How does one learn the Way to escape suffering? You cannot see the Way, because it is invisible; however, the Way is right in front of you. Similarly, your nose is right in front of you, but it's hard for you to see it. Only when you wash your face, you touch your nose and know that it is always there, in front of you. Washing your face here means you have to step on the right path: listen to the dharma, contemplate the dharma, and practice the dharma with virtue, concentration, and insight. Touching your nose also means that you experience in the moment of here and now the mind of emptiness in which there is not any trace of desire, hatred, and delusion. In this moment, you will glimpse Nirvana.

KHUYÊN ĐỜI VÀO ĐẠO

Thời tiết xoay vần xuân lại thu
Xăm xăm tuổi trẻ đã bạc đầu.
Giàu sang nhìn lại một trường mộng
Năm tháng ôm suông muôn hộc sầu.
Nẻo khổ luân hồi xe chuyển bánh
Sông yêu chìm nổi tợ bọt chùm.
Gặp trường chẳng chịu sờ lên mũi
Muôn kiếp duyên lành chỉ thế thôi.

TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ (1230-1291) - Bản dịch Thầy Thanh Từ

GHI NHẬN: Tuệ Trung Thượng Sĩ nói rằng tất cả đều biến đổi không ngừng. Đức Phật nói rằng ngọn lửa vô thường đang liên tục đốt cháy mọi người và mọi thứ. Bạn nên quan sát vô thường trong mọi trường hợp, sẽ thấy rằng không có gì thực sự có tự ngã, và ghi nhận rằng thọ khổ khởi dậy khi dòng sông tham ái cuốn thân và tâm bạn liên tục. Làm cách nào học được Chánh Đạo thoát khổ? Bạn không có thể thấy được Đạo, vì nó vô hình; tuy nhiên, Đạo nằm ngay phía trước bạn. Tương tự, mũi bạn nằm ngay trước bạn, nhưng bạn khó thấy nó. Chỉ khi rửa mặt, bạn mới sờ mũi và biết là nó vẫn mãi ở đó, trước mặt bạn. Rửa mặt nơi đây còn có nghĩa là đi vào chánh đạo: văn (nghe và học chánh pháp), tư (suy nghĩ, biện biệt về chánh pháp), và tu -- thực tập chánh pháp với giới, định và tuệ. Sờ vào mũi cũng có nghĩa bạn trải qua kinh nghiệm cái khoảnh khắc hiện tiền (bây giờ và ở đây) của tâm rỗng rang, nơi đó không có chút gì tham, sân, si; nơi khoảnh khắc đó, bạn nhìn thấy một thoáng Niết bàn.

________________________________________

2

THE TREASURE

Living in the world, happy with the Way, you should let all things take their course.
When hungry, just eat; when tired, just sleep.
The treasure is in your house; don’t search anymore.
Face the scenes, and have no thoughts; then you don’t need to ask for Zen.

TRAN NHAN TONG (1258-1308)

NOTE: Live with the water, not with the waves rising and falling; live with the nature of mirror to reflect, not with the images appearing and disappearing. Live with the essence of the mind, not with the thoughts arising and vanishing. When you see the essence of the mind, then you catch a glimpse of Nirvana – the state of unborn, uncreated, unconditioned peace. After that moment, you know how to live with the mind unmoved while walking, standing, sitting and lying down. How can you see the essence of the mind? Please, remember: You are never away from it, just like the water holds all the waves and is never away from the waves, just like the emptiness of the mirror hold all the images and is never away from the images. The essence of the mind is non-self, so it manifest as a great magician: your mind has no form, so it takes all forms you see as its forms; your mind has no color, so it takes all colors you see as its colors… Now look out the window. When you see a bird, your mind now has the form of a bird; and when the bird flies, your mind flies too. Your mind is all things you see, all things you hear, all things you feel; the observer is all things observed. The Sixth Patriarch Hue Nang  told two monks arguing over the banner flying that that was not the banner moving, and also not the wind moving, but just their minds moving.

This is one of the most famous poems from Truc Lam Zen School. The advice is so simple but extremely powerful. You live in this world and you notice that you are actually living in every moment of talking, smiling, eating, walking, standing, sitting, or lying down. When you are happy, hungry, or tired, you notice that you are happy, hungry, or tired; you notice all the feelings arise and vanish in yourself as a group of flesh, bone, skin, blood, legs, arms, hands, head and hair. While you notice the wind of impermanence is flowing endlessly through your whole body and mind, you don't need to do anything. When you actually live the here and now, and feel the wind of impermanence flowing through your whole body and mind, you mindfully experience the thoughtless and wordless state of mind. Your mind is clear and bright, arising not a thought of desire, hatred, and delusion. In case any thought arises, you know it must be the products of the past, not of the here and now. Live mindfully the here and now, and see a glimpse of Nirvana.

KHO BÁU  

Ở trần vui đạo hãy tùy duyên
Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền
Trong nhà có báu thôi tìm kiếm
Đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền.

TRẦN NHÂN TÔNG (1258-1308) –Bản dịch HT Thanh Từ.

GHI NHẬN: Hãy sống với nước, chứ đừng sống với các đợt sóng sinh rồi diệt; hãy sống với tánh sáng của gương, chứ đừng sống với các ảnh đến rồi đi; và hãy sống với tự tánh của tâm, chứ đừng sống với các niệm sinh diệt. Khi bạn thấy tánh của tâm, lúc đó bạn thấy lóe một tia của Niết Bàntrạng thái của an tỉnh bất sinh, vô tác, vô vi. Làm sao bạn có thể thấy tánh của tâm? Xin hãy nhớ: Bạn chưa từng bao giờ rời xa nó, y hệt như nước là tòan bộ các sóng và chưa hề xa lìa đợt sóng nào, y hệt như tánh không của gương bao trùm tòan bộ các ảnh và chưa hề xa lìa ảnh nào. Tánh của tâm là vô ngã, nên nó hiển lộ như một nhà đại ảo thuật: tâm của bạn không có hình tướng, nên nó lấy mọi hình tướng mà bạn thấy làm như hình tứơng của nó; tâm bạn không màu sắc, nên nó lấy mọi màu sắc bạn thấy làm màu sắc của nó… Bây giờ, hãy nhìn ra cửa sổ. Khi bạn thấy một con chim, tâm của bạn bấy giờ có hình tướng một con chim; và khi con chim bay lên, tâm của bạn cũng bay lên. Tâm của bạn là tòan bộ những gì bạn thấy, tòan bộ những gì bạn nghe, tòan bộ những gì bạn cảm thọ; người quan sáttoàn bộ những gì được quan sát. Lục Tổ Huệ Năng đã nói với hai vị sư đang tranh cãi về chuyện lá cờ bay, rằng không phải lá cờ động, và cũng không phải gió động, nhưng thực sự là tâm của họ động.

Đây là một trong những bài thơ nổi tiếng từ Thiền phái Trúc Lâm. Lời dạy rất đơn giản nhưng cũng rất mãnh liệt. Bạn sống trong thế giới này, bạn ghi nhận bạn thực sự đang sống trong từng khoảnh khắc nói, cười, ăn, đi, đứng, ngồi hay nằm. Khi bạn vui, đói hay mệt, bạn ghi nhận rằng bạn đang vui, đói hay mệt; bạn ghi nhận tất cả cảm thọ hiển lộ và biến mất trong bạn như một khối thịt, xương, da, máu, chân, cánh tay, bàn tay, đầu và tóc. Trong khi bạn ghi nhận làn gió vô thường chảy không ngừng xuyên qua thân tâm bạn, bạn không cần làm gì hết. Khi bạn thực sự sống cái ở đây và bây giờ, và cảm nhận cơn gió vô thường chảy xuyên thân tâm, bạn kinh nghiệm một cách tỉnh thức trạng thái tâm vô niệmvô ngôn. Tâm bạn trong trẻo và sáng rõ, không khởi một niệm nào của tham, sân si. Trường hợp có niệm nào khởi lên, ban biết nó hẳn là sản phẩm của quá khứ, không phải của cái bây giờ và ở đây. Hãy sống tỉnh thức cái bây giờ và ở đây, và thấy một thoáng Niết Bàn.

_________________________________

3

SITTING

There are three ways of sitting in meditation.
First, sit and keep your mind on breathing; 
Second, sit and chant the sutras; 
And third, sit and happily listen to the chanting of sutras.

Sitting has three levels.
First, sit with the union of mind and body. 
Second, sit in peacefulness; 
And third, sit without fetters.

What does it mean to sit with the union of mind and body?  
That means your mind becomes one with your body.

What does it mean to sit in peacefulness?
That means your mind has no thought.

What does it mean to sit without fetters?
When all fetters are destroyed – That is what it means to sit without fetters.

KHUONG TANG HOI (? – 280)

NOTE: When mindful of your breathing, you are also mindful of your mind. Later, you will see your mind becoming one with your breath. When mindful of your bodily movement, you are also mindful of your mind. Later, you will see your mind becoming one with your body. Looking at your mind, you see thoughts coming and going, just like waves rising and falling. Your breaths will become very subtle and almost disappear; then you will see that body and mind become oneness and peacefulness. Thus, practicing mindfulness of breathing leads to practicing the four foundations of mindfulness. The suttas said that when your body is immersed in happiness, you are entering the first jhana; also, in SN 36.11 Sutta, Buddha said that speech ceased and stilled for someone who attained the first jhana. When your mind has not any thought and when your whole body and mind immerse in the blissful silence, you are entering the second jhana; also, in SN 36.11 Sutta, Buddha said that the placing of the mind and keeping it connected ceased and stilled for someone who attained the second jhana. How can all thoughts vanish? Don’t try to stop any thought; it will disappear when you observe and see its nature of emptiness. The suttas (e.g., MN 52, MN 64) said that from the first or second jhana, you can observe and feel the wind of impermanence flow constantly through your whole body and mind. In that state of mind, you are letting go of all things. All fetters will gradually fade and vanish.

NGỒI 

Có ba lối ngồi theo đạo. 
Một là ngồi sổ tức
Hai là ngồi tụng kinh
Ba là ngồi vui nghe kinh. Đó là ba. 

Ngồi có ba cấp. 
Một là ngồi hiệp vị. 
Hai là ngồi tịnh. 
Ba là ngồi không có kết. 

Ngồi hiệp vị là gì?
Là ý bám lấy hạnh không rời, đó là ngồi hiệp vị.

Ngồi tịnh là gì?
Là không niệm nghĩ, đó là ngồi tịnh. 

Ngồi không có kết là gì?
Là kết đã hết, đó là ngồi không có kết.

KHƯƠNG TĂNG HỘI (? – 280) --- Bản Việt dịch GS Lê Mạnh Thát.

GHI NHẬN: Khi tỉnh thức niệm hơi thở, bạn cũng đang niệm tâm của bạn. Sau đó, bạn sẽ thấy tâm bạn trở thành một với hơi thở. Khi tỉnh thức niệm thân, bạn cũng đang niệm tâm bạn. Rồi bạn sẽ thấy thân và tâm là một. Nhìn vào tâm bạn, bạn thấy các niệm đến rồi đi, hệt như sóng lên rồi xuống. Hơi thở bạn sẽ dịu dàng, vi tế hơn, và gần như biến mất; rồi bạn sẽ thấy thân và tâm hợp nhất và bình lặng. Như thế, chánh niệm hơi thở dẫn tới chánh niệm tứ niệm xứ. Kinh nói rằng khi bạn thấy toàn thân ngập tràn an định trong hạnh phúc, lúc đó bạn đang vào sơ thiền; thêm nữa, trong kinh SN 36.11, Đức Phật nói rằng khi chứng được Thiền thứ nhứt, lời nói được đoạn diệt, tịnh chỉ. Khi bạn thấy tâm không còn niệm nào, và toàn thân tâm an định ngập tràn trong tịch lặng hạnh phúc, là bạn đang vào nhị thiền; cũng trong kinh SN 36.11, Đức Phật nói rằng khi chứng được Thiền thứ nhì, tầm (đặt tâm vào) và tứ (dán tâm vào) được đoạn diệt, tịnh chỉ. Làm cách nào các niệm biến mất? Đừng ngăn chận niệm; niệm sẽ tự biến mất khi bạn quan sát và thấy bản tánh rỗng không của nó. Nhiều kinh (như, Trung Bộ Kinh MN 52, MN 64) nói rằng từ sơ thiền hay từ nhị thiền, bạn có thể quan sát và cảm nhận ngọn gió vô thường đang trôi chảy xuyên khắp thân tâm bạn liên tục. Trong trạng thái này, bạn sẽ buông bỏ mọi thứ; tất cả lậu hoặc phiền não sẽ từ từ nhạt đi và biến mất.
_____________________________________________

4

THE MIND SEAL

The mind seal of Buddhas is unfeigned, encompassing the universe, neither deficient nor excessive, neither going nor coming, neither gaining nor losing, neither one nor difference, neither infinite nor finite, having nowhere to arise or vanish, and neither far apart nor close by. It is grudgingly named like that, just only for comparison with unreal circumstances.

VINITARUCI (? - 594)

NOTE: The Buddha said that we have to realize that form is like a lump of foam; feeling, a bubble; perception, a mirage; volition, a banana tree; consciousness, a magic trick. That means all things are empty. Zen masters said that all things are revealed via your mind, and when you see the emptiness in all things, you see the mind seal. Your mind is a mirror that reflects all things; the images come and go, but the ability to reflect is motionless. Suppose that you love the sound of a lute. Suttas (e.g. SN 35.246) said that if you try to catch the sound by splitting the lute into a hundred pieces, you will fail. Similarly (e.g. Nagasena Sutra) you can see the emptiness of self in body and mind, and the emptiness of a carriage in a carriage.

We came to this world, and will be gone someday. Millions of children around the world are suffering from hunger and abuse, while other millions enjoy luxury and comfort. The suffering is real. Then, what is companionless among all those phenomena? What is unmoving while we come and go, while we grow up and become old, while we go through millions of different bodies?

TÂM ẤN  

Tâm ấn của chư Phật, không có lừa dối, tròn đồng thái hư, không thiếu không dư, không đi không lại, không được không mất, chẳng một chẳng khác, chẳng thường chẳng đoạn; vốn không có chỗ sanh, cũng không có chỗ diệt, cũng chẳng xa lìa, mà chẳng phải chẳng xa lìa. Vì đối với vọng duyêngiả lập tên ấy thôi.

TỲ-NI-ĐA-LƯU-CHI (? - 594) - Bản Việt dịch của HT Thanh Từ

GHI NHẬN: Đức Phật nói rằng cho ta phải nhận ra rằng sắc (thân) y hệt một chùm bọt nước, cảm thọ y hệt bong bóng nước, tưởng chỉ như ráng nắng, hành như cây chuối, thức như trò ảo thuật. Nghĩa là, tất cả đều rỗng không. Các Thiền sư nói rằng tất cả các pháp hiển lộ qua tâm mình, và khi bạn thấy bản chất rỗng không trong mọi thứ, lúc đó bạn thấy được tâm ấn. Tâm bạn là tấm gương phản chiếu mọi thứ; ảnh tới và đi, nhưng tánh phản chiếu vẫn bất động. Hãy giả sử rằng bạn yêu thích âm thanh từ một cây đàn. Các kinh (như, Tương Ưng Kinh SN 35.246) nói rằng nếu bạn tìm cách chụp bắt tiếng đàn bằng cách chẻ đàn ra trăm mảnh, bạn sẽ không tìm ra. Tương tự (như, Kinh Na Tiên Tỳ Kheo) bạn có thể thấy không có tự ngã nào trong thân và tâm, và thấy không hề có cái gì gọi là xe trong một cỗ xe.

Chúng ta tới thế giới này, và sẽ có ngày ra đi. Hàng triệu trẻ em khắp thế giới đang thọ khổ vì đói và lạm dụng, trong khi nhiều triệu người khác hưởng dụng xa hoatiện nghi. Đau khổ có thực. Vậy, pháp gì không cùng muôn pháp làm bạn? Pháp gì bất động trong khi chúng ta tới và đi, trong khi chúng ta trưởng thành và già lão, trong khi chúng ta trải qua hàng triệu thân khác nhau?

_________________________________________

5

THIS LAND, THIS MIND

People elsewhere rumor, and falsely say our Patriarch came from the West. It is true that the Patriarch transmitted the Eye Treasure of Dharma, named it Zen, and foresaw it as a flower with five petals and countless seeds. It is true that tens of thousands of auspicious people have fathomed the secret words, practiced the teachings of mind, and realized the originally spontaneous purity. The West is this land; this land is the West.  Oh -- anciently and now, the sun and the moon; anciently and now, the mountain and the river. 

It’s wrong to touch it [this land or this mind]; thus, Buddha will be misunderstood. Such a tiny mistake leads to hundreds, thousands of losses. You should observe your mind skillfully; don’t deceive future generations. Otherwise, if you ask me, the answer is that I originally have no words.

VÔ NGÔN THÔNG (? - 826)

NOTE: Did Zen Master Vo Ngon Thong say a lot of words, or without any word? Did Buddha say a lot of words, or without any word? The name Vo Ngon Thong means “Understanding without a word.” You should try that way.

Listen to your mind. Listen gently to your mind right now. You would hear some voices, some sounds, some noises. When you hear something, you know you are hearing the manifestation of the mind. All the sounds from the birds, the cars, the winds, and so on are all your mind. Also, all the sounds from your memories, your imaginations, your dreams, and so on are all your mind. Listen. Breathe in and out gently, and listen to the mind. 

You might remember the koan that asks about your face before you were born. You can try another version: listen to where before a sound arises; listen to your mind before it manifests. Try that. Don’t say that it ever has a sound or a word.

ĐẤT NÀY, TÂM NÀY 

Các nơi đồn đại, Dối tự huyên truyền, Rằng Thủy Tổ ta, Gốc từ Tây ThiênTruyền pháp Nhãn tạng, Gọi đó là Thiền. Một hoa năm cánh,  Hạt giống liên miên.  Thầm hợp lời mật, Muôn ngàn có duyên. Đều gọi tâm tông, Thanh tịnh bản nhiên. Tây Thiên cõi này.  Cõi này Tây Thiên.  Xưa nay nhật nguyệt, Xưa nay sơn xuyên.  Chạm đến thành trệ, Phật tổ thành oan, Sai đó hào ly,  Mất đó trăm ngàn.  Ngươi khéo quán sát, Chớ lừa cháu con, Ngay như hỏi ta, Ta vốn không lời. 

VÔ NGÔN THÔNG (? - 826) - Bản dịch HT Thanh Từ

GHI NHẬN: Có phải Thiền Sư Vô Ngôn Thông đã nói nhiều lời, hay không một lời? Đức Phật đã nói nhiều lời, hay không một lời? Tên ngài Vô Ngôn Thông mang ý nghĩa “Hiểu biết không qua lời nói.” Bạn nên thử cách này. Hãy lắng nghe tâm bạn. Hãy dịu dàng lắng nghe tâm bạn ngay lúc này. Bạn có thể nghe ra vài giọng nói, vài âm thanh, vài tiếng ồn. Khi bạn nghe ra một tiếng nào, bạn biết bạn đang nghe tâm hiển lộng. Tất cả âm thanh từ những con chim, những chiếc xe, gió thổi, và vân vân đều là tâm bạn. Thêm nữa, tất cả những âm thanh từ trí nhớ của bạn, từ tưởng tượng của bạn, từ giấc mơ của bạn, và vân vân đều là tâm bạn. Hãy lắng nghe. Hãy thở vào và ra dịu dàng, và lắng nghe tâm.

Bạn có thể nhớ tới công án hỏi về khuôn mặt của bạn trứơc khi bạn sinh ra đời. Bạn có thể thử một phiên bản khác: hãy lắng nghe nơi trước khi một âm thanh khởi lên; hãy lắng nghe tâm bạn trước khi nó hiển lộng. Hãy thử như thế. Đừng nói rằng nó có một âm thanh hay một chữ nào.

_________________________________________________

6

WORDLESS

Birth, aging, illness, and death are normal things --- since infinite time.
While you want liberation, trying to untie only makes things tie tighter.
The more you search for Buddha, the more you deceive yourself.
The more you attach to meditation or Zen, the more you mislead yourself.
Don’t pursue Buddha and Zen.
Tighten your lips – be wordless.

DIEU NHAN (1041 – 1113)

NOTE: Dieu Nhan was a Zen nun. She had another way to express the truth. She made this poem before her death, saying that the truth should be said with no words. Don’t cling to whatsoever, even to the meditation or Zen.

The SN 21.1 Sutta (Kolita Sutta) said that as the placing of the mind and keeping it connected were stilled, Venerable Mahamoggallana entered and remained in the second jhana, which has the rapture and happiness born of concentration. This is called noble silence.

In Verse 134 of the Dhammapada, the Buddha says that if you can stay silent like a broken gong, you will realize Nirvana. Verse 268 of the Dhammapada says that staying silent alone cannot make one become a sage if this person lives an ignorant and unmindful life.

In a koan, a Zen Master pointed at a vase and asked his students to speak wordlessly about that vase. In another koan, another Zen Master pointed at a vase and said to his students, "Don't say this is a vase, don't say this is not a vase. What is this?"

Both koans above want you to show that you are living the reality of "the here and now" --- asking you to destroy any screen between you and the reality. All the words, all the thoughts, or all the concepts that arise in your mind when you see and hear the reality actually are separating you and the reality. When you, mindfully and wordlessly, observe the world around you, you will see that you are what you see, and you are what you hear. Huyền Quang (1254-1334) said in a poem that when he had no worries, he saw that he totally became one with the flowers outside his cottage.           

KHÔNG LỜI

Sanh già bệnh chết 
Xưa nay lẽ thường
Muốn cầu thoát ra 
Mở trói thêm ràng. 
Mê đó tìm Phật, 
Lầm đó cầu thiền. 
Phật, thiền chẳng cầu, 
Uổng miệng không lời. 

Ni Sư DIỆU NHÂN (1041 – 1113) – Bản dịch HT Thanh Từ

GHI NHẬN: Ngài Diệu Nhân là một Thiền Ni. Ngài có một cách khác để diễn tả thật tướng. Ngài đã làm bài thơ này trước khi viên tịch, nói rằng thật tướng nên chỉ ra bằng vô ngôn. Đừng trụ vào bất kỳ pháp nào, ngay cả trụ vào thiền định.

Kinh SN 21.1 Sutta (Kolita Sutta) kể rằng khi diệt xong tầm (hướng tâm vào) và tứ (dán tâm vào), Đại sư Đại Mục Kiền Liên chứng và trú vào nhị thiền, trạng thái hỷ lạc do định sanh. Đó gọi là sự im lặng linh thánh.

Trong bài Kệ 134 của Kinh Pháp Cú, Đức Phật nói rằng nếu bạn giữ tịch lặng như một cái chiêng (cồng) bể, bạn sẽ chứng Niết Bàn. Kệ 268 trong Kinh Pháp Cú viết rằng chỉ giữ im lặng không thể làm ai trở nên bậc thánh nếu người này sống đời sống ngu si và thiếu chánh niệm.

Trong một công án, một Thiền sư chỉ vào một cái bình, bảo học trò nói không bằng ngôn ngữ về cái bình. Trong công án khác, một Thiền sư khác chỉ vào một cái bình và nói với học trò, "Đừng nói đây là cái bình, đừng nói đây không phải bình. Nó là cái gì?"

Cả hai công án trên muốn bạn cho thấy bạn đang sống trong thực tại ở "nơi đây và bây giờ" --- yêu cầu bạn phá hủy bức màn giữa bạn và thực tại. Tất cả lời nói, tư tưởng hay khái niệm khởi trong tâm bạn khi bạn thấy và nghe thực sự cách ngăn bạn và thực tại. Khi bạn, trong chánh niệmxa lìa ngôn ngữ, quan sát thế giới chung quanh, bạn sẽ thấy bạn là cái bạn thấy, và bạn là cái bạn nghe. Ngài Huyền Quang (1254-1334) nói trong một bài thơ rằng khi ngài xa lìa âu lo, ngài thấy rằng ngài hoàn toàn là một với các bông hoa bên ngoài căn lầu của ngài.

_____________________________________________

7

RISE AND DECLINE

The human body is like a lightning flash, appearing then disappearing.
All trees bloom in the spring, then decay in the autumn.
Live accordingly with this rise and decline, and have no fear.
The rise and decline – just like a drop of dew on a blade of grass.

VẠN HẠNH (938 - 1018)

NOTE: See your body as a vehicle, and know that it will wear out over time. Buddha says in The Dhammapada that the body grows old and decays, but the Dhamma does not. You should believe in Buddha, and live the undying Dhamma with your whole body and mind. Keep trying this constantly: feel the Dhamma with your whole body, breathe in and out with the Dhamma, shower your whole body and mind with the Dhamma. Then you will have no fear. How can we feel the Dhamma? Watch your mind constantly, and feel the whole life around. See your mind just like an ox. Meditation is like taming an ox, but you don’t need to tame anything; just watch the ox constantly. You know you see the mind when a thought arises. When you see that ox actually has no head, no body, and no tail, then you know how to feel the Dhamma. Try that.

THẠNH SUY

Thân như bóng chớp có rồi không, 
Cây cỏ xuân tươi, thu đượm hồng, 
Mặc cuộc thạnh suy không sợ hãi
Thạnh suy như cỏ hạt sương đông. 

Vạn Hạnh (938 - 1018) - Bản dịch HT Thanh Từ

GHI NHẬN: Hãy nhìn thân bạn như một cỗ xe, và biết rằng nó sẽ hư mòn với thời gian. Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú rằng thân già đi và hư hoại, nhưng Chánh Pháp không như thế. Bạn hãy tin vào Đức Phật, và hãy sống Chánh Pháp bất diệt với trọn thân tâm của bạn. Hãy thử cách này liên tục: hãy cảm nhận Chánh Pháp với toàn thân, hãy thở vào và ra với Chánh Pháp, hãy tắm gội trọn thân tâm bạn với Chánh Pháp. Rồi bạn sẽ không sợ hãi gì. Làm sao chúng ta có thể cảm nhận Chánh Pháp? Hãy nhìn vào tâm liên tục, và hãy cảm nhận toàn bộ đời sống quanh bạn. Hãy thấy tâm như một con trâu. Thiền định thì hệt như thuần hóa trâu, nhưng bạn không cần phải thuần hóa gì cả; hãy quan sát con trâu này liên tục. Bạn biết là bạn thấy tâm khi một niệm khởi lên. Cho tới khi nào bạn thấy con trâu không đầu, không mình, và không đuôi, thì bạn biết cách cảm nhận Chánh Pháp. Hãy thử như thế.

____________________________________________
8

ILLUSORY

Originally there is no place [for the six senses dwelling].
Any place is true dharma.
True dharma is thus illusory.
Illusory existence is not nothing.

ĐỊNH HƯƠNG (? - 1051)

NOTE: If you say that you are living in a dream, then what is outside this dream? Is this world illusory? Don’t try to answer that question. Just practice hard, and don’t mind anything else. Buddha said, “I am awake.” We are not awake yet, so we should leave that question for Buddha. Actually, suttas (e.g. Uraga Sutta) said that when you have no desire for anything, when you don't cherish anything in the past, when you don't dream for anything in the future, and when you neither entertain nor hate anything in the present, you will see this world is all unreal. Thus, Zen masters say that all things are illusory. Thus, all things and places are empty in nature.

HUYỄN

Xưa nay không xứ sở 
Xứ sở là chân tông
Chân tông như thế huyễn 
Huyễn có là không không.  

ĐỊNH HƯƠNG (? - 1051) - Bản dịch HT Thanh Từ

GHI NHẬN: Nếu bạn nói bạn đang sống trong một giấc mơ, thì cái gì ở ngoài giấc mơ này? Có phải thế giới này là huyễn? Đừng cố gắng trả lời câu hỏi đó. Hãy tinh tấn tu tập, và đừng bận tâm gì khác. Đức Phật nói, “Ta đã tỉnh thức.” Chúng ta chưa tỉnh thức, do vậy nên để câu hỏi này lại cho Đức Phật. Thực sự, các kinh (như Kinh Uraga Sutta) nói rằng khi bạn không còn tham gì, khi bạn không ấp ủ nuối tiếc gì trong quá khứ, không mơ gì trong tương lai, không yêu thích hay ghét bỏ gì trong hiện tại, bạn sẽ thấy thế giới này là huyễn ảo. Do vậy, các Thiền sư nói rằng mọi thứ hiện hữu như huyễn. Do vậy, tất cả mọi thứ và mọi nơi đều rỗng không trong tự tánh.

____________________________________________

9

THE MIND OF EMPTINESS

Like a wall shaking, the body is frail.
Unfortunately for mankind, life is too short. 
If you attain the mind of emptiness and formlessness,
you will be free from the world of coming and going.

VIEN CHIEU (999-1090)

NOTE: You can feel the frailness of your body now, even when you are healthy and strong. Try this: breathe in and out, gently and naturally; feel the breathing in and out, feel your whole body breathing; feel your whole body becoming one with the breath. Then you will see how fragile is your breath, and how vulnerable is your body.  The more you experience the bliss from meditation, the more you feel sorrowful for the plight of humankind. 

Recalling the Buddha’s words saying that we have born and died countless times, you will feel grateful to countless parents, and will see all people around as your dear parents in past lives. Then you will feel your whole body deeply resonate with the Zen vow to save all sentient beings. How can we save others if we are not free yet? Zen master Vien Chieu said that learners must attain the mind of emptiness and formlessness. Indeed, you will see that the mind essence is empty and formless. So all things in the world appear and disappear in the mind just like the clouds formed and dissolved in the sky, just like the images emerged and vanished in a mirror. 

So all the forms you see, all the sounds you hear, all the odors you smell, all the flavors you taste, all the senses you feel, all the thoughts you have are changing swiftly. So nothing has a self. So all things come and go, governed by the principle of dependent arising. Realizing the mind’s essence will free you from the world of coming and going.

TÂM KHÔNG 

Thân như tường vách đã lung lay, 
Đau đáu người đời luống xót thay. 
Nếu đạt tâm không, không tướng sắc, 
Sắc không ẩn hiện, mặc vần xoay. 

VIÊN CHIẾU (999 - 1090)– Bản dịch HT Thanh Từ

GHI NHẬN: Bạn có thể cảm nhận cái mong manh của thân bạn bây giờ, ngay cả khi bạn đang khỏe mạnh. Hãy thử thế này: thở vàothở ra, dịu dàng một cách tự nhiên; hãy cảm nhận hơi thở vào và ra, hãy cảm nhận toàn thân bạn đang thở, hãy cảm nhận toàn thân bạn làm một với hơi thở. Rồi bạn sẽ thấy rằng hơi thở của bạn rất mong manh, và thân của bạn cũng dễ hư vỡ. Bạn càng kinh nghiệm niềm an lạc trong thiền định, bạn sẽ càng cảm thấy buồn cho thân phận kiếp người.

Nhớ lại lời Phật nói rằng chúng ta đã sinh và chết vô số kiếp, bạn sẽ cảm thấy mang ơn vô lượng ba mẹ, và sẽ thấy mọi người quanh bạn như là các ba mẹ của bạn trong các kiếp trứơc. Rồi bạn sẽ cảm thấy toàn thân bạn thâm sâu rung chuyển với lời thệ nguyện Thiền Tông để sẽ cứu độ hết chúng sinh. Làm sao bạn có thể cứu người khác được nếu bạn chưa giải thoát? Thiền Sư Viên Chiếu nói rằng các học nhân phải đạt được tâm không sắc tướng. Thực sự, bạn sẽ thấy rằng tánh của tâm là tánh khôngvô tướng. Thế nên mọi thứ trên thế giới xuất hiện và biến mất trong tâm hệt như mây hợp rồi tan trên bầu trờI, hệt như ảnh hiện rồi biến trong gương.

Thế nên mọi sắc tướng bạn thấy, mọi âm thanh bạn nghe, mọi hương vị bạn nếm, mọi cảm thọ bạn cảm nhận, mọi niệm khởi bạn có đều đang biến đổi mau chóng. Thế nên, không pháp nào thực có tự ngã cả. Thế nên, mọi thứ tới rồi đi, theo đúng luật duyên khởi. Chứng ngộ được tánh của tâm sẽ giải thoát bạn ra khỏi thế giới của đến và đi.
________________________________________
10

SERENITY

After realizing that your body and mind are originally serene, 
you will see the supernatural powers manifest in front of you.
From there emerge all the conditioned and the unconditioned; 
countless worlds appear -- immeasurably.
Though revealed fully in space, all phenomena are really formless.
All your old days, however ancient, can not compare with today.
Being luminous, always – at any place, anywhere.

CỨU CHỈ (circa 11th century)

NOTE: Your body is changing, and your mind is jumping all the time. As you meditae more and more, you will someday realize that the mind is originally serene. See that the water is serene, unchanging, unmoving, despite the rising and falling waves, despite the forming and popping bubbles. 

Now a question: Is your body originally serene while you grow up and get old? Can you feel that your body is truly quiet and unmoving while you are walking, standing, sitting and lying down? Can you feel that your body is truly quiet and unmoving all day and night as if you are sitting in meditation? When you see the self-nature, then you realize that you are emptiness, that there is no ‘you’ or the ‘I.’  And then you will see you are truly quiet and unmoving.

Now look out the window. The snow is falling, and a bird is flying. Despite that, can you see that everything is truly quiet and unmoving? Everything is luminous in your mind, truly quiet and unmoving.

How can you see that your body and mind are originally serene? You will see that your body and mind are originally serene when you see nothing as "I" or "mine." You will then know how to see and bathe yourself in serenity all day and night.

TỊCH LẶNG

Giác ngộ thân tâm vốn lặng yên, 
Thần thông các tướng biến hiện tiền
Hữu vi vô vi từ đây có, 
Thế giới hà sa không thể lường. 
Tuy nhiên đầy khắp cõi hư không
Mỗi mỗi xem ra chẳng tướng hình. 
Muôn đời ngàn đời nào sánh được, 
Chốn chốn nơi nơi thường rạng ngời. 

CỨU CHỈ (circa 11th century) - Bản dịch HT Thanh Từ

GHI CHÚ: Thân bạn đang biến đổi, và tâm bạn đang nhảy lung tung hoài. Thiền định một thời gian, bạn có thể một hôm chứng ngộ rằng tâm vốn tịch lặng. Hãy thấy rằng nước vốn tịch lặng, bất biến, bất động, cho dù sóng cứ trào lên và lặn xuống, và cho dù các bọt sóng hình thành và vỡ tan. Bây giờ tới câu hỏi: Thân của bạn vốn tịch lặng trong khi bạn trưởng thành và già đi? Bạn có thể cảm nhận rằng thân bạn thực sự tĩnh lặng và bất động trong khi bạn đi, đứng, nằm, ngồi? Bạn có thể cảm nhận rằng thân bạn thực sự tĩnh lặng và bất động cả ngày đêm hệt như bạn đang ngồi thiền định? Khi bạn thấy tự tánh, rồi bạn chứng ngộ rằng bạn vốn là tánh không, rằng không gì có thể gọi được là ‘bạn’ hay là ‘tôi.’ Và rồi bạn sẽ thấy bạn thực sự tĩnh lặng và bất động.

Bây giờ hãy nhìn ra cửa sổ. Tuyết đang rơi, và một con chim đang bay. Bất kể như thế, bạn có thể thấy rằng tất cả các pháp đều thực sự tĩnh lặng và bất động không? Vạn pháp sáng chiếu trong tâm bạn, và thực sự tĩnh lặng và bất động.

Làm sao bạn thấy thân và tâm bạn vốn tịch lặng? Bạn sẽ thấy thân và tâm vốn tịch lặng ngay khi bạn thấy không có gì là "tôi" hay "của tôi." Từ đó, bạn biết cách nhìn thấy và tắm gội chính bạn trong tịch lặng cả ngày và đêm.
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
07/12/2023(Xem: 4102)
07/08/2023(Xem: 2625)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)