03. Phẩm Phổ-hiền Tam-muội

10/05/201012:00 SA(Xem: 24459)
03. Phẩm Phổ-hiền Tam-muội

KINH HOA NGHIÊM
Hán Dịch: Đại-Sư Thật-Xoa-Nan-Đà
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh
Phật Học Viện quốc Tế Xuất Bản PL 2527 – 1983

PHẨM PHỔ HIỀN TAM MUỘI
THỨ BA

Lúc bấy giờ Phổ-Hiền Bồ-Tát ma-ha-tát ngồi trên tòa liên hoa tạng sư-tử ở trước Phật, thừa thần-lực của Phật mà nhập tam-muội tên là Nhứt-Thiết-Chư-Phật-Tỳ-Lô-Giá-Na Như-Lai Tạng-Thân, vào khắp tánh bình-đẳng của tất cả Phật.

Có thể ở nơi pháp-giới thị-hiện những ảnh-tượng rộng lớn vô-ngại đồng hư-không, pháp-giới xoay vần đều theo vào, xuất sanh tất cả tam-muội.

Có thể bao nạp khắp mười phương pháp-giới, trí quang-minh của tam-thế chư Phật đều từ đây mà sanh những sự an-lập trong mười phương đều có thể thị-hiện, trùm chứa tất cả lực giải-thoát của Phật và trí của chư Bồ-Tát

Có thể khiến tất cả quốc-độ vi-trần, đều có thể dung-thọ vô-biên pháp-giới, thành-tựu biển công-đức của tất cả Phật, hiển-thị biển đại nguyện của Như-Lai, bao pháp-luân của tất cả chư Phật đều lưu thông hộ-trì không đoạn tuyệt.
 Như trong thế-giới này, Phổ-Hiền Bồ-Tát ở trước Phật nhập tam-muội đây, cũng vậy, khắp pháp-giới hư-không-giới, thập phương tam-thế vi-thế vô-ngại quang-minh rộng lớn.

Phật nhãn chỗ thấy được, Phật-lực đến được, Phật-thân hiện được, tất cả quốc-độ, trong quốc-độ này có bao vi-trần, trong mỗi vi-trần có thế-giới vi-trần số Phật độ, trong mỗi độ có thế-giới vi-trần số Phật, trước mỗi đức Phật có thế-giới vi-trần Phổ-Hiền Bồ-Tát cũng đều nhập tam-muội Nhất-Thiết-Chư-Phật-Tỳ-Lô-Giá-Na-Như-Lai-Tạng-Thân này.
 Lúc đó, trước mỗi Phổ-Hiền Bồ-Tát đều có thập phương tất cả chư Phật đều hiện ra.

Chư Phật này đồng khen rằng: Lành thay lành thay! Này thiện-nam-tử! Ông có thể nhập Nhất-Thiết-Chư-Phật-Tỳ-Lô-Giá-Na-Như-Lai-Tạng-Thân này.
 Này Phật-tử! Đây là mười phương tất cả chư Phật đồng gia-hộ cho ông, do vì nguyện-lực của đức Tỳ-Lô-Giá-Na Như-Lai, mà cũng do nguyện-lực tu tập tất cả Phật-hạnh của ông.

Chính là ông có thể chuyển pháp-luân của chư Phật, khai hiển biến trí huệ của chư Phật, chiếu khắp những biển an-lập ở mười phương không sót, khiến tất cả chúng-sanh trừ tạp-nhiễm được thanh-tịnh, nhiếp khắp tất cả quốc-độ không chấp trước, sâu vào cảnh-giới của chư Phật không chướng ngại, hiện bày công-đức của chư Phật, vào được thật tướng của các pháp-thân lớn trí-huệ, quán-sát tất cả pháp-môn, rõ biết căn của tất cả chúng-sanh, hay thọ trì giáo văn của Như-Lai.
 Lúc đó thập phương tất cả chư Phật liền ban cho Phổ-Hiền Bồ-Tát trí-lực vào được nhất-thiết-trí-tánh;

Ban cho trí vào pháp-giới vô-biên vô-lượng, ban cho trí thành-tựu cảnh-giới chư Phật, ban cho trí biết tất cả thế-giới thành hoại, ban cho trí biết chúng-sanh giới rộng lớn, ban cho trí trụ những tam-muội giải-thoát thậm thâm vô-sai-biệt của chư Phật, ban cho trí nhập căn tánh của tất cả Bồ-Tát, ban cho trí biết ngôn ngữ của tất cả chúng-sanh và từ biện chuyển pháp-luân, ban cho trí vào khắp thân pháp-giới, ban cho trí được thinh-âm của tất cả Phật.
Như trong thế-giới này Phổ-Hiền Bồ-Tát ở trước Như-Lai được chư Phật ban cho những trí như vậy, tất cả Phổ-Hiền Bồ-Tát ở trong tất cả vi-trần thế-giới cũng được như vậy. Tại sao thế? Vì chứng tam-muội đó thời được như vậy.
Lúc đó thập phương chư Phật đều đưa tay hữu xoa đảnh của Phổ-Hiền Bồ-Tát.
Tay Phật đủ tướng-hảo trang-nghiêm phóng lưới quang-minh thơm sáng, đồng thời phát ra tiếng vi-diệu và những sự thần-thông tự-tại. Tất cả Phổ-Hiền nguyện-hải của tất cả Bồ-Tát quá-khứ, hiện-tại, vị-lai, những pháp-luân thanh-tịnh và ảnh-tượng của tam-thế chư Phật cũng đều hiện cả trong quang-minh ấy.
 Tất cả Phổ-Hiền Bồ-Tát trong tất cả thế-giới vi-trần cũng đều được xoa đảnh như vậy.
 Bấy giờ, Phổ-Hiền Bồ-Tát liền từ tam-muội ấy mà xuất, đồng thời cũng từ vi-trần-số tam-muội mà xuất: 

Từ môn tam-muội trí biết tam thế niệm vô-sai-biệt mà xuất;

Từ môn tam-muội biết số vi-trần trong tam-thế tất cả pháp-giới mà xuất;

Từ môn tam-muội hiện tam-thế tất cả Phật-độ mà xuất;

Từ môn tam-muội hiện xá-trạch của tất cả chúng-sanh mà xuất;

Từ môn tam muội biết tâm hải của tất cả chúng sanh mà xuất;

Từ môn tam-muội biết danh-tự sai khác của tất cả chúng-sanh mà xuất;

Từ môn tam-muội biết thập phương pháp-giới chỗ nơi đều sai khác mà xuất;

Từ môn tam-muội biết trong tất cả vi-trần đều có vô-biên Phật-thân rộng lớn mà xuất

Từ môn tam-muội diễn nói lý-thú của tất cả pháp mà xuất.
 Lúc Phổ-Hiền Bồ-Tát từ những môn tam-muội như vậy mà xuất, chư Bồ-Tát đều được thế-giới vi-trần-số tam-muội;

Được thế-giới vi-trần-số đà-la-ni, được thế-giới vi-trần-số pháp phương-tiện;

Được thế-giới vi-trần-số môn biện-tài, được thế-giới vi-trần-số môn tu hành;

Được thế-giới vi-trần-số trí quang-minh công-đức của chư Phật khắp chiếu pháp-giới

Được thế-giới vi-trần-số phương-tiện-lực trí-huệ vô-sai-biệt của chư Phật

Được thế-giới vi-trần-số hải-vân trong mỗi chân lông của tất cả chư Phật đều hiện các quốc-độ

Được thế-giới vi-trần-số hải-vân mỗi Bồ-Tát thị-hiện từ Đâu-Xuất Thiên-Cung giáng sanh thành Phật chuyển pháp-luân nhập niết-bàn.
 Lúc đó, tất cả thế-giới ở mười phương, do thần-lực của Phật và Đại Bồ-Tát do sức tam-muội của Phổ-Hiền Bồ-Tát, nên các báu trang-nghiêm đều lay động nhẹ, đồng thời vang ra diệu-âm diễn nói các pháp.

Lại nơi trong chúng hội đạo-tràng của tất cả Như-Lai khắp rưới mười thứ mây đại ma-ni-vương: mây ma-ni-vương kim-tràng vi-diệu, mây ma-ni-vương quang-minh chiếu sáng, mây ma-ni-vương bửu-luân rũ xuống, mây ma-ni-vương bửu-tạng hiện tượng Bồ-Tát, mây ma-ni-vương xưng dương danh hiệu Phật, mây ma-ni-vương quang-minh chiếu sáng tất cả Phật độ đạo-tràng, mây ma-ni-vương chiếu sáng mười phương tất cả biến hóa, mây ma-ni-vương ca ngợi công-đức của tất cả Bồ-Tát, mây ma-ni-vương sáng chói như mặt nhựt, mây ma-ni-vương tiếng nhạc thích ý vang khắp mười phương.
 Rưới khắp mười thứ mây ma-ni-vương như vậy rồi trong các chân lông của chư Phật đều phóng quang-minh. Trong quang-minh nói kệ rằng:
 Phổ-Hiền ở khắp các quốc-độ 
 Ngồi bửu-liên-hoa chúng đều thấy
 Tất cả thần-thông đều hiện ra
 Vô-lượng tam-muội đều hay nhập.
 Phổ-Hiền thường dùng các thứ thân
 Châu lưu pháp-giới đều đầy khắp
 Tam-muội phương-tiện sức thần-thông 
 Viên-âm rộng nói đều vô-ngại.
 Trong tất cả cõi chư Phật ngự
 Các môn tam-muội hiện thần-thông 
 Mỗi mỗi thần-thông đều khắp cùng 
 Thập phương quốc-độ không chỗ sót.
 Như tất cả cõi Như-Lai ngự
 Trong sát-trần kia cũng như vậy
 Chỗ hiện tam-muội sự thần-thông 
 Nguyện lực Tỳ-Lô-Giá-Na Phật.
 Phổ-Hiền thân tướng như hư-không 
 Nương chơn tánh ở chẳng phải cõi
 Tùy lòng chúng-sanh chỗ thích ưa
 Thị-hiện thân hình đồng tất cả.
 Phổ-Hiền an-trụ các đại nguyện 
 Vô-lượng thần-thông sức tự-tại 
 Tất cả Phật-thân các quốc-độ 
 Đều hiện hình kia mà đến đó.
 Tất cả sát-hải vô-lượng biên
 Phân thân ở đó cũng vô-lượng 
 Cõi nước hiện ra đều trang-nghiêm 
 Trong một sát-na thấy nhiều kiếp.
 Phổ-Hiền an trụ tất cả cõi
 Hiện đại thần-thông hơn tất cả
 Chấn động mười phương đều khắp cùng
 Khiến chúng quan-sát đều được thấy.
 Tất cả công-đức Phật trí-lực
 Các môn đại-pháp đều thành đủ
 Dùng các tam-muội phương-tiện môn
 Bày hạnh bồ-đề mình đã tập.
 Tự-tại như vậy bất tư-nghì
 Thập phương quốc-độ đều thị-hiện 
 Vì bày tam-muội đã khắp vào
 Trong mây Phật-quang khen công-đức.
 Lúc đó, tất cả chúng Bồ-Tát đều hướng về phía Phổ-Hiền chấp tay chiêm ngưỡng, thừa thần-lực của Phật đồng nói kệ rằng:
 Từ các Phật-pháp mà sanh ra
 Cũng do Như-Lai nguyện-lực khởi
 Chơn-như bình-đẳng tạng hư-không 
 Pháp-thân của ngài đã nghiêm-tịnh.
 Tất cả Phật độ trong chúng hội
 Phổ-Hiền ở khắp nơi trong đó
 Quang-minh công-đức bực trí-hải
 Chiếu khắp mười phương đều được thấy.
 Phổ-Hiền công-đức biển rộng lớn 
 Quá khắp mười phương gần gũi Phật 
 Tất cả vi-trần có các cõi
 Đều đến được kia mà hiện rõ.
 Phật-tử chúng tôi thường thấy Ngài
 Gần gũi tất cả chư Như-Lai 
 Trụ trong tam-muội cảnh chơn thật 
 Số kiếp vi-trần tất cả cõi.
 Phật-tử hay dùng thân phổ-biến
 Đều đến thập phương các cõi nước
 Biển cả chúng-sanh đều tế độ
 Pháp-giới vi-trần đều vào cả.
 Vào nơi pháp-giới tất cả trần
 Thân đó vô-tận không sai khác 
 Ví như hư-không đều khắp cùng 
 Diễn nói Như-Lai pháp rộng lớn.
 Bực tất cả công-đức sáng chói
 Rộng lớn như mây sức thù thắng
 Trong biển chúng-sanh đều qua đến
 Nói công-hạnh Phật pháp vô-đẳng.
 Vì độ chúng-sanh nơi kiếp hải
 Thắng hạnh Phổ-Hiền đều tu tập
 Diễn nói các pháp như mây to
 Thinh âm quảng-đại đều nghe khắp.
 Quốc-độ thế nào mà xuất hiện
 Chư Phật thế nào mà xuất hiện
 Nhẫn đến tất cả biển chúng-sanh 
 Mong theo nghĩa đó nói như thật.
 Trong đây vô-lượng vô-biên chúng
 Ở trước đức Phật đều cung kính
 Vì chuyển thanh-tịnh diệu pháp-luân 
 Tất cả chư Phật đều tùy hỉ.

Tạo bài viết
Trong vài tuần qua, người dân Hoa Kỳ được biết đến một bản văn mang tính kiến nghị có tên là "Tuyên bố Great Barrington" phản đối chính sách phong tỏa xã hội (lockdowns strategy) để ngăn chặn đại dịch và ủng hộ chiến lược tự do lây nhiễm SARS-CoV-2 (Covid-19) ở những người trẻ, khỏe mạnh, nhằm đạt được miễn dịch cộng đồng. Bản kiến nghị này được đặt theo tên một thị trấn của bang Massachusetts, Hoa Kỳ và được hai quan chức cấp cao Tòa Bạch Ốc phát biểu trong một cuộc họp báo
Vào sáng ngày 22 Oct vừa qua, phái đoàn của Hội từ thiện Trái Tim Bồ Đề Đạo Tràng lại tiếp tục lên đường cứu trợ cho 3 ngôi làng nghèo Thừa Thiên Huế, đó là Làng Phò Ninh, Làng Cổ Bi và Làng Hiền Sỹ. Đây là 3 ngôi làng thời gian qua bị nước lũ vây hãm không có đoàn nào vô làng cứu trợ được, may mắn là khi đoàn Từ thiện Trái tim BDDT có mặt thì nước lũ đã rút đi nhiều nên xe chở hàng cứu trợ đã có thể vào tận nơi để phát quà cho dân.
Sáng hôm qua, (ngày 21 tháng 10) phái đoàn của Hội từ thiện Trái Tim Bồ Đề Đạo Tràng đã có mặt cứu trợ cho 2 xã Phú Lễ, xã Quảng Phú, Huyện Quảng Điền Tp Huế, đoàn đã phát tổng cộng là 300 phần quà tại nhà văn hóa cạnh chùa Quang Bảo- Phù Lễ. Chuyến cứu trợ lần này được sự nhiệt tâm giúp đỡ về mặt tổ chức cũng như vận chuyển hàng hóa của chư Phật tử chùa Quang Bảo & các thành viên trong Hội từ thiện nên đã diễn ra tốt đẹp và thành tựu viên mãn.