126. Kinh Phù-di (Bhùmija Sutta)

17/05/201012:00 SA(Xem: 29515)
126. Kinh Phù-di (Bhùmija Sutta)
Đại Tạng Kinh Việt Nam
KINH TRUNG BỘ

Majjhima Nikàya

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

126. Kinh Phù-di
(Bhùmija sutta)


Như vầy tôi nghe.

Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc. 

Rồi Tôn giả Bhumija (Phù-di) vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ của vương tử Jayasena, sau khi đến ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi vương tử Jayasena đi đến Tôn giả Bhumija, sau khi đến nói lên với Tôn giả Bhumija những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vương tử Jayasena thưa với Tôn giả Bhumija: 

-- Thưa Tôn giả Bhumija, có một số Sa-môn, Bà-la-môn có lý thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Nếu có ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không đạt được quả vị; nếu khôngước nguyện hành Phạm hạnh, thời không đạt được quả vị; nếu có và không có ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không đạt được quả vị nếu không có và không có ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không đạt được quả vị". Ở đây, bậc Đạo sư của Tôn giả Bhumija có nói gì, và có lập luận gì?

-- Thưa Vương tử, tôi không tận mặt Thế Tôn được nghe như vậy, được ghi nhớ như vậy. Và sự việc này xảy ra, Thế Tôngiải thích như sau: "Nếu có ước nguyện, hành Phạm hạnh không chánh đáng (ayoni so), thời không đạt được quả vị; nếu khôngước nguyện hành Phạm hạnh không chánh đáng, thời không đạt được quả vị; nếu có và không có ước nguyện hành Phạm hạnh không chánh đáng, thời không đạt được quả vị; nếu không có và không khôngước nguyện, hành Phạm hạnh không chánh đáng thời không đạt được quả vị. Còn nếu có ước nguyện hành Phạm hạnh một cách chánh đáng, thời đạt được quả vị; nếu khôngước nguyện hành Phạm hạnh một cách chánh đáng, thời đạt được quả vị; nếu có và không có ước nguyện hành Phạm hạnh một cách chánh đáng, thời đạt được quả vị; nếu không có và không khôngước nguyện hành Phạm hạnh một cách chánh đáng, thời đạt được quả vị". Thưa Vương tử, tôi không tận mặt Thế Tôn được nghe như vậy, được ghi nhớ như vậy. Sự việc xảy ra, Thế Tôngiải thích như vậy.

-- Nếu Đạo sư của Tôn giả Bhumija thuyết lý như vậy, lập luận như vậy, thời tôi nghĩ rằng chắc chắn vị Đạo sư của Tôn giả Bhumija, đứng cao hơn trên đầu tất cả Sa-môn, Bà-la-môn tầm thường.

Rồi vương tử Jayasena mời Tôn giả Bhumija, dùng với bát ăn (thalipaka) của mình.

Rồi Tôn giả Bhumija, sau bữa ăn khất thực trở về đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Bhumija bạch Thế Tôn

-- Bạch Thế Tôn, ở đây, vào buổi sáng con đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ của vương tử Jayasena, sau khi đến con ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, bạch Thế Tôn, vương tử Jayasena đến chỗ con, sau khi đến nói lên với con những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, bạch Thế Tôn, vương tử Jayasena nói với con như sau: "Thưa Tôn giả Bhumija, một số Sa-môn, Bà-la-môn, .... bậc Đạo sư của Tôn giả có nói gì, có lập luận gì?" Khi được nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, con có nói với vương tử Jayasena, như sau: "Này Vương tử, tôi không tận mặt Thế Tôn, được nghe như sau, được ghi nhớ như sau:... ". -- "Nếu Đạo sư của Tôn giả Bhumija... Tôi nghĩ rằng chắc chắn Đạo sư của Tôn giả Bhumija, đứng cao hơn trên đầu tất cả Sa-môn, Bà-la-môn tầm thường". Bạch Thế Tôn, không hiểu hỏi như vậy, trả lời như vậy, con có nói đúng lời Thế Tôn nói, con không xuyên tạc lời Thế Tôn với điều không đúng sự thực, nhưng con đã giải thích đúng pháp, tùy pháp, và một vị đồng Phạm hạnh nói đúng pháp, tùy pháp sẽ không có lý do để chỉ trích?

-- Thật vậy, này Bhumija, được hỏi vậy, được trả lời vậy, Ông nói đúng lời Thế Tôn nói, Ông không xuyên tạc Thế Tôn với điều không đúng sự thực, Ông đã giải thích đúng pháp, tùy pháp, và một vị đồng Phạm hạnh nói đúng pháp, tùy pháp không có lý do gì để chỉ trích.

Này Bhumija, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào có tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, nếu họ có ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không đạt được quả vị; nếu họ không có ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không đạt được quả vị; nếu họ có và không có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời không đạt được quả vị; nếu họ không có và không khôngước nguyện, hành Phạm hạnh thời không đạt được quả vị. Vì sao vậy? Đây không phải là phương pháp này Bhumija, để đạt được quả vị.

Ví như, này Bhumija, một người cần dầu, tìm cầu dầu, đi chỗ này chỗ kia để tìm dầu. Sau khi đổ cát vào thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cát cho ra dầu). Nếu người ấy có ước nguyện, sau khi đổ cát vào thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cát cho ra dầu), người ấy không lấy được dầu. Nếu người ấy không có ước nguyện, sau khi đổ cát vào thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cát cho ra dầu), người ấy không lấy được dầu. Nếu người ấy có và không có ước nguyện, sau khi đổ cát vào thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cát cho ra dầu), người ấy không lấy được dầu. Nếu người ấy không có và không khôngước nguyện, sau khi đổ cát vào thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cát cho ra dầu), người ấy không lấy được dầu. Vì sao vậy? Đây không phải là phương pháp, này Bhumija, để lấy được dầu. Cũng vậy, này Bhumija, những vị Sa-môn hay Bà-la-môn có tà kiến, tà tư duy... tà định, nếu họ có ước nguyện, hành Phạm hạnh, họ không đạt được quả vị; nếu họ không ước nguyện... có và không có ước nguyện... không có và không khôngước nguyện, hành Phạm hạnh thời họ không đạt được quả vị. Vì sao vậy? Đây không phải là phương pháp này Bhumija, để đạt được quả vị.

Ví như, này Bhumija, một người cần sữa, tìm cầu sữa, đi chỗ này chỗ kia để tìm sữa, nắm sừng con bò cái trẻ để vắt sữa. Nếu người ấy có ước nguyện, nắm sừng con bò cái trẻ để vắt sữa, người ấy không lấy được sữa. Nếu người ấy không có ước nguyện... Nếu người ấy có và không có ước nguyện... Nếu người ấy không có và không khôngước nguyện, nắm sừng con bò cái trẻ để vắt sữa, nó không lấy được sữa. Vì sao vậy? Này Bhumija, đây không phải là phương pháp để lấy sữa. Cũng vậy, này Bhumija, các vị Sa-môn hay Bà-la-môn, có tà kiến... có tà định, nếu họ có ước nguyện hành Phạm hạnh, họ không đạt được quả vị; nếu họ không có ước nguyện; nếu họ có và không có ước nguyện; nếu họ không có và không khôngước nguyện, hành Phạm hạnh, họ không đạt được quả vị. Vì sao vậy? Đây không phải là phương pháp, này Bhumija, để đạt được quả vị.

Ví như, này Bhumija, một người cần sanh tô, tìm cầu sanh tô, đi chỗ này chỗ kia để tìm cầu sanh tô, sau khi đổ nước vào một cái ghè, rồi lấy que khuấy đánh. Nếu người ấy có ước nguyện, sau khi đổ nước vào một cái ghè, lấy que khuấy đánh, người ấy lấy được sanh tô. Nếu người ấy không có ước nguyện; nếu người ấy có và không có ước nguyện; nếu người ấy không có và không khôngước nguyện, đổ nước vào một cái ghè, lấy que khuấy đánh, người ấy không lấy được sanh tô. Vì sao vậy? Này Bhumija, đây không phải là phương pháp để lấy sanh tô. Cũng vậy, này Bhumija, những Sa-môn hay Bà-la-môn có tà kiến... có tà định, nếu họ có ước nguyện hành Phạm hạnh, họ không đạt được quả vị; nếu họ không có ước nguyện; nếu họ có và không có ước nguyện; nếu họ không có và không khôngước nguyện, thời họ không đạt được quả vị. Vì sao vậy? Này Bhumija, đây không phải là phương pháp để đạt được quả vị.

Ví như, này Bhumija, một người cần lửa, tìm cầu lửa, đi chỗ này chỗ kia để tìm lửa. Người ấy đem phần phía trên đồ quay lửa, rồi cọ xát với một khúc que ướt và có nhựa, nếu người ấy có ước nguyện, đem phần phía trên đồ quay lửa rồi cọ xát với một khúc que ướt và có nhựa, thời người ấy không lấy được lửa; nếu người ấy không có ước nguyện; nếu người ấy có và không có ước nguyện, nếu người ấy không có và không có ước nguyện đem phần trên đồ quay lửa, rồi cọ xát với một khúc que ướt và có nhựa, thời người ấy không lấy được lửa. Vì sao vậy? Đây không phải là phương pháp, này Bhumija, để lấy được lửa. Cũng vậy, này Bhumija, có những Sa-môn, hay Bà-la-môn có tà kiến... có tà định; nếu họ có ước nguyện, hành Phạm hạnh, họ không đạt được quả vị; nếu họ không có ước nguyện; nếu họ có và không có ước nguyện; nếu họ không có và không khôngước nguyện, thời họ không thể đạt được quả vị. Vì cớ sao? Đây không phải là phương pháp, này Bhumija, để đạt được quả vị.

Này Bhumija, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định; nếu họ có ước nguyện, hành Phạm hạnh, họ đạt được quả vị; nếu họ không có ước nguyện; nếu họ có và không có ước nguyện; nếu họ không có và không khôngước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả vị. Vì cớ sao? Đây là phương pháp, này Bhumija, để đạt được quả vị.

Ví như, này Bhumija, một người cần dầu, cầu tìm dầu, đi chỗ này chỗ kia để tìm dầu, sau khi đổ những hột giống dầu vào cái thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cho ra dầu). Nếu người ấy có ước nguyện, sau khi đổ những giống dầu vào trong cái thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cho ra dầu), thời người ấy lấy được dầu. Nếu người ấy không có ước nguyện; nếu người ấy có và không có ước nguyện; nếu người ấy không có và không khôngước nguyện, sau khi đổ những hột giống dầu vào trong cái thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cho ra dầu), thời người ấy lấy được dầu. Vì cớ sao? Này Bhumija, đây là phương pháp để lấy được dầu. Cũng vậy, này Bhumija những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào có chánh kiến... có chánh định. Nếu họ có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả vị; nếu họ không có ước nguyện; nếu họ có và không có ước nguyện, nếu họ không có và không khôngước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả vị. Vì cớ sao? Này Bhumija, đây là phương phápthể đạt được quả vị.

Ví như, này Bhumija, một người cần sữa, tìm cầu sữa, đi chỗ này chỗ kia để tìm sữa. Và người ấy vắt sữa từ nơi vú con bò cái còn trẻ. Nếu người ấy có ước nguyện, vắt sữa từ nơi vú con bò cái còn trẻ, thời người ấy lấy được sữa. Nếu người ấy không có ước nguyện; nếu người ấy có và không có ước nguyện; nếu người ấy không có và không khôngước nguyện, người ấy vắt sữa từ nơi vú con bò cái còn trẻ, thời người ấy lấy được sữa. Vì cớ sao? Này Bhumija, đây là phương pháp để lấy được sữa. Cũng vậy, này Bhumija, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào có chánh kiến... có chánh định, nếu họ có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả vị. Nếu họ không có ước nguyện; nếu họ có và không có ước nguyện; nếu họ không có và không khôngước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả vị. Vì cớ sao? Này Bhumija, đây là phương pháp để đạt được quả vị.

Ví như, này Bhumija, một người cần sanh tô, tìm cầu sanh tô, đi chỗ này chỗ kia tìm cầu sanh tô; sau khi đổ lạc (dadhi) vào trong một cái ghè, rồi lấy cây que khuấy, đánh. Nếu người ấy có ước nguyện, sau khi đổ lạc (dadhi) vào trong một cái ghè, rồi lấy cây que khuấy, đánh, thời người ấy lấy được sanh tô. Nếu người ấy không có ước nguyện; nếu người ấy có và không có ước nguyện; nếu người ấy không có và không khôngước nguyện, thời sau khi đổ lạc (dadhi) vào trong một cái ghè, rồi lấy que khuấy, đánh, người ấy lấy được sanh tô. Vì cớ sao? Này Bhumija, đây là phương pháp để lấy được sanh tô. Cũng vậy, này Bhumija, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào có chánh kiến... có chánh định; nếu họ có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả vị. Nếu họ không có ước nguyện; nếu họ có và không có ước nguyện; nếu họ không có và không khôngước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả vị. Vì cớ sao? Này Bhumija, đây là phương pháp để đạt được quả vị.

Ví như, này Bhumija, có một người cần lửa, tìm cầu lửa, đi chỗ này chỗ kia để tìm lửa, sau khi mang phần trên đồ quay lửa rồi cọ xát với một khúc cây khô không có nhựa. Nếu người ấy có ước nguyện, đem phần phía trên đồ quay lửa rồi cọ xát với một khúc cây khô không có nhựa, thời người ấy lấy được lửa. Nếu người ấy không có ước nguyện; nếu người ấy có và không có ước nguyện; nếu người ấy không có và không khôngước nguyện, đem phần phía trên đồ quay lửa rồi cọ xát với một khúc cây khô không có nhựa, thời người ấy lấy được lửa. Vì cớ sao? Này Bhumija, đây là phương pháp để lấy được lửa. Cũng vậy, này Bhumija, những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào có chánh kiến... chánh định. Nếu họ có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả vị; nếu họ không có ước nguyện; có và không có ước nguyện, nếu họ không có và không khôngước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt kết quả vị. Vì sao vậy? Này Bhumija, đây là phương pháp đưa đến quả vị.

Nếu bốn ví dụ này, này Bhumija, khởi đến từ nơi Ông cho vương tử Jayasena, thời vương tử Jayasena tự nhiên tin tưởng Ông, và khi đã tin tưởng, sẽ hành động đúng theo cung cách một người đã tin tưởng Ông.

-- Nhưng làm sao, bạch Thế Tôn, bốn ví dụ này khởi đến từ nơi con cho vương tử Jayasena, khởi lên một cách tự nhiên, từ trước chưa từng được nghe, như Thế Tôn được?

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Bhumja hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy: 

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt


Majjhima Nikaya 126
Bhumija Sutta
To Bhumija
Translated by Bhikkhu Thanissaro

I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Rajagaha in the Bamboo Grove, the Squirrels' Sanctuary. 

Then, early in the morning, Ven. Bhumija put on his robes and, carrying his bowl and outer robe, went to Prince Jayasena's residence.[1] On arrival, he sat down on a seat made ready. Prince Jayasena went to Ven. Bhumija and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings and courtesies, he sat to one side. As he was sitting there he said to Ven. Bhumija, "Master Bhumija, there are some priests and contemplatives who espouse this teaching, espouse this view: 'If one follows the holy life, even when having made a wish [for results], one is incapable of obtaining results. If one follows the holy life even when having made no wish, one is incapable of obtaining results. If one follows the holy life even when both having made a wish and having made no wish, one is incapable of obtaining results. If one follows the holy life even when neither having made a wish nor having made no wish, one is incapable of obtaining results.'[2] With regard to that, what does Master Bhumija's teacher say, what is his view, what does he declare?" 

"I haven't heard this face to face with the Blessed One, prince, I haven't received this face to face with the Blessed One, but there is the possibility that the Blessed One would answer in this way: 'If one follows the holy life inappropriately, even when having made a wish [for results], one is incapable of obtaining results. If one follows the holy life inappropriately, even when having made no wish...both having made a wish and having made no wish...neither having made a wish nor having made no wish, one is incapable of obtaining results. [But] if one follows the holy life appropriately, even when having made a wish, one is capable of obtaining results. If one follows the holy life appropriately, even when having made no wish...both having made a wish and having made no wish...neither having made a wish nor having made no wish, one is capable of obtaining results.' I haven't heard this face to face with the Blessed One, I haven't received this face to face with the Blessed One, but there is the possibility that the Blessed One would answer in this way." 

"If that is what Master Bhumija's teacher says, if that is his view, if that is what he declares, then yes, Master Bhumija's teacher stands, as it were, having struck all of those many priests and contemplatives down by the head." 

Prince Jayasena then served Ven. Bhumija from his own dish of milk rice. 

Then Ven. Bhumija, after his meal, returning from his almsround, went to the Blessed One. On arrival, having bowed down to the Blessed One, he sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One: "Just now, lord, early in the morning, I put on my robes and, carrying my bowl and outer robe, went to Prince Jayasena's residence. On arrival, I sat down on a seat made ready. Then Prince Jayasena went to we and, on arrival, exchanged courteous greetings with me. After an exchange of friendly greetings and courtesies, he sat to one side. As he was sitting there he said to me, 'Master Bhumija, there are some priest and contemplatives who espouse this teaching, espouse this view: "If one follows the holy life even when having made a wish [for results]...having made no wish...both having made a wish and having made no wish...neither having made a wish nor having made no wish, one is incapable of obtaining results." With regard to that, what does Master Bhumija's teacher say, what is his view, what does he declare?' 

"When this was said, I replied to Prince Jayasena, 'I haven't heard this face to face with the Blessed One, prince, I haven't received this face to face with the Blessed One, but there is the possibility that the Blessed One would answer in this way: "If one follows the holy life inappropriately, even when having made a wish [for results]...having made no wish...both having made a wish and having made no wish...neither having made a wish nor having made no wish, one is incapable of obtaining results. [But] if one follows the holy life appropriately, even when having made a wish...having made no wish...both having made a wish and having made no wish...neither having made a wish nor having made no wish, one is capable of obtaining results." I haven't heard this face to face with the Blessed One, I haven't received this face to face with the Blessed One, but there is the possibility that the Blessed One would answer in this way.' 

"'If that is what Master Bhumija's teacher says, if that is his view, if that is what he declares, then yes, Master Bhumija's teacher stands, as it were, having struck all of those many priests and contemplatives down by the head.' 

"Answering in this way when thus asked, lord, am I speaking in line with what the Blessed One has said, am I not misrepresenting the Blessed One with what is unfactual, am I answering in line with the Dhamma so that no one whose thinking is in line with the Dhamma will have grounds for criticizing me?" 

"Certainly, Bhumija, in answering in this way when thus asked, you are speaking in line with what I have said, you are not misrepresenting me with what is unfactual, and you are answering in line with the Dhamma so that no one whose thinking is in line with the Dhamma will have grounds for criticizing you. For any priests or contemplatives endowed with wrong view, wrong resolve, wrong speech, wrong action, wrong livelihood, wrong effort, wrong mindfulness, and wrong concentration: If they follow the holy life even when having made a wish [for results], they are incapable of obtaining results. If they follow the holy life even when having made no wish, they are incapable of obtaining results. If they follow the holy life even when both having made a wish and having made no wish, they are incapable of obtaining results. If they follow the holy life even when neither having made a wish nor having made no wish, they are incapable of obtaining results. Why is that? Because it is an inappropriate way of obtaining results. 

"Suppose a man in need of oil, looking for oil, wandering in search of oil, would pile gravel in a tub and press it, sprinkling it again and again with water. If he were to pile gravel in a tub and press it, sprinkling it again and again with water even when having made a wish [for results]...having made no wish...both having made a wish and having made no wish...neither having made a wish nor having made no wish, he would be incapable of obtaining results. Why is that? Because it is an inappropriate way of obtaining results. 

"In the same way, any priests or contemplatives endowed with wrong view, wrong resolve, wrong speech, wrong action, wrong livelihood, wrong effort, wrong mindfulness, and wrong concentration: If they follow the holy life even when having made a wish [for results]...having made no wish...both having made a wish and having made no wish...neither having made a wish nor having made no wish, they are incapable of obtaining results. Why is that? Because it is an inappropriate way of obtaining results. 

"Suppose a man in need of milk, looking for milk, wandering in search of milk, would twist the horn of a newly-calved cow. If he were to twist the horn of a newly-calved cow even when having made a wish [for results]...having made no wish...both having made a wish and having made no wish...neither having made a wish nor having made no wish, he would be incapable of obtaining results. Why is that? Because it is an inappropriate way of obtaining results. 

"In the same way, any priests or contemplatives endowed with wrong view, wrong resolve, wrong speech, wrong action, wrong livelihood, wrong effort, wrong mindfulness, and wrong concentration: If they follow the holy life even when having made a wish [for results]...having made no wish...both having made a wish and having made no wish...neither having made a wish nor having made no wish, they are incapable of obtaining results. Why is that? Because it is an inappropriate way of obtaining results. 

"Suppose a man in need of butter, looking for butter, wandering in search of butter, would sprinkle water on water in a crock and twirl it with a churn-stick. If he were to sprinkle water on water in a crock and twirl it with a churn-stick even when having made a wish [for results]...having made no wish...both having made a wish and having made no wish...neither having made a wish nor having made no wish, he would be incapable of obtaining results. Why is that? Because it is an inappropriate way of obtaining results. 

"In the same way, any priests or contemplatives endowed with wrong view, wrong resolve, wrong speech, wrong action, wrong livelihood, wrong effort, wrong mindfulness, and wrong concentration: If they follow the holy life even when having made a wish [for results]...having made no wish...both having made a wish and having made no wish...neither having made a wish nor having made no wish, they are incapable of obtaining results. Why is that? Because it is an inappropriate way of obtaining results. 

"Suppose a man in need of fire, looking for fire, wandering in search of fire, would take a fire stick and rub it into a wet, sappy piece of wood. If he were to take a fire stick and rub it into a wet, sappy piece of wood even when having made a wish [for results]...having made no wish...both having made a wish and having made no wish...neither having made a wish nor having made no wish, he would be incapable of obtaining results. Why is that? Because it is an inappropriate way of obtaining results. 

"In the same way, any priests or contemplatives endowed with wrong view, wrong resolve, wrong speech, wrong action, wrong livelihood, wrong effort, wrong mindfulness, and wrong concentration: If they follow the holy life even when having made a wish [for results]...having made no wish...both having made a wish and having made no wish...neither having made a wish nor having made no wish, they are incapable of obtaining results. Why is that? Because it is an inappropriate way of obtaining results. 

"But as for any priests or contemplatives endowed with right view, right resolve, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration: If they follow the holy life even when having made a wish, they are capable of obtaining results. If they follow the holy life even when having made no wish, they are capable of obtaining results. If they follow the holy life even when both having made a wish and having made no wish, they are capable of obtaining results. If they follow the holy life even when neither having made a wish nor having made no wish, they are capable of obtaining results. Why is that? Because it is an appropriate way of obtaining results. 

"Suppose a man in need of oil, looking for oil, wandering in search of oil, would pile sesame seeds in a tub and press them, sprinkling them again and again with water. If he were to pile sesame seeds in a tub and press them, sprinkling them again and again with water, even when having made a wish [for results]...having made no wish...both having made a wish and having made no wish...neither having made a wish nor having made no wish, he would be capable of obtaining results. Why is that? Because it is an appropriate way of obtaining results. 

"In the same way, any priests or contemplatives endowed with right view, right resolve, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration: If they follow the holy life even when having made a wish [for results]...having made no wish...both having made a wish and having made no wish...neither having made a wish nor having made no wish, they are capable of obtaining results. Why is that? Because it is an appropriate way of obtaining results. 

"Suppose a man in need of milk, looking for milk, wandering in search of milk, would twist the teat of a newly-calved cow. If he were to twist the teat of a newly-calved cow even when having made a wish [for results]...having made no wish...both having made a wish and having made no wish...neither having made a wish nor having made no wish, he would be capable of obtaining results. Why is that? Because it is an appropriate way of obtaining results. 

"In the same way, any priests or contemplatives endowed with right view, right resolve, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration: If they follow the holy life even when having made a wish [for results]...having made no wish...both having made a wish and having made no wish...neither having made a wish nor having made no wish, they are capable of obtaining results. Why is that? Because it is an appropriate way of obtaining results. 

"Suppose a man in need of butter, looking for butter, wandering in search of butter, would sprinkle water on curds in a crock and twirl them with a churn-stick.[3] If he were to sprinkle water on curds in a crock and twirl them with a churn-stick even when having made a wish [for results]...having made no wish...both having made a wish and having made no wish...neither having made a wish nor having made no wish, he would be capable of obtaining results. Why is that? Because it is an appropriate way of obtaining results. 

"In the same way, any priests or contemplatives endowed with right view, right resolve, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration: If they follow the holy life even when having made a wish [for results]...having made no wish...both having made a wish and having made no wish...neither having made a wish nor having made no wish, they are capable of obtaining results. Why is that? Because it is an appropriate way of obtaining results. 

"Suppose a man in need of fire, looking for fire, wandering in search of fire, would take a fire stick and rub it into a dry, sapless piece of wood. If he were to take a fire stick and rub it into a dry, sapless piece of wood even when having made a wish [for results]...having made no wish...both having made a wish and having made no wish...neither having made a wish nor having made no wish, he would be capable of obtaining results. Why is that? Because it is an appropriate way of obtaining results. 

"In the same way, any priests or contemplatives endowed with right view, right resolve, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration: If they follow the holy life even when having made a wish [for results], they are capable of obtaining results. If they follow the holy life even when having made no wish, they are capable of obtaining results. If they follow the holy life even when both having made a wish and having made no wish, they are capable of obtaining results. If they follow the holy life even when neither having made a wish nor having made no wish, they are capable of obtaining results. Why is that? Because it is an appropriate way of obtaining results. 

"Bhumija, if these four similes had occurred to you in the presence of Prince Jayasena, he would have naturally felt confidence in you and -- feeling confidence -- would have shown his confidence in you." 

"But, lord, how could these four similes have occurred to me in the presence of Prince Jayasena, as they are natural to the Blessed One and have never before been heard from him?" 

That is what the Blessed One said. Gratified, Ven. Bhumija delighted in the Blessed One's words. 


Notes

1. According to the Commentary, Ven. Bhumija was Prince Jayasena's uncle.

2. These priests and contemplatives are probably the proponents of non-action, annihilation, and non-relatedness as presented in DN 2.

3. To this day, this is the way butter is obtained in rural north India. The churn-stick is a small stick that has attached to its end blocks of wood resembling an orange with alternate sections removed. This is twirled in the curds. The water sprinkled on the curds dilutes the buttermilk, which helps in separating it from the milk fat left on the blocks of the churn-stick.Source: http://world.std.com/~metta/canon/majjhima/mn126.html
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
10/08/2011(Xem: 45039)
18/04/2016(Xem: 25979)
02/04/2016(Xem: 9885)
Trong những ngày vừa qua, chúng tôi nhận được nhiều nguồn tin nói về một đạo lạ mới xuất hiện tại Việt Nam. Các thành viên cả nam và nữ của giáo phái này mặc áo quần mầu vàng, đầu trọc, trông tựa như các tăng sĩ phái Khất Sĩ chính thống của GHPGVN.
Luật sư Âu Quang Phục giải thích và chứng minh Sư thầy THích Minh Tuệ là thật hay giả sư với ý kiến của hai bậc cao tăng là cố hòa thượng Thích Giác Khang và trưởng lão Pháp chủ GHPGVN Thích Trí Quảng
Lễ chính thức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 đã diễn ra trang nghiêm tại Việt Nam Quốc Tự vào lúc 6g sáng nay, rằm tháng Tư (22-5-2024), tại cố đô Huế và thủ đô Hà Nội.