Tiểu Sử Vắn Tắt Đức Gyalse Gyurme Dorje (1895–?)

16/03/20214:17 SA(Xem: 3768)
Tiểu Sử Vắn Tắt Đức Gyalse Gyurme Dorje (1895–?)
TIỂU SỬ VẮN TẮT ĐỨC GYALSE GYURME DORJE (1895–?)
Nyoshul Khen Rinpoche[1] soạn | Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ

 

blankGyalse Gyurme Dorje, một đạo sư nắm giữ truyền thừa rốt ráo, đã chào đời giữa vô vàn điềm diệu kỳ, là con trai của chính đạo sư Adzom Drukpa[2]. Ngài được xem là vị tái sinh gần nhất của Tổ Rigdzin Terdak Lingpa[3] và được đặt tên là Gyurme Dorje. Ngài có ký ức rõ ràng về các đời quá khứ là Đấng Chiến Thắng Rongzom[4], Terchen Sherab Ozer[5], Đức Kunzang Sherab[6] của Tu viện Palyul và nhiều vị khác nữa.

Ngài bất khả phân với cha và cũng chính là đạo sư, vị với tình thương lớn đã trao truyền cho Ngài tinh túy đích thực của các chỉ dẫn cốt tủy, con đường của Đại Viên Mãn tự nhiên, từ những thực hành sơ khởi cho đến các giai đoạn cao cấp của Trekchod và Togal. Đức Adzom Drukpa đã trao cho Ngài Gyurme Dorje toàn bộ kho tàng bí mật về lời khuyên tâm linh, bao gồm những giáo lý về Nyingtik bí mật, Tâm Yếu Chetsun [Chetsun Nyingtik] và các Terma sâu xa của chính vị này, chẳng hạn trao truyền Daknang với tựa đề Khẩu Truyền: Hai Mươi Lăm Phạm Vi. Ngài Gyurme Dorje đưa chúng vào thực hành và sự chứng ngộ khởi lên trong Ngài. Đức Adzom Drukpa đã cho phép con trai trở thành đạo sư của những giáo lý trong truyền thừa rốt ráo, thiết lập Ngài là vị kế nhiệm tại trụ xứ chính yếu của chư vị.

Ngài Gyurme Dorje cũng rèn luyện với nhiều đạo sư, Tulku và giáo thọ khác, trong đó có Khenchen Dupa Gyatso từ Tu viện Dokhol ở Trom, nghiên cứu vô vàn chủ đề liên quan đến Kinh điển, Mật điển và các lĩnh vực kiến thức khác. Sau khi đạo sư Adzom Drukpa viên tịch, Ngài Gyurme Dorje đã tuân theo lời dạy của thầychuyển Pháp luân, bao gồm cả tinh túy đích thực của bí mật thù thắng. Từ Dzati Yudung Jesa ở biên giới Ấn Độ và Tây Tây Tạng đến Gyamo Chudartak ở Trung Quốc về phía Đông, tất cả các cộng đồng với hàng trăm nghìn học trò đều xem Ngài Gyurme Dorje là bất khả phân với đấng đạo sư tôn quý Adzom Drukpa. Thậm chí những học trò lớn tuổi hơn, vượt qua do dự của bản thân, cũng đã đỉnh lễ dưới chân Ngài. Các hoạt động của Ngài Gyurme Dorje và lợi lạc mà Ngài đảm bảo cho chúng sinh lan rộng khắp hư không. Trong những thời kỳ về sau này, Ngài là nhân vật trọng yếu trong việc trao truyền giáo lý Dzogchen. Trong việc tiến hành các hoạt động giác ngộ của Đấng Chiến Thắng Liên Hoa Sinh Padmakara, Ngài giống như đỉnh giương cao của cờ chiến thắng. Ngài Gyurme Dorje đã biên soạn nhiều luận giải, bao gồm Luận Giải Về Con Đường Tuần Tự Vĩ Đại Của Huyễn Hiện và Luận Giải Về Tưởng Nhớ Tam Bảo. Mặc dù đã thọ nhận trao truyền cho nhiều bộ Terma sâu xa trong các linh kiến về Guru Rinpoche, Ngài đã không viết lại nhiều trong số đó, mà tập trung trao truyền các Terma cổ xưa hơn.

Cuộc đời của vị đạo sư tôn quý này được miêu tả ở cấp độ rốt ráo trong lời cầu khẩn sau đây dựa trên các đời tái sinh tuần tự của Ngài.

“Vốn giác ngộ nguyên sơ trong Pháp thân bất biến,

Nhờ sự hiển bày chẳng thể nghĩ bàn của kim cương giác tính bất tận,

Ngài phát lộ hàng ngũ huyễn hiện bao la

Của những Đấng Chiến Thắng và trưởng tử trong vô số Tịnh Độ. Con cầu nguyện Ngài!

 

Trong quá khứ, tại Tịnh độ Achintya,

Ngài là Nateshvara, vị đã đạt đến trạng thái chân như,

Và ở cõi đầu tiên trong hai mươi lăm cõi của Vairochana,

Ngài là Phật Meghagarbha. Con cầu nguyện Ngài!

 

Trong thành phố Chamara ở cõi Namko,

Ngài sinh làm con trai của cặp vợ chồng Lekjin và Chokjin,

Được đặt tên Manimala và trước Đấng Chiến Thắng Lekcho,

Nghiên cứu cam lồ giáo lý bao la và sâu sắc. Con cầu nguyện Ngài!

 

Ở Namkhai Nor trong vùng Dewai Nyo,

Ngài, tên Lekjin, là con trai của Loko Namnang Sem

nghe Pháp từ Đấng Chiến Thắng Gewai Lodro,

Bản thân đạt Phật quả danh hiệu Norbu Pungpo. Con cầu nguyện Ngài!

 

Trước sự hiện diện của Nangwa Dampa, bậc thầy của sự viên mãn hiển bày,

Ngài là Gaje Wangchuk, vị thiên tử đã hệ thống giáo lý,

Và trong cõi đau buồn này, trước sự hiện diện của O Mitrukpa,

Ngài là thanh niên đã dẫn dắt chư Không Hành Nữ. Con cầu nguyện Ngài!

 

Trước sự hiện diện của bậc thầy Jigpa Kyopa, vị xuất hiện trong một khối sáng,

Ngài là Bồ Tát Chopai Gyalpo;

Và trong sự hiển bày của bí mật thù thắng, trước sự hiện diện của Đức Pakme Tobden,

Ngài là trưởng tử của chư Chiến Thắng – Tringyi Shuk. Con cầu nguyện Ngài!

 

Tại Bồ Đề Đạo Tràng, trước sự hiện diện của Ngondzok Gyalpo,

Kim Cương Thủ, Ngài kết tập mọi giáo lý liên quan đến ý nghĩa rốt ráo,

Và trong Tịnh độ Akanishtha đỉnh cao, trước sự hiện diện của Kim Cương Trì vĩ đại,

Ngài hóa hiệnBí Mật Chủ. Con cầu nguyện Ngài!

 

Tại các thánh địa của Tam Gốc, Ngài hóa hiệnKim Cương Tát Đỏa

kết tập các giáo lý Đại Viên Mãn.

Khi những đấng dẫn dắt của Hiền Kiếp khởi động cơ ban đầu,

Ngài ở trong đó là trưởng tử của những Đấng Chiến Thắng – Dharmasattva. Con cầu nguyện Ngài!

 

Ngài là Denpak trước sự hiện diện của Tupka Zhonnu,

Ananda, thị giả của bậc thầy tôn quý – Chúa tể chư Thánh giả.

Ngài kết tập lại mọi giáo lý bao la và sâu sắc của chư vị

Và như thế, khiến giáo lý phát triển. Con cầu nguyện Ngài!

 

Ngài trở thành Rahula, vị tôn quý trong bộ chiến binh,

Bảo vệ giáo lý cho đến thời Phật thứ năm của thời kỳ,

Và Indrabhuti ở vùng đất Oddiyana,

Cũng như vua Phật tử Chandrabhdra[7]. Con cầu nguyện Ngài!

 

Ngài là Garab Dorje, bậc thầy Đại Viên Mãn,

Shri Singha, vị thọ nhận trao truyền ba phần và chín cõi giới,

Gartong Tsen[8], thượng thư cho các vị vua và hóa hiện của chư vị bảo vệ ở Xứ Tuyết,

Và Lochen Namnang Sung[9]. Con cầu nguyện Ngài!

 

Ngài là Palgyi Dorje, vị đánh bại bè lũ Yisup,

Shakya Jungne, Rongzom Chokyi Zangpo,

Và tâm tử như mặt trăng của Đức Mila Zhepa Dorje –

Rechungpa vô cùng tôn quý. Con cầu nguyện Ngài!

 

Ngài là Pháp Vương Toàn Tri Longchenpa,

Chúa tể oai hùng của chư thành tựu giả – Thangtong Gyalpo,

Prajnarasmi, Shantapuri

Và Terchen Drodul Lingpa. Con cầu nguyện Ngài!

 

Ngài là Kunzang Sherab, vị soi sáng giáo lý Nyingma,

Và vị bảo vệ của những kho tàng tâm linh từ truyền thống Sakya vinh quang,

Kim Cương Trì Khonton Wangdu Nyingpo

Và nhiều đạo sư vĩ đại khác. Con cầu nguyện Ngài!

 

Những giáo thọ tâm linh giảng dạy Kinh và Mật

Và nhiều Đấng Chiến Thắng khác đều giống nhau trong hư không căn bản của giác tính bất tận,

Nhưng vẫn là chẳng thể đo lường trong các hóa hiện là một hay nhiều.

Ngài đã hiển bày thành vô số đấng bảo hộ giáo lýchúng sinh như vậy. Con cầu nguyện Ngài!

 

Trong chính đời này, Ngài chiếu tỏa tướng tốt và vẻ đẹp, con cháu từ dòng dõi gia đình của chư thành tựu giả.

Ngài trổ hoa các phẩm tính cao quý vốn chính là bản tính Ngài.

Từ thời trẻ, Ngài đã ngự trên ngai tòa của cách tiếp cận tâm linh thù thắng

Và giữ vai trò là nhiếp chính của chư thành tựu giả. Con cầu nguyện Ngài!

 

Với sự xả ly lớn lao, Ngài đi theo những giáo lý của Thánh giả.

Trì giới thanh tịnh làm hài lòng những hành giả tâm linh cao cấp.

Với đại bi, Ngài dội vang tiếng trống xuất sắc của Giáo Pháp.

Ngài là cờ chiến thắng vĩ đại của giáo lý. Con cầu nguyện Ngài!

 

Giáo lýchúng sinh đang bị đe dọa bởi sự suy đồi tâm linh của thời kỳ.

Giáo lý của cách tiếp cận thù thắng đặc biệt sắp phai tàn.

Hỡi đấng bảo hộ, hãy nghĩ đến chúng con với lòng từ và bi.

Con cầu nguyện rằng Ngài trụ trăm kiếp, chuyển Pháp luân.

 

Nhờ sức mạnh của những lời cầu nguyện nhất tâm, chân thành của con và kẻ khác,

Nguyện chúng con tịnh hóa bản thân bằng xả ly, trì giớithệ nguyện thanh tịnh,

Cắt đứt ám ảnh với tám bận tâm thế tục và mọi thứ như chúng xuất hiện,

Tôi luyện Bồ đề tâmhoàn thiện giai đoạn phát triểnhoàn thiện.

 

Nguyện chúng con bước đi trên con đường với lòng sùng mộ, hoàn thiện kinh nghiệm của giác tính bất tận về bốn linh kiến,

Được chăm sóc trong mọi đời và đạt giác ngộ như những Đấng Chiến Thắng

Trong sự hiển bày vô lượng của Tịnh độ được trang hoàng bằng hoa sen,

Đạt Phật quả trong cõi bất biến của ý định giác ngộ”.

 

Đó là lời cầu nguyện được soạn bởi một tu sĩ tên Yeshe.

Ngài Gyurme Dorje có vô số tâm tử và học trò, trong đó có Rago Choktrul, Kharlek Tulku, Tulku Losel và Tulku Kunga từ Tu viện Dartang. Nổi bật nhất, vị tái sinh của cha tôn quý của Ngài, Drukpa Rinpoche, là vị trì giữ vĩ đại của truyền thừa rốt ráo.

Như vậy, sau khi hoàn thành sứ mệnh vì giáo lýchúng sinh, Ngài Gyurme Dorje để ý định giác ngộ tan hòa trở về hư không căn bản, nội tại thù thắng của sự an bình. Sau đấy, một lần nữa, hàng ngũ đã hiển hiện bên ngoài – tức ba Tulku thù thắng của Ngài, bao gồm vị hoàn thành di chúc của chính Ngài: “Ta sẽ trở lại làm con trai của Kalzang trên cao nguyên Bumthang ở Bhutan”. Những Tulku này tiếp tục sống tại các trung tâm của trường phái Cựu Dịch tại đất thánh Ấn Độ, nơi chư vị nghiên cứurèn luyện trong Kinh điểnMật điển[10].

 

Nguồn Anh ngữ: Nyoshul Khenpo Jamyang Dorje, A Marvelous Garland of Rare Gems – Biographies of Masters of Awareness in the Dzogchen Lineage [tạm dịch: Tràng Ngọc Báu Hiếm Có Tuyệt Diệu – Tiểu Sử Chư Đạo Sư Giác Tính Trong Truyền Thừa Dzogchen], Padma Publishing.

Richard Barron (Lama Chokyi Nyima) chuyển dịch Tạng-Anh.

Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ.[4] Theo Rigpawiki, Rongzom Chokyi Zangpo hay Rongzompa, Rongzom Pandita sống vào thế kỷ 11. Ngài thường được cho là sinh năm 1012 và mất năm 1088. Ngài sinh ra ở Tsang-rong và đã gặp gỡ Tổ Atisha khi còn trẻ. Ngài đã làm chủ những giáo lý của cả truyền thống Nyingma và Sarma. Ngài đã dịch nhiều tác phẩm về Mật thừa, một vài trong số đó được giữ gìn trong Tengyur và một số thì không còn tồn tại. Giống như vậy, nhiều trước tác ban đầu của Ngài đã bị mất, nhưng trong số những tác phẩm còn được tìm thấy hiện nay có luận giải về Mật điển Guhyagarbha, lời giới thiệu về Đại thừa được gọi là Giới Thiệu Con Đường Đại Thừa và bản văn Thiết Lập Mọi Hình Tướng Là Linh Thiêng nổi tiếngLuận giải của Ngài về Mật điển Guhyagarbha bắt đầu bằng dòng: “Bản chất của Tam Bảo là tâm giác ngộ” và vì thế, nó được biết đến là Bảo Luận.

Bên cạnh sự uyên bác phi thường, Ngài cũng hiển bày nhiều dấu hiệu của sự chứng ngộ sâu sắc. Sử gia Go Lotsawa nói về Ngài như sau: “Ở Xứ Tuyết Tây Tạng, chưa từng xuất hiện học giả nào sánh ngang với Ngài”. Tổ Atisha công nhận Ngài Rongzom là một hóa hiện của đại thành tựu giả Krishnacharya xứ Ấn Độ.

[5] Theo Rigpawiki, Trengpo Terton Sherab Ozer (1518-1572/84), cũng được biết đến là Drodul Lingpa hay Prajnarasmi, là một Terton quan trọng ở miền Trung Tây Tạng. Ngài đã phát lộ Droltik hay pho Gongpa Rangdrol.

[6] Theo Rigpawiki, Đức Rigdzin Kunzang Sherab (1636-1699) là vị trì giữ ngai tòa đầu tiên của Tu viện Palyul.

[7] Nổi tiếngtác giả của luận giải chính yếu đầu tiên về Mật điển Thời Luân.

[8] Gartong Tsen là một thượng thư quyền lực vào thế kỷ bảy, vị đã phụng sự cả Vua Tây Tạng Songtsen Gampo và con trai – vị kế nhiệm, Mangsong Mangtsen. Ngài đóng vai trò quan trọng trong việc đưa những công chúa của Vua Nepal và Trung Quốc đến hoàng cung để trở thành Hoàng hậu của Vua Songtsen Gampo, điều dọn đường cho việc giới thiệu Phật giáo đến Tây Tạng.

[9] “Namnang” là từ Tạng ngữ để chỉ Vairochana (Bairotsana) trong Phạn ngữ.

[10] Vị tái sinh sinh ở Bhutan, Gyalse Tulku (sinh năm 1980), hiện đang giảng dạy tại Phật học viện của Tu viện Shechen Tennyi Dargyeling ở Kathmandu, Nepal.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)