9. Thuật Ngữ

28/04/201012:00 SA(Xem: 30511)
9. Thuật Ngữ
KINH VÔ NGÃ TƯỚNG
(Anattalakkhaṇa Sutta)
Thiền sư Mahasi Sayadaw - Phạm Kim Khánh dịch

 -IX-

 THUẬT NGỮ


 -ooOoo-
[A]

 Abhiññā: Năng lực cao siêu.

 Có sáu abhiññā, lục thông: 1. thần túc thông; 2. nhãn thông; 3. nhĩ thông; 4. tha tâm thông, khả năng đọc được tư tưởng của người khác; 5. túc mạng thông, khả năng hồi nhớ các tiền kiếp; 6. Lậu tận thông, tuệ giác tận diệt mọi hoặc lậu (āsava).

 Ādinava ñāṇa: Tuệ thấy hiểm họa. Tuệ minh sát thứ mười sáu, thấy hiểm họa trong những gì luôn luôn trở thành, không ngừng chuyển biến. Từ bỏ chấp thủ do luyến ái. Xem Mười Sáu Tầng Tuệ Minh Sát, trang 527.

 Adukkhamasukha: Không-lạc-không-khổ, vô ký, một trong ba loại thọ (vedanā).

 Akusala: Bất thiện.

 Anāgāmi: A Na Hàm, tầng thánh thứ ba, Bất Lai. Xem chữ Noble One.

 Anāgāmimagga: A Na Hàm Đạo. Xem chữ Noble One.

 Anattā: Vô ngã.

 Anicca: Vô thường.

 Aniccānupassanā ñāṇa: Tuệ quán vô thường. Quán niệm các hành (saṅkhāra) là vô thường, từ bỏ ý niệm vô thường.

 Āpo: Thủy đại, nguyên tố nước trong sắc pháp, có đặc tánh làm dính liền.

 Arahat: A La Hán. Xem chữ Noble One.

 Arahattamagga: A La Hán Đạo. Xem chữ Noble One.

 Ariyamagga: Thánh Đạo; hành giả chứng nghiệm Thánh Đạo phát triển tuệ minh sát siêu thế.

 Ariyamagga ñāṇa: Tuệ minh sát của Thánh Đạo.

 Ariyaphala: Thánh Quả. Xem chữ Magga và Phala.

 Āsava: Hoặc lậu, bợn nhơ tiềm tàng trong dòng nghiệp. Có bốn hột giống ô nhiễm đâm rễ ăn sâu trong dòng nghiệp là: kāmāsava (dục lậu), bhavāsava (hữu lậu, ham muốn cuộc sống vĩnh viễn trường tồn), diṭṭhāsava (tà kiến lậu), và avijjāsava (vô minh lậu).

 Assaji, Đại Đức: Một trong Năm Vị Tỳ Khưu đã được nghe Đ?c Phật thuyết giảng bài Pháp Đầu Tiên và trở nên một trong năm vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật.

 Ātman (tiếng Sanskrit, Bắc Phạn): Tự ngã.

 Attā (tiếng Pāli, Nam Phạn): Tự ngã.

 Āvajjana citta: Ý môn hướng tâm, thức hướng về đối tượng.

 [B]

 Bhaṅga ñāṇa: Tuệ Diệt. Xem Mười Sáu tầng Tuệ Minh Sát.

 Bhaddiya, Đại Đức: Một trong Nhóm Năm Vị Tỳ Khưu thường được gọi là Năm Anh Em Kiều Trần Như.

 Bhavaṅga: Thức hộ kiếp. Thức ngủ ngầm có tánh cách tiêu cực. Xem Cơ Năng Của Thức.

 Bhāvanā: Trau giồi, phát triển, thiền tập.

 Bhaya ñāṇa: Tuệ kinh sợ. Xem Mười Sáu Tầng Tuệ Minh Sát.

 Bhikkhu: Tỳ khưu, một nhà sư Phật Giáo

 Bhojjhaṅga: Giác Chi, những Yếu Tố Của Sự Giác Ngộ. Có bảy yếu tố, thất giác chi: sati (niệm), dhammavicaya (trạch pháp), viriya (tinh tấn), pīti (phỉ), passadhi (an khinh), samādhi (đ?nh), upekkhā (xả).

 Brahma: Phạm Thiên. Một "vị trời" ở cảnh Phạm Thiên.

 [C]

 Cakkhuviññāṇa: Nhãn thức

 Cetanā: Tác ý. Ý muốn làm, nằm phía sau hành động bằng thân, khẩu, ý.

 Citta vithī: Lộ Trình Tâm. Tiến trình tư tưởng.

 Cuti citta: "Tử tâm", thức cuối cùng của người lâm chung, trước chặp thức tái sanh nối liền hai kiếp sống.

 [D]

 Deathless: Bất tử. Nibbāna, Niết Bàn.

 Deva: Một chúng sanh trong cảnh trời, một vị trời.

 Dhātu: Nguyên tố.

 Diṭṭhāsava: Tà kiến lậu. Xem chữ Āsava.

 Dukkha: Đau khổ, thọ khổ, một trong ba loại thọ (vedanā).

 [E]

 Ehi bhikkhu ordination: "Đến đây, tỳ khưu", những danh từ mà Đức Phật dùng vào thời buổi sơ khai của Phật Giáo để chấp nhận một người vào Giáo Hội Tăng Già. Khi Giáo Hội phát triển rộng lớn, nghi thức hành lễ xuất gia quy củ hơn, phải có định số tối thiểu là năm vị tỳ khưu để chủ trì buổi lễ.

 [F]

 Foundations of Mindfulness: Niệm Xứ. Xem Satipaṭṭhāna.

 Four Noble Truths: Tứ Diệu Đế, bốn Chân Lý Thâm Diệu: 1. Khổ Đế, Chân Lý về sự khổ, 2. Tập Đế, Chân Lý về nguyên nhân sanh khổ, 3. Diệt Đế, Chân Lý về sự chấm dứt đau khổ, 4. Đạo Đế, Chân Lý về Con Đường dẫn đến chấm dứt đau khổ.

 Fruit: Quả. Xem magga và phala, Đạo và Quả.

 [G]

 Gati nimitta: Biểu tượng lâm chung, một dấu hiệu phát hiện trong tâm ngay trước chặp cuti citta, tử tâm, chặp tâm cuối cùng trước khi chết.

 Gotrabhū: Chặp tâm Chuyển Tánh. Xem Mười Sáu Tầng Tuệ Minh Sát, trang 527.

 Group of Five: Nhóm Năm Vị Tỳ Khưu trước kia tu khổ hạnh với Bồ Tát, là năm vị đầu tiên nghe Đức Phật thuyết giảng kinh Chuyển Pháp Luân, bài Pháp Đầu Tiên, và sau đó trở thành năm vị tỳ khưu đệ tử Phật đầu tiên.

 [H]

 Hadāya vatthu: Ý căn, căn môn của tâm.

 [J]

 Jīva: Đời sống, sinh lực.

 Javana: Chặp tâm xung lực, hay tốc hành. Xem Cơ Năng Của Thức.

 Jhāna: "Thiền", một trạng thái tâm định ở mức cao.

 [K]

 Kāmāvacara: Thuộc dục giới, đối với những gì thuộc sắc giớivô sắc giới.

 Kamma: Nghiệp, hành động có tác ý.

 Kamma nimitta: Hiện tượng của nghiệp, Nghiệp tướng, một hình ảnh phát hiện trong tâm của người sắp lâm chung, tiêu biểu cho một vài hành động xảy ra trước khi chết.

 Kāraka attā: Tự ngã chủ động. Tin rằng có một thực thể sống ảnh hưởng hành động bằng thân, khẩu, ý.

 Khandha: "uẩn", "nhóm" ; năm uẩn hay năm nhóm cấu thành con người: sắc (rūpa), thọ (vedanā), tưởng (saññā), hành (saṅkhāra), thức (viññāṇa).

 Khaya, vaya: chấm dứt, hoại diệt và tan rã.

 Kilesa: Ô nhiễm, bợn nhơ tinh thần.

 Kiriyā citta: Tâm hành (của chư Phật và chư vị A La Hán). Có hành động nhưng hành động ấy không tạo nghiệp.

 Koṇḍañña, Đại Đức: Một trong Nhóm Năm Vị Tỳ Khưu đã nghe Đức Phật thuyết giảng bài Pháp đầu tiên (Kinh Chuyển Pháp Luân) và trở thành một trong năm vị tỳ khưu đệ tử Phật đầu tiên. Ngài là người đầu tiên thấy Dhamma, Giáo Pháp, do đó có tên là Aññā Koṇḍañña (A-nhã Kiều-trần-như), "Koṇḍañña, người thông hiểu".

 Kusala javana citta: tâm xung lực, hay tốc hành thiện.

 [M]

 Magga and Phala: Đạo và Quả; sự chứng nghiệm giác ngộ có bốn tầng: Tu Đà Huờn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Trong mỗi tầng, hành giả chứng nghiệm hai giai đoạn: Đạo và Quả. Như vậy có Tu Đà Huờn Đạo, Tu Đà Huờn Quả, Tư Đà Hàm Đạo, Tư Đà Hàm Quả, A Na Hàm Đạo, A Na Hàm Quả, A La Hán Đạo, A La Hán Quả, tất cả tám sự chứng nghiệm.

 Mahānāma, Đại Đức: Một trong Nhóm Năm Vị Tỳ Khưu đã nghe Đức Phật thuyết giảng thời "Pháp Đầu Tiên" có tên là "Kinh Chuyển Pháp Luân" và trở thành một trong năm vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật.

 Majjhima Nikāya: Trung A Hàm, một trong năm bộ A Hàm của Tạng Kinh (Sutta Piṭaka).

 Māna: Ngã mạn, một trong mười thằng thúc (saṁyojana), tức dây trói buộc cột chúng sanh vào vòng quanh những kiếp sinh tồn. Nên ghi nhận sự khác biệt giữa māna, ngã mạn, với một dây trói buộc khác trong mười thằng thúc là sakkāyadiṭṭhi, thân kiến, chấp thân nầy là ta. Chỉ đến lúc chứng ngộ Đạo Quả A La Hán mới có thể dứt bỏ māna, ngã mạn. Vị Tu Đà Huờn loại trừ thằng thúc thân kiến.

 Mano: Tâm

 Manodvārāvajjana: Ý môn hướng tâm. Xem Cơ Năng Của Thức, và xem chữ Āvajjana.

 Manodvāravitthī: Lộ trình tâm, tiến trình của một loại tâm.

 Muñcitukamyatā ñāṇa: Tuệ muốn giải thoát. Xem Mười Sáu Tầng Tuệ Minh Sát.

 [N]

 Ñāṇa: Tuệ giác.

 Nibbāna: Niết Bàn, Vô Vi, Bất Diệt, Giác Ngộ.

 Niraya: Địa ngục.

 Nirodha: Chấm dứt, diệt.

 Nivāsī attā: tự ngã liên tục. Xem Chương I.

 Noble One: Thánh Nhân, người đã chứng nghiệm tuệ siêu thế và như vậy đã loại trừ mọi ô nhiễm. Có bốn hạng Thánh Nhân (ariya):

 Tầng tuệ siêu thế đầu tiên được gọi là sotāpattimagga, Tu Đà Huờn Đạo, Nhập Lưu. Vị đã thành đạt tầng tuệ minh sát nầy được gọi là sotāpanna (Nhập Lưu), vì "đã bước vào dòng suối chảy đến Niết Bàn, Nibbāna", và được bảo đảm rằng trong tối đa là bảy kiếp sống nữa, sẽ thành tựu giác ngộ cuối cùng. Ba trong mười saṁyojanā, thằng thúc, đã được tháo gỡ là: sakkāyadiṭṭhi, hoài nghi, sīlabbata-parāmāsa, giới cấm thủ, chấp thủ những nghi thức và lễ cúng sai lầm, và vicikicchā, hoài nghi.


 Tầng tuệ minh sát siêu thế thứ nhì được gọi là sakadāgāmimagga, Tư Đà Hàm Đạo, Nhứt Lai. Người chứng đắc tầng nầy được gọi là sakadāgāmi (Nhứt Lai), được bảo đảm rằng chỉ còn một kiếp sống nữa sẽ thành tựu giác ngộ cuối cùng. Vị Thánh nầy không loại trừ thêm thằng thúc nào, nhưng làm suy giảm năng lực của tham, sân, si trong tâm.

 Tầng tuệ minh sát siêu thế thứ ba được gọi là anāgāmimagga, A Na Hàm Đạo, Bất Lai. Người chứng đắc tầng nầy được gọi là anāgāmi, bậc Bất Lai, và được bảo đảm sẽ thành tựu giác ngộ cuối cùng, không còn trở lại dục giới. Vị Thánh Bất Lai loại trừ thêm hai thằng thúc là kāmarāga, lòng tham duyên theo dục giới, và paṭighā, bất toại nguyện.

 Tầng tuệ minh sát siêu thế thứ tư và cuối cùngĐạo Quả A La Hán, toàn giác. Vị A La Hán giác ngộ hoàn toàn, loại trừ tất cả mười thằng thúc, tức mười dây trói buộc cột tâm vào vòng luân hồi, saṁsāra. Ngoài năm thằng thúc được kể trên vị A La Hán loại bỏ thêm rūparāga, lòng ham muốn duyên theo sắc giới (tức muốn đắc những tầng thiền, jhāna, sắc giới), arūparāga, ham muốn duyên theo vô sắc giới (tức muốn đắc thiền vô sắc, arūpa jhāna), uddhacca, phóng dật, māna, ngã mạn, và avijjā, vô minh.

 [P]

 Pīti: Phỉ.

 Paṭhavī: Địa đại, nguyên tố đất trong sắc pháp.

 Paṭiccasamupāda: Định luật Tùy Thuộc Phát Sanh, hay Thập Nhị Nhân Duyên.

 Paṭisaṅkhāra ñāṇa: Tuệ Suy Tư. Xem Mười Sáu Tầng Tuệ Minh Sát, trang 527.

 Paṭisandhi citta: Thức nối-liền. Xem Cơ Năng Của Thức, trang 528.

 Pañcadvārāvajjana: Ngũ môn hướng tâm. Xem Cơ Năng Của Thức, trang 528.

 Paccekabuddha: Phật Độc Giác, hay Bích Chi Phật, người đã chứng ngộ toàn giác nhưng không có ý định hay khả năng dạy người khác.

 Pāramitā: Ba La Mật, phẩm hạnh tích tụ.

 Parinibbāna: Đại Niết Bàn, sự viên tịch của một vị Phật hay một vị A La Hán.

 Path: Thánh Đạo, Bát Thánh Đạo, hay Bát Chánh Đạo, là con đường thực hành dẫn đến Niết Bàn; cũng được dùng để chỉ một mức thành tựu của tuệ minh sát siêu thế. Xem magga và phala, Đạo và Quả.

 Peta: Ngạ quỷ, hay quỷ đói.

 Phala: Quả. Xem Magga và Phala.

 Phassa: Xúc, sự tiếp xúc.

 Puthujjana: Người phàm tục.

 [R]

 Rūpa: sắc, hình thể vật chất.

 [S]

 Sīla: Giới, sự tiết chế, cữ kiêng.

 Saṁsāra: Lang thang bất định. Luân hồi, thế gian vô minh.

 Saṅkhāra: Hành, một trong năm uẩn, khandhas; cũng có khi được dùng trong nghĩa những vật được cấu tạo, pháp hữu vi.

 Saṅkhārakkhandha: Hành uẩn.

 Saṅkhārupekkhā ñāṇa: Tuệ xả hành, trước các hành vô thường, khổ, vô ngã giữ tâm bình thản, buông xả. Xem Mười Sáu Tầng Tuệ Minh Sát.

 Saṅkhata: Sự vật được cấu tạo.

 Saññā: tưởng, một trong năm uẩn.

 Sakadāgāmi: Nhứt Lai, hay Tư Đà Hàm. Xem Noble One.

 Sakadāgāmimagga: Tư Đà Hàm Đạo

 Sakkāyadiṭṭhi: Thân kiến, niềm tin sai lầm, chấp cơ thể vật chất nầy là tự ngã, là chính ta. Thân kiến là một trong mười thằng thúc (saṁyojana). Nên ghi nhận sự khác biệt giữa sakkāyadiṭṭhi, thân kiến, và một thằng thúc khác trong mười thằng thúc là māna, ngã mạn.

 "Những vị đạo sĩ và bà la môn dựa trên bản chất vô thường, khổ và vô ngã của sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tưởng tượng rằng: 'tôi tốt hơn', 'tôi bằng', hay 'tôi kém hơn', tất cả những ý nghĩ tưởng tượng ấy vì không hiểu biết thực tế". (Saṁyutta Nikāya, Tạp A Hàm, XII, 49).

 Chí đến tầng A La Hán mới loại bỏ thằng thúc māna, ngã mạn nầy, trong khi vị Thánh Nhập Lưu đã diệt trừ thằng thúc thân kiến, sakkāyadiṭṭhi. Xem chữ Noble One.

 Sāmaṇera: sa-di.

 Samādhi: Định.

 Samaṇa: sa môn, "một người cố gắng", nhà tu hành.

 Sāmi attā: Tự ngã kiểm soát. Xem Chương I.

 Sammasana ñāṇa: Tuệ thấu đạt. Xem Mười Sáu Tầng Tuệ Minh Sát.

 Sampaṭicchana: Tiếp thọ tâm. Xem Cơ Năng Của Thức.

 Satipaṭṭhāna: Niệm Xứ, những nơi (xứ) mà người hành thiền minh sát dùng làm đề mục, tức hướng chú niệm đến: thân, thọ, tâm, và pháp (dhamma, những hiện tượng thiên nhiên). Hành giả thiền minh sát gom tâm ghi nhận bốn Niệm Xứ ấy, thay vì vào một đối tượng duy nhất.

 Satipaṭṭhāna Sutta: Kinh Niệm Xứ, bài kinh trong đó Đức Phật thuyết giảng về bốn Niệm Xứ.

 Sotāpanna: Tu Đà Huờn, Nhập Lưu. Xem chữ Noble One.

 Sotāpattimagga: Tu Đà Huờn Đạo.

 Stream Enterer: Nhập Lưu. Xem chữ Sotāpanna.

 Sukha: Thọ hỷ, hạnh phúc, cảm giác hoan hỷ thỏa thích, một trong ba loại thọ (vedanā).

 Sutta: Một thời thuyết giảng được ghi chép trong Tạng Kinh (Sutta Piṭaka), trong kinh điển Pāli.

 [T]

 Tadālambana: Đăng ký tâm. Xem Cơ Năng Của Thức.

 Tejo: Hỏa đại, nguyên tố lửa trong sắc pháp.

 [U]

 U: Một cách xưng hô của người Miến Điện có tánh cách kính trọng. Chữ U đặt trước tên.

 Uccheda: Đoạn kiến, một trong hai quan kiến quá khích.

 Udayabbaya ñāṇa: Tuệ sanh diệt. Xem Mười Sáu Tầng Tuệ Minh Sát.

 Upadānakkhandha: Uẩn thủ, chấp thủ bám níu vào năm uẩn (khandha).

 Upekkhā: Xả, một trong ba loại thọ (vedanā). Cũng gọi là adukkhamasukha vedanā, thọ cảm không-lạc-không-khổ; upekkhā, thọ xả, một trong ba loại thọ, nên được phân biệt với tâm xả cao thượng trong bảy yếu tố của sự giác ngộ (Xả Giác Chi).

 [V]

 Vappa, Đại Đức: Một trong Nhóm Năm Vị Tỳ Khưu đầu tiên nghe Đức Phật thuyết giảng bài Kinh Chuyển Pháp Luântrở thành năm vị đệ tử Phật đầu tiên.

 Vayo: Phong đại, nguyên tố gió trong sắc pháp.

 Vedaka attā: Tự ngã kinh nghiệm thọ cảm. Xem Chương I.

 Vedanā: Thọ, một trong năm uẩn (khandhas).

 Vedanakkhandha: Thọ uẩn.

 Viññāṇa: thức, một trong năm uẩn (thức uẩn).

 Vipāka citta: Tâm quả.

 Vipassanāñāṇa: Tuệ minh sát. Xem Mười Sáu Tầng Tuệ Minh Sát.

 Virāga: Buông bỏ, không khát vọng.

 Voṭṭhapana: Xác định tâm. Xem Cơ Năng Của Thức.

 Vuṭṭhānagāminī: Tuệ đưa vượt lên. Xem Mười Sáu Tầng Tuệ Minh Sát.

 [W]

 Worldling: Một người phàm tục, không giác ngộ.

 -ooOoo-

 MƯỜI SÁU TẦNG TUỆ MINH SÁT

 1. Nāmarūpapariccheda ñāṇa: Tuệ phân biệt danh-sắc.
 2. Paccayapariggaha ñāṇa: Tuệ phân biện nhân duyên.
 3. Sammasana ñāṇa: Tuệ thấu đạt, nhận thức danh-sắc là vô thường (anicca), khổ (dukkha) và vô ngã (anattā).
 4. Udayabbaya ñāṇa: Tuệ quán chiếu trạng thái sanh diệt (của các hành, tức của danh-sắc). Tuệ sanh diệt.
 5. Bhaṅga ñāṇa: Tuệ quán chiếu trạng thái hoại diệt của danh-sắc. Tuệ diệt.
 6. Bhaya ñāṇa: Tuệ kinh sợ.
 7. Ādīnava ñāṇa: Tuệ quán chiếu hiểm họa, tức quán chiếu trạng thái nguy hiểm của các hành.
 8. Nibbidā ñāṇa: Tuệ quán chiếu tình trạng chán nản.
 9. Muñcitukamyatā ñāṇa: Tuệ muốn giải thoát.
 10. Paṭisaṅkhā ñāṇa: Tuệ suy tư.
 11. Saṅkhārupekkhā ñāṇa: Tuệ xả hành, quân bình, thản nhiên đối với tất cả các hành.
 12. Saccānulomika ñāṇa: Tuệ thuận thứ (thuận theo thực tế, tức thuận theo Tứ Diệu Đế).
 13. Gotrabhū ñāṇa: Tuệ chuyển tánh, vào lúc "chuyển thay dòng dõi" (tức từ phàm trở nên Thánh).
 14. Magga ñāṇa: Đạo tuệ.
 15. Phala ñāṇa: Quả tuệ.
 16. Paccavekkhaṇa ñāṇa: Tuệ ôn duyệt.

 -ooOoo-

 CƠ NĂNG CỦA THỨC

 1. Paṭisandhi: nối-liền.
 2. Bhavaṅga: Hộ kiếp, thức ngủ ngầm.
 3. Āvajjana: Thấu rõ, hướng về.
 4 Dassana: Thấy.
 5. Savana: Nghe.
 6. Ghāyana: Hửi.
 7. Sāyana: Nếm.
 8. Phusana: Tiếp xúc, sờ đụng.
 9. Sampaṭicchana: Tiếp thọ.
 10. Santīrana: Suy đạc.
 11. Voṭṭhapana: Xác định.
 12. Javana: Xung lực, hay tốc hành.
 13. Tadālambana: Giữ lại, đăng ký.
 14. Cuti: Chết, đổi chỗ.

 * HẾT *
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
10/08/2011(Xem: 44883)
18/04/2016(Xem: 25433)
02/04/2016(Xem: 9745)
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?