II- KINH GIA NIỆM AN LÀNH

17/06/20143:15 SA(Xem: 16257)
II- KINH GIA NIỆM AN LÀNH
RỪNG THIỀN HUYỀN KHÔNG SƠN THƯỢNG
KINH TỤNG PĀḶI-VIỆT
(Nhật Tụng Dành Cho Cư Sĩ)

II- KINH GIA NIỆM AN LÀNH
(Sau khi tụng Xưng Tán Tam Bảo theo thời khóa hằng ngày, nếu muốn Cầu An Lành thì tùy nghi lựa chọn một số kinh trong mục này)

KARAṆĪYA METTĀ SUTTĀ

1. Karaṇīyam’attha-kusalena

Yaṃ taṃ santaṃ padaṃ abhisamecca

Sakko ujū ca su-h-ujū ca

Suvaco c’assa mudu anatimānī.

2. Santussako ca subharo ca

Appa-kicco ca sallahuka-vutti

Sant’indriyo ca nipako ca

Appagabbho kulesu an-anugiddho.

3. Na ca khuddaṃ samācara kiñci

Yena viññū pare upavadeyyuṃ

Sukhino vā khemino hontu

Sabbe sattā bhavantu sukhitattā.

4. Ye keci pāṇa-bhūt’atthi

Tasā vā thāvarā va anavasesā

Dīghā vā ye mahantā vā

Majjimā rassakā anuka-thūlā.

5. Diṭṭhā vā ye va addiṭṭhā

Ye ca dūre vasanti avidūre

Bhūtā vā sambhavesī vā

Sabba sattā bhavantu sukhitattā.

6. Na paro paraṃ nikubbetha

N’ātimaññetha katthaci naṃ kiñci

Byārosanā paṭigha-saññā

Naññam’aññassa dukkham’iccheyya.

7. Mātā yathā niyaṃ puttaṃ

Āyusā eka-puttam’anurakkhe

Evam’pi sabba bhūtesu

Mānasam bhāvaye aparimānaṃ.

8. Mettañca sabba lokasmiṃ

Mānasam bhāvaye aparimānaṃ

Uddhaṃ adho ca tiriyañca

Asambādhaṃ averaṃ asapattaṃ.

9. Tiṭṭhañ caraṃ nisinno vā

Sayāno vā yāva’tassa vigata-middho

Etaṃ satiṃ adhiṭṭheyya

Brahmam’etaṃ vihāraṃ idham’āhu.

10. Diṭṭhiñca anupagamma

Sīlavā dassanena sampanno

Kāmesu vineyya gedhaṃ

Na hi jātu gabbha-seyyaṃ punaretī’ti.

TỪ BI KINH

Người hằng mong an tịnh

Nên thể hiện pháp lành

Có khả năng, chấc phác

Ngay thẳng và nhu thuận

Hiền hòa, không kiêu mạn.

Sống dễ dàng, tri túc

Thanh đạm, không rộn ràng

Lục căn luôn trong sáng

Trí tuệ càng hiển minh

Chuyên cần, không quyến niệm.

Không làm việc ác nhỏ

Mà bậc trí hiền chê

Nguyện thái bình an lạc

Nguyện tất cả sinh linh

Tròn đầy muôn phúc hạnh.

Chúng sanh dù yếu mạnh

Lớn nhỏ hoặc trung bình

Thấp cao không đồng đẳng

Hết thảy chúng hữu tình

Lòng từ không phân biệt.

Hữu hình hoặc vô hình

Đã sinh hoặc chưa sinh

Gần xa không kể xiết

Nguyện tất cả sinh linh

Tròn đầy muôn phúc hạnh.

Đừng lừa đảo lẫn nhau

Chớ bất mãn điều gì

Đừng mong ai đau khổ

tâm niệm sân si

Hoặc vì nuôi oán tưởng.

Như mẹ giàu tình thương

Suốt đời lo che chở

Đứa con một của mình

Hãy phát tâm vô lượng

Đến tất cả sinh linh.

Từ bi gieo cùng khắp

Cả thế gian khổ hãi

Trên dưới và quanh mình

Không hẹp hòi oan trái

Không hờn giận oán thù.

Khi đi, đứng, ngồi, nằm

Bao giờ còn thức tỉnh

Giữ niệm từ bi này

Thân tâm thường an lạc

Phạm hạnh chính là đây.

Ai xả ly kiến thủ

giới hạnh nghiêm trì

Cùng chánh tri viên mãn

Không ái nhiễm dục trần

Thoát ly đường sinh tử.

BUDDHA-JAYAMAṄGALA GĀTHĀ

1. Bāhuṃ sahassam’abhinimmita s-āyudh’antaṃ

Girimekhalaṃ udita ghora-sasena-māraṃ

Dān’ādi dhaṃma-vidhina jitavā Mun’indo

Taṃ tejasā bhavatu me (te) jaya-maṅgalāni.

2. Mār’ātirekam-abhiyujjhita sabba rattiṃ

Ghorampan’Ālavakamakkham’ath’addha yakkhaṃ

Khantī sudanta-vidhinā jitavā Mun’indo

Taṃ tejasā bhavatu me (te) jaya-maṅgalāni.

3. Nālāgiriṃ gaja-varaṃ ati-matta-bhūtaṃ.

Dāv’aggi cakkaṃ-asanī’va su-dāruṇ’antaṃ

Mettaṃbu-seka vidhinā jitavā Mun’indo

Taṃ tejasā bhavatu me (te) jaya-maṅgalāni.

4. Ukkhitta-khaggam-atihaṭṭha sudāruṇ’antaṃ

Dhāvan tiyojana-path’Aṅgulimālavantaṃ

Iddhī’bhisaṅ’khata-mano jitavā Mun’indo

Taṃ tejasā bhavatu me (te) jaya-maṅgalāni.

5. Katvāna kaṭṭham’udaraṃ iva gabbhinīyā

Ciñcāya duṭṭha-vacanaṃ jana-kāya majjhe

Santena somma-vidhinā jitavā Mun’indo

Taṃ tejasā bhavatu me (te) jaya-maṅgalāni.

6. Saccaṃ vihāyam-ati-Saccaka-vāda-ketuṃ

Vād’ābhiropita-manaṃ ati-andha-bhūtaṃ

Paññā-padīpa-jalito jitavā Mun’indo

Taṃ tejasā bhavatu me (te) jaya-maṅgalāni.

7. Nandopananda-bhujagaṃ vibudhaṃ mah’iddhiṃ

Puttena thera bhujagena dam’āpayanto

Iddh’ūpadesa-vidhinā jitavā Mun’indo

Taṃ tejasā bhavatu me (te) jaya-maṅgalāni.

8. Duggāha-diṭṭhi bhujagena sudaṭṭha-hatthaṃ

Brahmaṃ visuddhi-jutim-iddhi-Bak’ābhidhānaṃ

Ñān’āgadena vidhinā jitavā Mun’indo

Taṃ tejasā bhavatu me (te) jaya-maṅgalāni.

Etāpi Buddha-jaya-maṅgala-aṭṭha-gāthā

Yo vācano dina-dine sarate ma tandī

Hitvāna neka-vividhāni c’upaddavāni

Mokkhaṃ sukhaṃ adhigameyya naro sapañño.

PHẬT LỰC THẮNG HẠNH KỆ

(Bài này tụng Cầu An hoặc Cầu Siêu đều được)

Tích xưa dưới cội Bồ-đề

Đức Phật cảm thắng tứ bề ma quân

Ma Vương hung dữ bội phần

Ngàn tay khí giới hiển thần, dương oai

Cỡi trên Khá-lá thần voi

Quân binh lớp lớp trong ngoài bao vây

Hét như sấm động tầng mây

Bồ-đoàn quyết chiếm tỏ bày hơn thua

Dùng pháp bố thí bờ kia

Thế Tôn nhiếp độ ác tà ma vương

Uy đức Phật Tổ vô lường

Cầu cho hạnh phúc, an khương mọi nhà.

A-lá-vá-ká Dạ-xoa

Hung tàn bạo ngược hơn là Ma Vương

Tự phụ, ngang ngạnh phi thường

Khoe tài, khoe lực kiên cường trọn đêm

Thế Tôn nhẫn nhục như nhiên

Dạ-xoa quy phục, nhu hiền từ đây

Uy đức Phật Tổ cao dày

Cầu cho hạnh phúc trổ đầy mười phương.

Na-la-gí-rí Tượng vương

Bị người phục rượu phát khùng, hóa điên

Khủng khiếp lửa cháy, sấm rền

Luân xa, bảo khí rần rần thẳng xông

Từ bi rải khắp hư không

Thế Tôn chế ngự cuồng ngông voi này

Uy đức Phật Tổ tròn đầy

Cầu cho hạnh phúc hiển bày thế gian.

Ăng-gu-li tinh nhuệ ngang tàng

Chém người lấy ngón tay làm tràng hoa

Kẻ hung bạo tợ ác ma

Cầm gươm giết Phật, rượt ba do-tuần

Thế Tôn khai triển phép thần

Độ tên hiếu sát thiện tâm quay về

Uy đức vô thượng Bồ-đề

Cầu cho hạnh phúc đề huề hằng sa.

Còn nàng mỹ nữ Chinh-cha

Cây tròn độn bụng, giả là mang thai

Vu oan miệng tiếng Như Lai

Ngài dùng Chánh Định nhiếp loài quỷ mưu

Uy đức Phật Tổ cao siêu

Cầu cho hạnh phúc trăm điều thăng hoa.

Kẻ ngoại đạo Xách-chá-ka

Chối bỏ sự thật, ba hoa lắm điều

Ngã mạn, tự phụ, kênh kiêu

Dựng cao cột phướng, trá điêu loè đời

Mù lòa chẳng thấy mặt trời

Phật dùng trí tuệ độ người cuồng si

Uy đức Phật Tổ vô nghì

Cầu cho hạnh phúc bảo trì gần xa.

Rồng Nanh-đô-pá-nanh-đa

đại thần lực, có tà kiến sai

Mục Liên tôn giả ra oai

Nghe lời Đức Phật thử tài Long vương

Thần thông biến hóa khôn lường

Thâu phục rồng dữ về nương pháp lành

Uy đức Phật Tổ cao minh

Cầu cho hạnh phúc phát sanh đến người.

Lại thêm Sắc giới cõi trời

Phạm thiên Bá-ká sáng ngời hào quang

Thần thông, đại lực phi phàm

Tự cho cao thượng hơn hàng Thánh Tăng

Thuần tịnh, đức hạnh ai bằng

Chấp ngã, chấp kiến tưởng rằng chánh tri

Do nhờ Giác Tuệ diệu kỳ

Thế Tôn bi mẫn độ vì Phạm thiên

Uy đức Phật Tổ vô biên

Cầu cho hạnh phúc khắp miền nhân gian.

Những người hiền trí, thiện căn

Ngày đêm trì niệm tinh cần kệ ngôn

Tám Phật Lực: Diệu Pháp môn

Tán dương uy đức Thế Tôn đời đời

Nhân lành tránh khỏi nạn tai

Phúc duyên tăng trưởng lâu dài về sau

Tấn tu quả báu nhiệm mầu

Viên thành chánh quả, ngõ hầu vô sanh.

MAṄGALASUTTĀRAMBHO

Ye santā santacittā tisaraṇasaraṇā ettha lokantare vā bhummā bhummā ca devā guṇagaṇagahanā byāvaṭā sabbakālaṃ.

Ete āyantu devā varakanakamaye merurāje vasanto.

Santo santo sahetum munivaravacanaṃ sotumaggaṃ samaggaṃ

Sabbesa cakkavālesu yakkhā devā ca brahmaṇo yaṃ amhehi kataṃ puññaṃ sabba sampattisādhakaṃ.

Sabbe taṃ anumoditvā samaggā sāsane ratā pamādarahitā hontu ārakkhāsu visesato.

Sāsanassa ca lokassa vuḍḍhī bhavatu sabbadā sāsanam-pi ca lokañca devā rakkhantu sabbadā.

Saddhiṃ hontu sukhī sabbe parivārehi attano anīghā sumanā hontu saha sabbehi ñātibhi.

Yañca dvādasa vassāni cintayiṃsu sadevakā cirassaṃ cintayantāpi neva jāniṃsu maṅgalaṃ cakkavālasahassesu dasasu yena tattakaṃ kālaṃ kolāhalaṃ jātaṃ yāvabrahmanivesanā.

Yaṃ lokanātho desesi sabbapāpavināsanaṃ yaṃ sutvā sabbadukkhehi muñcantā saṅkhiyā narā evamādiguṇūpetaṃ maṅgalantambhaṇāma he.

BỐ CÁO HẠNH PHÚC KINH

Xin thỉnh tất cả chư thiên

Là bậc có sẵn thiện duyên đủ đầy

Hư không ngự khắp trời mây

Hoặc ngoài thế giới đông tây địa cầu

Là bậc sang cả phước mầu

Đã từng Tam Bảo đê đầu quy y

Các ngài tinh tấn, kiên trì

Thích ưa hạnh phúc chỉ vì người, ta

Chư thiên ngự khắp gần xa

Tu Di núi chúa chói loà vinh quang

Các ngài xin hãy giáng phàm

Chúng tôi thiết lễ trầm nhang đón mời

Về đây, vân hội kịp thời

Đặng nghe vàng ngọc tiếng lời ngàn xưa

Thế Tôn, chuông pháp vẳng đưa

Phát sanh phỉ lạc thượng thừa hiếm hoi

Hai hàng thiện tín chúng tôi

Vật thí, pháp thí hiện thời chia chung

Phước kia sang cả vô cùng

Có thể thành tựu ước mong cho mình

Dạ-xoa, thiên chúng vô hình

Phạm thiên, Đế Thích pháp tình bao la

Và cùng tín chủ, đàn-na

Hỷ hoan phước báu, hợp hòa nhân thiên.

Dạ-xoa, thiên chúng các miền

Phạm thiên, Đế Thích thắng duyên đồng hành

Học tu tịnh giới trong lành

Tùy nghi giúp đỡ chúng sanh cõi trần

Hộ trì giáo pháp chánh chân

Dễ dàng hoằng hóa, thêm phần vị tha

Lộ trình tiến hóa thế là

Bình tâm, sáng trí, ta-bà lợi duyên

Cầu cho sanh chúng các miền

Lắng yên khổ não, bỏ phiền, được an

Là người tư cách đàng hoàng

Đức tin trong sạch, giỏi dang hạnh lành

Bà con quyến thuộc xung quanh

An vui cả thảy, thiện sanh người trời.

Chư thiên, nhân loại khắp nơi

Muôn triệu thế giới hết lời nguyện mong

Đã từng xét đục, suy trong

Đâu là hạnh phúc, chẳng đồng ý nhau

Mười hai năm, khổ công cầu

Xôn xao bàn cãi, chẳng đâu yên bình

Phạm thiên thấy rõ sự tình

Trong khi đức Phật giải minh rõ ràng

Đâu là hạnh phúc, lạc an

Đâu là phước báu cao sang trời người

Đâu là tự tại trong đời

Đâu là trong sạch, xa rời tham sân

Chúng sanh vô lượng vi trần

Đã nghe, đã hiểu, mười phần sáng thông

Mở ra hạnh phúc mênh mông

Từ đây tu tập gia công niệm trì.

MAṆGALA SUTTĀ

Evaṃ me sutaṃ:

Ekaṃ samayaṃ Bhagavā Sāvatthiyaṃ viharati Jetavane Anāthapiṇdikassa ārāme. Atha kho aññatarā devatā abhikkantāya rattiyā abhikkanta-vaṇṇā kevala-kappaṃ Jetavanaṃ obhāsetvā yena Bhagavā ten’upasaṅkami upasaṅkamitvā Bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantaṃ thitā kho sā devatā Bhagavantaṃ gāthāya ajjhabhāsi.

Bahū devā manussā ca

Maṅgalāni acintayuṃ

Ākaṅkhamānā soṭṭhānaṃ

Brūhi maṅgalaṃ’uttamaṃ.

1. Asevanā ca bālānaṃ

Paṇḍitānañca sevanā

Pujā ca pūjanīyanaṃ

Etaṃ maṅgalam’uttamaṃ.

2. Patirūpa-desa-vāso ca

Pubbe ca kata-puññatā

Atta sammā panīdhi ca

Etaṃ maṅgagam’uttamaṃ.

3. Bāhu saccañca sippañca

Vinayo ca susikkhito

Subhāsitā ca yā vācā

Etaṃ maṅgagam’uttamaṃ.

4. Mātā-pitu upaṭṭhānaṃ

Putta-dārassa saṅgaho

Anākulā ca kammantā

Etaṃ maṅgagam’uttamaṃ.

5. Dānañca dhamma-cariyā ca

Ñātakānañca saṅgaho

Anavajjāni kammāni

Etaṃ maṅgagam’uttamaṃ.

6. Āratī-viratī pāpā

Majja-pānā ca saññamo

Appamādo ca dhammesu

Etaṃ maṅgagam’uttamaṃ.

7. Gāravo ca nivāto ca

Santuṭṭhī ca kataññutā

Kālena dhamma-savanaṃ

Etaṃ maṅgagam’uttamaṃ.

8. Khantī ca sovacassatā

Samaṇānañca dassanaṃ

Kālena dhamma-sākacchā

Etaṃ maṅgagam’uttamaṃ.

9. Tapo ca brahma-cariyā ca

Ariya-saccāni dassanaṃ

Nibbāna-sacchikiriyā ca

Etaṃ maṅgagam’uttamaṃ.

10. Phuṭṭhassa loka-dhammehi

Cittaṃ yassa na kampati

Asokaṃ virajaṃ khemaṃ

Etaṃ maṅgagam’uttamaṃ.

11. Etādisāni katvāna

Sabbattham’aparājitā

Sabbattha-sotthiṃ gacchanti taṃ

Tesam maṅgagam’uttaman’ti.

HẠNH PHÚC KINH

(Chính Kinh)

Như vậy tôi nghe

Một thời Thế Tôn

Ngự tại Kỳ Viên tịnh xá

Của trưởng giả Cấp Cô Độc

Gần thành Xá-vệ

Khi đêm gần mãn

Có một vị trời

Dung sắc thù thắng

Hào quang chiếu diệu

Sáng tỏa Kỳ Viên

Đến nơi Phật ngự

Đảnh lễ Thế Tôn

Rồi đứng một bên

Cung kính bạch Phật

Bằng lời kệ rằng:

“Chư thiên và nhân loại

Suy nghĩ điều hạnh phúc

Hằng tầm cầu mong đợi

Một đời sống an lành

Xin Ngài vì bi mẫn

Hoan hỷ dạy chúng con

Về phúc lành cao thượng.”

Thế Tôn tùy lời hỏi

Rồi giảng giải như vầy:

Không gần gũi kẻ ác

Thân cận bậc trí hiền

Đảnh lễ người đáng lễ

Là phúc lành cao thượng.

Ở trú xứ thích hợp

Công đức trước đã làm

Chơn chánh hướng tự tâm

Là phúc lành cao thượng.

Đa văn, nghề nghiệp giỏi

Khéo huấn luyện, học tập

Nói những lời chơn chất

Là phúc lành cao thượng.

Hiếu thuận bậc sinh thành

Dưỡng dục vợ và con

Sở hành theo nghiệp chánh

Là phúc lành cao thượng.

Bố thí, hành đúng pháp

Giúp ích hàng quyến thuộc

Giữ chánh mạng trong đời

Là phúc lành cao thượng.

Xả ly tâm niệm ác

Chế ngự không say sưa

Trong pháp không phóng dật

Là phúc lành cao thượng.

Biết cung kính, khiêm nhường

Tri túctri ân

Đúng thời nghe chánh pháp

Là phúc lành cao thượng.

Nhẫn nhục, lời nhu hoà

Yết kiến bậc Sa-môn

Tùy thời đàm luận pháp

Là phúc lành cao thượng.

Tự chủ, sống phạm hạnh

Thấy rõ lý Thánh Đế

Giác ngộ quả Niết-bàn

Là phúc lành cao thượng.

Khi xúc chạm việc đời

Tâm không động, không sầu

Tự tạivô nhiễm

Là phúc lành cao thượng.

Những sở hành như vậy

Không chỗ nào thối thất

Khắp nơi được an toàn

Là phúc lành cao thượng.


KINH CẦU AN LÀNH CHO BỆNH NHÂN

(GIRIMĀNANDA SUTTĀ)

Như vậy tôi nghe

Một thời Thế Tôn

Ngự tại Kỳ Viên tịnh xá

Của trưởng giả Cấp Cô Độc

Gần thành Xá-vệ

Lúc ấy, có thầy Tỳ-khưu

Gi-ri-ma-nanh-đá

Thọ bệnh trầm kha

Vật vã, đau đớn

Thị giả Ānanda

Cảm thấy xót thương

Vào nơi Phật ngự

Đảnh lễ Thế Tôn

Ngồi xuống một bên

Cung kính bạch rằng:

“Bạch đức Thế Tôn

Thầy Gi-ri-ma-nanh-đá

Thọ bệnh trầm kha

Vật vã, đau đớn

Xin đấng Thiện Thệ

lòng bi mẫn

Tùy nghi, tùy thời

Thăm viếng, ủi an

Thuyết pháp cứu độ.”

Lúc ấy Đức Phật dạy:

“Này, Ānanda!

Ngươi nhiều từ tâm

Xót thương đồng đạo

Thật đáng khen ngợi

Vậy hãy thay mặt Như Lai

Đến chỗ Tỳ-khưu

Gi-ri-ma-nanh-đá

Truyền dạy cho thầy

Mười phép quán tưởng

Giảng giải chi ly

Minh bạch, thông suốt

Bệnh nhân nghe được

Chú tâm lãnh hội

Bệnh dẫu trầm kha

Vật vã, đau đớn

Lập tức thuyên giảm.

Này, Ānanda!

Hãy nghe cho kỹ

Mười phép quán tưởng

Chúng là thế nào?

vô thường tưởng

vô ngã tưởng

bất tịnh tưởng

Là tưởng bệnh khổ thân

Là tưởng dứt bỏ tà tư duy

Là tưởng ly dục

Là tưởng tịch tịnh

Là tưởng không đeo níu

Là tưởng yểm ly các hữu vi pháp

quán niệm hơi thở.

Này, Ānanda!

Phàm thầy Tỳ-khưu

Sống trong Phật pháp

Ngụ ở trong rừng

Hoặc nơi cội cây

Nhà trống thanh vắng

Hằng nên quán tưởng:

Sắc uẩn vô thường

Thọ, tưởng, hành, thức

Thảy đều như vậy

Ngũ uẩn vô thường

Biến hoại đổi khác

Theo lẽ thông thường

Pháp nào vô thường

Pháp ấy đau khổ

Này, Ānanda!

Phép quán tưởng ấy

Như Lai gọi là

Tưởng vô thường vậy.

Này, Ānanda!

Phàm thầy Tỳ-khưu

Sống trong Phật pháp

Ngụ ở trong rừng

Hoặc nơi cội cây

Nhà trống thanh vắng

Hằng nên quán tưởng:

Từ mắt, tai, mũi

Đến lưỡi, thân, ý

Chúng là vô ngã

Không phải là ta

Tự ngã của ta;

Từ sắc, thanh, hương

Đến vị, xúc, pháp

Chúng là vô ngã

Không phải là ta

Tự ngã của ta;

Lục căn, lục trần

Vốn là như vậy

Này, Ānanda!

Phép quán tưởng ấy

Như Lai gọi là

Tưởng vô ngã vậy.

Này, Ānanda!

Phàm thầy Tỳ-khưu

Sống trong Phật pháp

Ngụ ở trong rừng

Hoặc nơi cội cây

Nhà trống thanh vắng

Hằng nên quán tưởng:

Từ chân trở lên

Từ đầu trở xuống

Bì da bao bọc

Chứa vật không sạch

Tính chất khác nhau

Hình dạng khác nhau

Chúng gồm tóc, lông

Răng, da, thịt, xương

Tuỷ, thận, tim, gan

Lá lách, phổi, ruột

Phẩn, mật, mủ, máu

Mồ hôi, nước mắt

Nước tiểu, đàm, dãi...

Là vật dơ uế

Tạo nên thân thế

Này, Ānanda!

Phép quán tưởng ấy

Như Lai gọi là

Tưởng bất tịnh vậy.

Này, Ānanda!

Phàm thầy Tỳ-khưu

Sống trong Phật pháp

Ngụ ở trong rừng

Hoặc nơi cội cây

Nhà trống thanh vắng

Hằng nên quán tưởng:

Nơi thân thể ta

Nguyên nhân tội khổ

Hang ổ chứa nhóm

Quá nhiều bệnh hoạn:

Bệnh mắt, tai, mũi

Bệnh lưỡi, thân, đầu

Bệnh miệng, răng, họng

Bệnh suyển, gầy, ho

Bệnh cùi, bướu, lác

Kinh phong, bệnh tả

Mụn, vảy, phong, lở

Ban trái, ghẻ phỏng

Đau máu, đau mật

Bạch đái, trĩ ngoại

Mủ mụt, trĩ lậu

Đàm sanh, cảm gió

Phong đàm, thời khí

Thương hàn, bón, lậu

Nóng, lạnh, đói, khát...

Này, Ānanda!

Phép quán tưởng ấy

Như Lai gọi là

Tưởng bệnh khổ thân.

Này, Ānanda!

Phàm thầy Tỳ-khưu

Sống trong Phật pháp

Ngụ ở trong rừng

Hoặc nơi cội cây

Nhà trống thanh vắng

Hằng nên quán tưởng:

Ái dục tham luyến

Duyên sanh phiền não

Phải biết ly dục

Ly dục: Niết-bàn

Tịch tịnh, cao thượng

Này, Ānanda!

Phép quán tưởng ấy

Như Lai gọi là

Tưởng ly dục vậy.

Này, Ānanda!

Phàm thầy Tỳ-khưu

Sống trong Phật pháp

Ngụ ở trong rừng

Hoặc nơi cội cây

Nhà trống thanh vắng

Hằng nên quán tưởng:

Niết-bàn tịch tịnh

Chấm dứt hữu vi

Diệt các sở hành

Đoạn tuyệt ái dục

Dứt bỏ phiền não

Là pháp cao thượng

Này, Ānanda!

Phép quán tưởng ấy

Như Lai gọi là

Tưởng tịch tịnh vậy.

Này, Ānanda!

Phàm thầy Tỳ-khưu

Sống trong Phật pháp

Ngụ ở trong rừng

Hoặc nơi cội cây

Nhà trống thanh vắng

Hằng nên quán tưởng:

Ái dục tham luyến

Đeo níu thế giới

Chúng là dục ái

Tham luyến cõi dục

Chấp thủ dục giới

Chúng là sắc ái

Tham luyến cõi sắc

Chấp thủ sắc giới

Chấp thủ thường kiến

Chúng là vô sắc ái

Tham luyến vô sắc

Chấp thủ vô sắc

Chấp thủ đoạn kiến

Chúng là vi tế

Phiền não, ác tâm

Phàm thầy Tỳ-khưu

Phải biết viễn ly

Chẳng nên tham luyến

Chẳng nên chấp thủ

Này, Ānanda!

Phép quán tưởng ấy

Như Lai gọi là

Tưởng không đeo níu

Tham luyến thế giới.

Này, Ānanda!

Phàm thầy Tỳ-khưu

Sống trong Phật pháp

Ngụ ở trong rừng

Hoặc nơi cội cây

Nhà trống thanh vắng

Hằng nên quán tưởng:

Các pháp hữu vi

Vô thường, biến hoại

Sinh diệt, khổ não

Phải biết nhàm chán

Sanh tâm yểm ly

Này, Ānanda!

Phép quán tưởng ấy

Như Lai gọi là

Tưởng yểm ly các hữu vi pháp.

Này, Ānanda!

Phàm thầy Tỳ-khưu

Sống trong Phật pháp

Ngụ ở trong rừng

Hoặc nơi cội cây

Nhà trống thanh vắng

Ngồi khép mắt lại

Thân hình ngay thẳng

Tâm ý chánh chơn

Tu tập thiền quán

Thở vô: Biết rõ

Thở ra: Biết rõ

Hơi thở vắn dài

Vô ra biết rõ

Hơi thở thô thiển

Nhẹ nhàng, vi tế

Thảy đều biết rõ

Những thọ và tưởng

Vi tế tâm hành

Thảy đều biết rõ

Thư thái, khinh an

Yên lặng, quân bình

Thảy đều biết rõ

Ngũ uẩn vô thường

Sinh hoại, biến diệt

Dứt trừ tình dục

Vô khổ, vô não

Giải thoát, tịch tịnh

Thảy đều biết rõ

Này, Ānanda

Phép quán tưởng ấy

Như Lai gọi là

Quán niệm hơi thở.

Này, Ānanda!

Nếu một người nào

Đi vào chỗ ngụ

Của thầy Tỳ-khưu

Gi-ri-ma-nanh-đá

Giảng giải cặn kẽ

Minh bạch, thông suốt

Mười phép quán tưởng

Bệnh nhân nghe được

Chú tâm lãnh hội

Bệnh dẫu trầm kha

Vật vã, đau đớn

Lập tức thuyên giảm.

Liền đó, này Ānanda!

Ghi nhớ nằm lòng

Mười phép quán tưởng

Thế Tôn vừa dạy

Giảng giải cho thầy

Gi-ri-ma-nanh-đá

Cặn kẽ, chi li

Minh bạch, thông suốt

Bệnh nhân nghe được

Chú tâm lãnh hội

Bệnh dẫu trầm kha

Vật vã, đau đớn

Lập tức thuyên giảm.

Do duyên khởi ấy

Bởi nguyên nhân ấy

Mười phép quán tưởng

Của đức Thế Tôn

Bi mẫn xót thương

Dành cho người bệnh

Luôn được chư Tăng

Các hàng tại gia

Thành tâm tụng đọc

Quán tưởng, nhiếp niệm

Hằng được an vui

Hằng được dứt khổ

Chúng sanh hữu tình

Khắp thảy trời người

Vô biên lợi lạc.

(Khi nào gặp nạn nước, nạn lửa hoặc những tai ương bất hạnh thì thành tâm tụng đọc kinh uy lực tối thượng dưới đây):


RATANA-SUTT’ĀRAMBHO

Paṇidhāna-to patthāya Tathāgatassa dasa pāramiyo dasa upapāramiyo dasa param’attha-pāramiyo pañca mahā-pari-ccāge tisso cariyā pacchima-bbhave gabbh’āvakkantiṃ jātiṃ abhinikkhamanaṃ padhāna-cariyaṃ bodhi-pallaṅ’ke māra vijayaṃ.

Sabb’aññuta-ññāṇa-ppaṭivedhaṃ nava lok’uttara-dhamme’ti. Sabbe’pi me Buddha-guṇe āvajjitvā Vesāliyā tīsu pākār’antaresu ti-yāma-rattiṃ parittaṃ karonto āyasmā Ānandā-thera viya kāruñña-cittaṃ upaṭṭhapetvā.

Koti-sata-hassasesu cakkavālesu Devatā yassānam paṭiggaṇhanti yañca Vesāliyaṃ pure rog’āmanussa dubbhikkha-sambhūtaṃ tividhaṃ bhayaṃ khippam’antara-dhāpesi parittaṃ tam bhaṇāmahe.

DUYÊN KHỞI

BỐ CÁO KINH TAM BẢO

Đại đức A-nan-đa

Đã phát tâm bi mẫn

Hộ niệm suốt ba canh

Ba vòng thành Vệ-xá

Niệm tất cả ân đức

Của Như Lai đại nguyện

Là mười Ba-la-mật

Mười thượng Ba-la-mật

Mười thắng Ba-la-mật

Năm pháp Đại thí xả

Ba Đại hạnh độ sinh

Trong kiếp chót xuống trần

Lâm-tỳ-ni giáng hạ

Chí xuất gia bất thối

Tu khổ hạnh bền tâm

Rồi chiến thắng Ma quân

Ngộ Nhất Thiết Liễu Trí

Chứng chín pháp siêu phàm

Chư thiên khắp các cõi

Mười muôn triệu thế giới

Đều thọ lãnh vui mừng

Kinh hộ trì uy lực

Và trong thành Vệ-xá

Những bệnh hoạn, tai ương

Đói khát cùng phi nhơn

Thảy đều mau tan biến

Tất cả đồng hỷ hoan

Uy lực kinh tối thượng

Chúng đệ tử nhất tâm

Xin trì kinh hộ niệm.

RATANA SUTTA

Yān’īdha bhūtāni samāgatāni

Bhummāni vā yāni’va antaḷikkhe

Sabbe’vabhūtā sumanā bhavantu

Atho’pi sakkacca suṇantu bhāsitaṃ.

Tasmā hi bhūtāni sametha sabbe

Mettaṃ karotha mānusiyā pajāya

Divā ca ratto ca haranti ye baliṃ

Tasmā hi ne rakkhatha appamattā.

Yaṃ kiñci vittaṃ idha vā huraṃ vā

Saggesu vā yaṃ ratanaṃ paṇītaṃ

Na no samaṃ atthi Tathāgatena

Idam’pi Buddhe ratanaṃ paṇītaṃ

Etena saccena suvatthi hotu.

Khayaṃ virāgaṃ amataṃ paṇītaṃ

Yad’ajjhagā Sakyamunī samāhito

Na tena Dhammena sam’atthi kiñci

Idam’pi Dhamme ratanaṃ paṇītaṃ

Etena saccena suvatthi hotu.

Yaṃ Buddha-seṭṭho parivaṇṇayī suciṃ

Samādhim’ānantarik’aññam’āhu

Samādhinā tena samo na vijjati

Idam’pi Dhamme ratanaṃ panītaṃ

Etena saccena suvatthi hotu.

Ye puggalā aṭṭha sataṃ pasatthā

Cattāri etāni yugāni honti

Te dakkhiṇeyyā Sugatassa Sāvakā

Etesu dinnāni maha-pphalāni

Idam’pi Saṅghe ratanaṃ paṇītaṃ

Etena saccena suvatthi hotu.

Ye su-ppayuttā manasā daḷhena

Nikkāmino Gotama sāsanamhi

Te patti-pattā amataṃ vigeyha

Laddhā mudhā nibbutiṃ bhuñjamānā

Idam’pi Saṅghe ratanaṃ paṇītaṃ

Etena saccena suvatthi hotu.

Yath’indakhīlo pathaviṃ sito siyā

Catūbhi vātebhi asampakampiyo

Tath’ūpamaṃ sappurisaṃ vadāmi yo

Ariya-saccāni avecca-passati

Idam’pi Saṅghe ratanaṃ panītaṃ

Etena saccena suvatthi hotu.

Ye ariya-saccāni vibhāvayanti

Gambhīra paññena sudesitāni

Kiñc’āpi te honti bhusa-ppamattā

Na te bhavaṃ aṭṭhamam’ādiyanti

Idam’pi Saṅghe ratanaṃ panītaṃ

Etena saccena suvatthi hotu.

Sahāvassa dassana-sampadāya

Tayassu dhammā jahitā bhavanti

Sakkāya-diṭṭhi vicikicchitañca

Sīlabbataṃ vā’pi yad’atthi kiñci

Catūh’apāyehi ca vippamutto

Cha c’ābhiṭṭhānāni abhabbo kātuṃ

Idam’pi Saṅghe ratanaṃ panītaṃ

Etena saccena suvatthi hotu.

Kiñc’āpi so kammaṃ karoti pāpakaṃ

Kāyena vācā uda cetasā vā

Abhabbo so tassa paṭicchādāya

Abhabbatā diṭṭha-padassa vuttā

Idam’pi Saṅghe ratanaṃ panītaṃ

Etena saccena suvatthi hotu.

Vana’ppagumbe yathā bhussit’agge

Gimhāna-māse paṭhamasmiṃ gimhe

Tath’ūpamaṃ Dhamma-varaṃ adesayi

Nibbāna-gāmiṃ paramaṃ hitāya

Idam’pi Buddhe ratanaṃ paṇītaṃ

Etena saccena suvatthi hotu.

Varo var’aññū varado var’āharo

Anuttaro Dhamma-varaṃ adesayi

Idam’pi Buddhe ratanaṃ panītaṃ

Etena saccena suvatthi hotu.

Khīnaṃ purāṇaṃ navaṃ n’atthi sambhavaṃ

Viratta-citt’āyatike bhavasmiṃ

Te khīṇa-bījā aviruḷhi chandā

Nibbanti dhīrā yathā yaṃ padīpo

Idam’pi Saṅghe ratanaṃ panītaṃ

Etena saccena suvatthi hotu.

Yān’īdha bhūtāni samāgatāni

Bhummāni vā yāni’va antaḷikkhe

Tathāgataṃ deva-manussa-pūjitaṃ

Buddhaṃ namassāma suvatthi hotu.

Yān’īdha bhūtāni samāgatāni

Bhummāni vā yāni’va antaḷikkhe

Tathāgataṃ deva-manussa-pūjitaṃ

Dhammaṃ namassāma suvatthi hotu.

Yān’īdha bhūtāni samāgatāni

Bhummāni vā yāni’va antaḷikkhe

Tathāgataṃ deva-manussa-pūjitaṃ

Saṅghaṃ namassāma suvatthi hotu.

KINH TAM BẢO

(Chính Kinh)

Phàm chúng thiên nhơn nào

Cư ngụ trên địa cầu

Hoặc hư không trú xứ

Đã vân tập về đây

Phát sanh lòng hoan hỷ

Chánh tâm và thành ý

Lắng nghe lời dạy này.

Tất cả chúng thiên nhơn

Hãy bi mẫn, đồng tâm

Lòng từ luôn rộng mở

Năng chuyên cần gia hộ

Đối với nữ, nam nào

Ngày đêm thường bố thí.

Phàm những tài sản

Đời này hay đời sau

Ngọc báu hoặc trân châu

Có cùng khắp thiên giới

Nhưng chẳng gì sánh nổi

Đức Thiện Thệ Như Lai

Chính Phật Bảo, như vậy

châu báu thù diệu

Mong với sự thật này

Được sống chơn hạnh phúc.

Ly dục diệt phiền não

Pháp diệu thù bất tử

Phật Thích Ca Mâu Ni

Bậc Tịch Tịnh vô vi

Trong thiền chứng ngộ Pháp

Chẳng pháp nào sánh nổi

Chính Pháp Bảo, như vậy

châu báu thù diệu

Mong với sự thật này

Được sống chơn hạnh phúc.

Bậc Vô Thượng Chánh Giác

Hằng ca ngợi pháp thiền

Trong sạch, không gián đoạn

Chẳng thiền nào sánh nổi

Chính Pháp Bảo, như vậy

châu báu thù diệu

Mong với sự thật này

Được sống chơn hạnh phúc.

Thánh Bốn Đôi Tám Vị

Bậc thiện hằng tán dương

Đệ tử đấng Thiện Thệ

Xứng đáng được cúng dường

Chính Tăng Bảo, như vậy

châu báu thù diệu

Mong với sự thật này

Được sống chơn hạnh phúc.

Các Ngài tâm kiên cố

Ly dục, sống chánh đạo

Khéo chơn chánh thiện hành

Lời Phật Gotama

Chứng đạt được quả vị

Thể nhập đạo bất tử

Hưởng tịch tịnh dễ dàng

Chính Tăng Bảo, như vậy

châu báu thù diệu

Mong với sự thật này

Được sống chơn hạnh phúc.

Ví như cột trụ đá

Khéo y tựa lòng đất

Dẫu gió bão bốn phương

Chẳng thể nào lay động

Ta nói bậc Chơn Nhơn

Liễu ngộ Tứ Thánh Đế

Cũng tự tại, bất động

Trước tám pháp thế gian

Chính Tăng Bảo, như vậy

châu báu thù diệu

Mong với sự thật này

Được sống chơn hạnh phúc.

Bậc Thánh Tu Đà Huờn

Thấu triệtThánh Đế

Bởi thậm thâm trí tuệ

Mà đức Chuyển Pháp Vương

Đã khéo giảng, khéo dạy

Các Ngài dù phóng dật

Cũng chẳng thể tái sanh

Nhiều hơn trong bảy kiếp

Chính Tăng Bảo, như vậy

châu báu thù diệu

Mong với sự thật này

Được sống chơn hạnh phúc.

Nhờ vững chắc Chánh Kiến

Nhờ sáng suốt Chánh Tri

Đoạn lìa ba trói buộc

thân kiến, hoài nghi

Luôn cùng giới cấm thủ

Do vậy, chính các Ngài

Ra khỏi bốn đọa xứ

Không làm sáu trọng tội

Chính Tăng Bảo, như vậy

châu báu thù diệu

Mong với sự thật này

Được sống chơn hạnh phúc.

Bậc Thánh Tu Đà Huờn

Dẫu phạm lỗi vô tâm

Bằng ý, lời hay thân

Chẳng bao giờ khuất lấp

Bởi vì đức tính này

Được gọi là Thấy Pháp

Chính Tăng Bảo, như vậy

châu báu thù diệu

Mong với sự thật này

Được sống chơn hạnh phúc.

Ví như cây trong rừng

Đâm chồi đầu mùa hạ

Cũng vậy, Đức Thế Tôn

Thuyết giảng Pháp Siêu Việt

Pháp đưa đến Niết-bàn

Tối thượng, vô năng thắng

Lợi lạc chúng hữu tình

Chính Phật Bảo, như vậy

châu báu thù diệu

Mong với sự thật này

Được sống chơn hạnh phúc.

Đức Phật, Bậc Vô Thượng

Liễu thông Pháp Vô Thượng

Ban bố Pháp Vô Thượng

Chuyển đạt Pháp Vô Thượng

Tuyên thuyết Pháp Vô Thượng

Chính Phật Bảo, như vậy

châu báu thù diệu

Mong với sự thật này

Được sống chơn hạnh phúc.

Nghiệp cũ đã chấm dứt

Nghiệp mới không tạo nên

Nhàm chán kiếp lai sinh

Chủng tử, dục đoạn tận

Ví như ngọn đèn tắt

Bậc Trí chứng Niết-bàn

Chính Tăng Bảo, như vậy

châu báu thù diệu

Mong với sự thật này

Được sống chơn hạnh phúc.

Phàm chúng thiên nhơn nào

Cư ngụ trên địa cầu

Hoặc hư không trú xứ

Đã vân tập về đây

Phát sanh lòng hoan hỷ

Chánh tâm và thành ý

Hãy đảnh lễ Đức Phật

Đã như thật xuất hiện

Được chư thiên, loài người

Thường cúng dường, tôn trọng

Mong với sự thật này

Được sống chơn hạnh phúc.

Phàm chúng thiên nhơn nào

Cư ngụ trên địa cầu

Hoặc hư không trú xứ

Đã vân tập về đây

Phát sanh lòng hoan hỷ

Chánh tâm và thành ý

Hãy đảnh lễ Đức Pháp

Đã như thật xuất hiện

Được chư thiên, loài người

Thường cúng dường, tôn trọng

Mong với sự thật này

Được sống chơn hạnh phúc.

Phàm chúng thiên nhơn nào

Cư ngụ trên địa cầu

Hoặc hư không trú xứ

Đã vân tập về đây

Phát sanh lòng hoan hỷ

Chánh tâm và thành ý

Hãy đảnh lễ Đức Tăng.

Đã như thật xuất hiện

Được chư thiên, loài người

Thường cúng dường, tôn trọng

Mong với sự thật này

Được sống chơn hạnh phúc.


NHỮNG BÀI KỆ VÔ ÚY HỘ TRÌ

(5 bài kệ sau đây, chư Tăng thường tụng đọc chúc phúc an lành cho chư thí chủ - nhưng nếu cư sĩ có quy giới và thành tâm, có thể đọc tụng để mang đến an lành cho bà con, quyến thuộc cùng các gia đình bằng hữu.)

JAYA-PARITTA-GĀTHĀ

Mahā-kāruṇiko nātho

Hitāya sabba pāṇinaṃ

Pūretvā pāramī sabbā

Patto sambodhim-uttamaṃ

Etena sacca-vajjena

Hotu te jaya-maṅ’galam.

Jayanto bodhiyā mūle

Sakyānaṃ nandi-vaḍḍhano

Evaṃ tvaṃ vijayo hohi

Jayassu jaya-maṅgale

Aparājita-pallaṅke

Sīse pathavi-pokkhare.

Abhiseke sabba-Buddhānaṃ

Agga-ppatto pamodati

Su-nakkhattaṃ su-maṅgalaṃ

Su-pabhātaṃ su-h-uṭṭhitaṃ

Su-khaṇo su-muhutto ca

Su-yiṭṭhaṃ brahma-cāsisu.

Padakkhiṇaṃ kāya-kammaṃ

Vācā-kammaṃ padakkhiṇaṃ

Padakkhiṇaṃ mano-kammaṃ

Paṇidhī te padakkhiṇā

Padakkhiṇāni katvāna

Padakkhiṇāni katvāna

Labhant’atthe padakkhiṇe.

KỆ HỘ TRÌ TỐI THẮNG

Hồng ân đức Chánh Biến Tri

Là bậc cứu khổ, đại bi khó lường

Hành Ba-la-mật phi thường

Lợi ích cao cả sáu đường chúng sanh

Hôm kia, Chánh Giác viên thành

Chứng quả tối thượng, vô sanh luân hồi

Do nhờ chân thật thành lời

Cầu cho hạnh phúc bao người thiện tâm.

Do nhờ chiến thắng ma quân

Bồ đoàn kết cỏ, bảo trân sáng ngời

Địa cầu rúng động từng hồi

Bảo tọa bất thối, ma trời hoảng kinh

Thích Ca dòng tộc nghiêng mình

Vui mừng, cung kỉnh, phước sinh lộc chồi

Đăng quang, sen nở Phật ngồi

Tự mình, tự thắng - cầu người lạc an!

Giờ nào ba nghiệp chu toàn

Cả thân khẩu ý nhẹ nhàng lắng trong

Là giờ hoàng đạo tươi hồng

Là sao hạn tốt, cầu mong là thành

Là giờ may mắn, an lành

Cúng dường phạm hạnh, phát sanh phước vàng.

Là ngày thân nghiệp huy hoàng

Là ngày khẩu nghiệp vinh quang chói ngời

Là ngày ý nghiệp tuyệt vời

Thịnh vượng, phát đạt đúng thời trổ hoa.

Chúc cầu thiện tín mọi nhà

Bằng hữu, quyến thuộc gần xa toại lòng

Vô bệnh, ít não, khổ không

An vui, hạnh phúc, phước hồng đầy vai

Tiến tu Phật đạo miệt mài

Nguyện vọng nhiêu ích, lợi tài mãn sung

Mãn sung thiện pháp đi cùng

Vào dòng bất thối, ngự chung thánh tòa!

ABHAYA-PARITTA-SUTTA

Yaṃdu-nnimittaṃ ava-maṅgalañca

Yo c’āmanāpo sakuṇassa saddo

Pāp’āgho du-ssupinaṃ akantaṃ

Buddh’ānubhāvena vinassamentu.

Yaṃdu-nnimittaṃ ava-maṅgalañca

Yo c’āmanāpo sakuṇassa saddo

Pāp’āgho du-ssupinaṃ akantaṃ

Dhamm’ānubhāvena vinassamentu.

Yaṃdu-nnimittaṃ ava-maṅgalañca

Yo c’āmanāpo sakuṇassa saddo

Pāp’āgho du-ssupinaṃ akantaṃ

Saṅgh’ānubhāvena vinassamentu.

Dukkha-ppattā ca ni-ddukkhā

Bhaya-ppattā ca ni-bbhayā

Soka-ppattā ca ni-ssokā

Hontu sabbe-pi pāṇino

Etā-vatā ca amhehi

Sambhataṃ puñña-sampadaṃ

Sabbe dev’ānumodantu

Sabba sampatti-siddhiyā.

Dānaṃ dadantu saddhāya

Sīlaṃ rakkhantu sabbadā

Bhāvan’ābhiratā hontu

Gacchantu devat’āgatā.

Sabbe Buddhā bala-ppattā

Paccekānañca yam balaṃ

Arahantānañca tejena

Rakkhaṃ bandhāmi sabbaso.

VÔ ÚY KỆ HỘ TRÌ

Do nhờ Phật Bảo uy linh

Uy đức Pháp Bảo quang minh đời đời

Uy đức Tăng Bảo rạng ngời

Những điều bất hạnh kịp thời tránh xa

Gian nguy, bất hảo, ác tà

Điềm triệu mộng mị xấu xa chẳng còn

Tiếng gào điểu, thú bi thương

Những điều bất mãn, bất tường tiêu tan

Khổ đau, sợ hãi, hung tàn

Ưu sầu, phiền muộn hoàn toàn lặng yên.

Cầu xin hộ pháp chư thiên

Chở che, nâng đỡ mọi miền chúng sanh

Ngưỡng mong thiện sự tác thành

Các ngài hoan hỷ phước lành chúng tôi

Từ tâm, bác ái vun bồi

Giàu lòng tín thí, trời người lạc an

Giới điều, nết hạnh nghiêm trang

Tinh cần tu niệm, vẹt màn vô minh.

Chư thiên hộ pháp hiển linh

Các ngài đi đến phỉ tình hân hoan

Uy đức Thánh chúng Thinh Văn

Uy đức Độc Giác công năng diệu kỳ

Uy đức của đấng Toàn Tri

Con nguyền thủ hộ, duy trì từ đây.

ĀṬĀNĀṬIYA-PARITTA-GĀTHĀ

Sakkatvā Buddha-ratanaṃ

Osadhaṃ uttamaṃ varaṃ

Hitaṃ deva-manussānaṃ

Buddha-tejena sotthinā

Nassant’upaddavā sabbe

Dukkhā vūpasamentu te.

Sakkatvā Dhamma-ratanaṃ

Osadhaṃ uttamaṃ varaṃ

Pariḷāh’upasamanaṃ

Dhamma-tejena sotthinā

Nassant’upaddavā sabbe

Bhayā vūpasamentu te.

Sakkatvā Saṅgha-ratanaṃ

Osadhaṃ uttamaṃ varaṃ

Āhuneyyaṃ pāhuneyyaṃ

Saṅgha-tejena sotthinā

Nassant’upaddavā sabbe

Rogā vūpasamentu te.


KỆ HỘ TRÌ ĀṬĀNAṬIYA

Bao điều nguy khốn tiêu tan

Khổ não yên lặng, bình an cho người

Ân uy Phật Bảo cao vời

Vì lòng tôn kính, trọn đời tựa nương

Như thang linh dược phi thường

Thảy đều lợi lạc, mười phương trời, người.

Bao điều nguy khốn tiêu tan

Lo sợ yên lặng, bình an cho người

Ân uy Pháp bảo cao vời

Vì lòng tôn kính, trọn đời tựa nương

Như thang linh dược phi thường

Thảy đều lợi lạc, mười phương trời, người.

Bao điều nguy khốn tiêu tan

Lo sợ yên lặng, bình an cho người

Ân uy Tăng bảo cao vời

Vì lòng tôn kính, trọn đời tựa nương

Như thang linh dược phi thường

Thảy đều lợi lạc, mười phương trời, người.

RATANA-GĀTHĀ

Yaṃ kiñci ratanaṃ loke

Vijjati vividhaṃ putthu

Ratanaṃ Buddha-samaṃ n’atthi

Tasmā sotthī bhavantu te.

Yaṃ kiñci ratanaṃ loke

Vijjati vividhaṃ putthu

Ratanaṃ Dhamma-samaṃ n’atthi

Tasmā sotthī bhavantu te.

Yaṃ kiñci ratanaṃ loke

Vijjati vividhaṃ putthu

Ratanaṃ Saṅgha-samaṃ n’atthi

Tasmā sotthī bhavantu te.

KỆ CHÂU BÁU

Đầy tràn châu báu thế gian

Nhiều thứ, nhiều loại quý sang, chói ngời

Muôn hình, muôn vẻ tuyệt vời

Đâu bằng Phật Bảo trên đời hiện nay

Nguyện cho thiện tín quanh đây

Gia đình, quyến thuộc tròn đầy phước duyên.

Đầy tràn châu báu thế gian

Nhiều thứ, nhiều loại quý sang, chói ngời

Muôn hình, muôn vẻ tuyệt vời

Đâu bằng Pháp Bảo trên đời hiện nay

Nguyện cho thiện tín quanh đây

Gia đình, quyến thuộc tròn đầy phước duyên.

Đầy tràn châu báu thế gian

Nhiều thứ, nhiều loại quý sang, chói ngời

Muôn hình, muôn vẻ tuyệt vời

Đâu bằng Tăng Bảo trên đời hiện nay

Nguyện cho thiện tín quanh đây

Gia đình, quyến thuộc tròn đầy phước duyên.


KỆ HỒI HƯỚNG

Khắp miền tịnh xá quanh đây

Ở nơi đền tháp, gốc cây Bồ-đề

Chư thiên trú xứ liền kề

Cúng dường pháp thí, đề huề hưởng chung

Phước tâm, phước trí đi cùng

Các ngài che chở một vùng an sinh

Hộ trì Tăng chúng quang vinh

Thượng, trung hạ lạp, hạnh minh một tòa

Với cùng cận sự gần xa

Các hàng tín thí, chủ gia lòng lành

Thôn làng, châu quận, thị thành

Quan quyền, lãnh đạo thiện sanh đạo mầu

Chúng sanh khắp cả địa cầu

Noãn thai thấp hóa - khổ sầu dần vơi

Do ân chánh pháp trên đời

Dẫn đến giải thoát, trời người phúc duyên

Nguyện cho sanh chúng các miền

Tu hành tinh tấn, não phiền tiêu tan

Cầu cho Pháp Bảo diệu toàn

Trường tồn bất hoại, bốn hàng đồng tu

Mỗi ai giới pháp công phu

Đều y như vậy, xuân thu thanh bình

Cầu cho Tăng chúng trí minh

Lục hòa, Tứ nhiếp đạo tình thanh cao

An vui lợi lạc xiết bao

Tựu thành viên mãn ước ao kịp thì

Cầu xin Pháp Bảo hộ trì

Những người hành đạo, giới nghi đủ đầy

Hưng thịnh, tiến hóa đời này

Pháp khéo thuyết giảng, từ nay lên đường!

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
10/08/2011(Xem: 45225)
18/04/2016(Xem: 26554)
02/04/2016(Xem: 10036)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)