Mục Lục Tập Iii Trưởng Lão Tăng Kệ

20/10/201012:00 SA(Xem: 18653)
Mục Lục Tập Iii Trưởng Lão Tăng Kệ

Đại Tạng Kinh Việt Nam
KINH TIỂU BỘ TẬP III
Khuddhaka Nikàya
Hoà Thượng Thích Minh Châu dịch Việt - Phật Lịch 2543 - 1999

MỤC LỤC Tập III
TRƯỞNG LÃO TĂNG KỆ

chương Một - Một Kệ
Phẩm Một

1. Subhùti
2. Mahà Kotthita
3. Kankha Revata
4. Punna Mantàniputta
5. Dabba
6. Sìta -Vaniya
7. Bhalliya
8. Vìra
9. Pilinda-Vaccha
10. Punamàsa
Phẩm Hai
11. Gavaccha
12. Mahà Gavaccha
13. Vana - Vaccha
14. Sìvàka
15. Kunda-Dhàna
16. Belatthasìsa
17. Dàsaka
18. Singàla-Pitar
19. Kula
20. Ajita
Phẩm Ba
21. Nigrodha
22. Cittaka
23. Gosàla
24. Sugandha
25. Nandiya
26. Abhaya
27. Lomasakangiya
28. Jambugàmika
29. Hàrita
30. Uttiya
Phẩm Bốn
31. Gahvaratìriya
32. Suppiya
33. Sopàka
34. Posiya
35. Sàmannakàni
36. Kumàputta
37. Sundanta (Bạn Của Kumà)
38. Gavampati
39. Tissa
40. Vađhamàna
Phẩm Năm
41. Sirivađha
42. Khadira-Vaniya
43. Sumangala
44. Sànu
45. Ràmanìya-Vihàrim
46. Sumiddhi
47. Ujiaya
48. Sanjaya
49. Ràmaneyyaka
50. Viamala
Phẩm Sáu
51. Gidhika
52. Subàhu
53. Valliya
54. Uttiya
55. Anjana-Vaniya
56. Kutivihàrim (1)
57. Kutivihàrim (2)
58. Ramanìya -Kutika
59. Kosala-Vihàrim
60. Sivali
Phẩm Bảy
61. Vappa
62. Vajji-Putta
63. Pakkha-Sammeda
64. Vimala-Kondanna
65. Ukkhepata-Vaccha
66. Meghiya 
67. Ekadhamma-Savannìya
68. Ekudàniya
69. Channa
70. Punna (Sunàparantaka)
Phẩm Tám
71. Vacchapàla
72. Atuma
73. Mànava
74. Suyàman
75. Susàrada
76. Piyanjaha
77. Hatthàroha-Putta
78. Mendasira
79. Rakkhita
80. Ugga
Phẩm Chín
81. Samitigutta
82. Kassapa
83. Sìha
84. Nìta
85. Sunàga
86. Nàagita
87. Pavittha
88. Ajjuna
89. Devasabha
90. Sàmidatta 
Phẩm Mười
91. Paripunnaka
92. Vijaya
93. Eraka
94. Mettajì
95. Cakku-Pàla
96. Khandasumana
97. Tissa
98. Abhaya
99. Uttiya
100. Devasabha
Phẩm Mười Một
101. Belatthakàni
102. Setuccha
103. Bandhura
104. Khitaka
105. Malitavambha
106. Suhemanta
107. Dhammasava
108. Phụ Thân của Dhammasava
109. Langha Rakkhita
110. Usabha
Phẩm Mười Hai
111. Jenta
112. Vacchagotta
113. Vana-Vaccha
114. Adhimutta
115. Mahànàma
116. Pàràpariya
117. Yasa
118. Kimliba
119. Vajji-Putta
120. Isidatta
Chương Hai - Hai Kệ
Phẩm Một
121. Utara
122. Pindola-Bhàradvàja
123. Valliya
124. Gangatìriya Datta
125. Ajina
126. Melajina
127. Rhàdha
128. Suràdha
129. Gotama
130. Vasabha
Phẩm Hai
131. Mahà Cunsa
132. Jotidàra
133. Herannakàni
134. Somamitta
135. Sabbamitta
136. Mahàkàla
137. Tiassa
138. Kimbila
139. Nanda
140. Sirimat

Phẩm Ba
141. Uttara
142. Bhađaji


143. Sobhita
144. Valliya Kanhamitta
145. Vìtasoka
146. Punnamàsa
147. Nandaka
148. Bharata
149. Bhàradvàja
150. Kanhadinna
Phẩm Bốn
151. Migasìra
152. Sìvaka
153. Upavàna
154. Isidinna
155. Sambula-Kaccàna
156. Khitaka
157. Sona-Potiriyaputta
158. Nisabha
159. Usabha
160. Kappata-Kura
Phẩm Năm
161. Kumàra-Kassapa
162. Dhammapàla
163. Brahmàli
164. Mogharàjam
165. Visàkha
166. Cùlaka
167. Anùpama
168. Vajjita
169. Sandhita
Chương Ba - Phẩm Ba Kệ
170. Anganika-Bhàradvàja
171. Paccaya
172. Bàkula
173. Dhaniya
174. Màtanga-Putta
175. Khujja-Sobhita
176. Vàrana
177. Passika
178. Yasoja
179. Sàtimattiya
180. Upàli
181. Uttarapàla
182. Abhibhùta
183. Gotama
184. Hàrita
185. Vimala
Chương Bốn - Phẩm Bốn Kệ
186. Nàgasamàla
187. Bhagu
188. Sabhiya
189. Nandaka
190. Jambuka
191. Senaka
192. Sambhùta
193. Ràhula
194. Candana
195. Dhammika
196. Sabbaka
197. Mudita
Chương Năm - Phẩm Năm Kệ
198. Ràjadatta
199. Subhùta
200. Girimànanda
201. Sumana
202. Vaddha
203. Nadikassapa
204. Kassapa Ở Gayà
205. Vakkali
206. Vifgitasena
207. Yasadatta
208. Sona-Kutikanna
209. Kosiya
Chương Sáu - Phẩm Sáu Kệ
210. Kassapa ở Uruvelà
211. Tekicchakàri
212. Mahànàga
213. Kulla
214. Malunkyaputta
215. Sappadàsa
216. Kàtiyàna
217. Migajàla
218. Jenta
219. Saumana 
220. Nhàlaka-Muni
221. Brahmadatta
222. Sirimanda
223. Sabbhakàma
Chương Bảy - Phẩm Bảy Kệ
224. Sundara-Samuđa
225. Lakuntaka-Bhađiya
226. Bhadda
227. Sopàka
228. Sarabhanga
Chương Tám - Phẩm Tám Kệ
229. Mahà-Kaccàyana
230. Sirimitta
231. Mahasa-Panthaka
Chương Chín - Phẩm Chín Kệ
232. Bhùta
Chương Mười - Phẩm 10 Kệ
233. Kàludàyin
234. Ekavihàriya
235. Mahà-Kassapa
236. Cùla-Panthaka
237. Kappa
238. Upasena
239. Gotama
Chương Mười Một - Phẩm 11 Kệ
240. Sankicca
Chương Mười Hai - 12 Kệ
241. Sìlavat
242. Sunìta
Chương Mười Ba - 13Kệ
243. Sona Kilivisa
Chương Mười Bốn - 14 Kệ
244. Revata
245. Godatta
Chương Mười Lăm - 15 Kệ
246. Annà-Kindanna
247. Udayin
Chương Mười Sáu - Phẩm Hai Mươi Kệ
248. Adhimutta
249. Pàràpariya
250. Kelakàni
251. Ratthapàla
252. Màlunkyàputta
253. Sela
254. Bhađhiya- Kàligodhàyaputta
255. Angulimàla
256. Anuruddha
257. Pàràpariya
Chương Mười Bảy - Phẩm Ba Mươi Kệ
258. Phussa
259. Sàriputta
260. Ananda
Chương Mười Tám - Phẩm Bốn Mươi Kệ
261. Mahà-Kassapa
Chương Mười Chín - Phẩm Năm Mươi Kệ
262. Tàlaputta
Chương Hai Mươi - Phẩm Sáu Mươi Kệ
263. Mahà Moggallàna
Chương Hai Mươi Mốt - Phẩm Bẩy Mươi Kệ
264. Vangisa


 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
10/08/2011(Xem: 43585)
18/04/2016(Xem: 21058)
02/04/2016(Xem: 8717)
Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tuyên bố rằng một cậu bé Mông Cổ sinh ra ở Mỹ là tái sinh của nhà lãnh đạo tinh thần quan trọng thứ ba trong Phật giáo Tây Tạng. Cậu bé tám tuổi được chụp ảnh với Đức Đạt Lai Lạt Ma tại một buổi lễ diễn ra ở Dharamshala thuộc tiểu bang Himachal Pradesh của Ấn Độ.
Sinh hoạt trong lãnh vực truyền thông tại Quận Cam bao lâu nay, tôi chưa bao giờ tham dự một buổi ra mắt kinh sách Phật Giáo mang ý nghĩa trọng đại đối với cộng đồng Phật Giáo Việt Nam như buổi ra mắt bộ Thanh Văn Tạng của Đại Tạng Kinh Việt Nam tại Nhà Hàng Brodard Chateau, Thành phố Garden Grove, Quận Cam, California, Hoa Kỳ, vào chiều Chủ Nhật, ngày 19 tháng 3 năm 2023.
Được tin không vui, Ni sư Thích Nữ Hạnh Đoan đang lâm trọng bệnh ở giây phút cuối đời. Ni sư đã có công dịch thuật nhiều sách Phật học, đặc biệt là bộ sách 7 tập Báo Ứng Hiện Đời khuyên người tin sâu nhân quả hướng về Phật Pháp và ước nguyện cuối đời là muốn độ hết chúng sinh thoát khổ. Thư Viện Hoa Sen đã chuyển tải thông điệp của Ni sư qua việc phổ biến các sách của Ni sư và nay xin được long trọng bố cáo đến toàn thể quý độc giả bài viết cuối cùng của Ni Sư. Ước mong quý độc giả đồng cùng với các thành viên ban biên tập Thư Viện Ha Sen dành chút giây hướng về Ni sư và cầu nguyện cho Ni sư thân tâm được an lạc khi chưa thuận thế vô thường và khi thuận thế vô thường thanh thản về cõi Tây Phương Cực Lạc tiếp tục tu hành rồi trở lại cõi Ta Bà cứu độ chúng sinh.