Mục Lục

26/10/201012:00 SA(Xem: 10253)
Mục Lục

Đại Tạng Kinh Việt Nam
KINH TIỂU BỘ TẬP VI
Khuddhaka Nikàya
Hoà Thượng Thích Minh Châu
Giáo sư Trần Phương Lan dịch Việt - Phật Lịch 2545- 2001
Chuyện Tiền Thân Đức Phật (III) Jàtaka

Mục lục

[01]

Chương III (tiếp theo)

Phẩm Ba Bài Kệ

264. Chuyện đại vương Panàda (Tiền thân Mahà Panàda)
265. Chuyện mũi tên (Tiền thân Khurappa)
266. Chuyện con ngựa quí Tốc Như Phong (Tiền thân Vàtagga Sindhava)
267. Chuyện con cua (Tiền thân Kakkatà)
268. Chuyện kẻ làm hại vườn (Tiền thân Àràma Dùsa)
269. Chuyện nàng Sujàta (Tiền thân Sujàta)
270. Chuyện con cú (Tiền thân Ulùka)
271. Chuyện kẻ làm bẩn giếng nước (Tiền thân Udapàna Dùsaka)
272. Chuyện con cọp (Tiền thân Vyaggha)
273. Chuyện con rùa (Tiền thân Kacchapa)

[02]

274. Chuyện tham ăn (Tiền thân Lola)
275. Chuyện tham ăn (Tiền thân Lola)
276. Chuyện chánh pháp nước Kuru (Tiền thân Kurrudhamma)
277. Chuyện chim bồ câu (Tiền thân Romaka)
278. Chuyện con trâu (Tiền thân Mahisa)
279. Chuyện con hạc (Tiền thân Satapatta)
280. Chuyện kẻ phá hư giỏ (Tiền thân Puta-Dùsaka)

[03]

281. Chuyện trái xoài chính trung (Tiền thân Abbhantara)
282. Chuyện điều tốt nhất (Tiền thân Seyya)
283. Chuyện con heo rừng của thợ mộc (Tiền thân Vaddaki-Sùkura)
284. Chuyện vận may (Tiền thân Siri)
285. Chuyện heo rừng trong hang thủy tinh (Tiền thân Manisùkura)

[04]

286. Chuyện con heo liên căn (Tiền thân Sàlùka)
287. Chuyện chê bai lợi nhuận (Tiền thân Làbha Garaha)
288. Chuyện xâu cá (Tiền thân Macch-Uddàna)
289. Chuyện mong ước khác nhau (Tiền thân Nàna-Chanda)
290. Chuyện thử thách giới đức (Tiền thân Vìnansa)
291. Chuyện cái bát thần (Tiền thân Bhadra Ghata)
292. Chuyện vua quạ Supatta (Tiền thân Supatta)
293. Chuyện thân hư hoại (Tiền thân Kàya-Vicchinda)
294. Chuyện con chim ăn trái đào (Tiền thân Jambu-Khàdaka)
295. Chuyện loài hạ liệt (Tiền thân Anta)
296. Chuyện biển cả (Tiền thân Samudda)
297. Chuyện dục tình nhảm nhí (Tiền thân Kàma-Vìpala)
298. Chuyện trái sung (Tiền thân Udumbara)
299. Chuyện ẩn sĩ Komàya-Putta (Tiền thân Komàya)
300. Chuyện chó sói (Tiền thân Vaka)

[05]

Chương IV - Phẩm Bốn Bài Kệ

301. Chuyện tiểu vương Kàlinga (Tiền thân Cullakàlinga)
302. Chuyện đại kỵ sĩ (Tiền thân Maha-Asàroha)
303. Chuyện vị thánh vương (Tiền thân Ekaràja)
304. Chuyện rắn thần Daddara (Tiền thân Daddara)
305. Chuyện thử thách giới đức (Tiền thân Sìlavìmamasana)
306. Chuyện hoàng hậu Sujàta (Tiền thân Sujàta)
307. Chuyện thân cây Hồng diệp (Tiền thân Palàsa)
308. Chuyện chim gõ kiến (Tiền thân Javasakuna)
309. Chuyện người tiện dân (Tiền thân Chavaka)

[06]

310. Chuyện vị quốc sư Sayha (Tiền thân Sayha)
311. Chuyện cây Nimbo (Tiền thân Pacimanda)
312. Chuyện ẩn sĩ Kassapa chậm trễ (Tiền thân Kassapamandiya)
313. Chuyện đạo lý kham nhẫn (Tiền thân Khantivàdi)
314. Chuyện địa ngục nồi sắt (Tiền thân Lohakumbhi)
315. Chuyện miếng thịt (Tiền thân Mamsa)
316. Chuyện con thỏ (Tiền thân Sasa)
317. Chuyện khóc người chết (Tiền thân Mataradana)

[07]

318. Chuyện vòng hoa Kanavera (Tiền thân Kanavera)
319. Chuyện chim đa đa (Tiền thân Tittira)
320. Chuyện dễ cho (Tiền thân Succaja)
321. Chuyện kẻ đốt lều (Tiền thân Kutidùsaha)
322. Chuyện tiếng động mạnh (Tiền thân Daddabha)
323. Chuyện vua Brahmadatta (Tiền thân Brahmadatta)
324. Chuyện thầy tu mặc áo da (Tiền thân Cammasàtaka)
325. Chuyện con tắc kè (Tiền thân Godha)

[08]

326. Chuyện thiên hoa Kakkàru (Tiền thân Kakkàru)
327. Chuyện hoàng hậu Kàkàti (Tiền thân Kàkàti)


328. Chuyện khóc người chết (Tiền thân Ananusociya)
329. Chuyện con khỉ đen lớn (Tiền thân Kalabahu)
330. Chuyện thử thách giới đức (Tiền thân Silavìmamsa)
331. Chuyện trưởng lão Kokàlika (Tiền thân Kokàlika)
332. Chuyện chiếc gậy thúc xe (Tiền thân Rathalatthi)
333. Chuyện con tắc kè (Tiền thân Godha)
334. Chuyện khuyến dụ quốc vương (Tiền thân Ràjovàda)
335. Chuyện chó rừng (Tiền thân Jambuka)
336. Chuyện vương tử Chatta vĩ đại (Tiền thân Brahàchatta)
337. Chuyện cái sàng tọa (Tiền thân Pitha)

[09]

338. Chuyện vỏ trấu (Tiền thân Thusa)
339. Chuyện xứ Baveru (Tiền thân Bàveru)
340. Chuyện trưởng giả Visayha (Tiền thân Visayha)
341. Chuyện vua Kandari (Tiền thân Kandari)
342. Chuyệcn con khỉ (Tiền thân Vànara)
343. Chuyện con hạc (Tiền thân Kuntani)
344. Chuyện người ăn trộm xoài (Tiền thân Ambacora)
345. Chuyện con rùa lười biếng (Tiền thân Gajakumbha)
346. Chuyện đạo sĩ Kesava (Tiền thân Kesava)
347. Chuyện cái chày sắt (Tiền thân Ayakùta)
348. Chuyện chốn rừng hoang (Tiền thân Aranna)
349. Chuyện lời gièm pha (Tiền thân Sandhibheda)
350. Chuyện vấn đề của chư thiên (Tiền thân Devatàpanhà)

[10]

Chương V - Phẩm Năm Bài Kệ

351. Chuyện vòng tai bằng ngọc (Tiền thân Manikundala)
352. Chuyện chàng Sujàta (Tiền thân Sujàta)
353. Chuyện cành cây thanh tịnh (Tiền thân Dhonasàkha)
354. Chuyện con rắn (Tiền thân Uraga)
355. Chuyện vương tử Ghata (Tiền thân Ghata)
356. Chuyệnn nam tử Kàrandiya (Tiền thân Kàrandiya)
357. Chuyện chim cút (Tiền thân Latukikà)
358. Chuyện tiểu vương tử hộ pháp (Tiền thân Culladhammapàla)

[11]

359. Chuyện con nai vàng (Tiền thân Suvannamiga)
360. Chuyện hoàng hậu Sussondi (Tiền thân Sussondi)
361. Chuyện sắc đẹp (Tiền thân Vannàroha)
362. Chuyện thử nghiệm đức hạnh (Tiền thân Sìlavimamsa)
363. Chuyện hổ thẹn (Tiền thân Hiri)
364. Chuyện con đom đóm (Tiền thân Khajjopanaka)
365. Chuyện người luyện rắn (Tiền thân Ahigundika)
366. Chuyện con quỷ Gumbiya (Tiền thân Gumbiya)
367. Chuyện vị y sĩ già (Tiền thân Sàliya)
368. Chuyện dây trói buộc (Tiền thân Tacasàra)
369. Chuyện chàng trai Mittavinda (Tiền thân Mittavinda)
370. Chuyện cây hồng phượng vĩ (Tiền thân Palàsa)
371. Chuyện hoàng tử Kosala (Tiền thân Dighiti Kosala)

[12]

Chương VI - Phẩm Sáu Bài Kệ

372. Chuyện hai chú nai con (Tiền thân Migapotaka)
373. Chuyện con chuột (Tiền thân Mùsika)
374. Chuyện chàng tiểu xạ thủ (Tiền thân Culladhanuggaha)
375. Chuyện chim bồ câu (Tiền thân Kapota)
376. Chuyện người lái đò (Tiền thân Avàriya)
377. Chuyện bà-la-môn Setakeku (Tiền thân Setakeku)
378. Chuyện bà-la-môn Darìmukha (Tiền thân Darìmukha)

[13]

379. Chuyện núi Neru (Tiền thân Neru)
380. Chuyện thiên nữ Ásankà (Tiền thân Asankà)
381. Chuyện chim thứu Migàlopa (Tiền thân Migàlopa)
382. Chuyện hai thiên nữ Siri và Kàlakanni (Tiền thân Siri và Kàlakanni)
383. Chuyện kê vương (Tiền thân Kukkuta)
384. Chuyện pháp ấn (Tiền thân Dhammaddhaja)
385. Chuyện lộc vương hoan hỷ (Tiền thân Nandiyamiga)
386. Chuyện con lừa (Tiền thân Kharaputta)

[14]

387. Chuyện cây kim (Tiền thân Suci)
388. Chuyện con heo mõm dài (Tiền thân Tundila)
389. Chuyện con cua vàng (Tiền thân Suvannakakkata)
390. Chuyện chim Mayhaka (Tiền thân Mayhaka)
391. Chuyện vị tà thuật sư (Tiền thân Dhajavihettha)
392. Chuyện củ hoa sen (Tiền thân Bhisapupha)
393. Chuyện món tàn thực (Tiền thân Vighàsa)
394. Chuyện chim cút (Tiền thân Vattaka)
395. Chuyện con quạ (Tiền thân Kàka)

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
10/08/2011(Xem: 43396)
18/04/2016(Xem: 20639)
02/04/2016(Xem: 8624)
Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc - Xuân Quý Mão, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi có lời chúc mừng năm mới, lời thăm hỏi ân cần tới tất cả các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tới chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni, cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài; kính chúc quý vị một năm mới nhiều an lạc, thành tựu mọi Phật sự trên bước đường phụng sự Đạo pháp và Dân tộc!
Trong ngày hội truyền thống dân tộc, toàn thể đại khối dân tộc đang đón chào một mùa Xuân Quý mão sắp đến, trước nguồn hy vọng mới trong vận hội mới của đất nước, vừa trải qua những ngày tháng điêu linh thống khổ bị vây khốn trong bóng tối hãi hùng của một trận đại dịch toàn cầu chưa từng có trong lịch sử nhân loại, cùng lúc gánh chịu những bất công áp bức từ những huynh đệ cùng chung huyết thống Tổ Tiên; trong nỗi kinh hoàng của toàn dân bị đẩy đến bên bờ vực thẳm họa phúc tồn vong,
Khi tuyết trắng xóa phủ đầy miền đất Bắc Mỹ và những cơn gió đông rét mướt tràn xuống miền nam của Bắc Bán Cầu cũng là lúc Tết truyền thống Việt Nam đang về với hàng triệu trái tim và gia đình người Việt tha hương. Thay mặt Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNHK, tôi xin kính gửi đến chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni và quý đồng hương Phật tử lời chúc mừng năm mới Quý Mão 2023 phước huệ trang nghiêm, thân tâm thường lạc và vạn sự kiết tường.