Chương XXI - PAKIṆṆAKAVAGGA - (Phẩm Tạp Lục)

15/06/20144:24 CH(Xem: 1445)
Chương XXI - PAKIṆṆAKAVAGGA - (Phẩm Tạp Lục)
MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
Dhammapada
KINH LỜI VÀNG
Việt - lục bát thi hóa - Pāḷi
( In lần thứ 5, có chỉnh sửa và nhuận sắc lần cuối)

Chương XXI 
PAKIṆṆAKAVAGGA 
(Phẩm Tạp Lục)

290.

Xa lìa hạnh phúc nhỏ nhoi

Tìm hạnh phúc lớn để noi hướng về

Lạc nhỏ, bậc trí không mê

Quyết hái lạc lớn: Bồ-đề tám bông!(1)

 

Mattāsukhapariccāgā

passe ce vipulaṃ sukhaṃ

caje mattāsukhaṃ dhīro

sampassaṃ vipulaṃ sukhaṃ.

­œ

291.

Cứ gieo đau khổ cho người

Để tìm hạnh phúc, nực cười lắm thay!

Kẻ ngu thù hận trói tay

Bị lôi, bị siết, bủa vây oán cừu!

 

Paradukkhūpadhānena

attano sukhaṃ icchati,

verasaṃsaggasaṃsaṭṭho

verā so na parimuccati.

­œ

292.

Việc đáng thì lại không làm(1)

Việc không thích đáng(2) lại ham dính vào

Người ngu ngã mạn tự hào

Lậu hoặc tăng trưởng khác nào bìm leo!

 

Yaṃ hi kiccaṃ apaviddhaṃ

akiccaṃ pana kayirati,

unnaḷānaṃ pamattānaṃ

tesaṃ vaḍḍhanti āsavā.

­œ

293.

Những người cần mẫn siêng năng

Niệm thân, quán tưởng thường hằng chẳng lơi

Chỉ làm việc thích đáng thôi

Ngã mạn, lậu hoặc khó mòi nẩy sanh!

 

Yesañca susamāraddhā

niccaṃ kāyagatā sati,

akiccaṃ te na sevanti

kicce sātaccakārino,

satānaṃ sampajānānaṃ

atthaṃ gacchanti āsavā.

­œ

294.

Sau khi diệt “cha mẹ”(1) rồi

Giết “hai vua”(2) nọ hết đời hiếu tranh!

Chặt tên “quốc khố đại thần”(3)

Chém bọn “lãnh thổ quan quân tùy tùng”(4)

Được rồi quốc độ mênh mông

Bậc vô ưu sống thong dong bốn mùa!

 

Mātaraṃ pitaraṃ hantvā

rājāno dve ca khattiye,

raṭṭhaṃ sānucaraṃ hantvā

anīgho yāti brāhmaṇo.

­œ

295.

“Mẹ cha” đã giết, đã chôn

“hai vua Bà-la-môn”, chém ngành!

Trị “năm hổ tướng lừng danh”(1)

Bậc vô ưu sống, vô sanh đời đời!

 

Mātaraṃ pitaraṃ hantvā

rājāno dve ca sotthiye,

veyagghapañcamaṃ hantvā

anīgho yāti brāhmaṇo.

­œ

296.

Đệ tử đức Gotama

Ngày đêm tỉnh giác, Phật-đà niệm luôn

Ân đức Phật Bảo cao thâm

Nằm, ngồi, đi đứng - nhất tâm niệm hoài.

 

Suppabuddhaṃ pabujjhanti

sadā gotamasāvakā,

yesaṃ divā ca ratto ca

niccaṃ buddhagatā sati.

­œ 

297.

Đệ tử của đức Như Lai

Ngày đêm tỉnh niệm trọn bài Đạt-ma

Ân đức Pháp Bảo bao la

Pháp đi, pháp đến - lơ là chẳng nên!

 

Suppabuddhaṃ pabujjhanti

sadā gotamasāvakā,

yesaṃ divā ca ratto ca

niccaṃ dhammagatā sati.

­œ 

298.

Đệ tử của đức Sakyā

Ngày đêm tỉnh giác, Tăng-già niệm luôn

Ân đức Tăng Bảo thậm thâm

Ba canh, sáu khắc tinh cần không lơi!

 

Suppabuddhaṃ pabujjhanti

sadā gotamasāvakā,

yesaṃ divā ca ratto ca

niccaṃ saṅghagatā sati.

­œ

299.

Đệ tử của đức Thế Tôn

Sắc thân đi đứng, luôn luôn niệm hoài

Thân gồm thể trược ba hai

Nhớ ghi, niệm tưởng trong ngoài chớ quên!

 

Suppabuddhaṃ pabujjhanti

sadā gotamasāvakā,

yesaṃ divā ca ratto ca

niccaṃ kāyagatā sati.

­œ

300.

Đệ tử của đức Đại Hiền

Vô thù, vô hại chăm chuyên niệm hoài

Từ tâm rải khắp bốn loài

An vui chuyên niệm khuya, mai, tối, chiều!

 

Suppabuddhaṃ pabujjhanti

sadā gotamasāvakā,

yesaṃ divā ca ratto ca

ahiṃsāya rato mano.

­œ

301.

Đệ tử của đức Vô Sanh

Ngày đêm tỉnh giác, trong lành, hỷ hoan

Thân tâm trú niệm chu toàn

Vui đời thiền quán, xứng hàng sa-môn!

 

Suppabuddhaṃ pabujjhanti

sadā gotamasāvakā,

yesaṃ divā ca ratto ca

bhāvanāya rato mano.

­œ

302.

Khó thay đời sống xuất gia!

An vui đời sống không nhà, khó hơn!

Tại gia, phiền não dập dồn

Lại khó hơn nữa, sầu buồn kéo lôi!

Bạn bè không hợp, chán ôi!

Làm người lữ khách luân hồi, càng thương!

Vậy nên dừng gót đoạn trường

Chạy theo, biết khổ, vẫn bươn chải hoài!

 

Duppabbajjaṃ durabhiramaṃ

durāvāsā gharā dukhā,

dukkho’samānasaṃvāso

dukkhānupatitaddhagū,

tasmā na caddhagū siyā

na ca dukkhānupatito siyā.

­œ

303.

Đức tin, giới hạnh đầy tròn

Danh thơm, tài sản Sa-môn có rồi!(1)

Đi đâu cũng được đón mời

Cung nghinh, quý trọng phúc trời dám so?

 

Saddho sīlena sampanno

yasobhogasamappito,

yaṃ yaṃ padesaṃ bhajati

tattha tattheva pūjito.

­œ

304.

Cao cao núi tuyết Hy-ma

Người lành cũng vậy, ở xa thấy liền

Mũi tên bay giữa đêm đen

Như kẻ xấu ác, ai thèm biết cho!

 

Dūre santo pakāsenti

himavantova pabbato,

asantettha na dissanti

rattiṃ khittā yathā sarā.

­œ

305.

Với ai thích sống cô đơn

Độc hành lặng lẽ, chánh chơn tự lòng!

Ngồi, nằm tâm ý thanh trong

Rừng sâu khả ái, thật không phụ người!

 

Ek’āsanaṃ ekaseyyaṃ

eko caramatandito,

eko damayaṃ attānaṃ

vanante ramito siyā.(1) Bát chánh đạo.

(1) Việc thích đáng: Như giới, định, tuệ.

(2) Việc không thích đáng: Chăm sóc cái thân, trang trí y bát, dù dép; lo việc ở ngoài đời...

(1) Mātu: Mẹ, tiêu biểu cho tâm ái dục (taṇhā); pitu: Cha, tiêu biểu cho ngã mạn, cố chấp, cứng đầu, kiêu căng, tự phụ, hống hách... 

(2) Hai vua: Thường kiếnđoạn kiến.

(3) Người phụ trách kho tàng của vương quốc – ý nói cái tâm ái luyến bám bíu vào đời sống.

(4) Ý nói lục cănlục trần.

(1)năm chướng ngại tinh thần (5 triền cái): Hôn trầm, thuỵ miên, nghi; sân ác; trạo hối; tham dục.

(1) Gia tài thánh hạnh.

Tạo bài viết
10/08/2011(Xem: 37095)
18/04/2016(Xem: 5207)
02/04/2016(Xem: 3950)
27/03/2014(Xem: 12599)
06/08/2010(Xem: 36743)
Trước hiểm họa mất nước mà nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam chuẩn bị Dự luật thành lập ba đặc khu kinh tế:Vân Đồn-Quảng Ninh, Bắc Vân Phong-Khánh Hòa, Phú Quốc-Kiên Giang, thời hạn cho thuê đất có thể lên đến 99 năm như một sự đổ bộ của Trung Quốc với mục tiêu mở rộng ảnh hưởng và bành trướng chủ nghĩa thực dân kiểu mới của Bắc Kinh,
Khóa tu lần này được sự quang lâm chứng minh của Hòa Thượng Thích Minh Hồi - Viện chủ Như Lai Thiền Tự và dưới sự hướng dẫn của Sư Giác Minh Luật cùng quý Đại Đức Giảng sư trẻ như: ĐĐ. Thích Châu Đạt, Thích Đạt Tín, Thích Vui Mừng, Thích Bắt Hải, Ven. Guan Zhen... cũng đồng trở về chứng minh, tiếp sức và hướng dẫn Giáo thọ cho khóa tu học.
Thượng võ, có nhiều nghĩa. Trong danh từ, nghĩa đơn giản là đề cao, ưa thích võ thuật. Nhưng tĩnh từ, có nghĩa là tâm hồn cao thượng của người đã sống được võ đạo, nghĩa là tử tế, công bằng, không gian lận. Đối với Phật tử, tinh thần thượng võ đã nằm sẵn trong năm giới, vì nếu không thượng võ, có nghĩa là đi trộm hào quang của đấu thủ khác, của đội tuyển khác, của quốc gia khác. Tuy nhiên, nếu giữ được thượng võ mà thiếu vắng từ bi, cũng không đúng Chánh pháp. Bởi vì từ bi do vì muôn dân mà làm, chứ không vì kiêu mạn.