Mục Lục

28/04/201012:00 SA(Xem: 32704)
Mục Lục
KINH VÔ NGÃ TƯỚNG
(Anattalakkhaṇa Sutta)
Thiền sư Mahasi Sayadaw - Phạm Kim Khánh dịch

Mục lục

 Lời Tựa
 Lời nói đầu

 I- Thân

 Phần nhập đề bài kinh
 Lời dạy của Đức Phật: bắt đầu bài kinh
 Lầm tưởng thân là tự ngã
 Tại sao thân nầy không phải là tự ngã
 Jīva attā và parama attā
 Căn nguyên của niềm tin có tạo hóa
 Luyến ái bám vào tự ngã
 Bốn loại luyến ái bám vào tự ngã
 Thân quán niệm xứ

 II- Thọ

 Một khác biệt giữa tạng Luậntạng Kinh
 Hiểu biết sai lầm rằng thọ là tự ngã
 Thọ gây đau khổ như thế nào
 Thế nào là không thể điều khiển thọ
 Thọ quán niệm xứ
 Ngài Sārīputta (Xá Lợi Phất) tìm con đường dẫn đến tuệ giác cao siêu nhất
 Kinh Dīghanaka Sutta
 Đạo và Quả phát sanh do nhàm chán
 Đạo Quả A La Hán của Ngài Sārīputta

 III- Tưởng và Hành

 Hành không phải là tự ngã
 Ý nghĩa của saṅkhāra (hành) theo bài kinh nầy
 Hành uẩn cưỡng chế bằng cách nào
 Câu chuyện một ngạ quỉ bị nhiều mũi nhọn đâm chích
 Sự chứng nghiệmvô ngã đến với ta như thế nào

 IV- Thức

 Thức cưỡng chế ta như thế nào
 Nguyên nhân sanh khởi
 Câu chuyện Tỳ Khưu Sāti
 Tóm lược chánh pháp
 Sắc pháp giống như khối bọt
 Thọ giống như bong bóng nước
 Tưởng giống như ảo cảnh
 Hành, saṅkhāra, giống như cây không lỏi
 Thức giống như trò ảo thuật
 Tóm lược

 V- Thấy Vô ngã

 Khó thấu hiểu đặc tướng vô ngã
 Thấy vô ngã qua đặc tướng vô thường
 Thấy vô ngã xuyên qua đặc tướng đau khổ
 Thấy vô ngã xuyên qua cả hai đặc tướng, vô thường và khổ
 Cuộc thảo luận với Đạo Sĩ Saccaka
 Biện luận về một tự ngã độc lập
 Đặc tướng vô thường
 Hai loại đau khổ
 Phát triển tuệ minh sát thấu hiểu đặc tướng khổ

 Chấp thủ với tham ái "đây là của tôi"
 Chấp thủ với tâm ngã mạn "đây là tôi"
 Chấp thủ với tà kiến "đây là tự ngã của tôi"

 VI- Phân tách

 Đặc tướng vô thường
 Thấy những thọ cảm đúng như nó thật sự là vậy
 Bản chất vô thường của tưởng uẩn
 Bản chất vô thường của hành uẩn
 Bản chất vô thường của thức uẩn
 Mười một phương cách phân tách sắc pháp
 Quán chiếu về Netaṁ mama và Anicca
 Các vị Tu Đà Huờn được dạy về đặc tướng vô ngã
 Mười một phương cách quán niệm
 Quán chiếu các sắc pháp bên trong và bên ngoài
 Quán chiếu các sắc pháp thô kịch và vi tế
 Quán chiếu theo đặc tính thấp hèn hay cao thượng
 Quán chiếu theo đặc tính xa và gần

 VII- Mười một phương thức

 Phân tách ngũ uẩn
 Thọ kinh nghiệm trong ba thời
 Những cảm thọ bên trong và bên ngoài
 Thọ cảm thô kịch và vi tế
 Thọ cảm thấp hèn và cao thượng
 Thọ cảm xa và thọ cảm gần
 Mười một cách phân tách tưởng uẩn
 Mười một cách phân tách hành uẩn
 Mười một cách phân tách thức uẩn
 Tiến trình tái sanh
 Định luật phát sanh tùy thuộc
 Thức uẩn trong ba thời kỳ
 Quán chiếu tâm theo kinh Tứ Niệm Xứ

 VIII- Thuần hóa Tuệ minh sát

 Làm thế nào phát triển Tuệ minh sát
 Tuệ chán nản phát triển khi thấy khổ
 Tuệ chán nản phát triển khi thấy vô ngã
 Định nghĩa Nibbinda ñāṇa
 Thật sự mong muốn Niết Bàn
 Ức đoán Niết Bàn
 Sáu đặc điểm của tuệ xả hành
 Phát triển tuệ đưa vượt lên
 Từ nhàm chán tiến đến Thánh ĐạoThánh Quả
 Sự mô tả trùng hợp với thực nghiệm của hành giả như thế nào
 Suy tư của vị A La Hán
 Tóm lược
 Hết lòng thành kính đảnh lễ sáu vị A La Hán

 IX- Thuật ngữ

 Mười sáu tầng tuệ minh sát
 Cơ năng của thức
Tạo bài viết
10/08/2011(Xem: 41672)
18/04/2016(Xem: 16085)
02/04/2016(Xem: 7323)
"Sau khi tôi theo hầu Phật Tổ thì không được tổ chức tang lễ linh đình, nghi lễ hết sức giản đơn, ngắn ngày theo truyền thống đạo Phật và tổ chức tại chùa Viên Minh. Đề nghị không vòng hoa phúng điếu, không tiểu sử dài dòng, không tiêu tốn thời gian và tổn hại công đức của Tăng Ni và Phật tử. Nếu quý vị tưởng nhớ tới tôi thì niệm danh hiệu Phật và tụng thời kinh tại trụ xứ của mình hồi hướng công đức cho thế giới hoà bình, nhân sinh an lạc".