Bilingual: 148. Telegram From the Department of State to the Embassy in Vietnam

03/06/20234:12 SA(Xem: 462)
Bilingual: 148. Telegram From the Department of State to the Embassy in Vietnam

 

 

blankBilingual:
148. TELEGRAM FROM THE DEPARTMENT OF STATE TO
THE EMBASSY IN VIETNAM 
CÔNG ĐIỆN CỦA BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ GỬI
ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VIỆT NAM

 Author: Dean Rusk

Translated by Nguyên Giác

 

blank
148. Telegram From the Department of State to the Embassy in Vietnam

 

Washington, June 3, 1963, 6:46 p.m.

 

1173. We very concerned by report blister gas may have been used. As you of course aware adverse effects such action could hardly be exaggerated. Request you ascertain whether poison gas in fact employed and if so, under what circumstances. If blister gas used, would appear imperative for GVN to promptly disassociate itself from such action and announce intention investigate and punish those responsible.

If report true, believe we must also consider best means indicating our thorough disapproval while at same time not appearing to withdraw general support from GVN. If GVN takes proper action problem need not arise. However, if use of poison gas not disavowed by GVN we may have to warn GVN we likely be faced with necessity making some fairly strong public statement of disapproval.

Would appreciate your views this problem.

Rusk

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d148

 

.... o ....

 

148. Công điện của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gửi Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

 

Washington, ngày 3 tháng 6 năm 1963, 6:46 chiều.

 

1173. Chúng tôi rất lo ngại khi có báo cáo rằng lựu đạn cay có thể làm phỏng da có thể đã được sử dụng. Tất nhiên, vì ông nhận thức được những tác động tiêu cực, hành động như vậy khó có thể được phóng đại. Yêu cầu ông xác định xem khí độc đó có thực sự đã được sử dụng hay không và nếu có thì trong hoàn cảnh nào. Nếu khí đốt phồng rộp da được sử dụng, Chính phủ Việt Nam cần phải nhanh chóng rút khỏi hành động đó và thông báo ý định điều tratrừng phạt những người chịu trách nhiệm.

Nếu báo cáo là đúng, tin rằng chúng tôi cũng phải xem xét các phương tiện tốt nhất để thể hiện sự phản đối triệt để của chúng tôi đồng thời không tỏ ra rút lại sự ủng hộ chung từ Chính phủ Việt Nam. Nếu Chính phủ Việt Nam có hành động thích hợp thì vấn đề sẽ không phát sinh. Tuy nhiên, nếu việc sử dụng khí độc không được Chính phủ Việt Nam từ chối, chúng tôi có thể phải cảnh báo Chính phủ Việt Nam rằng chúng tôi có thể phải đối mặt với sự cần thiết phải đưa ra một số tuyên bố phản đối công khai khá mạnh mẽ.

Sẽ đánh giá cao quan điểm của ông về vấn đề này.

Rusk (Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ)

 

.... o ....

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9596)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana