06. Phẩm Tỳ-lô-giá-na

10/05/201012:00 SA(Xem: 34718)
06. Phẩm Tỳ-lô-giá-na

KINH HOA NGHIÊM
Hán Dịch: Đại-Sư Thật-Xoa-Nan-Đà
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh
Phật Học Viện quốc Tế Xuất Bản PL 2527 – 1983

PHẨM TỲ LÔ GIÁ NA
THỨ SÁU

Phổ-Hiền Bồ-Tát lại bảo đại-chúng rằng: 'Chư Phật-tử! Quá thế-giới vô-trần-số kiếp về thuở quá-khứ, lại quá xấp bội thời-gian đó, có thế-giới-hải tên Phổ-Môn-Tịnh-Quang-Minh.
 Trong thế-giới-hải này có thế-giới tên Thắng-Âm, y biển ma-ni-võng mà trụ, có tu-điều-phục-sơn vi-trần-số thế-giới bao quanh, hình tròn và bằng phẳng. Cõi này đủ vô-lượng sự trang-nghiêm. Ba trăm lớp bửu-thọ Luân-vi-sơn bao bọc. Những bửu-vân giăng che. Thanh-tịnh không nhơ uế, ánh sáng rực rỡ. Thành ấp cung-điện như Tu-Di-Sơn. Y phục cùng thức ăn uống tùy niệm hiện đến. Kiếp đó tên Chủng-chủng-trang-nghiêm.
 Chư Phật-tử! Trong cõi Thắng-Âm đó có biển Thanh-Tịnh-Quang-Minh-Hương-Thủy. Trong biển này có đại-liên-hoa-tu-di-sơn xuất hiện, tên Hoa-Diệm-Phổ-Trang-Nghiêm-Tràng, lan-can bằng mười chất báu bao vòng.

Trên núi đó có một khu rừng lớn, tên Ma-Ni-Hoa-Chi-Luân. Nơi đây có vô-lượng lâu-các đẹp, vô-lượng nhà viện báu, vô-lượng tràng diệu-hương, vô-lượng tràng bửu-sơn, rất mực trang-nghiêm. Vô-lượng bạch-liên-hoa báu đua nở khắp nơi, vô-lượng lưới hương ma-ni-liên-hoa bủa giăng.

Tiếng nhạc hòa vui, hương vân chói sáng, số đều vô-lượng không kể hết.
 Có tất cả trăm muôn ức na-do-tha thành bao quanh, nhân dân ở trong đó. Phía đông của khu rừng có đại thành Diệm-Quang-Minh, chỗ đóng đô của Nhơn-Vương, vòng quanh có trăm muôn ức na-do-tha thành, ngang rộng đều bảy ngàn do tuầnxây dựng bằng những diệu-bửu thanh-tịnh, quách bằng bảy báu, những lầu tháp ngừa giặc đều tráng-lệ, bảy lớp hào báu đầy những hương thủy, nơi đây hoa sen bốn màu xanh, vàng, đỏ, trắng đua nở khoe xinh. Cây đa-la báu bao bọc bảy lớp. Lâu-các cung-điện đều bằng châu-báu, trên đó, lưới báu che giăng. Hoa hương thơm sáng rải khắp nơi. Có trăm muôn ức na-do-tha cửa lớn, đều bằng châu báu. Trước mỗi cửa đều có bốn mươi chín tràng thi-la, bày hàng thứ tự. Lại có trăm muôn ức khu vườn bao vòng. Trong đây đều có nhiều loại cây tạp-hương, cây ma-ni-hương, mùi thơm lan khắp nơi. Bày chim đẹp hòa hót, ai nghe cũng đẹp ý cả.
 Trong đại-thành này, cư dân không ai là chẳng có sanh-đắc-thần-thông bay đi tự-tại, nết hạnh như chư Thiên, những vật nhu-cầu, theo ý muốn hiện đến.
 Kế cận đại-thành này về hướng nam, có một Thiên-thành hiệu Thọ-Hoa-Trang-Nghiêm.
 Xoay theo phía hữu của Thiên-thành, có Đại-Long thành tên Cứu-Cánh.
 Kế đó là Dạ-Xoa thành tên Kim-Cang-Thắng-Diệu-Tràng.
 Kế đó là Càn-Thát-Bà thành tên Diệu-Cung.
 Kế đó là A-Tu-La thành tên Bửu-Luân.
 Kế đó là Ca-Lâu-La thành tên Diệu-Bửu-Trang-Nghiêm.
 Kế đó là Khẩn-Na-La thành tên Du-Hí-Khoái-Lạc.
 Kế đó là Ma-Hầu-La thành tên Kim-Cang-Tràng.
 Kế đó làm Phạm-Thiên-Vương thành tên Chủng-Chủng-Diệu-Trang-Nghiêm.
 Có trăm vạn ức na-do-tha thành như vậy. Mỗi thành này đều có trăm vạn ức na-do-tha lâu-các trang-nghiêm vô-lượng.
 Chư Phật-tử! Trong khu rừng lớn Ma-Ni-Hoa-Chi-Luân này có một đạo-tràng tên Bửu-Hoa-Biến-Chiếu, dùng những châu báu trang-nghiêm khắp nơi. Hoa báu Ma-Ni đua nở một chỗ. Thắp hương đăng đủ những màu báu đẹp. Mây sáng giăng che, lưới sáng rực rỡ. Những vật trang-nghiêm luôn sản xuất diệu-bửu. Tất cả nhạc khí thường tấu tiếng hòa nhã. Châu Ma-Ni-Vương hiện thân Bồ-Tát. Các loại hoa đẹp cùng khắp mười phương.
 Trước đạo-tràng đó có một biển to tên Hương-Ma-Ni-Kim-Cang, có đại-liên-hoa tên Hoa-Nhụy-Diệm-Luân. Hoa đó rộng lớn trăm ức do-tuần. Cọng, cánh, tua, gươn đều bằng diệu-bửu. Mười bất-khả-thuyết trăm ngàn ức na-do-tha liên-hoa bao quanh. Thường phóng quang-minh, luôn vang tiếng diệu, khắp đến mười phương.
 Chư Phật-tử! Thế-giới Thắng-Âm, trong kiếp tối sơ, có mười tu-di-sơn vi-trần-số Như-Lai ra đời. Đệ nhứt là đức Nhất-Thiết-Công-Đức-Sơn-Tu-Di-Thắng-Vân.
 Chư Phật-tử! Trước lúc đức Phật đó xuất thế một trăm năm, trong rừng Ma-Ni-Hoa-Chi-Luân, tất cả đều trang-nghiêm thanh-tịnh. Những là xuất-hiện mây bửu-diệm, vang tiếng ca ngợi công-đức của Phật, diễn nói âm thinh của vô số Phật. Phóng ánh sáng như lưới giăng che mười phương. Cung điện lâu các chiếu sáng lẫn nhau. Hoa báu sáng bay nhóm thành mây. Lại vang ra tiếng vi-diệu trình bày căn lành quảng đại của chúng-sanh tu-hành từ thuở trước, kể danh-hiệu của tam-thế chư Phật, thuật đạo cứu-cánh và hạnh-nguyện của Bồ-Tát tu hành, nói những lời của Như-Lai chuyển-pháp-luân
 Hiện ra những tướng trang-nghiêm như vậy, để ứng điềm đức Như-Lai sẽ xuất thế.
 Tất cả vua chúa trong thế-giới Thắng-Âm, vì thấy nghe những tướng trang-nghiêm đó nên căn lành được thành thục, đều muốn gặp Phật mà đến đạo-tràng.
 Lúc đó trong đại liên-hoa nơi đạo-tràng, đức Nhứt-Thiết-Công-Đức-Sơn-Tu-Di-Thắng-Vân Phật thoạt xuất hiện, đủ tướng báu tốt, vô-biên diệu-sắc thanh-tịnh.
 Tất cả cung-điện đều hiện bóng Phật. Tất cả chúng-sanh đều được thấy Phật.
 Từ nơi thân Phật xuất hiện vô-biên Hóa-Phật, nhiều loại màu sắc sáng rỡ khắp pháp-giới.
 Trong thế-giới Thắng-Âm có sáu mươi tám ngàn ức Tu-Di-Sơn, Phật đều hiện thân ngồi trên đảnh núi, như hiện đang ngự trên bửu-tọa tại rừng Ma-Ni-Hoa-Chi-Luân.
 Đức Phật phóng bạch hào tướng quang, quang-minh này tên Phát-khởi-nhứt-thiết-thiện-căn-âm, kèm theo mười phật-sát vi-trần-số quang-minh, chiếu khắp cả quốc-độ ở mười phương.
 Nếu có chúng-sanh đáng được điều-phục, thời ánh sáng đó chiếu đến họ, liền được tự khai ngộ, dứt phiền não, phá lưới mê, xô ngã núi chướng, sạch cấu trược, phát tín giải lớn, sanh thiện-căn thù thắng, lìa hẳn tất cả nạn khủng bốdiệt trừ tất cả khổ-não nơi thân-tâm, khởi tâm thấy Phật, hướng đến nhứt-thiết-trí.
 Bấy giờ tất cả vua chúa cùng vô-lượng trăm ngàn quyến thuộc, nhờ quang-minh của Phật khai giác nên đều đến chỗ Phật ngự, đầu mặt lạy chơn Phật.
 Chư Phật-tử! Trong đại thành Diệm-Quang-Minh, Quốc-Vương-Hỷ-Kiến-Thiện-Huệ thống lãnh cả trăm vạn ức na-do-tha thành. Phu-Nhơn Phước-Kiết-Tường làm thượng-thủ  ba vạn bảy ngàn Phu-Nhơn thể nữ. Thái-Tử Đại-Oai-Quang làm thượng-thủ trong năm trăm Vương-tử. Thái-Tử có một vạn Phu-Nhơn và Diệu-Kiến phu-nhơn là thượng-thủ.
 Khi đã được thấy quang-minh của Phật, nhờ sức tu căn lành từ trước, Thái-Tử Đại-Oai-Quang liền chứng được mười pháp-môn :
 Một là môn Chư-Phật-công-đức-luân-tam-muội. Hai là môn Chư-Phật-pháp-phổ-môn-đà-la-ni. Ba là môn Quảng-đại-phương-tiện-tạng-bát-nhã-ba-la-mật. Bốn là môn Điều-phục-chúng-sanh-đại-trang-nghiêm đại từ. Năm là môn Phổ-vân-âm-đại-bình-đẳng. Sáu là môn Sanh-vô-biên-công-đức-tối-thắng-tâm-đại-hỉ. Bảy là môn Như-thật-giác-ngộ-nhứt-thiết-pháp-đại-xả. Tám là môn Quảng-đại-phương-tiện-bình-đẳng-tạng-đại-thần-thông. Chín là môn Tăng-trưởng-tín-giải-lực-đại-nguyện. Mười là môn Phổ-nhập-nhứt-thiết-trí-quang-minh-biện-tài.
 Lúc đó, Đại-Oai-Quang Thái-Tử thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp đại-chúng, rồi nói kệ rằng:
 Thế-Tôn ngồi đạo-tràng
 Đại quang-minh thanh-tịnh
 Như ngàn mặt nhựt mọc
 Chiếu khắp cõi hư-không.
 Vô-lượng ức ngàn kiếp
 Phật mới hiện một lần
 Nay Phật hiện ra đời
 Mọi người đều mến kính.
 Xem trong quang-minh Phật
 Hóa Phật bất-tư-nghì
 Trong tất cả cung điện
 Tịch-tịch mà chánh-thọ.
 Hãy xem thần-thông Phật
 Chưn lông tuôn mây sáng
 Chói rực cả thế-gian
 Quang-minh vô-cùng-tận.
 Hãy nhìn xem thân Phật
 Lưới sáng rất thanh-tịnh
 Hiện hình đồng tất cả
 Cùng khắp đến mười phương.
 Diệu âm khắp thế-gian
 Ai nghe cũng vui đẹp
 Tùy theo tiếng chúng-sanh
 Ca ngợi công-đức Phật.
 Phật-quang chiếu đến đâu
 Chúng-sanh đều an lạc
 Khổ não đều dứt trừ
 Trong lòng rất mừng rỡ.
 Hãy xem chúng Bồ-Tát
 Mười phương đến đạo-tràng
 Đều phóng mây báu đẹp
 Hiện-tiền ca ngợi Phật.
 Đạo-tràng vang diệu-âm
 Tiếng đó rất sâu-xa
 Hay dứt khổ chúng-sanh
 Đây là thần-lực Phật.
 Chúng-hội đều cung-kính
 Lòng họ rất mừng vui
 Đồng ở trước Thế-Tôn
 Chiêm ngưỡng đấng Vô-Thượng.
 Chư Phật-tử! Lúc Thái-Tử-Đại-Oai-Quang nói kệ, do thần-lực của Phật, tiếng của Thái-Tử vang khắp thế-giới Thắng-Âm.
 Quốc-Vương-Hỉ-Kiến-Thiện-Huệ, sau khi nghe lời kệ, rất vui mừng. Nhà vua quan-sát các quyến thuộc rồi nói kệ rằng:
 Hỡi tất cả chư Vương
 Vương-tử và Đại-thần
 Các Tể-quan thành ấp
 Phải mau họp lại đây!
 Phổ cáo trong các thành
 Mau đánh trống truyền rao
 Họp tất cả mọi người
 Đồng đến ra mắt Phật!
 Tất cả các nẻo đường
 Đều phải rung lạc báu
 Dắt vợ con quyến thuộc
 Đồng đến lễ Như-Lai.
 Tất cả các thành quách
 Phải sửa sang sạch sẽ
 Khắp nơi dựng tràng phan
 Nghiêm-sức bằng châu ngọc!
 Mành lưới báu che giăng
 Kỹ nhạc bủa như mây
 Trang-nghiêm giữa hư-không
 Mọi nơi phải đầy đủ!
 Đường xá phải dọn sạch
 Y phục phải đẹp xinh
 Ngồi trên xe báu tốt
 Cùng ta đồng đến Phật!
 Mỗi người tùy tự-lực
 Rải những vật trang-nghiêm
 Rợp trời như mây che
 Cùng khắp cả không gian 
 Lửa thơm, lọng liên-hoa
 Chuỗi ngọc hình bán nguyệt
 Và nhiều y phục đẹp
 Mọi người nên đồng rải
 Đem nhiều thứ nước thơm
 Luân ma-ni thượng diệu
 Và chiên đàn thanh-tịnh
 Đều rải đầy hư-không
 Những hoa báu chuỗi ngọc
 Trang-nghiêm sạch không nhơ
 Cùng với đèn ma-ni
 Đều treo ở trên không
 Mọi người hướng phía Phật
 Lòng đều rất vui mừng
 Cùng vợ con quyến thuộc
 Đến ra mắt Thế-Tôn.
 Lúc đó, Quốc-Vương Hỉ-Kiến-Thiện-Huệ cùng Phu-Nhơn, Vương-Tử, Đại-thần và quyến thuộc, bảy mươi bảy trăm ngàn ức na-do-tha người đồng ra khỏi thành Diệm-Quang-Minh, thừa phước-lực của Quốc-Vương, bay trên không mà đi. Những đồ cúng dường đầy khắp hư-không. Khi đến đạo-tràng đại-chúng đồng lễ Phật rồi ngồi qua một phía.
 Thiên-Vương Thiện-Hóa-Tràng ở thành Diệu-Hoa cùng với quyến-thuộc mười ức na-do-tha đồng câu-hội.
 Long-Vương Tịnh-Quang ở thành Cứu-Cánh cùng với hai mươi lăm ức quyến-thuộc câu-hội.
 Dạ-Xoa-Vương Mãnh-Kiện ở thành Kim-Cang-Thắng-Tràng cùng quyến-thuộc bảy mươi bảy ức câu hội.
 Càn-Thát-Bà-Vương Hỉ-Kiến ở thành Vô-Cấu cùng chín mươi bảy ức quyến-thuộc câu hội.
 A-Tu-La Vương Tịnh-Sắc-Tư-Duy ở thành Diệu-Luân cùng năm mươi tám ức quyến thuộc câu hội.
 Ca-Lâu-La Vương Thập-Lực-Hành ở thành Diệu-Trang-Nghiêm cùng chín mươi chín ngàn quyến thuộc câu hội.
 Khẩn-Na-La-Vương Kim-Cang-Đức ở thành Du-Hí-Khoái-Lạc cùng mười tám ức quyến thuộc câu hội.
 Ma-Hầu-La-Già Vương Bửu-Xưng-Tràng ở thành Kim-Cang-Tràng cùng bất-khả-thuyết ức trăm ngàn na-do-tha quyến thuộc câu hội.
 Pham-Vương Tối-Thắng ở thành Tịnh-Diệu-Trang-Nghiêm cùng mười tám ức quyến thuộc câu hội.
 Trong trăm vạn ức na-do-tha đại thành như vậy, tất cả chư Vương cùng với quyến thuộc đồng đến đạo-tràng đảnh lễ đức Nhứt-Thiết-Công-Đức-Sơn-Tu-Di-Thắng-Vân Như-Lai, rồi ngồi qua một phía.
 Lúc đó, vì muốn điều-phục các chúng-sanh, đức Thắng-Vân-Như-Lai ở trong hải-hội đạo-tràng diễn thuyết khế-kinh Phổ-Tập-Tam-Thế-Chư-Phật-Tự-Tại-Pháp, cùng với thế-giới vi-trần-số khế-kinh khác. Tùy tâm chúng-sanh đều khiến được lợi ích.
 Đại-Oai-Quang Bồ-Tát, sau khi nghe pháp này, liền chứng được pháp-hải quang-minh của đức Phật Thắng-Vân đã tích-tập từ đời trước. Những là:
 Chứng được trí-quang-minh tất cả pháp tụ bình-đẳng tam-muội, trí quang-minh tất cả pháp đều vào trụ trong tâm bồ-đề tối sơ, trí quang-minh thập phương pháp-giới phổ quang-minh tạng thanh-tịnh nhãn, trí quang-minh quan-sát tất cả Phật-pháp đại-nguyện hải, trí quang-minh vào vô-biên công-đức-hải thanh-tịnh-hạnh, trí quang-minh hướng đến bất-thối-chuyển đại-lực tốc-tật-tạng, trí quang-minh sức vô-lượng biến-hóa trong pháp-giới xuất-ly-luân, trí quang-minh quyết-định vào biển vô-lượng công-đức viên-mãn, trí quang-minh rõ biết biển thần-thông hiện trước tất cả chúng-sanh của vô-biên Phật trong pháp-giới, trí quang-minh rõ biết pháp-lực vô-sở-úy của chư Phật.
 Đại Oai-Quang Bồ-Tát được vô-lượng trí quang-minh như vậy rồi, thừa thừa oai-lực của Phật mà nói kệ rằng:
 Tôi nghe phật-pháp-diệu


 Mà được trí quang-minh
 Do đây thấy Thế-Tôn
 Việc đã làm thuở trước.
 Tất cả chỗ sanh ra
 Danh diệu thân sai khác
 Và cúng dường nơi Phật
 Như vậy tôi đều thấy.
 Thuở xưa chỗ chư Phật
 Đều kính thờ tất cả
 Vô-lượng kiếp tu-hành
 Nghiêm tịnh các thế-giới.
 Thí xả chính thân mình
 Quảng đại không ngằn mé
 Tu tập hạnh tối-thắng
 Nghiêm-tịnh các quốc-độ.
 Tai, mũi, đầu, tay, chân
 Và đến những cung điện
 Thí xả số vô-lượng
 Nghiêm tịnh các sát-hải.
 Nơi mỗi mỗi thế-giới
 Ức-kiếp bất-tư-nghì
 Tu tập hạnh bồ-đề
 Nghiêm tịnh các thế-giới.
 Phổ-Hiền đại nguyện lực
 Trong tất cả chư Phật
 Tu hành vô-lượng hạnh
 Nghiêm tịnh các quốc-độ.
 Như nhơn nhựt-quang chiếu
 Trở lại thấy mặt trời
 Tôi do Phật-trí-quang
 Thấy đạo của Phật làm.
 Tôi xem Phật sát-hải
 Thanh-tịnh rất sáng suốt
 Tịch-tịnh chứng bồ-đề
 Pháp-giới đều cùng khắp.
 Tôi sẽ như Thế-Tôn
 Nghiêm tịnh các sát-hải
 Nhờ oai-thần của Phật
 Tu tập hạnh bồ-đề.
 Chư Phật-tử! Lúc đó, Đại-Oai-Quang-Bồ-Tát, do thấy và cúng-dường đức Phật Nhứt-Thiết-Công-Đức-Tu-Di-Thắng-Vân, nên tâm được tỏ ngộ, rồi vì thế-gian mà hiển thị hạnh-hải thuở xưa của Như-Lai, hiển thị phương-tiện tu hành của Bồ-Tát thuở xưa, hiển thị biển công đức của chư Phật, hiển thị trí thanh-tịnh vào khắp tất cả pháp-giới, hiển thị sức thành Phật tự tại trong tất cả đạo-tràng, hiển thị lực vô-sở-úy trí vô sai biệt của Phật, hiển thị khắp thị hiện thân Như-Lai, hiển thị thần biến bất-khả-tư-nghì của Phật, hiển thị trang-nghiêm thanh-tịnh vô-lượng Phật-độ, hiển thị những hạnh nguyện của Phổ-Hiền Bồ-Tát.
 Vì thế-gian hiển thị như vậy khiến tu-di-sơn vi-trần-số chúng-sanh phát bồ-đề-tâm.

Phật-sát-vi-trần-số chúng-sanh thành tựu Như-Lai thanh-tịnh quốc-độ.
 Lúc đó, Nhứt-Thiết-Công-Đức-Sơn-Tu-Di-Thắng-Vân-Như-Lai vì Đại-Oai-Quang-Bồ-Tát mà nói kệ rằng:
 Lành thay Đại-Oai-Quang
 Phước-tạng danh tiếng lớn
 Vì lợi ích chúng-sanh
 Hướng đến bồ-đề-đạo.
 Ông được trí quang-minh
 Pháp-giới đều đầy khắp
 Phước huệ đều rộng lớn
 Sẽ được biển trí sâu.
 Trong một cõi tu hành
 Trải qua sát-trần kiếp
 Như ông thấy nơi Phật
 Sẽ được trí như vậy.
 Chẳng phải kẻ hạnh kém
 Biết được phương-tiện này
 Được sức đại tinh-tấn
 Mới tịnh sát-hải được.
 Trong mỗi mỗi vi-trần
 Tu hành vô-lượng kiếp
 Người đó mới làm được
 Trang-nghiêm các phật-độ.
 Vì mỗi mỗi chúng-sanh
 Luân hồi trải kiếp hải
 Trong lòng chẳng nhàm mỏi
 Sẽ thành Đại-Đạo-Sư.
 Cúng-dường mỗi mỗi Phật
 Cùng tận thuở vị lai
 Lòng không chút nhàm mỏi
 Sẽ thành vô-lượng-đạo.
 Tam-thế tất cả Phật
 Sẽ khiến ông toại nguyện
 Trong tất cả Phật-hội
 Thân ông đều ở đó.
 Tất cả chư Như-Lai
 Thệ-nguyện vô-lượng-biên
 Người đại-trí thông đạt
 Biết được phương-tiện này.
 Đại-Quang cúng dường Phật
 Nên được oai-lực lớn
 Khiến trần-số chúng-sanh
 Thành-thục hướng bồ-đề.
 Người tu hạnh Phổ-Hiền
 Bồ-Tát tiếng tăm lớn
 Trang-nghiêm Phật sát-hải
 Pháp-giới đều cùng khắp.
 Chư Phật-tử! Trong kiếp Đại-Trang-Nghiêm đó, có hằng-hà sa-số tiểu kiếploài người thọ hai tiểu-kiếp.
 Chư Phật-tử! Đức Nhứt-Thiết-Công-Đức-Sơn-Tu-Di-Thắng-Vân Phật thọ năm mươi ức tuổi.

Sau khi đức Phật đây diệt độ, thời đức Ba-La-Mật-Thiện-Nhãn-Trang-Nghiêm-Vương Phật ra đời, cũng thành chánh-giác nơi đạo-tràng ở rừng Ma-Ni-Hoa-Chi-Luân.
 Lúc đó, Đại-Oai-Quang-Đồng-Tử thấy đức Thiện-Nhãn-Trang-Nghiêm-Vương thành Phật hiện thần-thông, liền chứng được niệm-Phật tam-muội tên Vô-Biên-Hải-Tạng-Môn, và được đà-la-ni tên đại trí lực pháp-uyên, được đại từ tên Phổ-tùy-chúng-sanh-điều-phục-độ-thoát, được đại-bi tên Biến-phú-nhứt-thiết-cảnh-giới-vân, được đại-hỉ tên Nhứt-thiết-Phật-công-đức-hải-oai-lực-tạng, được đại xả tên Pháp-tánh-hư-không-bình-đẳng-thanh-tịnh, được bát-nhã-ba-la-mật tên Tự-tánh-ly-cấu pháp-giới thanh-tịnh-thân, liền được thần-thông tên Vô-ngại-quang-phổ-tùy-hiện, được biện-tài Thiện-nhập-ly-cấu-uyên, và được trí-quang tên Nhứt-thiết-phật-pháp-thanh-tịnh-tạng. Được thông đạt mười ngàn pháp môn như vậy.
 Đại-Oai-Quang-Đồng-Tử, thừa oai lực của Phật, vì các quyến thuộc mà nói kệ rằng:
 Trong số bất-tư-nghì ức kiếp
 Đấng Đại Đạo Sư khó gặp gỡ
 Cõi này chúng-sanh nhiều lợi lành
 Nên nay được thấy đệ-nhị Phật.
 Thân Phật khắp phóng đại quang-minh
 Sắc tướng vô-biên rất thanh-tịnh
 Như mây đầy khắp tất cả cõi
 Mọi nơi ca ngợi công-đức Phật.
 Phật-quang chiếu đến đều hoan hỷ
 Chúng-sanh có khổ đều trừ diệt
 Đều khiến cung kính khởi từ-tâm
 Đây là Như-Lai tự tại dụng.
 Tuôn mây biến hóa bất-tư-nghì
 Phóng lưới quang-minh vô-lượng sắc
 Mười phương thế-giới đều đầy khắp
 Đây thần-thông của Phật biến hiện.
 Mỗi chưn lông Phật hiện mây sáng
 Chiếu khắp hư-không vang tiếng lớn
 Những nơi tối tăm đều chiếu đến
 Những khổ địa ngục đều trừ diệt.
 Như-Lai diệu âm khắp mười phương
 Tất cả ngôn âm đều diễn đủ
 Tùy các chúng-sanh có thiện nghiệp
 Đây là thần biến của đức Phật.
 Vô-lượng vô-biên đại-chúng hải
 Trong các pháp hội Phật đều hiện
 Khắp chuyển vô tận diệu pháp-luân
 Tất cả chúng-sanh được điều-phục.
 Thần-thông của Phật vốn vô-biên
 Trong tất cả cõi đều xuất hiện
 Phật-trí như vậy thường vô-ngại
 Vì độ chúng-sanh thành chánh-giác.
 Đại-chúng nên sanh lòng vui mừng
 Hớn hở mến ưa rất kính trọng
 Ta sẽ cùng nhau đồng đến Phật
 Nếu thấy Như-Lai tất hết khổ.
 Phát tâm hồi hướng đến Bồ-đề
 Xót thương tất cả các chúng-sanh
 Trụ nơi Phổ-Hiền nguyện rộng lớn
 Sẽ như Pháp-Vương được tự-tại.
 Nhờ thần-lực của đức Phật, nên tiếng kệ của Đại-Oai-Quang Đồng-Tử được vô-ngại. Tất cả thế-giới đều được nghe. Vô-lượng chúng-sanh phát bồ-đề-tâm.
 Đại-Oai-Quang Đồng-Tử cùng Vương-Phụ, Vương-Mẫu và quyến thuộc, với vô-lượng trăm ngàn ức na-do-tha chúng-sanh giăng lọng báu như mây, cùng đến đạo-tràng Phật Ba-La-Mật-Thiện-Nhãn-Trang-Nghiêm-Vương.
 Đức Phật vì đại-chúng này diễn nói khế kinh Pháp-tánh thanh-tịnh trang-nghiêm, cùng với thế-giới-hải vi-trần-số khế-kinh.
 Đại-chúng này, sau khi nghe kinh, được trí thanh-tịnh, được vào tất cả phương tiện thanh-tịnh, được bực Ly-Cấu-Quang-Địa, được môn ba-la-mật Thị-hiện-nhứt-thiết thế-gian ái-nhạo trang-nghiêm, được môn tăng-quảng-hạnh Phổ-nhập-nhứt-thiết sát độ vô-biên-quang-minh thanh-tịnh-kiến, được môn thu-hướng-hạnh Ly-cấu-phước-đức-vân-quang-minh-tràng, được môn tùy-nhập-chứng Nhứt-thiết-pháp-hải-quảng-đại-quang-minh, được hạnh chuyển-thâm-phát-thu tên Đại-trí trang-nghiêm, được quán-đảnh-trí tên vô-công-dụng-tu-cực-diệu-kiến, được đại quang-minh hiển-liễu tên Như-Lai công-đức-hải tướng-quang-ảnh biến-chiếu, được nguyện-lực-trí tên vô-lượng-nguyện-lực tín-giảng tạng.
 Đức Thiện-Nhãn-Trang-Nghiêm-Vương Phật vì Đại-Oai-Quang-Bồ-Tát mà nói kệ rằng:
 Lành thay biển công-đức trí-huệ
 Phát tâm thu hướng đại bồ-đề
 Ông sẽ thành Phật bất-tư-nghì
 Khắp vì chúng-sanh làm chỗ tựa.
 Ông đã xuất sanh biển đại trí
 Đều hay rõ khắp tất cả pháp
 Sẽ dùng vô-lượng diệu phương tiện
 Vào cảnh vô tận của Phật làm.
 Đã thấy mây công-đức của Phật
 Đã vào bực trí-huệ vô-tận
 Các biển phương-tiện ba-la-mật
 Bực danh-hiệu lớn sẽ đầy đủ.
 Đã được môn phương tiện tổng trì
 Cùng với môn biện tài vô-tận
 Bao nhiêu hạnh nguyện đều tu tập
 Sẽ thành vô-thượng đại-trí-huệ.
 Ông đã xuất sanh những nguyện hải
 Ông đã vào nơi tam muội hải
 Sẽ đủ các môn đại thần-thông
 Bất-khả-tư-nghì các phật-pháp.
 Pháp-giới rốt ráo bất-tư-nghì
 Thâm-tâm rộng lớn đã thanh-tịnh
 Thấy khắp mười phương tất cả Phật
 Ly-cấu trang-nghiêm các sát-hải.
 Ông đã vào hạnh bồ-đề Phật
 Thuở xưa bổn sự biển phương tiện
 Như Phật tu hành chỗ dứt trừ
 Diệu hạnh như vậy ông đều ngộ.
 Phật ở vô-lượng trong mỗi cõi
 Nhiều thứ cúng-dường vô-lượng Phật
 Như Phật tu hành đã chứng quả
 Trang-nghiêm như vậy ông đều thấy.
 Kiếp-hải rộng lớn vô cùng tận
 Trong tất cả cõi tu tịnh hạnh
 Thệ nguyện kiên cố không thể lường
 Sẽ được thần thông lực của Phật.
 Cúng dường chư Phật không thiếu sót
 Quốc-độ trang-nghiêm đều thanh-tịnh
 Trong tất cả kiếp tu diệu-hạnh
 Ông sẽ thành Phật đại công-đức.
 Chư Phật-tử! Sau khi đức Ba-La-Mật-Thiện-Nhãn-Trang-Nghiêm-Vương Phật nhập niết-bàn, Quốc-Vương Hỉ-Kiến-Thiện-Huệ cũng băng hà. Đại-Oai-Quang Đồng-Tử lên ngôi Chuyển-Luân-Vương.
 Lúc đó, nơi đạo-tràng ở rừng Ma-Ni-Hoa-Chi-Luân, đức Phật thứ xuất thế hiệu là Tối-Thắng-Công-Đức-Hải.
 Đại-Oai-Quang-Vương cùng quyến-thuộc, nhơn dân đồng đến chỗ Phật ngự đem lâu các trang-nghiêm lớn dâng cúng Phật.
 Đức Phật diễn nói khế-kinh Bồ-Tát-Phổ-Nhãn-Quang-Minh-Hạnh, và thế-giới vi-trần-số khế-kinh khác.
 Đại-Oai-Quang-Vương, sau khi nghe kinh, được tam-muội tên Đại-phước-đức-phổ-quang-minh.

Do được tam-muội này nên có thể rõ biết biển phước cũng chẳng phải phước thuở quá-khứ, hiện-tại, vị-lai của tất cả Bồ-Tát và tất cả chúng-sanh.
 Lúc đó đức Phật vì Đại-Oai-Quang-Vương mà nói kệ rằng:
 Lành thay Đại-Oai-Quang phước đức
 Các ông nay đến chỗ Phật ngự
 Xót thương tất cả chúng-sanh hải
 Phát tâm bồ-đề thắng đại nguyện.
 Ông vì tất cả chúng-sanh khổ
 Khởi tâm đại-bi khiến giải-thoát
 Sẽ làm chỗ tựa cho quần-mê
 Đây gọi phương-tiện của Bồ-Tát.
 Nếu có Bồ-Tát hay kiên cố
 Tu những thắng-hạnh không nhàm mỏi
 Trí giải vô-ngại tối-thượng-thắng
 Diệu-trí như vậy đó sẽ được.
 Đấng phước-đức-quang, đấng phước-tràng
 Bực phước-đức-xứ, bực phước hải
 Phổ-Hiền Bồ-Tát những hạnh nguyện
 Chính Đại-Oai-Quang hay chứng nhập.
 Ông đem được nguyện rộng lớn này
 Vào biển bất-tư-nghì của Phật
 Phước-hải chư Phật vốn vô-biên
 Ông dùng diệu-giải đều thấy được.
 Ông ở trong thập phương quốc-độ
 Đều thấy vô-lượng vô-biên Phật
 Chư Phật thuở xưa chỗ tu hành
 Tất cả như vậy ông đều thấy.
 Nếu ai trụ nơi phương tiện này
 Tất được vào nơi trong trí địa
 Đây là tùy thuận chư Phật học
 Quyết định sẽ thành nhứt-thiết-trí.
 Ông ở trong tất cả sát-hải
 Vi-trần kiếp-hải tu các hạnh
 Tất cả Như-Lai những hạnh-hải
 Ông đều đã học sẽ thành Phật.
 Như ông đã thấy trong mười phương
 Tất cả sát-hải rất nghiêm-tịnh
 Cõi ông nghiêm-tịnh cũng như vậy
 Vô-biên nguyện lớn đều sẽ được.
 Nay đây chúng-hội đạo-tràng này
 Nghe ông phát nguyện đều mừng rỡ
 Đều vào nguyện lớn của Phổ-Hiền
 Phát tâm hồi hướng bồ-đề-đạo.
 Vô-biên quốc-độ trong mỗi cõi
 Đều vào tu hành trải kiếp-hải
 Bởi những nguyện-lực được viên mãn
 Phổ-Hiền Bồ-Tát tất cả hạnh.
 Chư Phật-tử! Trong đạo-tràng Ma-Ni-Hoa-Chi-Luân, sau đó lại có Phật xuất thế hiệu là Danh-Xưng-Phổ-Văn-Liên-Hoa-Nhãn-Tràng. Đại-Oai-Quang-Vương băng trong thời-kỳ này, rồi sanh trong Thiên-thành Tịch-Tịnh Bửu-Cung trên núi Tu-Di, làm Đại-Thiên-Vương hiệu là Ly-Cấu-Phước-Đức-Tràng, cùng Thiên-chúng đồng đến chỗ Phật rải hoa báu cúng dường.
 Lúc đó, đức Phật Danh-Xưng-Phổ-Văn-Liên-Hoa-Nhãn-Tràng vì Thiên-Vương mà diễn nói khế-kinh Quảng-Đại-Phương-Tiện-Phổ-Môn-Biến-Chiếu, và thế-giới-hải vi-trần-số khế-kinh khác.
 Nghe kinh xong, Thiên-Vương và Thiên-chúng được tam-muội tên Phổ-Môn-Hoan-Hỉ-Tạng. Do sức tam-muội, nên được nhập thật-tướng-hải của tất cả pháp.

Sau đó Thiên-Vương và Thiên-chúng lễ Phật, rời đạo-tràng trở về bổn cung.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)