30. Phẩm A-tăng-kỳ

11/05/201012:00 SA(Xem: 26200)
30. Phẩm A-tăng-kỳ

KINH HOA NGHIÊM
Hán Dịch: Đại-Sư Thật-Xoa-Nan-Đà 
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh
Phật Học Viện quốc Tế Xuất Bản PL 2527 – 1983

PHẨM A TĂNG KỲ
THỨ BA MƯƠI
(Hán bộ quyển bốn mươi lăm)

Bấy giờ Tâm Vương Bồ Tát bạch Phật rằng: "Bạch Thế Tôn! Chư Phật Thế Tôn diễn nói a tăng kỳvô lượngvô biênvô đẳng, bất khả sổ, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyếtbất khả thuyết bất khả thuyết
 Bạch Thế Tôn! Thế nào là a tăng kỳ nhẫn đến bất khả thuyếtbất khả thuyết? ". 
 Phật bảo Tâm Vương Bồ Tát: "Lành thay! Lành thay! Nầy Thiện nam tử! Nay ngươi muốn cho các thế gian nhập vào nghĩa số lượng của Phật đã biết mà hỏi đức Như Lai Ứng Đẳng Chánh Giác
 Thiện nam tử lóng nghe lóng nghe! Khéo suy gẫm, Phật sẽ vì ngươi mà nói". 
 Tâm Vương Bồ Tát kính vâng thọ giáo.
 Phật nói: "Này Thiện nam tử! Một trăm lạc xoa (1) làm một câu chiCâu chi lần câu chi làm một a giu đa.

A giu đa lần a giu đa làm một na do thaNa do tha lần na do tha làm một tần bà laTần bà la lần tần bà la làm một căn yết la. Căn yết la lần căn yết la làm một a già laA già la lần a già la làm một tối thắng

Tối thắng lần tối thắng làm một ma bã la. Ma bã la lần ma bã la làm một a bã la.

A bã la lần a bã la làm một đa bã la. Đa bã la lần đa bã la làm một giới phần

Giới phần lần giới phần làm một phổ ma. Phổ ma lần phổ ma làm một nễ ma.

Nễ ma lần nễ ma làm một a bã câm. A bã câm lần a bã câm làm một di già bà. 

Di già bà lần di già bà làm một tỳ lã già. Tỳ lã già lần tỳ lã già làm một tỳ già bà.

Tỳ già bà lần tỳ già bà làm một tăng yết lã ma. Tăng yết lã ma lần tăng yết lã ma làm một tỳ tát la.

Tỳ tát la lần tỳ tát la làm một tỳ chiêm bà. Tỳ chiêm bà lần tỳ chiêm bà làm một tỳ thạnh già.

Tỳ thạnh già lần tỳ thạnh già làm một tỳ tố đà. Tỳ tố đà lần tỳ tố đà làm một tỳ bà ha. 

Tỳ bà ha lần tỳ bà ha làm một tỳ bạc để. Tỳ bạc để lần tỳ bạc để làm một tỳ khư đảm.

Tỳ khư đảm lần tỳ khư đảm làm một xứng lượng. Xứng lượng lần xứng lượng làm một nhứt trì.

Nhứt trì lần nhứt trì làm một dị lộ. Dị lộ lần dị lộ làm một điên đảoĐiên đảo lần điên đảo làm một tam mạt gia.

Tam mạt gia lần tam mạt gia làm một tỳ đỗ la. Tỳ đỗ la lần tỳ đỗ la làm một hề bã la.

Hề bã la lần hề bã la làm một từ tế. Từ tế lần từ tế làm một châu quảng.

Châu quảng lần châu quảng làm một cao xuất. Cao xuất lần cao xuất làm một tối diệu.

Tối diệu lần tối diệu làm một nê la bà. Nê la bà lần nê la bà làm một a lý bà.

A lý bà lần a lý bà làm một nhứt động. Nhứt động lần nhứt động làm một ha lý bồ.

Ha lý bồ lần ha lý bồ làm một ha lý tam. Ha lý tam lần ha lý tam làm một hề lỗ già.

Hề lỗ già lần hề lỗ già làm một đạt lã bộ đà. Đạt lã bộ đà lần đạt lã bộ đà làm một a lỗ na.

A lỗ na lần a lỗ na làm một ma lỗ đà. Ma lỗ đà lần ma lỗ đà làm một sám mạc đà.

Sám mạc đà lần sám mạc đà làm một y lã đà. Y lã đà lần y lã đà làm một ma lỗ ma.

Ma lỗ ma lần ma lỗ ma làm một điều phụcĐiều phục lần điều phục làm một ly kiêu mạn.

Ly kiêu mạn lần ly kiêu mạn làm một bất độngBất động lần bất động làm một cực lượng.

Cực lượng lần cực lượng làm một a mạ đát la. A mạ đát la lần a mạ đát la làm một bột mạ đát la.

Bột mạ đát la lần bột mạ đát la làm một già mạ đát la. Già mạ đát la lần già mạ đát la làm một na mạ đát la.

Na mạ đát la lần na mạ đát la làm một hề mạ đát la. Hề mạ đát la lần hề mạ đát la làm một tỳ mạ đát la.

Tỳ mạ đát la lần tỳ mạ đát la làm một bát la mạ đát la. Bát la mạ đát la lần bát la mạ đát la làm một thi bà mạ đát la. Thi bà mạ đát la lần thi bà mạ đát la làm một ế la. Ế la lần ế la làm một tiết la. Tiết la lần tiết la làm một đế la.

Đế la lần đế la làm một kệ la. Kệ la lần kệ la làm một túy bộ la. Túy bộ la lần túy bộ la làm một nê la.

Nê la lần nê la làm một kế la. Kế la lần kế la làm một tế la. Tế la lần tế la làm một tỳ la.

Tỳ la lần tỳ la làm một mế la. Mế la lần mế la làm một ta lã đồ. Ta lã đồ lần ta lã đồ làm một mế lỗ đà.

Mế lỗ đà lần mế lỗ đà làm một khế lỗ đà. Khế lỗ đà lần khế lỗ đà làm một ma đỗ la.

Ma đỗ la lần ma đỗ la làm một ta mẫu la. Ta mẫu la lần ta mẫu la làm một a dã ta.

A dã ta lần a dã ta làm một ca mạ la. Ca mạ la lần ca mạ la làm một ma già bà.

Ma già bà lần ma già bà làm một a đát la. A đát la lần a đát la làm một hê lỗ gia.

Hê lỗ gia lần hê lỗ gia làm một tiết lỗ bà. Tiết lỗ bà lần tiết lỗ bà làm một yết la ba.

Yết la ba lần yết la ba làm một ha bà bàHa bà bà lần ha bà bà làm một tỳ bã la.

Tỳ bã la lần tỳ bã la làm một na bã la. Na bã la lần na bã la làm một ma lã la.

Ma lã la lần ma lã la làm một ta bã la. Ta bã la lần ta bã la làm một mế lã lỗ.

Mế lã lỗ lần mế lã lỗ làm một giả mạ la. Giả mạ la lần giả mạ la làm một đà mạ la.

Đà mạ la lần đà mạ la làm một bát lã mạ đà. Bát lã mạ đà lần bát lã mạ đà làm một tỳ già ma.

Tỳ già ma lần tỳ già ma làm một ô ba bạt đa. Ô ba bạt đa lần ô ba bạt đa làm một diễn thuyết

Diễn thuyết lần diễn thuyết làm một vô tậnVô tận lần vô tận làm một xuất sanh.

Xuất sanh lần xuất sanh làm một vô ngãVô ngã lần vô ngã làm một a bạn đa.

A bạn đa lần a bạn đa làm một thanh liên hoa. Thanh liên hoa lần thanh liên hoa làm một bát đầu ma.

Bát đầu ma lần bát đầu ma làm một tăng kỳTăng kỳ lần tăng kỳ làm một thú. Thú lần thú làm một chí.

Chí lần chí làm một a tăng kỳA tăng kỳ lần a tăng kỳ làm một a tăng kỳ chuyển. 

A tăng kỳ chuyển lần a tăng kỳ chuyển làm một vô lượngVô lượng lần vô lượng làm một vô lượng chuyển.

Vô lượng chuyển lần vô lượng chuyển làm một vô biênVô biên lần vô biên làm một vô biên chuyển.

Vô biên chuyển lần vô biên chuyển làm một vô đẳngVô đẳng lần vô đẳng làm một vô đẳng chuyển.

Vô đẳng chuyển lần vô đẳng chuyển làm một bất khả sổ. Bất khả sổ lần bất khả sổ làm một bất khả sổ chuyển.

Bất khả sổ chuyển lần bất khả sổ chuyển làm một bất khả xưng

Bất khả xưng lần bất khả xưng làm một bất khả xưng chuyển. 

Bất khả xưng chuyển lần bất khả xưng chuyển làm một bất khả tư.

Bất khả tư lần bất khả tư làm một bất khả tư chuyển.

Bất khả tư chuyển lần bất khả tư chuyển làm một bất khả lượng.

Bất khả lượng lần bất khả lượng làm một bất khả lượng chuyển.

Bất khả lượng chuyển lần bất khả lượng chuyển làm một bất khả thuyết

Bất khả thuyết lần bất khả thuyết làm một bất khả thuyếtchuyển. 

Bất khả thuyết chuyển lần bất khả thuyết chuyển làm một bất khả thuyết bất khả thuyết.

Và bất khả thuyết bất khả thuyết lần bất khả thuyết bất khả thuyết làm một bất khả thuyết bất khả thuyết chuyển". 
 Đức Thế Tôn vì Tâm Vương Bồ Tát mà nói kệ rằng: 
 Bất khả ngôn thuyết bất khả thuyết 
 Sung mãn tất cả bất khả thuyết 
 Trong những kiếp bất khả ngôn thuyết 
 Nói bất khả thuyết chẳng hết được.
 Bất khả ngôn thuyết các cõi Phật 
 Thảy đều nghiền nát làm vi trần 
 Trong một trần, bất khả thuyết cõi 
 Như một, tất cả đều như vậy. 
 Bất khả thuyết cõi Phật trên đây 
 Một niệm nghiền trần bất khả thuyết 
 Mỗi niệm nghiền nát cũng như vậy 
 Suốt bất khả thuyết kiếp luôn nghiền 
 Mỗi trần có bất khả thuyết cõi 
 Cõi này làm trần nói khó hơn 
 Dùng pháp toán số bất khả thuyết 
 Bất khả thuyết kiếp đếm như vậy. 
 Dùng những trần này đếm các kiếp 
 Một trần mười vạn bất khả thuyết 
 Kiếp ấy xưng tán một Phổ Hiền 
 Không hết được lượng công đức đó. 
 Nơi trên một đầu lông rất nhỏ 
 Có bất khả thuyết những Phổ Hiền 
 Tất cả đầu lông đều cũng vậy 
 Lần lượt nhẫn đến khắp pháp giới
 Nơi đầu một lông có những cõi 
 Số đó vô lượng bất khả thuyết 
 Khắp lượng hư không những đầu lông 
 Nơi mỗi lông số cõi cũng vậy. 
 Những cõi nước nơi đầu lông kia 
 Vô lượng chủng loại trụ sai khác 
 Có bất khả thuyết cõi khác loại 
 Có bất khả thuyết cõi đồng loại
 Ở trên bất khả thuyết đầu lông 
 Đều có cõi tịnh bất khả thuyết 
 Nhiều thứ trang nghiêm bất khả thuyết 
 Nhiều thứ kỳ diệu bất khả thuyết
 Ở trên mỗi mỗi đầu lông kia 
 Diễn bất khả thuyết danh hiệu Phật 
 Mỗi mỗi danh hiệu có Như Lai 
 Đều bất khả thuyết bất khả thuyết
 Ở trên thân mỗi đức Như Lai 
 Hiện bất khả thuyết lỗ chân lông 
 Trong mỗi mỗi lỗ chân lông kia 
 Hiện những sắc tướng bất khả thuyết
 Bất khả ngôn thuyết lỗ chân lông 
 Đều phóng quang minh bất khả thuyết 
 Ở trong mỗi mỗi quang minh kia 
 Đều hiện liên hoa bất khả thuyết
 Ở trong mỗi mỗi liên hoa kia 
 Đều có những cánh bất khả thuyết 
 Trong cánh của bất khả thuyết hoa 
 Đều hiện sắc tướng bất khả thuyết
 Trong những sắc bất khả thuyết kia 
 Lại hiện cánh hoa bất khả thuyết 
 Trong hoa quang minh bất khả thuyết 
 Trong hoa sắc tướng bất khả thuyết
 Trong sắc tướng bất khả thuyết này 
 Mỗi mỗi hiện quang bất khả thuyết 
 Trong quang hiện nguyệt bất khả thuyết 
 Nguyệt lại hiện nguyệt bất khả thuyết
 Trong bất khả thuyết những mặt nguyệt 
 Mỗi nguyệt hiện quang bất khả thuyết 
 Nơi trong mỗi mỗi quang minh kia 
 Lại hiện mặt nhựt bất khả thuyết
 Ở trong bất khả thuyết mặt nhựt. 
 Mỗi mỗi hiện sắc bất khả thuyết 
 Ở trong mỗi mỗi những sắc kia 
 Lại hiện quang minh bất khả thuyết
 Ở trong mỗi mỗi quang minh kia 
 Hiện bất khả thuyết tòa sư tử 
 Mỗi tòa trang nghiêm bất khả thuyết
 Mỗi nghiêm quang minh bất khả thuyết
 Trong quang diệu sắc bất khả thuyết 
 Trong sắc tịnh quang bất khả thuyết 
 Ở trong mỗi mỗi tịnh quang kia 
 Lại hiện các thứ diệu quang minh. 
 Quang này lại hiện các thứ quang 
 Bất khả ngôn thuyết bất khả thuyết 
 Trong các thứ quang minh như vậy 
 Đều hiện diệu bửu như Tu Di
 Trong mỗi quang minh hiện diệu bửu 
 Bất khả ngôn thuyết bất khả thuyết 
 Một diệu bửu như Tu Di kia 
 Hiện những cõi nước bất khả thuyết
 Hết bửu Tu Di không còn thừa 
 Thị hiện cõi nước đều như vậy 
 Đem mỗi cõi nước nghiền làm trần 
 Mỗi trần sắc tướng bất khả thuyết
 Những cõi làm trần, trần có tướng 
 Bất khả ngôn thuyết bất khả thuyết 
 Các loại trần tướng như thế kia 
 Đều phát quang minh bất khả thuyết
 Trong quang hiện Phật bất khả thuyết 
 Pháp của Phật nói bất khả thuyết 
 Trong pháp diệu kệ bất khả thuyết 
 Nghe kệ được hiểu bất khả thuyết
 Hiểu bất khả thuyết trong mỗi niệm 
 Hiểu rõ chơn đế bất khả thuyết 
 Thị hiện vi lai tất cả Phật 
 Thường diễn thuyết pháp không cùng tận
 Mỗi mỗi Phật pháp bất khả thuyết 
 Các thứ thanh tịnh bất khả thuyết 
 Xuất diệu âm thanh bất khả thuyết 
 Chuyển chánh pháp luân bất khả thuyết 
 Ở trong mỗi mỗi pháp luân kia 
 Diễn nói khế kinh bất khả thuyết 
 Ở trong mỗi mỗi khế kinh kia 
 Phân biệt pháp môn bất khả thuyết
 Ở trong mỗi mỗi pháp môn kia 
 Lại nói những pháp bất khả thuyết 
 Ở trong mỗi mỗi những pháp kia 
 Điều phục chúng sanh bất khả thuyết
 Hoặc lại ở trong một đầu lông 
 Bất khả thuyết kiếp thường an trụ 
 Như một đầu lông khác cũng vậy 
 Số kiếp an trụ đều thế cả. 
 Tâm đó vô ngại bất khả thuyết 
 Biến hóa chư Phật bất khả thuyết 
 Mỗi mỗi biến hóa các Như Lai 
 Lại hiện biến hóa bất khả thuyết
 Phật kia pháp thân bất khả thuyết 
 Phật kia phân thân bất khả thuyết 
 Trang nghiêm vô lượng bất khả thuyết 
 Qua đến mười phương bất khả thuyết
 Đi đến quốc độ bất khả thuyết
 Quán sát chúng sanh bất khả thuyết 
 Thanh tịnh chúng sanh bất khả thuyết 
 Điều phục chúng sanh bất khả thuyết
 Những trang nghiêm kia bất khả thuyết 
 Những thần lực kia bất khả thuyết 
 Những tự tại kia bất khả thuyết 
 Những thần biến kia bất khả thuyết
 Sở hữu thần thông bất khả thuyết 
 Sở hữu cảnh giới bất khả thuyết 
 Sở hữu đa trì bất khả thuyết 
 Sở trụ thế gian bất khả thuyết
 Thanh tịnh thiệt tướng bất khả thuyết 
 Nói tu đa la bất khả thuyết 
 Nơi mỗi mỗi tu đa la kia 
 Diễn nói pháp môn bất khả thuyết
 Ở trong mỗi mỗi pháp môn kia 
 Lại nói các pháp bất khả thuyết
 Ở trong mỗi mỗi chánh pháp kia. 
 Sở hữu quyết định bất khả thuyết.
 Ở trong mỗi mỗi quyết định kia 
 Điều phục chúng sanh bất khả thuyết 
 Bất khả ngôn thuyết pháp đồng loại 
 Bất khả ngôn thuyết tâm đồng loại
 Bất khả ngôn thuyết pháp dị loại 
 Bất khả ngôn thuyết tâm dị loại 
 Bất khả ngôn thuyết căn dị loại 
 Bất khả ngôn thuyết ngữ dị loại. 
 Niệm niệm những chỗ du hành 
 Điều phục chúng sanh bất khả thuyết 
 Sở hữu thần biến bất khả thuyết 
 Sở hữu thị hiện bất khả thuyết
 Trong đó thời kiếp bất khả thuyết 
 Trong đó sai biệt bất khả thuyết 
 Bồ Tát đều hay phân biệt nói 
 Người giỏi tính đếm không biện được. 
 Chỗ một đầu lông cõi lớn nhỏ 
 Tạp nhiễm thanh tịnh cõi thô tế 
 Tất cả như vậy bất khả thuyết 
 Mỗi mỗi rõ ràng phân biệt được. 
 Đem một cõi nước nghiền làm bụi 
 Bụi đó vô lượng bất khả thuyết 
 Trần số vô biên cõi như vậy 
 Đều đến đồng nhóm đầu một lông. 
 Những cõi nước này bất khả thuyết 
 Đồng nhóm đầu lông không chật hẹp 
 Chẳng khiến đầu lông có thêm lớn 


 Mà những cõi kia chung đến nhóm. 
 Trên lông tất cả những cõi nước. 
 Hình tướng như cũ không tạp loạn 
 Như một cõi chẳng loạn các cõi 
 Tất cả cõi nước đều như vậy. 
 Hư không cảnh giới không biên tế 
 Đều để trên lông khiến đầy đủ 
 Đầu lông cõi nước như vậy thảy 
 Bồ Tát một niệm đều hay nói
 Trong một lỗ lông rất nhỏ bé 
 Bất khả thuyết cõi tuần tự vào 
 Lỗ lông hay chứa những cõi kia 
 Các cõi chẳng khắp lỗ lông được. 
 Lúc nhập kiếp số bất khả thuyết 
 Lúc thọ kiếp số bất khả thuyết 
 Ở lúc hàng liệt an trụ này
 Tất cả những kiếp không nói được. 
 Nhiếp thọ an trụ như vậy rồi 
 Sở hữu cảnh giới bất khả thuyết 
 Lúc nhập phương tiện bất khả thuyết 
 Nhập rồi chỗ làm bất khả thuyết
 Ý căn sáng tỏ bất khả thuyết 
 Du lịch các phương bất khả thuyết 
 Dũng mãnh tinh tấn bất khả thuyết 
 Tự tại thần biến bất khả thuyết 
 Sở hữu tư duy bất khả thuyết 
 Sở hữu đại nguyện bất khả thuyết 
 Sở hữu cảnh giới bất khả thuyết 
 Tất cả thông đạt bất khả thuyết
 Thân nghiệp thanh tịnh bất khả thuyết 
 Ngữ nghiệp thanh tịnh bất khả thuyết 
 Ý nghiệp thanh tịnh bất khả thuyết 
 Tín giải thanh tịnh bất khả thuyết 
 Diệu trí thanh tịnh bất khả thuyết 
 Diệu huệ thanh tịnh bất khả thuyết 
 Rõ các thiệt tướng bất khả thuyết 
 Dứt các nghi lầm bất khả thuyết
 Xuất ly sanh tử bất khả thuyết 
 Siêu thăng chánh vị bất khả thuyết 
 Tam muội thậm thâm bất khả thuyết 
 Tỏ thấu tất cả bất khả thuyết
 Tất cả chúng sanh bất khả thuyết
 Tất cả cõi Phật bất khả thuyết 
 Biết thân chúng sanh bất khả thuyết 
 Biết tâm họ muốn bất khả thuyết
 Biết nghiệp quả họ bất khả thuyết 
 Biết ý giải họ bất khả thuyết 
 Biết phẩm loại họ bất khả thuyết 
 Biết chủng tánh họ bất khả thuyết
 Biết họ thọ thân bất khả thuyết 
 Biết chỗ họ sanh bất khả thuyết 
 Biết họ đương sanh bất khả thuyết 
 Biết họ sanh rồi bất khả thuyết
 Biết họ hiểu rõ bất khả thuyết 
 Biết họ xu hướng bất khả thuyết 
 Biết họ ngôn ngữ bất khả thuyết 
 Biết họ tác nghiệp bất khả thuyết
 Bồ Tát đại từ bi như vậy 
 Lợi ích tất cả các thế gian 
 Hiện khắp thân mình bất khả thuyết 
 Vào các cõi Phật bất khả thuyết 
 Thấy các Bồ Tát bất khả thuyết 
 Pháp sanh trí huệ bất khả thuyết 
 Thỉnh nói chánh pháp bất khả thuyết 
 Hiển bày Phật giáo bất khả thuyết 
 Hiện các thứ thân bất khả thuyết 
 Đến các cõi nước bất khả thuyết 
 Thị hiện thần thông bất khả thuyết 
 Khắp cùng mười phương bất khả thuyết 
 Xứ xứ phân thân bất khả thuyết 
 Gần gũi chư Phật bất khả thuyết 
 Sắm đồ cúng dường bất khả thuyết 
 Nhiều thứ vô lượng bất khả thuyết
 Bửu vật thanh tịnh bất khả thuyết 
 Liên hoa thượng diệu bất khả thuyết 
 Tràng thơm tối thắng bất khả thuyết 
 Cúng dường Như Lai bất khả thuyết
 Tín tâm thanh tịnh bất khả thuyết 
 Ngộ giải tối thắng bất khả thuyết 
 Chí nguyện tăng thượng bất khả thuyết 
 Cung kính chư Phật bất khả thuyết
 Tu hành bố thí bất khả thuyết 
 Tâm đó quá khứ bất khả thuyết 
 Có cầu đều thí bất khả thuyết 
 Tất cả đều thí bất khả thuyết 
 Trì giới thanh tịnh bất khả thuyết 
 Tâm ý thanh tịnh bất khả thuyết 
 Tán thán chư Phật bất khả thuyết 
 Mến thích chánh pháp bất khả thuyết
 Thành tựu các nhẫn bất khả thuyết 
 Vô sanh pháp nhẫn bất khả thuyết 
 Đầy đủ tịch tịnh bất khả thuyết 
 Trụ tịch tịnh địa bất khả thuyết
 Khởi đại tinh tấn bất khả thuyết 
 Tâm đó quá khứ bất khả thuyết 
 Tâm chẳng thối chuyển bất khả thuyết 
 Tâm chẳng khuynh động bất khả thuyết 
 Tất cả định tạng bất khả thuyết 
 Quan sát các pháp bất khả thuyết 
 Tịch nhiên tại định bất khả thuyết
 Tỏ thấu các thiền bất khả thuyết 
 Trí huệ thông đạt bất khả thuyết 
 Tam muội tự tại bất khả thuyết 
 Tỏ thấu các pháp bất khả thuyết 
 Thấy rõ chư Phật bất khả thuyết
 Tu vô lượng hạnh bất khả thuyết 
 Phát quảng đại nguyện bất khả thuyết 
 Cảnh giới thậm thâm bất khả thuyết 
 Pháp môn thanh tịnh bất khả thuyết
 Bồ Tát pháp lực bất khả thuyết 
 Bồ Tát pháp trụ bất khả thuyết 
 Những chánh niệm kia bất khả thuyết 
 Những pháp giới kia bất khả thuyết
 Tu trí phương tiện bất khả thuyết 
 Học trí thậm thâm bất khả thuyết 
 Vô lượng trí huệ bất khả thuyết 
 Trí huệ rốt ráo bất khả thuyết 
 Những pháp trí kia bất khả thuyết 
 Tịnh pháp luân kia bất khả thuyết 
 Đại pháp vân kia bất khả thuyết 
 Đại pháp vũ kia bất khả thuyết 
 Những thần lực kia bất khả thuyết 
 Những phương tiện kia bất khả thuyết 
 Nhập trí không tịch bất khả thuyết 
 Niệm niệm tiếp nối bất khả thuyết
 Vô lượng hạnh môn bất khả thuyết 
 Niệm niệm hằng trụ bất khả thuyết 
 Chư Phật sát hải bất khả thuyết 
 Đều hay qua đến bất khả thuyết
 Các cõi sai biệt bất khả thuyết 
 Các thứ thanh tịnh bất khả thuyết 
 Sai biệt trang nghiêm bất khả thuyết 
 Vô biên sắc tướng bất khả thuyết 
 Các thứ xen lẫn bất khả thuyết 
 Các thứ xinh đẹp bất khả thuyết 
 Cõi Phật thanh tịnh bất khả thuyết 
 Thế giới tạp nhiễm bất khả thuyết.
 Biết rõ chúng sanh bất khả thuyết 
 Biết chủng tánh họ bất khả thuyết 
 Biết nghiệp báo họ bất khả thuyết 
 Biết tâm hành họ bất khả thuyết
 Biết căn tánh họ bất khả thuyết 
 Biết giải dục họ bất khả thuyết 
 Tạp nhiễm thanh tịnh bất khả thuyết 
 Quán sát điều phục bất khả thuyết
 Biến hoá tự tại bất khả thuyết 
 Hiện nhiều loại thân bất khả thuyết 
 Tu hành tinh tấn bất khả thuyết 
 Độ thoát chúng sanh bất khả thuyết
 Thị hiện thần biến bất khả thuyết 
 Phóng đại quang minh bất khả thuyết 
 Các thứ sắc tướng bất khả thuyết 
 Khiến chúng sanh tịnh bất khả thuyết
 Mỗi mỗi lỗ lông bất khả thuyết 
 Phóng lưới quang minh bất khả thuyết 
 Lưới quang hiện sắc bất khả thuyết 
 Chiếu khắp cõi Phật bất khả thuyết
 Dũng mãnh vô úy bất khả thuyết 
 Phương tiện thiện xảo bất khả thuyết 
 Điều phục chúng sanh bất khả thuyết 
 Khiến thoát sanh tử bất khả thuyết
 Thân nghiệp thanh tịnh bất khả thuyết 
 Ngữ nghiệp thanh tịnh bất khả thuyết 
 Ý nghiệp thanh tịnh bất khả thuyết 
 Diệu hạnh thù thắng bất khả thuyết
 Thành tựu trí bửu bất khả thuyết 
 Thâm nhập pháp giới bất khả thuyết 
 Bồ Tát tổng trí bất khả thuyết 
 Khéo hay tu học bất khả thuyết
 Âm thanh bực trí bất khả thuyết 
 Âm thanh thanh tịnh bất khả thuyết 
 Chánh niệm chơn thiệt bất khả thuyết 
 Khai ngộ chúng sanh bất khả thuyết
 Đầy đủ oai nghi bất khả thuyết
 Thanh tịnh tu hành bất khả thuyết 
 Thành tựu vô úy bất khả thuyết 
 Điều phục thế gian bất khả thuyết
 Những chúng Phật tử bất khả thuyết 
 Thắng hạnh thanh tịnh bất khả thuyết 
 Ngợi khen chư Phật bất khả thuyết 
 Ngợi khen vô tận bất khả thuyết
 Thế gian Đạo Sư bất khả thuyết 
 Diễn thuyết khen ngợi bất khả thuyết 
 Chư Bồ Tát kia bất khả thuyết 
 Công đức thanh tịnh bất khả thuyết
 Các biên tế kia bất khả thuyết 
 Hay trụ trong đó bất khả thuyết 
 Trí huệ trong trụ bất khả thuyết 
 Hết những kiếp trụ không nói được. 
 Mến thích chư Phật bất khả thuyết 
 Trí huệ bình đẳng bất khả thuyết 
 Khéo vào các pháp bất khả thuyết 
 Nơi pháp vô ngại bất khả thuyết
 Tam thế như không bất khả thuyết 
 Tam thế trí huệ bất khả thuyết 
 Thấu rõ tam thế bất khả thuyết 
 Trụ nơi trí huệ bất khả thuyết
 Diệu hạnh thù thắng bất khả thuyết 
 Vô lượng đại nguyện bất khả thuyết 
 Đại nguyện thanh tịnh bất khả thuyết 
 Thành tựu Bồ đề bất khả thuyết 
 Chư Phật Bồ đề bất khả thuyết 
 Phát sanh trí huệ bất khả thuyết 
 Phân biệt nghĩa lý bất khả thuyết 
 Biết tất cả pháp bất khả thuyết
 Nghiêm tịnh cõi Phật bất khả thuyết 
 Tu hành các lực bất khả thuyết 
 Tu tập lâu dài bất khả thuyết 
 Một niệm ngộ giải bất khả thuyết 
 Chư Phật tự tại bất khả thuyết 
 Diễn rộng chánh pháp bất khả thuyết 
 Các thứ thần lực bất khả thuyết 
 Thị hiện thế gian bất khả thuyết 
 Thanh tịnh pháp luân bất khả thuyết 
 Dũng mãnh hay chuyển bất khả thuyết 
 Các thứ khai diễn bất khả thuyết 
 Thương xót thế gian bất khả thuyết
 Bất khả ngôn thuyết tất cả kiếp 
 Khen những công đức bất khả thuyết 
 Bất khả thuyết kiếp còn hết được 
 Bất khả thuyết đức chẳng thể hết. 
 Bất khả ngôn thuyết chư Như Lai 
 Bất khả ngôn thuyết những thiệt căn 
 Khen bất khả thuyết đức của Phật 
 Bất khả thuyết kiếp không hết được. 
 Mười phương tất cả các chúng sanh 
 Tất cả đồng thời thành Chánh giác 
 Ở trong một Phật hay hiện khắp 
 Bất khả ngôn thuyết tất cả thân. 
 Một thân trong số bất khả thuyết 
 Thị hiện ra đầu bất khả thuyết 
 Một đầu trong số bất khả thuyết 
 Thị hiện ra lưỡi bất khả thuyết 
 Một lưỡi trong số bất khả thuyết 
 Thị hiện âm thanh bất khả thuyết
 Một thanh trong số bất khả thuyết 
 Trải qua kiếp trụ bất khả thuyết
 Như một, tất cả Phật đều vậy, 
 Như một, tất cả thân đều vậy, 
 Như một, tất cả đầu đều vậy, 
 Như một, tất cả lưỡi đều vậy, 
 Như một, tất cả tiếng đều vậy, 
 Bất khả thuyết kiếp thường khen Phật, 
 Bất khả thuyết kiếp còn hết được 
 Công đức khen Phật không hết được. 
 Trong một vi trần hay có được 
 Bất khả ngôn thuyết cõi liên hoa 
 Trong mỗi mỗi cõi liên hoa kia 
 Hiền Thủ Như Lai bất khả thuyết
 Nhẫn đến pháp giới đều cùng khắp 
 Trong đó tất cả những vi trần 
 Thế gian hoặc thành hoặc trụ, hoại 
 Số đó vô lượng bất khả thuyết
 Chỗ một vi trần không biên tế 
 Vô lượng cõi nước khắp vào đến 
 Mười phương sai biệt bất khả thuyết 
 Sát hải an bày bất khả thuyết
 Trong mỗi mỗi cõi Như Lai 
 Thọ mạng kiếp số bất khả thuyết 
 Chư Phật sở hành bất khả thuyết 
 Diệu pháp thậm thâm bất khả thuyết
 Thần thông đại lực bất khả thuyết 
 Trí không chướng ngại bất khả thuyết 
 Vào nơi lỗ lông bất khả thuyết 
 Lỗ lông nhơn duyên bất khả thuyết 
 Thành tựu Thập lực bất khả thuyết 
 Giác ngộ Bồ đề bất khả thuyết 
 Nhập tịnh pháp giới bất khả thuyết 
 Được trí tạng sâu bất khả thuyết
 Các thứ số lượng bất khả thuyết 
 Như kia tất cả đều biết rõ 
 Những thứ hình lượng bất khả thuyết 
 Nơi đây tất cả đều thông đạt
 Các thứ tam muội bất khả thuyết 
 Đều hay nhiều kiếp trụ ở trong 
 Ở chỗ bất khả thuyết chư Phật 
 Tu hành thanh tịnh bất khả thuyết 
 Được bất khả thuyết tâm vô ngại 
 Qua đến mười phương bất khả thuyết 
 Thần lực thị hiện bất khả thuyết 
 Chỗ làm vô tế bất khả thuyết
 Qua đến các cõi bất khả thuyết 
 Rõ thấu chư Phật bất khả thuyết 
 Tinh tấn dũng mãnh bất khả thuyết 
 Trí huệ thông đạt bất khả thuyết
 Nơi pháp chẳng làm chẳng không làm 
 Vào các cảnh giới bất khả thuyết 
 Bất khả xưng thuyết những đại kiếp 
 Hằng đi mười phương bất khả thuyết
 Phương tiện trí huệ bất khả thuyết 
 Chơn thiệt trí huệ bất khả thuyết 
 Thần thông trí huệ bất khả thuyết 
 Niệm niệm thị hiện bất khả thuyết
 Nơi bất khả thuyết các Phật pháp 
 Mỗi mỗi biết rõ bất khả thuyết 
 Hay trong nhứt thời chứng Bồ đề 
 Hoặc nhiều thời gian mà chứng nhập
 Đầu lông cõi Phật bất khả thuyết 
 Trong trần cõi Phật bất khả thuyết 
 Cõi Phật như vậy đều qua đến 
 Thấy chư Như Lai bất khả thuyết
 Thông đạt nhứt thật bất khả thuyết 
 Khéo vào Phật chủng bất khả thuyết 
 Chư Phật quốc độ bất khả thuyết 
 Đều hay qua đến thành Bồ đề
 Cõi nước chúng sanh và chư Phật 
 Thể tánh sai biệt bất khả thuyết 
 Tam thế như vậy không biên tế 
 Bồ Tát tất cả đều thấy rõ.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)