Phẩm 21 Như Lai

23/07/20193:21 CH(Xem: 1968)
Phẩm 21 Như Lai

KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG
Tôn giả Pháp Cứu (Dharmatrāta) tuyển soạn

 Nguyên Giác dịch và ghi nhận
Nhà xuất bản Ananda Viet Foundation

 

Phẩm 21

NHƯ LAI

 ____________________________________________

 

 

Ghi nhận: Phẩm này ca ngợi chư Phật ba đời, trong các thời quá khứ, hiện tạivị lai. Bài kệ số 10 nói rằng kẻ không tin lời Đức Phật dạy là kẻ ngu, rồi sẽ sầu khổ y như thương buôn lạc vào đất của các chúng sinh huyền thoại có tên chung là Rākshasīs, trong truyện cổ Ấn Độ chuyên tìm giết trẻ em sơ sinh. Bản dịch Rockhill ghi rằng các chúng sinh Rākshasīs được Đại sư Huyền Tráng khi Tây du thỉnh kinh có ghi lại, nhưng bản dịch Iyer chỉ dịch đơn giản là female demons (ma nữ), và bản dịch Sparham dịch là cannibals (các chúng sinh ăn thịt người); hiểu ngắn gọn, không tin (và không tu) lời Đức Phật dạy sẽ rơi vào lưới ma. Kế tiếp, bài kệ số 11 nói rằng người tin vào Phật pháp và có trí tuệ sẽ sang thế giới khác (giải thoát như thương buôn được cứu khỏi hiểm nạn nhờ ngựa thần “Might of a Cloud” (dịch thoát ý: Phi Vân Mã) tới chở đi. Có thể đây cũng là cội nguồn hình ảnh “mây pháp” (pháp vân) từ hư không (tự tánh các pháp) hiện ra để cứu chúng sinh…   

 

 

1 Trong thế giới này, ta đã biết tất cả, đã chinh phục tất cả, đã lìa tất cả pháp hữu vi. Ta đã xả ly tất cả, đã đoạn tận tham, đã giải thoát toàn triệt, đã đắc trí tuệ viên mãn. Không còn ai có thể dạy ta nữa.

 

2 Ta là Như Lai, là người thầy cao nhất. Ta đã hiểu biết hết tất cả, đã đạt sức mạnh cao nhất, đã đắc trí tuệ viên mãn từ do chính ta hiểu thấu. Ta là bậc tối thượng, không còn ai ngang bằng. Không còn ai có thể dạy ta nữa.

 

3 Ta là A La Hán của thế giới; trong cõi này, ta là tối thượng; trong cõi trời và người, ta đã chinh phục tất cả ma quân. Không ai khác như ta, không ai có thể là thầy ta; khắp cõi này, ta đã đắc trí tuệ viên mãn và là tối thắng.

 

4 Ta đã thấy tịch diệt tất cả nhiễm ô; tương tự trước ta là tất cả cổ Phật, những bậc chiến thắng trong thời quá khứ. Ta đã vượt thắng tất cả tội lỗi; ta là một vị Phật.

 

5 Ta đã chinh phục tất cả các pháp bất thiện, ta là toàn trí, là bậc giác ngộ toàn triệt, đã vượt qua bờ tham ái. Ta đã đạt Niết bàn. Không còn ai có thể dạy ta nữa.

 

6 Ta đi tới thành Vāraṇasi để đánh lên Trống Pháp cho những người tới giờ vẫn chưa biết [pháp], để xoay Bánh Xe Pháp chưa từng ai chuyển trong thế giới này.

 

7 Các bậc Như Lai toàn trí đã lấy sự nghiệp hoằng pháp chinh phục cõi này; Những ai học được chánh pháp sẽ trở thành những vị tôn kính trong cõi này.

 

8 Các cõi trời và người đều vui mừng đối với những bậc Giác Ngộ Toàn Triệt, đã kết thúc chuỗi sinh tử luân  hồi, an trú trong trí tuệ tối thượng, tinh tấn không rời thiền định, hỷ lạc trong bình an Niết bàn

 

9 Tất cả Phật quá khứ, Phật tương lai, và vị Phật hiện tại dạy pháp cứu nhân loại thoát khổ. Để tôn kính Chánh pháp cho tất cả chúng sinh quá khứ, hiện tạivị lai, đây là Đại chánh pháp của tất cả các bậc giác ngộ. Ai biết tự quan tâm trong cõi này, ai muốn đạt tới toàn thiện, hãy tôn kính chư Phật và Chánh pháp.

 

10 Kẻ ngu không tin lời Đức Phật dạy, rồi sẽ sầu khổ, như thương buôn lạc vào đất của các ma nữ Rākshasīs.

 

11 Người trí tuệ và tin vào Phật pháp sẽ tới bình an nơi thế giới khác, như các thương buôn được ngựa thần cỡi mây tới cứu ra khỏi đất dữ.

 

12 Nhờ hiểu tận tường về an lạc và về giá trị của tịch lặng không dính mắc, và nhờ sống với hai phương diện đó, các vị Như Lai tối thượng giác ngộ toàn triệt, đẩy lui bóng tối, bước qua bờ bên kia và là bậc Thế Tôn.

 

13 Như Lai đã đạt trí tuệ viên mãn, giải thoát viên mãn, hết mọi nhiễm ô, từ bi muốn cứu tất cả chúng sinh rời nạn dữ, lìa sinh tử, chỉ chúng sinh vào đường an lạc.

14-15 Như người đã tới đỉnh núi, có thể nhìn thấy khắp cõi người; tương tự, những vị trí tuệ và xa lìa khổ có thể vượt trên cõi an lạc của chư thiên, từ đó nhìn xuống thấy phận người cứ mãi sống chếtsầu khổ, nên mở cửa [pháp] để cứu độ. Hỡi những ai nghe pháp, hãy tự giải thoát ra khỏi tất cả ngờ vựcbất tín.  

 

Hết Phẩm 21, về Như Lai

Tạo bài viết
Thể cách nhà sư buộc phật tử chắp tay nghinh đón thế quyền như nghinh đón chư Tăng rất khó coi. Quan chức vui gì khi có những nhà sư xu nịnh trắng trợn
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Đại Tường, nhân ngày giỗ mãn tang cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, với sự hiện diện của hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử.
Vào thứ Tư, ngày 16-5 vừa qua, Nhà Trắng đã tổ chức lễ Vesak lần thứ hai để kỷ niệm sự kiện đản sinh, thành đạo và nhập diệt của Đức Phật. Năm ngoái là dấu mốc đầu tiên Đại lễ Vesak được đưa vào để tổ chức tại Nhà Trắng khi các đại diện từ ba truyền thống Phật giáo lớn tề tựu cùng nhau để thắp nến và cầu nguyện nhân ngày lễ đặc biệt này.