Chương VIII – SAHASSAVAGGA - (Phẩm Một Ngàn)

15/06/20143:06 SA(Xem: 4299)
Chương VIII – SAHASSAVAGGA - (Phẩm Một Ngàn)
MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
Dhammapada
KINH LỜI VÀNG
Việt - lục bát thi hóa - Pāḷi
( In lần thứ 5, có chỉnh sửa và nhuận sắc lần cuối)

Chương VIII
SAHASSAVAGGA
(Phẩm Một Ngàn)

100.

Dẫu cho ngôn ngữ lời ngàn

Mà nghe vô ích, chỉ bàn suông thôi!

Tốt hơn: Một chữ, một lời

Nghe xong tịnh lạc, sống đời vô ưu.

 

Sahassamapi ce vācā

anatthapadasaṃhitā,

ekaṃ atthapadaṃ seyyo

yaṃ sutvā upasammati.

­œ

101.

Chữ câu ngàn vạn ích gì

Kệ kinh nói mãi, lắm khi loạn mù

Một câu có ích, cho dù

Nghe xong tịnh lạc, an như đời đời!

 

Sahassamapi ce gāthā

anatthapadasaṃhitā,

ekaṃ gāthāpadaṃ seyyo

yaṃ sutvā upasammati.

­œ

102.

Trăm câu đọc tụng ích gì

Máy móc, nhái lại khác chi vẹt, nhồng

Một lời Phật pháp chánh tông

Nghe xong tịnh lạc, trú dòng bất lai!

 

Yo ca gāthā sataṃ bhāse

anatthapadasaṃhitaṃ,

ekaṃ dhammapadaṃ seyyo

yaṃ sutvā upasammati.

­œ

103.

Vẻ vang, tự thắng chính mình

Khó hơn thắng vạn chiến binh sa trường

Lành thay! Tâm ý kỷ cương

Chiến thắng tối thượng, phi thường: Thắng ta!

 

Yo sahassaṃ sahassena

saṅgāme mānuse jine,

ekañca jeyyamattānaṃ,

sa ve saṅgāmajuttamo.

­œ

104.

Là người chế ngự bản thân

Ngữ ngôn, cử chỉ, tinh cần chăm nom

Thắng mình, nhất định tốt hơn

Tự khéo điều phục, chánh chơn nhân hoàn.

 

Attā have jitaṃ seyyo

yā cāyaṃ itarā pajā,

attadantassa posassa

niccaṃ saññatacārino.

­œ

105.

Với người tự thắng chính mình

Đứng cao hơn cả muôn sinh sáu đường

Chư Thiên, Phạm Đế, Ma Vương

Cũng đành chiến bại, vô phương sánh cùng!

 

Neva devo na gandhabbo

na māro saha brahmunā,

jitaṃ apajitaṃ kayirā

tathārūpassa jantuno.

­œ

106.

Trăm năm bỏ cả thời gian

Chí thành tế tự núi vàng, rừng châu

Chẳng bằng giây lát cúi đầu

Cúng dường bậc Thánh, dày sâu phước lành!

 

Māse māse sahassena,

yo yajetha sataṃ samaṃ,

ekañca bhāvit’attānaṃ

muhuttamapi pūjaye,

sāyeva pūjanā seyyo

yañce vassasataṃ hutaṃ.

­œ

107.

Trăm năm đốt lửa rừng thiêng

Khẩn cầu tế tự triền miên đêm ngày

Chẳng bằng chỉ một phút giây

Cúng dường bậc Thánh, sâu dày phước hơn!

 

Yo ca vassasataṃ jantu

aggiṃ paricare vane,

ekañca bhāvit’attānaṃ

muhuttamapi pūjaye,

sāyeva pūjanā seyyo

yañce vassasataṃ hutaṃ.

­œ

108.

Suốt năm tế vật cúng dường

Để mong phước quả nhờ nương sau này

Phần tư lợi ích chẳng tày

Một lần đảnh lễ gót mây Thánh Hiền!

 

Yaṃ kiñci yiṭṭhaṃ va hutaṃ va loke,

saṃvaccharaṃ yajetha puññapekkho,

sabbampi taṃ na catubhāgameti,

abhivādanā ujjugatesu seyyo.

­œ

109.

An vui, sắc đẹp, sống lâu

Dồi dào sức khỏe: Bốn câu chúc mừng!

Cho ai kính lễ cúc cung

Những bậc trưởng thượng thuộc dòng Sa-môn.

 

Abhivādanasīlissa

niccaṃ vuḍḍhāpacāyino,

cattāro dhammā vaḍḍhanti

āyu vaṇṇo sukhaṃ balaṃ.

­œ

110.

Trăm năm sống có ích gì

Buông lung, phóng dật, ác tri, ác tà

Một ngày trong cõi người ta

Sống có giới định - thật là tốt hơn!

 

Yo ca vassasataṃ jīve

dussīlo asamāhito,

ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo

sīlavantassa jhāyino.

­œ

111.

Trăm năm sống có ích gì

Buông lung, phóng dật, ác tri, ác tà

Một ngày trong cõi người ta

Sống có thiền tuệ - thật là tốt hơn!

 

Yo ca vassasataṃ jīve

duppañño asamāhito,

Ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo

Paññavantassa jhāyino.

­œ

112.

Trăm năm sống có ích gì

Dể duôi, biếng nhác – li bì xác thân

Khởi tâm nỗ lực tinh cần

Một ngày như vậy, muôn phần quý hơn!

 

Yo ca vassasataṃ jīve

kusīto hīnavīriyo,

ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo

vīriyamārabhato daḷhaṃ.

­œ

113.

Trăm năm sống có ích gì

Pháp đi, pháp đến, vô tri chẳng tường

Một ngày, quả thật khó lường

Thấy pháp sanh diệt, vô thường ra sao!

 

Yo ca vassasataṃ jīve

apassaṃ udayabbayaṃ,

ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo

passato udayabbayaṃ.

­œ

114.

Trăm năm sống có ích gì

Chẳng thấy Bất Tử, vô vi pháp hành

Một ngày quả thật trọn lành,

Thấy pháp Bất Tử, Vô Sanh rõ ràng.

 

Yo ca vassasataṃ jīve

apassaṃ amataṃ padaṃ,

ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo

passato amataṃ padaṃ.

­œ

115.

Trăm năm sống có ích gì

Giáo Pháp tối thượng, chẳng tri, chẳng hành

Một ngày quả thật trọn lành,

Tu tập Giáo Pháp, cao thanh cõi về!

 

Yo ca vassasataṃ jīve

apassaṃ dhammamuttamaṃ,

ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo

passato dhammamuttamaṃ.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
10/08/2011(Xem: 43756)
18/04/2016(Xem: 21677)
02/04/2016(Xem: 8896)
Trong bối cảnh nhân loại vừa trải qua đại dịch Covid-19 và chiến tranh, xung đột còn diễn biến phức tạp đây đó trên thế giới; noi theo hạnh nguyện của Bồ-tát Thích Quảng Đức, tất cả Tăng Ni, Phật tử chúng ta cùng nhau dấn thân hơn nữa trên con đường thực hành Bồ-tát hạnh như lời Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh Tư Ích Phạm Thiên sở vấn: “Bồ-tát là người có thể chịu đựng khổ đau thay cho tất cả chúng sinh, vì hạnh phúc của tất cả chúng sinh mà hy sinh hạnh phúc của bản thân mình”. Tôi kêu gọi Tăng Ni, Phật tử các giới càng nên ra sức làm các thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước, kiến tạo hòa bình tự thân để kết nên một đài sen cúng dường Đức Thế Tôn trong mùa Phật đản năm nay.
"Hãy cùng làm việc với nhau trong tình đoàn kết để xây dựng một thế giới hòa bình hơn cho tất cả mọi người", Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh trong thông điệp Ngày Vesak.
Được tin không vui, Ni sư Thích Nữ Hạnh Đoan đang lâm trọng bệnh ở giây phút cuối đời. Ni sư đã có công dịch thuật nhiều sách Phật học, đặc biệt là bộ sách 7 tập Báo Ứng Hiện Đời khuyên người tin sâu nhân quả hướng về Phật Pháp và ước nguyện cuối đời là muốn độ hết chúng sinh thoát khổ. Thư Viện Hoa Sen đã chuyển tải thông điệp của Ni sư qua việc phổ biến các sách của Ni sư và nay xin được long trọng bố cáo đến toàn thể quý độc giả bài viết cuối cùng của Ni Sư. Ước mong quý độc giả đồng cùng với các thành viên ban biên tập Thư Viện Ha Sen dành chút giây hướng về Ni sư và cầu nguyện cho Ni sư thân tâm được an lạc khi chưa thuận thế vô thường và khi thuận thế vô thường thanh thản về cõi Tây Phương Cực Lạc tiếp tục tu hành rồi trở lại cõi Ta Bà cứu độ chúng sinh.