01. Phẩm Thế-chủ Diệu-nghiêm Thứ Nhất

10/05/201012:00 SA(Xem: 72416)
01. Phẩm Thế-chủ Diệu-nghiêm Thứ Nhất

KINH HOA NGHIÊM
Hán Dịch: Đại-Sư Thật-Xoa-Nan-Đà -
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh
Phật Học Viện quốc Tế Xuất Bản PL 2527 – 1983

PHẨM THẾ CHỦ DIỆU NGHIÊM
THỨ NHẤT
(Hán bộ từ quyển 1 đến hết quyển 5)

 IĐại Hội Vân Tập

 (1) Như vậy tôi nghe, một lúc Phật ở nước Ma-Kiệt-Đề, trong đạo-tràng bồ-đề, ban đầu thành Vô-thượng Chánh-giác.  Nơi đó đất cứng chắc, bằng Kim-Cang. Có các luân-báu, hoa báu, châu ma-ni thanh-tịnh, dùng trang nghiêm. Các châu ma-ni sắc-tướng hải làm tràng, thường phóng quang minh, luôn vang ra tiếng vi diệu. Các mành lưới-báu, chuỗi-hoa hương thơm, bủa giăng rủ bốn phía. Châu ma-ni bảo-vương biến-hiện tự-tại, mưa vô-tận châu-bảo và những hoa đẹp rải khắp mặt đất. Cây báu giăng hàng, nhánh lá sum-sê sáng-rỡ.
 Do thần lực của Phật làm cho đạo-tràng này ảnh-hiện tất cả sự trang-nghiêm.
 Cây bồ-đề cao lớn lạ thường: thân bằng Kim-Cang và Lưu-Ly, cành cây bằng nhiều chất bảo tốt đẹp, lá báu giăng che như mây, hoa báu nhiều màu đơm sáng các nhánh, trái bồ-đề bằng châu ma-ni chiếu sáng, như lửa ngọn xen lẫn trong hoa.
 Quanh cây bồ-đề đều phóng quang-minh, trong quang-minh rưới ma-ni-bảo, trong ma-ni-bảo có các Bồ-Tát xuất hiện, đông nhiều như mây.
 Lại do thần lực của Như-Lai, cây bồ-đề này thường vang ra tiếng vi-diệu, nói các thứ pháp-môn vô-cùng vô-tận.
 Cung-điện lâu-đài của Đức Như-Lai ở, rộng-rãi trang-nghiêm, tốt đẹp khắp đến mười Phương.

Lâu-đài này do châu ma-ni nhiều màu hiệp thành, các thứ hoa báu đơm-đẹp, những đồ trang-nghiêm trong lâu đài tuôn ánh-sáng như mây.
 Từ trong lâu-đài chói sáng kết thành bảo-tràng, vô-biên Bồ-Tát và đạo-tràng chúng-hội đều hợp nơi đó, vì có thể xuất hiện quang-minh của chư Phật. Ma-ni bửu-vương bất-tư-nghì-âm kết lại thành lưới.

Thần-thông tự-tại của Như-Lai làm cho tất cả cảnh-giới đều hiện trong lưới báu. Tất cả chúng-sanh, cùng nơi chỗ nhà cửa của họ, đều hiện bóng trong đó.

Lại do thần-lực của chư Phật, trong khoảng một niệm, cả pháp-giới đều bao gồm trong lưới.
 Toà sư-tử cao rộng tốt đẹp: đài bằng châu ma-ni, lưới bằng hoa sen, vòng quanh bằng bảo-châu vi-diệu thanh-tịnh, hoa đẹp nhiều mầu kết thành chuỗi.
 Cung điện, lâu đài, cửa nẻo, thềm bực, tất cả đều hoàn toàn trang nghiêm. Cây báu, nhánh lá, bông trái xen nhau rực rỡ. Châu ma-ni chiếu sáng như mây. Chư Phật mười phương hoá hiện nơi châu-vương.

Bảo-châu vi-diệu trong búi tóc của tất cả Bồ-Tát đều phóng quang minh chói sáng lâu đài.
 Lại do oai thần của chư Phật, chư Bồ-Tát diễn nói cảnh giới rộng lớn của Như-Lai, tiếng đó vi-diệu, vang xa khắp đến tất cả chỗ.
 Lúc đó Đức Thế-Tôn ngự trên tòa sư-tử này thành vô thượng chánh giác: Trí Phật chứng nhập thời gian ba đời đều bình đẳng, thân Phật khắp đầy tất cả thế gian, tiếng Phật thuận khắp cõi nước mười phương.

Ví như hư không bao gồm các sắc tướng, đối với các cảnh giới không chỗ phân biệt.

Lại như hư không khắp cùng tất cả, bình đẳng vào trong tất cả quốc độ.

Thân Phật thường khắp ngồi trong tất cả đạo tràng của chúng Bồ-Tát, oai quang của Phật chói rỡ như mặt trời mọc lên soi sáng thế giớiPhước đức của Phật rộng lớn như biển cả, đều đã thanh-tịnh, mà luôn thị hiện sanh vào quốc độ chư Phật. Vô biên sắc tướng, đầy đủ ánh sáng, cùng khắp pháp-giới, bình đẳng không sai khác. Diễn thuyết tất cả pháp như giăng bủa mây lớn. Mỗi đầu sợi lông đều có thể dung thọ tất cả thế giới mà vẫn không chướng ngại. Đều hiện vô lượng thần thông giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh. Thân Phật khắp mười phương mà không có tướng qua lại. Trí Phật vào tất cả tướng mà rõ thấu các pháp đều không tịch. Tất cả thần-biến của chư Phật ba đời đều thấy cả trong quang-minh. Tất cả sự trang nghiêm của tất cả Phật-độ trong kiếp số bất-tư-nghì đều làm cho hiển-hiện.
 Có mười thế-giới vi-trần số đại Bồ-Tát theo hầu quanh Phật. Danh hiệu của các ngài là: Phổ-Hiền Bồ-Tát, Phổ-Đức-Tối-Thắng-Đăng-Quang-Chiếu Bồ-Tát, Phổ-Quang-Sư-Tử-Tràng Bồ-Tát, Phổ-Bảo-Diệm-Diệu-Quang Bồ-Tát, Phổ-Âm-Công-Đức-Hải-Tràng Bồ-Tát, Phổ-Trí-Quang-Chiếu-Như-Lai-Cảnh Bồ-Tát, Phổ-Bảo-Kế-Hoa-Tràng Bồ-Tát, Phổ Giác Diệt Ý Thanh Bồ Tát, Phổ-Thanh-Tịnh-Vô-Tận-Phước-Quang Bồ-Tát, Phổ-Quang-Minh-Tướng Bồ-Tát, Hải-Nguyệt-Quang-Đại-Minh Bồ-Tát, Vân-Âm-Hải-Quang-Vô-Cấu-Tạng Bồ-Tát, Công-Đức-Bảo-Kế-Trí-Sanh Bồ-Tát, Công-Đức-Tự-Tại-Vương-Đại-Quang Bồ-Tát, Thiện-Dũng-Mãnh-Liên-Hoa-Kế Bồ-Tát, Phổ-Trí-Vân-Nhựt-Tràng Bồ-Tát, Đại-Tinh-Tấn-Kim-Cang-Tê Bồ-Tát, Hương-Diệm-Quang-Tràng Bồ-Tát, Đại-Minh-Đức-Thâm-Mỹ-Âm Bồ-Tát, Đại-Phước-Quang-Trí-Sanh Bồ-Tát, có mười thế giới vi-trần-số đại Bồ-Tát như vậy làm bực thượng thủ.
 Từ xưa chư Bồ-Tát này cùng với Tỳ-Lô-Giá-Na Như-Lai đồng tu tập thiện căn, thật hành Bồ-Tát hạnh, từ biển căn lành của Như-Lai sanh ra, đã đầy đủ các môn ba-la-mật, huệ-nhãn sáng suốt thấy ba đời, nơi các môn tam-muội đều đầy đủ thanh-tịnh, biện tài rộng lớn vô tận như biển, đủ công-đức Phật tôn nghiêm đáng kính, biết căn tánh của chúng-sanh thuận theo giáo-hóa điều phục, vào tạng pháp-giới, trí vô-phân-biệt, chứng giải-thoát của Phật rất sâu rộng lớn, có thể tùy phương tiện, vào nơi một bực mà dùng tất cả hạnh nguyện, thường đi chung với trí-tuệ, cùng tận thuở vị-lai rõ thấu cảnh-giới bí-mật rộng lớn của chư Phật, khéo biết tất cả pháp bình đẳng của Phật, đã đi trên bực Phổ-Quang-Minh của Như-Lai, nhập nơi vô-lượng môn tam-muội, đều tùy loại hiện thân khắp tất cả chỗ, đồng sự với thế-gian mà thật hành thế-pháp, tổng-trì rộng lớn chứa nhóm tất cả pháp, biện tài thiện xảo chuyển pháp-luân bất-thối, biển cả công-đức của tất cả Như-Lai đều vào nơi thân của các ngài, tất cả quốc-độ của chư Phật các ngài đều phát nguyện đi đến, đã từng cúng-dường tất cả chư Phật trải qua vô-biên số kiếp luôn hoan-hỷ không nhàm, chỗ tất cả chư Phật chứng đạo bồ-đề các ngài thường ở trong đó gần gũi không rời, thường đem nguyện-thệ Phổ-Hiền đã được, làm cho trí-thân của tất cả chúng-sanh đều đầy đủ. Chư Bồ-Tát trên đây trọn nên vô-lượng công-đức như vậy.
 Lại có thế-giới vi-trần số Chấp-Kim-Cang Thần: Diệu-Sắc Na-La-Diên Thần, Nhựt-Luân Tốc-Tật-Tràng Thần, Tu-Di-Hoa-Quang Thần, Thanh-Tịnh-Vân-Âm Thần, Chư-Căn-Mỹ-Diệu Thần, Khả-Ái-Lạc-Quang-Minh Thần, Đại-Thọ-Lôi-Âm Thần, Sư-Tử-Vương-Quang-Minh Thần, Mật-Diệm-Thắng-Mục Thần, Liên-Hoa-Quang-Ma-Ni-Kế Thần, Thế-giới vi-trần số Kim-Cang thần như vậy làm bực tối thượng-thủ.

Chư thần này thường phát nguyện lớn trong vô-lượng kiếp quá-khứ : nguyện thường gần-gũi cúng dường chư Phật, nguyện hạnh đã được viên-mãn, đã đến bỉ-ngạn, chứa nhóm vô-biên phước-nghiệp thanh-tịnh, đã thông đạt cảnh-giới của các môn tam-muội, đã được thần-thông theo ở bên Như-Lai, nhập cảnh-giới bất-khả tư-nghì giải-thoát, oai-quang các ngài rất hùng mãnh nơi chúng hộitùy theo chúng-sanh mà hiện thân để điều phục, tất cả chư Phật hóa thân ở chỗ nào thời các cũng hóa thân theo qua, chỗ của tất cả Như-Lai ở các ngài thường siêng năng hộ vệ.
 Lại có thế-giới vi-trần số Thân-Chúng Thần : Hoa-Kế Trang-Nghiêm Thần, Quang-Chiếu Thập-Phương Thần, Hải-Âm Điều-Phục Thần, Tịnh-Hoa-Nghiêm-Kế Thần, Vô-Lượng-Oai-Nghi Thần, Tối-Thượng-Quang-Nghiêm Thần, Tịnh-Quang-Hương-Vân Thần, Thủ-Hộ-Nhiếp-Trì Thần, Phổ-Hiện-Nhiếp-Thủ Thần, Bất-Động-Quang-Minh Thần, có thế-giới vi-trần số Thân-Chúng-Thần như vậy làm bực thượng thủ. Từ xưa chư thần này đã thành-tựu đại-nguyện cúng-dường phục-sự tất cả chư Phật.
 Lại có thế-giới vi-trần số Túc-Hành-Thần: Bửu-Ấn-Thủ Thần, Liên-Hoa-Quang Thần, Thanh-Tịnh-Hoa-Kế Thần, Nhiếp-Chư-Thiện-Kiến Thần, Diệu-Bảo-Tinh-Tràng Thần, Lạc-Thổ-Diệu-Âm Thần, Chiên-Đàn-Thọ-Quang Thần, Liên-Hoa-Quang-Minh Thần, Vi-Diệu-Quang-Minh Thần, Tích-Tập-Diệu-Hoa Thần, có thế-giới vi-trần số Túc-hành Thần như vậy làm bực thượng thủ. Chư Thần này trong vô-lượng kiếp quá-khứ thường gần gũi Như-Lai.
 Lại có thế-giới vi-trần số Đạo-Tràng Thần : Tịnh Trang-Nghiêm-Tràng Thần, Tu-Di Bảo-Quang Thần, Lôi-Âm-Tràng-Tướng Thần, Vũ-Hoa-Diệu-Nhãn Thần, Hoa-Anh-Quang-Kế Thần, Vũ-Bửu-Trang-Nghiêm Thần, Dõng Mãnh Hương Nhãn Thần, Kim-Cang-Thể-Vân Thần, Liên-Hoa-Quang-Minh Thần, Diệu-Quang-Chiếu-Diệu Thần, có thế-giới vi-trần số Đạo-Tràng-Thần như vậy làm bực thượng-thủ. Thuở quá-khứ, chư thần này đã gặp vô-lượng Phật thành tựu nguyện-lực thường cúng dường Phật.
 Lại có thế-giới vi-trần số Chủ-Thành Thần: Bửu-Phong-Quang-Diệu Thần, Diệu-Nghiêm-Cung-Điện Thần, Thanh-Tịnh-Hỷ-Bảo Thần, Ly-Ưu-Thanh-Tịnh Thần, Hoa-Đăng-Diệm-Nhãn Thần, Diệm-Tràng-Minh-Hiện Thần, Thạnh-Phước-Quang-Minh Thần, Thanh-Tịnh-Quang-Minh Thần, Hương-Kế-Trang-Nghiêm Thần, Diệu-Bửu-Quang-Minh Thần, có thế-giới vi-trần số Chủ-Thành Thần như vậy làm bực Thượng-thủ. Trong vô-lượng bất-tư-nghì kiếp, chư thần này đều trang nghiêm Thanh-Tịnh cung-điện của Như-Lai.
 Lại có thế-giới vi-trần số Chủ-Địa Thần: Phổ-Đức-Tịnh-Hoa Thần, Kiên-Phước-Trang-Nghiêm Thần, Diệu-Hoa-Nghiêm-Thọ Thần, Phổ-Tán-Chúng-Bửu Thần, Tịnh-Mục-Quán-Thời Thần, Diệu-Sắc-Thắng-Nhãn Thần, Hương-Mao-Phát-Quang Thần, Duyệt-Ý-Âm-Thinh Thần, Diệu-Hoa-Triền-Kế Thần, Kim-Cang-Nghiêm-Thể Thần, có thế-giới vi-trần số Chủ-Địa Thần như vậy làm bực thượng-thủ. Chư thần này thuở xưa phát-nguyện rộng lớn thường gần gũi chư Phật đồng tu phước-nghiệp.
 Lại có vô-lượng chủ Sơn-thần: Bửu-Phong-Khai-Hoa Thần, Hoa-Lâm-Diệu-Kế Thần, Cao-Tràng-Phổ-Chiếu Thần, Ly-Trần Tịnh-Kế Thần, Quang-Chiếu Thập-Phương Thần, Đại-Lực Quang-Minh Thần, Oai-Quang-Phổ-Thắng Thần, Vi-Mật-Quang-Luân Thần, Phổ-Nhãn-Hiện-Kiến Thần, Kim-Cang-Mật-Nhãn Thần, có vô-lượng Chủ-Sơn-Thần như vậy làm bực thượng-thủ. Chư thần này đã được pháp-nhãn thanh-tịnh đối với các pháp.
 Lại có bất-tư-nghì số Chủ-Lâm Thần: Bố-Hoa-Như-Vân Thần, Trạc-Cán-Thơ-Quang Thần, Sanh-Nha-Phát-Diệu Thần, Cát-Tường-Tịnh-Diệp Thần, Thùy-Bố-Diệm-Tàng Thần, Thanh-Tịnh-Quang-Minh Thần, Khả-Ý-Lôi-Âm Thần, Quang-Hương Phổ-Biến Thần, Diệu-Quang Hoánh-Diệu Thần, Hoa-Quả-Quang-Vị Thần. Bất-tư-nghì số Chủ-Lâm Thần như vậy làm bực thượng thủ. Chư thần này đều có vô-lượng quang-minh khả-ái.
 Lại có vô-lượng Chủ-Dược Thần : Cát-Tường Thần, Chiên-Đàn-Lâm Thần, Thanh-Tịnh-Quang-Minh Thần, Danh-Xưng-Phổ-Văn Thần, Mao-Khổng-Quang-Minh Thần, Phổ-Trị Thanh-Tịnh Thần, Đại Phát Hóng Thinh Thần, Tế-Nhựt-Quang-Tràng Thần, Minh-Kiến Thập-Phương Thần, Ích Khí Minh Mục Thần, vô-lượng Chủ-Dược Thần như vậy làm bực thượng-thủ. Chư thần này đều lìa cấu nhiễm, lòng nhơn từ cứu-giúp muôn vật.
 Lại có vô-lượng Chủ-Giá Thần: Nhu-Nhuyến-Thắng-Vị Thần, Thời-Hoa-Tịnh-Quang Thần, Sắc-Lực-Dũng-Kiện Thần, Tăng-Trưởng Tinh-Khí Thần, Phổ-Sanh-Căn-Quả Thần, Diệu-Nghiêm Hoàn-Kế Thần, Nhuận-Trạch-Tịnh-Hoa Thần, Thành-Tựu-Diệu-Hương Thần, Kiến-Giả Ái-Nhạo Thần, Ly-Cấu-Tịnh-Quang Thần, có vô-lượng Chủ-Giá thần như vậy làm bực thượng-thủ. Chư thần này đều được thành tựu đại hỷ.
 Lại có vô-lượng Chủ-Hà Thần: Phổ-Phát-Tánh-Lưu Thần, Phổ-Khiết-Tuyền-Giản Thần, Ly-Trần Tịnh-Nhãn Thần, Thập-Phương Biến-Hống Thần, Cứu-Hộ Chúng-Sanh Thần, Vô-Nhiệt Tịnh-Quang Thần, Phổ-Sanh Hoan-Hỷ Thần, Quảng-Đức-Thắng-Tràng Thần, Quang-Chiếu-Phổ-Thế-Thần, Hải-Đức-Quang-Minh Thần, có vô-lượng Chủ-Hà thần như vậy làm bực thượng-thử. Chư thần này đều ân cần để ý lợi ích chúng-sanh.
 Lại có vô-lượng Chủ-Hải Thần: Xuất-Hiện Bửu-Quang Thần, Thành-Kim-Cang-Tràng Thần, Viễn-Ly-Trần-Cấu Thần, Phổ-Thủy-Cung-Điện Thần, Cát-Tường-Bửu-Nguyệt Thần, Diệu-Hoa-Long-Kế Thần, Phổ-Trì-Quang-Vị Thần, Bửu-Diệm-Hoa-Quang Thần, Kim-Cang-Diệu-Kế Thần, Hải-Triều-Lôi-Âm Thần, có vô-lượng Chủ-Hải thần như vậy làm bực thượng-thủ. Chư thần này đều dùng biển cả công-đức của Như-Lai để đầy đủ thân mình.
 Lại có vô-lượng Chủ-Thủy Thần : Phổ-Hưng-Vân-Tràng Thần, Hải-Triều-Vân-Âm Thần, Diệu-Sắc Luân-Kế Thần, Thiện-Xảo-Triền-Phục Thần, Ly-Cấu-Hương-Tích Thần, Phước-Kiều-Quán-Âm Thần, Tri-Túc-Tự-Tại Thần, Tịnh-Hỷ-Thiện-Âm Thần, Phổ-Hiện-Oai-Quang Thần, Hống-Âm-Biến-Hải Thần, có vô lượng Chủ-Thủy thần như vậy làm bực thượng thủ. Chư thần này thường siêng năng cứu hộ và làm lợi ích tất cả chúng-sanh.
 Lại có vô số Chủ-Hỏa Thần: Phổ-Quang Diệm-Tàng Thần, Phổ-Tập Quang-Tàng Thần, Đại-Quang-Phổ-Chiếu Thần, Chúng-Diệu-Cung-Điện Thần, Vô-Tận Quang-Kế Thần, Chủng-Chủng-Diệm-Nhãn Thần, Thập-Phương-Cung-Điện như Tu-Di-Sơn Thần, Oai-Quang-Tự-Tại Thần, Quang-Minh-Phá-Ám Thần, Lôi-Âm-Điển-Quang Thần, có vô-số Chủ-Hoả thần như vậy làm bực thượng-thủ. Chư thần này đều có thể thị-hiện các thứ quang-minh làm cho chúng-sanh dứt trừ những nhiệt-não.
 Lại có vô-lượng Chủ-Phong Thần: Vô-Ngại-Quang-Minh Thần, Phổ-Hiện-Dũng-Nghiệp Thần, Phiêu-Kích-Vân-Tràng Thần, Tịnh-Quang-Trang-Nghiêm Thần, Lực-Năng-Kiệt-Thủy Thần, Đại-Thinh-Biến-Hống Thần, Thọ-Sóc-Thùy-Kế Thần, Sở-Hành-Vô-Ngại Thần, Chủng-Chủng-Cung-Điện Thần, Đại Quang-Phổ-Chiếu Thần, có vô-lượng Chủ-Phong thần như vậy làm bực thượng thủ. Chư thần này đều siêng năng làm tan dứt tâm ngã mạn.
 Lại có vô-lượng Chủ-Không Thần: Tịnh-Quang-Phổ Chiếu Thần, Phổ-Du-Thâm-Quảng Thần, Sanh-Cát-Tường-Phong Thần, Ly-Chướng An-Trụ Thần, Quảng-Bộ-Diệu-Kế Thần, Vô-Ngại-Quang-Diệm Thần, Vô-Ngại-Thắng-Lực Thần, Ly-Cấu-Quang-Minh Thần, Thâm-Viễn-Diệu-Âm Thần, Quang-Biến-Thập-Phương Thần, có vô-lượng Chủ-Không thần như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thần này đều xa lìa trần cấu tâm rộng lớn sáng suốt trong sạch.
 Lại có vô-lượng Chủ-Phương Thần: Biến-Trụ-Nhứt-Thiết Thần, Phổ-Hiện-Quang-Minh Thần, Quang-Hạnh-Trang-Nghiêm Thần, Châu-Hành-Bất-Ngại Thần, Vĩnh-Đoạn-Mê-Hoặc Thần, Phổ-Du-Tịnh-Không Thần, Đại-Vân-Tràng-Âm Thần, Kế-Mục-Vô-Loạn Thần, Phổ-Quán-Thế-Nghiệp Thần, Châu-Biến-Du-Lãm Thần, có vô-lượng Chủ-Phương thần như vậy làm bực thượng-thủ. Chư thần này có thể dùng phương tiện phóng-quang-minh thường chiếu khắp mười phương chẳng dứt.
 Lại có vô-lượng Chủ-Dạ Thần: Phổ-Đức-Tịnh-Quang Thần, Hỷ-Nhãn-Quán-Thế Thần, Hộ-Thế-Tinh-Khí Thần, Tịch-Tịnh-Hải-Âm Thần, Phổ-Hiện-Cát-Tường Thần, Phổ-Phát-Thọ-Hoa Thần, Bình-Đẳng-Hộ-Dục Thần, Du-Hí-Khoái-Lạc Thần, Chư-Căn-Thường-Hỷ Thần, Xuất-Sanh-Tịnh-Phước Thần, có vô-lượng Chủ-Dạ thần như vậy làm bực thượng thủ. Chư thần này thường siêng năng tu-tập, vui với chánh-pháp.
 Lại có vô-lượng Chủ-Trú Thần: Thị-Hiện-Cung-Điện Thần, Phát-Khởi-Huệ-Hương Thần, Lạc-Thắng-Trang-Nghiêm Thần, Hương-Hoa-Diệu-Quang Thần, Phổ-Tập-Diệu-Dược Thần, Nhạo-Tác-Hỷ-Mục Thần, Phổ-Hiện-Chư-Phương Thần, Đại-Bi-Quang-Minh Thần, Thiện-Căn-Quang-Chiếu Thần, Diệu-Hoa-Anh-Lạc Thần, có vô-lượng Chủ-Trú thần như vậy làm bực thượng-thủ. Chư thần này có thể sanh lòng tin hiểu nơi diệu-pháp, thường cùng nhau siêng năng nghiêm-sức cung-điện.
 Lại có vô-lượng A-Tu-La-Vương: La-Hầu-Vương, Tỳ Ma-Chất-Đa-La Vương, Xảo-Huyễn-Thuật Vương, Đại-Quyến-Thuộc Vương, Đại-Lực Vương, Biến-Chiếu Vương, Kiên-Cố-Hành-Diệu-Trang-Nghiêm Vương, Quảng-Đại-Nhơn-Huệ Vương, Xuất-Hiện-Thắng-Đức Vương, Diệu-Hảo-Âm-Thinh Vương, có vô-lượng A-Tu-La Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Các A-Tu-La-Vương này đều đã siêng-năng xô dẹp ngã-mạn và những phiền não.
 Lại có bất-tư-nghì số Ca-Lâu-La Vương: Đại-Tốc-Tật-Lực Vương, Vô-Năng-Hoại-Bảo-Cái Vương, Thanh-Tịnh-Tốc-Tật Vương, Tâm-Bất-Thối-Chuyển Vương, Đại-Hải-Xứ-Nhiếp-Trì-Lực Vương, Kiên-Cố-Tịnh-Quang-Vương, Xảo-Nghiêm-Quang-Kế Vương, Phổ-Thiệp-Thị-Hiện Vương, Phổ-Quán-Hải Vương, Phổ-Âm-Quãng-Mục Vương, có bất-tư-nghì số Ca-Lâu-La Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Các Ca-Lâu-La Vương này đều đã thành tựu sức phương tiện lớn, có thể cứu-hộ tất cả chúng-sanh.
 Lại có vô-lượng Khẩn-Na-La Vương: Thiện-Huệ-Quang-Minh-Thiên Vương, Diệu-Hoa-Tràng Vương, Chủng-Chủng Trang-Nghiêm Vương, Duyệt-Ý-Hống-Thinh Vương, Bửu-Thọ-Quang-Minh Vương, Kiến-Giả-Hân-Lạc Vương, Động-Địa-Lực Vương, Nhiếp-Phục-Ác-Chúng Vương, có vô-lượng Khẩn-Na-La Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Các Khẩn-Na-La Vương này đều siêng-năng tinh-tấn quán tất cả pháp, lòng thường khoái-lạc du-hí tự-tại.
 Lại có vô-lượng Ma-Hầu-La-Già Vương : Thiện-Huệ Vương, Thanh-Tịnh-Oai-Âm Vương, Thắng-Huệ-Trang-Nghiêm-Kế Vương, Diệu-Mục-Chủ Vương, Như-Đăng-Tràng-Vi-Chúng-Sở-Quy Vương, Tối-Thắng-Quang-Minh-Tràng Vương, Sư-Tử-Ức Vương, Chúng-Diệu-Trang-Nghiêm-Âm Vương, Tu-Di-Kiên-Cố Vương, Khả-Ái-Nhạo-Quang-Minh Vương, có vô-lượng Ma-Hầu-La-Già Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Các Ma-Hầu-La-Già Vương này đều siêng tu-tập phương-tiện rộng lớn làm cho chúng-sanh dứt hẳn ngu-si.
 Lại có vô-lượng Dạ-Xoa Vương: Tỳ-Sa-Môn Vương, Tự-Tại-Âm Vương, Nghiêm-Trì-Khí-Trượng Vương, Đại-Trí-Huệ Vương, Diệm-Nhãn-Chủ Vương, Kim-Cang-Nhãn Vương, Dũng-Kiện-Tý Vương, Dũng-Địch-Đại Quân Vương, Phú-Tư-Tài Vương, Lực-Hoại-Cao-Sơn Vương, có vô-lượng Dạ-Xoa Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Các Dạ-Xoa Vương này đều siêng thủ-hộ tất cả chúng-sanh.
 Lại có vô-lượng Đại-Long Vương: Tỳ-Lâu-Bát-Xoa Vương, Ta-Kiệt-La Vương, Vân-Âm-Diệu-Tràng Vương, Diệm-Khẩu-Hải-Quang Vương, Phổ-Cao-Vân-Tràng Vương, Đức-Xoa-Ca Vương, Vô Biên Bộ Vương, Thanh Tịnh Sắc Vương, Phổ-Vận-Đại-Thinh Vương, Vô-Nhiệt-Não Vương, có vô-lượng Đại-Long Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Các Long-Vương này đều siêng-năng kéo mây rưới mưa làm tiêu trừ sự phiền-não cho chúng-sanh.
 Lại có vô-lượng Cưu-Bàn-Trà Vương: Tăng-Trưởng Vương, Long-Chúa-Vương, Thiện-Trang-Nghiêm-Tràng Vương, Phổ-Nhiêu-Ích-Hành-Vương, Thậm-Khả-Bố-Úy Vương, Mỹ-Mục-Trang-Nghiêm Vương, Cao-Phong-Huệ Vương, Dũng-Kiện-Tý Vương, Vô-Biên-Tịnh-Hoa-Nhãn Vương, Quảng-Đại-Thiên-Diệu-A-Tu-La-Nhãn Vương, có vô-lượng Cưu-Bàn-Trà Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Các Cưu-Bàn-Trà Vương này đều siêng tu-học pháp môn vô-ngại phóng quang-minh lớn.
 Lại có vô-lượng Càn-Thác-Bà Vương: Trì-Quốc-Càn-Thác-Bà Vương, Thọ-Quang Vương, Tịnh-Mục Vương, Hoa-Quang Vương, Phổ-Âm Vương, Nhạo-Diệu-Động-Diêu-Mục Vương, Diệu-Âm-Sư-Tử-Tràng Vương, Phổ-Phóng-Bửu-Quang-Minh Vương, Kim-Cang-Thọ-Hoa-Tràng Vương, Nhạo-Phổ-Hiện-Quang-Nghiêm Vương, có vô-lượng Càn-Thác-Bà Vương như vậy làm thượng-thủ. Các Càn-Thác-Bà Vương này đều tin hiểu sâu xa đối với đại-pháp, hoan-hỷ kính mến, siêng-năng tu-tập chẳng mỏi nhàm.
 Lại có vô-lượng Nguyệt-Thiên-Tử: Nguyệt-Thiên-Tử, Hoa-Vương-Kế-Quang-Minh Thiên-Tử, Chúng-Diệu-Tịnh-Quang-Minh Thiên-Tử, An-Lạc-Thế-Gian-Tâm Thiên-Tử, Thọ-Vương-Nhãn-Quang-Minh Thiên-Tử, Thị-Hiện-Thanh-Tịnh-Quang Thiên-Tử, Phổ-Du-Bất-Động-Quang Thiên-Tử, Tinh-Tú-Vương Tự-Tại Thiên-Tử, Tịnh-Giác-Nguyệt Thiên-Tử, Đại-Oai-Đức-Quang-Minh Thiên-Tử, có vô-lượng Nguyệt-Thiên-Tử như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Tử này đều siêng năng mở bày tâm-bửu của chúng-sanh.
 Lại có vô-lượng Nhựt-Thiên-Tử: Nhựt-Thiên-Tử, Quang-Diệu-Nhãn Thiên-Tử, Tu-Di-Quang-Khả-Úy-Kính-Tràng Thiên-Tử, Ly-Cấu-Bửu-Trang-Nghiêm Thiên-Tử, Dũng-Mãnh-Bất-Thối-Chuyển Thiên-Tử, Diệu-Hoa-Anh-Quang-Minh Thiên-Tử, Tối-Thắng-Tràng-Quang-Minh Thiên-Tử, Bửu-Kế-Phổ-Quang-Minh Thiên-Tử, Quang-Minh Nhãn Thiên-Tử, Trì-Thắng-Đức Thiên-Tử, Phổ-Quang-Minh Thiên-Tử, có vô-lượng Nhựt-Thiên-Tử như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Tử này đều siêng tu-tập lợi ích chúng-sanh thêm lớn căn lành cho họ.
 Lại có vô-lượng Đao-Lợi Thiên-Vương: Thích-Ca-Nhơn-Đà-La Thiên-Vương, Phổ-Xưng-Mãn-Âm Thiên-Vương, Từ-Mục-Bửu-Kế Thiên-Vương, Bửu-Quang-Tràng-Danh-Xưng Thiên-Vương, Phát-Sanh-Hỷ-Lạc-Kế Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo-Chánh-Niệm Thiên-Vương, Tu-Di-Thắng-Âm Thiên-Vương, Thành-Tựu-Niệm Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo-Tịnh-Hoa-Quang Thiên-Vương, Trí Nhật Nhãn Thiên Vương, Tự-Tại-Quang-Minh-Năng-Giác-Ngộ Thiên-Vương, có vô-lượng Đao-Lợi Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều siêng phát khởi phước-nghiệp rộng lớn của tất cả thế-gian.
 Lại có vô-lượng Dạ-Ma Thiên-Vương: Thiện-Thời-Phần Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo-Quang-Minh Thiên-Vương, Vô-Tận-Huệ-Công-Đức-Tràng Thiên-Vương, Thiện-Biến-Hóa-Đoan-Nghiêm Thiên-Vương, Tổng-Trì-Đại-Quang-Minh Thiên-Vương, Bất-Tư-Nghì-Trí-Huệ Thiên-Vương, Luân-Tê Thiên-Vương, Quang-Diệm Thiên-Vương, Quang-Chiếu Thiên-Vương, Phổ-Quan-Sát-Đại-Danh-Xưng Thiên-Vương, có vô-lượng Dạ-Ma Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều siêng năng tu tập căn lành rộng lớn, thường có lòng hỷ-túc.
 Lại có bất-tư-nghì số Đâu-Suất Thiên-Vương: Tri-Túc Thiên-Vương, Hỷ-Lạc-Hải-Kế Thiên-Vương, Tối-Thắng-Công-Đức-Tràng Thiên-Vương, Tịch-Tịnh-Quang Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo Diệu-Mục Thiên-Vương, Bửu-Phong-Tịnh-Nguyệt Thiên-Vương, Tối-Thắng-Dũng-Kiện-Lực Thiên-Vương, Kim-Cang-Diệu-Quang-Minh Thiên-Vương, Tinh-Tú-Trang-Nghiêm-Tràng Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo-Trang-Nghiêm Thiên-Vương, có bất-tư-nghì Đâu-Suất Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều siêng trì-niệm danh-hiệu của tất cả chư Phật.
 Lại có vô-lượng Hóa-Lạc Thiên-Vương: Thiện-Biến-Hóa Thiên-Vương, Tịch-Tịnh-Âm-Quang-Minh Thiên-Vương, Biến-Hóa-Lực-Quang-Minh Thiên-Vương, Trang-Nghiêm-Chủ Thiên-Vương, Niệm-Quang Thiên-Vương, Tối-Thượng-Vân-Âm Thiên-Vương, Chúng-Diệu-Tối-Thắng-Quang Thiên-Vương, Diệu-Kế-Quang-Minh Thiên-Vương, Thành-Tựu-Hỷ-Huệ Thiên-Vương, Hoa-Quang-Kế Thiên-Vương, Phổ-Kiến-Thập-Phương Thiên-Vương, có vô-lượng Hóa-Lạc Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều siêng điều phục tất cả chúng-sanh cho họ được giải-thoát.
 Lại có vô-số Tha-Hóa-Tự-Tại Thiên-Vương: Đắc-Tự-Tại Thiên-Vương, Diệu-Mục chủ Thiên-Vương, Diệu-Quang-Tràng Thiên-Vương, Dõng-Mãnh-Huệ Thiên-Vương, Diệu-Âm-Cú Thiên-Vương, Diệu-Quang-Tràng Thiên-Vương, Tịch-Tịnh-Cảnh-Giới-Môn Thiên-Vương, Diệu-Luân-Trang-Nghiêm-Tràng Thiên-Vương, Hoa-Nhị-Huệ-Tự-Tại Thiên-Vương, Nhơn-Đà-La-Lực-Diệu-Trang-Nghiêm-Quang-Minh Thiên-Vương, có vô- lượng tự-tại Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều siêng tu-tập pháp-môn rộng lớn phương-tiện tự-tại.
 Lại có vô-số Đại-Phạm Thiên-Vương: Thi-Khí Thiên-Vương, Huệ-Quang Thiên-Vương, Thiện-Huệ-Quang-Minh Thiên-Vương, Phổ-Vân-Âm Thiên-Vương, Quán-Thế-Ngôn-Âm-Tự-Tại Thiên-Vương, Tịch-Tịnh-Quang-Minh-Nhãn Thiên-Vương, Quang-Biến-Thập-Phương Thiên-Vương, Biến-Hóa-Âm Thiên-Vương, Quang-Minh-Chiếu-Diệu-Nhãn Thiên-Vương, Duyệt-Ý-Hải-Âm Thiên-Vương, có vô-số Phạm-Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ.  Chư Thiên-Vương này đều đủ đại-từ thương xót chúng-sanh, phóng quang chiếu khắp làm cho chúng-sanh đều vui đẹp.
 Lại có vô-lượng Quang-Âm Thiên-Vương: Khả-Ái-Nhạo-Quang-Minh Thiên-Vương, Thanh-Tịnh-Diệu-Quang Thiên-Vương, Năng-Tự-Tại-Âm Thiên-Vương, Tối-Thắng-Niệm-Trí Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo-Thanh-Tịnh-Diệu-Âm Thiên-Vương, Thiện-Tư-Duy-Âm Thiên-Vương, Phổ-Âm-Biến-Chiếu Thiên-Vương, Thậm-Thâm-Quang-Âm Thiên-Vương, Vô-Cấu-Xưng-Quang-Minh Thiên-Vương, Tối-Thắng-Tịnh-Huệ-Quang Thiên-Vương, có vô-lượng Quang-Âm Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều an trụ nơi pháp-môn hỉ-lạc tịch-tịnh rộng-lớn vô-ngại.
 Lại có vô-lượng Biến-Tịnh Thiên-Vương: Thanh-Tịnh-Danh-Xưng Thiên-Vương, Tối-Thắng-Kiến Thiên-Vương, Tịch-Tịnh-Đức Thiên-Vương, Tu-Di-Âm Thiên-Vương, Tịnh-Niệm-Nhãn Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo-Tối-Thắng-Quang-Chiếu Thiên-Vương, Thế-Gian Tự-Tại Chúa Thiên-Vương, Quang-Diệm Tự-Tại Thiên-Vương, Nhạo-Tư-Duy-Pháp-Biến-Hóa Thiên-Vương, Biến-Hóa-Tràng Thiên-Vương, Tinh-Tú-Âm-Diệu-Trang-Nghiêm Thiên-Vương, có vô-lượng Biến-Tịnh Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều đã an-trụ pháp-môn rộng-lớn, siêng làm lợi ích cho thế-gian.
 Lại có vô-lượng Quảng-Quả Thiên-Vương: Ái-Nhạo-Pháp-Quang-Minh-Tràng Thiên-Vương, Thanh-Tịnh-Trang-Nghiêm Hải Thiên-Vương, Tối-Thắng-Huệ-Quang-Minh Thiên-Vương, Tự-Tại-Trí-Huệ-Tràng Thiên-Vương, Nhạo-Tịch-Tịnh Thiên-Vương, Phổ-Trí-Nhãn Thiên-Vương, Nhạo-Triền-Huệ Thiên-Vương, Thiện-Chủng-Huệ-Quang-Minh Thiên-Vương, Vô-Cấu-Tịch-Tịnh-Quang Thiên-Vương, Quảng-Đại-Thanh-Tịnh-Quang Thiên-Vương, có vô- lượng Quảng-Quả Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều dùng pháp tịch-tịnh mà làm cung-điện và an-trụ trong đó.
 Lại có vô-số Đại-Tự-Tại Thiên-Vương: Diệu-Diệm-Hải Thiên-Vương, Tự-Tại-Danh-Xưng-Quang Thiên-Vương, Thanh-Tịnh-Công-Đức-Nhãn Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo-Đại-Huệ Thiên-Vương, Bất-Động-Quang-Tự-Tại Thiên-Vương, Diệu-Trang-Nghiêm-Nhãn Thiên-Vương, Thiện-Tư-Duy-Quang-Minh Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo-Đại-Trí Thiên-Vương, Phổ-Âm-Trang-Nghiêm-Tràng Thiên-Vương, Cực-Tinh-Tấn-Danh-Xưng-Quang Thiên-Vương, có vô-số Đại-Tự-Tại Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều siêng quán sát pháp vô tướng, chỗ thật hành bình đẳng.

 (1) Lúc bấy giờ, hải-chúng đều đã vân tập nơi đạo-tràng của Như-Lai. Tất cả đều nhất tâm chiêm-ngưỡng Đức Thế-Tôn.

 (1) : Hán bộ quyển 2.

 Cả chúng hội này đều đã rời tất cả tâm cấu-nhiễm phiền-não và những tập-khí thừa, xô ngã tòa núi trọng-chướng, được thấy Phật không bị trệ-ngại. Đại-chúng này, từ vô-lượng kiếp xa xưa, đã được sự nhiếp-thọ của Đức Tỳ-Lô-Giá-Na Phật, trong thời ký tu Bồ-tát-hạnh. Họ đã được giáo-hóa thành-thục và đều được an-trụ nơi đạo nhứt-thiết-chủng-trí, đã vun trồng vô-lượng đức lành và đều được đại-phước, đã vào nơi nguyện hải phương-tiện, chỗ thật hành đều hoàn-toàn thanh-tịnh, đã khéo xuất-ly, thường thấy Phật được rõ ràngdùng sức thắng-giải vào trong biển lớn công-đức của Như-Lai, đã được du-hí thần-thông nơi môn giải-thoát của chư Phật. 

II.- CHƯ THIÊN VƯƠNG GIẢI THOÁT MÔN.

Diệu-Diệm-Hải Đại-Tự-Tại Thiên-Vương được giải-thoát-môn có sức phương-tiện tịch-tịnh khắp pháp-giới hư-không-giới.
Tự-Tại-Danh-Xưng-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn quan-sát khắp tất cả pháp đều tự-tại.
Thanh-Tịnh-Công-Đức-Nhãn Thiên-Vương được giải-thoát-môn biết tất cả các pháp vô-tướng, không sanh-diệt, không lai khứ, vô-công-dụng-hạnh.
Khả-Ái-Nhạo-Đại-Huệ Thiên-Vương được giải-thoát-môn biển trí-huệ hiện thấy thật-tướng của tất cả pháp.
Bất-Động-Quang-Tự-Tại Thiên-Vương được giải-thoát-môn đại-định phương-tiện đem lại vô-biên sự an-lạc cho chúng-sanh.
Diệu-Trang-Nghiêm-Nhãn Thiên-Vương được giải-thoát-môn quan-sát pháp tịch-tịnh dứt những si-mê bố-úy.
Thiện-Tư-Duy-Quang-Minh Thiên-Vương được giải-thoát-môn công-hạnh tư-duy khéo vào vô-biên cảnh-giới chẳng khởi tất cả cõi hữu-lậu.
Khả-Ái-Nhạo-Đại-Trí Thiên-Vương được giải-thoát-môn đến thuyết pháp khắp mười phương nhưng vẫn bất-động, vô-sở-y.
Phổ-Âm-Trang-Nghiêm-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn vào cảnh-giới tịch-tịnh, khắp hiện quang-minh của Phật.
Danh-Xưng-Quang-Thiện-Tinh-Tấn Thiên-Vương được giải-thoát-môn an-trụ nơi chỗ tự-ngộ, mà dùng vô-biên cảnh-giới rộng lớn làm cảnh sở-duyên.
Bấy giờ, Diệu-Diệm-Hải Thiên-Vương, nương oai lực của Phật, quan sát khắp các chúng Đại-Tự-Tại-Thiên, rồi nói kệ rằng:
Thân Phật phổ-biến các đại-hội
Đầy khắp pháp-giới không cùng tận
Tịch diệt vô-tánh bất-khả-thủ
Vì cứu thế-gian mà xuất hiện.
Như-Lai Pháp-Vương xuất thế-gian
Thắp đèn diệu-pháp chiếu cõi đời
Cảnh-giới Vô-biên cũng vô-tận
Đây, chỗ chứng của Tự-Tại-Danh.
Phật bất tư-nghị rời phân-biệt
Rõ mười phương đều không có tướng
Mở đạo thanh-tịnh để dạy đời
Tịnh-Nhãn Thiên-Vương quan-sát thấy.
Như-Lai trí-huệ vô-biên-tế
Tất cả thế-gian chẳng lường được
Diệt lòng si tối của chúng-sanh
Đại-Huệ Thiên-Vương được an-trụ
Như-Lai công-đức bất tư-nghị
Chúng-sanh thấy Phật hết phiền-não
Khiến khắp thế-gian được an vui
Bất-Động Thiên-Vương đã được thấy.
Chúng-sanh tối tăm thường lầm lỗi
Như-Lai dạy cho pháp tịch-tịnh
Là đèn trí-huệ sáng soi đời
Diệu-Nhãn Thiên-Vương có thể biết.
Sắc thân tịnh-diệu của Như-Lai
Hiện khắp mười phương không gì sánh
Thân Phật vô-tánh vô-sở-y
Thiện-Tư Thiên-Vương quan-sát được.
Thinh Âm của Phật vô-hạn ngại
Kẻ đáng được ngộ đều được nghe
Nhưng Phật vắng-lặng thường bất-động
Nhạo-Trí Thiên-Vương chứng môn này.
Như-Lai tịch-tịnh, bực giải-thoát
Hiện khắp mười phương không sót chỗ
Quang-minh soi sáng khắp thế-gian
Nghiêm-Tràng Thiên-Vương đã được thấy.
Vô-biên kiếp-hải thuở quá-khứ
Phật vì chúng-sanh cầu giác-đạo
Vô-lượng thần-thông độ muôn loài
Danh-Xưng Thiên-Vương đã thấy được.
Khả-Ái-Nhạo-Pháp-Quang-Minh-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn quan-sát khắp căn-cơ tất cả chúng-sanh để thuyết-pháp dứt nghi.
Tịnh-Trang-Nghiêm-Hải Thiên-Vương được môn giải-thoát theo sự tưởng niệm làm cho được thấy Phật.
Tối-Thắng-Huệ-Quang-Minh Thiên-Vương được môn giải-thoát thân pháp-tánh bình-đẳng trang-nghiêm vô-sở-y.
Tự-Tại-Trí-Huệ-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn rõ biết tất cả các pháp thế-gian, trong một niệm an lập bất tư-nghì biển trang-nghiêm.
Nhạo-Tịch-Tịnh Thiên-Vương được giải-thoát-môn nơi một lỗ chân lông hiện bất tư-nghì Phật-độ không chướng-ngại.
Phổ-Trí-Nhãn Thiên-Vương được giải-thoát-môn quán-sát pháp-giới.
Nhạo-Truyền-Huệ Thiên-Vương được giải-thoát-môn vì tất cả chúng-sanh trong vô-biên kiếp thường xuất hiện vô-lượng thân.
Thiện-Chủng-Huệ-Quang-Minh Thiên-Vương được giải-thoát-môn quán tất cả cảnh-giới thế-gian chứng nhập pháp-giới bất tư-nghì.
Vô-Cấu-Tịch-Tịnh-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn khai-thị pháp xuất-yếu cho tất cả chúng-sanh.
Quảng-Đại-Thanh-Tịnh-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn quan-sát tất cả chúng-sanh đáng được hóa-độ làm cho họ chứng nhập Phật-pháp.
Lúc đó Khả-Ái-Nhạo-Pháp-Quang-Minh-Tràng Thiên-Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả thiên-chúng Thiểu-Quảng-Thiên, Vô-Lượng-Quảng-Thiên, Quảng-Quả-Thiên rồi nói kệ rằng:
Cảnh-giới của Phật bất tư-nghì
Tất cả chúng-sanh chẳng lường được
Khiến chúng-sanh kia đều tin hiểu
Ý nguyện rộng lớn không cùng tận.
Nếu có chúng-sanh kham thọ pháp
Thần-lực của Phật dìu-dắt họ
Khiến họ thường thấy Phật hiện tiền
Nghiêm-Hải-Thiên-Vương thấy như vậy.
Tất cả pháp tánh vô-sở-y
Phật hiện thế-gian cũng như vậy
Khắp trong các cõi không chỗ nương
Nghĩa này, Thắng-Huệ quan-sát được.
Theo lòng chúng-sanh chỗ mong muốn
Thần-lực của Phật đều hiện được
Mỗi mỗi sai khác bất tư-nghì
Huệ-Tràng Thiên-Vương đã được chứng.
Bao nhiêu cõi nước thuở quá-khứ
Trong lỗ chân-lông hiện đủ cả
Đây là chư Phật đại thần-thông
Tịch-Tịnh Thiên-Vương tuyên-thuyết được.
Tất cả pháp-môn không cùng tận
Hội trong đạo-tràng của một pháp
Pháp-tánh như vậy Phật nói ra
Môn phương-tiện này Trí-Nhãn biết.
Bao nhiêu cõi nước ở mười phương
Xuất hiện trong đó mà thuyết-pháp
Thân Phật không đến cũng không đi
Đây, cảnh-giới của Nhạo-Truyền-Huệ.
Phật xem thế-pháp như vang bóng
Vào chỗ rất sâu của pháp kia
Nói các pháp-tánh thường lặng yên
Thiện-Chủng Thiên-Vương hay thấy biết.
Phật khéo rõ biết các cảnh-giới
Theo cơ chúng-sanh rưới pháp mầu
Dạy môn xuất-yếu bất-tư-nghì
Tịch-Tịnh Thiên-Vương hay ngộ nhập.
Thế-Tôn thường dùng từ-bi lớn
Vì độ chúng-sanh mà hiện thân
Bình-đẳng thuyết-pháp đều được nhờ
Quảng-Đại Thiên-Vương đã chứng được.
Thanh-Tịnh-Huệ-Danh-Xưng Thiên-Vương được giải-thoát-môn rõ thấu đạo phương-tiện giải-thoát tất cả chúng-sanh.
Tối-Thắng-Kiến Thiên-Vương được giải-thoát-môn khắp thị-hiện theo chỗ ưa thích của tất cả chư-thiên như vang, như bóng.
Tịch-Tịnh-Đức Thiên-Vương được giải-thoát-môn phương-tiện lớn trang-nghiêm thanh-tịnh khắp tất cả cảnh-giới Phật.
Tu-Di-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn mãi lưu chuyển trong biển sanh-tử theo các chúng-sanh.
Tịnh-Niệm-Nhãn Thiên-Vương được giải-thoát-môn nghĩ nhớ công-hạnh điều-phục chúng-sanh của Như-Lai.
Khả-Ái-Nhạo-Phố-Chiếu Thiên-Vương được giải-thoát-môn vô-lượng phổ-môn Đà-La-Ni thường diễn thuyết.
Thế-Gian-Tự-Tại-Chủ Thiên-Vương được giải-thoát-môn có thể làm cho tất cả chúng-sanh gặp Phật, sanh tín-tâm.
Quang-Diệm-Tự-Tại Thiên-Vương được giải-thoát-môn có thể làm cho tất cả chúng-sanh nghe pháp tin mừng mà được xuất ly.
Nhạo-Tư-Duy-Pháp-Biến-Hóa Thiên-Vương được giải-thoát-môn chứng nhập công-hạnh điều-phục của tất cả Bồ-tát vô-biên vô-tận như hư-không.
Biến-Hóa-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn bi, trí rộng lớn quan-sát vô-lượng phiền-não của chúng-sanh.
Tinh-Tú-Âm-Diệu-Trang-Nghiêm Thiên-Vương được giải-thoát-môn phóng quang-minh hiện thân khẩn ý của Phật nhiếp hóa chúng-sanh.
Lúc đó Thanh-Tịnh-Huệ-Danh-Xưng Thiên-Vương, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả thiên-chúng Thiểu-Tịnh-Thiên, Vô-lượng-Tịnh-Thiên, Biến-Tịnh-Thiên rồi nói kệ rằng:
Rõ biết pháp-tánh là vô-ngại
Hiện khắp mười phương vô-lượng cõi
Nơi cảnh-giới Phật chẳng nghĩ bàn
Khiến chúng đồng quy biển giải-thoát.
Như-Lai ở đời vô-sở-y
Hiện trong các cõi như vang bóng
Pháp-tánh rốt ráo không khởi sanh
Thắng-Kiến Thiên-Vương được ngộ nhập.
Từ vô-lượng kiếp tu phương-tiện
Thanh-tịnh các cõi khắp mười phương
Pháp-giới bất-động thường như-như
Tịnh-Đức Thiên-Vương đã tỏ ngộ.
Chúng-sanh ngu-si bị chướng che
Mù tối thường ở trong sanh tử
Như-Lai dạy cho đạo sạch trong
Tu-Di-Âm Vương được giải-thoát.
Chư Phật thật hành đạo vô-thượng
Tất cả chúng-sanh không lường được
Thị-hiện các thứ phương-tiện-môn
Tịnh-Nhãn Thiên-Vương quan-sát rõ.
Như-Lai thường dùng môn tổng-trì
Nhiều như vi-trần trong các cõi
Dạy bảo chúng-sanh khắp mọi nơi
Phổ-Chiếu Thiên-Vương đã chứng nhập.
Như-Lai ra đời rất khó gặp
Qua vô-lượng kiếp gặp một lần
Làm cho chúng-sanh hiểu biết tin
Tự-Tại-Chủ Thiên đã chứng được.
Phật nói pháp-tánh đều vô-tánh
Rộng lớn rất sâu chẳng nghĩ bàn
Khiến khắp chúng-sanh khởi lòng tin
Quang-Diệm Thiên-Vương khéo rõ biết.
Tam thế Như-Lai công-đức đủ
Hoá-độ chúng-sanh bất tư-nghì
Suy-nghĩ nơi kia sanh mừng vui
Nhạo-Pháp Thiên-Vương khai diễn được.
Chúng-sanh chìm trong biển phiền-não
Kiến trược ngu-si rất đáng sợ
Như-Lai thương xót khiến thoát ly
Hoá-Tràng Thiên-Vương quan-sát thấy.
Như-Lai thường phóng đại quang-minh
Trong mỗi quang-minh vô-lượng Phật
Đều hiện Phật-sự hóa chúng-sanh
Diệu-Âm Thiên-Vương đã chứng nhập.
Khả-Ái-Nhạo-Quang-Minh Thiên-Vương được giải-thoát-môn thường hưởng-thọ vui tịch-tịnh mà có thể hóa hiện tiêu-diệt khổ thế-gian.
Thanh-Tịnh-Diệu-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn tâm đại bi tương-ứng lòng hỷ-lạc của tất cả chúng-sanh.
Tự-Tại-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn trong một niệm khắp hiện năng-lực phước-đức cho tất cả chúng-sanh trong vô-biên kiếp.
Tối-Thắng-Niệm-Trí Thiên-Vương được giải-thoát-môn khiến khắp tất cả thế-gian thành trụ hoại đều như hư-không thanh-tịnh.
Khả-Ái-Nhạo-Tịnh-Diệu-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn ưa thích tin nhận giáo pháp của tất cả thánh-nhơn.
Thiện-Tư-Duy-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn có thể trải qua kiếp số diễn-thuyết nghĩa và phương-tiện của tất cả địa.
Diễn-Trang-Nghiêm-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn phương-tiện cúng-dường tất cả Bồ-Tát lúc từ Đâu-Suất Thiên-Cung giáng-sanh.
Thậm-Thâm-Quang-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn quan-sát biển vô-tận thần-thông trí-tuệ.
Quảng-Đại-Danh-Xưng Thiên-Vương được giải-thoát-môn biển công-đức của tất cả chư Phật đầy đủ sức phương-tiện xuất hiện thế-gian.
Tối-Thắng-Tịnh-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn phát sanh lòng tin sâu ưa thích đối với nguyện-lực thuở trước của Như-Lai.
Lúc đó Khả-Ái-Nhạo-Quang-Minh Thiên-Vương, thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả thiên-chúng Thiểu-Quang Thiên, Vô-Lượng-Quang Thiên, Quang-Âm Thiên rồi nói kệ rằng:
Tôi nhớ Như-Lai thuở trước tu
Kính thờ cúng-dường vô-biên Phật
Như hạnh thanh-tịnh tính tâm xưa
Thừa Phật oai-thần nay điều thấy.
Thân Phật vô-tướng lìa cấu nhiễm
Thường trụ từ-bi luôn xót thương
Thế-gian ưu-khổ đều khiến trừ
Diệu-Quang Thiên-Vương được giải-thoát.
Phật-pháp rộng lớn không ngần mé
Tất cả quốc-độ hiện vào trong
Cõi kia thành hoại đều chẳng đồng
Tự-Tại-Âm-Vương môn giải-thoát.
Như-Lai thần-lực không ai sánh
Hiện khắp mười phương cõi rộng lớn
Trang-Nghiêm Thanh-Tịnh thường hiện tiền
Niệm-Trí Thiên-Vương đã chứng được.
Vi-Trần số cõi khắp mười phương
Có bao nhiêu Phật đều thờ kính
Nghe pháp dứt nhiễm chẳng luống công
Diệu-Âm Thiên-Vương đã chứng nhập.
Phật trong vô-lượng vô-số kiếp
Diễn thuyết phương tiện không ai hơn
Phật-pháp vô-cùng cũng vô-biên
Thiên-Tư Thiên-Vương đã được thấy.
Như-Lai thần-biến vô-lượng môn
Một niệm hiện ở tất cả chỗ
Giáng-sanh thành-đạo phương-tiện lớn
Là môn giải-thoát của Nghiêm-Âm.
Thần-lực gia-hộ hay diễn-thuyết
Và hiện thần-thông của chư Phật
Làm cho thanh-tịnh theo căn cơ
Quang-Âm Thiên-Vương đã được chứng.
Như-Lai trí-huệ không ngằn mé
Thế-gian không sánh không nhiễm trước
Từ tâm ứng vật khắp hiện tiền
Danh-Xưng Thiên-Vương đã được ngộ.
Phật xưa tu tập bồ-đề hạnh
Cúng-dường thập-phương tất cả Phật
Ở trước chư Phật phát đạo tâm
Tối-Thắng Thiên-Vương đã thấy biết.
Thi-Khí-Phạm-Vương được giải-thoát-môn trụ khắp trong đạo-tràng mười-phương thuyết-pháp chỗ thật hành thanh-tịnh không nhiễm trước.
Huệ-Quang-Phạm-Vương được giải-thoát-môn khiến tất cả chúng-sanh nhập chánh-thiền-định.
Thiện-Tư-Huệ-Quang-Minh Phạm-Vương được giải-thoát-môn vào khắp tất cả pháp bất tư-nghì.
Phổ-Vân-Âm Phạm-Vương được giải-thoát-môn vào tất cả biển âm thinh của chư Phật.
Quán-Thế-Ngôn-Âm-Tự-Tại Phạm-Vương được giải-thoát-môn có thể ghi nhớ phương-tiện giáo-hóa tất cả chúng-sanh của Bồ-Tát.
Tịch-Tịnh-Quang-Minh-Nhãn Phạm-Vương được giải-thoát-môn hiện tất cả tướng nghiệp báo thế-gian đều sai khác.
Phổ-Quang-Minh Phạm-Vương được giải-thoát-môn tùy phẩm loại sai khác của tất cả chúng-sanh đều hiện thân ra trước họ để điều-phục.
Biến-Hóa-Âm Phạm-Vương được giải-thoát-môn trụ cảnh-giới hành tướng tịch-diệt thanh-tịnh của tất cả pháp.
Quang-Diệu-Nhãn Phạm-Vương được giải-thoát-môn đối với tất cả cõi hữu-lậu không chấp-trước, không y chỉ, không ngằn mé, thường siêng xuất-hiện
Duyệt-Y-Hải-Âm Phạm-Vương được giải-thoát-môn thường tư-duy quán-sát vô-tận pháp.
Lúc đó Thi-Khí-Phạm-Đại Vương thừa oai-lực của Phật quán-sát khắp tất cả thiên-chúng Phạm-Chúng Thiên, Phạm-Phụ Thiên, Đại-Phạm Thiên, rồi nói kệ rằng:
Thân Phật thanh-tịnh thường tịch diệt
Quang-minh chói sáng khắp thế-gian
Không tướng không hành không hình bóng
Ví như mây nổi giữa không-gian.
Phật-thân như vậy cảnh-giới định
Tất cả chúng-sanh không thể lường
Thị-hiện phương-tiện khó nghĩ bàn
Huệ-Quang Thiên-Vương đã ngộ được
Thế-giới vi-trần biển pháp-môn
Một lời diễn thuyết không còn sót
Kiếp-hải như vậy nói không cùng
Thiện-Tư Phạm-Vương được giải-thoát.
Viên-âm chư Phật khắp thế-gian
Chúng-sanh tùy loại đều được hiểu
Nhưng nơi âm-thinh vô-phân-biệt
Phổ-Âm Phạm-Vương ngộ như vậy.
Bao nhiêu chư Phật trong ba đời
Hướng đến phương-tiện bồ-đề hạnh
Tất cả đều hiện nơi Phật-thân
Âm-Tự-Tại Vương môn giải-thoát.
Tất cả chúng-sanh nghiệp sai khác
Tùy chỗ nhơn-cảm đều khác nhau
Thế-gian như vậy Phật hiện đều
Tịch-Tịnh-Quang Vương được ngộ-nhập.
Vô-lượng pháp-môn đều tự-tại
Điều-phục chúng-sanh khắp mười phương
Cũng chẳng phân-biệt nơi trong đây
Phổ-Quang Thiên-Vương đã rõ biết.
Phật thân vô-tận như hư-không
Vô-tướng vô-ngại khắp mười phương
Như-huyễn như-hóa khắp ứng hiện
Biến-Hóa Âm-Vương đã ngộ được.
Thân-tướng Như-Lai không ngằn mé
Trí-huệ âm-thinh cũng như thế
Hiện thân vô-trước ở thế-gian
Quang-Diệu Thiên-Vương đã chứng nhập.
Pháp-Vương an-trụ cung Diệu-pháp
Pháp-thân quang-minh soi tất cả
Pháp-tánh vô-tướng không gì bằng
Hải-Âm Phạm-Vương được giải-thoát.
Tự-Tại Thiên-Vương được giải-thoát-môn hiện tiền thành-thục vô-lượng chúng-sanh tự-tại.
Thiện-Mục-Chủ Thiên-Vương được giải-thoát-môn quan-sát sự vui của tất cả chúng-sanh làm cho họ được vào cảnh-giới vui của thánh-nhơn.
Diệu-Bửu-Tràng-Quan Thiên-Vương được giải-thoát-môn tùy theo những chỗ muốn hiểu biết của chúng-sanh làm cho họ thật hành.
Dũng-Mãnh-Huệ Thiên-Vương được giải-thoát-môn khắp nhiếp tất cả nghĩa diễn-thuyết vì tất cả chúng-sanh
Diệu-Âm-Cú Thiên-Vương được giải-thoát-môn ghi nhớ đại-từ rộng lớn của Như-Lai tăng tấn công-hạnh của tự-mình.
Diệu-Quang-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn thị-hiện đại-bi dứt trừ tất cả tràng kiêu-mạn.
Tịch-Tịnh-Cảnh Thiên-Vương được giải-thoát-môn điều-phục tâm sân hại của tất cả thế-gian.
Diệu-Luân-Trang-Nghiêm-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn tùy sự nghĩ nhớ đều đến phó hội nơi đạo-tràng của vô-biên chư Phật mười phương.
Hoa-Quang-Huệ Thiên-Vương được giải-thoát-môn tùy tâm niệm của chúng-sanh khắp hiện thành chánh-giác.
Nhơn-Đà-La-Diệu-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn oai-lực tự-tại lớn vào khắp tất cả thế-gian.
Lúc đó Tự-Tại Thiên-Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả Tha-Hóa-Tự-Tại Thiên-Chúng rồi nói kệ rằng:
Phật-thân cùng khắp đồng pháp-giới
Khắp ứng chúng-sanh đều hiện tiền
Các thứ giáo-môn thường dạy trao
Nơi pháp tự-tại hai khai ngộ.
Thế-gian chỗ có các điều vui
Thánh tịch-diệt lạc là hơn hết
Trụ trong pháp-tánh lớn mênh-mông
Diệu-Nhãn Thiên-Vương quan-sát thấy.
Như-Lai xuất hiện khắp mười phương
Theo tâm chúng-sanh mà thuyết pháp
Tất cả lòng nghi đều dứt trừ
Diệu-Tràng Thiên-Vương được giải thoát.
Chư Phật khắp nơi diễn pháp mầu
Những pháp đã nói vô-lượng kiếp
Hay nói hết cả nơi một lời
Dũng-Mãnh Thiên-Vương đã rõ biết.
Đức từ rộng lớn của thế-gian
Chẳng bằng mảy lông của Đức Phật
Từ-tâm của Phật như hư-không
Diệu-Âm Thiên-Vương đã được ngộ.
Núi cao ngã-mạn của chúng-sanh
Phật-lực dứt trừ không còn sót
Công-dụng đại-bi của Như-Lai
Quang-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát.
Huệ-Quang thanh-tịnh khắp thế-gian
Những người được thấy trừ si ác
Các đường ác-đạo cũng được lìa
Tịnh-cảnh Thiên-Vương được tỏ ngộ.
Ánh-sáng chân lông hay diễn thuyết
Hiện chư Phật đồng số chúng-sanh
Tùy chỗ thích ưa đều được nghe
Nghiêm-Tràng Thiên-Vương môn giải thoát.
Như-Lai tự-tại chẳng hề lường
Pháp-giới hư-không đều đầy khắp
Tất cả chúng hội thấy rõ ràng
Hoa-Quang Thiên-Vương chứng nhập được.
Vô-lượng vô-biên biển đại kiếp
Hiện khắp mười phương mà thuyết-pháp
Chưa từng thấy Phật có đến đi
Diệu-Quang Thiên-Vương đã tỏ ngộ.
Thiện-Hóa Thiên-Vương được giải-thoát-môn khai thị tất cả thần lực biến-hóa.
Tịch-Tịnh-Âm-Quang-Minh Thiên-Vương được giải-thoát-môn rời bỏ tất cả phan duyên.
Biến-Hóa-Lực-Quang-Minh Thiên-Vương được giải-thoát-môn trừ diệt tâm si-ám của tất cả chúng-sanh cho họ được đầy đủ trí-huệ.
Trang-Nghiêm-Chủ Thiên-Vương được giải-thoát-môn thị-hiện vô-biên âm-thinh vừa ý.
Niệm-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn rõ biết vô-tận tướng phước-đức của tất cả chư Phật.
Tối-Thượng-Vân-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn biết khắp thứ lớp thành hoại của tất cả kiếp quá-khứ.
Thắng-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn khai-ngộ trí-tuệ tất cả chúng-sanh.
Diệu-Kế Thiên-Vương được giải-thoát-môn phóng-quang khắp đến hư-không giới mười phương.
Hỷ-Huệ Thiên-Vương được giải-thoát-môn sức tinh-tấn tất cả công việc làm không ai phá-hoại được.
Hoa-Quang-Kế Thiên-Vương được giải-thoát-môn biết tất cả chúng-sanh tạo nghiệp thọ báo.
Phổ-Kiến-Thập-Phương Thiên-Vương được giải-thoát-môn thị-hiện bất tư-nghì thân hình chúng-sanh sai khác.
Lúc đó Thiện-Hóa Thiên-Vương, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả Hóa-Lạc-Thiên-Chúng rồi nói kệ rằng:
Thế-gian nghiệp-tánh chẳng nghĩ bàn
Phật vì quần-mê đều khai-thị
Khéo nói lý chơn-thật nhơn-duyên
Tất cả chúng-sanh nghiệp sai khác.
Các môn quán Phật vô-sở-Hữu
Mười phương tìm cầu bất-khả-đắc
Pháp-tánh thị-hiện không chơn thật
Tịch-Âm Thiên-Vương thấy pháp này.
Công hạnh của Phật vô-lượng kiếp
Vì dứt si-mê cho thế-gian
Nên dùng tịnh-quang thường chiếu soi
Lực-Quang Thiên-Vương đã được ngộ.
Âm-thinh vi-diệu của thế-gian
Không thể sánh được tiếng của Phật
Phật dùng một tiếng khắp mười phương
Trang-Nghiêm Thiên-Vương môn giải-thoát.
Bao nhiêu phước-lực của thế-gian
Chẳng bằng một tướng nơi thân Phật
Phước-đức của Phật đồng hư-không
Niệm-Quang Thiên-Vương đã được thấy.
Tam thế có nhiều vô-lượng kiếp
Bao nhiêu hình tướng thành cùng hoại
Hiện đủ nơi trong chân lông Phật
Vân-Âm Thiên-Vương đã rõ biết.
Thập-phương hư-không, có thể lường
Chân lông của Phật không lường được
Như vậy vô-ngại bất tư-nghì
Diệu-Kế Thiên-Vương đã tỏ ngộ.
Phật trong vô-lượng kiếp quá-khứ
Rộng tu- đầy đủ ba-la-mật
Tinh-tấn thật hành không mỏi nhàm
Hỷ-Huệ Thiên-Vương đã được biết.
Nhơn-duyên nghiệp-tánh bất tư-nghì
Phật vì thế-gian đều diễn-thuyết
Pháp-tánh thanh-tịnh vốn không nhơ
Hoa-Quang Thiên-Vương ngộ nhập được.
Ông nên quán Phật một chân lông
Tất cả chúng-sanh ở trong đó
Chúng cũng chẳng đến cũng chẳng đi
Phổ-Kiến Thiên-Vương đã hiểu biết.
Tri-Túc Thiên-Vương được giải-thoát-môn tất cả Phật xuất thế đều viên-mãn pháp-luân giáo-hóa.
Hỷ-Lạc-Hải-Kế Thiên-Vương được giải-thoát-môn thân-quang-minh thanh-tịnh khắp hư-không giới.
Tối-Thắng-Công-Đức-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn nguyện-hải thanh-tịnh tiêu-diệt khổ thế-gian.
Tịch-Tịnh-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn khắp hiện thân thuyết pháp.
Thiện-Mục Thiên-Vương được giải-thoát-môn khắp thanh-tịnh tất cả chúng-sanh giới.
Bửu-Phong-Nguyệt Thiên-Vương được giải-thoát-môn tạng vô-tận thường hiện-tiền giáo-hóa khắp thế-gian.
Dũng-Kiện-Lực Thiên-Vương được giải-thoát-môn khai-thị tất cả cảnh-giới chánh-giác của chư Phật.
Kim-Cang-Diệu-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn kiên-cố tâm bồ-đề của chúng-sanh làm cho không hư-hoại.
Tinh-Tú-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn chư Phật xuất thế đều thân cận quan-sát phương-tiện điều phục chúng-sanh.
Diệu-Trang-Nghiêm Thiên-Vương được giải-thoát-môn một niệm biết rõ tâm chúng-sanh tùy cơ ứng-hiện
Lúc đó Tri-Túc Thiên-Vương, thừa oai-lực Phật, quan-sát khắp tất cả Đâu-Suất-Đà Thiên-Chúng rồi nói kệ rằng:
Như-Lai rộng lớn khắp pháp-giới
Với các chúng-sanh đều bình-đẳng
Khắp ứng quần-sanh xiển pháp mầu
Khiến vào pháp nan-tư thanh-tịnh.

Phật thân hiện khắp cả mười phương

Vô trước vô ngại bất khả thủ

Các thứ sắc tượng chúng đều xem

Hỉ Kế Thiên Vương được ngộ nhập

Như Lai thửa xưa đã tu hành

Đại nguyện thanh tịnh sâu như biển

Tất cả Phật pháp đều được đầy

Thắng Đức Thiên Vương đã được biết

Như Lai pháp thân bất tư nghì

Như bóng phân thân khắp pháp giới

Khắp nơi siểng minh pháp nhiệm mầu

Tịnh Hoa Thiên Vương được giải thoát

Chúng sanh nghiệp hoặc luôn che đậy

Kiêu mạng phóng dật lòng buông lung

Như Lai vì họ dạy pháp lành

Thiện Mục Thiên Vương đã rõ biết

Nhất thiết thế gian chân đạo

Vì cứu vì độ mà xuất hiện

Chỉ cho chúng sanh chỗ an vui

Phong Nguyệt Thiên Vương đã thâm nhập

Cảnh giới chư Phật bất tư nghì

Tất cả pháp giới đều cùng khắp

Vào nơi các pháp đến bờ kia

Dũng Huệ thấy được lòng mừng rỡ

Nếu có chúng sanh đáng dạy bảo

Nghe Phật công đức phát đạo tâm

Khiến trụ phước hải thường sạch trong

Diệu Hoa Thiên Vương hay quán sát

Mười phương quốc độ số vi trần
Tất cả chư Phật đều đến họp
Cung kính nghe pháp lại cúng-dường
Tinh-Tú-Tràng Vương đã được thấy.
Chúng-sanh tâm-hải chẳng nghĩ bàn
Không trụ không nương cũng không động
Phật nơi một niệm thấy rõ-ràng
Diệu-Trang-Nghiêm Vương khéo rõ biết.
Thời-Phần Thiên-Vương được giải-thoát-môn phát khởi thiện-căn của chúng-sanh khiến họ lìa hẳn ưu-não.
Diệu-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn vào khắp tất cả cảnh-giới.
Vô-Tận-Huệ-Công-Đức-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn sức đại-bi dứt trừ tất cả khổ hoạn.
Thiện-Hóa-Đoan-Nghiêm Thiên-Vương được giải-thoát-môn rõ biết tâm của tất cả chúng-sanh trong ba đời.
Tổng-Trì-Đại-Quang-Minh Thiên-Vương được giải-thoát-môn đà-la-ni quang-minh ghi nhớ tất cả pháp không quên mất.
Bất-Tư-Nghị-Huệ Thiên-Vương được giải-thoát-môn phương-tiện bất tư-nghì khéo vào tự-tánh của tất cả nghiệp.
Luân-Tê Thiên-Vương được giải-thoát-môn phương-tiện chuyển-pháp-luân thành-thục chúng-sanh.
Quang-Diệm Thiên-Vương được giải-thoát-môn quảng-đại-nhãn quan-sát khắp chúng-sanh mà đến điều-phục.
Quang-Chiếu Thiên-Vương được giải-thoát-môn siêu-xuất tất cả nghiệp-chướng chẳng thuận theo chỗ làm của ma.
Phổ-Quán-Sát-Đại-Danh-Xưng Thiên-Vương được giải-thoát-môn khéo dạy bảo tất cả thiên-chúng khiến thật hành tâm thanh-tịnh.
Lúc đó Thời-Phần Thiên-Vương, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả Dạ-Ma Thiên-Chúng rồi nói kệ rằng:
Phật nơi vô-lượng kiếp lâu xa
Đã cạn thế-gian biển ưu-não
Mở rộng đạo ly-trần sạch trong
Soi sáng chúng-sanh đèn trí-huệ.
Như-Lai pháp-thân rất rộng lớn
Thập-phương biên-tế bất-khả-đắc
Tất-cả phương-tiện không thể lường
Diệu-Quang Thiên-Vương trí khéo nhập
Sanh lão bịnh tửưu bi khổ
Bức ngặt thế-gian không tạm dứt
Như-Lai xót thương nguyệt dứt trừ
Vô-Tận Thiên-Vương đã tỏ ngộ.
Phật trí như-huyễn không chướng-ngại
Nơi tất cả pháp đều thấu suốt
Vào trong tâm-hành của chúng-sanh
Cảnh-giới của Thiên-Vương Thiện-Hóa.
Tổng-Trì biên-tế bất-khả-đắc
Biện-tài đại-hải cũng vô-tận
Hay chuyển thanh-tịnh diệu pháp-luân
Đại-Quang Thiên-Vương môn giải-thoát.
Nghiệp-tánh rộng lớn không cùng tận
Trí-Huệ giác ngộ khéo khai-thị
Tất cả phương-tiện bất tư-nghì
Bất-Tư-Nghì Vương được ngộ nhập.
Chuyển bất-tư-nghì diệu-pháp-luân
Hiển-thị tu tập bồ-đề-đạo
Dứt hẳn các khổ của chúng-sanh
Luân-Tê Thiên-Vương môn phương-tiện.
Như-Lai chơn-thân vốn không hai
Tùy hình thế-gian khắp ứng hiện
Chúng-sanh đều thấy ở trước mình
Cảnh-giới này Diệm-Thiên đã chứng.
Chúng-sanh một phen thấy được Phật
Tất cả nghiệp-chướng sẽ trừ sạch
Lìa các nghiệp ma trọn không thừa
Là đạo sở-hành của Quang-Chiếu.
Tất cả chúng-hội như đại-hải
Phật ngự trong đó rất oai-diệu
Khắp rưới pháp vũ nhuận chúng-sanh
Danh-Xưng Thiên-Vương được giải-thoát.

Thích-Ca-Nhơn-Đà-La Thiên-Vương được giải-thoát-môn ghi nhớ chư Phật ba đời xuất thế nhẫn đến quốc-độ thành hoại đều thấy rõ rất vui-mừng.
Phổ-Xưng-Mãn-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn có thể làm cho sắc thân của Phật rất thanh-tịnh rộng lớn thế-gian không gì sánh bằng.
Từ-Mục-Bửu-Kế Thiên-Vương được giải-thoát-môn từ vân khắp che trùm.
Bửu-Quang-Tràng-Danh-Xưng Thiên-Vương được giải-thoát-môn hằng thấy Phật hiện các thứ thân hình tướng oai-đức ở trước tất cả thế-chủ.
Phát-Sanh-Hỷ-Lạc-Kế Thiên-Vương được giải-thoát-môn biết thành ấp cung điện của tất cả chúng-sanh từ phước-nghiệp nào cảm ra.
Đoan-Chánh-Niệm Thiên-Vương được giải-thoát-môn, biết tướng kiếp thành kiếp hoại chuyển biết của tất cả thế gian. khai-thị công-việc thành-thục chúng-sanh của chư Phật.

Cao-Thắng-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn biết tướng kiếp thành, kiếp hoại, chuyển biết của tất cả thế-gian.
Thành-Tựu-Niệm Thiên-Vương được giải-thoát-môn ghi nhớ hạnh điều-phục chúng-sanh của vị-lai Bồ-Tát.
Tịnh-Hoa-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn rõ biết nhơn-duyên khoái-lạc của tất cả chư thiên.
Trí-Nhựt-Nhãn Thiên-Vương được giải-thoát-môn khai-thị thiện-căn thọ sanh của tất cả Thiên-Tử khiến không mê lầm.
Tự-Tại-Quang-Minh Thiên-Vương được giải-thoát-môn khai ngộ tất cả thiên-chúng dứt hẳn các điều nghi.
Lúc đó Thích-Ca-Nhơn-Đà-La Thiên-Vương, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả Đao-Lợi thiên-chúng rồi nói kệ rằng:
Tôi nhớ tất cả tam-thế Phật
Bao nhiêu cảnh-giới đều bình-đẳng
Các quốc-độ kia hoại hoặc thành
Oai-thần của Phật đều được thấy.
Phật-thân rộng lớn khắp mười phương
Tướng-hảo quần-sanh đều lợi-ích
Quang-minh chói sáng khắp mọi nơi
Đạo này, Phổ-Xưng đã được thấy.
Đại-từ phương-tiện của Như-Lai
Kiếp xưa tu hành rất thanh-tịnh
Hoá đạo chúng-sanh thật vô-biên
Bửu-Kế Thiên-Vương đã tỏ ngộ.
Tôi nhớ công-đức của Pháp-Vương
Trên hết trong đời không ai sánh
Phát sanh quảng-đại hoan-hỉ tâm
Bửu-Quang Thiên-Vương được giải-thoát.
Phật biết nghiệp lành của chúng-sanh
Các thứ thắng-nhơn sanh đại-phước
Điều khiến hiển hiện không có thừa
Hỉ-Kế Thiên-Vương đã được thấy.
Chư Phật xuất hiện khắp mười phương
Tất cả thế-gian đều cùng khắp
Quán-sát điều-phục tâm chúng-sanh
Chánh-Niệm Thiên-Vương đã tỏ ngộ.
Như-Lai trí thân mắt rộng lớn
Vi-Trần thế-giới đều thấy suốt
Như vậy cùng khắp nơi mười phương
Thắng-Âm Thiên-Vương được giải-thoát.
Phật-tử thật hành hạnh bồ-đề
Chân lông của Phật đều hiện đủ
Số kia vô-lượng bất-tư-nghì
Thành-Niệm Thiên-Vương đã thấy rõ.
Thế-gian tất cả sự an vui
Tất cả đều do Phật xuất-thế
Như-Lai công-đức bất-tư-nghì
Hoa-Quang Thiên-Vương môn giải-thoát.
Nếu niệm Như-Lai chút công-đức
Nhẫn đến một niệm tâm kính ngưỡng
Lo sợ ác-đạo đều dứt trừ
Trí-Nhãn Thiên-Vương được tỏ ngộ.
Trong pháp tịch-diệt đại thần-thông
Tùy chúng-sanh tâm đều khắp ứng
Bao nhiêu nghi hoặc khiến dứt trừ
Quang-Minh Thiên-Vương đã chứng được.
 Nhựt-Thiên-Tử được giải-thoát-môn tịnh-quang chiếu khắp mười phương chúng-sanh tận kiếp vị-lai thường làm lợi ích.
Quang-Diệm-Nhãn Thiên-Tử được giải-thoát-môn dùng tất cả tùy loại ứng-thân khai ngộ chúng-sanh làm cho vào biển trí-huệ.
Tu-Di-Quang-Hoan-Hỉ-Tràng-Thiên-Tử được giải-thoát-môn làm chúa tất cả chúng-sanh khiến siêng tu vô-biên công-đức thanh-tịnh.
Tịnh-Bửu-Nhựt Thiên-Tử được giải-thoát-môn tu tất cả khổ-hạnh thâm-tâm hoan-hỉ.
Dũng-Mãnh-Bất-Thối-Chuyển-Thiên-Tử được giải-thoát-môn quang-minh vô-ngại soi khắp khiến tất cả chúng-sanh được thêm tinh sáng.
Diệu-Hoa-Anh-Quang-Minh Thiên-Tử được giải-thoát-môn tịnh-quang chiếu khắp thân chúng-sanh khiến sanh lòng vui mừng tin hiểu.
Tối-Thắng-Tràng-Quang-Minh Thiên-Tử được giải-thoát-môn quang-minh chiếu khắp tất cả thế-gian khiến thành-tựu những công-đức vi-diệu.
Bửu-Kế-Phổ-Quang-Minh Thiên-Tử được giải-thoát-môn biển đại-bi hiện vô-biên cảnh-giới các thứ sắc tướng trang-nghiêm.
Quang-Minh-Nhãn Thiên-Tử được giải-thoát-môn làm cho chúng-sanh được pháp-nhãn thanh-tịnh thấy tạng pháp-giới.
Trì-Đức Thiên-Tử được giải-thoát-môn phát-sanh tâm thanh-tịnh tương-tục làm cho chẳng hư hoại
Phổ-Vận-Hành-Quang-Minh Thiên-Tử được giải-thoát-môn phổ-vận-nhựt-cung-điện chiếu-thập-phương chúng-sanh khiến việc làm được thành-tựu.
Lúc đó, Nhựt Thiên-Tử thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Nhựt-Thiên-Tử rồi nói kệ rằng:
Trí-huệ-quang Như-Lai rộng lớn
Chiếu khắp mười phương các quốc-độ
Chúng-sanh đều thấy Đức Như-Lai
Điều phục quần-mê nhiều phương-tiện.
Như-Lai sắc tướng thật vô-biên
Hiện thân theo lòng chúng-sanh thích
Khắp mở trí-huệ cho thế-gian
Diệm-Nhãn Thiên-Tử quan-sát thấy.
Phật-thân vô-tỉ không ai bằng
Quang-minh chiếu sáng khắp mười phương
Là bực vô-thượng hơn tất cả
Pháp-môn như vậy Hoan-Hỉ được.
Vì lợi cho đời tu khổ-hạnh
Qua lại các cõi vô-lượng kiếp
Quang-minh biến-tịnh như hư-không
Tịnh-Bửu Thiên-Tử đã được biết.
Phật diễn diệu-âm không chướng-ngại
Cùng khắp mười phương các quốc-độ
Đều dùng pháp-vị lợi quần-sanh
Phương-tiện như đây Dũng-Mãnh rõ.
Phóng quang-minh lớn bất-tư-nghì
Thanh-tịnh tất cả loài hàm-thức
Đều khiến phát sanh tin hiểu sâu
Hoa-Âm Thiên-Tử được ngộ nhập.
Thế-gian chỗ có những quang-minh
Chẳng bằng ánh-sáng chân lông Phật
Phật quang như vậy bất-tư-nghì
Thắng-Tràng Thiên-Tử được giải-thoát.
Tất cả chư Phật pháp như vậy
Ngồi cội bồ-đề thành chánh-giác
Khiến kẻ tà ác về đường lành
Bửu-Kế Thiên-Tử thấy như vậy.
Chúng-sanh ngu-si khổ tối tâm
Vì muốn cho họ được tịnh-nhãn
Nên Phật vì họ thắp huệ-đăng
Thiện-Mục Thiên-Tử quan-sát thấy.
Đấng tự-tại phương-tiện giải-thoát
Nếu ai được gặp cúng một lần
Phước này giúp họ lần chứng quả
Phương-tiện trên đây Trì-Đức được.
Vô-lượng môn trong một pháp-môn
Vô-lượng ngàn kiếp nói như vậy
Diễn-thuyết pháp-môn nghĩa nhiệm-mầu
Phổ-Vận-Quang Thiên đã hiểu rõ.
Nguyệt Thiên-Tử được giải-thoát-môn tịnh-quang chiếu khắp pháp-giới nhiếp hóa chúng-sanh.
Hoa-Vương-Kế-Quang-Minh Thiên-Tử được giải-thoát-môn quan-sát tất cả chúng-sanh khiến họ vào khắp vô-biên pháp.
Chúng-Diệu-Tịnh-Quang Thiên-Tử được giải-thoát-môn rõ biết tâm niệm phan-duyên của tất cả chúng-sanh.
An-Lạc-Thế-Gian-Tâm Thiên-Tử được giải-thoát-môn đem sự vui bất-tư-nghì cho tất cả chúng-sanh.
Thọ-Vương-Nhãn-Quang-Minh Thiên-Tử được giải-thoát-môn tùy thời thủ hộ khiến được thành-tựu như nông-gia gieo giống.
Xuất-hiện-Tịnh-Quang Thiên-Tử được giải-thoát-môn từ-bi cứu-hộ tất cả chúng-sanh khiến họ được thấy những sự thọ khổ thọ vui.
Phổ-Du-Bất-Động-Quang Thiên-Tử được giải-thoát-môn có thể cầm mặt nguyệt thanh-tịnh hiện khắp mười phương.
Tinh-Tú-Vương-Tự-Tại Thiên-Tử được giải-thoát-môn khai-thị tất cả pháp như huyễn như hư-không vô-tướng không tự-tánh.
Tinh-Giác-Nguyệt Thiên-Tử được giải-thoát-môn vì khắp tất cả chúng-sanh khởi công-dụng lớn.
Đại-Oai-Đức-Quang-Minh Thiên-Tử được giải-thoát-môn dứt tất cả nghi hoặc.
Lúc đó Nguyệt Thiên-Tử thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chư thiên tử trong nguyệt cung-điện rồi kệ rằng:
Phật phóng quang-minh khắp thế-gian
Chiếu sáng mười phương các quốc-độ
Chuyển pháp rộng lớn bất-tư-nghì
Phá hẳn chúng-sanh nghiệp si-ám.
Cảnh-giới vô-biên lại vô-tận
Trong vô-lượng kiếp thường khai-thị
Thần-lực tự-tại độ quần-sanh
Hoa-Kế như vậy quan-sát Phật.
Tâm niệm chúng-sanh niệm niệm khác.
Phật trí rộng lớn đều rõ biết
Thuyết pháp cho họ được vui mừng
Diệu-Quang Thiên-Tử được giải thoát.
Chúng-sanh không có thật an vui
Mê chìm ác đạo thọ sự khổ
Như-Lai dạy họ pháp-tánh-môn
Lạc-Tâm Thiên-Tử suy gẫm thấy.
Như-Lai hy-hữu đại-từ-bi
Vì lợi chúng-sanh vào các cõi
Thuyết pháp khuyên họ khiến làm lành
Nhãn-Quang Thiên-Tử đã rõ biết.
Thế-Tôn khai-thị pháp quang-minh
Phân biệt thế-gian các nghiệp tánh
Chỗ làm thiện ác không mất hư
Tịnh-Quang Thiên-Tử lòng vui đẹp.
Phật là chỗ nương tất cả phước
Ví như địa-cầu gìn cung-điện
Khéo truyền đạo mầu rất an-vui
Phương-tiện như đây Bất-Động thấy.
Lửa trí sáng lớn cùng pháp-giới
Hiện hình vô số đồng chúng-sanh
Mở bày chân-thật vì muôn loài
Tinh-Tú-Vương Thiên được tỏ-ngộ.
Phật như hư-không không tự-tánh
Vì lợi chúng-sanh hiện thế-gian
Tướng-hảo trang-nghiêm như bóng hình
Tịnh-Giác Nguyệt-Thiên thấy như vậy
Chưn lông thân Phật diễn thinh Âm
Mây pháp thế-gian che trùm khắp
Người thấy kẻ nghe đều vui mừng
Đại-Oai-Đức Thiên được giải thoát

III.- CHƯ THẦN VƯƠNG GIẢI THOÁT MÔN
Trì-Quốc Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn phương-tiện tự-tại nhiếp tất cả chúng-sanh.
Thọ-Quang Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn thấy khắp tất cả công-đức trang-nghiêm.
Tịnh-Mục Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn dứt hẳn ưu-khổ của tất cả chúng-sanh làm cho sanh lòng vui mừng.
Hoa-Quan Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn dứt hẳn tà-kiến mê-lầm của tất-cả chúng-sanh.
Hỉ-Bộ-Phổ-Âm Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn khắp che chở rưới nhuần tất cả chúng-sanh như mây che mát.
Nhạo-Diêu-Động-Mỹ-Mục Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn hiện thân xinh đẹp rộng lớn làm cho tất cả được an-vui.
Diệu-Âm-Sư-Tử-Tràng Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn danh đồn lớn tốt, lan khắp mười phương.
Phổ-Phóng-Bửu-Quang-Minh Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn hiện tất cả thân thanh-tịnh quang-minh đại hoan-hỷ.
Kim-Cang-Thọ-Hoa-Tràng Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn khắp nhuần sum-sê tất cả cây cối làm cho người thấy vui-mừng.
Phổ-Hiện-Trang-Nghiêm Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn khéo vào tất cả cảnh-giới Phật cho chúng-sanh sự an-vui.
Lúc đó Trì-Quốc Càn-Thát-Bà Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Càn-Thát-Bà rồi nói kệ rằng:
Chư Phật cảnh-giới vô-lượng môn
Tất cả chúng-sanh chẳng vào được
Phật tánh thanh-tịnh như hư-không
Vì khắp thế-gian khai chánh-đạo.
Mỗi mỗi chưn lông của Như-Lai
Đầy đủ công-đức như biển cả
Tất cả thế-gian đều an-vui
Thọ-Quang Vương đây đã thấy được.
Biển khổ rộng lớn của thế-gian
Phật đều có thể tiêu trừ sạch
Phật nhiều phương-tiện đại từ bi
Tịnh-Mục Vương này hiểu biết được.
Mười phương cõi nước rộng vô biên
Trí-Quang của Phật đều chói sáng
Dứt trừ tất cả chấp ác tà
Môn-giải-thoát này Hoa-Quan được.
Phật từ thuở xưa vô-lượng kiếp
Tu tập đại-từ hạnh phương-tiện
Tất cả thế-gian đều an-vui
Phổ-Âm Thần-Vương hay ngộ nhập.
Phật thân thanh-tịnh đều thích thấy
Hay sanh thế-gian vui vô-lượng
Nhơn-quả giải-thoát thứ đệ thành
Diêu-Động Mỹ-Mục khéo khai thị.
Chúng-sanh mê lầm thường lưu chuyển
Ngu-si che chướng rất kín chắc
Như-Lai vì họ nói pháp mầu
Sư-Tử-Tràng-Vương diễn-thuyết được.
Như-Lai khắp hiện diệu sắc thân
Vô-lượng sai khác khắp chúng-sanh
Nhiều thứ phương-tiện soi thế-gian
Phổ-Phóng Bửu-Quang thấy như vậy.
Đại-Trí phương-tiện vô-lượng môn
Phật vì chúng-sanh mà khai diễn
Vào hạnh chơn-thật đại bồ-đề
Kim-Cang-Tràng-Vương khéo quan-sát.
Trong một sát-na, trăm ngàn kiếp
Phật-lực hay hiện không động diêu
Khắp đem an-lạc thí quần-sanh
Phổ-Hiện Trang-Nghiêm môn giải-thoát.
Tăng-Trưởng-Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn trừ diệt tất cả oán-thù.
Long-Chúa-Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn tu-tập vô-biên công-hạnh.
Trang-Nghiêm-Tràng-Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn biết tất cả lòng ưa thích của chúng-sanh.
Nhiêu-Ích-Hạnh Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn khắp thành-tựu công-hạnh thanh-tịnh sáng-suốt.
Khả-Bố-Úy-Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn khai-thị đạo an-ổn vô-úy cho tất cả chúng-sanh.
Diệu-Trang-Nghiêm-Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn tiêu-trừ biển ái-dục của tất cả chúng-sanh.
Cao-Phong-Huệ Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn khắp hiện mây sáng chói che muôn loài.
Dũng-Kiện-Tý-Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn khắp phóng quang-minh dứt chướng nặng như núi.
Vô-Biên-Tịnh-Hoa-Nhãn Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn khai-thị tâm đại-bi bất thối-chuyển.
Quảng-Đại-Diện-Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn khắp hiện thân lưu chuyển trong các loài.
Lúc đó Tăng-Trưởng Cưu-Bàn-Trà-Vương, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả chúng Cưu-Bàn-Trà mà nói kệ rằng:
Thành-tựu nhẫn-lực Thế-Đạo-Sư
Vì người tu hành vô-lượng kiếp
Lìa hẳn kiêu-mạn cùng mê lầm
Nên thân của Phật rất nghiêm tịnh.
Từ xưa Đức Phật đã tu hành
Giáo-hóa thập phương vô-lượng chúng
Các thứ phương-tiện lợi quần-sanh
Môn giải-thoát này Long-Chúa được.
Phật dùng đại-trí cứu chúng-sanh
Thấy biết rõ ràng tâm của họ
Phương-tiện tự-tại khéo dắt-dìu
Nghiêm-Tràng-Vương thấy lòng hoan-hỷ.
Thần-thông ứng-hiện như bóng vang
Pháp-luân như không thường chơn thật
Vô-ương số kiếp ở nơi đời
Nhiêu-Ích-Hạnh-Vương đã được chứng.
Chúng-sanh mù lòa thường tối tâm
Phật quang chiếu hiện đường an-ổn
Cứu hộ muôn loài khổ được trừ
Khả-Bố-Úy-Vương quan-sát thấy.
Biển dục trôi chìm đủ sự khổ
Trí-Quang chiếu khắp đều tiêu diệt
Khổ đã dứt trừ dạy pháp mầu
Diệu-Trang-Nghiêm-Vương được tỏ ngộ.
Phật thân phổ-ứng người đều thấy
Nhiều môn phương-tiện độ chúng sanh
Tiếng như sấm nổ rưới mưa pháp
Cao-Phong-Huệ-Vương được chứng nhập.
Quang-minh thanh-tịnh thường lợi-ích
Gặp được Phật quang tiêu chướng nặng
Công-đức của Phật vốn vô-biên
Thâm lý như đây Dũng-Tý biết.
Vì muốn an-vui các chúng-sanh
Phật tu đại-bi vô-lượng kiếp
Tất cả khốn khổ phương-tiện trừ
Vô-Biên-Tịnh-Hoa đã thấy rõ.
Thần-thông tự-tại bất-tư-nghì
Thân Phật hiện khắp mười phương cõi
Nhưng vẫn bất động không khứ lai
Quảng-Đại-Diện-Vương đã hiểu rõ.
Tỳ-Lâu-Bát-Xoa Long-Vương đã được giải-thoát-môn tiêu diệt tất cả khổ hoạn của loài rồng.
Ta-Kiệt-La Long-Vương được giải-thoát-môn trong một niệm chuyển hình rồng hiện vô-lượng thân chúng-sanh.
Vân-Âm-Tràng Long-Vương được giải-thoát-môn ở trong các loài dùng tiếng thanh-tịnh nói vô-biên danh-hiệu của chư Phật.
Diệm-Khẩu Long-Vương được giải-thoát-môn hiện khắp vô-biên thế-giới kiến lập sai khác.
Diệm-Nhãn Long-Vương được giải-thoát-môn Như-Lai từ mẫn trừ diệt sân-si của tất cả chúng-sanh.
Vân-Tràng Long-Vương được giải-thoát-môn khai-thị phước-đức hỷ lạc lớn cho tất cả chúng-sanh.
Đức-Xoa-Ca Long-Vương được giải-thoát-môn dùng tiếng thanh-tịnh cứu-hộ dứt trừ tất cả sự bố-úy.
Vô-Biên-Bộ-Long-Vương được giải-thoát-môn thị hiện tất cả sắc thân của Phật và trụ kiếp thứ-đệ.
Thanh-Tịnh-Sắc-Tốc-Tật Long-Vương được giải-thoát-môn xuất sanh sự ưa thích vui mừng lớn cho tất cả chúng-sanh.
Phổ-Hành-Đại-Âm Long-Vương được giải-thoát-môn thị hiện tất cả âm-thanh vô-ngại bình-đẳng thích ý.
Vô-Nhiệt-Não Long-Vương được giải-thoát-môn dùng mây đại-bi che khắp dứt sự khổ của tất cả thế-gian.
Lúc đó Tỳ-Lâu-Bát-Xoa Long-Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả long-chúng rồi nói kệ rằng:
Quan-sát Như-Lai pháp chơn thường
Tất cả chúng-sanh đều lợi-ích
Dùng lòng đại-từ luôn xót thương
Cứu kẻ trôi chìm lo sợ khổ.
Tất cả chúng-sanh đều sai khác
Một chưn lông Phật đủ thị-hiện
Thần-thông biến-hóa khắp thế-gian
Ta-Kiệt Long-Vương quan-sát thấy.
Phật dùng thần-thông không hạn lượng
Rộng nói danh-hiệu khắp chúng-sanh
Tùy lòng ưa thích đều được nghe
Vân-Âm Long-Vương được tỏ ngộ.
Vô-lượng vô-biên các quốc-độ
Có thể đem vào một chưn lông
Như-Lai an-tọa chúng-hội kia
Diệm-Khẩu Long-Vương đã thấy được.
Tất cả chúng-sanh lòng sân hận
Ngu-si ràng buộc chìm biển khổ
Như-Lai xót thương đều dứt trừ
Diệm-Nhãn Long-Vương quan-sát thấy.
Bao nhiêu phước-đức của chúng-sanh
Trong chưn lông Phật đều hiển-hiện
Hiện rồi đồng về biển đại phước
Vân-Tràng Long-Vương đã quan-sát.
Chưn lông thân Phật phát trí-quang
Trí-quang khắp nơi thuyết diệu-pháp
Chúng-sanh được nghe hết sợ lo
Đức-Xoa Long-Vương đã được ngộ.
Tam thế tất cả chư Như-Lai
Quốc-độ trang-nghiêm kiếp thứ-đệ
Như vậy đều hiện nơi Phật thân
Biên-Bộ Long-Vương được thấy biết.
Như-Lai công-hạnh thuở xa xưa
Cúng-dường tất cả vô-lượng Phật
Cúng rồi thêm lớn lòng vui-mừng
Tốc-Tật Long-Vương được chứng nhập.
Âm-thinh của Phật thuận theo loài
Vì họ thuyết-pháp được hỷ-lạc
Tiếng Phật thanh nhã chúng vui lòng
Đại-Âm Long-Vương lòng tỏ ngộ.
Chúng-sanh bức ngặt trong các cõi
Nghiệp hoặc trôi chìm không người cứu
Phật dùng đại-bi khiến thoát lìa
Vô-Nhiệt Long-Vương đã chứng được.
Tỳ-Sa-Môn Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn dùng vô-biên phương-tiện cứu khổ chúng-sanh ác.
Tự-Tại-Âm-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn quan-sát khắp chúng-sanh dùng phương-tiện cứu hộ.
Nghiêm-Trì-Khí-Trượng-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn có thể giúp ích tất cả chúng-sanh rất ác.
Đại-Trí-Huệ-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn xưng dương công-đức của tất cả thánh-nhơn.

Diệm-Nhãn-Chúa-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn đại-bi trí quan-sát khắp tất cả chúng-sanh.
Kim-Cang-Nhãn-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn các thứ phương-tiện lợi-ích an-lạc tất cả chúng-sanh.
Dũng-Kiện-Tý-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn khắp vào nghĩa lý của tất cả pháp.
Dũng-Địch-Đại-Quân-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn hộ vệ tất cả chúng-sanh khiến đều trụ nơi chánh-đạo.
Phú-Tài-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn tăng-trưởng phước-đức của tất cả chúng-sanh khiến họ luôn được khoái-lạc.
Lực-Hoại-Cao-Sơn-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn tùy thuận ức niệm xuất-sanh trí-lực quang-minh của Phật.
Lúc đó Đa-Văn-Đại-Dạ-Xoa-Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Dạ-Xoa rồi nói kệ rằng:
Chúng-sanh tội ác đã quá sâu
Trăm ngàn kiếp qua chẳng thấy Phật
Trôi chìm sanh-tử thọ khổ nhiều
Vì cứu chúng-sanh Phật xuất-thế.
Như-Lai cứu-hộ các thế-gian
Tất cả chúng-sanh hiện trước họ
Dứt khổ luân-chuyển hết sợ lo
Tự-Tại-Âm-Vương đã ngộ nhập.
Chúng-sanh tạo ác-nghiệp, chướng nhiều
Phật dạy lý mầu khiến rõ biết
Ví như đèn sáng chiếu thế-gian
Nghiêm-Trì Xoa-Vương đã được thấy.
Thuở xưa nhiều kiếp Phật tu hành
Xưng tán mười phương tất cả Phật
Nên có tiếng đồn lớn cao xa
Đại-Trí-Huệ-Vương được rõ biết.
Trí-Huệ như không vô-lượng-biên
Pháp-thân rộng lớn bất-tư-nghị
Do đây mười phương đều hiện thân
Diệm-Nhãn-Chúa Vương quan-sát thấy.
Trong tất cả loài diễn diệu-âm
Thuyết pháp lợi-ích vô-lượng chúng
Tiếng Phật đến đâu khổ dứt trừ
Kim-Cang-Nhãn Vương được phương-tiện.
Tất cả nghĩa rộng lớn rất sâu
Phật dùng một câu diễn thuyết được
Giáo-lý như vậy khắp thế-gian
Dũng-Kiện-Tý Vương đã được ngộ.
Vô-lượng chúng-sanh chấp đạo tà
Phật dạy chánh-đạo bất-tư-nghị
Khiến khắp thế-gian thành pháp-khí
Dũng-Địch-Quân-Vương rõ biết được.
Bao nhiêu phước-nghiệp của thế-gian
Tất cả đều do Phật-quang-chiếu
Phật-trí rộng lớn khó nghĩ lường
Phú-Tài-Xoa Vương được giải-thoát.
Nhớ đến kiếp xưa vô-lượng số
Phật từ lâu xa tu thập-lực
Hay khiến trí-lực đều tròn đầy
Lực-Hoại-Cao-Sơn được rõ biết.
Thiện-Huệ Ma-Hầu-La-Già Vương được giải-thoát-môn dùng tất cả thần-thông phương-tiện khiến chúng-sanh chứa nhóm công-đức.
Tịnh-Oai-Âm Vương được giải-thoát-môn khiến tất cả chúng-sanh trừ phiền-não được thanh-lương vui sướng.
Thắng-Huệ-Trang-Nghiêm-Kế Vương được giải-thoát-môn khiến tất cả chúng-sanh suy tưởng lành hay chẳng lành đều vào pháp thanh-tịnh.
Diệu-Mục-Chủ Vương được giải-thoát-môn rõ thấu tất cả tướng phước-đức tự-tại bình-đẳng vô-sở-trước.
Đăng-Tràng Vương được giải-thoát-môn khai-thị tất cả chúng-sanh khiến lìa đường tối tăm sợ sệt.
Tối-Thắng-Quang-Minh-Tràng Vương được giải-thoát-môn rõ biết tất cả công-đức của Phật sanh lòng vui mừng.
Sư-Tử-Úc Vương được giải-thoát-môn sức dũng-mãnh làm chủ cứu-hộ chúng-sanh.
Chúng-Diệu-Trang-Nghiêm-Âm Vương được giải-thoát-môn khiến chúng-sanh tùy ý niệm sanh vô-biên hỷ-lạc.
Tu-Di-Úc Vương được giải-thoát-môn quyết định bất-động nơi tất cả cảnh-duyên và được đầy đủ đến bờ kia.
Khả-Ái-Nhạo-Quang-Minh Vương được giải-thoát-môn bình đẳng vì tất cả chúng-sanh khai-thị đạo bình đẳng.
Lúc đó, Thiện-Huệ Ma-Hầu-La-Già Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Ma-Hầu-La-Gia rồi nói kệ rằng:
Ông xem Như-Lai tánh thanh-tịnh
Phổ hiện oai-quang lợi quần phẩm
Khai đạo cam-lồ khiến thanh-lương
Các khổ dứt hẳn không còn sót.
Tất cả chúng-sanh ở biển khổ
Các nghiệp hoặc ác, tự ràng buộc
Đem pháp tịch-tịnh dạy chúng-sanh
Tịnh-Oai-Âm Vương khéo rõ biết.
Phật-trí vô-đẳng bất-tư-nghì
Tâm chúng-sanh đều rõ biết cả
Vì họ xiển-minh pháp thanh-tịnh
Trang-Nghiêm-Kế Vương đã tỏ ngộ.
Vô-lượng chư Phật hiện thế-gian
Vì khắp chúng-sanh làm ruộng phước
Biển phước rộng lớn rất khó lường
Diệu-Mục-Chủ Vương thấy tất cả.
Chúng-sanh ở mãi biển sợ lo
Phật khắp hiện tiền mà cứu-hộ
Pháp-giới hư-không đều khắp cùng
Đăng-Tràng-Vương đây đã thấy được.
Công-đức nơi một chưn lông Phật
Thế-gian chung tính không biết được
Vô-biên vô-tận đồng hư-không
Quang-minh-Tràng-Vương quan-sát thấy.
Như-Lai thông đạt tất cả pháp
Nơi pháp tánh kia đều chiếu rõ
Không nghiêng không động như Tu-Di
Sư-Tử-Úc-Vương môn giải-thoát.
Phật từ thuở trước kiếp lâu xa
Biển rộng hoan-hỷ sâu vô-tận
Vì thế ai thấy đều thích ưa
Trang-Nghiêm-Âm-Vương được chứng nhập.
Rõ biết pháp-giới không hình tướng
Biển ba-la-mật đều đầy đủ
Đại-quang phổ tế các chúng-sanh
Tu-Di-Úc Vương đã tỏ ngộ.
Ông xem Như-Lai sức tự-tại
Mười phương thị-hiện khắp đồng đều
Sáng soi tỏ ngộ các chúng-sanh
Nhạo-Quang-Minh Vương đã khéo chứng.
Thiện-Huệ-Quang-Minh-Thiên-Khẩn-Na-La Vương được giải-thoát-môn khắp sanh tất cả công-hạnh hỷ-lạc.
Diệu-Hoa-Tràng-Khẩn-Na-La Vương được giải-thoát-môn có thể sanh pháp-hỷ vô-thượng khiến tất cả được an-vui.
Chủng-Chủng-Trang-Nghiêm Vương được giải-thoát-môn tất cả công-đức đầy đủ tâm tin hiểu thanh-tịnh rộng lớn.
Duyệt-Ý-Hống-Thinh Vương được giải-thoát-môn thường nói ra tất cả tiếng duyệt ý khiến người nghe lìa khỏi ưu-bố.
Bửu-Thọ-Quang-Minh Vương được giải-thoát-môn đại-bi an-lập tất cả chúng-sanh khiến giác-ngộ cảnh sở-duyên.
Phổ-Nhạo-Kiến Vương được giải-thoát-môn thị-hiện tất cả sắc thân vi-diệu.
Tối-Thắng-Quang-Trang-Nghiêm Vương được giải-thoát-môn rõ biết tất cả quả thù-thắng trang-nghiêm từ nghiệp não sanh.
Vi-Diệu-Hoa-Tràng Vương được giải-thoát-môn khéo quan-sát tất cả nghiệp thế-gian sanh ra quả báo.
Động-Địa-Lực Vương được giải-thoát-môn môn thường khởi tất cả sự lợi-ích chúng-sanh.
Oai-Mãnh-Chủ Vương được giải-thoát-môn khéo biết và khéo nhiếp phục tâm niệm của tất cả Khẩn-Na-La.
Lúc đó, Thiện-Huệ-Quang-Minh Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Khẩn-Na-La rồi nói kệ rằng:
Thế-gian tất cả sự an-vui
Tất cả đều do Phật xuất thế
Đạo-Sư lợi-ích các chúng-sanh
Khắp làm chỗ quy-y cứu-hộ.
Xuất sanh tất cả những hỷ-lạc
Thế-gian đều được không cùng tận
Hay khiến người thấy chẳng luống qua
Diệu-Hoa-Tràng-Vương được tỏ ngộ.
Biển công-đức Phật không cùng tận
Cầu biên-tế kia bất-khả-đắc
Quang-Minh chiếu sáng khắp mười phương
Trang-Nghiêm Vương đây môn giải-thoát.
Như-Lai đại-âm thường diễn thông
Khai pháp chơn thật lìa ưu-não
Chúng-sanh nghe được đều đẹp vui
Duyệt-Ý-Hống-Thinh hay tín thọ.
Tôi xem Như-Lai sức tự-tại
Đều do thuở trước siêng hành đạo
Đại-bi cứu người khiến sạch trong
Bửu-Thọ-Quang-Minh hay ngộ-nhập.
Như-Lai khó được thấy và nghe
Ức kiếp chúng-sanh mới được gặp
Tướng-hảo đầy đủ để trang-nghiêm
Phổ-Nhạo-Kiến Vương đã xem thấy.
Ông xem Như-Lai đại trí-huệ
Quần-sanh tâm nguyện đều khắp ứng
Đạo nhứt-thiết-trí đều tuyên bày
Tối-Thắng-Trang-Nghiêm hay rõ biết.
Biển nghiệp rộng lớn bất-tư-nghì
Chúng-sanh khổ vui đều do đó
Tất cả như vậy hay chỉ bày
Vi-Diệu-Hoa-Tràng quan-sát thấy.
Chư Phật thần-thông không xen dứt
Mười phương đại-địa thường chấn động
Tất cả chúng-sanh chẳng biết hay
Động-Địa-Lực Vương hằng thấy rõ.
Ở nơi chúng-hội hiện thần thông
Phóng đại quang-minh khiến giác-ngộ
Hiển bày tất cả cảnh Như-Lai
Oai-Mãnh-Chủ Vương hay quan-sát.
Đại-Tốc-Tất-Lực Ca-Lâu-La Vương được giải-thoát-môn vô-ngại-vô-trước-nhãn quan-sát khắp chúng-sanh giới.
Bất-Khả-Hoại-Bửu-Kế Vương được giải-thoát-môn khắp an-trụ pháp-giới giáo-hóa chúng-sanh.
Thanh-Tịnh-Tốc-Tật Vương được giải-thoát-môn khắp thành-tựu sức tinh-tấn ba-la-mật.
Bất-Thối-Tâm-Trang-Nghiêm Vương được giải-thoát-môn sức dũng-mãnh vào cảnh-giới Như-Lai.
Đại-Hải-Xứ-Nhiếp-Trì-Lực Vương được giải-thoát-môn vào biển công-hạnh trí-huệ rộng lớn của Phật.
Kiên-Pháp-Tịnh-Quang Vương được giải-thoát-môn thành-tựu vô-biên chúng-sanh sai- biệt-trí.
Diệu-Nghiêm-Quan-Kế Vương được giải-thoát-môn trang-nghiêm thành Phật-pháp.
Phổ-Tiệp-Thị-Hiện Vương được giải-thoát-môn thành-tựu sức bình-đẳng bất-khả hoại.
Phổ-Quán-Hải Vương được giải-thoát-môn rõ biết tất cả thân chúng-sanh mà vì hiện hình.
Long-Âm-Đại-Mục-Tinh Vương được giải-thoát-môn trí hạnh vào khắp sanh-tử của tất cả chúng-sanh.
Lúc đó, Đại-Tốc-Tật-Lực Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát tất cả chúng Ca-Lâu-La rồi nói kệ rằng:
Phật-nhãn rộng-lớn không ngằn mé
Thấy khắp mười phương các quốc-độ
Trong đó chúng-sanh chẳng thể lường
Hiện đại thần-thông đều điều-phục.
Thần-thông của Phật sức vô-ngại
Ngồi khắp mười phương cội bồ-đề
Thuyết pháp như mây đều khắp đầy
Bửu-Kế lóng nghe lòng tin thuận.
Phật thuở xa xưa tự-tại các hạnh
Phổ-tịnh quảng-đại ba-la-mật
Cúng-dường tất cả chư Như-Lai
Thanh-Tịnh-Tốc-Tật sâu tin hiểu.
Như-Lai trong mỗi một chưn lông
Một niệm hiện khắp vô-biên hạnh
Cảnh giới Như-Lai rất khó suy
Bất-Thối-Trang-Nghiêm đều thấy rõ.
Phật-hạnh rộng lớn bất-tư-nghì
Tất cả chúng-sanh không lường được
Công-đức trí-huệ của Đạo-Sư
Nhiếp-Trì-Lực Vương đạo giải thoát.
Như-Lai vô-lượng trí-huệ-quang
Hay dứt chúng-sanh lưới ghi hoặc
Cứu-hộ tất cả các thế-gian
Khiên-Pháp-Tịnh-Quang thọ-trì được.
Pháp-thành rộng lớn không thể cùng
Các thứ pháp-môn vô-lượng số
Đức Phật ra đời rộng mở bày
Diệu-Nghiêm-Quan-Kế đã tỏ rõ.
Tất cả chư Phật một pháp-thân
Chơn-như bình-đẳng vô-phân-biệt
Phật dùng sức này thường an-trụ
Phổ-Tiệp-Thị-Hiện diễn thuyết đủ.
Phật ở các cõi nhiếp chúng-sanh
Quang-minh thế-gian đều chiếu khắp
Các thứ phương-tiện hiện điều-phục
Phổ-Quán-Hải Vương đã được ngộ.
Phật xem tất cả các quốc-độ
Đều nương nghiệp-hải mà an-trụ
Rưới khắp pháp-vũ ở trong kia
Long-Âm-Tinh Vương được giải-thoát.

La-Hầu A-Tu-La Vương được giải-thoát-môn hiện làm chủ tôn thắng trong đại-hội.
Tỳ-Ma-Chất-Đa-Vương được giải-thoát-môn thị-hiện vô-lượng kiếp.
Xảo-Huyễn-Thuật Vương được giải-thoát-môn tiêu-diệt khổ tất cả chúng-sanh khiến thanh-tịnh.
Đại-Quyến-Thuộc Vương được giải-thoát-môn tu tất cả khổ hạnh tự trang-nghiêm.
Bà-Trí-Vương được giải-thoát-môn chấn-động thập-phương vô-biên cảnh-giới.
Biến-Chiếu Vương được giải-thoát-môn các thứ phương-tiện an lập tất cả chúng-sanh.


Kiên-Cố-Hạnh-Diệu-Trang-Nghiêm Vương được giải-thoát-môn khắp họp thiện căn sạch các nhiễm trước chẳng thể phá hoại.
Quảng-Đại-Nhơn-Huệ Vương được giải-thoát-môn sức đại-bi không nghi lầm.
Hiện-Thắng-Đức Vương được giải-thoát-môn khắp khiến thấy Phật thờ kính cúng-dường tự-tại tu các thiện-căn.
Thiện-Âm Vương được giải-thoát-môn công-hạnh quyết-định bình-đẳng khắp vào tất cả loài.
Lúc đó La-Hàu Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng A-Tu-La rồi nói kệ rằng:
Tất cả mười phương quảng-đại chúng
Phật thù-đặc nhứt trong tất cả
Quang-minh chiếu khắp đồng hư-không
Trước các chúng-sanh đều khắp hiện.
Trăm ngàn muôn kiếp các quốc-độ
Trong một sát-na đều hiện rõ
Phóng quang độ người đồng khắp đều
Tùy-Ma-Chất-Đa vui khen ngợi.
Như-Lai cảnh-giới không ai bằng
Các thứ pháp môn thường lợi-ích
Chúng-sanh có khổ đều dứt trừ
Xảo-Huyễn-Thuật Vương đã được thấy.
Trong vô-lượng kiếp tự-tại tu khổ hạnh
Lợi-ích chúng-sanh làm thanh-tịnh
Do đây Phật-trí trọn viên-thành
Đại-Quyến-Thuộc Vương đã thấy rõ.
Vô-ngại vô-đẳng đại thần-thông
Khắp động mười phương tất cả cõi
Chẳng khiến chúng-sanh có sợ kinh
Đại-lực nơi đây đã rõ biết.
Phật hiện ra đời cứu chúng-sanh
Đạo nhứt-thiết-trí đều khai-thị
Đều khiến bỏ khổ được an-vui
Nghĩa đây, Biến-Chiếu xiển-dương rộng.
Tất cả biển phước của thế-gian
Phật-lực hay sanh khiến thanh-tịnh
Phật hay khai-thị đạo giải-thoát
Kiên-Cố-Trang-Nghiêm được chứng nhập.
Phật đại-bi-thân không ai bằng
Đi khắp vô-ngại đều khiến thấy
Dường như hình bóng hiện thế-gian
Nhơn-Huệ hay tuyên công-đức Phật.
Thần-thông rộng lớn không ai sánh
Khắp chốn hiện thân đầy pháp-giới
Đều ngồi dưới cội đại bồ-đề
Nghĩa này, Thắng-Đức hay tuyên thuyết.
Như-Lai ngày trước tu công-hạnh
Trải qua các loài đều cùng khắp
Thoát khổ chúng-sanh không có thừa
Thiên-Âm ca-ngợi công-đức Phật. 

IV.- CHƯ THẦN-CHỦ GIẢI-THOÁT-MÔN
Thị-Hiện-Cung-Điện Chủ-Trú Thần được giải-thoát-môn khắp vào tất cả thế-gian.

Pháp-Khởi-Huệ-Hương Thần được giải-thoát-môn quan-sát khắp tất cả chúng-sanh đều khiến lợi-ích vui mừng đầy đủ.

Nhạo-Thắng-Trang-Nghiêm Thần được giải-thoát-môn hay phóng vô-biên pháp quang-minh đáng thích ưa.

Hoa-Hương Diệu-Quang Thần được giải-thoát-môn khai phát tâm tin hiểu thanh-tịnh của tất cả chúng-sanh.

Phổ-Tập-Diệu-Dược Thần được giải-thoát-môn chứa nhóm trang-nghiêm công-lực quang-minh rộng khắp.

Nhạo-Tác-Hỉ-Mục Thần được giải-thoát-môn khai ngộ khắp tất cả chúng-sanh khổ vui đều khiến được pháp-lạc.

Quán-Phương-Phổ-Hiện Thần được giải-thoát-môn thân sai-biệt thập phương pháp-giới.

Đại-Bi-Oai-Lực Thần được giải-thoát-môn cứu hộ tất cả chúng-sanh khiến được an-lạc.

Thiện-Căn-Quang-Chiếu Thần được giải-thoát-môn công-đức lực khắp sanh vui mừng đầy đủ.

Diệu-Hoa-Anh-Lạc Thần được giải-thoát-môn tiếng tăm đồn khắp nơi chúng-sanh thấy Phật đều được lợi-ích.
Lúc đó, Thị-Hiện-Cung-Điện Thần thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Trú-Thần rồi nói kệ rằng:
Phật-trí như không vô cùng tận
Quang-minh soi sáng khắp mười phương
Tâm hành chúng-sanh đều biết rành
Thế-gian không nơi nào chẳng đến.
Biết lòng sở-thích của chúng-sanh
Theo cơ diễn, nói vô-lượng pháp
Cú nghĩa rộng lớn đều không đồng
Phát-Khởi-Huệ-Hương thấy được rõ.
Phật phóng quang-minh chiếu thế-gian
Thấy nghe vui mừng không luống mất
Chỉ bày tịch-diệt chỗ rộng sâu
Nhạo-Thắng-Trang-Nghiêm lòng tỏ ngộ.
Phật rưới Pháp-vũ vô-biên-lượng
Hay khiến người thấy đều mừng rỡ
Thiện-căn tối-thắng từ đây sanh
Hoa-Hương-Diệu-Quang rõ biết được.
Khắp vào pháp-môn sức khai ngộ
Nhiều kiếp tu tập đều thanh-tịnh

Như vậy đều vì nhiếp chúng sanh
Phổ-Tập-Diệu-Dược hay thấu suốt.
Nhiều môn phương-tiện hóa quần-sanh
Hoặc thấy hoặc nghe đều thọ ích
Đều khiến hớn hở rất vui mừng
Nhạo-Tác-Hỉ-Mục thấy như vậy.
Thập-lực ứng hiện khắp thế-gian
Mười phương pháp-giới đều không sót
Thể-tánh chẳng có cũng chẳng không
Quán-Phương-Phổ-Hiện hay chứng nhập.
Chúng-sanh lưu chuyển trong hiểm nạn
Như-Lai xuất thế vì thương xót
Tất cả khổ hoạn đều dứt trừ
Đại-Bi-Oai-Lực môn giải-thoát.
Chúng-sanh trôi chìm trong đêm dài
Phật vì thuyết pháp cho thông hiểu
Đều khiến được vui trừ khổ lo
Thiện-Căn-Quang-Chiếu môn ngộ nhập.
Như-Lai phước-đức đồng hư-không
Từ đây nở sanh thế-gian phước
Chỗ làm của Phật trọn không hư
Diệu-Hoa-Anh-Lạc được giải-thoát.
Phổ-Đức-Tịnh-Quang Chủ-Dạ-Thần được giải-thoát-môn tịch-tịnh thiền-định lạc đại dũng kiện.

Hỉ-Căn-Quán-Thế Thần được giải-thoát-môn tướng công-đức tướng công-đức thanh-tịnh rộng lớn khả-ái.

Hộ-Thế-Tinh-Khí Thần được giải-thoát-môn hiện khắp thế-gian điều phục chúng-sanh.

Tịch-Tịnh-Hải-Âm Thần được giải-thoát-môn chứa nhóm lòng hoan-hỷ rộng lớn.

Phổ-Hiện-Kiết-Tường Thần được giải-thoát-môn ngôn âm duyệt ý tự-tại rộng lớn.

Phổ-Phát-Thọ-Hoa Thần được giải-thoát-môn tạng-quang-minh rộng lớn đầy đủ hoan-hỉ.

Bình-Đẳng-Hộ-Dục Thần được giải-thoát-môn khai-ngộ chúng-sanh khiến thành-thục thiện-căn.

Du-Hí-Khoái-Lạc Thần được giải-thoát-môn vô-biên từ cứu-hộ chúng-sanh.

Chư-Căn-Thường-Hỉ Thần được giải-thoát-môn đại-bi khắp hiện trang-nghiêm.

Thị-Hiện-Tịnh-Phước Thần được giải-thoát-môn khiến khắp tất cả chúng-sanh sở-thích được đầy đủ.
Lúc đó, Phổ-Đức-Tịnh-Quang Thần thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Dạ-Thần mà nói kệ rằng:
Các ngài nên xem công-hạnh Phật
Quảng-đại tịch-tịnh tướng hư-không
Biển dục không bờ làm sạch trong
Chiếu mười phương đoan-nghiêm thanh-tịnh.
Tất cả thế-gian đều thích thấy
Vô-lượng ức kiếp một lần gặp
Đại-bi thương người đều khắp cùng
Hỉ-Căn-Quán-Thế quan-sát thấy.
Đạo-Sư cứu hộ các thế-gian
Chúng-sanh thấy Phật hiện trước mình
Làm cho các loài đều thanh-tịnh
Hộ-Thế-Tinh-Khí đã biết rõ.
Phật xưa tu tập biển hoan-hỉ
Rộng lớn vô-biên chẳng lường được
Vì thế người thấy đều thích ưa
Tịch-Tịnh-Hải-Âm hiểu biết được.
Như-Lai cảnh giới chẳng thể lường
Diễn khắp mười phương mà hằng tịch
Khiến khắp chúng-sanh ý trong sạch
Phổ-Hiện-Kiết-Tường nghe vui đẹp.
Giữa nhóm chúng-sanh không phước-đức
Phật bực đại-phước trang-nghiêm sáng
Khai pháp tịch-diệt lìa cấu trần
Phổ-Phát-Thọ-Hoa đã được ngộ.
Muời phương khắp hiện đại thần thông
Tất cả chúng-sanh đều điều phục
Các thứ sắc tướng đều khiến xem
Bình-Đẳng-Hộ-Dục quan-sát được.
Như-Lai thuở xưa trong mỗi niệm
Từ-bi phương-tiện đều thanh-tịnh
Cứu hộ chúng-sanh đã khắp cùng
Du-Hí-Khoái-Lạc môn giải-thoát
Chúng-sanh ngu-si thường loạn đụt
Tâm họ cứng độc rất đáng sợ
Như-Lai xuất thế vì xót thương
Chư-Căn-Thường-Hỉ được tỏ ngộ.
Xưa Phật tu-hành vì chúng-sanh
Tất cả chí-nguyện đều đầy đủ
Do đây đức tướng đều viên thành
Thị-Hiện-Tịnh-Phước được chứng nhập.
Biến-Trụ-Nhứt-Thiết-Chủ-Phương Thần được giải-thoát-môn năng-lực khắp cứu-hộ.

Phổ-Hiện-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn trọn nên công-lực thần-thông hóa-độ khắp tất cả chúng-sanh.

Quang-Hạnh-Trang-Nghiêm Thần được giải-thoát-môn đại-quang-minh phá tất cả chướng sanh hỉ-lạc.

Châu-Hành-Bất-Ngại Thần được giải-thoát-môn hiện khắp tất cả chỗ chẳng luống nhọc.

Vĩnh-Đoạn-Mê-Hoặc Thần được giải-thoát-môn thị-hiện danh hiệu phát sanh công-đức đồng số tất cả chúng-sanh.

Biến-Du-Tịnh-Không Thần được giải-thoát-môn hằng phát-diệu-âm khiến người nghe đều hoan-hỉ.

Vân-Tràng-Đại-Âm Thần được giải-thoát-môn như rồng khắp rưới mưa khiến chúng-sanh hoan-hỉ.

Kế-Mục-Vô-Loạn Thần được giải-thoát-môn được giải-thoát-môn năng-lực tự-tại vô-sai-biệt thị-hiện hạnh-nghiệp tất cả chúng-sanh. Phổ-Quán-Thế-Nghiệp Thần được giải-thoát-môn quan-sát các thứ hạnh-nghiệp trong tất cả thú-sanh.

Châu-Biến-Du-Lãm Thần được giải-thoát-môn công việc làm đều rốt ráo sanh sự hoan-hỉ tất cả chúng-sanh.
Lúc đó, Biến-Trụ-Nhứt-Thiết Thần thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Phương Thần rồi nói kệ rằng:
Như-Lai tự-tại hiện ra đời
Tất cả quần-sanh đều giáo-hóa
Chỉ bày khiến ngộ các pháp-môn
Đều khiến được thành vô-lượng trí.
Thần-thông vô-lượng khắp chúng-sanh
Tùy họ sở thích mà hiện tướng
Người thấy đều được lìa khổ lo
Phổ-Hiện-Quang-Minh môn giải-thoát.
Trong biển mê tối của chúng-sanh
Phật hiện đuốc pháp rất sáng suốt
Sáng đó chiếu khắp người đều thấy
Quang-Hạnh-Trang-Nghiêm đã tự-tại.
Đầy đủ các tiếng của thế-gian
Khắp chuyển pháp-luân người đều hiểu
Chúng-sanh nghe pháp phiền-não trừ
Châu-Hành-Bất-Ngại được tỏ ngộ.
Tất cả danh tự của thế-gian
Hồng danh của Phật đồng số đó
Đều khiến chúng-sanh lìa mê lầm
Vĩnh-Đoạn-Mê-Hoặc quan-sát biết.
Nếu có chúng-sanh đến trước Phật
Được nghe diệu-âm của Như-Lai
Họ đều sanh lòng rất vui mừng
Biến-Du-Tịnh-Không ngộ pháp đó.
Phật ở trong mỗi mỗi sát-na
Khắp rưới vô-biên đại-pháp-vũ
Đều khiến chúng-sanh phiền-não trừ
Vân-Tràng-Đại-Âm rõ biết được.
Tất cả thế-gian những biển nghiệp
Phật xưa khai-thị đồng không khác
Khắp khiến chúng-sanh nghiệp-hoặc trừ
Kế-Mục-Vô-Loạn đã rõ thấu.
Nhứt-Thiết-Trí địa vốn vô-biên
Tất cả tâm niệm của chúng-sanh
Như-Lai soi thấy đều rõ ràng
Phổ-Quán-Thế-Nghiệp môn rộng lớn.
Phật xưa nhiều kiếp tu công-hạnh
Đủ vô-lượng môn ba-la-mật
Đại-bi thương xót lợi chúng-sanh
Châu-Biến-Du-Lãm được giải-thoát.
Tịnh-Quang-Phổ-Chiếu Chủ-Không-Thần được giải-thoát-môn biết khắp tất cả tâm chúng-sanh trong các loài.

Phổ-Du-Thâm-Quảng Thần được giải-thoát-môn khắp vào pháp-giới.

Sanh-Kiết-Tường-Phong Thần được giải-thoát-môn rõ thấu vô-biên cảnh-giới thân-tướng.

Ly-Chướng-An-Trụ Thần được giải-thoát-môn hay trừ nghiệp-hoặc-chướng tất cả chúng-sanh.

Quảng-Bộ-Diệu-Kế Thần được giải-thoát-môn khắp quán-sát tư-duy biển công-hạnh rộng lớn.

Vô-Ngại-Quang-Diệm Thần được giải-thoát-môn đại-bi quang khắp cứu-hộ ách nạn tất cả chúng-sanh.

Vô-Ngại-Thắng-Lực Thần được giải-thoát-môn vào khắp tất cả phước-đức lực vô-sở-trước.

Ly-Cấu-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn hay khiến tâm tất cả chúng-sanh lìa cái-chướng được thanh-tịnh.

Thâm-Viễn-Diệu-Âm Thần được giải-thoát-môn trí quang-minh thấy khắp mười phương.

Quang-Biến-Thập-Phương Thần được giải-thoát-môn chẳng động bổn xứ mà hiện khắp thế-gian.
Lúc đó, Tịnh-Quang-Phổ-Chiếu Thần thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Không-Thần rồi kệ rằng:
Như-Lai mắt rộng lớn
Như hư-không thanh-tịnh
Thấy khắp các chúng-sanh
Tất cả đều tỏ rõ.
Thân Phật rất sáng chói
Chiếu khắp mười phương cõi
Mọi nơi đều hiện tiền
Phổ-Du-Thần xem thấy.
Thân Phật như hư-không
Vô-sanh vô-sở-thủ
Vô-tánh vô-khả-đắc
Cát-Tường Thần rõ thấu.
Phật từ vô-lượng kiếp
Rộng nói các thánh đạo
Dứt trừ chướng chúng-sanh
Ly-Chướng Thần được ngộ.
Tôi xem Phật thuở xưa
Tu tập bồ-đề hạnh
Vì an-lạc thế-gian
Diệu-Kế-Thần được thấy.
Tất cả cõi chúng-sanh
Lưu chuyển biển sanh-tử
Phật phóng diệt-khổ-quang
Vô-Ngại-Thần thấy rõ.
Tạng công-đức thanh-tịnh
Làm phước điền thế-gian
Dùng trí huệ hiển bày
Thắng-Lực-Thần tỏ ngộ.
Chúng-sanh thường si-mê
Lưu-chuyển trong đường hiểm
Vì họ Phật phóng quang
Ly-Cấu Thần chứng được
Trí-huệ không ngằn mé
Hiện khắp các quốc-độ
Quang-minh chiếu thế-gian
Diệu-Âm Thần thấy Phật.
Phật vì độ chúng-sanh
Khắp mười phương tu-tập
Tâm nguyện lớn không lường
Quang-Biến Thần thấy biết.
Vô-Ngại-Quang-Minh Chủ-Phong-Thần được giải-thoát-môn vào khắp Phật-pháp và tất cả thế-gian.

Phổ-Hiện-Dũng-Nghiệp Thần được giải-thoát-môn Phật xuất hiện trong vô-lượng quốc-độ đều cúng-dường rộng lớn.

Phiêu-Kích-Vân-Tràng Thần được giải-thoát-môn dùng hương phong khắp dứt trừ bịnh của tất cả chúng-sanh.

Tịnh-Quang-Trang-Nghiêm Thần được giải-thoát-môn khắp sanh thiện căn tất cả chúng-sanh khiến dứt trừ núi chướng nặng.

Lực-Năng-Kiệt-Thủy Thần được giải-thoát-môn có thể phá vô-biên chúng ác-ma.

Đại-Thinh-Biến-Hống Thần được giải-thoát-môn dứt hẳn sự sợ hãi tất cả chúng-sanh.

Thọ-Diễu-Thùy-Kế Thần được giải-thoát-môn biển biện-tài vào thật-tướng của tất cả pháp.
Phổ-Hành-Vô-Ngại Thần được giải-thoát-môn tạm phương tiện điều phục tất cả chúng-sanh.

Chủng-Chủng-Cung-Điện Thần được giải-thoát-môn nhập thiền-định tịch-tịnh dứt trừ ngu-si rất nặng.

Đại-Quang-Phổ-Chiếu Thần được giải-thoát-môn tùy thuận tất cả chúng-sanh thật hành vô-ngại.
Lúc đó, Vô-Ngại-Quang-Minh Thần thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Phong-Thần rồi nói kệ rằng:
Tất cả Phật-Pháp rất sâu rộng
Phương-tiện vô-ngại khắp vào được
Phật thường xuất-hiện khắp thế-gian
Không tướng, không hình, không ảnh tượng.
Ông xem Như Lai thuở xa xưa
Một niệm cúng-dường vô-lượng Phật
Như vậy dũng-mãnh hạnh bồ-đề
Phổ-Hiện-Dũng-Nghiệp được tỏ ngộ.
Như-Lai cứu-thế bất-tư-nghì
Tất cả phương-tiện không luống uổng
Đều khiến chúng-sanh lìa khổ lo
Phiêu-Kích-Vân-Tràng môn giải-thoát.
Chúng-sanh vô-phước, chịu khổ đau
Chướng nặng, cái đầy, thường che đậy
Đều khiến tất cả được thoát lìa
Tịch-Quang-Trang-Nghiêm được rõ biết.
Thần-thông rộng lớn của Như-Lai
Dẹp trừ tất cả loài ma chướng
Bao nhiêu phương-tiện dùng nhiếp trừ
Lực-Năng-Kiệt-Thủy quan-sát thấy.
Chưn lông của Phật diễn diệu-âm
Tiếng Phật thế-gian đều cùng khắp
Tất cả khổ sợ đều dứt trừ
Đại-Thinh-Biến-Hống rõ biết được.
Phật ở tất cả các quốc-độ
Trong vô-lượng kiếp thường diễn-thuyết
Biện-tài vi-diệu của Như-Lai
Thọ-Diễu-Thùy-Kế đã được hiểu.
Như-Lai tất cả môn phương-tiện
Trí vào trong đó đều vô-ngại
Cảnh-giới vô-biên không ai bằng
Phổ-Hành Vô-Ngại được giải-thoát.
Như-Lai cảnh-giới không ngằn mé
Nơi nơi phương-tiện đều khiến thấy
Mà thân tịch-tịnh không tướng-hình
Chủng-Chủng-Cung-Điện được chứng nhập.
Như-Lai nhiều kiếp tu công-hạnh
Tất cả trí lực đều viên mãn
Thuận theo thế-pháp ứng chúng-sanh
Đại-Quang-Phổ-Chiếu đã được thấy.

Phổ-Quang-Diệm-Tạng Chủ-Hỏa Thần được giải-thoát-môn đều trừ tối tăm tất cả thế-gian.
Phổ-Tập-Quang-Tràng Thần được giải-thoát-môn có thể dứt các nghiệp-hoặc trôi chìm khổ của tất cả chúng-sanh.
Đại-Quang-Biến-Chiếu Thần được giải-thoát-môn tạng đại-bi phước-lạc vô-động.
Chúng-Diệu-Cung-Điện Thần được giải-thoát-môn quán-sát Như-Lai thần-thông-lực thị-hiện vô-biên-tế.
Vô-Tận-Quang-Kế Thần được giải-thoát-môn quang-minh chiếu diện vô-biên hư không giới.
Chủng-Chủng Diệm-Nhãn Thần được giải-thoát-môn các thứ phước trang-nghiêm quang-minh tịch-tịnh.
Thập-Phương-Cung-Điện-Như-Tu-Di-Sơn Thần được giải-thoát-môn dứt những khổ não của tất cả các loài.
Oai-Quang-Tự-Tại Thần được giải-thoát-môn tự-tại khai-ngộ tất cả thế-gian.
Quang-Chiếu-Thập-Phương Thần được giải-thoát-môn phá hẳn tất cả kiến chấp ngu-si.
Lôi-Âm-Điển-Quang Thần được giải-thoát-môn thành-tựu tất cả nguyện-lực âm-thinh chấn-động.
Lúc đó, Phổ-Quang-Diệm-Tạng Thần thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Hóa thần rồi nói kệ rằng:
Ông xem Như-Lai tinh-tấn lực
Rộng lớn ức kiếp bất tư-nghì
Vì độ chúng-sanh hiện thế-gian
Bao nhiêu ám chướng khiến đều dứt.
Chúng-sanh ngu-si sanh kiến chấp
Phiền-não như thác như lửa cháy
Đạo-Sư phương tiện đều dứt trừ
Phổ-Tập-Quang-Tràng được tỏ ngộ.
Phước-đức như không vô cùng tận
Cầu tìm biên-tế bất-khả-đắc
Phật đại-bi-lực không động lay
Đại-Quang-Biến-Chiếu lòng vui đẹp.
Tôi xem công-hạnh của Như-Lai
Trải vô-lượng kiếp không ngằn mé
Như vậy thị-hiện sức thần-thông
Chúng-Diệu-Cung Thần đã rõ biết.
Ức kiếp tu hành chẳng thể suy
Cầu tìm biên-tế chẳng thể biết
Diễn pháp thật tướng khiến vui mừng
Vô-Tận-Quang-Thần quan-sát thấy.
Mười phương chỗ có vô-lượng chúng
Đại-chúng hiện-tiền chiêm-ngưỡng Phật
Quang-minh tịch-tịnh chiếu thế-gian
Chủng-Chủng-Diệm-Nhãn hay rõ thấu.
Như-Lai xuất hiện khắp thế-gian
Ngồi trong tất cả cung-điện báu
Tuyên thuyết đại pháp rộng vô-biên
Thập-Phương-Cung-Thần môn giải-thoát.
Chư Phật trí-huệ rất rộng sâu
Thế-gian tự-tại đều khắp hiện
Thuyết minh rành rẽ chơn thật lý
Oai-Quang-Tự-Tại ngộ môn này.
Kiến-chấp ngu-si bị che tối
Chúng-sanh mê lầm thường lưu chuyển
Vì họ Phật dạy diệu-pháp môn
Quang-Chiếu-Phương-Thần hay ngộ nhập.
Chí nguyện rộng lớn bất-tư-nghì
Thập-lực lục-độ đã thanh-tịnh
Theo bổn-nguyện xưa hiện ra đời
Lôi-Âm-Điển-Quang rõ biết được.

Phổ-Hưng-Vân-Tràng Chủ-Thủy-Thần được giải-thoát-môn từ-tâm bình-đẳng lợi-ích tất cả chúng-sanh.
Hải-Triều-Vân-Âm Thần được giải-thoát-môn vô-biên pháp trang nghiêm.
Diệu-Sắc-Luân-Kế Thần được giải-thoát-môn quan-sát chúng-sanh đáng giáo hóa dùng phương tiện nhiếp thọ
Thiện-Xảo-Triền-Phục Thần được giải-thoát-môn khắp diễn bày cảnh-giới thậm-thâm của chư Phật.
Ly-Cấu-Hương-Tích Thần được giải-thoát-môn khắp hiện đại-quang-minh thanh-tịnh.
Phước-Kiều-Quang-Âm Thần được giải-thoát-môn thanh-tịnh pháp-giới vô-tướng vô-tánh.
Tri-Túc-Tự-Tại Thần được giải-thoát-môn biển đại-bi vô-tận.
Tịnh-Hỷ-Thiện-Âm Thần được giải-thoát-môn đại hoan-hỷ trong đạo-tràng chúng hội Bồ-Tát.
Phổ-Hiện-Oai-Quang Thần được giải-thoát-môn dùng sức đại phước-đức vô-ngại khắp xuất hiện.
Hống-Thinh-Biến-Hải Thần được giải-thoát-môn quan-sát tất cả chúng-sanh phát-khởi phương-tiện điều-phục như hư-không.
Lúc đó Phổ-Hưng-Vân-Tràng Thần thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Thủy Thần rồi nói kệ rằng:
Thanh-Tịnh từ-bi sát-trần số
Cộng sanh một tướng của Như-Lai
Mỗi mỗi tướng hảo đều như vậy
Do đây nhìn Phật không nhàm đủ.
Thế-Tôn thuở xưa lúc tu hành
Khắp đến chỗ ngự tất cả Phật
Công hạnh tu hành không nhàm mỏi
Phương-tiện như đây Vân-Âm biết.
Phật trong tất cả mười phương cõi
Vắng lặng bất-động không lai khứ
Đều khiến chúng-sanh thấy thân Phật
Diệu-Sắc-Luân-Kế hay ngộ nhập.
Như-Lai cảnh-giới vô-biên lượng
Tất cả chúng-sanh chẳng biết được
Diệu-Âm diễn-thuyết khắp mười phương
Thiện-Xảo-Triền-Phục tu tập được.
Thế-Tôn quang-minh vô-cùng-tận
Chiếu khắp pháp-giới bất-tư-nghị
Thuyết pháp giáo-hóa độ chúng-sanh
Ly-Cấu-Hương-Tích quan-sát thấy.
Như-Lai thanh-tịnh đồng hư-không
Vô-tướng vô-hình mười phương khắp
Tất cả chúng-hội đều được thấy
Phước-Quang-Âm Thần khéo quan-sát.
Phật xưa tu tập môn đại-bi
Tâm Phật rộng khắp đồng chúng-sanh
Dường như mây lớn hiện thế-gian
Môn giải-thoát này Tri-Túc biết.
Tất cả thập-phương các quốc-độ
Đều thấy Như-Lai ngự pháp tòa
Khai ngộ rành rẽ đại bồ-đề
Tịnh-Hỷ-Thiện-Âm được chứng nhập.
Chư Phật chỗ làm không chướng ngại
Qua khắp mười phương tất cả cõi
Các nơi thị-hiện đại thần-thông
Phổ-Hiện-Oai-Quang đã ngộ được.
Tu-tập vô-biên hạnh phương-tiện
Khắp cõi chúng-sanh đều đầy đủ
Thần-thông diệu-dụng chẳng tạm dừng
Hống-Thinh-Biến-Hải chứng nhập được.

Xuất-Hiện-Bửu-Quang-Chủ-Hải Thần được giải-thoát-môn dùng thân châu báu trang-nghiêm tâm bình-đẳng bố-thí phước-đức cho tất cả chúng-sanh.
Bất-Khả-Hoại-Kim-Cang Tràng-Thần được giải-thoát-môn phương-tiện khéo giữ-gìn thiện-căn của tất cả chúng-sanh.
Bất-Tạp-Ly-Cấu Thần được giải-thoát-môn có thể làm cạn biển phiền-não của tất cả chúng-sanh.
Hằng-Trụ-Ba-Lãng Thần được giải-thoát-môn khiến tất cả chúng-sanh lìa ác-đạo.
Cát-Tường-Bửu-Nguyệt Thần được giải-thoát-môn khắp dứt trừ đại si-ám.
Diệu-Hoa-Long-Kế Thần được giải-thoát-môn dứt trừ tất cả sự khổ của các loài, mà ban cho sự an-lạc.
Phổ-Trì-Quang-Vị Thần được giải-thoát-môn chữa sạch kiến-chấp ngu-si của tất cả chúng-sanh.
Bửu-Diệm-Hoa-Quang Thần được giải-thoát-môn xuất-sanh tất cả bửu chủng-tánh bồ-đề tâm.
Kim-Cang-Diệu-Kế Thần được giải-thoát-môn biển công-đức tâm bất động.
Hải-Triều-Lôi-Âm Thần được giải-thoát-môn vào khắp môn pháp-giới tam-muội.
Lúc đó, Xuất-Hiện Bửu-Quang Thần thừa oai lực của Phật, quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Hải Thần rồi nói kệ rằng:
Bất-khả-tư-nghì biển đại-kiếp
Cúng dường tất cả mười phương Phật
Khắp đem công-đức thí quần-sanh
Do đây đoan nghiêm không ai sánh.
Tất cả thế-gian đều xuất-hiện
Chúng-sanh căn dục đều biết rõ
Vì họ hoằng tuyên biển pháp-môn
Bất-Hoại-Kim-Tràng vui được ngộ.
Phật là đạo-sư của thế-gian
Pháp-vân pháp-vũ chẳng lường được
Tiêu cạn biển khổ vốn vô-cùng
Bất-Tạp-Trần-Cấu môn ngộ nhập.
Phiền-não che đậy các chúng-sanh
Lưu-chuyển các loài chịu khổ não
Vì họ khai-thị cảnh Như-Lai
Hằng-Trụ-Ba-Thần đã chứng được.
Phật trong nhiều kiếp khó nghĩ bàn
Tu hành công-hạnh vô cùng tận
Dứt hẳn lưới nghi của chúng-sanh
Cát-Tường-Bửu-Nguyệt đã được biết.
Phật thấy chúng-sanh thường khủng bố
Lưu-chuyển trong biển sanh-tử lớn
Khai đạo vô-thượng của Như-Lai
Diệu-Hoa Long-Kế đã hiểu được.
Chư Phật cảnh-giới bất-tư-nghì
Pháp-giới hư-không tướng bình-đẳng
Trừ sạch lưới nghi của chúng-sanh
Trì-Quang-Vị-Thần hay tuyên thuyết.
Phật-nhãn thanh-tịnh bất-tư-nghì
Tất cả cảnh-giới đều gồm thấy
Đem đạo vi-diệu dạy chúng-sanh
Bửu-Diệm-Hoa-Quang tâm tỏ ngộ.
Ma quân rộng lớn số vô-lượng
Trong một sát-na đều trừ diệt
Tâm không lay động khó nghĩ lường
Kim-Cang-Diệu-Kế được phương-tiện.
Khắp mười phương cõi diễn diệu-âm
Mười phương pháp-giới đều cùng khắp
Cảnh-giới tam-muội của Như-Lai
Hải-Triều-Âm Thần được rõ biết.

Phổ-Phát-Tấn-Lưu Chủ-Hà-Thần được giải-thoát-môn khắp mưa vô biên pháp-vũ.
Phổ-Khiết-Tuyền-Giản Thần được giải-thoát-môn khắp hiện trước tất cả chúng-sanh khiến lìa hẳn phiền-não.
Ly-Trần-Tịnh-Nhãn Thần được giải-thoát-môn dùng phương-tiện đại-bi khắp rửa sạch phiền-não trần cấu của tất cả chúng-sanh.
Thập-Phương-Biến-Hống Thần được giải-thoát-môn hằng ra tiếng lợi-ích chúng-sanh.
Phổ-Cứu-Hộ-Chúng-Sanh Thần được giải-thoát-môn thường sanh lòng từ không não hại đối với tất cả hàm-thức.
Vô-Nhiệt-Tịnh-Quang Thần được giải-thoát-môn khắp thị-hiện tất cả căn lành mát-mẻ.
Phổ-Sanh-Hoan-Hỷ Thần được giải-thoát-môn tu hành đầy đủ bố-thí khiến tất cả chúng-sanh lìa hẳn bỏn-sẻn.
Quảng-Đức-Thắng-Tràng Thần được giải-thoát-môn làm tất cả phước-điền hoan-hỷ.
Quang-Chiếu-Phổ-Thế Thần được giải-thoát-môn hay khiến tất cả chúng-sanh người tạp nhiễm được thanh-tịnh, kẻ sân-độc được hoan-hỷ.
Hải-Đức-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn hay khiến tất cả chúng-sanh vào biển giải-thoát thường hưởng vui đầy đủ.
Lúc đó Phổ-Phát-Tấn-Lưu Thần thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Hà-Thần rồi nói kệ rằng:
Như-Lai thuở trước vì chúng-sanh
Tu tập pháp-hải vô biên hạnh
Dường như mưa rưới tan nóng nực
Dứt hết phiền não của chúng-sanh.
Phật xưa nhiều kiếp bất-tư-nghì
Quang-Minh đại-nguyện sạch thế-gian
Căn-tánh thuần-thục khiến ngộ đạo
Phổ-Khiết-Tuyền Thần tâm được ngộ.
Đại-bi phương-tiện khắp chúng-sanh
Đều hiện trước họ thường giáo hóa
Khiến họ dứt sạch phiền não nhơ
Tịnh-Nhãn thấy đây rất vui đẹp.
Phật diễn diệu-âm đều khiến nghe
Chúng-sanh ưa thích lòng hoan-hỷ
Đều khiến trừ sạch vô-lượng khổ
Biến-Hống Thần đây được giải-thoát.
Phật xưa tu-tập hạnh bồ-đề
Vì lợi chúng-sanh vô-lượng kiếp
Do đó quang-minh khắp thế-gian
Phổ-Cứu-Hộ-Thần nhớ biết rõ.
Phật xưa tu-hành vì chúng-sanh
Phương tiện giáo hóa khiến thành thục
Biển phước thanh-tịnh trừ khổ phiền
Vô-Nhiệt-Quang-Thần đã được thấy.
Bố-thí rất rộng lớn vô-cùng
Tất cả chúng-sanh đều lợi ích
Hay khiến người thấy hết xan tham
Phổ-Hoan-Hỷ-Thần được tỏ ngộ.
Phật xưa tu-hành thật phương tiện
Thành tựu vô-biên biển công-đức
Người thấy được Phật đều mừng rỡ
Đức-Thắng-Tràng-Thần lòng vui thích.
Chúng-sanh phiền não đều trừ sạch
Từ tâm bình đẳng với oán thù
Nên được quang-minh chiếu khắp nơi
Phổ-Chiếu-Thế Thần được thấy rõ.
Phật là biển phước-điền công-đức
Hay khiến chúng-sanh lìa điều-ác
Nhẫn đến thành-tựu đại bồ-đề
Hải-Đức-Minh-Thần được giải-thoát.

Nhu-Nhuyến-Thắng-Vị-Chủ-Giá Thần được giải-thoát-môn đem pháp-vị cho chúng-sanh khiến thành-tựu thân Phật.
Thời-Hoa-Tịnh-Quang Thần được giải-thoát-môn hay khiến tất cả chúng-sanh được sự vui mừng rộng lớn.
Sắc-Lực-Dũng-Kiện Thần được giải-thoát-môn dùng tất cả pháp môn viên mãn làm cho các cảnh-giới đều thanh-tịnh.
Tăng-Ích-Tinh-Khí Thần được giải-thoát-môn thấy đại-bi vô-lượng thần-thông biến hóa của Phật.
Phổ-Sanh-Căn-Quả Thần được giải-thoát-môn khắp hiện Phật phước-điền khiến gieo giống không hư mất.
Diệu-Nghiêm-Hoàn-Kế Thần được giải-thoát-môn khắp phát hoa tịnh-tín của chúng-sanh.
Nhuận-Trạch-Tịnh-Hoa Thần được giải-thoát-môn đại-từ cứu-tế chúng-sanh khiến thêm lớn biển phước-đức.
Thành-Tựu-Diệu-Hương Thần được giải-thoát-môn rộng khai thị tất cả hành pháp.
Kiến-Giả-Ái-Nhạo Thần được giải-thoát-môn hay khiến pháp-giới chúng-sanh xa lìa những điều ác giải-đãi ưu-não đều được thanh-tịnh.
Ly-Cấu-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn quan-sát thiện căn của tất cả chúng-sanh tùy thuận thuyết pháp khiến chúng hội được vui mừng đầy đủ. 
Lúc đó Nhu-Nhuyến-Thắng-Vị Thần thừa oai lực của Phật quan-sát khắp hết tất cả chúng Chủ-Giá-Thần rồi nói kệ rằng:
Như-Lai Vô-thượng biển công-đức
Khắp hiện đèn sáng chiếu thế-gian
Tất cả chúng-sanh đều cứu độ
Ban cho an lạc chẳng sót thừa.
Thế-Tôn công-đức vô-lượng biên
Chúng-sanh được nghe chẳng luống bỏ
Đều khiến lìa khổ thường vui mừng
Thời-Hoa-Quang-Thần được chứng nhập.
Như-Lai trí lực đều viên mãn
Công-đức trang-nghiêm hiện thế-gian
Điều phục tất cả loài chúng-sanh
Pháp này Dũng-Kiện được chứng rõ.
Phật xưa tu tập biển đại-bi
Tâm Phật niệm niệm khắp thế-gian
Thần-thông của Phật thật vô-biên
Tăng-Tinh-Khí Thần quan-sát thấy.
Phật khắp thế-gian thường hiện tiền
Tất cả phương tiện không luống bỏ
Chúng-sanh phiền-não đều sạch trừ
Sanh-Căn-Quả Thần được giải-thoát.
Phật là biển trí của thế-gian
Phóng tịnh Quang-minh đều cùng khắp
Tin hiểu rộng lớn từ đây sanh
Diệu-Nghiêm-Kế Thần được ngộ nhập.
Phật quán thế-gian khởi từ tâm
Vì lợi chúng-sanh mà xuất hiện
Khai thị thắng đạo rất vui lành
Nhuận-Tinh-Hoa Thần môn giải-thoát.
Thiện-Thệ tu-hành hạnh thanh-tịnh
Dưới cội bồ-đề tuyên thuyết đủ
Giáo hóa như vậy khắp mười phương
Thành-Diệu-Hương Thần lãnh hội được.
Phật nơi tất cả các thế-gian
Khiến lìa ưu-não sanh đại-hỷ
Bao nhiêu căn dục khiến sạch trừ
Kiến-Ái-Nhạo Thần được ngộ nhập.
Như-Lai xuất hiện nơi thế-gian
Quan-sát chúng-sanh lòng ưa thích
Các môn phương-tiện khiến thành thục
Ly-Cấu-Quang-Thần môn giải-thoát.
Kiết-Tường-Chủ-Dược Thần được giải-thoát-môn quan-sát khắp tâm của tất cả chúng-sanh mà siêng năng nhiếp thủ.
Chiên-Đàn-Lâm Thần được giải-thoát-môn dùng quang-minh nhiếp thủ chúng-sanh khiến họ được lợi-ích.
Ly-Trần-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn hay dùng phương tiện thanh-tịnh dứt trừ phiền não của tất cả chúng-sanh.
Danh-Xưng-Phổ-Văn Thần được giải-thoát-môn hay dùng đại danh xưng thêm lớn vô biên thiện căn.
Mao-Khổng-Hiện-Quang Thần được giải-thoát-môn đại-bi tràng mau đến tất cả cảnh-giới bịnh tật.
Phá-Ám-Thanh-Tịnh Thần được giải-thoát-môn chữa trị tất cả chúng-sanh mù lòa khiến được trí nhãn thanh-tịnh.
Phổ-Phát-Hống-Thinh Thần được giải-thoát-môn hay diễn Phật-Âm giảng nghĩa sai biệt của các pháp.
Tế-Nhựt-Quang-Tràng Thần được giải-thoát-môn hay làm thiện-tri-thức khiến chúng-sanh đều phát thiện căn.
Minh-Kiến-Thập-Phương Thần được giải-thoát-môn tạng đại-bi thanh-tịnh hay dùng phương-tiện khiến chúng-sanh tín-giải.
Phổ-Phát-Oai-Quang Thần được giải-thoát-môn phương-tiện khiến niệm Phật dứt trừ bịnh của tất cả chúng-sanh.
Lúc đó Kiết-Tường-Thần, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Dược Thần rồi nói kệ rằng:
Như-Lai trí-tuệ bất-tư-nghì
Chúng-sanh tâm niệm đều rõ biết
Hay dùng vô-lượng phương-tiện môn
Dứt trừ chúng-sanh vô-lượng khổ.
Đại-Hùng thiện-xảo khó nghĩ lường
Hành động thi-vi không luốn uổng
Tất khiến chúng-sanh khổ dứt trừ
Chiên-Đàn-Lâm-Thần đã ngộ được.
Ông xem chư Phật pháp dường ấy
Thuở xưa siêng tu vô-lượng kiếp
Đối với các cõi không chấp tham
Ly-Trần-Quang Thần được chứng nhập.
Trăm ngàn muôn kiếp khó gặp Phật
Ai được thấy Phật và nghe danh
Tất được lợi ích không luống qua
Danh-Xưng-Phổ-Văn đã biết rõ.
Trong mỗi chưn lông của Như-Lai
Đều phóng quang-minh dứt các khổ
Thế-gian phiền-não đều dứt trừ
Mao-Khổng-Quang-Thần môn ngộ nhập.
Chúng-sanh ngu-si bị mù lòa
Nghiệp hoặc khổ não nhiều vô-lượng
Phật đều dứt trừ khai trí-huệ
Phá-Ám-Tịnh-Thần quan-sát thấy.
Như-Lai nhứt âm vô-hạn-lượng
Khai diễn tất cả biển pháp-môn
Chúng-sanh được nghe đều biết rành
Phát-Hống-Thinh Thần được giải-thoát.
Ông xem Phật-trí khó nghĩ bàn
Hiện vào các loài để cứu độ
Hay khiến người thấy đều thuận theo
Tế-Nhựt-Tràng Thần rõ biết được.
Như-Lai phương tiện biển đại-bi
Vì cứu chúng-sanh mà xuất hiện
Rộng khai chánh-đạo dạy chúng-sanh
Kiến-Thập-Phương Thần đã rõ thấu.
Như-Lai khắp phóng đại quang-minh
Tất cả mười phương đều chiếu đến
Chúng-sanh niệm Phật sanh công-đức
Phổ-Phát-Quang-Thần môn giải-thoát.

Bố-Hoa-Như-Vân Chủ-Lâm-Thần được giải-thoát-môn biển trí rộng lớn vô-biên.
Trạc-Cán-Thơ-Quang Thần được giải-thoát-môn sửa sang rộng lớn khắp thanh-tịnh.
Sanh-Nha-Phát-Diệu Thần được giải-thoát-môn tăng trưởng các thứ mầm tịnh-tín.
Kiết-Tường-Tịnh-Diệp Thần được trang-nghiêm tất cả công-đức thanh-tịnh.
Thùy-Bố-Diệm-Tạng Thần được giải-thoát-môn trí-huệ phổ-môn thanh-tịnh thường xem khắp pháp-giới.
Diệu-Trang-Nghiêm-Quang-Thần được giải-thoát-môn biết khắp công-hạnh của tất cả chúng-sanh mà bủa giăng mây pháp.
Khả-Ái-Lôi-Thinh Thần được giải-thoát-môn nhẫn thọ tất cả tiếng trái ý mà diễn thuyết âm thinh thanh-tịnh.
Hương-Quang-Phổ-Chiếu-Biến Thần được giải-thoát-môn hiện khắp mười phương những cảnh-giới rộng lớn đã làm từ thuở xưa.
Diệu-Quang-Hoánh-Diệu Thần được giải-thoát-môn dùng tất cả công-đức nhiêu-ích thế-gian.
Hoa-Quả-Quang-Vị Thần được giải-thoát-môn hay khiến tất cả chúng-sanh thấy Phật ra đời thường kính nhớ chẳng quên trang-nghiêm tạng công-đức.
Lúc đó Hoa-Bố-Như-Vân Thần, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Lâm-Thần rồi nói kệ rằng:
Phật xưa tu tập hạnh bồ-đề
Phước đức trí-huệ đều viên-mãn
Tất cả trí-lực trọn đủ đầy
Phóng đại quang-minh mà xuất thế.
Đại-bi vô-lượng khắp chúng-sanh
Như-Lai thuở xưa tu thanh-tịnh
Nên nay hay làm lợi thế-gian
Trạc-Thơ-Quang Thần biết rõ được.
Nếu người thấy Phật được một lần
Tất được thắng vào biển thâm-tín
Khai-thị tất cả đạo Như-Lai
Sanh-Nha-Diệu Thần môn-giải-thoát.
Chưn lông chứa nhóm các công-đức
Ức kiếp tuyên dương chẳng thể biết
Chư Phật phương tiện khó nghĩ bàn
Cát-Tường-Diệp Thần hay hiểu rõ.
Tôi nhớ Như-Lai thuở xa xưa
Cúng-dường sát trần vô-lượng Phật
Trí-huệ lần lần thêm sáng suốt
Bố-Diệm-Tạng-Thần rõ biết được.
Tất cả chúng-sanh nhiều công-hạnh
Thế-Tôn một niệm đều rõ biết
Trí-huệ vô-ngại rộng vô-biên
Diệu-Nghiêm-Quang-Thần hay ngộ nhập.
Hằng diễn Như-Lai tịch-Diệu-âm
Khắp sanh vô-lượng đại hoan hỷ
Tùy theo căn tánh đều được ngộ
Lôi-Âm-Thần đây đã làm được.
Như-Lai thị hiện đại thần-thông
Mười phương quốc-độ đều cùng khắp
Phật xưa tu-hành khiến được thấy
Phổ-Hương-Quang-Thần được chứng nhập.
Chúng-sanh gian ác chẳng biết tu
Mê hoặc trầm luân trong sanh tử
Vì họ mở bày đường trí-huệ
Diệu-Quang-Lâm-Thần đã được thấy.
Phật vì -chướng nghiệp các chúng-sanh
Qua vô-lượng kiếp mới xuất hiện
Người khác niệm niệm thường khiến thấy
Hoa-Quả-Vị-Thần quan-sát được.

Bửu-Phong-Khai-Hoa Chủ-Sơn Thần được giải-thoát-môn nhập đại tịch-định quang-minh.
Hoa-Lâm-Diệu-Kế Thần được giải-thoát-môn tu tập từ-thiện-căn thành-thục bất-khả tư-nghì số chúng-sanh.
Cao-Tràng-Phổ-Chiếu Thần được giải-thoát-môn quan-sát tất cả tâm ưa thích của chúng-sanh làm nghiêm-tịnh các căn.
Ly-Trần-Bửu-Kế Thần được giải-thoát-môn vô-biên kiếp tinh tấn không nhàm trễ.
Quang-Chiếu-Thập-Phương Thần được giải-thoát-môn dùng vô-biên công-đức quang khắp giác ngộ.
Đại-Lực-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn hay tự thành-thục lại khiến chúng-sanh xa lìa ngu-mê.
Oai-Quang-Phổ-Thắng Thần được giải-thoát-môn trừ tất cả khổ khiến không còn thừa.
Vi-Mật-Quang-Luân Thần được giải-thoát-môn diễn giáo-pháp quang-minh hiển bầy tất cả công-đức của Như-Lai.
Phổ-Nhãn-Hiện-Kiến Thần được giải-thoát-môn khiến tất cả chúng-sanh, nhẫn đến trong chiêm-bao, đều thêm lớn thiện-căn.
Kim-Cang-Kiên-Cố-Nhãn Thần được giải-thoát-môn xuất hiện vô-biên đại-nghĩa.
Lúc đó Bửu-Phong-Khai-Hoa Thần, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Sơn-Thần rồi nói kệ rằng:
Xưa tự-tại thắng-hạnh rộng vô-biên
Nay được thần-thông cũng vô-lượng
Rộng mở pháp-môn nhiều vô số
Đều khiến chúng-sanh được tỏ ngộ.
Tướng-hảo nghiêm thân khắp thế-gian
Ánh sáng chưn lông đều thanh-tịnh
Đại-từ phương tiện bày tất cả
Diệu-Kế-Sơn Thần ngộ môn này.
Phật thân hiện khắp vô-biên cõi
Thập phương thế-giới đều đủ cả
Tướng-hảo nghiêm tịnh người vui mừng
Phổ-Chiếu-Sơn Thần được ngộ nhập.
Nhiều kiếp siêng tu không lười mỏi
Chẳng nhiễm thế-pháp như hư-không
Các môn phương tiện độ chúng-sanh
Môn này Bửu-Kế Thần được ngộ.
Chúng-sanh tối tâm vào đường hiểm
Phật xót thương họ phóng quang chiếu
Khiến khắp thế-gian tỉnh giấc mơ
Quang-chiếu vui mừng tâm được ngộ.
Xưa ở các cõi rộng tu hành
Cúng dường thập phương vô-số Phật
Chúng-sanh được thấy phát nguyện to
Đại-Lực-Sơn Thần đã thấy rõ.
Thấy các chúng-sanh lưu chuyển khổ
Tất cả nghiệp-chướng luôn ràng buộc
Dùng trí-huệ quang đều dứt trừ
Phổ-Thắng-Sơn Thần được giải-thoát.
Mỗi mỗi chưn lông vang tiếng diệu
Tùy chúng-sanh tâm ca ngợi Phật
Khắp cả mười phương vô-lượng kiếp
Quang-Luân-Sơn Thần chứng môn này.
Khắp cả mười phương Phật hiện tiền
Các môn phương tiện thuyết diệu-pháp
Lợi ích chúng-sanh nhiều công-hạnh
Hiện-Kiến-Sơn Thần được tỏ ngộ.
Pháp-môn vô-lượng dường biển cả
Nhứt-âm diễn thuyết người đều hiểu
Cả kiếp diễn bày vẫn chẳng cùng
Môn phương tiện này Kim-Cang được.
Phổ-Đức-Tịnh-Hoa-Chủ-Địa Thần được giải-thoát-môn dùng tâm từ-bi niệm niệm quan-sát khắp tất cả chúng-sanh.
Kiên-Phước-Trang-Nghiêm Thần được giải-thoát-môn hiện khắp năng lực phước đức của tất cả chúng-sanh.
Diệu-Hoa-Nghiêm-Thọ Thần được giải-thoát-môn vào khắp các pháp xuất sanh tất cả cõi Phật trang nghiêm.
Phổ-Tán-Chúng-Bửu Thần được giải-thoát-môn tu tập các môn tam-muội khiến các chúng-sanh trừ chướng cấu.
Tịnh-Mục-Quán-Thời Thần được giải-thoát-môn khiến tất cả chúng-sanh thường du hí khoái lạc.
Kim-Sắc-Diệu-Nhãn Thần được giải-thoát-môn thị hiện tất cả thân thanh-tịnh điều phục chúng-sanh.
Hương-Mao-Phát-Quang Thần được giải-thoát-môn rõ biết biển công-đức đại-oai-lực của tất cả Phật.
Tịch-Âm-Duyệt-Ý Thần được giải-thoát-môn nhiếp trì khắp biển âm-thinh của tất cả chúng-sanh.
Diệu-Hoa-Triền-Kế Thần được giải-thoát-môn đầy đủ tánh ly-cấu.
Kim-Cang-Phổ-Trì Thần được giải-thoát-môn khắp xuất hiện tất cả pháp-luân của Phật nhiếp trì.
Lúc đó Phổ-Đức-Tịnh-Hoa Thần thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Địa Thần rồi nói kệ rằng:
Như-Lai thuở xưa trong mỗi niệm
Môn đại-từ-bi bất-khả-thuyết
Tu hành như vậy không thôi ngừng
Nên được bền chắc thân bất hoại.
Tam thế chúng-sanh và Bồ-Tát
Tất cả phước đức đã tạo được
Đều hiện chưn lông của Như-Lai
Phước-Nghiêm-Địa-Thần đã được thấy.
Tam-muội tịch-tịnh rất rộng lớn
Bất sanh bất diệt không lai khứ
Nghiêm tịnh quốc-độ dạy chúng-sanh
Diệu-Hoa-Địa-Thần được giải-thoát.
Phật thuở xa xưa tu các hạnh
Vì khiến chúng-sanh tiêu chướng nặng
Phổ-Tán-Chúng-Bửu-Chủ-Địa Thần
Thấy giải-thoát này lòng mừng rỡ.
Như-Lai cảnh-giới không ngằn mé
Thế-gian niệm niệm đều hiện khắp
Tịnh-Mục-Quán-Thời Chủ-Địa-Thần
Thấy công-hạnh Phật lòng vui đẹp.
Diệu-Âm vô-hạn bất-tư-nghì
Khắp vì chúng-sanh trừ phiền-não
Thấy Phật công-đức rộng vô-biên
Kim-Sắc-Nhãn Thần hay tỏ ngộ.
Tất cả sắc hình đều hóa hiện
Mười phương pháp-giới đều đầy khắp
Như vậy hóa độ các chúng-sanh
Hương-Mao-Địa Thần thường thấy Phật.
Diệu-Âm cùng khắp cả mười phương
Trải vô-lượng kiếp thường diễn thuyết
Duyệt-Ý-Địa Thần được suốt thông
Theo Phật được nghe rất mừng kính.
Chưn lông thân Phật tuông mây thơm
Tùy chúng-sanh tâm khắp các cõi
Những ai được thấy thành căn lành
Diệu-Hoa-Kế Thần thường quan-sát.
Kiên cố khó hoại như Kim-Cang
Chẳng thể lay động hơn Tu-Di
Phật thân như vậy ở thế-gian
Phổ-Trì-Địa-Thần được thấy rõ.
Bửu-Phong-Quang-Diệu-Chủ-Thành Thần được giải-thoát-môn phương-tiện lợi-ích chúng-sanh.
Diệu-Nghiêm-Cung-Điện Thần được giải-thoát-môn biết căn tánh chúng-sanh giáo hóa thành thục.
Thanh-Tịnh-Hỷ-Bửu Thần được giải-thoát-môn thường vui mừng khiến tất cả chúng-sanh hưởng thọ phước-đức.
Ly-Ưu-Thanh-Tịnh Thần được giải-thoát-môn tạng đại-bi cứu những kẻ bố-úy.
Hoa-Đăng-Diệm-Nhãn Thần được giải-thoát-môn đại trí-huệ khắp rõ suốt.
Diệm-Tràng-Minh-Hiện Thần được giải-thoát-môn phương-tiện khắp thị hiện.
Thạnh-Phước-Oai-Quang Thần được được giải-thoát-môn quan-sát khắp tất cả chúng-sanh khiến tu biển phước-đức rộng lớn.
Tịnh-Quang-Minh-Thân Thần được giải-thoát-môn khai ngộ tất cả chúng-sanh ngu ám.
Hương-Tràng-Trang-Nhiêm Thần được giải-thoát-môn quan-sát thần-lực tự-tại của Như-Lai khắp thế-gian điều-phục chúng-sanh.
Bửu-Phong-Quang-Mục Thần được giải-thoát-môn có thể dùng đại quang-minh phá núi chướng ngại của tất cả chúng-sanh.
Lúc đó Bửu Phong-Quang-Diệu Thần, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Thành-Thần rồi nói kệ rằng:
Đạo-Sư thần-lực bất-tư-nghì
quang-minh chiếu khắp mười phương cõi
chúng-sanh hiện-tiền thấy Như-Lai
Giáo-hóa thành-thục vô-lượng-số.
Chúng-sanh căn tánh đều sai khác
Phật rõ biết cả không dư sót
Diệu-Nghiêm-Cung-Điện-Chủ-Thành-Thần
Chứng được môn này lòng mừng rỡ.
Như-Lai vô-lượng kiếp tu hành
Hộ-trì chánh-pháp của chư Phật
Tâm thường thừa phụng sanh hoan-hỷ
Môn này Diệu-Bửu-Thần được ngộ.
Như-Lai từ xưa đã trừ được
Tất cả khủng bố của chúng-sanh
Luôn luôn với họ khởi từ-bi
Ly-Ưu-Thành Thần mừng được ngộ
Phật trí quảng-đại vô-hạn-biên
Ví như hư-không chẳng lường được
Hoa-Đăng-Diệm-Nhãn-Chủ-Thành-Thần
Học được Như-Lai môn diệu-huệ.
Phật thân sắc tướng đồng chúng-sanh
Tùy họ ưa thích đều khiến thấy
Diệm-Tràng-Minh-Hiện-Chủ-Thành Thần
Học phương-tiện này lòng hoan-hỷ.
Như-Lai ngày trước tu phước-đức
Thanh-tịnh quảng-đại vô-biên tế
Thạnh-Phước-Oai-Quang-Chủ-Thành-Thần
Quán-Sát tỏ ngộ lòng vui thích.
Chúng-sanh ngu-mê trong các cõi
Như kẻ sanh manh trọn không thấy
Vì lợi ích họ Phật ra đời
Tịnh-Quang-Minh Thần được chứng nhập.
Như-Lai tự-tại rộng vô-biên
Như mây che khắp cùng thế-giới
Nhẫn đến hiện mộng khiến điều phục
Môn này Hương-Tràng quan-sát thấy.
Chúng-sanh si tối như mù lòa
Các thứ chướng cái theo ràng buộc
Phật quang chiếu suốt khiến mở ra
Quang-Mục-Thành Thần được chứng nhập.

Tịnh-Trang-Nghiêm-Tràng Đạo-Tràng Thần được giải-thoát-môn đủ sức thệ nguyện xuất hiện cúng dường Phật rộng lớn trang-nghiêm.
Tu-Di-Bửu-Quang-Đạo-Tràng Thần được giải-thoát-môn thành-tựu bồ-đề hạnh rộng lớn hiện ra trước tất cả chúng-sanh.
Lôi-Âm-Tràng-Tướng-Đạo-Tràng Thần được giải-thoát-môn tùy tâm ưa thích của tất cả chúng-sanh khiến trong chiêm bao thấy Phật thuyết pháp.
Vũ-Hoa-Diệu-Nhãn Thần được giải-thoát-môn hay mưa tất cả đồ báu trang-nghiêm.
Thanh-Tịnh-Diệm-Hình Thần được giải-thoát-môn có thể hiện đạo tràng trang-nghiêm vi diệu rộng giáo-hóa chúng-sanh khiến thành-thục.
Hoa-Anh-Thùy-Kế Thần được giải-thoát-môn theo căn cơ thuyết pháp khiến sanh chánh niệm.
Vũ-Bửu-Trang-Nghiêm Thần được giải-thoát-môn hay dùng biện tài khắp mưa vô-biên pháp hoan hỷ.
Dũng-Mãnh-Hương-Nhãn Thần được giải-thoát-môn rộng khen ngợi công-đức của chư Phật.
Kim-Cang-Thể-Vân Thần được giải-thoát-môn thị hiện vô-biên sắc tướng trang-nghiêm đạo tràng.
Liên-Hoa-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn dưới cội bồ-đề yên lặng bất động mà đến khắp mười phương.
Diệu-Quang-Chiếu-Diệu Thần được giải-thoát-môn hiển thị những trí-lực của Như-Lai.
Lúc đó TịnhTrang-Nghiêm-Tràng Thần thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng Đạo-Tràng Thần rồi nói kệ rằng:
Tôi nhớ Như-Lai thuở xa xưa
Trong vô-lượng kiếp tu công-hạnh
Chư Phật xuất thế đều cúng-dường
Được công-đức lớn dường hư-không.
Phật xưa bố-thí vô cùng tận
Vô-lượng cõi nước như vi trần
Tu-Di-Bửu-Quang-Đạo-Tràng Thần
Nhớ đến Như-Lai lòng hớn-hở.
Như-Lai sắc tướng vốn vô cùng
Biến hóa rộng khắp tất cả cõi
Chúng-sanh mơ mộng thường thị hiện
Lôi-Âm-Tràng Thần quan-sát thấy.
Phật vô-lượng kiếp tu hạnh xả
Xả được khó xả trí như biển
Xả hạnh như vậy vì chúng-sanh
Diệu-Nhãn-Hoa Thần tỏ ngộ được.
Vô-biên sắc tướng như mây báu
Hiện bồ-đề tràng khắp thế-gian
Thanh-Tịnh-Diệm-Hình-Đạo-Tràng Thần
Thấy Phật tự-tại sanh hoan-hỷ.
Chúng-sanh công-hạnh biển vô-biên
Như-Lai cùng khắp rưới mưa Pháp
Tùy căn tánh họ trừ nghi hoặc
Hoa-Anh-Tràng Thần đã được ngộ.
Vô-lượng pháp-môn nghĩa sai khác
Biện tài rộng lớn đều vào được
Vũ-Bửu-Nghiêm-Cụ-Đạo-Tràng Thần
Nơi tâm niệm niệm thường như vậy.
Tất cả quốc độ bất-khả-thuyết
Dùng hết ngôn từ ca-ngợi Phật
Nên được danh dự công-đức to
Dũng-Mãnh-Nhãn Thần ghi nhớ được.
Các thứ sắc tướng nhiều vô-biên
Dưới cội bồ-đề đều khắp hiện
Kim-Thể-Vân Thần ngộ môn này
Hằng quán đạo-thọ sanh hoan-hỷ.
Biên tế mười phương bất khả đắc
Phật tọa đạo-tràng trí cũng vậy
Liên-Hoa-Quang-Minh Đạo-Tràng Thần
Được giải-thoát này rất vui thích.
Đạo-Tràng tất cả xuất diệu-âm
Ca ngợi Như-Lai trí thanh-tịnh
Cũng khen nhơn hạnh đã viên-thành
Diệu-Quang-Chiếu Thần nghe hiểu được.
Bửu-Ấn-Thủ-Túc-Hành Thần được giải-thoát-môn khắp rưới những châu báu sanh hoan-hỷ rộng lớn.
Liên-Hoa-Quang Thần được giải-thoát-môn thị hiện Phật-thân ngồi tất cả tòa liên hoa sáng đẹp khiến người thấy vui mừng.
Tối-Thắng-Hoa-Kế Thần được giải-thoát-môn trong mỗi tâm niệm kiến lập chúng hội đạo-tràng của tất cả Như-Lai.
Nhiếp-Chư-Thiện-Kiến Thần được giải-thoát-môn cất chân bước đi đều diều-phục vô-biên chúng-sanh.
Diệu-Bửu-Tinh-Tràng Thần được giải-thoát-môn trong mỗi niệm hóa hiện các thứ lưới liên-hoa chiếu sáng rưới những châu báu vang ra thinh-âm vi-diệu.
Nhạo-Thổ-Diệu-Âm Thần được giải-thoát-môn xuất sanh vô-biên hoan-hỷ.
Chiên-Đàn-Thọ-Quang-Thần được giải-thoát-môn dùng hương-phong giác ngộ khắp tất cả chúng hội đạo-tràng.
Liên-Hoa-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn tất cả chưn lông phóng quang-minh diễn pháp-âm vi-diệu.
Vi-Diệu-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn nơi thân phóng ra các thứ lưới quang-minh chiếu sáng khắp nơi.
Tích-Tập-Diệu-Hoa Thần được giải-thoát-môn khai ngộ tất cả chúng-sanh khiến sanh nhiều thiện căn.
Lúc đó Bửu-Ấn-Thủ Thần, thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng Túc-Hành Thần rồi nói kệ rằng:
Phật xưa tu hành vô-lượng kiếp
Cúng-dường tất cả mười phương Phật
Tâm thường vui đẹp chẳng mỏi nhàm
Tâm hoan hỷ rộng sâu như biển.
Niệm niệm thần-thông chẳng thể lường
Hóa hiện hoa sen hương thơm ngát
Phật ngồi tòa sen đi khắp nơi
Liên-Hoa-Quang Thần đều thấy rõ.
Chư Phật Như-Lai pháp như vậy
Chúng hội rộng lớn khắp mười phương
Thị-hiện thần-thông bất-tư-nghì
Tối-Thắng-Hoa Thần đều thấy biết.
Cõi nước mười phương tất cả chỗ
Nơi đó dở chưn hoặc hạ chưn
Đều hay thành-tựu các chúng-sanh
Nhiếp-Thiện-Kiến Thần tâm được ngộ.
Như số chúng-sanh khắp hiện thân
Mỗi mỗi thân này khắp pháp-giới
Đều phóng tịnh-quang rưới các báu
Diệu-Bảo-Tinh Thần được chứng nhập.
Như-Lai cảnh giới vô-biên-tế
Khắp rưới pháp-vũ đều cùng khắp
Chúng-hội thấy Phật sanh vui mừng
Thổ-Diệu-Âm Thần thấy biết được
Âm-thanh của Phật đồng hư-không
Tất cả âm-thinh đều ở trong
Điều-phục chúng-sanh đều cùng khắp
Chiên-Đàn-Thọ Thần nghe hiểu được.
Tất cả chưn lông vang tiếng pháp
Diễn-thuyết hồng-danh tam thế Phật
Người nghe tiếng này đều vui mừng
Liên-Hoa-Quang Thần thấy như vậy.
Phật-thân biến hiện bất-tư-nghì
Mỗi bước hiện tướng dường như biển
Tùy tâm chúng-sanh khiến được thấy
Diệu-Quang-Minh Thần được giải-thoát.
Mười phương khắp hiện đại thần-thông
Tất cả chúng-sanh đều khai ngộ
Tập-Diệu-Hoa Thần nơi pháp này
Thấy biết trong lòng rất hoan-hỷ.

Tịnh-Hỷ-Cảnh-Giới Thân-Chúng Thần được giải-thoát-môn nhớ biển thệ nguyện thuở xưa của Phật.
Quang-Chiếu-Thập-Phương Thần được giải-thoát-môn quang-minh phổ chiếu vô-biên thế-giới.
Hải-Âm-Điều-Phục Thần được giải-thoát-môn đại-âm khắp giác-ngộ tất cả chúng-sanh khiến vui mừng điều-phục.
Tịnh-Hoa-Nghiêm-Kế Thần được giải-thoát-môn thân ở cùng khắp như hư-không.
Vô-Lượng-Oai-Nghi Thần được giải-thoát-môn thị-hiện cảnh giới chư Phật cho tất cả chúng-sanh.
Tối-Thắng-Quang-Nghiêm Thần được giải-thoát-môn khiến tất cả chúng-sanh đói thiếu được sắc lực đầy đủ.
Tịnh-Quang-Hương-Vân Thần được giải-thoát-môn trừ phiền-não cấu của tất cả chúng-sanh.
Thủ-Hộ-Nhiếp-Trì Thần được giải-thoát-môn chuyển nghiệp ma ngu si của tất cả chúng-sanh.
Phổ-Hiện-Nhiếp-Hóa Thần được giải-thoát-môn khắp ở nơi trong tất cả cung điện của thế-chủ hiển thị tướng trang nghiêm.
Bất-Động-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn nhiếp khắp tất cả chúng-sanh đều khiến sanh thiện căn thanh-tịnh.
Lúc đó Tịnh-Hỷ-Cảnh-Giới Thần thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả Thân-Chúng Thần, rồi nói kệ rằng
Tôi nhớ vi-trần kiếp về trước
Có Phật Diệu-Quang hiện xuất thế
Thế-Tôn nơi Đức Như-Lai kia
Phát tâm cúng-dường tất cả Phật.
Như-Lai thân phóng đại quang-minh
Quang chiếu pháp-giới đều đầy khắp
Chúng-sanh gặp được tâm điều phục
Quang-Chiếu-Phương Thần đã được thấy.
Như-Lai tiếng tâm khắp các cõi
Ngôn-âm của Phật đều viên-mãn
Giác-ngộ quần sanh không sót thừa
Âm-Điều-Phục Thần lòng hớn hở.
Phật thân thanh-tịnh thường tịch-diệt
Khắp hiện nhiều thân vẫn vô tướng
Như vậy khắp ở nơi thế-gian
Tịnh-Hoa-Nghiêm Thần chứng nhập được.
Đạo-Sư thần-lực bất-tư-nghì
Tùy tâm chúng-sanh đều khiến thấy
Hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nằm đi
Vô-Lượng-Oai-Nghi được tỏ ngộ.
Trăm ngàn muôn kiếp khó gặp Phật
Ra đời lợi ích sức tự-tại
Khiến chúng xa lìa khổ nghèo cùng
Thắng-Quang-Nghiêm Thần môn chứng nhập.
Trong mỗi tướng răng của Như-Lai
Phóng quang-minh thơm như mây phủ
Dứt trừ hoặc nghiệp của chúng-sanh
Tịnh-Quang-Hương-Vân quan-sát thấy.
Chúng-sanh nhiễm trước vì chướng nặng
Chạy theo đường ma thường lưu chuyển
Như-Lai khai thị giải-thoát môn
Thủ-Hộ-Nhiếp Thần ngộ nhập được.
Tôi xem Như-Lai sức tự-tại
Phóng đại quang-minh khắp pháp-giới
Ở tại vương cung hóa chúng-sanh
Phổ-Hiện-Hóa Thần được giải-thoát.
Chúng-sanh mê vọng đủ sự khổ
Phật ở trong đó thường cứu-hộ
Khiến dứt phiền não tâm vui mừng
Bất-Động-Quang Thần đã thấy biết.
Diệu-Sắc-Na-La-Diên Chấp-Kim-Cang Thần được giải-thoát-môn thấy Như-Lai thị-hiện thân vô biên sắc tướng.
Nhựt-Luân-Tốc-Tật-Tràng Thần được giải-thoát-môn mỗi sợi lông nơi thân Phật như mặt nhựt hiện ra các thứ quang-minh.
Tu-Di-Hoa-Quang Thần được giải-thoát-môn hóa hiện vô-lượng thân đại thần biến.
Thanh-Tịnh-Vân-Âm Thần được giải-thoát-môn vô-biên âm thanh tùy theo mọi loài.
Diệu-Tý-Thiên-Chúa Thần được giải-thoát-môn hiện vì tất cả thế-chủ khai ngộ chúng-sanh.
Khả-Ái-Nhạo-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn khắp khai thị tất cả môn sai biệt trong Phật pháp.
Đại-Thọ-Lôi-Âm Thần được giải-thoát-môn dùng đồ trang-nghiêm khả-ái nhiếp tất cả thọ-thần.
Sư-Tử-Vương-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn phước-đức trang-nghiêm rộng lớn của Như-Lai đều đầy đủ rõ ràng.
Mật-Diệm-Cát-Tường-Mục Thần được giải-thoát-môn quan-sát khắp tâm của chúng-sanh hiểm ác vì họ hiện thân oai-nghiêm.
Liên-Hoa-Ma-Ni-Kế Thần được giải-thoát-môn khắp rưới tất cả đồ trang-nghiêm như ý của Bồ-Tát.
Lúc đó Diệu-Sắc-Na-La-Diên Thần, thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng Kim-Cang Thần, rồi nói kệ rằng:
Ông nên xem Pháp-Vương
Pháp-Vương pháp như vậy
Sắc tướng vô-lượng-biên
Thế-gian đều hiện khắp.
Mỗi lông nơi thân Phật
Lưới sáng bất-tư-nghì
Dường như vừng mặt trời
Khắp soi mười phương cõi.
Như-Lai sức thần thông
Pháp-giới đều cùng khắp
Trước tất cả chúng-sanh
Thị-hiện thân vô-tận.
Như-Lai thuyết pháp-âm
Mười phương đều được nghe
Tùy các loài chúng-sanh
Đều khiến tâm đầy đủ.
Chúng thấy đấng Mâu-Ni
Ở trong cung-điện vua
Khắp vì các quần-sanh
Xiển-dương pháp rộng lớn.
Chỗ biển pháp xây vần
Tất cả nghĩa sai biệt
Các thứ môn phương-tiện
Diễn-thuyết không cùng tận.
Vô-biên phương-tiện lớn
Khắp ứng mười phương cõi
Gặp Phật tịnh quang-minh
Đều thấy thân của Phật.
Cúng-dường lên chư Phật
Số vạn-ức vi-trần
Công-đức như hư-không
Tất cả đều chiêm ngưỡng.
Thần-thông-lực bình đẳng
Tất cả cõi đều hiện
An-tọa diệu-đạo-tràng
Khắp hiện trước quần-chúng.
Quang-minh chiếu thế-gian
Ánh sáng đều viên mãn.
Pháp-giới chiếu khắp cùng
Hiển bày công-hạnh Phật. 

V.- ĐẠI-BỒ-TÁT GIẢI-THOÁT-MÔN.
Phổ-Hiền Bồ-Tát ma-ha-tát nhập bất-tư-nghì giải-thoát-môn phương-tiện hải, nhập Như-Lai công-đức hải, chính là những môn giải-thoát nghiêm-tịnh tất cả quốc-độ điều-phục chúng-sanh khiến họ được xuất ly rốt ráo, giải-thoát-môn khắp đến chỗ của tất cả Như-Lai tu tập đầy đủ công-đức, giải-thoát-môn an lập tất cả địa vị những đại-nguyện của Bồ-Tát, có giải-thoát-môn khắp hiện vô-số vô-lượng thân, giải-thoát-môn diễn thuyết bất-tư-nghì số danh-tự sai khác khắp tất cả quốc-độ, giải-thoát-môn trong tất cả vi-trần đều hiện vô-biên cảnh-giới thần-thông của chư Bồ-Tát, có giải-thoát-môn trong một niệm hiện những sự kiếp thành kiếp hoại trong ba đời, có giải-thoát-môn hiện tất cả Bồ-Tát đều nhập cảnh-giới của mình, có giải-thoát-môn hay dùng thần-thông-lực hóa hiện nhiều thân khắp vô-biên pháp-giới, có giải-thoát-môn hiển-thị những pháp môn thứ đệ tu hành vào nhứt thiết-trí rộng lớn của tất cả Bồ-Tát. Lúc đó Phổ-Hiền-Bồ-Tát ma-ha-tát dùng công-đức của mình, lại nương thừa oai-thần của Phật, quan-sát khắp tất tất cả chúng-hội rồi nói kệ rằng:
Như-Lai trang-nghiêm cõi rộng lớn
Đồng với tất cả vi-trần số
Phật-tử thanh-tịnh đều khắp đầy
Mưa bất-tư-nghì pháp vi-diệu.
Như trong hội này thấy Phật ngồi
Tất cả vi-trần đều như vậy
Phật-thân không đến cũng không đi
Bao nhiêu quốc-độ đều hiện rõ.
Hiển bày Bồ-Tát chỗ tu hành
Vô-lượng quốc-độ các phương-tiện
Và nói chơn-lý bất-tư-nghì
Khiến các Phật-tử vào pháp-giới.
Xuất sanh Hóa-Phật số vi-trần
Khắp ứng quần-sanh lòng họ muốn
Thâm nhập pháp-giới môn phương-tiện
Rộng lớn vô-biên đều khai diễn.
Như-Lai danh hiệu đồng thế-gian
Mười phương quốc-độ đều đầy khắp
Tất cả phương-tiện không luống qua
Điều-phục chúng-sanh lìa cấu nhiễm.
Phật ở trong tất cả vi-trần
Thị-hiện vô-biên đại-thần-lực
Đều ngồi Đạo-Tràng hay diễn-thuyết
Như Phật thuở xưa bồ-đề-hạnh.
Tam thế vô-biên kiếp rộng lớn
Phật trong mỗi niệm đều thị hiện
Tất cả kiếp hoại và kiếp thành
Trí bất-tư-nghì đều biết rõ.
Chúng hội Phật-tử rộng vô hạn
Cùng nhau muốn lường cảnh-giới Phật
Pháp-môn của Phật vô-lượng-biên
Rõ biết được cả rất là khó.
Phật như hư-không vô-phân-biệt
Đồng chơn-pháp-giới vô-sở-y
Hóa hiện đi khắp đến mọi nơi
Đều ngồi đạo-tràng thành chánh-giác.
Phật dùng diệu-âm rộng tuyên dương
Tất cả các địa đều rành rõ
Hiện trước khắp mỗi mỗi chúng-sanh
Đều ban pháp Như-Lai bình đẳng.
Tịnh-Đức-Diệu-Quang Bồ-Tát ma-ha-tát được giải-thoát-môn qua khắp đạo-tràng trang-nghiêm của chúng-hội Bồ-Tát ở mười phương.
Phổ-Đức-Tối-Thắng-Đăng-Quang-Chiếu Đại Bồ-Tát được giải-thoát-môn trong một niệm hiện vô tận thân thành chánh-giác, giáo-hóa thành-thục bất-tư-nghì chúng-sanh.
Phổ-Quang-Sư-Tử-Tràng Đại Bồ-Tát được giải-thoát-môn tu-tập phước-đức trang-nghiêm của Bồ-Tát thành tựu tất cả Phật-độ.
Phổ-Bửu-Diệm-Diệu-Quang Đại Bồ-Tát được giải-thoát-môn quan-sát thần-thông cảnh-giới không mê lầm.
Phổ-Âm-Công-Đức-Hải-Tràng Đại Bồ-Tát được giải-thoát-môn ở trong một chúng hội đạo-tràng thị hiện tất cả Phật độ trang-nghiêm.
Phổ-Trí-Quang-Chiếu-Như-Lai-Cảnh Đại Bồ-Tát được giải-thoát-môn theo Như-Lai quan-sát tạng pháp-giới quảng-đại thậm thâm.
Phổ-Giác-Duyệt-Ý-Thinh Đại Bồ-Tát được giải-thoát-môn gần gũi phụng thờ tất cả chư Phật.
Phổ-Thanh-Tịnh-Vô-Tận-Phước-Oai-Quang Đại Bồ-Tát được giải-thoát-môn xuất-sanh tất cả đà-la-ni thần-thông biến-hóa rộng lớn.
Phổ-Bửu-Kế-Hoa-Tràng Đại Bồ-Tát được giải-thoát-môn công-hạnh vào khắp tất cả thế-gian xuất-sanh vô-biên hạnh-môn của Bồ-Tát.
Phổ-Tướng-Tối-Thắng-Quang Đại Bồ-Tát được giải-thoát-môn có thể ở nơi trong pháp-giới vô tướng xuất hiện tất cả cảnh-giới của chư Phật.
Lúc đó Tịnh-Đức-Diệu-Quang Đại Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp biển giải-thoát-môn của tất cả Bồ-Tát rồi nói kệ rằng:
Tất cả mười phương những quốc-độ
Trong một sát-na đều nghiêm-tịnh
Dùng diệu-âm-thinh chuyển pháp-luân
Cùng khắp thế-gian không gì sánh.
Như-Lai cảnh-giới vô-biên-tế
Nhứt niệm pháp-giới đều đầy đủ
Trong mỗi vi-trần lập đạo-tràng
Đều chứng bồ-đề hiện thần biến.
Thế-Tôn ngày trước tu các hạnh
Trải qua trăm ngàn vô-lượng kiếp
Tất cả Phật-độ đều trang-nghiêm
Vô-ngại như không thường xuất hiện.
Thần-thông của Phật không hạn lượng
Sung-mãn vô-biên tất cả kiếp
Giả-sử trải qua vô-lượng kiếp
Niệm niệm quan-sát không nhàm mỏi.
Nên quan-sát Phật cảnh thần-thông
Thập phương quốc-độ đều nghiêm tịnh
Tất cả nơi đây đều hiện tiền
Niệm niệm chẳng đồng vô-lượng thứ.
Xem Phật trăm ngàn vô-lượng kiếp
Chẳng hết một lông nơi thân Phật
Phương-tiện vô-ngại của Như-Lai
Phật quang chiếu khắp vô-lượng cõi.
Kiếp xưa Đức Phật ở thế-gian
Kính thờ chư Phật vô-biên số
Do đây đại chúng như sông đổ
Đều đến cúng-dường biển Thế-Tôn.
Như-Lai xuất hiện khắp mười phương
Trong mỗi vi-trần vô-lượng cõi
Vô-lượng cảnh-giới đều hiện ra
Đều trụ vô-biên vô-tận-kiếp
Phật trong nhiều kiếp vì chúng-sanh
Tu tập vô-biên đại-bi hạnh
Tùy thuận chúng-sanh vào thế-gian
Giáo hóa chúng hội khiến thanh-tịnh.
Phật trụ chơn-như pháp-giới tạng
Vô tướng vô hình không cấu nhiễm
Chúng-sanh xem thấy được Phật thân
Tất cả khổ nạn đều tiêu diệt.
Hải-Nguyệt-Quang-Đại-Minh-Bồ-Tát ma-ha-tát được giải-thoát-môn phương tiện xuất-sanh các địa, các ba-la-mật giáo hóa chúng-sanh và nghiêm tịnh tất cả Phật độ.
Vân-Âm-Hải-Quang-Ly-Cấu-Tạng Đại Bồ-Tát được giải-thoát-môn trong mỗi niệm vào khắp pháp-giới các nơi sai khác.
Trí-Sanh-Bửu-Kế Đại Bồ-Tát được giải-thoát-môn trong vô-lượng kiếp hiện công-đức rộng lớn thanh-tịnh ra trước tất cả chúng-sanh.
Công-Đức-Tự-Tại-Vương-Tịnh-Quang Đại Bồ-Tát được giải-thoát-môn thấy các thứ trang-nghiêm, lúc thập phương tất cả Bồ-Tát tối sơ đến đạo tràng.
Thiện-Dũng-Mãnh-Liên-Hoa-Kế Đại Bồ-Tát được giải-thoát-môn tùy thuận căn trí của chúng-sanh khắp hiển bày tất cả Phật-pháp.
Phổ-Trí-Vân-Nhựt-Tràng Đại Bồ-Tát được giải-thoát-môn thành tựu Phật-trí an trụ vĩnh viễn vô-lượng kiếp.
Đại-Tinh-Tấn-Kim-Cang-Tế Đại Bồ-Tát được giải-thoát-môn công-lực vào khắp tất cả vô-biên pháp-ấn.
Hương-Diệm-Quang-Tràng Đại Bồ-Tát được giải-thoát-môn hiển bày tất cả Phật hiện tại, lúc bắt đầu tu hạnh Bồ-Tát nhẫn đến thành tựu đại trí-huệ.
Đại-Minh-Đức-Thâm-Mỹ-Âm Đại Bồ-Tát được giải-thoát-môn an-trụ biển đại nguyện của Phật Tỳ-Lô-Giá-Na.
Đại-Phước-Quang-Trí-Sanh Đại Bồ-Tát được giải-thoát-môn hiển bày cảnh-giới thậm-thâm khắp pháp-giới của Như-Lai.
Lúc đó Hải-Nguyệt-Quang Đại-Minh Đại Bồ-Tát, thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp biển trang-nghiêm của tất cả chúng Bồ-Tát rồi nói kệ rằng:
Các ba-la-mật và các địa
Rộng lớn vô-biên đều viên mãn
Vô-lượng chúng-sanh điều phục hết
Tất cả Phật-độ đều nghiêm-tịnh
Như Phật giáo-hóa chúng-sanh giới
Mười phương quốc-độ đều sung mãn
Trong mỗi tâm niệm chuyển pháp-luân
Khắp ứng quần-sanh không bỏ sót.
Phật trong vô-lượng kiếp rộng lớn
Khắp hiện trước tất cả chúng-sanh
Như Phật thuở xưa rộng tu hành
Đem dạy cho họ hạnh thanh-tịnh.
Tôi thấy mười phương không thừa sót
Cũng thấy chư Phật hiện thần-thông
Đều ngồi đạo-tràng chứng bồ-đề
Chúng hội nghe pháp bao quanh Phật.
Quang-minh rộng lớn Phật pháp thân
Hiện ở thế-gian dùng phương-tiện
Khắp theo chúng-sanh lòng thích ưa
Xứng căn trí họ mà thuyết-pháp.
Chơn như bình đẳng thân vô-tướng
Pháp thân thanh-tịnh lìa cấu nhiễm
Trí-huệ tịch-tịnh thân vô-lượng
Ứng khắp mười phương mà thuyết-pháp.
Trí-lực của Phật đều thanh-tịnh
Trí-huệ vô-biên như hư-không
Vì chúng khai-thị không ẩn sót
Khiến khắp chúng-sanh đồng ngộ nhập.
Như Phật thuở xưa mà tu hành
Nhẫn đến thành-tựu nhứt-thiết-trí
Nay phóng quang-minh khắp pháp-giới
Trong đó hiện bày đều sáng rõ.
Phật dùng bổn nguyện hiện thần-thông
Chiếu khắp mười phương không chỗ sót
Như Phật thuở xưa đã tu hành
Trong lưới quang-minh đều diễn thuyết.
Thập phương cảnh-giới vô-cùng tận
Vô-đẳng vô-biên đều sai khác
Phật-lực vô-ngại phóng đại quang
Tất cả quốc-độ đều sáng rõ. 

VI.- CHƯ BỒ-TÁT CÚNG-DƯỜNG TÁN THÁN.
Lúc bấy giờ tòa sư-tử của Như-Lai, những hoa báu đẹp, luân-đài, thềm bực và các cửa nẻo, mỗi mỗi đều xuất hiện Phật sát vi-trần số Đại Bồ-Tát. 

Danh hiệu của các ngài là: Hải-Huệ-Tự-Tại-Thần-Thông-Vương Đại Bồ-Tát, Lôi-Âm-Phổ-Chấn Đại Bồ-Tát, Chúng-Bửu-Quang-Minh-Kế Đại Bồ-Tát, Đại-Trí-Nhựt-Dũng-Mãnh-Huệ Đại Bồ-Tát, Bất-Tư-Nghì-Công-Đức-Bửu-Trí-Ấn Đại Bồ-Tát, Bá-Mục-Liên-Hoa-Kế Đại Bồ-Tát, Kim-Diệm-Viên-Mãn-Quang Đại Bồ-Tát, Pháp-Giới-Phổ-Âm Đại Bồ-Tát, Vân-Âm-Tịnh-Nguyệt Đại Bồ-Tát, Thiện-Dũng-Mãnh-Quang-Minh-Tràng Đại Bồ-Tát.

Vi-Trần số đại Bồ-Tát như vậy làm bực thượng thủ đồng thời xuất hiện.

Chư Bồ-Tát này đều sắm những thứ cúng-dường như mây: mây bửu-hoa như-ý, mây liên-hoa diệu-hương, mây bửu-quang, mây hương-diệm, mây quang-minh như-ý, mây nhạc-âm duyệt-ý, mây bửu-đăng quang, mây cây nhánh bông trái bằng châu báu, mây vô tận bửu như-ý quang-minh thanh-tịnh, mây tất cả đồ trang-nghiêm như-ý. Chư Bồ-Tát này đem những mây báu đẹp như vậy rưới khắp tất cả chúng-hội đạo-tràng để cúng-dường, rồi đi nhiễu Phật vô-lượng trăm ngàn vòng.

Sau đó chư Bồ-Tát này hóa hiện vô-lượng tòa sư-tử liên-hoa báu đẹp, rồi ngồi kiết-già trên ấy.

Công-hạnh của chư Bồ-Tát này thanh-tịnh rộng lớn như biển, được trí-huệ lớn soi sáng pháp phổ-môn, tùy thuận chư Phật được công-hạnh vô-ngại, đầy đủ biệt tài, được bất-tư-nghì môn giải-thoát, trụ nơi bực phổ-môn của Như-Lai, Đã được tất cả môn đà-la-ni, có thể dung thọ tất cả pháp, khéo trụ bậc trí-huệ tam-thế bình-đẳng, đã được hỷ-lạc rộng lớn rất sâu, rất khéo thanh-tịnh vô-biên phước-đức, quan-sát khắp hư-không pháp-giới chư Phật xuất thế ở mười phương quốc-độ đều siêng cần đến cúng-dường.

Lúc đó Hải-Huệ Tự-Tại-Thần-Thông-Vương Đại Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng hội đạo-tràng rồi nói kệ rằng:
Chư Phật tỏ ngộ đều đã biết
Vô-ngại như không đều chiếu rõ
Sáng khắp mười phương vô-lượng cõi
Ở nơi chúng-hội rất nghiêm khiết.
Như-Lai công-đức chẳng thể lường
Thập phương pháp-giới đều sung mãn
Khắp ngồi dưới tất cả thọ-vương
Bực đại tự-tại đồng vân tập.
Phật có sức thần-thông như vậy
Một niệm hiện ra vô-lượng tướng
Như-Lai cảnh-giới thật vô-biên
Tùy môn giải-thoát hay xem thấy.
Như-Lai thuở xưa vô-lượng kiếp
Ở trong các cõi siêng tu hành
Các môn phương-tiện độ chúng-sanh
Khiến họ tuân hành các Phật-pháp.
Tỳ-Lô-Giá-Na đủ tướng hảo
Ngồi liên-hoa tạng sư-tử tòa
Tất cả chúng-hội đều thanh-tịnh
An-trụ vắng lặng đồng chiêm ngưỡng.
Ma-Ni-Bảo-Tạng phóng quang-minh
Khắp pháp vô-biên mây hương-diệm
Vô-lượng chuỗi đẹp đồng thòng rũ
Bảo-tọa như vậy Như-Lai ngồi.
Các thứ trang-nghiêm cửa cát-tường
Thường phóng đăng-quang mây bửu-diệm
Lửa sáng rộng lớn chiếu khắp nơi
Đức Phật ngồi trên thêm nghiêm hảo.
Các thứ cửa sổ ma-ni-đẹp
Hoa-sen đẹp báu khắp trang-nghiêm
Thường vang tiếng diệu người nghe vui
Phật ngồi trên tòa minh hiển nhứt.
Luân-báu chở tòa hình bán nguyệt
Kim-Cang làm đài màu lửa sáng
Chư đại Bồ-Tát thường bao quanh
Phật ngồi giữa chúng sáng chói nhứt.
Các thứ biến hóa khắp mười phương
Diễn nói Như-Lai nguyện rộng lớn
Tất cả ảnh tượng đều hiện trong
Trên tòa như vậy Phật an-tọa.
Lúc đó Vân-Âm-Phổ-Chấn Đại Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng-hội đạo-tràng rồi nói kệ rằng:
Ngày xưa Phật tu bồ-đề hạnh
Cúng-dường thập phương vô-lượng Phật
Như-Lai oai-lực thường hộ-trì
Trong tòa Như-Lai đều thấy rõ.
Như ý châu-Vương như lửa chói
Hoa đẹp trang-nghiêm tòa sư-tử
Các thứ trang-nghiêm đều ảnh hiện
Tất cả chúng-hội đồng thấy rõ.
Phật tòa khắp hiện tướng trang-nghiêm
Niệm niệm sắc loại đều sai biệt
Tùy các chúng-sanh hiểu chẳng đồng
Riêng thấy Phật ngồi nơi trên đó.
Nhánh báu bủa giăng lưới liên-hoa
Hoa nở hiện ra chư Bồ-Tát
Tiếng vui vi-diệu thường vang ra
Ca ngợi Như-Lai ngồi bửu-tọa.
Công-đức Như-Lai rộng vô-lượng
Tất cả trang-nghiêm từ đây sanh
Những sự nghiêm sức trong mỗi địa
Tất cả chúng-sanh chẳng rõ được.
Kim-Cang làm đất không hư-hoại
Rộng lớn thanh-tịnh rất bằng phẳng
Ma-ni làm lưới giăng hư-không
Dưới cội bồ-đề đều cùng khắp.
Nơi đó vô-biên sắc tướng sáng
Chơn-Kim làm cát rải khắp nơi
Khắp nơi rải hoa và châu báu
Đều dùng sáng đẹp tòa Như-Lai.
Địa-Thần hoan-hỷ nên hớn hở
Sát-na thị hiện vô-cùng-tận
Khắp hiện tất cả mây trang-nghiêm
Luôn ở trước Phật đứng chiêm ngưỡng.
Bửu-đăng rộng lớn rất sáng chói
Hương-diệm phóng quang không dừng ngớt
Tùy thời thị-hiện đều sai khác
Địa-Thần dùng đây cúng-dường Phật.
Tất cả mười phương những quốc-độ
Những sư trang-nghiêm trong các cõi
Nay đạo-tràng này đều hiện đủ
Do Phật oai-thần nên được vậy.
Lúc đó Chúng-Bửu-Quang-Minh-Kế Đại Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng-hội đạo-tràng rồi nói kệ rằng:
Thế-Tôn thuở trước lúc tu hành
Thấy các Phật-độ đều viên-mãn
Vô-lượng vô-tận việc đã thấy
Trong đạo-tràng này đều hiện đủ.
Thần-lực quảng-đại của Thế-Tôn
Phóng-quang khắp rưới ma-ni-bửu
Bửu châu như vậy rải đạo-tràng
Khắp cả mặt đất trang-nghiêm đẹp.
Như-Lai phước-đức đại thần-thông
Ma-ni châu bửu khắp trang-nghiêm
Mặt đất cùng dưới cội bồ-đề
Đều phóng quang-minh mà diễn thuyết.
Bửu-đăng vô-lượng từ trên xuống
Bửu-Vương xen lẫn để trang-nghiêm
Khắp nơi đều diễn diệu-pháp-âm
Đây là Địa-Thần tự hiển-hiện.
Bửu-địa khắp nơi hiện mây sáng
Bửu-cự chói sáng như chớp nháng
Bửu-Võng bủa giăng trùm trên không
Bửu-chi bày hàng trang-nghiêm đẹp.
Các ngài nên xem nơi chốn này
Nhiều thứ diệu-bảo dùng trang-nghiêm
Hiển bày biển nghiệp của chúng-sanh
Khiến họ rõ biết chơn pháp-tánh.
Cùng khắp mười phương tất cả Phật
Những cội bồ-đề đều viên mãn
Tất cả đều hiện trong đạo-tràng
Diễn nói Như-Lai pháp thanh-tịnh.
Tùy lòng ưa thích của chúng-sanh
Nơi ấy vang ra tiếng vi-diệu
Như trên Phật-tòa đã diễn thuyết
Mỗi mỗi pháp-môn đều nói đủ.
Nơi ấy thường phóng diệu hương-quang
Hương-quang diễn nói tiếng thanh-tịnh
Nếu có chúng-sanh kham thọ pháp
Đều khiến được nghe trừ phiền-não.
Mỗi mỗi trang-nghiêm đều viên-mãn
Giả-sử ức kiếp nói không hết
Như-Lai thần-lực khắp mọi nơi
Vì thế chỗ kia đều nghiêm tịnh.
Lúc đó Đại-Trí-Nhựt-Dũng-Mãnh-Huệ Đại Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng-hội đạo-tràng rồi nói kệ rằng:
Thế-Tôn nghiêm nhìn ngồi pháp-đường
Chói sáng rực-rỡ trong cung điện
Tùy lòng ưa thích của chúng-sanh
Thân Phật hiện khắp mười phương cõi.
Như-Lai cung điện chẳng nghĩ bàn
Ma-ni-bửu-tạng dùng trang sức
Những đồ trang-nghiêm đều sáng trưng
Trong đó Phật ngồi minh hiển nhứt.
Ma-ni làm trụ đủ các màu
Linh-lạc chơn-kim như mây bủa
Thềm báu bốn mặt liệt thành hàng
Cửa nẻo tùy phương đều mở rộng.
Màn trướng trang-nghiêm lụa bông đẹp
Cây báu nhánh lá đều nghiêm-sức
Chuỗi ngọc ma-ni rũ bốn phương
Pháp-Vương yên lặng ngồi trong đó.
Ma-ni làm lưới tràng đẹp thơm
Đèn sáng chói rực như mây bủa
Che trên dùng những vật trang-nghiêm
Đấng Chánh-Biến-Tri ngồi nơi đó.
Hiện mây biến-hóa khắp mười phương
Mây ấy diễn-thuyết khắp thế-gian
Tất cả chúng-sanh đều thuận phục
Hiện rõ như vậy trong điện Phật.
Ma-Ni làm cây đơm bông đẹp
Mười phương các cõi không sánh được
Những sự trang-nghiêm trong ba đời
Bóng hình đều hiện nơi trong ấy.
Các nơi đều có châu ma-ni
Ánh sáng rực rỡ vô-lượng thứ
Cửa nẻo tùy phương xen nhau bày
Trụ-nóc trang-nghiêm rất tráng-lệ.
Như-Lai cung-điện bất-tư-nghì
Thanh-tịnh quang-minh đủ các tướng
Tất cả cung-điện hiện nơi trong
Nơi nơi đều có Như-Lai tọa.
Như-Lai cung-điện vô-lượng-biên
Đức Phật tự nhiên ngự trong ấy
Mười phương tất cả các chúng-hội
Đều hướng về Phật mà vân tập.
Lúc đó Bất-Tư-Nghì-Công-Đức-Bửu-Trí-Ân Đại Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng-hội đạo-tràng rồi nói kệ rằng:
Xưa Phật tu hành những biển phước
Tất cả quốc-độ vi-trần số
Thần-thông nguyện-lực cảm sanh ra
Đạo-tràng nghiêm tịnh không cấu nhiễm.
Châu-Vương như ý làm gốc cây
Kim-cang như-ý làm thân cây
Bửu-võng che giăng trên không gian
Diệu-hương ngào-ngạt lan tràn khắp.
Cây nhánh nghiêm sức đủ châu báu
Thân bằng ma-ni đua cao vọi
Nhánh lá che đầy như mây giăng
Đây là đạo-tràng nơi Phật ngự.
Đạo-tràng rộng lớn bất-tư-nghì
Cây báu giáp vòng đều che khắp
Lá dầy bông say, soi sáng nhau
Trong hoa đều kết ma-ni quả.
Tất cả nhánh cây phát diệu-quang
Chiếu khắp đạo-tràng đều sáng rỡ
Quang-minh thanh-tịnh sáng vô-tận
Hiển hiện như đây do Phật lực.
Ma-ni-bửu-tạng dùng làm bông
Bóng sáng chói giăng dường mây gấm
Quanh cây khắp nơi đều thơm tho
Trong đạo-tràng này khắp nghiêm sức.
Các ngài nên xem Phật đạo-tràng
Lưới báu liên-hoa đều thanh-tịnh
Tia sáng kết vừng đây hiện ra
Tiếng lạc tiếng linh trong mây phát.
Mười phương tất cả các quốc-độ
Những cây trang-nghiêm màu sắc tốt
Trong cội bồ-đề hiện rõ ràng
Phật ngự nơi đây sạch cấu nhiễm.
Đạo-tràng rộng lớn do phước thành
Cây nhánh mưa báu luôn vô-tận
Trong báu xuất-hiện các Bồ-Tát
Đều đến mười phương cúng-dường Phật.
Chư Phật cảnh-giới bất-tư-nghì
Khiến khắp cây báu vang tiếng nhạc
Như đạo bồ-đề tu thuở trước
Chúng-hội nghe tiếng đều được thấy.
Lúc đó Bá-Mục-Liên-Hoa-Kế Đại Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng-hội đạo-tràng rồi nói kệ rằng:
Tất cả ma-ni vang diệu-âm
Xưng dương hồng-danh tam-thế Phật
Chư Phật vô-lượng sự thần-thông
Trong đạo-tràng đây đều hiện thấy.
Các bông đua nở như chuỗi giăng
Mây sáng phủ tuôn khắp mười phương
Thần cây bồ-đề hướng Thế-Tôn
Nhứt-tâm chiêm ngưỡng cúng-dường Phật.
Lửa sáng ma-ni kết thành tràng
Trong tràng hừng-hực phát hương thơm
Hương thơm huân khắp tất cả chúng
Do đây đạo-tràng đều nghiêm khiết.
Liên-hoa thòng tuôn sáng màu vàng
Sáng vàng vang ra tiếng của Phật
Che khắp mười phương các quốc-độ
Dứt hẳn nóng phiền của đại-chúng.
Bồ-đề thọ-vương tự-tại-lực
Thường phóng quang-minh rất thanh-tịnh
Chúng-hội mười phương vô-lượng-biên
Trong đạo-tràng này đều hiện rõ.
Nhánh báu chói rõ như đèn sáng
Ánh-sáng tuyên thuyết bổn nguyện lớn
Như Phật thuở xưa nơi các cõi
Công-hạnh tu hành đều nói đủ.
Dưới cây chư thần đông vô-số
Nơi đạo-tràng này đồng hội đến
Trước cây đạo-thọ của Như-Lai
Cùng nhau tuyên dương môn giải-thoát.
Thế-Tôn thuở xưa thường tu tập
Cúng-dường tất cả mười phương Phật
Công-hạnh tu hành và hồng danh
Trong châu ma-ni đều hiện rõ.
Tất cả đạo-tràng vang tiếng diệu
Diệu-âm rộng lớn khắp mười phương
Nếu có chúng-sanh thọ được pháp
Liền điều-phục họ khiến thanh-tịnh.
Như-Lai thuở xưa khắp tu hành
Tất cả vô-lượng trang-nghiêm sự
Mười phương tất cả cội bồ-đề
Mỗi cây trang-nghiêm vô-lượng thứ.
Lúc đó Kim-Diệu-Viên-Mãn-Quang Đại Bồ-Tát, thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng-hội đạo-tràng rồi nói kệ rằng:
Xưa Phật tu hành hạnh bồ-đề
Nơi các cảnh-giới hiểu rành rõ
Xứ cùng phi-xứ trọn không nghi
Đây là trí-lực đầu tiên cả.
Như xưa khắp quan-sát pháp-tánh
Tất cả biển nghiệp đều sáng suốt
Việc ấy ngày nay trong lưới sáng
Cùng khắp mười phương diễn thuyết đủ.
Thuở xưa tu hành đại phương-tiện
Theo cơ chúng-sanh mà hóa độ
Khiến khắp chúng-hội lòng sạch trong
Nên nay Phật thành căn-trí-lực.
Như các chúng-sanh hiểu chẳng đồng
Ý muốn việc làm đều sai khác
Thuận theo mỗi người để thuyết pháp
Phật dùng trí-lực được như vậy.
Khắp hết mười phương những cõi nước
Tất cả vô-lượng chúng-sanh-giới
Phật trí bình-đẳng như hư-không
Trong chân lông Phật đều hiện đủ.
Việc làm mọi nơi Phật đều biết
Nhứt niệm tam thế đều không sót
Thập phương quốc-độ các chúng-sanh
Có thể khai-thị khiến được rõ.
Thiền-định giải-thoát sức vô-biên
Tam-muội phương-tiện cũng như vậy
Vì chúng thị-hiện khiến vui-mừng
Tối tâm phiền-não đều trừ sạch.
Trí Phật vô-ngại gồm tam thế
Sát-na đều hiện trong chân lông
Phật-pháp quốc-độ và chúng-sanh
Hiện rõ đều do sức tùy niệm.
Phật-nhãn rộng lớn như hư-không
Thấy khắp pháp-giới đều không sót
Lực-dụng vô-thượng bực vô-ngại
Phật-nhãn vô-lượng hiển bày được.
Tất cả chúng-sanh đủ phiền-não
Tất cả tùy miên cùng tập-khí
Như-Lai xuất-hiện khắp thế-gian
Đều dùng phương-tiện khiến trừ diệt.
Lúc đó Pháp-Giới-Phổ-Âm Đại Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng-hội đạo-tràng rồi nói kệ rằng:
Oai thần của Phật khắp mười phương
Thị-hiện rộng lớn vô-phân-biệt
Hạnh đại bồ-đề ba-la-mật
Từ xưa đầy đủ đều khiến thấy.
Xưa với chúng-sanh khởi đại-bi
Tu hành Bồ-Tát ba-la-mật
Do đây thân Phật rất đẹp xinh
Chúng-sanh thấy Phật đều mừng rỡ.
Thuở xưa vô-biên vô-lượng kiếp
Tu trì tịnh-giới ba-la-mật
Thân Phật thanh-tịnh khắp mười phương
Dứt trừ thế-gian những đau khổ.
Thuở xưa tu hành nhẫn thanh-tịnh
Tín giải chân-thật vô-phân-biệt
Nên sắc tướng Phật đều viên-mãn
Phóng quang chiếu sáng khắp mười phương.
Thuở xưa nhiều kiếp tinh-tấn tu
Chuyển được chúng-sanh chướng sâu nặng
Nên Phật phân thân khắp mười phương
Dưới cội bồ-đề đều có Phật.
Xưa Phật tu hành vô-lượng kiếp
Vô-lượng thiền-định đều thanh-tịnh
Người thấy được Phật tâm vui mừng
Phiền-não chướng cấu đều trừ dứt.
Như-Lai thuở xưa tu các hạnh
Đầy đủ bát-nhã ba-la-mật
Nên Phật phóng quang khắp sáng soi
Trừ được tất cả ngu-si-ám.
Các môn phương-tiện độ chúng-sanh
Khiến chỗ tu hành đều thành tựu
Tất cả mười phương đều khắp qua
Vô-biên kiếp số chẳng thôi dứt.
Xưa Phật tu hành trải nhiều kiếp
Trọn nên đại nguyện ba-la-mật
Nên Phật xuất hiện khắp thế-gian
Cứu chúng-sanh tận vị-lai-tế.
Từ vô-lượng kiếp Phật tu hành
Tất cả pháp-lực ba-la-mật
Do đây được thành sức tự nhiên
Hiện khắp mười phương các quốc-độ.
Xưa Phật tu hành trí phổ-môn
Trí tánh rộng lớn như hư-không
Do đây được thành sức vô-ngại
Phóng quang chiếu khắp mười phương cõi.
Lúc đó Vân-Âm-Tịnh-Nguyệt Đại Bồ-Tát, thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng-hội đạo-tràng rồi nói kệ rằng:
Thần-thông cảnh-giới khắp hư-không
Thập phương chúng-sanh đều được thấy
Như xưa tu hành đã được thành
Trong quả ma-ni đều nói đủ.
Thanh-tịnh siêng tu vô-lượng kiếp
Vào bực sơ-địa cực Hoan-Hỷ
Xuất sanh pháp-giới trí rộng lớn
Thấy khắp mười phương vô-lượng Phật.
Trong tất cả pháp bực Ly-Cấu
Khắp chúng-sanh số trì tịnh-giới
Đã nhiều đại-kiếp rộng tu hành
Cúng-dường vô-biên vô-lượng Phật.
Chứa nhóm phước-đức bực Phát-Quang
Tạng xa-ma-tha trí kiên-cố
Pháp-vân rộng lớn đều đã nghe
Trong trái ma-ni nói như vậy.
Diệm-Huệ sáng chói bực vô-đẳng
Khéo rõ cảnh-giới khởi từ-bi
Tất cả quốc-độ bình-đẳng thân
Như Phật đã tu đều diễn nói.
Các môn pháp-tạng bực Nan-Thắng
Động tịch thuận nhau không trái phản
Cảnh-giới Phật-pháp đều bình-đẳng
Như Phật đã tu đều nói được.
Tu hành rộng lớn bực Hải-Huệ
Tất cả pháp-môn đều rõ khắp
Hiện khắp quốc-độ như hư-không
Pháp-âm này trong cây diễn nói.
Cùng khắp pháp-giới thân hư-không
Khắp soi chúng-sanh đèn trí-huệ
Tất cả phương-tiện đều thanh-tịnh
Bậc Viễn-Hành xưa nay nói đủ.
Tất cả nguyện hạnh đã trang-nghiêm
Vô-lượng quốc-độ đều thanh-tịnh
Tất cả phân-biệt không động được
Đây bực Vô-Đẳng đều tuyên thuyết.
Vô-lượng cảnh-giới sức thần-thông
Khéo vào giáo-pháp quang-minh lực
Thanh-tịnh như đây bực Thiện-Huệ
Nhiều kiếp tu hành đều nói đủ.
Pháp-Vân rộng lớn đệ-thập-địa
Chứa trùm tất cả khắp hư-không
Cảnh-giới chư Phật đều tuyên bày
Tiếng này Đại Bồ-Tát do oai-thần của Phật.
Lúc đó Thiện-Dũng-Mãnh-Quang-Tràng Đại Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng:
Vô-lượng chúng-sanh ở trong hội
Các môn tin hiểu tâm thanh-tịnh
Đều ngộ nhập được trí Như-Lai
Liễu đạt tất cả trang-nghiêm cảnh.
Đều khởi tịnh nguyện tu các hạnh
Đều từng cúng-dường vô-lượng Phật
Thấy thân chân thật của Như-Lai
Cũng thấy tất cả những thần-biến.
Hoặc có thấy được Phật pháp-thân
Vô-đẳng vô-ngại đều cùng khắp
Tất cả vô-biên các pháp-tánh
Đều vào trong thân không thừa sót.
Hoặc có thấy Phật diệu-sắc-thân
Quang-minh sắc tướng đều vô-biên
Tùy các chúng-sanh hiểu chẳng đồng
Trong mười phương đều hiện biến khắp.
Hoặc thấy vô-ngại trí-huệ-thân
Tam thế bình-đẳng như hư-không
Thuận tâm chúng-sanh mà chuyển biến
Các môn sai biệt đều khiến thấy.
Có người rõ được âm-thanh Phật
Cùng khắp mười phương các cõi nước
Tùy theo chúng-sanh chỗ nên hiểu
Ngôn âm nói ra không chướng ngại.
Hoặc thấy Như-Lai phóng quang-minh
Sáng soi mọi nơi khắp thế-gian
Có người ở trong Phật quang-minh
Lại thấy chư Phật hiện thần biến.
Có người thấy Phật phóng quang-minh
Từ nơi chân lông tuôn ánh sáng
Thị-hiện thuở xưa đạo tu hành
Khiến sanh tin sâu vào Phật-trí.
Hoặc thấy tướng Phật phước trang-nghiêm
Và thấy phước này từ đâu sanh
Thuở xưa tu hành ba-la-mật
Đều trong tướng Phật được thấy rõ.
Như-Lai công-đức chẳng thể lường
Đầy khắp pháp-giới không ngằn mé
Nhẫn đến thần-thông các cảnh-giới
Do nơi Phật lực tuyên nói được.
Lúc đó Hoa-Tạng-Thế-Giới trang-nghiêm do thần lực của Phật, khắp nơi chấn động sáu cách mười tám tướng: động, biến-động, phổ-biến động; khởi biến-khởi, phổ-biến-khởi; dũng, biến-dũng, phổ-biến-dũng; chấn biến chấn, phổ-biến-chấn; hống, biến hống, phổ-biến-hống; kích, biến kích, phổ-biến-kích.

Các Thế-Chủ trên đây mỗi vị đều hiện bất-tư-nghì những cụm mây báu cúng-dường rưới xuống nơi chúng-hội đạo-tràng của Như-Lai: những mây hoa-hương trang-nghiêm, những mây ma-ni tốt đẹp, những mây lưới báu rực-rỡ, những mây vô-biên các loại châu ma-ni sáng chói, những mây chơn-châu nhiều mầu, những mây hương chiên-đàn, những mây bửu-cái, những mây châu ma-ni vang ra tiếng vi-diệu thanh-tịnh, những mây chuỗi ngọc ma-ni sáng như mặt nhựt, những mây bảo tạng quang minh, những mây các thứ đồ trang-nghiêm sai khác.

Như trong thế-giới này mỗi vị Thế-Chủ hoan-hỷ cúng-dường như vậy, trong hoa-tạng thế-giới trang-nghiêm tất cả thế-chủ cũng cúng-dường như vậy. Trong tất cả thế-giới, đều có Như-Lai ngồi đạo-tràng, mỗi vị Thế-Chủ đều riêng tin hiểu, đều riêng cảnh-duyên, đều riêng môn Tam Muội phương tiện, đều riêng tu tập pháp trợ đạo, đều riêng thành-tựu, đều riêng hoan-hỷ, đều riêng chứng nhập, đều riêng ngộ hiểu các pháp môn, đều riêng nhập cảnh-giới thần-thông của Như-Lai, đều riêng vào cảnh-giới trí-lực của Như-Lai, đều riêng nhập môn-giải-thoát của Như-Lai.

Như Hoa-Tạng Thế-Giới này, thập phương tận pháp-giới hư-không giới trong tất cả thế-giới cũng đều như vậy.

Hết Phẩm Thứ Nhất

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)