V- XIN QUY GIỚI, TÁC BẠCH ĐẶT BÁT, TRAI TĂNG

17/06/20143:47 SA(Xem: 11377)
V- XIN QUY GIỚI, TÁC BẠCH ĐẶT BÁT, TRAI TĂNG
RỪNG THIỀN HUYỀN KHÔNG SƠN THƯỢNG
KINH TỤNG PĀḶI-VIỆT
(Nhật Tụng Dành Cho Cư Sĩ)

V- XIN QUY GIỚI,
TÁC BẠCH ĐẶT BÁT, TRAI TĂNG


KỆ QUY Y TAM BẢO

Phàm tu Phật, buổi đầu sống Đạo

Phải quy y Tam Bảo làm căn

Nguyện theo đức Phật, Pháp, Tăng

nơi nương tựa vĩnh hằng, an vui!

Thọ Ngũ giới, học điều nhân đức

Học từ bi, chân thật, hiền lành

Chớ nên giết hại chúng sanh

Rời xa bất chánh, viên thành thiện tâm.

Phải sáng suốt mê lầm thấy rõ

Nguyện từ nay ác nhỏ không làm

Lành thay: Vô hận, vô tham

Thanh lương đức hạnh, thanh toàn phúc duyên.

Nẻo ác đạo: Bốn miền đóng lại

Cửa trời, người bảy cõi thênh thang

Học thêm bố thí, cúng dàng

Tịnh tâm niệm Phật, mọi đàng mọi hay.

Bạn đồng đạo chỉ bày thêm nữa

Với Thiện nam, Tín nữ dắt dìu

Người đi trước, kẻ đi sau

Con đường chân phúc, khổ cầu mới nên.

Chí tu học, vững bền một dạ

Giữ đức tin chẳng ngã, chẳng lay

Lại thêm học Đạo, tầm thầy

Mở mang trí tuệ, tháng ngày cần chuyên.


Cầu đức Phật ân triêm đại độ

Rải từ bi gia hộ chúng con

Tấn tu bất thối, chẳng sờn

Hầu khai pháp nhãn, thiệt chơn tỏ tường.

PHÉP THỌ TRÌ

TAM QUYNGŨ GIỚI

Phật tử đối diện trước vị thầy truyền giới, Phật tử quỳ chắp tay đọc:

- Ukāsa, mayaṃ (ahaṃ) bhante, visuṃ visuṃ rakkhan’atthāya, tisaraṇena saha pañca-sīlani yācāma.

Dutiyam’pi...

Tatiyam’pi...

- Bạch chư đại đức Tăng! Chúng con xin thọ trì Tam quyNgũ giới nơi Tam Bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích.

Bạch chư đại đức Tăng! Chúng con xin thọ trì Tam quyNgũ giới nơi Tam Bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích, lần thứ nhì.

Bạch chư đại đức Tăng! Chúng con xin thọ trì Tam quyNgũ giới nơi Tam Bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích, lần thứ ba.

(Vị thầy đọc phần truyền Tam quyNgũ giới - Phật tử đọc theo)

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa (3 lần).

Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, đã chứng quả Chánh Biến Tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy (3 lần, lạy).


TAM QUY

Buddhaṃ saranaṃ gacchāmi.

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật.

Dhammaṃ saranaṃ gacchāmi.

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp

Saṅghaṃ saranaṃ gacchāmi.

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng.

Dutiyampi… (lần thứ nhì).

Tatiyampi… (lần thứ ba).

Thầy truyền giới đọc: Phép quy y Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu!

Phật tử thọ giới đọc: Āma bhante - Dạ, xin vâng!

NGŨ GIỚI

1. Pāṇ’ātipātā veramaṇī sikkhā-padaṃ samādiyāmi.

2. Adinn’ādānā veramaṇī sikkhā-padaṃ samādiyāmi.

3. Kāmesu-micchācāra veramaṇī sikkhā-padaṃ samādiyāmi.

4. Musā-vādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi

5. Surā-meraya-majja-ppamāda-ṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

Con xin vâng giữ điều học, nguyện tránh xa sát sanh.

Con xin vâng giữ điều học, nguyện tránh xa trộm cắp.

Con xin vâng giữ điều học, nguyện tránh xa tà dâm.

Con xin vâng giữ điều học, nguyện tránh xa nói dối.

Con xin vâng giữ điều học, nguyện tránh xa uống rượu và các chất say.

Thầy truyền giới nhắc nhở:

- Imāni pañca sikkhā-padāni sādhukaṃ katvā appamādena niccakālaṃ sammārakkhitabbaṃ.

- Chư thiện tín sau khi đã thọ trì Tam QuyNgũ Giới nơi Tam Bảo rồi, hãy cố gắng vâng giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời, chẳng nên dể duôi.

Phật tử thọ giới đọc: Āma bhante - Dạ, xin vâng!

Thầy truyền giới nói đến lợi ích của giữ giới:

- Sīlena sugatiṃ yanti,

Sīlena bhogasampadā,

Sīlena nibbutiṃ yanti,

Tasmā sīlaṃ visodhaye.

- Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giải thoát nhập Niết-bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy, nên chư thiện tín hãy cố gắng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lấm nhơ.

Phật tử thọ giới đọc: Āma bhante - Dạ, xin vâng!

NIỆM TƯỞNG VÀ TRI ÂN

UY ĐỨC TAM BẢO

(Chủ xướng tự phân câu ngắn, rồi đọc, đại chúng đọc theo)

I. Đệ tử xin yên tịnh thân hành, cảm xúc và tưởng tri; vắng lặng tham sân, vọng hoặc; ngay sát-na bất diệt này, khoảnh khắc trang nghiêm này, cúi đầu niệm tưởng và tri ân đức Buddha Sakyā Muni Tôn Bảo (Phật Bảo).

Đức Buddha Tối Tôn ấy, là đấng Toàn Tri Diệu Giác, Minh Hạnh thù thắng, đã thành tựu Trí Bi vô thượng, đã phổ hóa Định Tuệ viên dung...

Đức Buddha Vô Sanh ấy, đã bước qua dòng sông khổ nạn, đã bẻ gãy bánh xe sinh tử luân hồi, đã diệt tận vô minh phiền não, đã đứng trên đỉnh cao đại giácvô úy; đã giải thoát vẹn toàn và tối hậu; là bậc thầy của chư thiênnhân loại.

Đệ tử xin phát nguyện:

“- Trọn đời quy y đức Phật lịch sử Sakyā Muni Tôn Bảo ấy, nương tựa tự tánh sáng suốt, giác ngộ ấy, nguyện không đi theo thượng đế, thánh thần, ma quỷ, vật tổ do thế gian tôn xưng, ngụy tạo.”

II. Đệ tử xin yên tịnh thân hành, cảm xúc và tưởng tri; vắng lặng tham sân, vọng hoặc, ngay sát-na bất diệt này, khoảnh khắc trang nghiêm này, cúi đầu niệm tưởng và tri ân đức Dhamma Tôn Bảo (Pháp Bảo), Chân Lý, Sự Thật muôn đời.

Đức Dhamma quang hảo ấy, là ngọn đèn tinh minh thù diệu, là đuốc sáng linh thiêng soi chiếu và vẹt tan bóng tối mê đồ; là tiếng chuông thức tỉnh trong đêm sâu trường mộng, là phương lương diệu dược chữa trị tất thảy căn bệnh phiền não cho chúng sanh.

Đức Dhamma bất diệt ấy, luôn ở ngay trước mắt, sinh độngcụ thể, vượt ngoài thời gian, trong từng hơi thở, ở đây và bây giờ, quay đầu trở lại mà thấy, chỉ để dành cho bậc thiện trí giác hiểu trong lòng mình.

Đệ tử xin phát nguyện:

“- Trọn đời quy y đức Dhamma Tôn Bảo ấy, nương tựa tự tánh chân lý như thật ấy, nguyện không đi theo những ác kiếntà thuyết thế gian.”

III. Đệ tử xin yên tịnh thân hành, cảm xúc và tưởng tri; vắng lặng tham sân, vọng hoặc, ngay sát-na bất diệt này, khoảnh khắc trang nghiêm này, cúi đầu niệm tưởng và tri ân đức Saṇgha Tôn Bảo (Tăng Bảo), là Tăng-già mười phương, ba cõi; là bốn đôi, tám chúng học hạnh xuất trần.

Đức Saṇgha diệu thù ấy, muôn đời nói làm hiền thiện, lợi mình và lợi người; muôn đời tâm ngay, hạnh thẳng và quang minh chính đại; muôn đời chín chắn, mẫu mực, mô phạmđạo đức nghiêm dung; muôn đời chơn chánh, trong sạchthiêng liêng phạm hạnh.

Đức Saṇgha xuất trần ấy, đã xả bỏ phù hoa, danh thân và thế nghiệp, một lòng cầu đạo giải thoát, đầu trần chân đất, nhất bát tam y, đi giữa nắng mưa và bão giông ngũ trược chỉ vì lợi lạc chân thật cho mình và người, trời khắp các cõi.

Đệ tử xin phát nguyện:

“- Trọn đời quy y đức Saṇgha Tôn Bảo ấy, nương tựa tự tánh phẩm chất trong sạch và hiền thiện ấy, nguyện không đi theo bạn đảng xấu ác thế gian.”

XIN BÁT QUAN TRAI GIỚI

(UPOSATHA-SĪLA)

Người xin giới đọc:

- Ukāsa, mayaṃ (ahaṃ) bhante, visuṃ visuṃ rakkhan’atthāya, tisaraṇena saha aṭth’aṅgasamannāgataṃ uposathaṃ yācāma (yācāmi).

Dutiyam’pi...

Tatiyam’pi...

- Bạch chư đại đức Tăng! Chúng con xin thọ trì Tam quyBát quan trai giới nơi Tam Bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích.

Bạch chư đại đức Tăng! Chúng con xin thọ trì Tam quyBát quan trai giới nơi Tam Bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích, lần thứ nhì.

Bạch chư đại đức Tăng! Chúng con xin thọ trì Tam quy và và Bát quan trai giới nơi Tam Bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích, lần thứ ba.

(Vị thầy đọc phần truyền Tam quyBát quan trai giới, Phật tử đọc theo)


SARAṆAGAMANAṂ

Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Dutiyam’pi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Dutiyam’pi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Dutiyam’pi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Tatiyam’pi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Tatiyam’pi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Tatiyam’pi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

TAM QUY

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật.

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp.

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng.

Lần thứ nhì...

Lần thứ ba...

BÁT GIỚI

1. Pāṇātipātā veramaṇī sikkhā-padaṃ samādiyāmi.

2. Adinn’ādānā veramaṇī sikkhā-padaṃ samādiyāmi.

3. Abrahma-cariyā veramaṇī sikkhā-padaṃ samādiyāmi.

4. Musā-vādā veramaṇī sikkhā-padaṃ samādiyāmi.

5. Surā-meraya-majja-ppamāda-ṭṭhānā veramaṇī sikkhā-padaṃ samādiyāmi.

6. Vi-kāla-bhojanā veramaṇī sikkhā-padaṃ samādiyāmi.

7. Nacca-gīta-vādita-visūka-dassaṇā, mālā-gandha-vilepana-dhārana-maṇḍana-vibhūsana-ṭṭhānā veramaṇī sikkhā-padaṃ samādiyāmi.

8. Uccā-sayana-mahā-sayanā veramaṇī sikkhā-padaṃ samādiyāmi.

Con xin vâng giữ điều học, nguyện tránh xa sát sanh.

Con xin vâng giữ điều học, nguyện tránh xa trộm cắp.

Con xin vâng giữ điều học, nguyện tránh xa hành dâm.

Con xin vâng giữ điều học, nguyện tránh xa nói dối.

Con xin vâng giữ điều học, nguyện tránh xa uống rượu và các chất say.

Con xin vâng giữ điều học, nguyện tránh xa ăn phi thời.

Con xin vâng giữ điều học, nguyện tránh xa múa hát, đàn ca, vũ kịch, trang điểm, dùng nước hoa, hương liệu và đeo tràng hoa.

Con xin vâng giữ điều học, nguyện tránh xa chỗ nằm ngồi cao sang, quý đẹp.

Người thọ giới nguyện:

- Imaṃ aṭṭha’aṅga samannāgataṃ

Budha-ppaññattaṃ uposathaṃ

imañca rattiṃ imañca divasaṃ

sammad’eva abhirakkhituṃ samādiyāmi.

- Con xin thọ trì Bát quan trai giới trọn đủ tám điều của đức Phật đã giáo truyền, hầu để vâng giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ Niết-bàn trong ngày vị lai.

Thầy truyền giới nhắc nhở:

- Imāni aṭṭha-sikkhā-padāni sādhukaṃ katvā appamādena niccakālam sammārakkhitabbaṃ.

- Chư thiện tín sau khi thọ trì Tam quyBát quan trai giới nơi Tam Bảo, hãy vâng giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dể duôi.

Phật tử đọc: Āma bhante - Dạ, xin vâng!

Thầy truyền giới nói đến lợi ích của giữ giới:

- Sīlena sugatiṃ yanti,

Sīlena bhogasampadā,

Sīlena nibbutiṃ yanti,

Tasmā sīlaṃ visodhaye.

- Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giải thoát nhập Niết-bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy, nên chư thiện tín hãy cố gắng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lấm nhơ.

Phật tử thọ giới đọc: Sādhu, sādhu lành thay!


PHẦN TÁC BẠCH TRAI TĂNG - ĐẶT BÁT

1. Thỉnh trai Tăng hoặc đặt bát cầu an thông thường.

Ngưỡng bạch đại đức chư tôn

Hôm nay tâm ý chúng con chí thành

Hương trầm hoa trái sắm sanh

Linh thiêng Tam Bảo trọn lành chứng tri

Bánh cơm, vật thực, phụ tùy

Trai Tăng thiết lễ, kính quỳ cúng dâng

(Gieo duyên đặt bát... kính quỳ cúng dâng)

Ngưỡng cầu bi đức tôn ân

Khởi tâm tiếp thọ bội phần hỷ hoan

Tụng kinh chú nguyện bình an

Hộ trì gia đạo tiêu tan họa hiềm

Nạn tai, tật bệnh, oan khiên

Bao nhiêu xấu dữ, buồn phiền ra đi

Chúng con bái bạch thứ nhì (xá)

Thứ ba bái bạch trí tri lòng thành...(lạy).

2. Thỉnh trai Tăng hoặc đặt bát cầu an đặc biệt.

(Có thêm tứ sự, tịnh tài, y cà-sa)

Ngưỡng bạch đại đức chư tôn

Hôm nay tâm ý chúng con chí thành

Hương trầm hoa trái sắm sanh

Linh thiêng Tam Bảo trọn lành chứng tri

Bánh cơm vật thực, phụ tùy

Tịnh tài, tứ sự, tăng y đủ đầy

Hai hàng cận sự quanh đây

Trai Tăng thiết lễ, tận tay cúng dường

(Gieo duyên đặt bát...)

Ngưỡng cầu bi đức vô lường

Khởi tâm tiếp thọ, cát tường, hỷ hoan

Tụng kinh chú nguyện bình an

Hộ trì gia đạo tiêu tan họa hiềm

Nạn tai, tật bệnh, oan khiên

Bao nhiêu xấu dữ, buồn phiền ra đi

Chúng con bái bạch thứ nhì (xá)

Thứ ba bái bạch trí tri lòng thành... (lạy).

3. Thỉnh trai Tăng hoặc đặt bát cầu siêu thông thường.

Ngưỡng bạch đại đức chư tôn

Hôm nay tâm ý chúng con chí thành

Hương trầm hoa trái sắm sanh

Linh thiêng Tam Bảo trọn lành chứng tri

Bánh cơm vật thực, phụ tùy

Trai Tăng thiết lễ, kính quỳ cúng dâng

(Gieo duyên đặt bát...)

Ngưỡng cầu bi đức tôn ân

Khởi tâm tiếp thọ bội phần hỷ hoan

Tụng kinh chú nguyện độ nàn

Phước lành thấu đến các hàng hương linh

Bà con quyến thuộc hữu tình

Thoát vòng khổ ải nhàn sinh cõi trời

Quả vui đã sẵn có rồi

Phước mầu nâng đỡ nhiều đời an vi

Chúng con bái bạch thứ nhì (xá)

Thứ ba bái bạch trí tri lòng thành...(lạy).


4- Thỉnh trai Tăng hoặc đặt bát cầu siêu đặc biệt.

(Có thêm tứ sự, tịnh tài, y cà-sa)

Ngưỡng bạch đại đức chư tôn

Hôm nay tâm ý chúng con chí thành

Hương trầm hoa trái sắm sanh

Linh thiêng Tam Bảo trọn lành chứng tri

Bánh cơm vật thực, phụ tùy

Tịnh tài, tứ sự, tăng y đủ đầy

Hai hàng cận sự quanh đây

Trai Tăng thiết lễ, tận tay cúng dường

(Gieo duyên đặt bát...)

Ngưỡng cầu bi đức vô lường

Khởi tâm tiếp thọ, cát tường, hỷ hoan

Tụng kinh chú nguyện độ nàn

Phước lành thấu đến các hàng hương linh

Bà con quyến thuộc hữu tình

Thoát vòng khổ ải nhàn sinh cõi trời

Mẹ cha thầy tổ nhiều đời

Lộc đầy, phước đủ - mãn thời pháp duyên

Thánh mầu, quả vị kề bên

Hoa hương giải thoát - đạo thiền vô vi!

Chúng con bái bạch thứ nhì (xá)

Thứ ba bái bạch trí tri lòng thành...(lạy).

5. Thỉnh trai Tăng hoặc đặt bát cầu an,

cầu siêu thông thường.

Ngưỡng bạch đại đức chư tôn

Hôm nay tâm ý chúng con chí thành

Hương trầm hoa trái sắm sanh

Linh thiêng Tam Bảo trọn lành chứng tri

Bánh cơm vật thực, phụ tùy

Trai Tăng thiết lễ, kính quỳ cúng dâng

(Gieo duyên đặt bát...)

Ngưỡng cầu bi đức tôn ân

Khởi tâm tiếp thọ bội phần hỷ hoan

Tụng kinh chú nguyện bình an

Hộ trì gia đạo tiêu tan họa hiềm

Nạn tai, tật bệnh, oan khiên

Bao nhiêu xấu dữ, buồn phiền ra đi

Lại thêm niệm lực gia trì

Hương linh quyến thuộc sinh vi nhẹ nhàng

Thoát vòng khổ ải buộc ràng

Trời, người phước báu mãn toàn hữu vi!

Chúng con bái bạch thứ nhì (xá)

Thứ ba bái bạch trí tri lòng thành...(lạy).

6. Thỉnh trai Tăng hoặc đặt bát cầu an,

cầu siêu đặc biệt.

(Có thêm tứ sự, tịnh tài, y cà-sa)

Ngưỡng bạch đại đức chư tôn

Hôm nay tâm ý chúng con chí thành

Hương trầm hoa trái sắm sanh

Linh thiêng Tam Bảo trọn lành chứng tri

Bánh cơm vật thực, phụ tùy

Tịnh tài, tứ sự, tăng y đủ đầy

Hai hàng cận sự quanh đây

Trai Tăng thiết lễ, tận tay cúng dường

(Gieo duyên đặt bát...)

Ngưỡng cầu bi đức vô lường

Khởi tâm tiếp thọ, cát tường, hỷ hoan

Tụng kinh chú nguyện bình an

Hộ trì gia đạo tiêu tan họa hiềm

Nạn tai, tật bệnh, oan khiên

Bao nhiêu xấu dữ, buồn phiền ra đi

Lại thêm niệm lực gia trì

Hương linh quyến thuộc sinh vi nhẹ nhàng

Thoát vòng khổ ải buộc ràng

Thọ sanh an lạc, cao sang trời người

Mẹ cha thầy tổ nhiều đời

Lộc đầy, phước đủ - mãn thời pháp duyên

Thánh mầu, quả vị kề bên

Hoa hương giải thoát - đạo thiền vô vi!

Chúng con bái bạch thứ nhì (xá)

Thứ ba bái bạch trí tri lòng thành...(lạy).

PUÑÑĀPAṬIDĀNA

Yaṃ kiñci kusala-kammaṃ kattabbaṃ kiriyaṃ mama kāyena vācā-manasā sugataṃ kataṃ. Ye sattā saññino atthi ye ca sattā asaññino, kattaṃ-puñña-phalaṃ mayhaṃ sabbe bhāgī bhavantu te, ye taṃ kataṃ su-viditaṃ dinnaṃ puñña-phalaṃ mayā, ye ca tattha najāṇanti, devā gantvā nivedayuṃ: Sabbe lokamhi ye sattā jīvant’āhāra-hetukā manuññaṃ bhojanaṃ sabbe labhantu mama cetasā’ti.

HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

Ngưỡng mong hồi hướng phước này

Trọn cùng tam giới muôn loài chúng sanh

Mẹ cha, quyến thuộc xa gần

Hiện tiền, quá vãng muôn phần phước duyên

Cầu xin hộ pháp, chư thiên

Phát tâm hoan hỷ báo truyền giúp cho

Thảy đều hưởng vị cam lồ

Đạo căn bất thối, tâm vô khổ sầu

Lời vàng Chư Phật thâm sâu

Thấm nhuần trăm họ, năm châu thái bình

Nguyện cầu tất cả sinh linh

Đồng nương Chánh Pháp quang minh chân truyền

Tín tâm giữ trọn một niềm

Vun bồi phúc huệ, tròn duyên đạo mầu.

ÑĀTIPAṬIDĀNA

Idaṃ no (vo) ñātinaṃ hotu sukhitā hontu ñātayo (3 lần).

HỒI HƯỚNG QUYẾN THUỘC

Xin cho quyến thuộc chúng tôi

Quyến thuộc tất cả mọi người thân nhân

Hương linh cảnh giới xa gần

Về đây thọ hưởng phước phần sinh an.

PATTHANĀ

Idaṃ vata me puññaṃ āsava-kkhayāv’ahaṃ hotu anāgate.

PHỤC NGUYỆN

Do sự bố thí cúng dường

Ba nghiệp trong sạch, hoa hương nhiệm mầu

Duyên lành phước quả mai sau

Nhiễm ô đoạn tận, qua cầu Vô Sanh.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
10/08/2011(Xem: 45203)
18/04/2016(Xem: 26511)
02/04/2016(Xem: 10022)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)