Mục Lục

26/10/201012:00 SA(Xem: 10294)
Mục Lục

Đại Tạng Kinh Việt Nam
KINH TIỂU BỘ TẬP VI
Khuddhaka Nikàya
Hoà Thượng Thích Minh Châu
Giáo sư Trần Phương Lan dịch Việt - Phật Lịch 2545- 2001
Chuyện Tiền Thân Đức Phật (III) Jàtaka

Mục lục

[01]

Chương III (tiếp theo)

Phẩm Ba Bài Kệ

264. Chuyện đại vương Panàda (Tiền thân Mahà Panàda)
265. Chuyện mũi tên (Tiền thân Khurappa)
266. Chuyện con ngựa quí Tốc Như Phong (Tiền thân Vàtagga Sindhava)
267. Chuyện con cua (Tiền thân Kakkatà)
268. Chuyện kẻ làm hại vườn (Tiền thân Àràma Dùsa)
269. Chuyện nàng Sujàta (Tiền thân Sujàta)
270. Chuyện con cú (Tiền thân Ulùka)
271. Chuyện kẻ làm bẩn giếng nước (Tiền thân Udapàna Dùsaka)
272. Chuyện con cọp (Tiền thân Vyaggha)
273. Chuyện con rùa (Tiền thân Kacchapa)

[02]

274. Chuyện tham ăn (Tiền thân Lola)
275. Chuyện tham ăn (Tiền thân Lola)
276. Chuyện chánh pháp nước Kuru (Tiền thân Kurrudhamma)
277. Chuyện chim bồ câu (Tiền thân Romaka)
278. Chuyện con trâu (Tiền thân Mahisa)
279. Chuyện con hạc (Tiền thân Satapatta)
280. Chuyện kẻ phá hư giỏ (Tiền thân Puta-Dùsaka)

[03]

281. Chuyện trái xoài chính trung (Tiền thân Abbhantara)
282. Chuyện điều tốt nhất (Tiền thân Seyya)
283. Chuyện con heo rừng của thợ mộc (Tiền thân Vaddaki-Sùkura)
284. Chuyện vận may (Tiền thân Siri)
285. Chuyện heo rừng trong hang thủy tinh (Tiền thân Manisùkura)

[04]

286. Chuyện con heo liên căn (Tiền thân Sàlùka)
287. Chuyện chê bai lợi nhuận (Tiền thân Làbha Garaha)
288. Chuyện xâu cá (Tiền thân Macch-Uddàna)
289. Chuyện mong ước khác nhau (Tiền thân Nàna-Chanda)
290. Chuyện thử thách giới đức (Tiền thân Vìnansa)
291. Chuyện cái bát thần (Tiền thân Bhadra Ghata)
292. Chuyện vua quạ Supatta (Tiền thân Supatta)
293. Chuyện thân hư hoại (Tiền thân Kàya-Vicchinda)
294. Chuyện con chim ăn trái đào (Tiền thân Jambu-Khàdaka)
295. Chuyện loài hạ liệt (Tiền thân Anta)
296. Chuyện biển cả (Tiền thân Samudda)
297. Chuyện dục tình nhảm nhí (Tiền thân Kàma-Vìpala)
298. Chuyện trái sung (Tiền thân Udumbara)
299. Chuyện ẩn sĩ Komàya-Putta (Tiền thân Komàya)
300. Chuyện chó sói (Tiền thân Vaka)

[05]

Chương IV - Phẩm Bốn Bài Kệ

301. Chuyện tiểu vương Kàlinga (Tiền thân Cullakàlinga)
302. Chuyện đại kỵ sĩ (Tiền thân Maha-Asàroha)
303. Chuyện vị thánh vương (Tiền thân Ekaràja)
304. Chuyện rắn thần Daddara (Tiền thân Daddara)
305. Chuyện thử thách giới đức (Tiền thân Sìlavìmamasana)
306. Chuyện hoàng hậu Sujàta (Tiền thân Sujàta)
307. Chuyện thân cây Hồng diệp (Tiền thân Palàsa)
308. Chuyện chim gõ kiến (Tiền thân Javasakuna)
309. Chuyện người tiện dân (Tiền thân Chavaka)

[06]

310. Chuyện vị quốc sư Sayha (Tiền thân Sayha)
311. Chuyện cây Nimbo (Tiền thân Pacimanda)
312. Chuyện ẩn sĩ Kassapa chậm trễ (Tiền thân Kassapamandiya)
313. Chuyện đạo lý kham nhẫn (Tiền thân Khantivàdi)
314. Chuyện địa ngục nồi sắt (Tiền thân Lohakumbhi)
315. Chuyện miếng thịt (Tiền thân Mamsa)
316. Chuyện con thỏ (Tiền thân Sasa)
317. Chuyện khóc người chết (Tiền thân Mataradana)

[07]

318. Chuyện vòng hoa Kanavera (Tiền thân Kanavera)
319. Chuyện chim đa đa (Tiền thân Tittira)
320. Chuyện dễ cho (Tiền thân Succaja)
321. Chuyện kẻ đốt lều (Tiền thân Kutidùsaha)
322. Chuyện tiếng động mạnh (Tiền thân Daddabha)
323. Chuyện vua Brahmadatta (Tiền thân Brahmadatta)
324. Chuyện thầy tu mặc áo da (Tiền thân Cammasàtaka)
325. Chuyện con tắc kè (Tiền thân Godha)

[08]

326. Chuyện thiên hoa Kakkàru (Tiền thân Kakkàru)
327. Chuyện hoàng hậu Kàkàti (Tiền thân Kàkàti)


328. Chuyện khóc người chết (Tiền thân Ananusociya)
329. Chuyện con khỉ đen lớn (Tiền thân Kalabahu)
330. Chuyện thử thách giới đức (Tiền thân Silavìmamsa)
331. Chuyện trưởng lão Kokàlika (Tiền thân Kokàlika)
332. Chuyện chiếc gậy thúc xe (Tiền thân Rathalatthi)
333. Chuyện con tắc kè (Tiền thân Godha)
334. Chuyện khuyến dụ quốc vương (Tiền thân Ràjovàda)
335. Chuyện chó rừng (Tiền thân Jambuka)
336. Chuyện vương tử Chatta vĩ đại (Tiền thân Brahàchatta)
337. Chuyện cái sàng tọa (Tiền thân Pitha)

[09]

338. Chuyện vỏ trấu (Tiền thân Thusa)
339. Chuyện xứ Baveru (Tiền thân Bàveru)
340. Chuyện trưởng giả Visayha (Tiền thân Visayha)
341. Chuyện vua Kandari (Tiền thân Kandari)
342. Chuyệcn con khỉ (Tiền thân Vànara)
343. Chuyện con hạc (Tiền thân Kuntani)
344. Chuyện người ăn trộm xoài (Tiền thân Ambacora)
345. Chuyện con rùa lười biếng (Tiền thân Gajakumbha)
346. Chuyện đạo sĩ Kesava (Tiền thân Kesava)
347. Chuyện cái chày sắt (Tiền thân Ayakùta)
348. Chuyện chốn rừng hoang (Tiền thân Aranna)
349. Chuyện lời gièm pha (Tiền thân Sandhibheda)
350. Chuyện vấn đề của chư thiên (Tiền thân Devatàpanhà)

[10]

Chương V - Phẩm Năm Bài Kệ

351. Chuyện vòng tai bằng ngọc (Tiền thân Manikundala)
352. Chuyện chàng Sujàta (Tiền thân Sujàta)
353. Chuyện cành cây thanh tịnh (Tiền thân Dhonasàkha)
354. Chuyện con rắn (Tiền thân Uraga)
355. Chuyện vương tử Ghata (Tiền thân Ghata)
356. Chuyệnn nam tử Kàrandiya (Tiền thân Kàrandiya)
357. Chuyện chim cút (Tiền thân Latukikà)
358. Chuyện tiểu vương tử hộ pháp (Tiền thân Culladhammapàla)

[11]

359. Chuyện con nai vàng (Tiền thân Suvannamiga)
360. Chuyện hoàng hậu Sussondi (Tiền thân Sussondi)
361. Chuyện sắc đẹp (Tiền thân Vannàroha)
362. Chuyện thử nghiệm đức hạnh (Tiền thân Sìlavimamsa)
363. Chuyện hổ thẹn (Tiền thân Hiri)
364. Chuyện con đom đóm (Tiền thân Khajjopanaka)
365. Chuyện người luyện rắn (Tiền thân Ahigundika)
366. Chuyện con quỷ Gumbiya (Tiền thân Gumbiya)
367. Chuyện vị y sĩ già (Tiền thân Sàliya)
368. Chuyện dây trói buộc (Tiền thân Tacasàra)
369. Chuyện chàng trai Mittavinda (Tiền thân Mittavinda)
370. Chuyện cây hồng phượng vĩ (Tiền thân Palàsa)
371. Chuyện hoàng tử Kosala (Tiền thân Dighiti Kosala)

[12]

Chương VI - Phẩm Sáu Bài Kệ

372. Chuyện hai chú nai con (Tiền thân Migapotaka)
373. Chuyện con chuột (Tiền thân Mùsika)
374. Chuyện chàng tiểu xạ thủ (Tiền thân Culladhanuggaha)
375. Chuyện chim bồ câu (Tiền thân Kapota)
376. Chuyện người lái đò (Tiền thân Avàriya)
377. Chuyện bà-la-môn Setakeku (Tiền thân Setakeku)
378. Chuyện bà-la-môn Darìmukha (Tiền thân Darìmukha)

[13]

379. Chuyện núi Neru (Tiền thân Neru)
380. Chuyện thiên nữ Ásankà (Tiền thân Asankà)
381. Chuyện chim thứu Migàlopa (Tiền thân Migàlopa)
382. Chuyện hai thiên nữ Siri và Kàlakanni (Tiền thân Siri và Kàlakanni)
383. Chuyện kê vương (Tiền thân Kukkuta)
384. Chuyện pháp ấn (Tiền thân Dhammaddhaja)
385. Chuyện lộc vương hoan hỷ (Tiền thân Nandiyamiga)
386. Chuyện con lừa (Tiền thân Kharaputta)

[14]

387. Chuyện cây kim (Tiền thân Suci)
388. Chuyện con heo mõm dài (Tiền thân Tundila)
389. Chuyện con cua vàng (Tiền thân Suvannakakkata)
390. Chuyện chim Mayhaka (Tiền thân Mayhaka)
391. Chuyện vị tà thuật sư (Tiền thân Dhajavihettha)
392. Chuyện củ hoa sen (Tiền thân Bhisapupha)
393. Chuyện món tàn thực (Tiền thân Vighàsa)
394. Chuyện chim cút (Tiền thân Vattaka)
395. Chuyện con quạ (Tiền thân Kàka)

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
10/08/2011(Xem: 43591)
18/04/2016(Xem: 21072)
02/04/2016(Xem: 8721)
Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tuyên bố rằng một cậu bé Mông Cổ sinh ra ở Mỹ là tái sinh của nhà lãnh đạo tinh thần quan trọng thứ ba trong Phật giáo Tây Tạng. Cậu bé tám tuổi được chụp ảnh với Đức Đạt Lai Lạt Ma tại một buổi lễ diễn ra ở Dharamshala thuộc tiểu bang Himachal Pradesh của Ấn Độ.
Sinh hoạt trong lãnh vực truyền thông tại Quận Cam bao lâu nay, tôi chưa bao giờ tham dự một buổi ra mắt kinh sách Phật Giáo mang ý nghĩa trọng đại đối với cộng đồng Phật Giáo Việt Nam như buổi ra mắt bộ Thanh Văn Tạng của Đại Tạng Kinh Việt Nam tại Nhà Hàng Brodard Chateau, Thành phố Garden Grove, Quận Cam, California, Hoa Kỳ, vào chiều Chủ Nhật, ngày 19 tháng 3 năm 2023.
Được tin không vui, Ni sư Thích Nữ Hạnh Đoan đang lâm trọng bệnh ở giây phút cuối đời. Ni sư đã có công dịch thuật nhiều sách Phật học, đặc biệt là bộ sách 7 tập Báo Ứng Hiện Đời khuyên người tin sâu nhân quả hướng về Phật Pháp và ước nguyện cuối đời là muốn độ hết chúng sinh thoát khổ. Thư Viện Hoa Sen đã chuyển tải thông điệp của Ni sư qua việc phổ biến các sách của Ni sư và nay xin được long trọng bố cáo đến toàn thể quý độc giả bài viết cuối cùng của Ni Sư. Ước mong quý độc giả đồng cùng với các thành viên ban biên tập Thư Viện Ha Sen dành chút giây hướng về Ni sư và cầu nguyện cho Ni sư thân tâm được an lạc khi chưa thuận thế vô thường và khi thuận thế vô thường thanh thản về cõi Tây Phương Cực Lạc tiếp tục tu hành rồi trở lại cõi Ta Bà cứu độ chúng sinh.