Chương XXI - PAKIṆṆAKAVAGGA - (Phẩm Tạp Lục)

15/06/20144:24 CH(Xem: 2133)
Chương XXI - PAKIṆṆAKAVAGGA - (Phẩm Tạp Lục)
MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
Dhammapada
KINH LỜI VÀNG
Việt - lục bát thi hóa - Pāḷi
( In lần thứ 5, có chỉnh sửa và nhuận sắc lần cuối)

Chương XXI 
PAKIṆṆAKAVAGGA 
(Phẩm Tạp Lục)

290.

Xa lìa hạnh phúc nhỏ nhoi

Tìm hạnh phúc lớn để noi hướng về

Lạc nhỏ, bậc trí không mê

Quyết hái lạc lớn: Bồ-đề tám bông!(1)

 

Mattāsukhapariccāgā

passe ce vipulaṃ sukhaṃ

caje mattāsukhaṃ dhīro

sampassaṃ vipulaṃ sukhaṃ.

­œ

291.

Cứ gieo đau khổ cho người

Để tìm hạnh phúc, nực cười lắm thay!

Kẻ ngu thù hận trói tay

Bị lôi, bị siết, bủa vây oán cừu!

 

Paradukkhūpadhānena

attano sukhaṃ icchati,

verasaṃsaggasaṃsaṭṭho

verā so na parimuccati.

­œ

292.

Việc đáng thì lại không làm(1)

Việc không thích đáng(2) lại ham dính vào

Người ngu ngã mạn tự hào

Lậu hoặc tăng trưởng khác nào bìm leo!

 

Yaṃ hi kiccaṃ apaviddhaṃ

akiccaṃ pana kayirati,

unnaḷānaṃ pamattānaṃ

tesaṃ vaḍḍhanti āsavā.

­œ

293.

Những người cần mẫn siêng năng

Niệm thân, quán tưởng thường hằng chẳng lơi

Chỉ làm việc thích đáng thôi

Ngã mạn, lậu hoặc khó mòi nẩy sanh!

 

Yesañca susamāraddhā

niccaṃ kāyagatā sati,

akiccaṃ te na sevanti

kicce sātaccakārino,

satānaṃ sampajānānaṃ

atthaṃ gacchanti āsavā.

­œ

294.

Sau khi diệt “cha mẹ”(1) rồi

Giết “hai vua”(2) nọ hết đời hiếu tranh!

Chặt tên “quốc khố đại thần”(3)

Chém bọn “lãnh thổ quan quân tùy tùng”(4)

Được rồi quốc độ mênh mông

Bậc vô ưu sống thong dong bốn mùa!

 

Mātaraṃ pitaraṃ hantvā

rājāno dve ca khattiye,

raṭṭhaṃ sānucaraṃ hantvā

anīgho yāti brāhmaṇo.

­œ

295.

“Mẹ cha” đã giết, đã chôn

“hai vua Bà-la-môn”, chém ngành!

Trị “năm hổ tướng lừng danh”(1)

Bậc vô ưu sống, vô sanh đời đời!

 

Mātaraṃ pitaraṃ hantvā

rājāno dve ca sotthiye,

veyagghapañcamaṃ hantvā

anīgho yāti brāhmaṇo.

­œ

296.

Đệ tử đức Gotama

Ngày đêm tỉnh giác, Phật-đà niệm luôn

Ân đức Phật Bảo cao thâm

Nằm, ngồi, đi đứng - nhất tâm niệm hoài.

 

Suppabuddhaṃ pabujjhanti

sadā gotamasāvakā,

yesaṃ divā ca ratto ca

niccaṃ buddhagatā sati.

­œ 

297.

Đệ tử của đức Như Lai

Ngày đêm tỉnh niệm trọn bài Đạt-ma

Ân đức Pháp Bảo bao la

Pháp đi, pháp đến - lơ là chẳng nên!

 

Suppabuddhaṃ pabujjhanti

sadā gotamasāvakā,

yesaṃ divā ca ratto ca

niccaṃ dhammagatā sati.

­œ 

298.

Đệ tử của đức Sakyā

Ngày đêm tỉnh giác, Tăng-già niệm luôn

Ân đức Tăng Bảo thậm thâm

Ba canh, sáu khắc tinh cần không lơi!

 

Suppabuddhaṃ pabujjhanti

sadā gotamasāvakā,

yesaṃ divā ca ratto ca

niccaṃ saṅghagatā sati.

­œ

299.

Đệ tử của đức Thế Tôn

Sắc thân đi đứng, luôn luôn niệm hoài

Thân gồm thể trược ba hai

Nhớ ghi, niệm tưởng trong ngoài chớ quên!

 

Suppabuddhaṃ pabujjhanti

sadā gotamasāvakā,

yesaṃ divā ca ratto ca

niccaṃ kāyagatā sati.

­œ

300.

Đệ tử của đức Đại Hiền

Vô thù, vô hại chăm chuyên niệm hoài

Từ tâm rải khắp bốn loài

An vui chuyên niệm khuya, mai, tối, chiều!

 

Suppabuddhaṃ pabujjhanti

sadā gotamasāvakā,

yesaṃ divā ca ratto ca

ahiṃsāya rato mano.

­œ

301.

Đệ tử của đức Vô Sanh

Ngày đêm tỉnh giác, trong lành, hỷ hoan

Thân tâm trú niệm chu toàn

Vui đời thiền quán, xứng hàng sa-môn!

 

Suppabuddhaṃ pabujjhanti

sadā gotamasāvakā,

yesaṃ divā ca ratto ca

bhāvanāya rato mano.

­œ

302.

Khó thay đời sống xuất gia!

An vui đời sống không nhà, khó hơn!

Tại gia, phiền não dập dồn

Lại khó hơn nữa, sầu buồn kéo lôi!

Bạn bè không hợp, chán ôi!

Làm người lữ khách luân hồi, càng thương!

Vậy nên dừng gót đoạn trường

Chạy theo, biết khổ, vẫn bươn chải hoài!

 

Duppabbajjaṃ durabhiramaṃ

durāvāsā gharā dukhā,

dukkho’samānasaṃvāso

dukkhānupatitaddhagū,

tasmā na caddhagū siyā

na ca dukkhānupatito siyā.

­œ

303.

Đức tin, giới hạnh đầy tròn

Danh thơm, tài sản Sa-môn có rồi!(1)

Đi đâu cũng được đón mời

Cung nghinh, quý trọng phúc trời dám so?

 

Saddho sīlena sampanno

yasobhogasamappito,

yaṃ yaṃ padesaṃ bhajati

tattha tattheva pūjito.

­œ

304.

Cao cao núi tuyết Hy-ma

Người lành cũng vậy, ở xa thấy liền

Mũi tên bay giữa đêm đen

Như kẻ xấu ác, ai thèm biết cho!

 

Dūre santo pakāsenti

himavantova pabbato,

asantettha na dissanti

rattiṃ khittā yathā sarā.

­œ

305.

Với ai thích sống cô đơn

Độc hành lặng lẽ, chánh chơn tự lòng!

Ngồi, nằm tâm ý thanh trong

Rừng sâu khả ái, thật không phụ người!

 

Ek’āsanaṃ ekaseyyaṃ

eko caramatandito,

eko damayaṃ attānaṃ

vanante ramito siyā.(1) Bát chánh đạo.

(1) Việc thích đáng: Như giới, định, tuệ.

(2) Việc không thích đáng: Chăm sóc cái thân, trang trí y bát, dù dép; lo việc ở ngoài đời...

(1) Mātu: Mẹ, tiêu biểu cho tâm ái dục (taṇhā); pitu: Cha, tiêu biểu cho ngã mạn, cố chấp, cứng đầu, kiêu căng, tự phụ, hống hách... 

(2) Hai vua: Thường kiếnđoạn kiến.

(3) Người phụ trách kho tàng của vương quốc – ý nói cái tâm ái luyến bám bíu vào đời sống.

(4) Ý nói lục cănlục trần.

(1)năm chướng ngại tinh thần (5 triền cái): Hôn trầm, thuỵ miên, nghi; sân ác; trạo hối; tham dục.

(1) Gia tài thánh hạnh.

Tạo bài viết
10/08/2011(Xem: 40210)
18/04/2016(Xem: 11968)
02/04/2016(Xem: 6266)
Ba tháng Hạ an cư đã qua, Tăng tự tứ cũng đã viên mãn, và tháng Hậu Ca-đề cũng bắt đầu. Đây là thời gian mà một số điều Phật chế định được nới lỏng để cho chúng đệ tử có thể bổ túc những nhu cầu thiếu sót trong đời sống hằng ngày. Cùng chung niềm vui của bốn chúng, nương theo uy đức Tăng-già, tôi kính gởi đến Chư Tôn đức lời chúc mừng đã hoàn mãn ba tháng tĩnh tu trong nguồn Pháp lạc tịnh diệu, phước trí tư lương sung mãn.
Coronavirus đang chia rẽ người dân Mỹ trong đó có cộng đồng Phật tử Việt. Người đệ tử Phật phải thường quán niệm: an hòa ở đâu và làm sao giữ đƣợc. Những tranh luận từ quan điểm, nhận thức, định kiến đã tạo nên nhiều xung đột, bất hòa và bạo loạn. Khẩu nghiệp trong thời điểm hiện nay cần được chú tâm tu luyện. Học biết yên lặng khi cần và tranh luận trong chừng mực nhưng phải mang đến sự an hòa. ... Giáo Hội kêu gọi chư Thiện Tín, Cư sỹ, Phật tử và đồng hương thật Định tĩnh, Sáng suốt trước đại dịch hiện nay. Chúng ta cùng chắp tay nguyện với lòng: Chúng con sẽ vượt qua. Nƣớc Mỹ sẽ vượt qua. Và Thế giới sẽ vượt qua. Mùa Vu Lan năm nay tuy có hoang vắng trong các sinh hoạt Phật giáo nhưng ta vẫn tràn đầy năng lực, một năng lực cần thiết để vượt qua đại dịch và khốn khó hiện nay.
Có lẽ chưa khi nào vấn đề sùng bái trở nên khủng khiếp như hiện nay. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa đã lên tiếng: sùng bái đang dẫn dắt nhiều người xa rời văn minh, tiến bộ xã hội.