Chương VIII – SAHASSAVAGGA - (Phẩm Một Ngàn)

15/06/20143:06 SA(Xem: 2665)
Chương VIII – SAHASSAVAGGA - (Phẩm Một Ngàn)
MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
Dhammapada
KINH LỜI VÀNG
Việt - lục bát thi hóa - Pāḷi
( In lần thứ 5, có chỉnh sửa và nhuận sắc lần cuối)

Chương VIII
SAHASSAVAGGA
(Phẩm Một Ngàn)

100.

Dẫu cho ngôn ngữ lời ngàn

Mà nghe vô ích, chỉ bàn suông thôi!

Tốt hơn: Một chữ, một lời

Nghe xong tịnh lạc, sống đời vô ưu.

 

Sahassamapi ce vācā

anatthapadasaṃhitā,

ekaṃ atthapadaṃ seyyo

yaṃ sutvā upasammati.

­œ

101.

Chữ câu ngàn vạn ích gì

Kệ kinh nói mãi, lắm khi loạn mù

Một câu có ích, cho dù

Nghe xong tịnh lạc, an như đời đời!

 

Sahassamapi ce gāthā

anatthapadasaṃhitā,

ekaṃ gāthāpadaṃ seyyo

yaṃ sutvā upasammati.

­œ

102.

Trăm câu đọc tụng ích gì

Máy móc, nhái lại khác chi vẹt, nhồng

Một lời Phật pháp chánh tông

Nghe xong tịnh lạc, trú dòng bất lai!

 

Yo ca gāthā sataṃ bhāse

anatthapadasaṃhitaṃ,

ekaṃ dhammapadaṃ seyyo

yaṃ sutvā upasammati.

­œ

103.

Vẻ vang, tự thắng chính mình

Khó hơn thắng vạn chiến binh sa trường

Lành thay! Tâm ý kỷ cương

Chiến thắng tối thượng, phi thường: Thắng ta!

 

Yo sahassaṃ sahassena

saṅgāme mānuse jine,

ekañca jeyyamattānaṃ,

sa ve saṅgāmajuttamo.

­œ

104.

Là người chế ngự bản thân

Ngữ ngôn, cử chỉ, tinh cần chăm nom

Thắng mình, nhất định tốt hơn

Tự khéo điều phục, chánh chơn nhân hoàn.

 

Attā have jitaṃ seyyo

yā cāyaṃ itarā pajā,

attadantassa posassa

niccaṃ saññatacārino.

­œ

105.

Với người tự thắng chính mình

Đứng cao hơn cả muôn sinh sáu đường

Chư Thiên, Phạm Đế, Ma Vương

Cũng đành chiến bại, vô phương sánh cùng!

 

Neva devo na gandhabbo

na māro saha brahmunā,

jitaṃ apajitaṃ kayirā

tathārūpassa jantuno.

­œ

106.

Trăm năm bỏ cả thời gian

Chí thành tế tự núi vàng, rừng châu

Chẳng bằng giây lát cúi đầu

Cúng dường bậc Thánh, dày sâu phước lành!

 

Māse māse sahassena,

yo yajetha sataṃ samaṃ,

ekañca bhāvit’attānaṃ

muhuttamapi pūjaye,

sāyeva pūjanā seyyo

yañce vassasataṃ hutaṃ.

­œ

107.

Trăm năm đốt lửa rừng thiêng

Khẩn cầu tế tự triền miên đêm ngày

Chẳng bằng chỉ một phút giây

Cúng dường bậc Thánh, sâu dày phước hơn!

 

Yo ca vassasataṃ jantu

aggiṃ paricare vane,

ekañca bhāvit’attānaṃ

muhuttamapi pūjaye,

sāyeva pūjanā seyyo

yañce vassasataṃ hutaṃ.

­œ

108.

Suốt năm tế vật cúng dường

Để mong phước quả nhờ nương sau này

Phần tư lợi ích chẳng tày

Một lần đảnh lễ gót mây Thánh Hiền!

 

Yaṃ kiñci yiṭṭhaṃ va hutaṃ va loke,

saṃvaccharaṃ yajetha puññapekkho,

sabbampi taṃ na catubhāgameti,

abhivādanā ujjugatesu seyyo.

­œ

109.

An vui, sắc đẹp, sống lâu

Dồi dào sức khỏe: Bốn câu chúc mừng!

Cho ai kính lễ cúc cung

Những bậc trưởng thượng thuộc dòng Sa-môn.

 

Abhivādanasīlissa

niccaṃ vuḍḍhāpacāyino,

cattāro dhammā vaḍḍhanti

āyu vaṇṇo sukhaṃ balaṃ.

­œ

110.

Trăm năm sống có ích gì

Buông lung, phóng dật, ác tri, ác tà

Một ngày trong cõi người ta

Sống có giới định - thật là tốt hơn!

 

Yo ca vassasataṃ jīve

dussīlo asamāhito,

ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo

sīlavantassa jhāyino.

­œ

111.

Trăm năm sống có ích gì

Buông lung, phóng dật, ác tri, ác tà

Một ngày trong cõi người ta

Sống có thiền tuệ - thật là tốt hơn!

 

Yo ca vassasataṃ jīve

duppañño asamāhito,

Ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo

Paññavantassa jhāyino.

­œ

112.

Trăm năm sống có ích gì

Dể duôi, biếng nhác – li bì xác thân

Khởi tâm nỗ lực tinh cần

Một ngày như vậy, muôn phần quý hơn!

 

Yo ca vassasataṃ jīve

kusīto hīnavīriyo,

ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo

vīriyamārabhato daḷhaṃ.

­œ

113.

Trăm năm sống có ích gì

Pháp đi, pháp đến, vô tri chẳng tường

Một ngày, quả thật khó lường

Thấy pháp sanh diệt, vô thường ra sao!

 

Yo ca vassasataṃ jīve

apassaṃ udayabbayaṃ,

ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo

passato udayabbayaṃ.

­œ

114.

Trăm năm sống có ích gì

Chẳng thấy Bất Tử, vô vi pháp hành

Một ngày quả thật trọn lành,

Thấy pháp Bất Tử, Vô Sanh rõ ràng.

 

Yo ca vassasataṃ jīve

apassaṃ amataṃ padaṃ,

ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo

passato amataṃ padaṃ.

­œ

115.

Trăm năm sống có ích gì

Giáo Pháp tối thượng, chẳng tri, chẳng hành

Một ngày quả thật trọn lành,

Tu tập Giáo Pháp, cao thanh cõi về!

 

Yo ca vassasataṃ jīve

apassaṃ dhammamuttamaṃ,

ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo

passato dhammamuttamaṃ.

Tạo bài viết
10/08/2011(Xem: 40230)
18/04/2016(Xem: 12013)
02/04/2016(Xem: 6275)
Với người Bhutan, Phật giáo không chỉ là một tôn giáo mà đơn giản là triết lý thấm đấm trong văn hóa, lối sống và từng nếp nghĩ của đời sống thường nhật. Trong các nghi thức tâm linh, người Bhutan rất coi trọng nghi thức tang lễ, nếu không muốn nói là coi trọng nhất bởi vì cái chết không chỉ đánh dấu sự rời bỏ của thần thức mà còn khởi đầu của tiến trình tái sinh.
Ba tháng Hạ an cư đã qua, Tăng tự tứ cũng đã viên mãn, và tháng Hậu Ca-đề cũng bắt đầu. Đây là thời gian mà một số điều Phật chế định được nới lỏng để cho chúng đệ tử có thể bổ túc những nhu cầu thiếu sót trong đời sống hằng ngày. Cùng chung niềm vui của bốn chúng, nương theo uy đức Tăng-già, tôi kính gởi đến Chư Tôn đức lời chúc mừng đã hoàn mãn ba tháng tĩnh tu trong nguồn Pháp lạc tịnh diệu, phước trí tư lương sung mãn.
Coronavirus đang chia rẽ người dân Mỹ trong đó có cộng đồng Phật tử Việt. Người đệ tử Phật phải thường quán niệm: an hòa ở đâu và làm sao giữ đƣợc. Những tranh luận từ quan điểm, nhận thức, định kiến đã tạo nên nhiều xung đột, bất hòa và bạo loạn. Khẩu nghiệp trong thời điểm hiện nay cần được chú tâm tu luyện. Học biết yên lặng khi cần và tranh luận trong chừng mực nhưng phải mang đến sự an hòa. ... Giáo Hội kêu gọi chư Thiện Tín, Cư sỹ, Phật tử và đồng hương thật Định tĩnh, Sáng suốt trước đại dịch hiện nay. Chúng ta cùng chắp tay nguyện với lòng: Chúng con sẽ vượt qua. Nƣớc Mỹ sẽ vượt qua. Và Thế giới sẽ vượt qua. Mùa Vu Lan năm nay tuy có hoang vắng trong các sinh hoạt Phật giáo nhưng ta vẫn tràn đầy năng lực, một năng lực cần thiết để vượt qua đại dịch và khốn khó hiện nay.