09. Phẩm Quang-minh Giác

10/05/201012:00 SA(Xem: 24918)
09. Phẩm Quang-minh Giác

KINH HOA NGHIÊM
Hán Dịch: Đại-Sư Thật-Xoa-Nan-Đà
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh
Phật Học Viện quốc Tế Xuất Bản PL 2527 – 1983

PHẨM QUANG MINH GIÁC
THỨ CHÍN

Lúc bấy giờ, đức Thế-Tôn, từ dưới lòng hai bàn chưn, phóng ra trăm ức tia sáng chiếu khắp Đại-thiên thế-giới:

Trăm ức Diêm-Phù-Đề, trăm ức Phất-Bà-Đề, trăm ức Cù-Gia-Ni, trăm ức Uãt-Đơn-Việt, trăm ức đại-hải, trăm ức Luân-Vi-Sơn, trăm ức Bồ-Tát thọ sanh, trăm ức Bồ-Tát xuất gia, trăm ức Như-Lai thành chánh giác, trăm ức Như-Lai chuyển pháp luân, trăm ức Như-Lai nhập niết-bàn, trăm ức Tu-Di-Sơn, trăm ức Tứ-Vương-Thiên, trăm ức Đao-Lợi-Thiên, trăm ức Dạ-Ma-Thiên, trăm ức Đâu-Suất-Thiên, trăm ức Hóa-Lạc-Thiên, trăm ức Tha-Hóa-Thiên, trăm ức Sơ-Thiền-Thiên, trăm ức Nhị-Thiền-Thiên, trăm ức Tam-Thiền-Thiên, trăm ức Tứ-Thiền-Thiên, nhẫn đến trăm ức Sắc-Cứu-Cánh-Thiên. Tất cả vật cảnh trong Đại-Thiên thế-giới đều được quang-minh của Thế-Tôn soi sáng hiển hiện cả.
 Như nơi đây hiện thấy đức Thế-Tôn ngồi tòa Liên-Hoa-Tạng-Sư-Tử, mười phật-sát vi-trần-số Bồ-Tát vây quanh. Trong trăm ức Diêm-Phù-Đề khác, cũng đều có Như-Lai an-tọa như thế cả.
 Do thần lực của Phật, trong mười phương, mỗi phương đều có một đại Bồ-Tát cùng mười phật-sát vi-trần-số Bồ-Tát đồng câu hội đến chỗ đức Phật ngự : Đông-phương Kim-Sắc thế-giới có Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát, Nam-phương Diệu-Sắc thế-giới có Giác-Thủ Bồ-Tát, Tây-phương Liên-Hoa-Sắc thế-giới có Tài-Thủ Bồ-Tát, Bắc-phương Chiêm-Bặc-Hoa-Sắc thế-giới có Bửu-Thủ Bồ-Tát, Đông-bắc-phương Ưu-Bát-La-Hoa-Sắc thế-giới có Bồ-Tát Công-Đức-Thủ, Đông-nam-phương Kim-Sắc thế-giới có Mục-Thủ Bồ-Tát, Tây-nam-phương Bửu-Sắc thế-giới có Tinh-Tấn-Thủ Bồ-Tát, Tây-bắc-phương Kim-Cang-Sắc thế-giới có Pháp-Thủ Bồ-Tát, Hạ-phương Pha-Lê-Sắc thế-giới có Trí-Thủ Bồ-Tát, Thượng-phương Bình-Đẳng-Sắc thế-giới có Hiềm-Thủ Bồ-Tát.
 Lúc đó, trong tất cả trăm ức đạo-tràng, nơi chư Phật ngự, trăm ức Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát đồng thời ứng thinh nói kệ rằng:
 Nếu có ai thấy Phật
 Giải-thoát lìa hữu lậu
 Chẳng tham trước thế-gian
 Người này chẳng chứng đạo.
 Nếu ai biết Như-Lai
 Thể-tướng vô-sở-hữu
 Tu tập được rõ ràng
 Người này mau thành Phật.
 Nếu thấy thế-giới này
 Tâm được chẳng dao-động
 Với Phật-thân cũng vậy
 Sẽ thành bực Thắng-Trí.
 Nếu với Phật cùng Pháp
 Được tâm trọn bình đẳng
 Chẳng móng khởi nhị niệm
 Sẽ lên bực Nan-Tư.
 Nếu thấy Phật và thân
 Bình đẳng mà an-trụ
 Vô trụ vô sở nhập
 Sẽ thành bực Nam-Ngộ.
 Sắc, Thọ không có số
 Tưởng, Hành, Thức cũng vậy
 Nếu biết được như đây
 Sẽ là Đại-Mâu-Ni.
 Kiến chấp thế, xuất thế
 Tất cả đều vượt khỏi
 Mà hay khéo biết pháp
 Sẽ thành bực Đại-Quang.
 Nếu nơi đấng Toàn-Trí
 Phát sanh tâm hồi hướng
 Thấy tâm không chỗ sanh
 Sẽ được bực Hồng-Danh.
 Chúng-sanh không có sanh
 Cũng lại không có hoại
 Nếu được trí như vậy
 Sẽ thành vô-thượng-đạo.
 Trong một, hiểu vô-lượng
 Trong vô-lượng : hiểu một
 Rõ kia sanh lẫn nhau
 Sẽ thành vô-sở-úy.
 Lúc bấy giờ, quang-minh của đức Phật chiếu ra ngoài thế-giới này suốt đến mười phương, mỗi phương đều chiếu mười quốc-độ. Trong những cõi đó, tất cả vật cảnh từ Diêm-Phù-Đề đến Sắc-Cứu-Cánh-Thiên đều được chói sáng, và đều có đức Phật ngự trên tòa sư-tử như ở cõi này.
 Do thần-lực của đức Phậtmười phương đều có một đại Bồ-Tát cùng mười phật-sát vi-trần-số Bồ-Tát đồng câu hội đến chỗ Phật, cũng chính là Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát v.v...
 Bấy giờ, ở trước mỗi Như-Lai, Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát đồng thời ứng thinh nói kệ rằng:
 Chúng-sanh không trí-huệ
 Tham-ái đâm thương độc
 Vì cứu họ nên Phật

 Bi gai ái đâm đau

Vì cứu họ nên Phật
 Cầu Bồ-Đề vô-thượng.
 Thấy các nơi các pháp
 Đều xa rời hai bên
 Đạo thành trọn chẳng thối
 Chuyển pháp luân vô đẳng.
 Bất-khả-tư-nghì kiếp
 Tinh-tấn tu các hạnh
 Vì độ các chúng-sanh
 Là nguyện lực của Phật.
 Đạo-sư hàng quân ma
 Dũng-kiện không ai hơn
 Quang-minh diễn diệu-nghĩa
 Từ-bi nên như vậy.
 Dùng tâm-trí-huệ kia
 Phá các chướng phiền não
 Một niệm thấy tất cả
 Là thần lực của Phật.
 Đánh trống lớn chánh pháp
 Giác ngộ mười phương cõi
 Đều khiến đến bồ-đề
 Sức tự-tại như vậy.
 Chẳng hoại vô-biên cảnh
 Mà đi ức cõi nước
 Với cõi không trệ trước
 Kia tự-tại như Phật.
 Chư Phật như hư-không
 Rốt ráo thường thanh-tịnh
 Nghĩ nhớ lòng hoan hỉ
 Kia các nguyện đầy đủ.
 Trong mỗi mỗi địa ngục
 Trải qua vô-lượng kiếp
 Vì cứu độ chúng-sanh
 Mà nhẫn được khổ này.
 Chẳng tiếc nơi thân mạng
 Thường hộ các phật-pháp
 Vô ngã tâm điều nhu
 Hay được đạo Như-Lai.
 Lúc đó quang-minh của đức Phật chiếu quá mười phương thế-giới, rồi chiếu suốt trăm thế-giới ở mỗi phương trong mười phương. Nơi các thế-giới ấy đều có Như-Lai ngự tòa sư-tử như ở tại đây, và do thần-lực của đức Phật, mỗi phương đều có một đại Bồ-Tát, tức là Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát v.v... cùng mười Phật-sát-vi-trần-số Bồ-Tát đồng đến chỗ Phật.
 Bấy giờ, trước mỗi đức Phật, Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát đồng ứng thinh nói kệ rằng:
 Phật rõ pháp như huyễn
 Thông đạt không chướng ngại
 Tâm tịnh lìa tham chấp
 Điều phục các chúng-sanh.
 Hoặc có thấy sơ sanh
 Sắc đẹp như núi vàng
 Trụ thân tối hậu này
 Làm mặt nguyệt nhơn loại
 Hoặc thấy Phật kinh hành
 Đủ vô-lượng công-đức
 Niệm huệ đều thiện xảo
 Bước đi Đại-Sư-Tử.
 Hoặc thấy mắt xanh biếc
 Quan-sát khắp mười phương
 Có lúc hiện vui cười
 Vì thuận lòng quần chúng.
 Hoặc thấy sư tử hống
 Thân thù thắng vô tỉ
 Thị hiện tối hậu sanh
 Nói lời đều chơn thật.
 Hoặc có thấy xuất gia
 Giải thoát những hệ phược
 Tu tập hạnh chư Phật
 Thường thích quán tịch diệt.
 Hoặc thấy ngồi đạo-tràng
 Rõ biết tất cả pháp
 Đến bờ công-đức kia
 Phiền não si đã hết.
 Hoặc thấy thắng thượng phu
 Đầy đủ tâm đại-bi
 Chuyển pháp luân vi diệu
 Độ vô-lượng chúng-sanh.
 Hoặc thấy sư tử hống
 Oai quang rất thù-đặc
 Siêu tất cả thế-gian
 Thần thông lực vô đẳng
 Hoặc thấy tâm tịch tịnh
 Như ngọn đèn tắt hẳn
 Hiện các loại thần thông
 Đấng thập lực như vậy.
 Lúc bấy giờ, quang-minh của đức Phật chiếu khỏi trăm thế-giới, suốt đến khắp ngàn thế-giới ở mỗi phương trong mười phương. Nơi mười phương thế-giới này cũng đều có đức Phật ngự đạo-tràng giữa chúng hội mười-phật-sát vi-trần-số Bồ-Tát.
 Do thần lực của đức Phật, mỗi phương trong mười phương đều có một đại Bồ-Tát, chính là Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát v.v... cùng mười phật-sát vi-trần-số Bồ-Tát đồng câu hội đến chỗ Phật ngự.
 Bấy giờ, trước mỗi đức Phật, Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát đồng ứng thinh nói kệ rằng:
 Phật nơi pháp thậm thâm
 Thông đạt không ai sánh
 Chúng-sanh không thấy được
 Phật tuần tự khai thị
 Ngã tánh chưa từng có
 Ngã sở cũng không tịch
 Cớ sao chư Như-Lai
 Lại được có thân thể
 Đấng giải-thoát Minh-Hạnh
 Vô-số vô-đẳng luân
 Các nhơn lượng thế-gian
 Tìm lỗi không thể được.
 Phật chẳng phải những loại
 Uẩn, xứ, giới, sanh tử
 Số pháp vẫn không thành
 Nên hiệu Nhơn-Sư-Tử.
 Tánh Phật vốn không tịch
 Trong ngoài đều giải-thoát
 Rời tất cả vọng niệm
 Pháp vô-đẳng như vậy.
 Thế tánh thường bất động
 Không ngã không đến đi
 Mà hay giác ngộ đời
 Vô-biên đều điều phục.
 Thường thích quán tịch diệt
 Một tướng không có hai
 Tâm Phật không tăng giảm
 Hiện vô-lượng thần lực.
 Chẳng làm hạnh nghiệp báo
 Nhơn duyên của chúng-sanh
 Mà rõ thấu vô ngại
 Đấng Thiện-Thệ như vậy.
 Tất cả loài chúng-sanh
 Lưu chuyển trong mười phương
 Như-Lai không phân biệt
 Độ thoát vô-biên loại.
 Chư Phật thân Kim-Sắc
 Chẳng cõi khắp các cõi
 Tùy chúng-sanh sở thích
 Diễn thuyết pháp tịch diệt.
 Lúc bấy giờ, quang-minh của đức Phật chiếu quá ngàn thế-giới, suốt khắp mười ngàn thế-giới, ở mỗi phương, trong mười phương. Nơi những thế-giới này cũng đều có đức Phật ngự nơi đạo-tràng giữa chúng hội mười phật-sát vi-trần-số Bồ-Tát.
 Do thần-lực của Phật, mỗi phương trong mười phương đều có một đại Bồ-Tát, chính là Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát v.v..., cùng mười phật-sát vi-trần-số Bồ-Tát, đồng câu hội đến chỗ đức Phật ngự. 
 Bấy giờ, trước mỗi đức Phật, Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát đồng ứng thinh nói kệ rằng:
 Phát khởi tâm đại-bi
 Cứu hộ các chúng-sanh
 Thoát hẳn chúng nhơn thiên
 Nên làm việc như vậy.
 Lòng thường tin ưa Phật
 Tâm đó không thối chuyển
 Gần gũi chư Như-Lai
 Nên làm việc như vậy.
 Chí thích công-đức Phật
 Tâm đó trọn không thối
 Trụ nơi huệ thanh-lương
 Nên làm việc như vậy.
 Trong tất cả oai-nghi
 Thường nhớ công-đức Phật
 Ngày đêm không tạm dứt
 Việc như vậy nên làm.
 Quán tam thế vô-biên
 Học công-đức của Phật
 Thường không lòng nhàm mỏi
 Việc như vậy nên làm.
 Quán thân như thiệt-tướng
 Tất cả đều tịch diệt
 Lìa ngã, không chấp ngã
 Việc như vậy nên làm.
 Bình-đẳng quán chúng-sanh
 Chẳng móng niệm phân biệt
 Vào nơi cảnh chân thật
 Việc như vậy nên làm.
 Bưng cả vô-biên cõi
 Uống hết tất cả biển
 Thần-thông đại trí lực
 Việc như vậy nên làm.
 Tư duy các quốc-độ
 Tướng sắc và phi sắc
 Đều biết được tất cả
 Việc như vậy nên làm.
 Vi-trần mười phương cõi
 Một trần là một Phật
 Đều biết được số đó
 Việc như vậy nên làm.
 Lúc bấy giờ, quang-minh của đức Phật chiếu quá mười ngàn thế-giới, suốt khắp đến trăm ngàn thế-giới, ở mỗi phương, trong mười phương. Nỏi đó đều có đức Phật ngự giữa đạo-tràng chúng hội mười phật-sát vi-trần-số Bồ-Tát.


 Do thần lực của đức Phật, mỗi phương đều có một đại Bồ-Tát, Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát v.v... cùng mười phật-sát vi-trần-số Bồ-Tát đồng câu hội đến chỗ Phật.
 Bấy giờ, trước mỗi đức Phật, Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát đồng ứng thinh nói kệ rằng:
 Nếu dùng oai đức, sắc, chủng tộc
 Để thấy đấng Điều-Ngự trong đời
 Đây là mắt bịnh thấy điên đảo
 Người này chẳng biết pháp tối thắng.
 Như-Lai sắc, hình những tướng tốt
 Tất cả thế-gian chẳng lường được
 Ức na-do kiếp đồng nghĩ lường
 Sắc tướng, oai-đức chuyển vô biên.
 Như-Lai chẳng lấy tướng làm thể
 Chính là pháp tịch diệt vô tướng
 Thân tướng oai nghi đều đầy đủ
 Thế-gian tùy thích đều được thấy.
 Phật pháp vi diệu khó lường được
 Tất cả ngôn thuyết chẳng đến được
 Chẳng phải hòa hiệp, bất hòa hiệp
 Thể tánh tịch diệt không các tướng.
 Phật thân vô sanh ngoài hí luận
 Chẳng phải uẩn tụ, pháp sai biệt
 Được sức tự-tại thấy quyết định
 Sở hành vô úy lìa ngôn thuyết.
 Thân tâm đều bình đẳng
 Trong ngoài đều giải thoát
 Nhiều kiếp trụ chánh niệm
 Vô trước, không hệ-phược.
 Bực tâm sạch sáng suốt
 Sở hành không nhiễm trước
 Trí nhãn đều cùng khắp
 Rộng lớn lợi chúng-sanh.
 Một thân là vô-lượng
 Vô-lượng lại là một
 Rõ biết các thế-gian
 Hiện hình khắp tất cả.
 Thân này không từ đâu
 Cũng không nơi tích tụ
 Vì chúng-sanh phân biệt
 Thấy Phật có nhiều thân.
 Tâm phân biệt thế-gian
 Tâm này vô sở hữu
 Như-Lai biết pháp này
 Thấy thân Phật như vậy.
 Lúc bấy giờ, quang-minh của đức Thế-Tôn chiếu quá trăm ngàn thế-giới, suốt đến trăm vạn thế-giới, ở mỗi phương, trong mười phương. Nơi đó đều có đức Phật ngự đạo-tràng chúng hội mười phật-sát vi-trần-số Bồ-Tát.
 Do thần lực của đức Phật, mỗi phương đều có một đại Bồ-Tát, Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát v.v... cùng mười phật-sát vi-trần-số Bồ-Tát đồng câu hội đến chỗ Phật ngự.
 Bấy giờ, trước mỗi đức Phật, Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát đồng ứng thinh nói kệ rằng:
 Như-Lai rất tự-tại
 Siêu thế vô-sở-y
 Đủ tất cả công-đức
 Độ thoát nơi các cõi.
 Không nhiễm cũng không trước
 Vô-tưởng vô-y-chỉ
 Thể tánh không thể lường
 Ai thấy cũng ca ngợi.
 Quang-minh khắp thanh-tịnh
 Trần lụy đều rửa bỏ
 Bất-động lìa hai bên
 Đây là trí Như-Lai.

Nếu ai thấy Như Lai
 Thân tâm lìa phân biệt
 Thời với tất cả pháp
 Thoát hẳn những nghi trệ.
 Trong tất cả thế-gian
 Nơi nơi chuyển pháp-luân
 Vô-tánh vô sở chuyển
 Đạo Sư phương tiện nói.
 Nơi pháp không nghi lầm
 Tuyệt hẳn những hí luận
 Chẳng sanh tâm phân biệt
 Là niệm Phật Bồ-đề.
 Rõ biết pháp sai biệt
 Chẳng chấp trước ngôn thuyết
 Chẳng có một cùng nhiều
 Đây là thuận lời Phật.
 Trong nhiều không một tánh
 Một cũng không có nhiều
 Bỏ cả hai như vậy
 Khắp vào Phật công-đức.
 Chúng-sanh và quốc-độ
 Tất cả đều tịch-diệt
 Vô-y vô phân biệt
 Vào được Phật bồ-đề.
 Chúng-sanh và quốc-độ
 Đồng dị đều chẳng được
 Khéo quan-sát như vậy
 Là biết nghĩa phật-pháp.
 Lúc bấy giờ, quang-minh của đức Phật chiếu quá trăm vạn thế-giới suốt đến một ức thế-giới ở mỗi phương trong mười phương. Nơi đó đều có đức Phật ngự giữa chúng hội mười phật-sát vi-trần-số Bồ-Tát.
 Do thần lực của đức Phật, mỗi phương đều có một đại Bồ-Tát, Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát v.v... cùng mười phật-sát vi-trần-số Bồ-Tát đồng câu hội đến chỗ Phật ngự.
 Bấy giờ, Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát, ở trước mỗi đức Phậtđồng thời ứng thinh nói kệ rằng:
 Trí huệ vô đẳng pháp vô-biên
 Vượt biển hữu lậu đến bờ kia
 Thọ lượng quang-minh đều vô tỉ
 Phương-tiện-lực của đấng công-đức.
 Bao nhiêu phật-pháp đều rõ ràng
 Thường quán tam-thế không nhàm mỏi
 Dầu duyên cảnh-giới không phân biệt
 Đây phương-tiện của bậc nan-tư.
 Thích quán chúng-sanh vốn vô-sanh
 Khắp thấy các loài vốn không loài
 Hằng trụ thiền-tịch chẳng hệ lụy
 Đây phương tiện của Vô-Ngại-Huệ.
 Khéo léo thông đạt tất cả pháp
 Chánh-niệm siêng tu đạo niết-bàn
 Thích nơi giải-thoát lìa bất bình
 Đây phương tiện của bực tịch-diệt.
 Hay khuyên người hướng Phật bồ-đề
 Đến nhứt-thiết-trí như pháp-giới
 Khéo dạy chúng-sanh vào đế-lý
 Đây phương tiện người trụ tâm Phật.
 Phật chỗ thuyết pháp đều thuận vào
 Trí huệ quảng đại không chướng ngại
 Tất cả xứ hành đều bước lên
 Phương tiện tu tập của Tự-Tại.
 Hằng trụ niết-bàn như hư-không
 Tùy tâm hóa hiện đều cùng khắp
 Đây tựa vô tướng mà làm tướng
 Phương tiện của bực Đáo-Nan-Đáo.
 Sáng tối ngày tháng và năm kiếp
 Thế-giới thỉ chung là thành hoại
 Như vậy nhớ nghĩ đều rõ biết
 Đây phương tiện của Thời-Số-Trí.
 Tất cả chúng-sanh có sanh diệt
 Sắc phi-sắc cùng tưởng phi-tưởng
 Bao nhiêu danh tự đều rõ biết
 Đây phương tiện của bực Nan-Tư.
 Thời quá khứ, hiện-tại, vị-lai
 Bao nhiêu ngôn thuyết đều rõ được
 Mà biết ba thời đều bình đẳng
 Đây phương tiện của Vô-Tỷ-Giải.
 Lúc bấy giờ, quang-minh của đức Phật chiếu quá một ức thế-giới, suốt khắp mười ức thế-giới, ở mỗi phương, trong mười phương. Nơi đó đều có đức Phật ngự giữa đạo-tràng mười phật-sát vi-trần-số Bồ-Tát.
 Do thần lực của đức Phật, mỗi phương đều có một vị đại Bồ-Tát, Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát v.v... đều cùng mười phật-sát vi-trần-số Bồ-Tát đồng câu hội nơi Phật ngự.
 Bấy giờ, Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát, ở trước mỗi đức Phật, đồng ứng thinh nói kệ rằng :
 Khổ hạnh lớn khó đều tu tập
 Ngày đêm tinh cần không nhàm trễ
 Đã độ khó độ sư tử hống
 Độ khắp chúng-sanh là hạnh Phật.
 Chúng-sanh lưu chuyển biển ái-dục
 Vô-minh che đậy rất khổ ngặt
 Chí-Nhơn dũng mãnh đều dứt trừ
 Thệ nguyện như vậy là hạnh Phật.
 Thế-gian phóng dật say ngũ dục
 Phân biệt sai lầm chịu những khổ
 Phụng hành Phật-giáo đều nhiếp tâm
 Nguyện độ chúng-sanh là hạnh Phật.
 Chúng-sanh chấp ngã vào sanh tử
 Cầu tột mé kia không thể được
 Khắp thờ chư Phật được diệu pháp
 Vì họ giảng pháp là hạnh Phật.
 Chúng-sanh bơ vơ bịnh khổ vây
 Thường trôi nẻo ác khởi ba độc
 Ngọn lửa hừng lớn luôn đốt cháy
 Tịnh tâm động chúng là hạnh Phật.
 Chúng-sanh mê lầm mất chánh đạo
 Thường đi đường tà vào nhà tối
 Vì họ thắp sáng đèn chánh pháp
 Luôn luôn soi sáng là hạnh Phật.
 Chúng-sanh trôi chìm biển hữu lậu
 Khổ lo không bờ chẳng ở được
 Vì họ sửa sang đại pháp thuyền
 Đều khiến thoát khổ là hạnh Phật.
 Chúng-sanh vô tri chẳng thấy cội
 Mê lầm cuồng si trong hiểm nạn
 Phật thương xót họ xây pháp-kiều
 Khiến trụ chánh niệm là hạnh Phật.
 Thấy các chúng-sanh ở đường hiểm
 Khổ già bịnh chết luôn bức ngặt
 Tu các phương tiện không hạn lượng
 Thệ độ tất cả là hạnh Phật.
 Nghe pháp tin hiểu không nghi lầm
 Rõ tánh không tịch chẳng kinh sợ
 Tùy hình lục đạo khắp mười phương
 Cứu khắp quần mê là hạnh Phật.
 Lúc bấy giờ, quang-minh của đức Phật chiếu quá mười ức thế-giới, suốt khắp đến trăm ức thế-giới, ngàn ức, vạn ức, trăm ngàn ức, na-do-tha ức, trăm na-do-tha ức, ngàn na-do-tha ức, trăm ngàn na-do-tha ức, nhẫn đến vô số, vô-lượng, vô-biên, vô-đẳng, bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, tận pháp-giới, hư-không giới, tất cả thế-giới ở mười phương. Nơi mỗi thế-giới từ Diêm-Phù-Đề đến Sắc-Cứu-Cánh Thiên mọi vật cảnh đều được hiển hiện. Nơi mỗi Diêm-Phù-Đề đều có đức Phật ngự giữa đạo-tràng mười phật-sát vi-trần-số Bồ-Tát.
 Do thần-lực của đức Phật, mỗi phương đều có một đại Bồ-Tát, Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát v.v... đều cùng mười phật-sát vi-trần-số Bồ-Tát đồng câu-hội đến chỗ Phật ngự.
 Bấy giờ, Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát ở trước mỗi đức Phật, đều ứng thinh nói kệ rằng:
 Một niệm quán khắp vô-lượng kiếp
 Vô khứ vô lai cũng vô trụ
 Như vậy rõ biết việc ba thời
 Siêu xuất phương tiện thành thập lực.
 Mười phương vô tỉ hồng danh tốt
 Lìa hẳn các hạnh thường hoan hỉ
 Khắp đến trong tất cả quốc-độ
 Vì người tuyên dương pháp như vậy.
 Vì lợi chúng-sanh cúng-dường Phật
 Đúng ý nguyện được quả tương tợ
 Với tất cả pháp đều thuận biết
 Khắp trong mười phương hiện thần-lực.
 Tối sơ cúng Phật ý nhu nhuẫn
 Nhập đại thiền định quán pháp tánh
 Khuyên khắp chúng-sanh phát đạo tâm
 Do đây mau thành quả vô thượng.
 Mười phương cầu pháp lòng không đổi
 Vì tu công-đức cho đầy đủ
 Hai tướng có không đều dứt trừ
 Người này thấy Phật đúng chơn thật.
 Qua khắp các cõi nước mười phương
 Nói rộng diệu pháp hưng lợi ích
 Trụ nơi thật tế chẳng động dao
 Công-đức người này đồng với Phật.
 Pháp luân vi-diệu của Phật dạy
 Tất cả đều là bồ-đề phần
 Nếu được nghe rồi ngộ pháp tánh
 Người như đây là thường thấy Phật.
 Chẳng thấy thập lực không như huyễn
 Dầu thấy nhưng chẳng thấy như lòa
 Phân biệt chấp tướng chẳng thấy Phật
 Rốt ráo lìa chấp mới thấy Phật.
 Chúng-sanh tùy nghiệp đều sai khác
 Mười phương trong ngoài khó thấy hết
 Thân Phật vô ngại khắp mười phương
 Chẳng thể thấy hết cũng như vậy.
 Như trong không-giới vô-lượng cõi
 Không lai không khứ khắp mười phương
 Sanh thành diệt hoại vô-sở-y
 Phật khắp hư-không cũng như vậy.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)