Phẩm 7 Thiện Hạnh

23/07/20193:16 CH(Xem: 843)
Phẩm 7 Thiện Hạnh

KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG
Tôn giả Pháp Cứu (Dharmatrāta) tuyển soạn

 Nguyên Giác dịch và ghi nhận
Nhà xuất bản Ananda Viet Foundation

Phẩm 7
THIỆN HẠNH
_____________________________________

 

Ghi nhận: Đức Phật dạy là phải lìa các pháp bất thiện nơi thân, khẩu và ý. Đồng thời hãy giữ thiện hạnh nơi thân, lời nói và tâm ý sẽ đạt được bốn pháp vô lượng (bài kệ 5); bản ghi chú của Sparham viết rằng đó là từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng. Người luôn luôn giữ thiện hạnh nơi thân, lời nói và tâm ý rồi sẽ giải thoát, xa lìa sầu khổ; nghĩa là, theo các bài kệ 7-11, khi liên tục phòng hộ thân, khẩu và ý (còn hiểu là phòng hộ 12 xứ) là đủ để giải thoát, không cần tu gì thêm.

 

 

1 Người lìa pháp bất thiện nơi thân, giữ thiện hạnh nơi thân, giữ giới nơi thân, sẽ không phạm tội về thân.

 

2 Người lìa pháp bất thiện nơi lời nói, giữ thiện hạnh nơi lời, giữ giới nơi lời, sẽ không phạm tội về lời nói.

 

3 Người lìa pháp bất thiện nơi tâm ý, giữ thiện hạnh nơi ý, giữ giới nơi ý, sẽ không phạm tội về tâm ý.

 

4 Người lìa pháp bất thiện nơi thân, nơi lời nói, nơi tâm ý – là đã xa lìa tất cả các pháp bất thiện.

 

5 Người giữ thiện hạnh nơi thân, lời nói và tâm ý sẽ đạt được bốn pháp vô lượng.

 

6 Người giữ thiện hạnh nơi thân, lời nói và tâm ý sẽ đạt được hạnh phúc vô lượng nơi cõi này và cõi sau.

 

7 Người trí khéo phòng hộ thân sẽ không bị gì làm nguy hại; người này tới nơi bất tử, nơi không sầu khổ.

 

8 Người trí khéo phòng hộ lời nói sẽ không bị gì làm nguy hại; người này tới nơi bất tử, nơi không sầu khổ.

 

9 Người trí khéo phòng hộ tâm ý sẽ không bị gì làm nguy hại; người này tới nơi bất tử, nơi không sầu khổ.

 

10 Người kiên tâm liên tục phòng hộ thân, lời nói, tâm ý; khi người kiên tâm khéo phòng hộ tất cả pháp, người này tới nơi bất tử, nơi không sầu khổ..

 

11 Sẽ tốt lành khi phòng hộ thân, phòng hộ lời nói, phòng hộ tâm ý; Tỳ kheo phòng hộ tất cả sẽ xa lìa khổ.

 

12 Lời nói cẩn trọng, tâm ý khéo phòng hộ, thân không làm ác – Đức Phật dạy hãy giữ ba pháp như thế. 

 

Hết Phẩm 7, về Thiện Hạnh

Tạo bài viết
Với người Bhutan, Phật giáo không chỉ là một tôn giáo mà đơn giản là triết lý thấm đấm trong văn hóa, lối sống và từng nếp nghĩ của đời sống thường nhật. Trong các nghi thức tâm linh, người Bhutan rất coi trọng nghi thức tang lễ, nếu không muốn nói là coi trọng nhất bởi vì cái chết không chỉ đánh dấu sự rời bỏ của thần thức mà còn khởi đầu của tiến trình tái sinh.
Ba tháng Hạ an cư đã qua, Tăng tự tứ cũng đã viên mãn, và tháng Hậu Ca-đề cũng bắt đầu. Đây là thời gian mà một số điều Phật chế định được nới lỏng để cho chúng đệ tử có thể bổ túc những nhu cầu thiếu sót trong đời sống hằng ngày. Cùng chung niềm vui của bốn chúng, nương theo uy đức Tăng-già, tôi kính gởi đến Chư Tôn đức lời chúc mừng đã hoàn mãn ba tháng tĩnh tu trong nguồn Pháp lạc tịnh diệu, phước trí tư lương sung mãn.
Coronavirus đang chia rẽ người dân Mỹ trong đó có cộng đồng Phật tử Việt. Người đệ tử Phật phải thường quán niệm: an hòa ở đâu và làm sao giữ đƣợc. Những tranh luận từ quan điểm, nhận thức, định kiến đã tạo nên nhiều xung đột, bất hòa và bạo loạn. Khẩu nghiệp trong thời điểm hiện nay cần được chú tâm tu luyện. Học biết yên lặng khi cần và tranh luận trong chừng mực nhưng phải mang đến sự an hòa. ... Giáo Hội kêu gọi chư Thiện Tín, Cư sỹ, Phật tử và đồng hương thật Định tĩnh, Sáng suốt trước đại dịch hiện nay. Chúng ta cùng chắp tay nguyện với lòng: Chúng con sẽ vượt qua. Nƣớc Mỹ sẽ vượt qua. Và Thế giới sẽ vượt qua. Mùa Vu Lan năm nay tuy có hoang vắng trong các sinh hoạt Phật giáo nhưng ta vẫn tràn đầy năng lực, một năng lực cần thiết để vượt qua đại dịch và khốn khó hiện nay.