Bài ca ngắn về sự hành trì

21/07/20204:57 SA(Xem: 2778)
Bài ca ngắn về sự hành trì

BÀI CA NGẮN VỀ SỰ HÀNH TRÌ
Shabkar Tsokdruk Rangdrol[1] soạn | Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ

 

Đức Shabkar Tsokdruk Rangdrol
Đức Shabkar Tsokdruk Rangdrol

Namo Guru Manjughosaya!

Pháp thân Phổ Hiền, Báo thân Kim Cương Trì,

Hóa thân Thù thắng, Chúa tể chư Thánh giả và những vị khác –

Cùng với những vị chuyển Pháp luân vì tất thảy,

Chư đạo sư, trực tiếp và gián tiếp – trước tất cả, con kính lạy.

 

Mặc dù chẳng có gì mới để nói, điều chưa từng được nói trước kia

Bởi chư Phật chiến thắng cùng những trưởng tử tâm linh,

Chư đạo sư uyên bácthành tựu của Ấn ĐộTây Tạng,

Xin hát lên một chút về điều mà chư vị vẫn dạy, vì thế, hãy lắng nghe thật kỹ!

 

Tự dothuận duyên thật khó tìm[2] và cái chết giáng xuống nhanh chóng[3],

Hành động và kết quả của chúng chẳng dối lừa[4] và chẳng có hạnh phúc trong luân hồi[5].

 

Con quy y Tam Bảo, những cội nguồn của sự bảo vệ[6],

phát khởi từ, bi và tâm Bồ đề[7].

 

Cam lồ chảy xuống từ Đức Kim Cương Tát Đỏa an tọa trên đỉnh đầu con,

Tịnh hóa bệnh tật, ma quỷ, ảnh hưởng gây hại và che chướng[8].

 

Con cúng dường thân thể, tài sản và bất cứ thiện hạnh nào đã tích lũy lên chư vị:

Xin từ bi chấp thuận và ban gia trì cùng thành tựu[9].

 

Bổn Sư, hiện thân của mọi cội nguồn quy y,

Con cầu khẩn đến Ngài: xin gia trì, con cầu nguyện[10]!

 

Quán tưởngliên tục nhớ về Đức Phật,

Xuất hiện rất rõ ràng trong không gian phía trước[11].

 

Bản tính tâm giống như hư không, rỗng rang nguyên sơ;

Hãy an trú trong nhận thức rỗng rang này không chút bám chấp nhỏ nhất[12].

 

Mọi thứ xuất hiện trong bầu trời của tâm này giống như cầu vồng;

Hãy hiểu sự hợp nhất của hình tướngtính Không là hư huyễn[13].

 

Hãy thiền định về thân vật lý trong hình tướng Bổn tôn – xuất hiện nhưng rỗng rang;

Và khẩu là Chân ngôn được trì tụng – nghe được nhưng rỗng rang[14].

 

Hãy quán tưởng rõ ràng A và HAM trong ba kinh mạch và luân xa,

tăng trưởng sức ấm hỷ lạc bằng cách giữ hơi thở bình[15].

 

Đôi lúc, hãy tinh tấn tịnh hóa các cõi khác nhau,

Để kết thúc, hãy niêm phong thực hành bằng những lời cầu nguyện hồi hướngphát nguyện.

 

Nếu con có thể từ bỏ xao lãng của cuộc đờithực hành trong cô tịch

Tự dothuận duyên mà con đã có được sẽ thực sự ý nghĩa.

 

Cầu mong công đức này khiến tất cả đệ tử may mắn

Đều thực hành Giáo Pháp một cách chân thành!

 

Nguyện thiện hạnhtốt lành tràn khắp! Đây là khẩu gia trì của Đấng Quy Y Shabkar.

 

Sean Price & Adam Pearcey chuyển dịch Tạng-Anh năm 2016.

Nguồn Anh ngữ: https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/shabkar/short-song-of-practice.

Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ.[2] Tức quán chiếu về tính quý báu của đời người.

[3] Vô thường và chết.

[4] Nghiệp: nhân và quả.

[5] Những lỗi lầm của vòng luân hồi.

[6] Quy y.

[7] Bồ đề tâm.

[8] Thiền định và trì tụng Chân ngôn Kim Cương Tát Đỏa.

[9] Cúng dường Mandala.

[10] Thiền định về Đạo Sư Du Giàcầu khẩn đạo sư.

[11] Thiền chỉ Samatha.

[12] Cách thức an trú trong Vipasyana.

[13] Sự rèn luyện kế tiếp trong hư huyễn.

[14] Giai đoạn phát triển.

[15] Tummo, phần chính yếu của giai đoạn hoàn thiện.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana