Tiểu Sử Vắn Tắt Đức Jamgon Kongtrul Lodro Thaye

24/06/202012:17 CH(Xem: 2103)
Tiểu Sử Vắn Tắt Đức Jamgon Kongtrul Lodro Thaye

TIỂU SỬ VẮN TẮT ĐỨC JAMGON KONGTRUL LODRO THAYE
Alak Zenkar Rinpoche[1] soạn | Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ

 

Đức Jamgon Kongtrul Lodro Thaye
Đức Kongtrul Yonten Gyatso (1813-1899) tôn quý chào đời trong thung lũng ẩn giấu Rongyap, nằm ở phía trước Pema Lhartse ở Drida Zelmogang thuộc miền Đông Tây Tạng, trong năm Thủy Dậu thuộc chu kỳ sáu mươi năm thứ mười bốn.

Cha của Ngài là ông Tendzin Yungdrung thuộc dòng họ Khyung hoàng gia với những hành giả thành tựu và mẹ của Ngài là bà Yogini Tashi Tso.

Lên năm tuổi, Ngài nghiên cứu những điều căn bản về bảng chữ cái và các điểm khác. Sau đấy, từ năm mười tuổi, Ngài bắt đầu nghiên cứu sâu rộng với tinh thần không bộ phái, thọ nhận các giáo lý từ nhiều bậc thầy tâm linh của các truyền thống khác nhau, bao gồm Đức Gyurme Thutob Namgyal của Tu viện Zhechen, Đức Tai Situ Pema Nyinche Wangpo và Đức Jamyang Khyentse Wangpo[2]. Ngài đã nghiên cứu tất cả các ngành khoa học chung, chẳng hạn ngữ pháp Phạn ngữ, lô-gic và nhận thức luận (pramana), hội họa và thủ công, y học cùng nhiều môn khác; và Ngài đã nghiên cứu, quán chiếuthiền định về tất cả những chủ đề đặc biệt của việc nghiên cứu, bao gồm Trung Quán, Bát Nhã, Luật Tạng và A-tì-đạt-ma-câu-xá-luận của thừa đặc điểm cũng như các Mật điển, luận giải (agama) và chỉ dẫn cốt tủy (upadesa) của Mật thừa, từ cả truyền thống Kama và Terma cũng như cả Cựu DịchTân Dịch.

Để cung cấp chỉ dẫn cho những đệ tử may mắn, Ngài biên soạn và chỉnh sửa tuyển tập chín mươi tập gồm các bản văn nổi tiếng là “Năm Kho Tàng Vĩ Đại”:

1. Kho Tàng Kiến Thức Phổ Quát, thứ phát lộ rõ ràng nền tảng, con đường và kết quả cho toàn bộ Kinh điểnMật điển, từ những con đường của các ngành khoa học phổ biến cho đến Đại Viên Mãn Atiyoga, đỉnh cao của chín thừa trong cách tiếp cận đặc biệt.

2. Kho Tàng Chỉ Dẫn Quý Báu, một sự kết tập những quán đỉnh chín muồichỉ dẫn giải thoát sâu xa nhất thuộc tám cỗ xe lớn của truyền thừa thực hành.

3. Kho Tàng Mật Chú Kagyu, một trích yếu về các nghi lễ Mandala, quán đỉnh chín muồichỉ dẫn giải thoát, chẳng hạn Yangdak, Phổ Ba Kim CươngĐại Uy Đức Kim Cương từ pho Nyingma Kama và các pho Mật điển từ những truyền thừa Tân Dịch của Đức Marpa và Ngok.

4. Kho Tàng Terma Quý Báu, thứ cô đọng tinh túy đại dương các Terma sâu xa trong trường phái Nyingma.

5. a) Kho Tàng Đặc Biệt, thứ chứa đựng những kho tàng bí mật độc đáo về những phát lộ Terma sâu xa của chính Ngài.

b) Kho Tàng Giáo Lý Mở Rộng, thứ bao gồm nhiều tác phẩm liên quan khác nhau, chẳng hạn những lời tán thánlời khuyên, cũng như các biên soạn về y học, khoa học và v.v.

Bên cạnh đó, Ngài đã hiến dâng trọn đời cho việc giảng dạy và hoằng dương Giáo Pháp, bằng cách ban các quán đỉnh, chỉ dẫn, lời khuyênkhẩu truyền cho cả Kinh điểnMật điển, Kama và Terma, Cựu DịchTân Dịch, không có bất cứ thiên kiến bộ phái nào.

Cuối cùng, năm 87 tuổi, sự hiển bày vật lý của Ngài tan hòa vào hư không tuyệt đối.

Các đệ tử của Ngài bao gồm những bậc trì giữ truyền thừa từ trường phái Kagyu, đứng đầu là Đức Karmapa thứ mười bốn và mười lăm cùng Đức Tai Situpa thứ mười và mười một, cũng như những đạo sư của truyền thống Sakya và Ngor, bao gồm Jamyang Loter Wangpo và Choje Kunga Jamyang, những bậc trì giữ giáo lý Cựu Dịch bao gồm Mipham Jamyang Namgyal[3] và Terton Lerab Lingpa[4] và chư đạo sư từ truyền thống Riwo Gendenpa, bao gồm Gyurme Khenpo Yeshe Gongphel và Drakyab Dongtrul Khechok Ngawang Damcho Gyatso. Nói ngắn gọn, các đệ tử của Ngài nhiều vô số và đến từ khắp nơi của Tây Tạng, từ các tỉnh U và Tsang ở miền Trung Tây Tạng cũng như từ các vùng thượng, trung và hạ của miền Đông Tây Tạng.

Thubten Nyima soạn.

 

Adam Pearcey chuyển dịch sang Anh ngữ năm 2005.

Nguồn Anh ngữ: https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/alak-zenkar/kongtrul-biography.

Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ.

Tạo bài viết