I- XƯNG TÁN TAM BẢO (Thời Khóa Hằng Ngày)

17/06/20143:08 SA(Xem: 23197)
I- XƯNG TÁN TAM BẢO (Thời Khóa Hằng Ngày)
RỪNG THIỀN HUYỀN KHÔNG SƠN THƯỢNG
KINH TỤNG PĀḶI-VIỆT
(Nhật Tụng Dành Cho Cư Sĩ)

I- XƯNG TÁN TAM BẢO
(Thời Khóa Hằng Ngày)


DEVĀRADHANĀ

Sagge kāme ca rūpe giri-sikhara-taṭe c’antalikkhe vimāne dipe raṭṭhe ca gāme taru-vana-gahane geha-vatthumhi khette bhummā c’āyantu devā jala-thala-visame yakkha-gandhabba-nāgā tiṭṭhantā santike yaṃ Muni-vara-vacanaṃ sadhavo me suṇantu.

Dhamma-ssavana kālo ayaṃ bhadantā.

Dhamma-ssavana kālo ayaṃ bhadantā.

Dhamma-ssavana kālo ayaṃ bhadantā.

THỈNH CHƯ THIÊN

* Chủ lễ:

Ba tòa thanh tịnh Bồ-đề

Mười phương thiên chúng hội về nghe kinh

Pháp mầu diệt tận vô minh

Pháp mầu độ khổ sinh linh vạn loài.

* Mọi người cùng tụng:

Từ Dục giới vân đài sáu cõi

Đến thiên cung sắc giới hữu hình

Chư thiên đã tạo duyên lành

Do theo phước quả, thiện sanh đến giờ

Các ngài ngự bến bờ, đồng ruộng

Hoặc hư không, châu quận, thị phường

Non xanh, rừng rậm, đất bằng

Hoặc nơi quán cảnh, xóm làng gần xa

Xin đồng thỉnh Dạ-xoa chư chúng

Càn-thát-bà, long chủng nơi nơi

Đầm ao, thành quách lâu đời

Hoặc là sông nước, biển khơi trùng trùng

Pháp vi diệu, nghìn thân nan ngộ

Đạo thậm thâm, kiên khổ khó vào

Ngày tàn tháng lụn qua mau

Đắm si trần cảnh, đuối đầu tử sinh

Đây là giờ chuyển kinh vô thượng

Đây là giờ đọc tụng pháp âm

Lời vàng ý nghĩa cao thâm

Xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì (3 lần).

RATANATTAYAPŪJĀ

Imehi dīpa-dhūp’ādi sakkārehi Buddhaṃ Dhammaṃ Saṅghaṃ abhipūjayāmi mātā-pit’ādīnaṃ guṇavantānañca mayhañca dīgharattaṃ atthāya hitāya sukhāya.

NIỆM HƯƠNG

* Chủ lễ:

Trong lành thân giới hương

Tĩnh lặng tâm định hương

Sáng suốt trí tuệ hương

Cúng dường Tam Tôn Bảo

Nguyện trọn đời sống đạo

Theo giác tánh làm lành

Cầu muôn loại sinh linh

Ân Phật thừa tiếp độ

Nguyện đức tin kiên cố

Sớm liễu ngộ tử sanh

Chóng viên thành chánh quả.

* Mọi người cùng tụng:

Trước Tam Bảo uy linh tối thượng

Đèn, trầm, hoa - tâm nguyện chí thành

Cầu cho tam giới chúng sanh

Nhất là cha mẹ muôn phần phước duyên

Mãi tấn hóa trên đường thiện nghiệp

Mãi vun bồi hạnh phúc như chân

Liên hoa nở thắm biển trần

Khổ đau vắng lặng, tham sân đoạn lìa.

NAMASSAKAKĀRA

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā-sambuddhassa.

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā-sambuddhassa.

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā-sambuddhassa.

LỄ PHẬT

Cúi đầu đảnh lễ đấng Từ Tôn

Bậc Chánh Biến Tri đáng cúng dường

Con nguyện thân tâm thường thanh tịnh

Làm lành, lánh dữ lợi quần sanh (3 lần).

BUDDHA-VANDANĀ

Yo sannisinno vara-bodhi-mūle

Māraṃ sasenaṃ mahatiṃ vijeyyo

Sambodhim’āgacchi ananta ñāno

Lok’uttamo taṃ paṇamāmi Buddhaṃ

Ye ca Buddhā atītā ca

Ye ca Buddhā anāgatā

Paccuppannā ca ye Buddhā

Ahaṃ vandāmi sabbadā.

Iti’pi so Bhagavā: Arahaṃ sammā-sambuddho, Vijjā-carana-sampanno, Sugato, Lokavidū, Anuttaro Purisa-damma-sārathi, Satthādeva-manussānaṃ, Buddho, Bhagavā’ti.

N’atthi me saraṇaṃ aññaṃ

Buddho me saraṇaṃ varaṃ

Etena sacca-vajjena

Hotu me jaya-maṅgalaṃ.

Uttam’aṅgena vande’haṃ

Pāda-paṃsuṃ var’uttamaṃ

Buddhe yo khalito doso

Buddho khamatu taṃ mamaṃ.

LỄ BÁI PHẬT BẢO

Cội Bồ-đề trang nghiêm thiền tịnh

Thắng thiên ma, vạn chướng trùng trùng

Con xin lạy đấng Đại Hùng

Rọi vô biên trí tận cùng thế gian.

Từ quá khứ vô vàn Phật hiện

đương lai vô lượng Phật thành

Hiện tiền chư Phật độ sinh

Con xin kính lễ, tâm minh nguyện cầu.

Hồng danh Phật: Nhiệm mầu Ứng Cúng

Chánh Biến Tri, Minh Hạnh đủ đầy

Ơn đức Thiện Thệ cao dày

Bậc Thế Gian Giải chỉ bày chơn tâm

Vô Thượng Sĩ đoạn mầm ách phược

Bậc trọn lành: Điều Ngự Trượng Phu

Thiên Nhân quy phục Đạo Sư

Phật, Thế Tôn hiển Chơn Như độ đời.

Chẳng có nơi nương nhờ cao trọng

Bằng Phật Đà vô thượng chí tôn

Chúng con quy ngưỡng một lòng

Y lời chân thật, cầu mong an lành.

Gieo năm vóc vi trần đảnh lễ

Những lỗi lầm vô ý gây nên

Cúi xin Ân Phật vô biên

Cho con sám tội tiền khiên từ rày (lạy).

DHAMMA-VANDANĀ

Aṭṭh’aṅgik’āriya-patho janānaṃ

Mokkha-ppavesāya ujū ca maggo

Dhammo ayaṃ santi-karo paṇīto

Nīyāniko taṃ paṇamāmi Dhammaṃ.

Ye ca Dhammā atītā ca

Ye ca Dhammā anāgatā

Paccuppannā ca ye Dhammā

Ahaṃ vandāmi sabbadā.

Svākkhāto Bhagavatā Dhammo Sandiṭṭhiko, Akāliko, Ehipassiko, Opanayiko, Paccattaṃ veditabbo viññūhī ’ti.

N’atthi me saranaṃ aññaṃ

Dhammo me saranaṃ varaṃ

Etena sacca-vajjena

Hotu me jaya-maṅgalaṃ.

Uttam’aṅgena vand’ehaṃ

Dhammañca du-vidhaṃ varaṃ

Dhamme yo khalito doso

Dhammo khamatu taṃ mamaṃ.


LỄ BÁI PHÁP BẢO

Bát Thánh Đạo: Con đường Chánh Giác

Đưa chúng sanh vượt thoát bờ mê

Con nay một niệm quay về

Quy y Pháp Bảo: Bồ-đề tự tâm.

Từ quá khứ, vô vàn diệu pháp

đương lai vô lượng pháp mầu

Hiện tiền Phật Pháp thâm sâu

Thuyền từ phương tiện bắc cầu độ sinh.

Pháp Bất Diệt: Cha Lành khéo dạy

Lìa danh ngôn hý luận, nghĩ bàn

Vượt thời gian, vượt không gian

Thiết thực hiện tại, hoát nhiên tỏ tường.

Pháp hướng thượng, đến rồi thấy rõ

Lìa si mê, xả bỏ vọng trần

Trí nhân ngộ tánh chân nhân

Tự mình chứng ngộ Pháp Thân diệu thường.

Chẳng có nơi nương nhờ cao trọng

Bằng Đạo Vàng vô thượng chí tôn

Chúng con quy ngưỡng một lòng

Y lời chân thật, cầu mong an lành.

Gieo năm vóc vi trần đảnh lễ

Những lỗi lầm vô ý khởi sanh

Cúi xin Pháp học, Pháp hành

Cho con sám tội tâm thành từ đây (lạy).


SAṄGHA-VANDANĀ

Saṅgho visuddho vara-dakkhineyyo

Sant’indriyo sabba mala’ppahīno

Gunehi nekehi samiddhi-patto

Anāsavo taṃ paṇamāmi Saṅghaṃ.

Ye ca Saṅghā atītā ca

Ye ca Saṅghā anāgatā

Paccuppanā ca ye Saṅghā

Ahaṃ vandāmi sabbadā.

Su-paṭipanno Bhagavato Sāvaka-Saṅgho

Uju-paṭipanno Bhagavato Sāvaka-Saṅgho

Nāya-paṭipanno Bhagavato Sāvaka-Saṅgho

Sāmīci-paṭipanno Bhagavato Sāvaka-Saṅgho

Yad’idaṃ cattāri purisa-yugāni, aṭṭha purisa-puggalā. Esa Bhagavato Sāvaka-Saṅgho: Āhuṇeyyo, Pāhuṇeyyo, Dakkhiṇeyyo, Añjali-karaṇīyo, an-uttaraṃ puñña-kkhettaṃ lokassā’ti.

N’atthi me saranaṃ aññaṃ

Saṅgho me saranaṃ varaṃ

Etena sacca-vajjena

Hotu me jaya-maṃgalaṃ.

Uttam’aṃgena vande’haṃ

Saṅghañca duvidh’ottamaṃ

Saṅghe yo khalito doso

Saṅgho khamatu taṃ mamaṃ.


LỄ BÁI TĂNG BẢO

Tăng là bậc từ hòa nghiêm tịnh

Dứt trần lao, Đạo Quả viên thành

Lục căn vắng lặng vô sanh

Ứng Cúng cao thượng: Nhân lành thế gian.

Từ quá khứ, vô vàn Tăng chúng

đương lai, vô lượng Thánh, Hiền

Ơn sâu Tăng Bảo hiện tiền

Con xin kính lễ, gieo duyên Niết-bàn.

Bậc Diệu Hạnh: Thinh văn đệ tử

Bậc Chánh Chơn: Pháp lữ Tăng già

Bậc Mô Phạm cõi ta bà

Thân tâm Trực Hạnh, lìa xa luân hồi.

Thành đạo quả: Bốn đôi, tám chúng

Đệ tử Phật, Ứng Cúng tôn nghiêm

Cung nghinh, kính lễ một niềm

Ân đức cao cả, phước điền dày sâu.

Chẳng có nơi nương nhờ cao trọng

Bằng Tăng-già vô thượng chí tôn

Chúng con quy ngưỡng một lòng

Y lời chân thật, cầu mong an lành.

Gieo năm vóc vi trần đảnh lễ

Những lỗi lầm ngã mạn, kiêu căng

Cúi xin chư Thánh, Phàm Tăng

Cho con sám tội, ăn năn từ rày (lạy).

TIVIDHA CETIYA VANDANAGĀTHĀ

Vandāmi cetiyam sabbaṃ

Sabba-ṭṭhānesu patiṭṭhitaṃ

Sārīrika-dhātu mahā bodhiṃ

Buddha rūpaṃ sakalaṃ sadā.

LỄ XÁ-LỢI, BẢO THÁP, CÂY BỒ-ĐỀ

Con xin cung kỉnh nhất tâm

Đảnh lễ Xá-lợi, kim thân Phật-đà

Bồ-đề, bảo tháp gần xa

Đời đời hương liệu, trầm hoa cúng dường (lạy).

PUPPHAPŪJĀ-GĀTHĀ

Pūjemi Budhaṃ kusumenanena

Puññena me tena ca hotu mokkhaṃ

Pupphaṃ milāyāti yathā idaṃ me

Kāyo tathā yāti vināsabhāvaṃ.

Pūjemi Dhammaṃ kusumenanena

Puññena me tena ca hotu mokkhaṃ

Pupphaṃ milāyāti yathā idaṃ me

Kāyo tathā yāti vināsabhāvaṃ.

Pūjemi Saṅghaṃ kusumenanena

Puññena me tena ca hotu mokkhaṃ

Pupphaṃ milāyāti yathā idaṃ me

Kāyo tathā yāti vināsabhāvaṃ.

KỆ DÂNG HOA

Dâng hoa cúng đến Phật-đà

Nguyện mau giải thoát sanh già, khổ đau

Hoa tươi nhưng sẽ úa màu

Tấm thân giả hợp cũng mau tiêu tàn

Mộng đời sớm tụ, chiều tan

Về bên Phật Bảo, hai hàng tựa nương!

Dâng hoa cúng đến Đạt-ma

Nguyện mau giải thoát sanh già, khổ đau

Hoa tươi nhưng sẽ úa màu

Tâm thân giả hợp cũng mau tiêu tàn

Mộng đời sớm tụ, chiều tan

Về bên Pháp Bảo, hai hàng tựa nương!

Dâng hoa cúng đến Tăng-già

Nguyện mau giải thoát sanh già, khổ đau

Hoa tươi nhưng sẽ úa màu

Tâm thân giả hợp cũng mau tiêu tàn

Mộng đời sớm tụ, chiều tan

Về bên Tăng Bảo, hai hàng tựa nương (lạy).

METTĀPHARANAṂ

Sabbe puratthimāya disāya sattā averā sukhī hontu

Sabbe puratthimāya anu-disāya sattā averā sukhī hontu

Sabbe dakkhiṇāya disāya sattā averā sukhī hontu

Sabbe dakkhiṇāya anu-disāya sattā averā sukhī hontu

Sabbe pacchimāya disāya sattā averā sukhī hontu

Sabbe pacchimāya anu-disāya sattā averā sukhī hontu

Sabbe uttarāya disāya sattā averā sukhī hontu

Sabbe uttarāya anu-disāya sattā averā sukhī hontu

Sabbe uparimāya disāya sattā averā sukhī hontu

Sabbe heṭṭhimāya disāya sattā averā sukhī hontu

Sabbe sattā averā hontu, sukhitā hontu, ni-ddukkhā hontu, abyāpajjhā hontu, anīghā hontu, dīgh’āyukā hontu, arogā hontu, sampattīhi samijjhantu, sukhī attānaṃ pariharantu, dukkha-ppattā ca ni-ddukkhā, bhaya-ppattā ca ni-bbhayā soka-ppattā ca ni-ssokā hontu sabbe’pi pāṇno.

TỪ BI NGUYỆN

Nguyện cầu tám hướng, mười phương

Chúng sanh ba cõi, sáu đường an vui

Dứt trừ oan trái nhiều đời

Bao nhiêu thống khổ lần hồi tiêu tan

Rời xa nhiễu hại, nguy nan

Bỏ lòng hẹp lượng, mưu toan lợi cầu

Chúng sanh ít bệnh, sống lâu

Thành tựu đầy đủ phước sâu, đức dày

Nguyện cho an lạc từ nay

Dứt trừ khổ não, đắng cay, oán hờn

Dứt trừ kinh sợ, tai ương

Bao nhiêu hoạn nạn, ưu phiền từ ly

Ngưỡng cầu Tam Bảo chứng tri

Sống đời thanh hạnh, từ bi vẹn toàn (lạy).

KỆ SÁM NGUYỆN

Đệ tử chúng con

Trước đài Tam Bảo

Kính lạy Đức Phật

Vô lượng Pháp Bảo

Cùng Thánh, Hiền Tăng

Chúng con đã bao đời bao kiếp trôi lăn

Giữa dòng sanh tử

Vô minh sai sử

Ái dục trầm luân

Đã bao đời bao kiếp mê lầm

Tham lam, nóng giận

Ngã mạn, kiêu căng

Ham ngủ, ham ăn

Tình ái trói trăn

Buộc ràng, khổ luỵ

Đã bao kiếp đảo điên, mộng mị

Khát dục, hoang mê

Chẳng biết nẻo về

Lầm than ba cõi

Mịt mờ sáu nẻo

Khổ báo không rời

Nay nhờ ơn Phật ra đời

Duyên lành mới biết

Từ lâu mê muội

Làm các việc ác

Giết hại sinh linh

Làm khổ hữu tình

Chẳng lòng thương xót

Lại có lúc trộm tài, cướp của

Tà mạng nuôi thân

Nuôi cháu con mình

Hoặc nuôi quyến thuộc

Đã bao kiếp trăng hoa dâm dục

Lừa vợ con người

Sang đoạt chồng người

Hoặc lời giả dối

Đâm thọc hai đầu

Ác khẩu hại nhau

Ngọt ngào đường mật

Lại có lúc quở Trời, trách Phật

Chửi mẹ, mắng cha

Chè rượu say sưa

Cố tật không chừa

Tâm cuồng, trí loạn

Phá xóm, hại làng

Nằm bờ, té bụi

Đệ tử đã từ lâu u tối

Ác nghiệp khôn ngăn

Nay nhờ oai Phật vô biên

Chí thành, tâm sám

Đã muôn kiếp lang thang vất vưởng

Ham muốn đầy lòng

Hỷ nộ vô chừng

Gây nên nghiệp chướng

si mê, tối tăm xui khiến

Chẳng rõ chánh, tà

Làm bạn quỷ ma

Chẳng tin nhân quả

Không tin phước tội

Đời này, đời sau

Rơi vào ác đạo

Quả báo ê chề

Khổ não trăm bề

Như thân bèo dạt

Tợ kiếp mây trôi

Luân hồi vô định

Khổ tà kiến làm sao kể xiết

Nghiệp si mê biết lấy chi cân

Nay nhờ oai Phật vô biên

Chí thành, tâm sám

Ngày hôm nay con xin quy mạng

Phát nguyện lời thề

Tránh xa điều dữ

Chăm làm việc lành

Giữ năm giới cấm

Sống theo thập thiện

Bỏ chỗ tối tìm về chỗ sáng

Lợi lạc quần sanh

Lợi lạc cho mình

Rất nhiều đời kiếp

Pháp chư Phật quang minh, bất diệt

Chỉ nẻo thế gian

Ngưỡng cầu Tam Bảo vô biên

Rũ lòng thương xót

Từ bi gia hộ

Đệ tử chúng con

Trí tuệ sáng suốt

Thấy rõ đạo lý

Ít bệnh, ít não

Tinh tiến tu hành

Ngưỡng cầu Tam Bảo vô biên

Rũ lòng thương xót

Từ bi gia hộ

Cha mẹ, tôn trưởng

Ba cõi, bốn loài

Đều được an vui

Hằng nương phúc quả

Nguyện chúng Tăng Lục Hòa, Tứ Nhiếp

Giác ngộ, đức tài

Trí bi gồm đủ

Để quảng bá, hoằng dương Pháp Bảo

Khắp cả trời, người

An vui tu học

Chúng sanh vạn loài

Thoát vòng sanh tử (lạy).


DEVĀNUMODANĀ

Ākāsa-ṭṭhā ca bhumma-ṭṭhā

Devā nāgā mah’iddhikā

Puññaṃ no anumodantu

Ciraṃ rakkhantu sāsanāṃ.

(Thay thế sāsanāṃ = nogarū; ñātayo; pānino; no sadā)

HỒI HƯỚNG CHƯ THIÊN

Phước lành hồi hướng hôm nay

Thiên vương bốn cõi trời mây hưởng cùng

Long vương sông biển thủy cung

Xin đồng vui vẻ, thung dung thọ phần

Các ngài oai đức vô ngần

Các ngài cao cả lực thần vô song

Vinh quang rải khắp hư không

Vinh quang cảnh giới ngự trong trần hoàn

Ngưỡng mong chư vị hỷ hoan

Hộ trì giáo pháp thế gian vững bền

Hộ trì quốc độ bình yên

Muôn người lạc nghiệp, não phiền nhẹ vơi

Mẹ cha, thầy tổ nhiều đời

Bà con, quyến thuộc muôn nơi an lành

Hộ trì tất cả chúng sanh

Chúng tôi tinh tiến tu hành tốt hơn

Xả ly tham oán, giận hờn

Tuệ tri hư giả, chánh chơn rõ ràng!


PHỤC NGUYỆN

Nguyện đem tâm thanh tịnh

Cầu tam giới chúng sanh

Thoát ly luân hồi khổ

Phật đạo tự viên thành (3 lạy, xong khóa lễ).
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
10/08/2011(Xem: 45252)
18/04/2016(Xem: 26587)
02/04/2016(Xem: 10045)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)