Tra cứu kinh Trường Bộ

12/03/20159:48 SA(Xem: 7950)
Tra cứu kinh Trường Bộ

TRA CỨU KINH TRƯỜNG BỘ 

Tuệ Nguyễn

blankLời đầu: Trong quá trình tu tập ta nhiều lúc nhớ lại một câu, hoặc một đoạn trong kinh nhưng không nhớ rõ chi tiết, và cũng không nhớ câu này đoạn này nằm cụ thể trong kinh nào.

Sự việc tương tự khi ta đọc một bài viết có nhắc đến một câu hay một đoạn trong kinh nhưng tác giả không dẫn chứng đầy đủ, hoặc nhiều khi còn không dẫn chứng, do đó nếu muốn kiểm chứng lại cũng rất khó khăn. Việc kiểm chứng lại trong thời đại bùng nổ internet này là rất cần thiết vì ai cũng có thể viết rồi đưa dễ dàng một bài về Phật học lên internet. Nhiều khi tác giả các bài viết này nhớ không rõ, hoặc tự ý thêm thắt, khiến cho lời kinh bị hiểu sai lạc, đó là chưa kể còn có tác giả cố tình xuyên tạc, gán ghép vào những câu trái với giáo lý nhà Phật.

Việc tra cứu, kiểm chứng lại trong một rừng kinh sách Phật quả rất khó khăn. Một trong những khó khăn đó là khi ta đọc tên một bài kinh, ví dụ như trong Kinh Trường Bộ tập 1, bài kinh số 5 (kinh Cứu-la-đàn-đầu) ta cũng không hình dung được bài kinh này nói về những vấn đề gì. Do đó một mục lục thông thường có lẽ không đủ để đáp ứng được việc này, mà phải cần đến một mục lục chi tiết đề cập đến những vấn đề nói trong bài kinh, nhưng không đi quá xa đến độ tóm tắt các vấn đề này.

Với mục đích đó, người viết xin giới thiệu với quý bạn đọc một mục lục chi tiết của Kinh Trường Bộ do HT. Thích Minh Châu dịch, gồm 2 tập, tên kinh được đánh số liên tục (1-16) cho tập 1 và (17-34) cho tập 2, nằm trong bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam. Tuy nhiên đại đa số bạn đọc không phải ai cũng có bộ kinh này, do đó việc thêm phần link đến các trang nhà có bộ kinh này là không thể thiếu, để giúp cho bạn đọc dễ dàng tra cứu hơn.

Cách trình bày (ví dụ một mục nhỏ):

1a_Nhân duyên kinh Phạm võng: du sĩ ngoại đạo chê bai Phật còn đệ tử tán thán Phật.

1_Kinh Phạm Võng - Tụng phẩm I / đoạn (1-7)

http://thuvienhoasen.org/p15a210/2/1-kinh-pham-vong-brahmajala-sutta

(chú thích theo thứ tự:

dòng 1: bài kinh số 1, mục nhỏ a, tên mục nhỏ.

dòng 2: mục này nằm trong bài kinh số 1_Kinh Phạm Võng - Tụng phẩm thứ nhất (I), đoạn 1 tới 7 (của tụng phẩm I).

dòng 3: mục này nằm trong trang nhà này.)

Sự phân chia các mục nhỏ và tên các mục này hoàn toàn do chủ quan của người viết. Mặc dầu chỉ là việc đặt tên (không phải tóm tắt nội dung các mục, người viết không có khả năng này) nhưng nếu, hoặc do thiếu trình độ, hoặc do sơ sót mà trái với ý kinh, người viết xin cúi đầu thành tâm sám hối. Kính xin các bậc cao minh và các bạn đọc vui lòng chỉ giáo cho những lỗi này (không thể nào tránh khỏi) để có được một bản hoàn chỉnh hơn sau này, xin thành thật cảm tạ.

Montréal, ngày 11/3/2015
Tuệ Nguyễn

TẬP 1

1a_Nhân duyên kinh Phạm võng: du sĩ ngoại đạo chê bai Phật còn đệ tử tán thán Phật.

1_Kinh Phạm Võng - Tụng phẩm I / đoạn (1-7)

http://thuvienhoasen.org/p15a210/2/1-kinh-pham-vong-brahmajala-sutta

1b_Tiểu giới của Phật (lời tán thán của kẻ phàm phu).

1_Kinh Phạm Võng - Tụng phẩm I / đoạn (8-10)

http://thuvienhoasen.org/p15a210/2/1-kinh-pham-vong-brahmajala-sutta

1c_Trung giới của Phật (lời tán thán của kẻ phàm phu).

1_Kinh Phạm Võng - Tụng phẩm I / đoạn (11-20)

http://thuvienhoasen.org/p15a210/2/1-kinh-pham-vong-brahmajala-sutta

1d_Đại giới của Phật (lời tán thán của kẻ phàm phu).

1_Kinh Phạm Võng - Tụng phẩm I / đoạn (21-27)

http://thuvienhoasen.org/p15a210/2/1-kinh-pham-vong-brahmajala-sutta

1e_62 loại tà kiến - Thường trú luận.

1_Kinh Phạm Võng - Tụng phẩm I / đoạn (28-37)

http://thuvienhoasen.org/p15a210/2/1-kinh-pham-vong-brahmajala-sutta

1f_Thường trú luận & Vô thường luận.

1_Kinh Phạm Võng - Tụng phẩm II / đoạn (1-15)

http://thuvienhoasen.org/p15a210/2/1-kinh-pham-vong-brahmajala-sutta

1g_Hữu biên, Vô biên luận.

1_Kinh Phạm Võng - Tụng phẩm II / đoạn (16-22)

http://thuvienhoasen.org/p15a210/2/1-kinh-pham-vong-brahmajala-sutta

1h_Ngụy biện luận.

1_Kinh Phạm Võng - Tụng phẩm II / đoạn (23-29)

http://thuvienhoasen.org/p15a210/2/1-kinh-pham-vong-brahmajala-sutta

1i_Vô nhân luận.

1_Kinh Phạm Võng - Tụng phẩm II / đoạn (30-36)

http://thuvienhoasen.org/p15a210/2/1-kinh-pham-vong-brahmajala-sutta

1j_Hữu tưởng sau khi chết.

1_Kinh Phạm Võng - Tụng phẩm II / đoạn (37-40)

http://thuvienhoasen.org/p15a210/2/1-kinh-pham-vong-brahmajala-sutta

1k_Vô tưởng luận sau khi chết.

1_Kinh Phạm Võng - Tụng phẩm III / đoạn (1-4)

http://thuvienhoasen.org/p15a210/2/1-kinh-pham-vong-brahmajala-sutta

1l_Phi hữu tưởng Phi vô tưởng luận sau khi chết.

1_Kinh Phạm Võng - Tụng phẩm III / đoạn (5-8)

http://thuvienhoasen.org/p15a210/2/1-kinh-pham-vong-brahmajala-sutta

1m_Đoạn diệt luận.

1_Kinh Phạm Võng - Tụng phẩm III / đoạn (9-18)

http://thuvienhoasen.org/p15a210/2/1-kinh-pham-vong-brahmajala-sutta

1n_Hiện tại Niết-bàn luận.

1_Kinh Phạm Võng - Tụng phẩm III / đoạn (19-31)

http://thuvienhoasen.org/p15a210/2/1-kinh-pham-vong-brahmajala-sutta

1o_Kết luận, tóm tắt về 62 luận chấp.

1_Kinh Phạm Võng - Tụng phẩm III / đoạn (32-74)

http://thuvienhoasen.org/p15a210/2/1-kinh-pham-vong-brahmajala-sutta

_____________________

2a_Nhân duyên kinh Sa-môn quả: Ajàtasattu (A-xà-thế) hỏi Thế Tôn về kết quả thiết thực, hiện tại của hạnh Sa-môn.

2_Kinh Sa-môn quả / đoạn (1-14)

http://thuvienhoasen.org/p15a211/2/2-kinh-sa-mon-qua-samannaphala-sutta

2b_Ngoại đạo tránh né trả lời câu hỏi về kết quả của hạnh Sa-môn.

2_Kinh Sa-môn quả / đoạn (15-33)

http://thuvienhoasen.org/p15a211/2/2-kinh-sa-mon-qua-samannaphala-sutta

2c_Hai kết quả đầu tiên của hạnh Sa-môn.

2_Kinh Sa-môn quả / đoạn (34-38)

http://thuvienhoasen.org/p15a211/2/2-kinh-sa-mon-qua-samannaphala-sutta

2d_Các giới hạnh của vị Sa-môn trong giới luật.

2_Kinh Sa-môn quả / đoạn (39-45)

http://thuvienhoasen.org/p15a211/2/2-kinh-sa-mon-qua-samannaphala-sutta

2e_Các giới hạnh của vị Sa-môn trong giới luật (tt).

2_Kinh Sa-môn quả / đoạn (46-63)

http://thuvienhoasen.org/p15a211/2/2-kinh-sa-mon-qua-samannaphala-sutta

2f_Các kết quả do Tỷ-kheo hộ trì các căn, chánh niệm tỉnh giác, biết đủ, an trú chánh niệm, từ bỏ nghi ngờ.

2_Kinh Sa-môn quả / đoạn (64-74)

http://thuvienhoasen.org/p15a211/2/2-kinh-sa-mon-qua-samannaphala-sutta

2g_Các quả vi diệuthù thắng khác (từ thiền thứ nhất đến tự thân được giải thoát, sau đời hiện tại, không có đời sống nào khác nữa).

2_Kinh Sa-môn quả / đoạn (75-98)

http://thuvienhoasen.org/p15a211/2/2-kinh-sa-mon-qua-samannaphala-sutta

2h_Tín thọ lời Thế Tôn dạy.

2_Kinh Sa-môn quả / đoạn (99-102)

http://thuvienhoasen.org/p15a211/2/2-kinh-sa-mon-qua-samannaphala-sutta

___________________________

3a_Thanh niên Ambattha (A-ma-trú) tranh luận với Thế Tôn về giai cấp, dòng họ.

3_Kinh A-ma-trú - Tụng phẩm I / đoạn (1-28)

http://thuvienhoasen.org/p15a212/2/3-kinh-ambattha-a-ma-tru-ambattha-sutta

3b_Thế nào là một vị đã thành tựu vô thượng trí đức (giới đứctrí tuệ).

3_Kinh A-ma-trú - Tụng phẩm II / đoạn (1-2)

http://thuvienhoasen.org/p15a212/2/3-kinh-ambattha-a-ma-tru-ambattha-sutta

3c_Bốn nguyên nhân đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng trí đức.

3_Kinh A-ma-trú - Tụng phẩm II / đoạn (3)

http://thuvienhoasen.org/p15a212/2/3-kinh-ambattha-a-ma-tru-ambattha-sutta

3d_Thế Tôn chỉ rõ A-ma-trú và thầy là Pokkharasàdi chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức mà còn phạm vào các lỗi lầm khác, A-ma-trú bị điều phục.

3_Kinh A-ma-trú - Tụng phẩm II / đoạn (4-12)

http://thuvienhoasen.org/p15a212/2/3-kinh-ambattha-a-ma-tru-ambattha-sutta

3e_Thầy của A-ma-trú được Thế Tôn giảng phápquy y Thế Tôn.

3_Kinh A-ma-trú - Tụng phẩm II / đoạn (13-22)

http://thuvienhoasen.org/p15a212/2/3-kinh-ambattha-a-ma-tru-ambattha-sutta

_________________________

4a_Bà-la-môn Sonadanda (Chủng Đức) ca tụng và muốn yết kiến Thế Tôn mặc dầu bị đồng môn ngăn cản.

4_Kinh Sonadanda / đoạn (1-8)

http://thuvienhoasen.org/p15a213/2/4-kinh-sonadanda-chung-duc-sonadanda-sutta

4b_Thế Tôn hỏi Sonadanda về các đức tính của Bà-la-môn.

4_Kinh Sonadanda / đoạn (9-16)

http://thuvienhoasen.org/p15a213/2/4-kinh-sonadanda-chung-duc-sonadanda-sutta

4c_Nhóm Bà-la-môn tranh cãi, biện luận với nhau.

4_Kinh Sonadanda / đoạn (17-20)

http://thuvienhoasen.org/p15a213/2/4-kinh-sonadanda-chung-duc-sonadanda-sutta

4d_Thế Tôn giảng về giới hạnhtrí tuệ cho Sonadanda.

4_Kinh Sonadanda / đoạn (21-23)

http://thuvienhoasen.org/p15a213/2/4-kinh-sonadanda-chung-duc-sonadanda-sutta

4e_Bà-la-môn Sonadanda tín thọ, quy y.

4_Kinh Sonadanda / đoạn (24-27)

http://thuvienhoasen.org/p15a213/2/4-kinh-sonadanda-chung-duc-sonadanda-sutta

__________________________

5a_Bà-la-môn Kùtadanta (Cứu-la-đàn-đầu) ca tụng và muốn yết kiến Thế Tôn mặc dầu bị đồng môn ngăn cản.

5_Kinh Kùtadanta / đoạn (1-8)

http://thuvienhoasen.org/p15a214/2/5-kinh-kutadanta-cuu-la-dan-dau-kutadanta-sutta

5b_Thế Tôn giảng ba tế pháp, mười sáu tế vật cho Kùtadanta.

5_Kinh Kùtadanta / đoạn (9-20)

http://thuvienhoasen.org/p15a214/2/5-kinh-kutadanta-cuu-la-dan-dau-kutadanta-sutta

5c_Tế đàn cao thượng, thù thắng hơn.

5_Kinh Kùtadanta / đoạn (21-27)

http://thuvienhoasen.org/p15a214/2/5-kinh-kutadanta-cuu-la-dan-dau-kutadanta-sutta

5d_Bà-la-môn Kùtadanta tín thọ, quy y.

5_Kinh Kùtadanta / đoạn (28-30)

http://thuvienhoasen.org/p15a214/2/5-kinh-kutadanta-cuu-la-dan-dau-kutadanta-sutta

_______________________

6a_Otthadda (Mahàli) cùng dân chúng Licchavi & Sứ giả Bà-la-môn ở Kosala, ở Magadha muốn yết kiến Thế Tôn.

6_Kinh Mahàli / đoạn (1-4)

http://thuvienhoasen.org/p15a215/2/6-kinh-mahali-mahali-sutta

6b_Pháp thiền định để thấy được thiên sắc, nghe được thiên âm.

6_Kinh Mahàli / đoạn (5-12)

http://thuvienhoasen.org/p15a215/2/6-kinh-mahali-mahali-sutta

6c_Tỷ-kheo sống đời phạm hạnh, dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn tu pháp cao thượng, thù thắng hơn.

6_Kinh Mahàli / đoạn (13-19)

http://thuvienhoasen.org/p15a215/2/6-kinh-mahali-mahali-sutta

_________________________

7a_Mandissa và Jàliya (Cha-li-da) hỏi Thế Tôn về mạng cănthân thể là một hay là khác.

7_Kinh Jàliya / đoạn (1)

http://thuvienhoasen.org/p15a216/2/7-kinh-jaliya-jaliya-sutta

7b_Thế Tôn trả lời câu hỏi (có nhắc lại một phần kinh Sa-môn quả).

7_Kinh Jàliya / đoạn (2-5)

http://thuvienhoasen.org/p15a216/2/7-kinh-jaliya-jaliya-sutta

_________________________

8a_Lõa thể Kassapa (Ca-diếp) thắc mắc về lời đồn "Sa-môn Gotama chỉ trích mọi khổ hạnh", nhân đó hỏi giữa Thế Tôn và các vị khác có chủ trương nào khác biệt?

8_Kinh Ca-diếp Sư tử hống / đoạn (1-13)

http://thuvienhoasen.org/p15a217/2/8-kinh-ca-diep-su-tu-hong-kassapa-sihanada-sutta

8b_Những pháp khổ hạnh do Kassapa kể còn cách rất xa Sa-môn vị, Bà-la-môn vị nếu không tu tập giới cụ túc, tâm cụ túc, tuệ cụ túc.

8_Kinh Ca-diếp Sư tử hống / đoạn (14-17)

http://thuvienhoasen.org/p15a217/2/8-kinh-ca-diep-su-tu-hong-kassapa-sihanada-sutta

8c_Giới cụ túc, tâm cụ túc, tuệ cụ túc.

8_Kinh Ca-diếp Sư tử hống / đoạn (18-20)

http://thuvienhoasen.org/p15a217/2/8-kinh-ca-diep-su-tu-hong-kassapa-sihanada-sutta

8d_Như Lai hơn trên tất cả về giới luật, khổ hạnh yểm ly, trí tuệ, giải thoát. Sa-môn Gotama rống tiếng rống con sư tử với tinh thần vô úy. Kassapa được xuất gia với Thế Tôn.

8_Kinh Ca-diếp Sư tử hống / đoạn (21-24)

http://thuvienhoasen.org/p15a217/2/8-kinh-ca-diep-su-tu-hong-kassapa-sihanada-sutta

______________________

9a_Potthapada (Bố-sá-bà-lâu) hỏi Thế Tôn về sự diệt tận các tăng thượng tưởng.

9_Kinh Bố-sá-bà-lâu / đoạn (1-6)

http://thuvienhoasen.org/p15a218/2/9-kinh-potthapada-bo-sa-ba-lau-potthapada-sutta

9b_Nói lại một số đoạn trong kinh Sa-môn quả. Khi nào một tưởng khởi lên hoặc diệt trừ. Sự chứng đạt trí tuệ diệt trừ dần dần các tăng thượng tưởng.

9_Kinh Bố-sá-bà-lâu / đoạn (7-18)

http://thuvienhoasen.org/p15a218/2/9-kinh-potthapada-bo-sa-ba-lau-potthapada-sutta

9c_Tưởng, Trí & Tự ngã. Thế Tôn không trả lời các câu hỏi về "thế giới, thân thể, sinh mạng, sau khi chết" mà chỉ trả lời các câu hỏi thuộc căn bản phạm hạnh đưa đến giác ngộ.

9_Kinh Bố-sá-bà-lâu / đoạn (19-30)

http://thuvienhoasen.org/p15a218/2/9-kinh-potthapada-bo-sa-ba-lau-potthapada-sutta

9d_Những pháp được Như Lai tuyên thuyết dứt khoát & không dứt khoát.

9_Kinh Bố-sá-bà-lâu / đoạn (31-53)

http://thuvienhoasen.org/p15a218/2/9-kinh-potthapada-bo-sa-ba-lau-potthapada-sutta

9e_Bố-sá-bà-lâu tín thọ, quy y.

9_Kinh Bố-sá-bà-lâu / đoạn (54-56)

http://thuvienhoasen.org/p15a218/2/9-kinh-potthapada-bo-sa-ba-lau-potthapada-sutta

________________________

10a_Sau khi Thế Tôn nhập diệt, Subha (Tu-bà) đến hỏi Ananda về những pháp gì Thế Tôn đã tán thán. Ananda nhắc lại kinh Sa-môn quả đoạn 40-63.

10_Kinh Tu-bà - Tụng phẩm I / đoạn (1-8)

http://thuvienhoasen.org/p15a219/2/10-kinh-subha-tu-ba-subha-sutta

10b_Ananda nhắc lại kinh Sa-môn quả đoạn 64-98.

10_Kinh Tu-bà - Tụng phẩm II / đoạn (1-37)

http://thuvienhoasen.org/p15a219/2/10-kinh-subha-tu-ba-subha-sutta

________________________

11a_Thế Tôn giảng về 3 pháp thần thông cho Kevaddha (Kiên cố), có nhắc đến một phần kinh Sa-môn quả.

11_Kinh Kiên cố / đoạn (1-53...)

http://thuvienhoasen.org/p15a220/2/11-kinh-kevaddha-kien-co-kevaddha-sutta

11b_Bốn đại chủng (địa, thủy, hỏa, phong đại).

11_Kinh Kiên cố / đoạn (67-85)

http://thuvienhoasen.org/p15a220/2/11-kinh-kevaddha-kien-co-kevaddha-sutta

_____________________________

12a_Bà-la-môn Lohicca (Lô-hi-gia) khởi lên ác kiến (sau khi chứng được thiện pháp thì không nên nói cho người khác biết ...) và muốn gặp Thế Tôn.

12_Kinh Lô-hi-gia / đoạn (1-8)

http://thuvienhoasen.org/p15a221/2/12-kinh-lohicca-lo-hi-gia-lohicca-sutta

12b_Ác kiến - Ba loại đạo sư bị chỉ trích.

12_Kinh Lô-hi-gia / đoạn (9-18)

http://thuvienhoasen.org/p15a221/2/12-kinh-lohicca-lo-hi-gia-lohicca-sutta

12c_Đạo sư không đáng bị chỉ trích, có nhắc đến một phần kinh Sa-môn quả.

12_Kinh Lô-hi-gia / đoạn (19-78)

http://thuvienhoasen.org/p15a221/2/12-kinh-lohicca-lo-hi-gia-lohicca-sutta

____________________

13a_Thanh niên Vàsettha và Bhàradvàja bất đồng ý kiến khi nghị luận về chánh đạotà đạo, đến gặp Thế Tôn hỏi về nghĩa lý này.

13_Kinh Tam minh / đoạn (1-7)

http://thuvienhoasen.org/p15a222/2/13-kinh-tevijja-tam-minh-tevijja-sutta

13b_Các Bà-la-môn không phải chỉ tinh thông ba tập Vedà là có thể cộng trú với Phạm thiên.

13_Kinh Tam minh / đoạn (8-36)

http://thuvienhoasen.org/p15a222/2/13-kinh-tevijja-tam-minh-tevijja-sutta

13c_Con đường đưa đến cộng trú Phạm thiên, có nhắc đến một phần kinh Sa-môn quả.

13_Kinh Tam minh / đoạn (37-82)

http://thuvienhoasen.org/p15a222/2/13-kinh-tevijja-tam-minh-tevijja-sutta

___________________________

14a_Bảy vị Phật quá khứhiện tại.

14_Kinh Đại bổn - Tụng phẩm I / đoạn (1-12)

http://thuvienhoasen.org/p15a223/2/14-kinh-dai-bon-mahapadana-sutta

14b_Nhập thai, đản sanh, 32 tướng tốt.

14_Kinh Đại bổn - Tụng phẩm I / đoạn (13-38)

http://thuvienhoasen.org/p15a223/2/14-kinh-dai-bon-mahapadana-sutta

14c_Hoàng tử chứng kiến bốn cảnh: già, bệnh, chết, tu sĩ.

14_Kinh Đại bổn - Tụng phẩm II / đoạn (1-14)

http://thuvienhoasen.org/p15a223/2/14-kinh-dai-bon-mahapadana-sutta

14d_Hoàng tử xuất gia, quán sự sanh diệt trong năm thủ uẩn.

14_Kinh Đại bổn - Tụng phẩm II / đoạn (15-22)

http://thuvienhoasen.org/p15a223/2/14-kinh-dai-bon-mahapadana-sutta

14e_Phạm thiên thỉnh Phật thuyết pháp.

14_Kinh Đại bổn - Tụng phẩm III / đoạn (1-21)

http://thuvienhoasen.org/p15a223/2/14-kinh-dai-bon-mahapadana-sutta

14f_Phật khuyên dạy đệ tử đi giảng, tụng đọc giới bổn.

14_Kinh Đại bổn - Tụng phẩm III / đoạn (22-28)

http://thuvienhoasen.org/p15a223/2/14-kinh-dai-bon-mahapadana-sutta

14g_Như Lai khéo chứng đạt pháp giới, nhớ lại chư Phật quá khứ.

14_Kinh Đại bổn - Tụng phẩm III / đoạn (29-33)

http://thuvienhoasen.org/p15a223/2/14-kinh-dai-bon-mahapadana-sutta

_______________________

15a_Giáo pháp đại duyên.

15_Kinh Đại duyên / đoạn (1-22)

http://thuvienhoasen.org/p15a224/2/15-kinh-dai-duyen-mahanidana-sutta

15b_Ngã.

15_Kinh Đại duyên / đoạn (23-32)

http://thuvienhoasen.org/p15a224/2/15-kinh-dai-duyen-mahanidana-sutta

15c_Bảy trú xứ của thức và hai xứ.

15_Kinh Đại duyên / đoạn (33-34)

http://thuvienhoasen.org/p15a224/2/15-kinh-dai-duyen-mahanidana-sutta

15d_Tám giải thoát.

15_Kinh Đại duyên / đoạn (35-36)

http://thuvienhoasen.org/p15a224/2/15-kinh-dai-duyen-mahanidana-sutta

_________________________

16a_Sự cường thịnh của dân Vajjì.

16_Kinh Đại Bát-niết-bàn - Tụng phẩm I / đoạn (1-5)

http://thuvienhoasen.org/p15a225/2/16-kinh-dai-bat-niet-ban-mahaparinibbana-sutta

16b_Sự cường thịnh của chúng Tỷ-kheo, các pháp bất thối.

16_Kinh Đại Bát-niết-bàn - Tụng phẩm I / đoạn (6-12)

http://thuvienhoasen.org/p15a225/2/16-kinh-dai-bat-niet-ban-mahaparinibbana-sutta

16c_Giảng pháp tại Ambalatthikà.

16_Kinh Đại Bát-niết-bàn - Tụng phẩm I / đoạn (13-14)

http://thuvienhoasen.org/p15a225/2/16-kinh-dai-bat-niet-ban-mahaparinibbana-sutta

16d_Giảng pháp cho Sàriputta.

16_Kinh Đại Bát-niết-bàn - Tụng phẩm I / đoạn (15-18)

http://thuvienhoasen.org/p15a225/2/16-kinh-dai-bat-niet-ban-mahaparinibbana-sutta

16e_Giảng pháp tại Pàtaligàma.

16_Kinh Đại Bát-niết-bàn - Tụng phẩm I / đoạn (19-25)

http://thuvienhoasen.org/p15a225/2/16-kinh-dai-bat-niet-ban-mahaparinibbana-sutta

16f_Giảng pháp cho hai vị đại thần xứ Magadha.

16_Kinh Đại Bát-niết-bàn - Tụng phẩm I / đoạn (26-34)

http://thuvienhoasen.org/p15a225/2/16-kinh-dai-bat-niet-ban-mahaparinibbana-sutta

16g_Bốn thánh đế.

16_Kinh Đại Bát-niết-bàn - Tụng phẩm II / đoạn (1-4)

http://thuvienhoasen.org/p15a225/2/16-kinh-dai-bat-niet-ban-mahaparinibbana-sutta

16h_Pháp kính (gương chánh pháp).

16_Kinh Đại Bát-niết-bàn - Tụng phẩm II / đoạn (5-10)

http://thuvienhoasen.org/p15a225/2/16-kinh-dai-bat-niet-ban-mahaparinibbana-sutta

16i_Dâm nữ Ambapali.

16_Kinh Đại Bát-niết-bàn - Tụng phẩm II / đoạn (11-20)

http://thuvienhoasen.org/p15a225/2/16-kinh-dai-bat-niet-ban-mahaparinibbana-sutta

16j_Tự mình là ngọn đèn cho chính mình.

16_Kinh Đại Bát-niết-bàn - Tụng phẩm II / đoạn (21-26)

http://thuvienhoasen.org/p15a225/2/16-kinh-dai-bat-niet-ban-mahaparinibbana-sutta

16k_Ananda bỏ lỡ cơ hội thỉnh cầu Thế Tôn trụ thế.

16_Kinh Đại Bát-niết-bàn - Tụng phẩm III / đoạn (1-6)

http://thuvienhoasen.org/p15a225/2/16-kinh-dai-bat-niet-ban-mahaparinibbana-sutta

16l_Ác ma thỉnh Thế Tôn diệt độ.

16_Kinh Đại Bát-niết-bàn - Tụng phẩm III / đoạn (7-10)

http://thuvienhoasen.org/p15a225/2/16-kinh-dai-bat-niet-ban-mahaparinibbana-sutta

16m_Tám nhân, tám duyên làm đại địa chấn động.

16_Kinh Đại Bát-niết-bàn - Tụng phẩm III / đoạn (11-20)

http://thuvienhoasen.org/p15a225/2/16-kinh-dai-bat-niet-ban-mahaparinibbana-sutta

16n_Tám chúng, tám thắng xứ, tám giải thoát.

16_Kinh Đại Bát-niết-bàn - Tụng phẩm III / đoạn (21-33)

http://thuvienhoasen.org/p15a225/2/16-kinh-dai-bat-niet-ban-mahaparinibbana-sutta

16o_Lời hứa của Thế Tôn với Ác ma khi mới thành đạo.

16_Kinh Đại Bát-niết-bàn - Tụng phẩm III / đoạn (34-37)

http://thuvienhoasen.org/p15a225/2/16-kinh-dai-bat-niet-ban-mahaparinibbana-sutta

16p_Ananda thỉnh cầu Thế Tôn trụ thế.

16_Kinh Đại Bát-niết-bàn - Tụng phẩm III / đoạn (38-48)

http://thuvienhoasen.org/p15a225/2/16-kinh-dai-bat-niet-ban-mahaparinibbana-sutta

16q_Nhắn nhủ Tỷ-kheo trước khi diệt độ.

16_Kinh Đại Bát-niết-bàn - Tụng phẩm III / đoạn (49-51)

http://thuvienhoasen.org/p15a225/2/16-kinh-dai-bat-niet-ban-mahaparinibbana-sutta

16r_Bốn pháp Giới, Định, Tuệ và Giải thoát.

16_Kinh Đại Bát-niết-bàn - Tụng phẩm IV / đoạn (1-4)

http://thuvienhoasen.org/p15a225/2/16-kinh-dai-bat-niet-ban-mahaparinibbana-sutta

16s_Bốn đại giáo pháp.

16_Kinh Đại Bát-niết-bàn - Tụng phẩm IV / đoạn (5-12)

http://thuvienhoasen.org/p15a225/2/16-kinh-dai-bat-niet-ban-mahaparinibbana-sutta

16t_Bữa thọ thực cuối cùng tại nhà Cunda.

16_Kinh Đại Bát-niết-bàn - Tụng phẩm IV / đoạn (13-19)

http://thuvienhoasen.org/p15a225/2/16-kinh-dai-bat-niet-ban-mahaparinibbana-sutta

16u_Trên đường tới Kusinàra, uống nước sông vẩn đục.

16_Kinh Đại Bát-niết-bàn - Tụng phẩm IV / đoạn (20-25)

http://thuvienhoasen.org/p15a225/2/16-kinh-dai-bat-niet-ban-mahaparinibbana-sutta

16v_Pukkusa dâng áo kim sắc.

16_Kinh Đại Bát-niết-bàn - Tụng phẩm IV / đoạn (26-38)

http://thuvienhoasen.org/p15a225/2/16-kinh-dai-bat-niet-ban-mahaparinibbana-sutta

16x_Dặn dò Ananda an ủi Cunda.

16_Kinh Đại Bát-niết-bàn - Tụng phẩm IV / đoạn (39-43)

http://thuvienhoasen.org/p15a225/2/16-kinh-dai-bat-niet-ban-mahaparinibbana-sutta

16y_Tại Kusinàra, lúc Thế Tôn sắp diệt độ.

16_Kinh Đại Bát-niết-bàn - Tụng phẩm V / đoạn (1-22)

http://thuvienhoasen.org/p15a225/2/16-kinh-dai-bat-niet-ban-mahaparinibbana-sutta

16z_Độ người đệ tử cuối cùng.

16_Kinh Đại Bát-niết-bàn - Tụng phẩm V / đoạn (23-30)

http://thuvienhoasen.org/p15a225/2/16-kinh-dai-bat-niet-ban-mahaparinibbana-sutta

16z1_Những lời dặncuối cùng.

16_Kinh Đại Bát-niết-bàn - Tụng phẩm VI / đoạn (1-7)

http://thuvienhoasen.org/p15a225/2/16-kinh-dai-bat-niet-ban-mahaparinibbana-sutta

16z2_Thế Tôn nhập diệt.

16_Kinh Đại Bát-niết-bàn - Tụng phẩm VI / đoạn (8-11)

http://thuvienhoasen.org/p15a225/2/16-kinh-dai-bat-niet-ban-mahaparinibbana-sutta

16z3_Các nghi lễ, cúng dường trước khi trà-tỳ.

16_Kinh Đại Bát-niết-bàn - Tụng phẩm VI / đoạn (12-18)

http://thuvienhoasen.org/p15a225/2/16-kinh-dai-bat-niet-ban-mahaparinibbana-sutta

16z4_Mahà Kassapa (Đại Ca-diếp) trên đường đến Kusinàrà.

16_Kinh Đại Bát-niết-bàn - Tụng phẩm VI / đoạn (19-20)

http://thuvienhoasen.org/p15a225/2/16-kinh-dai-bat-niet-ban-mahaparinibbana-sutta

16z5_Trà-tỳ.

16_Kinh Đại Bát-niết-bàn - Tụng phẩm VI / đoạn (21-23)

http://thuvienhoasen.org/p15a225/2/16-kinh-dai-bat-niet-ban-mahaparinibbana-sutta

16z6_Phân chia xá-lợi.

16_Kinh Đại Bát-niết-bàn - Tụng phẩm VI / đoạn (24-28)

http://thuvienhoasen.org/p15a225/2/16-kinh-dai-bat-niet-ban-mahaparinibbana-sutta

 

(Hết tập 1)

TẬP 2

 

17a_Kusinàrà, nơi Thế Tôn nhập Niết-bàn, trước đây là kinh đô Kusàvati phồn thịnh của vua Đại Thiện Kiến.

17_Kinh Đại Thiện-kiến vương -  Tụng phẩm I / đoạn (1-33)

http://thuvienhoasen.org/p15a227/2/17-kinh-dai-thien-kien-vuong-mahasudassana-sutta

17b_Vua Đại Thiện Kiếntiền thân của Phật.

17_Kinh Đại Thiện-kiến vương -  Tụng phẩm II / đoạn (1-17)

http://thuvienhoasen.org/p15a227/2/17-kinh-dai-thien-kien-vuong-mahasudassana-sutta

________________________

18a_Ananda thưa thỉnh Thế Tôn về vấn đề tái sinh.

18_Kinh Xà-ni-sa / đoạn (1-6)

http://thuvienhoasen.org/p15a228/2/18-kinh-xa-ni-sa-janavasabha-sutta

18b_Câu chuyện của Dạ-xoa Janavasabha (Xà-ni-sa ) kể cho Thế Tôn.

18_Kinh Xà-ni-sa / đoạn (7-29)

http://thuvienhoasen.org/p15a228/2/18-kinh-xa-ni-sa-janavasabha-sutta

_________________________

19a_Tám pháp như thật của Thế Tôn giảng ở Tam thập tam thiên.

19_Kinh Đại Điền-tôn / đoạn (1-12)

http://thuvienhoasen.org/p15a229/2/19-kinh-dai-dien-ton-mahagovinda-sutta

19b_Tám pháp như thật của Thế Tôn giảng cho Phạm thiên Sanamkumàra.

19_Kinh Đại Điền-tôn / đoạn (13-27)

http://thuvienhoasen.org/p15a229/2/19-kinh-dai-dien-ton-mahagovinda-sutta

19c_Bà-la-môn Govinda.

19_Kinh Đại Điền-tôn / đoạn (28-42)

http://thuvienhoasen.org/p15a229/2/19-kinh-dai-dien-ton-mahagovinda-sutta

19d_Nghe Phạm thiên, bà-la-môn Govinda tu hành.

19_Kinh Đại Điền-tôn / đoạn (43-60)

http://thuvienhoasen.org/p15a229/2/19-kinh-dai-dien-ton-mahagovinda-sutta

19e_Xác nhận Thế Tôn thuở xưa là Mahà Govinda (Đại Điền tôn).

19_Kinh Đại Điền-tôn / đoạn (61-62)

http://thuvienhoasen.org/p15a229/2/19-kinh-dai-dien-ton-mahagovinda-sutta

_______________________

20_Chư Thiên đồng tụ tập Đại Lâm (Mahàvana) thành Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ).

20_Kinh Đại hội / đoạn (1-22)

http://thuvienhoasen.org/p15a230/2/20-kinh-dai-hoi-mahasamaya-sutta

_______________________

21a_Đế-thích nhờ Pancasikha tạo duyên để đến gặp Thế Tôn.

21_Kinh Đế-thích sở vấn - Tụng phẩm I / đoạn (1-7)

http://thuvienhoasen.org/p15a231/2/21-kinh-de-thich-so-van-sakka-panha-sutta

21b_Đế-thích gặp Thế Tôn.

21_Kinh Đế-thích sở vấn - Tụng phẩm I / đoạn (8-13)

http://thuvienhoasen.org/p15a231/2/21-kinh-de-thich-so-van-sakka-panha-sutta

21c_ Đế-thích thưa hỏi Thế Tôn các thắc mắc.

21_Kinh Đế-thích sở vấn - Tụng phẩm II / đoạn (1-9)

http://thuvienhoasen.org/p15a231/2/21-kinh-de-thich-so-van-sakka-panha-sutta

21d_Phần thưởng cho Pancasikha.

21_Kinh Đế-thích sở vấn - Tụng phẩm II / đoạn (10)

http://thuvienhoasen.org/p15a231/2/21-kinh-de-thich-so-van-sakka-panha-sutta

_______________________

22a_Tứ niệm xứ - Quán thân.

22_Kinh Đại niệm xứ / đoạn (1-10)

http://thuvienhoasen.org/p15a232/2/22-kinh-dai-niem-xu-mahasatipatthana-sutta

22b_Quán thọ.

22_Kinh Đại niệm xứ / đoạn (11)

http://thuvienhoasen.org/p15a232/2/22-kinh-dai-niem-xu-mahasatipatthana-sutta

22c_Quán tâm.

22_Kinh Đại niệm xứ / đoạn (12)

http://thuvienhoasen.org/p15a232/2/22-kinh-dai-niem-xu-mahasatipatthana-sutta

22d_Quán pháp.

22_Kinh Đại niệm xứ / đoạn (13-22)

http://thuvienhoasen.org/p15a232/2/22-kinh-dai-niem-xu-mahasatipatthana-sutta

___________________________

23a_Vua Pàyàsi (Tệ-túc) khởi lên ác tà kiến "không có đời sau ..." và muốn tranh luận với tôn giả Kumàra Kassapa (Cưu-ma-la Ca-diếp).

23_Kinh Tệ-túc / đoạn (1-4)

http://thuvienhoasen.org/p15a233/2/23-kinh-te-tuc-payasi-sutta

23b_Kumàra Kassapa giảng pháp, vua Pàyàsi từ bỏ ác tà kiếnquy y.

23_Kinh Tệ-túc / đoạn (5-30)

http://thuvienhoasen.org/p15a233/2/23-kinh-te-tuc-payasi-sutta

23c_Vua Pàyàsi hỏi về việc lập tế đàn. Các loại bố thí.

23_Kinh Tệ-túc / đoạn (31-34)

http://thuvienhoasen.org/p15a233/2/23-kinh-te-tuc-payasi-sutta

_________________________

24a_Sunakkhatta xin từ bỏ Thế Tôn.

24_Kinh Ba-lê - Tụng phẩm I / đoạn (1-6)

http://thuvienhoasen.org/p15a234/2/24-kinh-ba-le-patika-sutta

24b_Thế Tôn kể cho Bahaggava các mẩu chuyện về Sunakkhatta.

24_Kinh Ba-lê - Tụng phẩm I / đoạn (7-22)

http://thuvienhoasen.org/p15a234/2/24-kinh-ba-le-patika-sutta

24c_Ví dụ chó rừng và sư tử.

24_Kinh Ba-lê - Tụng phẩm II / đoạn (1-13)

http://thuvienhoasen.org/p15a234/2/24-kinh-ba-le-patika-sutta

24d_Khởi nguyên thế giới theo truyền thống.

24_Kinh Ba-lê - Tụng phẩm II / đoạn (14-21)

http://thuvienhoasen.org/p15a234/2/24-kinh-ba-le-patika-sutta

_________________________

25a_Du sĩ Nigrodha được Thế Tôn gợi ý hỏi về khổ hạnh (là giáo lý của chính Nigrodha).

25_Kinh Ưu-đàm-bà-la Sư tử hống / đoạn (1-7)

http://thuvienhoasen.org/p15a235/2/25-kinh-uu-dam-ba-la-su-tu-hong-udumbarika-sihanada-sutta

25b_Loại khổ hạnh đưa đến cấu uế.

25_Kinh Ưu-đàm-bà-la Sư tử hống / đoạn (8-12)

http://thuvienhoasen.org/p15a235/2/25-kinh-uu-dam-ba-la-su-tu-hong-udumbarika-sihanada-sutta

25c_Loại khổ hạnh đưa đến thanh tịnh.

25_Kinh Ưu-đàm-bà-la Sư tử hống / đoạn (13-15)

http://thuvienhoasen.org/p15a235/2/25-kinh-uu-dam-ba-la-su-tu-hong-udumbarika-sihanada-sutta

25d_Loại khổ hạnh đạt đến tối thượng.

25_Kinh Ưu-đàm-bà-la Sư tử hống / đoạn (16-19)

http://thuvienhoasen.org/p15a235/2/25-kinh-uu-dam-ba-la-su-tu-hong-udumbarika-sihanada-sutta

25e_Nigrodha sám hối nhưng không theo Thế Tônbị ác ma xâm nhập.

25_Kinh Ưu-đàm-bà-la Sư tử hống / đoạn (20-24)

http://thuvienhoasen.org/p15a235/2/25-kinh-uu-dam-ba-la-su-tu-hong-udumbarika-sihanada-sutta

___________________________

26a_Tại Magadha (Ma-kiệt-đà), Thế Tôn mở đầu bài pháp bằng câu: "Này các Tỷ-kheo, hãy sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình ...".

26_Kinh Chuyển luân thánh vương Sư tử hống / đoạn (1)

http://thuvienhoasen.org/p15a236/2/26-kinh-chuyen-luan-thanh-vuong-su-tu-hong-cakkavati-sihanada-sutta

26b_Vua Chuyển luân thánh vương cai trị theo Thánh vương chánh pháp.

26_Kinh Chuyển luân thánh vương Sư tử hống / đoạn (2-8)

http://thuvienhoasen.org/p15a236/2/26-kinh-chuyen-luan-thanh-vuong-su-tu-hong-cakkavati-sihanada-sutta

26c_Vua Quán đảnh Sát-đế-lỵ cai trị theo ý của mình.

26_Kinh Chuyển luân thánh vương Sư tử hống / đoạn (9-13)

http://thuvienhoasen.org/p15a236/2/26-kinh-chuyen-luan-thanh-vuong-su-tu-hong-cakkavati-sihanada-sutta

26d_Thời kỳ tuổi thọ loài người giảm.

26_Kinh Chuyển luân thánh vương Sư tử hống / đoạn (14-20)

http://thuvienhoasen.org/p15a236/2/26-kinh-chuyen-luan-thanh-vuong-su-tu-hong-cakkavati-sihanada-sutta

26e_Thời kỳ tuổi thọ loài người tăng & Phật Metteyya (Di Lặc) ra đời.

26_Kinh Chuyển luân thánh vương Sư tử hống / đoạn (21-26)

http://thuvienhoasen.org/p15a236/2/26-kinh-chuyen-luan-thanh-vuong-su-tu-hong-cakkavati-sihanada-sutta

26f_Phương pháp tu tập để tuổi thọ, sắc đẹp, an lạc, tài sản, thế lực tăng thịnh.

26_Kinh Chuyển luân thánh vương Sư tử hống / đoạn (27-28)

http://thuvienhoasen.org/p15a236/2/26-kinh-chuyen-luan-thanh-vuong-su-tu-hong-cakkavati-sihanada-sutta

______________________

27a_ Vàsettha và Bhàradvàjà sống giữa các vị Tỷ-kheo và muốn trở thành Tỷ-kheo, muốn nghe một bài pháp của Thế Tôn.

27_Kinh Khởi thế nhân bổn / đoạn (1-2)

http://thuvienhoasen.org/p15a237/2/27-kinh-khoi-the-nhan-bon-agganna-sutta

27b_Bác ý kiến Bà-la-môn là giai cấp tối thượng.

27_Kinh Khởi thế nhân bổn / đoạn (3-7)

http://thuvienhoasen.org/p15a237/2/27-kinh-khoi-the-nhan-bon-agganna-sutta

27c_Pháp là tối thượng giữa các loài hữu tình.

27_Kinh Khởi thế nhân bổn / đoạn (8-9)

http://thuvienhoasen.org/p15a237/2/27-kinh-khoi-the-nhan-bon-agganna-sutta

27d_Nguồn gốc của 4 giai cấp.

27_Kinh Khởi thế nhân bổn / đoạn (10-25)

http://thuvienhoasen.org/p15a237/2/27-kinh-khoi-the-nhan-bon-agganna-sutta

27e_Giai cấp Sa-môn khởi từ 4 giai cấp.

27_Kinh Khởi thế nhân bổn / đoạn (26-32)

http://thuvienhoasen.org/p15a237/2/27-kinh-khoi-the-nhan-bon-agganna-sutta

________________________

28a_Sàriputta (Xá-lợi-phất) hoan hỷ, tán thán và kể lại các pháp Thế Tôn dạy.

28_Kinh Tự hoan hỷ / đoạn (1-19)

http://thuvienhoasen.org/p15a238/2/28-kinh-tu-hoan-hy-sampasadaniya-sutta

28b_Thế Tôn khuyên Sàriputta luôn luôn thuyết pháp bài kinh này.

28_Kinh Tự hoan hỷ / đoạn (20-21)

http://thuvienhoasen.org/p15a238/2/28-kinh-tu-hoan-hy-sampasadaniya-sutta

_________________________

29a_Nhân duyên kinh Thanh tịnh ((Pàsàdika Sutta): Đạo sư Ni-kiền tử vừa tạ thế, các đệ tử đã chia rẽ, tranh chấp nhau.

29_Kinh Thanh tịnh / đoạn (1-2)

http://thuvienhoasen.org/p15a239/2/29-kinh-thanh-tinh-pasadika-sutta

29b_Các loại đạo sưđệ tử.

29_Kinh Thanh tịnh / đoạn (3-7)

http://thuvienhoasen.org/p15a239/2/29-kinh-thanh-tinh-pasadika-sutta

29c_Trường hợp vị đạo sư là bậc chánh đẳng giác viên tịch sớm.

29_Kinh Thanh tịnh / đoạn (8-13)

http://thuvienhoasen.org/p15a239/2/29-kinh-thanh-tinh-pasadika-sutta

29d_So sánh Phật & đoàn thể Tỷ-kheo với các đạo sư & đoàn thể khác.

29_Kinh Thanh tịnh / đoạn (14-16)

http://thuvienhoasen.org/p15a239/2/29-kinh-thanh-tinh-pasadika-sutta

29e_Khuyên tụng đọc những pháp do Phật tự chứng trituyên bố.

29_Kinh Thanh tịnh / đoạn (17)

http://thuvienhoasen.org/p15a239/2/29-kinh-thanh-tinh-pasadika-sutta

29f_Khuyên hội họp trong tinh thần hòa đồng và tương kính.

29_Kinh Thanh tịnh / đoạn (18-21)

http://thuvienhoasen.org/p15a239/2/29-kinh-thanh-tinh-pasadika-sutta

29g_Phật thuyết pháp để ngăn chặn lậu hoặc trong hiện tại và tương lai.

29_Kinh Thanh tịnh / đoạn (22)

http://thuvienhoasen.org/p15a239/2/29-kinh-thanh-tinh-pasadika-sutta

29h_Bốn loại hỷ lạc thấp kém.

29_Kinh Thanh tịnh / đoạn (23)

http://thuvienhoasen.org/p15a239/2/29-kinh-thanh-tinh-pasadika-sutta

29i_Bốn loại hỷ lạc đưa đến yểm ly.

29_Kinh Thanh tịnh / đoạn (24)

http://thuvienhoasen.org/p15a239/2/29-kinh-thanh-tinh-pasadika-sutta

29j_Bốn lợi ích của hỷ lạc đưa đến yểm ly.

29_Kinh Thanh tịnh / đoạn (25)

http://thuvienhoasen.org/p15a239/2/29-kinh-thanh-tinh-pasadika-sutta

29k_Tỷ-kheo là bậc A-la-hán giữ vững lập trường không làm 9 việc.

29_Kinh Thanh tịnh / đoạn (26)

http://thuvienhoasen.org/p15a239/2/29-kinh-thanh-tinh-pasadika-sutta

29l_Như Lai trả lời hoặc không trả lời là tùy vấn đề.

29_Kinh Thanh tịnh / đoạn (27-28)

http://thuvienhoasen.org/p15a239/2/29-kinh-thanh-tinh-pasadika-sutta

29m_Như Lai biết rõ thế giới này, nói và làm không khác.

29_Kinh Thanh tịnh / đoạn (29)

http://thuvienhoasen.org/p15a239/2/29-kinh-thanh-tinh-pasadika-sutta

29n_Như Lai không nói vấn đề tồn tại hay không sau khi chết.

29_Kinh Thanh tịnh / đoạn (30-31)

http://thuvienhoasen.org/p15a239/2/29-kinh-thanh-tinh-pasadika-sutta

29o_Như Lai nói vấn đề khổ, tập, diệt, đạo.

29_Kinh Thanh tịnh / đoạn (32-33)

http://thuvienhoasen.org/p15a239/2/29-kinh-thanh-tinh-pasadika-sutta

29p_Tà kiến liên hệ đến quá khứ tối sơ, Như Lai chỉ nói phần đáng nói.

29_Kinh Thanh tịnh / đoạn (34-36)

http://thuvienhoasen.org/p15a239/2/29-kinh-thanh-tinh-pasadika-sutta

29q_Tà kiến liên hệ đến tương lai, Như Lai chỉ nói phần đáng nói.

29_Kinh Thanh tịnh / đoạn (37-39)

http://thuvienhoasen.org/p15a239/2/29-kinh-thanh-tinh-pasadika-sutta

29r_Để đoạn trừ tà kiến liên hệ quá khứ tối sơ và tương lai, Như Lai nói 4 niệm xứ.

29_Kinh Thanh tịnh / đoạn (40)

http://thuvienhoasen.org/p15a239/2/29-kinh-thanh-tinh-pasadika-sutta

29s_Tín thọ, vâng làm.

29_Kinh Thanh tịnh / đoạn (41)

http://thuvienhoasen.org/p15a239/2/29-kinh-thanh-tinh-pasadika-sutta

__________________________

30a_32 tướng tốt.

30_Kinh Tướng - Tụng phẩm I / đoạn (1-3)

http://thuvienhoasen.org/p15a240/2/30-kinh-tuong-lakkhana-sutta

30b_Lòng bàn chân bằng phẳng.

30_Kinh Tướng - Tụng phẩm I / đoạn (4-6)

http://thuvienhoasen.org/p15a240/2/30-kinh-tuong-lakkhana-sutta

30c_Dưới lòng bàn chân có hình bánh xe.

30_Kinh Tướng - Tụng phẩm I / đoạn (7-9)

http://thuvienhoasen.org/p15a240/2/30-kinh-tuong-lakkhana-sutta

30d_ Gót chân thon dài, ngón tay, ngón chân dài và tay chân mềm mại.

30_Kinh Tướng - Tụng phẩm I / đoạn (10-12)

http://thuvienhoasen.org/p15a240/2/30-kinh-tuong-lakkhana-sutta

30e_ Bảy chỗ tròn đầy (hai tay tròn đầy, hai chân tròn đầy, hai vai tròn đầy và thân hình tròn đầy).

30_Kinh Tướng - Tụng phẩm I / đoạn (13-15)

http://thuvienhoasen.org/p15a240/2/30-kinh-tuong-lakkhana-sutta

30f_Tay chân mềm mại, và có lưới da giữa ngón tay, ngón chân.

30_Kinh Tướng - Tụng phẩm I / đoạn (16-18)

http://thuvienhoasen.org/p15a240/2/30-kinh-tuong-lakkhana-sutta

30g_Mắt cá tròn như con sò và lông mọc xoay tròn thẳng lên.

30_Kinh Tướng - Tụng phẩm I / đoạn (19-21)

http://thuvienhoasen.org/p15a240/2/30-kinh-tuong-lakkhana-sutta

30h_Có ống chân giống như con dê rừng.

30_Kinh Tướng - Tụng phẩm I / đoạn (22-24)

http://thuvienhoasen.org/p15a240/2/30-kinh-tuong-lakkhana-sutta

30i_Da trơn mịn khiến bụi bặm không thể bám dính vào thân.

30_Kinh Tướng - Tụng phẩm I / đoạn (25-27)

http://thuvienhoasen.org/p15a240/2/30-kinh-tuong-lakkhana-sutta

30j_Sắc hoàng kim, da màu đồng, sáng bóng.

30_Kinh Tướng - Tụng phẩm I / đoạn (28-30)

http://thuvienhoasen.org/p15a240/2/30-kinh-tuong-lakkhana-sutta

30k_Mã âm tàng.

30_Kinh Tướng - Tụng phẩm I / đoạn (31-33)

http://thuvienhoasen.org/p15a240/2/30-kinh-tuong-lakkhana-sutta

30l_ Thân hình tròn như cây Nigrodha (cây bàng), nếu đứng thẳng không cong lưng thì có thể sờ và thoa đầu gối với hai lòng bàn tay.

30_Kinh Tướng - Tụng phẩm II / đoạn (1-3)

http://thuvienhoasen.org/p15a240/2/30-kinh-tuong-lakkhana-sutta

30m_Nửa thân trên như thân con sư tử, hai vai không có lõm khuyết xuống, và thân hình tròn đều.

30_Kinh Tướng - Tụng phẩm II / đoạn (4-6)

http://thuvienhoasen.org/p15a240/2/30-kinh-tuong-lakkhana-sutta

30n_Cảm vị hết sức nhạy bén.

30_Kinh Tướng - Tụng phẩm II / đoạn (7-9)

http://thuvienhoasen.org/p15a240/2/30-kinh-tuong-lakkhana-sutta

30o_Cặp mắt hết sức xanh, lông mi như con bò cái.

30_Kinh Tướng - Tụng phẩm II / đoạn (10-12)

http://thuvienhoasen.org/p15a240/2/30-kinh-tuong-lakkhana-sutta

30p_Có nhục kế trên đầu.

30_Kinh Tướng - Tụng phẩm II / đoạn (13-15)

http://thuvienhoasen.org/p15a240/2/30-kinh-tuong-lakkhana-sutta

30q_Mỗi lỗ chân lông là mỗi một sợi lông mọc lên và giữa hai lông mày có tướng bạch hào sanh, màu trắng, mềm mại giống như bông.

30_Kinh Tướng - Tụng phẩm II / đoạn (16-18)

http://thuvienhoasen.org/p15a240/2/30-kinh-tuong-lakkhana-sutta

30r_Có bốn mươi răng và giữa răng không có kẽ hở.

30_Kinh Tướng - Tụng phẩm II / đoạn (19-21)

http://thuvienhoasen.org/p15a240/2/30-kinh-tuong-lakkhana-sutta

30s_Lưỡi dài và giọng nói dịu ngọt như tiếng chim Karavika (Ca-lăng-tần-già).

30_Kinh Tướng - Tụng phẩm II / đoạn (22-24)

http://thuvienhoasen.org/p15a240/2/30-kinh-tuong-lakkhana-sutta

30t_Hàm như hàm con sư tử.

30_Kinh Tướng - Tụng phẩm II / đoạn (25-27)

http://thuvienhoasen.org/p15a240/2/30-kinh-tuong-lakkhana-sutta

30u_Các răng đều đặn và sáng chói.

30_Kinh Tướng - Tụng phẩm II / đoạn (28-31)

http://thuvienhoasen.org/p15a240/2/30-kinh-tuong-lakkhana-sutta

_____________________

31a_ Singàlaka (Thi-ca-la-việt) chấp tay đảnh lễ các phương hướng theo tập quán, nhưng Thế Tôn giảng thế nào là lễ bái sáu phương trong luật pháp của bậc Thánh.

31_Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt / đoạn (1-2)

http://thuvienhoasen.org/p15a241/2/31-kinh-giao-tho-thi-ca-la-viet-sigalovada-sutta

31b_Bốn nghiệp phiền não.

31_Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt / đoạn (3-4)

http://thuvienhoasen.org/p15a241/2/31-kinh-giao-tho-thi-ca-la-viet-sigalovada-sutta

31c_Bốn lý do không làm ác nghiệp.

31_Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt / đoạn (5-6)

http://thuvienhoasen.org/p15a241/2/31-kinh-giao-tho-thi-ca-la-viet-sigalovada-sutta

31d_Sáu nguyên nhân phung phí tài sản.

31_Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt / đoạn (7-14)

http://thuvienhoasen.org/p15a241/2/31-kinh-giao-tho-thi-ca-la-viet-sigalovada-sutta

31e_Bốn hạng người không phải là bạn.

31_Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt / đoạn (15-20)

http://thuvienhoasen.org/p15a241/2/31-kinh-giao-tho-thi-ca-la-viet-sigalovada-sutta

31f_Bốn hạng người được xem là bạn.

31_Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt / đoạn (21-26)

http://thuvienhoasen.org/p15a241/2/31-kinh-giao-tho-thi-ca-la-viet-sigalovada-sutta

31g_Hộ trì sáu phương - Phương đông - Cha mẹ.

31_Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt / đoạn (27-28)

http://thuvienhoasen.org/p15a241/2/31-kinh-giao-tho-thi-ca-la-viet-sigalovada-sutta

31h_Phương nam - Sư trưởng.

31_Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt / đoạn (29)

http://thuvienhoasen.org/p15a241/2/31-kinh-giao-tho-thi-ca-la-viet-sigalovada-sutta

31i_Phương tây - Vợ con.

31_Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt / đoạn (30)

http://thuvienhoasen.org/p15a241/2/31-kinh-giao-tho-thi-ca-la-viet-sigalovada-sutta

31j_Phương bắc - Bạn bè.

31_Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt / đoạn (31)

http://thuvienhoasen.org/p15a241/2/31-kinh-giao-tho-thi-ca-la-viet-sigalovada-sutta

31k_Phương dưới - Tôi tớ.

31_Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt / đoạn (32)

http://thuvienhoasen.org/p15a241/2/31-kinh-giao-tho-thi-ca-la-viet-sigalovada-sutta

31l_Phương trên - Sa-môn, Bà-la-môn.

31_Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt / đoạn (33)

http://thuvienhoasen.org/p15a241/2/31-kinh-giao-tho-thi-ca-la-viet-sigalovada-sutta

31m_Kệ tóm tắt hộ trì sáu phương.

31_Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt / đoạn (34)

http://thuvienhoasen.org/p15a241/2/31-kinh-giao-tho-thi-ca-la-viet-sigalovada-sutta

31n_Thi-ca-la-việt tín thọ, quy y.

31_Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt / đoạn (35)

http://thuvienhoasen.org/p15a241/2/31-kinh-giao-tho-thi-ca-la-viet-sigalovada-sutta

__________________________

32a_ Tỳ-sa-môn (Vessavana) xin Thế Tôn cho các đệ tử học bài chú Atànàtiyarakkha (A-sá-nang-chi Hộ kinh) để học được lòng tin, được che chở, hộ trì.

32_Kinh A-sá-nang-chi / đoạn (1-2)

http://thuvienhoasen.org/p15a242/2/32-kinh-a-sa-nang-chi-atanatiya-sutta

32b_Hộ kinh Atanatiya.

32_Kinh A-sá-nang-chi / đoạn (3-7)

http://thuvienhoasen.org/p15a242/2/32-kinh-a-sa-nang-chi-atanatiya-sutta

32c_Uy lực hộ trì của Hộ kinh Atanatiya.

32_Kinh A-sá-nang-chi / đoạn (8-11)

http://thuvienhoasen.org/p15a242/2/32-kinh-a-sa-nang-chi-atanatiya-sutta

32d_Thế Tôn khuyên các đệ tử học Hộ kinh này.

32_Kinh A-sá-nang-chi / đoạn (12-13)

http://thuvienhoasen.org/p15a242/2/32-kinh-a-sa-nang-chi-atanatiya-sutta

________________________

33a_Tại hội trường Ubbhataka, Thế Tôn cảm thấy đau lưng, muốn nằm nghỉ, nói Sàriputta thay ngài thuyết pháp cho chúng Tỷ-kheo.

33_Kinh Phúng tụng - Tụng phẩm I / đoạn (1-7)

http://thuvienhoasen.org/p15a243/2/33-kinh-phung-tung-sangiti-sutta

33b_ Sàriputta thuyết pháp: Một pháp.

33_Kinh Phúng tụng - Tụng phẩm I / đoạn (8)

http://thuvienhoasen.org/p15a243/2/33-kinh-phung-tung-sangiti-sutta

33c_Hai pháp.

33_Kinh Phúng tụng - Tụng phẩm I / đoạn (9)

http://thuvienhoasen.org/p15a243/2/33-kinh-phung-tung-sangiti-sutta

33d_Ba pháp.

33_Kinh Phúng tụng - Tụng phẩm I / đoạn (10)

http://thuvienhoasen.org/p15a243/2/33-kinh-phung-tung-sangiti-sutta

33e_Bốn pháp.

33_Kinh Phúng tụng - Tụng phẩm I / đoạn (11)

http://thuvienhoasen.org/p15a243/2/33-kinh-phung-tung-sangiti-sutta

33f_Năm pháp.

33_Kinh Phúng tụng - Tụng phẩm II / đoạn (1)

http://thuvienhoasen.org/p15a243/2/33-kinh-phung-tung-sangiti-sutta

33g_Sáu pháp.

33_Kinh Phúng tụng - Tụng phẩm II / đoạn (2)

http://thuvienhoasen.org/p15a243/2/33-kinh-phung-tung-sangiti-sutta

33h_Bảy pháp.

33_Kinh Phúng tụng - Tụng phẩm II / đoạn (3)

http://thuvienhoasen.org/p15a243/2/33-kinh-phung-tung-sangiti-sutta

33i_Tám pháp.

33_Kinh Phúng tụng - Tụng phẩm III / đoạn (1)

http://thuvienhoasen.org/p15a243/2/33-kinh-phung-tung-sangiti-sutta

33j_Chín pháp.

33_Kinh Phúng tụng - Tụng phẩm III / đoạn (2)

http://thuvienhoasen.org/p15a243/2/33-kinh-phung-tung-sangiti-sutta

33k_Mười pháp.

33_Kinh Phúng tụng - Tụng phẩm III / đoạn (3)

http://thuvienhoasen.org/p15a243/2/33-kinh-phung-tung-sangiti-sutta

33l_Thế Tôn ấn chứng.

33_Kinh Phúng tụng - Tụng phẩm III / đoạn (4)

http://thuvienhoasen.org/p15a243/2/33-kinh-phung-tung-sangiti-sutta

_______________________

34a_Tại Campa (Chiêm-bà) trên bờ hồ Gaggara (Già-già), tôn giả Sàriputta nói Thập thượng pháp.

34_Kinh Thập thượng - Tụng phẩm I / đoạn (1)

http://thuvienhoasen.org/p15a244/2/34-kinh-thap-thuong-dasuttara-sutta

34b_Một pháp.

34_Kinh Thập thượng - Tụng phẩm I / đoạn (2)

http://thuvienhoasen.org/p15a244/2/34-kinh-thap-thuong-dasuttara-sutta

34c_Hai pháp.

34_Kinh Thập thượng - Tụng phẩm I / đoạn (3)

http://thuvienhoasen.org/p15a244/2/34-kinh-thap-thuong-dasuttara-sutta

34d_Ba pháp.

34_Kinh Thập thượng - Tụng phẩm I / đoạn (4)

http://thuvienhoasen.org/p15a244/2/34-kinh-thap-thuong-dasuttara-sutta

34e_Bốn pháp.

34_Kinh Thập thượng - Tụng phẩm I / đoạn (5)

http://thuvienhoasen.org/p15a244/2/34-kinh-thap-thuong-dasuttara-sutta

34f_Năm pháp.

34_Kinh Thập thượng - Tụng phẩm I / đoạn (6)

http://thuvienhoasen.org/p15a244/2/34-kinh-thap-thuong-dasuttara-sutta

34g_Sáu pháp.

34_Kinh Thập thượng - Tụng phẩm I / đoạn (7)

http://thuvienhoasen.org/p15a244/2/34-kinh-thap-thuong-dasuttara-sutta

34h_Bảy pháp.

34_Kinh Thập thượng - Tụng phẩm I / đoạn (8)

http://thuvienhoasen.org/p15a244/2/34-kinh-thap-thuong-dasuttara-sutta

34i_Tám pháp.

34_Kinh Thập thượng - Tụng phẩm II / đoạn (1)

http://thuvienhoasen.org/p15a244/2/34-kinh-thap-thuong-dasuttara-sutta

34j_Chín pháp.

34_Kinh Thập thượng - Tụng phẩm II / đoạn (2)

http://thuvienhoasen.org/p15a244/2/34-kinh-thap-thuong-dasuttara-sutta

34k_Mười pháp.

34_Kinh Thập thượng - Tụng phẩm II / đoạn (3)

http://thuvienhoasen.org/p15a244/2/34-kinh-thap-thuong-dasuttara-sutta

 

 (Hết tập 2) 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
10/08/2011(Xem: 45227)
18/04/2016(Xem: 26560)
02/04/2016(Xem: 10036)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)