05. Phẩm Hoa-tạng Thế-giới

10/05/201012:00 SA(Xem: 30481)
05. Phẩm Hoa-tạng Thế-giới

KINH HOA NGHIÊM
Hán Dịch: Đại-Sư Thật-Xoa-Nan-Đà
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh
Phật Học Viện quốc Tế Xuất Bản PL 2527 – 1983

PHẨM HOA TẠNG THẾ GIỚI
THỨ NĂM

Lúc đó Phổ-Hiền Bồ-Tát lại bảo đại-chúng rằng: 'Chư Phật-tử! Hoa-tạng thế-giới-hải này, được trang-nghiêm tịnh là do đức Tỳ-Lô-Giá-Na Như-Lai, thuở xưa lúc tu hạnh Bồ-Tát trải qua thế-giới-hải vi-trần số kiếp, trong mỗi kiếp gần gũi vi-trần số Phật, nơi mỗi Phật tu-tập vi-trần số đại nguyện thanh-tịnh.
 Chư Phật-tử! Hoa-tạng thế-giới trang-nghiêm này, có tu-di-sơn vi-trần số phong-luân nhiếp-trì.

Phong-luân dưới chót tên bình-đẳng-trụ có thể nhiếp-trì phong-luân trên, trang-nghiêm với vô-số ngọn lửa báu sáng rực rỡ. Phong-luân kế trên tên Xuất-sanh-chủng-chủng bửu-trang-nghiêm có thể nhiếp-trì từng trên tràng ma-ni-vương sáng rỡ.
Phong-luân kế trên, tên bửu-oai-đức có thể nhiếp-trì từng trên vô-số bửu-linh.

Phong-luân kế trên tên Bình-đẳng-diêm có thể nhiếp-trì từng trên ma-ni-vương sáng như mặt trời.

Phong-luân kế trên tên Chủng-chủng Phổ-trang-nghiêm có thể nhiếp-trì từng vòng hoa sáng chói.

Phong-luân kế trên tên Phổ-thanh-tịnh có thể nhiếp-trì từng trên tòa sư-tử hoa báu chiếu sáng.

Phong-luân kế trên tên Thinh-biến-thập phương có thể nhiếp-trì từng trên tràng vô-số châu-vương.

Phong-luân kế trên tên Nhứt-thiết-bửu-quang-minh có thể nhiếp-trì từng trên cây báu vô-số ma-ni-vương.

Phong-luân kế trên tên Tốc-tật-phổ-trì có thể nhiếp-trì từng trên mây tu-di tất cả hương ma-ni.

Phong-luân kế trên tên Chủng-chủng-cung-điện-du-hành có thể nhiếp-trì từng trên mây hương-đài tất cả bửu-sắc. Chư Phật-tử! Lần lượt đến tu-di-sơn vi-trần số phong-luân, trên hết tên Thù-thắng-oai-quang-tạng có thể nhiếp-trì biển hương-thủy phổ-quang ma-ni trang-nghiêm. Biển hương-thủy này có liên-hoa lớn tên Chủng-chủng-quang-minh-nhụy-hương-tràng. Hoa-tạng thế-giới-hải trụ trong tràng đó, bốn phương bằng thẳng thanh-tịnh kiên cố, Kim-cang-luân-sơn bao giáp vòng, những cây nơi đất biển đều có khu vực sai khác.
 Lúc đó Phổ-Hiền Bồ-Tát muốn tuyên lại nghĩa này thừa oai-thần của Phật quan-sát mười-phương rồi nói kệ rằng:
 Thế-Tôn thuở xưa nơi các cõi
 Chỗ chư Phật ngự tu tịnh nghiệp
 Nên được các thứ bửu quang-minh
 Hoa-tạng trang-nghiêm thế-giới-hải.
 Từ-bi rộng lớn khắp tất cả
 Xả thân vô-lượng số vi-trần
 Do xưa nhiều kiếp sức tu hành
 Nay thế-giới này không cấu nhiễm.
 Phóng đại quang-minh trụ không-gian
 Phong-luân nhiếp-trì không dao động
 Phật-tạng ma-ni khắp nghiêm sức
 Nguyện lực Như-Lai khiến thanh-tịnh.
 Khắp rải hoa ma-ni diệu tạng
 Do đại nguyện-lực trụ không gian
 Các thứ biển kiên cố trang-nghiêm
 Mây sáng bủa giăng khắp mười phương.
 Trong hoa ma-ni chúng Bồ-Tát
 Khắp đến mười phương sáng rực rỡ
 Lửa sáng thành vòng hoa đẹp tốt
 Pháp-giới châu-lưu khắp tất cả.
 Trong tất cả báu phóng quang-minh
 Quang-minh đó chiếu khắp chúng-sanh
 Cõi nước mười phương đều chiếu đến
 Khiến chúng khỏi khổ đến bồ-đề.
 Trong báu, Phật số đồng chúng-sanh
 Từ chân lông Phật hiện hóa-thân
 Phạm-Vương Đế-Thích, Chuyển-luân-vương
 Tất cả chúng-sanh và chư Phật.
 Hóa hiện quang-minh khắp pháp-giới
 Quang-minh diễn nói tên chư Phật
 Các thứ phương-tiện hiện điều-phục
 Ứng khắp lòng chúng không bỏ sót.
 Những vi-trần trong hoa-tạng-giới
 Trong mỗi mỗi trần thấy pháp-giới
 Bửu-quang hiện Phật như mây nhóm
 Chư Phật như vậy cõi tự-tại.
 Nguyện-lực quảng-đại khắp pháp-giới
 Trong tất cả kiếp-độ chúng-sanh
 Hạnh-nguyện Phổ-Hiền trí đều thành
 Tất cả trang-nghiêm do đây có.
  Lúc đó Phổ-Hiền Bồ-Tát lại bảo đại-chúng rằng: ''Chư Phật-tử! Hoa-Tạng trang-nghiêm thế-giới-hải này, đại luân-vi-sơn ở trên liên-hoa-nhựt-châu-vương, chiên-đàn ma-ni làm thân, oai-đức bửu-vương làm chót, diệu hương ma-ni làm luân, diệm tạng Kim cang hiệp thành, tất cả hương thủy chảy trong đó, rừng bằng châu báu, hoa tốt đua nở, cỏ thơm trải đất, minh-châu xen trang-nghiêm, khắp nơi đầy những hoa thơm, châu ma-ni làm lưới giăng trùm, có thế-giới-hải vi-trần số sự trang-nghiêm tốt-đẹp như vậy
 Lúc đó Phổ-Hiền Bồ-Tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa thần-lực của Phật, quan-sát mười-phương rồi nói kệ rằng:
 Thế-giới đại-hải vô-lượng biên
 Bửu-luân thanh-tịnh nhiều màu sắc
 Những sự trang-nghiêm đều đẹp lạ
 Đây do thần-lực của Như-Lai.
 Ma-ni bửu-luân diệu-hương-luân
 Nhẫn đến chơn-châu như đèn sáng
 Các thứ diệu-bửu dùng trang-nghiêm
 Thanh-tịnh bửu-luân chỗ an-trụ.
 Ma-ni kiên-cố dùng làm tạng
 Diêm-phù-đàn-kim dùng trang-sức
 Phóng quang phát sáng khắp mười phương
 Trong ngoài chói suốt đều thanh-tịnh.
 Kim-cang ma-ni họp lại thành
 Lại rưới ma-ni các diệu-bửu
 Bửu đó đẹp lạ đều khác nhau
 Phóng quang thanh-tịnh khắp tráng lệ.
 Hương thủy chảy xen vô-lượng sắc
 Rưới những bửu-hoa và chiên-đàn
 Hoa-sen đua nở khắp mọi nơi
 Cỏ thơm trải đất hương ngào ngạt.
 Vô-lượng cây báu khắp trang-nghiêm
 Hoa-nở nhị đơm mầu sáng rỡ
 Y-phục xinh đẹp ở trong đó
 Mây sáng bốn phương thường viên mãn.
 Vô-lượng vô-biên đại Bồ-Tát
 Cầm lọng thắp hương đầy pháp-giới
 Đều phát tất cả diệu thinh-âm
 Chuyển chánh pháp-luân của chư Phật.
 Những cây ma-ni bằng chất báu
 Mỗi chất báu đều phóng quang-minh
 Tỳ-Lô-Gía-Na thanh-tịnh thân
 Hiện vào trong đó đều khiến thấy.
 Trong những trang-nghiêm hiện thân Phật
 Sắc tướng vô-biên vô-lượng số
 Qua đến mười phương khắp mọi nơi
 Hóa độ chúng-sanh cũng vô-lượng.
 Tất cả trang-nghiêm vang tiếng diệu
 Diễn nói bổn nguyện của Như-Lai
 Sát-hải thanh-tịnh khắp mười phương
 Thần-lực của Phật khiến đầy khắp.
 Lúc đó Phổ-Hiền Bồ-Tát lại bảo đại-chúng rằng: 'Chư Phật-tử! Trong đại-luân-vi-sơn nơi thế-giới-hải này, tất cả đại-địa đều do Kim-cang hiệp thành, kiên cố trang-nghiêm chẳng thể hư hoại, bằng phẳng thanh-tịnh, ma-ni làm luân, các thứ báu làm tạng, những ma-ni bửu xen lẫn trong đó, rải những mạt châu báuhoa sen trải đất, hương tạng ma-ni xen trong hoa. Những đồ trang-nghiêm đầy khắp như mây, tất cả sự trang-nghiêm trong tất cả quốc-độ của tam-thế chư Phật đều họp lại để nghiêm-sức, ma-ni diệu-bửu làm lưới hiện tất cả cảnh-giới của Như-Lai như lưới Thiên-đế giăng hàng trong đó.
 Chư Phật-tử! Đại-địa của thế-giới-hải này có thế-giới-hải vi-trần-số sự trang-nghiêm như vậy.
 Lúc đó Phổ-Hiền Bồ-Tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa thần-lực của Phật, quan-sát mười-phương mà nói kệ rằng:
 Đại-địa bằng phẳng rất thanh-tịnh
 An-trụ kiên cố không hư hoại
 Khắp chốn, ma-ni dùng trang-nghiêm
 Trong đó các báu cùng xen lẫn.
 Kim-cang làm đất rất đáng thích
 Bửu-luân bửu-võng trang-nghiêm đủ
 Hoa sen trải trên đều viên mãn
 Diệu y giăng trùm đều cùng khắp.
 Thiên-quang anh-lạc chuỗi ngọc báu
 Trải giăng đầy đất trang-nghiêm đẹp
 Chiên-đàn ma-ni rải khắp nơi
 Đều phóng quang-minh đẹp thanh-tịnh.
 Bửu-hoa sáng chói phóng quang-minh
 Tia sáng như mây chiếu tất cả
 Rải hoa đẹp đầy và các báu
 Trùm khắp mặt đất để nghiêm sức.
 Mây dày giăng bủa khắp mười phương
 Quang-minh quảng đại vô cùng tận
 Khắp đến mười phương tất cả cõi
 Diễn pháp cam-lồ của Như-Lai.
 Trong châu ma-ni đều khắp hiện
 Đại nguyện của Phật vô-biên kiếp
 Công-hạnh thuở xưa của Như-Lai
 Trong châu báu này đều hiện đủ.
 Những báu ma-ni nơi đại-địa
 Tất cả quốc-độ đều đến nhập
 Những quốc-độ kia mỗi vi-trần
 Tất cả quốc-độ nhập trong đó.
 Diệu-bửu trang-nghiêm hoa tạng giới
 Bồ-Tát du hành khắp mười phương
 Diễn nói hoằng-thệ của đại-sĩ
 Đây là thần-lực của đạo-tràng.
 Ma-ni diệu-bửu khắp trang-nghiêm
 Phóng tịnh quang-minh đủ sự đẹp
 Đầy khắp pháp-giới khắp hư-không
 Phật-lực tự-nhiên hiện như vậy.
 Những ai tu tập nguyện Phổ-Hiền
 Vào cảnh-giới Phật bực đại-trí
 Biết được trong thế-giới-hải này
 Như vậy tất cả sự thần biến.
  Lúc đó Phổ-Hiền Bồ-Tát lại bảo đại-chúng rằng: 'Chư Phật-tử! Trong đại-địa của thế-giới-hải này có mười bất-khả-thuyết Phật-sát vi-trần-số hương-thủy-hải. Tất cả diệu-bửu-trang-nghiêm đáy biển. Diệu-hương ma-ni trang-nghiêm bờ biển. Tỳ-Lô-Giá-Na ma-ni bửu-vương dùng làm lưới.

Trong biển đầy những nước thơm đủ màu chói suốt. Nhiều thứ hoa báu xoay giăng trên mặt nước. Bột mịn chiên-đàn lóng đọng dưới nước. Diễn ngôn âm của Phật, phóng quang-minh báu. Vô-biên Bồ-Tát cầm các thứ lọng, hiện thần-thông. Bao nhiêu sự trang-nghiêm của tất cả thế-giới đều hiện trong đó. Thềm bực bằng mười chất báu liệt hàng khắp nơi. Bao quanh bằng lan-can mười báu. Tứ-thiên-hạ vi-trần-số châu báu trang-nghiêm. Bạch liên-hoa đua nở trong nước. Bất-khả-thuyết trăm ngàn ức na-do-tha-số tràng thi-la mười báu. Hằng-hà-sa-số tràng thi-la mười báu. Hằng-hà-sa số tràng y linh lưới báu. Hằng-hà-sa số lâu-các báu đẹp vô-biên sắc-tướng. Trăm ngàn ức na-do-tha thành liên-hoa mười báu. Tứ-thiên-hạ vi-trần rừng cây báu. Bửu-diệm ma-ni dùng làm lưới.

Có hằng-hà-sa-số hương chiên-đàn, ngọc ma-ni sáng chói vang ngôn âm chư Phật. Bất-khả-thuyết trăm ngàn ức na-do-tha rào tường bằng châu báu bao quanh khắp nơi để trang-nghiêm.
 Lúc đó Phổ-Hiền Bồ-Tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa thần-lực của Phật, quan-sát mười phương rồi nói kệ rằng:
 Đại-địa ở trong thế-giới này
 Có hương thủy-hải ma-ni đẹp
 Diệu-bửu thanh-tịnh trải đáy biển
 Ở trên kim-cang chẳng hư hoại.
 Hương-tạng ma-ni xây thành bờ
 Châu-luân nhựt-diệm như mây bủa
 Diệu-bửu liên-hoa làm anh-lạc
 Nơi nơi trang-nghiêm rất thanh-tịnh;
 Nước thơm đựng trong đủ các màu
 Hoa báu xoay giăng phóng ánh sáng
 Tiếng vang chấn động khắp gần xa
 Do Phật oai-thần nên diễn pháp.
 Thềm bực trang-nghiêm đủ chất báu
 Lại dùng ma-ni để trang-sức
 Lan-can bao quanh bằng châu báu
 Lưới báu liên-hoa như mây bủa.
 Cây báu ma-ni liệt thành hàng
 Hoa nhụy đua nở sáng rực rỡ
 Các thứ tiếng nhạc luôn hòa-tấu
 Thần-thông của Phật khiến như vậy.
 Hương-diệm chói ngời không tạm dừng
 Những bạch liên-hoa đơm báu đẹp
 Giăng bủa trang-nghiêm biển nước thơm
 Quảng-đại viên mãn đều đầy khắp.
 Tràng báu minh-châu thường sáng rực
 Y đẹp rủ thòng để nghiêm sức
 Lưới linh như-ý diễn pháp-âm
 Khiến người nghe tiếng hướng Phật-trí.
 Liên-hoa diệu-bửu làm thành quách
 Những ma-ni màu trang-nghiêm đẹp
 Chơn-châu như mây giăng bốn phương
 Như vậy trang-nghiêm biển hương-thủy.
 Rào tường bao quang đều khắp vòng
 Lâu-các vọng nhau giăng trên đó
 Vô-lượng tia sáng thường chói rực
 Nhiều thứ trang-nghiêm biển thanh-tịnh.
 Tỳ-Lô Như-Lai thuở xa xưa
 Tất cả sát-hải đều nghiêm-tịnh
 Như vậy rộng lớn vô-lượng-biên
 Đều là Như-Lai tự-tại-lực.
  Lúc đó Phổ-Hiền Bồ-Tát lại bảo đại-chúng rằng: 'Chư Phật-tử! Mỗi biển hương-thủy đều có tứ thiên hạ vi trần số sông Hương Thủy chảy vòng bên hữu.

Tất cả con sông này đều dùng kim-cang làm bờ, tịnh-quang ma-ni dùng để trang-nghiêm, thường hiện mây sáng màu báu đẹp của chư Phật và những ngôn-âm của các chúng-sanh.

Những chỗ nước xoáy trong các sông ấy, hiện ra hình tướng tất cả công-hạnh của chư Phật đã tu-tập.

Lưới giăng bằng ma-ni treo linh và lạc báu, những sự trang-nghiêm của các thế-giới-hải đều hiện trong lưới đó.

Mây báu ma-ni trùm trên đó. Mây này khắp hiện sự thần-thông của đức Tỳ-Lô-Giá-Na, thập phương Hóa-Phật và tất cả chư Phật. Lại vang ra tiếng vi-diệu xưng dương danh hiệu của tam-thế chư Phật và chư Bồ-Tát.
 Trong hương thủy đó thường xuất-sanh tất cả bửu-diệm, mây sáng nối luôn chẳng dứt. Nếu nói rộng ra, thời mỗi con sông đều có thế-giới-hải vi-trần-số sự trang-nghiêm.
 Lúc đó Phổ-Hiền Bồ-Tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa oai-lực của Phật quan-sát mười-phương rồi nói kệ rằng:
 Dòng nước thơm trong đầy cả sông
 Kim-cang diệu-bửu làm bờ bực
 Mạt báu làm luân trải đáy sông
 Những thứ nghiêm-sức đều báu đẹp.
 Thềm báu liệt hàng đẹp trang-nghiêm
 Lan-can bao vòng rất tráng lệ
 Chơn châu làm tạng những hoa đẹp
 Những tràng chuỗi ngọc đồng rũ xuống.
 Nước thơm sáng báu màu thanh-tịnh
 Thường tuôn ma-ni dòng chảy xiết
 Các hoa theo sóng đều động dao
 Đồng tấu nhạc-âm tuyên diệu-pháp.
 Bột mịn chiên-đàn làm bùn đọng
 Tất cả diệu-bửu đồng xoáy khoắn
 Hương-tạng ngào ngạt đầy mặt nước
 Phát sáng tuôn thơm khắp mọi nơi.
 Trong sông xuất-sanh những diệu-bửu
 Đều phóng quang-minh màu chói rực
 quang-minh ảnh-hiện thành đài tòa
 Lọng báu chuỗi ngọc đều đầy đủ.
 Trong ma-ni-vương hiện thân Phật
 Quang-minh chiếu khắp mười phương cõi
 Dùng đây làm luân đẹp mặt đất
 Nước thơm chói suốt thường đầy khắp.
 Ma-ni làm lưới, vàng làm lạc
 Trùm khắp hương-hà diễn tiếng Phật
 Tuyên đủ tất cả đạo bồ-đề
 Cùng với hạnh Phổ-Hiền vi-diệu.
 Bờ báu ma-ni rất thanh-tịnh
 Thường vang tiếng nói bổn-nguyện Phật
 Tất cả chư Phật xưa tu hành
 Tiếng vang diễn nói đều nghe được.
 Trong sông những chỗ nước xoáy khoắn
 Bồ-Tát như mây thường hiện ra
 Những quốc-độ lớn đều qua đến
 Nhẫn đến pháp-giới đều đầy khắp.
 Châu-vương thanh-tịnh bủa như mây
 Tất cả hương-hà đều che khắp
 Chân kia đồng Phật tướng bạch hào
 Sáng rỡ hiển hiện bóng chư Phật.
 Lúc đó Phổ-Hiền Bồ-Tát lại bảo đại-chúng rằng: 'Chư Phật-tử! Hai bên bờ đất của những sông hương-thủy này đều trang-nghiêm bằng những diệu-bảo. Mỗi mỗi đều có tứ thiên-hạ vi-trần-số những báu trang-nghiêm. Bạch liên-hoa khắp các nơi. Mỗi nơi đều có tứ thiên-hạ vi-trần-số rừng cây báu hàng lối thứ tự. Trong mỗi mỗi cây thường tuôn ra những mây đẹp, ma-ni bửu-vương chiếu sáng trong đó. Các thứ hoa thơm đầy trên cây. Những cây báu ấy lại vang ra tiếng vi-diệu diễn nói đại nguyện của chư Phật đã tu hành trong nhiều kiếp.

Lại rưới các thứ ma-ni bửu-vương đầy khắp mặt đất: những là liên-hoa-luân ma-ni bửu-vương, hương-diệm quang-vân ma-ni bửu-vương, chủng-chủng nghiêm-sức ma-ni bửu-vương, hiện bất-tư-nghì trang-nghiêm-sắc ma-ni bửu-vương, Nhựt-quang-minh y tạng ma-ni bửu-vương, Châu biến thập phương phổ thùy bố quang-võng-vân ma-ni bửu-vương, hiện Nhất thiết chư Phật thần-biến ma-ni bửu-vương, hiện chúng-sanh nghiệp-báo hải ma-ni bửu-vương. Có thế-giới-hải vi-trần-số ma-ni bửu-vương như vậy. Hai bên bờ đất của những sông hương-thủy đều có đủ những sự trang-nghiêm như vậy.
 Lúc đó Phổ-Hiền Bồ-Tát, muốn tuyên lại nghĩa này, thừa thần-lực của Phật quan-sát mười-phương rồi nói kệ rằng:
 Đất kia bằng phẳng, rất thanh-tịnh
 Chơn-kim ma-ni đồng nghiêm-sức
 Cây báu thẳng hàng che trong đó
 Cao vọi buông nhành rợp như mây.
 Nhánh lá toàn bằng báu trang-nghiêm
 Hoa nở phóng quang chiếu bốn phía
 Trái bằng ma-ni như mây giăng
 Khiến khắp mười phương thường hiện thấy.
 Ma-ni trải đất đều đầy khắp
 Bột báu màu đẹp đồng trang-nghiêm
 Lại dùng ma-ni làm cung điện
 Đều hiện tượng hình của chúng-sanh.
 Châu ma-ni vương hiện ảnh Phật
 Khắp trên mặt đất đều rải khắp
 Như vậy sáng chói khắp mười phương
 Trong mỗi vi-trần đều thấy Phật.
 Diệu-bửu trang-nghiêm khéo chia giăng
 Lưới đèn chơn-châu xen lẫn nhau
 Nơi nơi đều có ma-ni luân
 Mỗi châu hiện thần-thông của Phật.
 Châu báu trang-nghiêm phóng sáng lớn
 Trong tia sáng đó hiện Hóa-Phật
 Nơi nơi chốn chốn đều cùng khắp
 Đều dùng thập-lực khai diễn rộng.
 Ma-ni diệu-bửu bạch-liên-hoa
 Trong tất cả sông đều mọc khắp
 Hoa sen nhiều loại chẳng đồng nhau
 Đều hiện quang-minh không dứt hết.
 Những sự trang-nghiêm trong ba thuở
 Trong trái ma-ni đều hiển-hiện
 Thể-tánh vô-sanh bất-khả-thủ
 Đây là Như-Lai tự-tại-lực.
 Tất cả trang-nghiêm mặt đất này
 Đều hiện Như-Lai thân quảng-đại
 Kia cũng chẳng đến cũng chẳng đi
 Phật xưa nguyện-lực đều khiến thấy.
 Trong mỗi vi-trần mặt đất này
 Tất cả Phật-tử đương hành đạo
 Đều thấy cõi mình được thọ ký
 Tùy theo ý nguyện đều thanh-tịnh.
 Lúc đó Phổ-Hiền Bồ-Tát lại bảo đại-chúng rằng: 'Chư Phật-tử! Thế-giới-hải trang-nghiêm của chư Phật Thế-Tôn đều bất-tư-nghì. Vì sao vậy? Này Chư Phật-tử! Tất cả cảnh-giới của Hoa-Tạng thế-giới-hải này, mỗi mỗi đều dùng thế-giới-hải vi-trần-số công-đức thanh-tịnh để trang-nghiêm.
 Lúc đó Phổ-Hiền Bồ-Tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa thần-lực của Phật, quan-sát mười-phương rồi nói kệ rằng:
 Tất cả chỗ trong sát-hải này
 Đều trang-sức với nhiều thứ báu
 Phát sáng trên không, bủa như mây
 Quang-minh rổng suốt, thường giăng đậy.
 Ma-ni tuôn mây không cùng tận
 Ảnh Phật mười phương hiện trong đó
 Thần-thông biến-hóa chẳng tạm-dừng
 Tất cả Bồ-Tát đồng vân tập.
 Những ngọc ma-ni diễn Phật-âm
 Tiếng Phật mỹ diệu bất-tư-nghì
 Tỳ-Lô-Giá-Na xưa tu hành
 Trong bảo-châu này luôn nghe thấy.
 Quang-minh thanh-tịnh đấng Biến-Tri
 Trong đồ trang-nghiêm đều hiện bóng
 Biến-hóa phân-thân chúng vây quanh
 Tất cả sát-hải đều cùng khắp.
 Tất cả hóa-Phật đều như huyễn
 Tìm chỗ đến kia đều chẳng được
 Bởi sức oai-thần cảnh-giới Phật
 Trong tất cả cõi hiện như vậy.
 Thần-thông tự-tại của Như-Lai
 Đều khắp mười phương các quốc-độ
 Trong sự trang-nghiêm của cõi này
 Nơi các bửu châu đều hiện rõ.
 Những sự biến-hóa ở mười phương
 Tất cả đều như ảnh trong gương
 Chỉ do Như-Lai xưa tu hành
 Thần-thông nguyện-lực cấu tạo được.
 Nếu Phật-tử tu hạnh Phổ-Hiền
 Vào biển thắng-trí của Bồ-Tát
 Có thể nơi trong các vi-trần
 Khắp hiện thân mình tịnh quốc-độ.
 Bất-khả tư-nghì ức đại kiếp
 Gần-gũi tất cả chư Như-Lai
 Tất cả công-hạnh đã tu hành
 Trong một sát-na-do-tha đều hiện được.
 Chư Phật quốc-độ như hư-không
 Vô-đẳng vô-sanh và vô-tướng
 Vì lợi chúng-sanh mà trang-nghiêm
 Vì bổn-nguyện nên trụ trong đó.
 Lúc đó Phổ-Hiền Bồ-Tát lại bảo đại-chúng rằng: 'Chư Phật-tử! Nay tôi sẽ nói trong đây có những thế-giới nào an-trụ.
 Chư Phật-tử! Trong mười bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số hương-thủy-hải này, có mười bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số thế-giới-chủng an-trụ. Mỗi thế-giới-chủng lại có mười bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số thế-giới.
 Chư Phật-tử! Ở trong thế-giới-hải, các thế-giới-chủng kia đều riêng nương ở, đều riêng hình-trạng, đều riêng thể-tánh, đều riêng phương-sở, đều riêng thu nhập, đều riêng trang-nghiêm, đều riêng chừng ngằn, đều riêng bày hàng, đều riêng vô-sai-biệt, đều riêng năng-lực gia-trì.
 Chư Phật-tử! Các thế-giới chủng này, hoặc có nương đại-liên-hoa-hải mà an-trụ, hoặc có nương vô-biên-sắc-bửu-hoa-hải mà an-trụ, hoặc có nương nhứt-thiết-chơn-châu-tạng-bửu-anh-lạc-hải mà an-trụ, hoặc có nương hương-thủy-hải mà an-trụ, hoặc có nương nhứt-thiết-hoa-hải mà an-trụ, hoặc có nương ma-ni-bửu-võng-hải mà an-trụ, hoặc có nương triền-lưu-quang-hải mà an-trụ, hoặc có nương Bồ-Tát bửu-trang-nghiêm-quan-hải mà an-trụ, hoặc có nương chủng-chủng-chúng-sanh-thân-hải mà an-trụ, hoặc có nương nhứt-thiết-phật-âm-thinh-ma-ni-vương-hải mà an-trụ. Có thế-giới-hải vi-trần-số sự an-trụ như vậy.
 Chư Phật-tử! Tất cả thế-giới-chủng đó hình trạng đều khác nhau: hoặc hình núi Tu-Di, hoặc hình sông, hoặc hình xoay chuyển, hoặc hình nước xoáy, hoặc hình trục xe, hoặc hình lễ-đàn, hoặc hình rừng cây, hoặc hình lầu gác, hoặc hình sơn-tràng, hoặc hình vuông góc, hoặc hình hoa-sen, hoặc hình thai-tạng, hoặc hình khư-lặc-ca, hoặc hình thân chúng-sanh, hoặc hình mây, hoặc hình tướng-hảo của Phật, hoặc hình quang-minh viên-mãn, hoặc hình lưới chơn-châu, hoặc hình ngạch cửa, hoặc hình đồ trang-nghiêm, có thế-giới-hải vi-trần-số hình trạng như vậy.
 Chư Phật-tử! Những thế-giới-chủng đó hoặc dùng thập phương ma-ni-vân làm thể, hoặc dùng quang-minh làm thể, hoặc dùng lửa báu thơm làm thể, hoặc dùng tất cả báu trang-nghiêm làm thể, hoặc dùng ảnh-tượng Bồ-Tát làm thể, hoặc dùng quang-minh chư Phật làm thể, hoặc dùng sắc tướng của Phật làm thể, hoặc dùng một bửu-quang làm thể, hoặc dùng nhiều bửu-quang làm thể, hoặc dùng thinh-âm biển phước đức của tất cả chúng sanh làm thể, hoặc dùng thinh âm những nghiệp-hải của tất cả chúng-sanh làm thể, hoặc dùng thinh-âm thanh-tịnh cảnh-giới của tất cả chư Phật làm thể, hoặc dùng thinh-âm đại-nguyện-hải của tất cả Bồ-Tát làm thể, hoặc dùng thinh-âm phương-tiện của tất cả Phật làm thể, hoặc dùng thinh-âm đồ trang-nghiêm thành hoại của tất cả cõi làm thể, hoặc dùng thinh-âm của vô-biên Phật làm thể, hoặc dùng thinh-âm biến-hóa của chư Phật làm thể, hoặc dùng thinh-âm thiện của tất cả chúng-sanh làm thể, hoặc dùng thinh-âm thanh-tịnh biển công-đức của tất cả Phật làm thể. Có thế-giới-vi-trần-số thể-tánh như vậy.
  Lúc đó Phổ-Hiền Bồ-Tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa thần-lực của Phật quan-sát mười-phương rồi nói kệ rằng:
 Sát-chủng kiên-cố diệu trang-nghiêm
 Quảng-đại thanh-tịnh quang-minh tạng
 An-trụ nơi bửu hải liên-hoa
 Hoặc an-trụ nơi Hương-thủy hải.
 Hình Tu- di, thành, cây, lễ-đàn
 Tất cả sát-chủng khắp mười phương
 Các loại trang-nghiêm hình chẳng đồng
 Đều riêng bủa giăng mà an-trụ.
 Hoặc thể-tánh là tịnh quang-minh
 Hoặc là hoa-tạng và bửu-vân
 Hoặc do những ánh lửa cấu thành
 An-trụ ma-ni tạng bất hoại.
 Mây đèn màu lửa quang-minh thảy
 Nhiều loại vô-biên màu thanh-tịnh
 Hoặc dùng ngôn-âm để làm thể
 Là tiếng bất-tư-nghì của Phật.
 Hoặc do nguyện-lực vang ra tiếng
 Thần-biến âm-thinh làm thể-tánh
 Phước nghiệp rộng lớn của chúng-sanh
 Công-đức âm của Phật cũng vậy.
 Sát-chủng mỗi môn đều sai khác
 Chẳng thể nghĩ bàn vô-cùng-tận
 Mười phương như vậy đều cùng khắp
 Quảng-đại trang-nghiêm hiện thần-lực.
 Những cõi rộng lớn ở mười phương
 Đều hiện vào trong thế-giới này
 Dầu thấy mười phương hiện trong đây
 Mà thiệt không vào cũng không đến.
 Đem một sát-chủng vào tất cả
 Tất cả vào một cũng không thừa
 Thể tướng như cũ không đổi dời
 Vô-đẳng vô-lượng đều cùng khắp.
 Trong vi-trần của tất cả cõi
 Đều thấy Như-Lai hiện trong đó
 Nguyện-hải ngôn-âm như sấm vang
 Tất cả chúng-sanh đồng điều-phục.
 Phật-thân cùng khắp tất cả cõi
 Vô-số Bồ-Tát đều đầy khắp
 Như-Lai tự-tại không ai bằng
 Hoá-độ tất cả các hàm-thức.
 Lúc đó Phổ-Hiền Bồ-Tát lại bảo đại-chúng rằng: 'Chư Phật-tử! Mười bất-khả-thuyết Phật-sát vi-trần-số hương-thủy-hải này ở trong Hoa-Tạng thế-giới-hải giăng bày như lưới báu của Thiên-đế.
 Chư Phật-tử! Hương-thủy-hải ở trung-ương tên Vô-Biên-Diệu-Hoa-Quang. Đáy biển là tràng ma-ni-vương hiện tất cả hình Bồ-Tát, xuất sanh một đại liên-hoa tên Nhứt-Thiết-Hương-Ma-Ni-Trang-Nghiêm.

Trên đó có thế-giới-chủng tên Phổ-Chiếu-Thập-Phương-Xí-Nhiên-Bửu-Quang-Minh, dùng tất cả đồ trang-nghiêm làm thể. Trong đây có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số thế-giới. Phương dưới tất cả, có thế-giới tên Tối-Thắng-Quang-Biến-Chiếu, dùng Kim-cang-trang-nghiêm-quang-diệu-luân làm tế, nương bửu-ma-ni-hoa mà trụ.

Trạng như hình ma-ni-bửu. Mây bửu-hoa-trang-nghiêm giăng trùm trên đó. Trong đây có một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh. Phật hiệu Tinh-Nhãn-Ly-Cấu-Đăng.
 Qua khỏi phật-sát vi-trần-số thế-giới về thượng-phương, có thế-giới tên Chủng-Chủng-Hương-Liên-Hoa-Diệu-Trang-Nghiêm, dùng tất cả đồ trang-nghiêm làm tế, nương bửu-liên-hoa-võng mà trụ, trạng như tòa sư-tử, mây bửu-sắc châu che trùm, hai phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Sư-Tử-Quang-Thắng-Chiếu.
 Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-Trang-Nghiêm-Phổ-Chiếu-Quang, dùng hương-phong-luân làm tế, nương bửu-hoa anh-lạc mà trụ, hình tám góc, mây ma-ni-nhựt-luân giăng-che, ba phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Tịnh-Quang-Trí-Thắng-Tràng.
 Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chủng-Chủng-Quang-Minh-Hoa-Trang-Nghiêm, dùng bửu-vương làm tế, nương biển Kim-cang-thi-la-tràng mà trụ, hình như liên-hoa ma-ni, mây kim-cang ma-ni bửu-quanh che giăng, bốn phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, đều thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Kim-Cang-Quang-Minh-Vô-Lượng-Tinh-Tấn-Lực-Thiện-Xuất-Hiện.
 Trên đó, quá Phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Phổ-Phóng-Diệu-Hoa-Quang, dùng bửu-linh-trang-nghiêm-võng làm tế, nương biển thọ lâm trang-nghiêm-bửu-luân-võng mà trụ, hình khắp vuông vức mà có nhiều cạnh góc, mây phạm-âm ma-ni-vương che giăng, năm Phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Hương-Quang-Hỉ-Lực-Hải.
 Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Tịnh-Diệu-Quang-Minh, dùng tràng bửu-vương trang-nghiêm làm tế, nương biển Kim-cang cung-điện mà trụ, hình vuông, mây ma-ni-luân-kế-trướng giăng che, sáu phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Phổ-Quang-Tự-Tại-Tràng.
 Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-Hoa-Diệm-Trang-Nghiêm, dùng hoa trang-nghiêm làm tế, nương biển bửu-sắc-diệm mà trụ, hình như lầu các, mây bửu-sắc-ý-chơn-châu-lan-thuẫn giăng che, bảy phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Hoan-Hỉ-Hải-Công-Đức-Danh-Xưng Tự-Tại-Quang.
 Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Xuất-Sanh-Oai-Lực-Địa, dùng xuất-nhứt-thiết-thinh ma-ni-vương-trang-nghiêm làm tế, nương biển bửu-sắc-liên-hoa-tòa-hư-không mà trụ, hình như lưới nhơn-đà-la, mây vô-biên-sắc-hoa-võng giăng che, tám phật-sát-vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Quảng-Đại-Danh-Xưng-Trí-Hải-Tràng.
 Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Xuất-Diệu-Âm-Thinh, dùng tâm-vương-ma-ni-trang-nghiêm làm tế, nương biển ma-ni-vương hằng xuất diệu âm-thinh trang-nghiêm vân mà trụ, hình như thân Phạm-Thiên, mây tòa sư-tử vô-lượng bửu-trang-nghiêm giăng che, chín phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Thanh-Tịnh-Nguyện-Quang-Minh-Tướng-Vô-Năng-Tối-Phục.
 Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Kim-Cang-Tràng, dùng vô-biên-trang-nghiêm-chơn-châu-tạng-bửu-anh-lạc làm tế, nương biển trang-nghiêm bửu sư-tử-tòa ma-ni mà trụ, hình tròn, mười tu-di-sơn vi-trần-số mây ma-ni-hoa-hương giăng che, mười phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Pháp-Hải-Tối-Thắng-Vương.
 Trên đó, quá Phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hằng-Xuất-Hiện-Đế-Thanh-Bửu-Quang-Minh, dùng Kim-Cang trang-nghiêm làm tế, nương biển chủng-chủng-thù- dị hoa mà trụ, hình bán nguyệt, mây thiên-bửu-trướng giăng che, mười một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Vô-Lượng-Công-Đức-Pháp.
 Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Quang-Minh-Chiếu-Diệu, dùng phổ-quang-trang-nghiêm làm tế, nương biển hoa-triền-hương-thủy mà trụ, hình như hoa-triền, nhiều thứ y-vân giăng che, mười hai phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Siêu-Thích-Phạm.
 Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Ta-Bà, dùng Kim-cang trang-nghiêm làm tế, nương liên-hoa-võng do phong-luân nhiếp trì mà trụ, hình như hư-không, dùng mây thiên-cung-điện trang-nghiêm giăng che, mười ba phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật chính là đức Tỳ-Lô-Giá-Na Như-Lai.
 Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Tịch-Tịnh-Ly-Trần-Quang, dùng bửu-trang-nghiêm làm tế, nương biển chủng-chủng-bửu-y mà trụ, trạng như hình chấp-kim-cang, mây vô-biên-sắc-kim-cang giăng che, mười bốn phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Biến-Pháp-Giới-Thắng-Âm.
 Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-Diệu-Quang-Minh-Đăng, dùng trướng trang-nghiêm làm tế, nương biển tịnh-hoa-võng mà trụ, hình như chữ vạn, mây ma-ni-thọ, hương-thủy-hải giăng che, mười lăm phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Bất-Khả-Tồi-Phục-Lực-Phổ-Chiếu-Tràng.
 Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thanh-Tịnh-Quang-Biến-Chiếu, dùng vô-tận-bửu-vân ma-ni-vương làm tế, nương biển chủng-chủng-hương-diệm-liên-hoa mà trụ, hình như quy-giáp, mây ma-ni-luân-chiên-đàn giăng-che, mười sáu phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Thanh-Tịnh-Nhựt-Công-Đức-Nhãn.
 Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-Trang-Nghiêm-Tạng dùng chúng-sanh-hình-ma-ni-vương làm tế, nương biển quang-minh-tạng-ma-ni-vương mà trụ, hình tám góc, dùng lưới luân-vi-trần-sơn-bửu-trang-nghiêm hoa-thọ giăng che, mười bảy phật-sát vi-trần-số thế giới bao quanh, Phật hiện Vô-Ngại-Trí-Quang-Minh-Biến-Chiếu-Thập-Phương.
 Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Ly-Trần, dùng Diệu-Tướng Trang-Nghiêm làm tế, nương biển chúng-diệu-hoa-sư-tử-tòa mà trụ, hình như chuỗi ngọc, dùng mây ma-ni-vương viên-quang giăng che, mười tám phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Vô-Lượng-Phương-Tiện-Tối-Thắng-Tràng.
 Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thanh-Tịnh-Quang-Phổ-Chiếu, dùng xuất-vô-tận-bửu-vân ma-ni-vương làm tế, nương biển vô-lượng-sắc-hương-diệm-tu-di-sơn mà trụ, hình như bửu-hoa xoay nở, mây vô-biên-sắc-quang-minh-ma-ni-vương-đế-thanh giăng che, mười chín phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Phổ-Chiếu-Pháp-Giới-Hư-Không-Quang.
 Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Bửu-Diệm, dùng phổ-quang-minh-nhựt-nguyệt-bửu làm tế, nương biển thiên-hình-ma-ni-vương mà trụ, trạng như đồ bửu-trang-nghiêm, mây bửu-y-tràng và lưới ma-ni-đăng-tạng giăng che, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Phước-Đức-Tướng-Quang-Minh. 
Chư Phật-tử! Thế-giới-chủng Biến-chiếu-thập-phương-xí-nhiên-bửu-quang-minh này có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số thế-giới rộng lớn như vậy :Đều riêng y trụ, đều riêng hình trạng, đều riêng thể-tánh, đều riêng phương-diện, đều riêng thu nhập, đều riêng trang-nghiêm, đều riêng chừng ngằn, đều riêng hàng-liệt, đều riêng vô-sai-biệt, đều riêng sức gia-trì, giáp vòng bao quanh, chính là :
Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình xoay chuyển. Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình giang-hà.

Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình nước xoáy. Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình trục xe.

Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình lễ-đàn. Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình rừng cây.

Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình nhà lầu. Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình tràng thi-la.

Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình khắp vuông. Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình thai-tạng.

Mười phật sát vi trần số thế giới hình liên hoa, Mười phật-sát vi-trần-số hình khư-lặc-ca.

Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình các loại chúng-sanh. Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới phật-tướng.

Mười phật-sát vi-trần-số thế giới hình viên-quang. Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình mây.

Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình lưới. Mười phật-sát vi-trần-số thế-giới hình ngạch cửa.
Có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số thế-giới như vậy. Mỗi thế-giới này đều có mười phật-sát vi-trần-số thế-giới rộng lớn bao quanh. Mỗi thế-giới sau đây lại có vi-trần-số thế-giới làm quyến thuộc.
Tất cả thế-giới đã thuyết-trình trên đây đều ở nơi biển vô-biên-diệu-hoa-hương-thủy và trong sông hương-thủy bao quanh biển này.
Lúc đó Phổ-Hiền Bồ-Tát lại bảo đại-chúng: 'Chư Phật-tử! Phương đông của biển Vô-biên-diệu-hoa-hương-thủy này, giáp biển Ly-cấu-diệm-tạng-hương-thủy, có đại liên-hoa tên Nhứt-thiết-hương-ma-ni-vương-diệu-trang-nghiêm. Trên đại liên-hoa này có thế-giới-chủng tên Biến-chiếu-sát-triền, dùng Bồ-Tát-hạnh-hống-âm làm thể.

Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Cung-điện-trang-nghiêm tràng hình vuông, một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh. Phật hiệu My-Gian-Quang-Biến-Chiếu.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Đức-Hoa-Tạng, hình tròn, hai phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Vô-Biên-Pháp-Hải-Huệ.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thiện-Biến-Hóa-Diệu-Hương-Luân, hình như kim-cang, ba phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Công-Đức-Tướng-Quang-Minh-Phổ-Chiếu.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Sắc-Quang-Minh, trạng như ma-ni-bửu-luân, bốn phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Thiện-Quyến-Thuộc-Xuất-Hưng-Biến-Chiếu.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thiện-Cái-Phúc, hình liên-hoa, năm phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Pháp-Hỉ-Vô-Tận-Huệ.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thi-Lợi-Hoa-Quang-Luân, hình tam giác, sáu phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Thanh-Tịnh-Phổ-Quang-Minh.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-Liên-Hoa-Trang-Nghiêm, hình bán nguyệt, bảy phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Công-Đức-Hoa-Thanh Tịnh-Nhãn.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Cấu-Diệm-Trang-Nghiêm, hình như bửu-đăng giăng hàng, tám phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Huệ-Lực-Vô-Năng-Thắng.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Phạm-Âm, hình như chữ 'vạn', chính phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Quảng-Đại-Mục-Như-Không-Trung Tịnh-Nguyệt.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vi-Trần-Số-Âm-Thinh, trạng như lưới nhơn-đà-la, mười phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Kim-Sắc-Tu-Di-Đăng.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-Sắc-Trang-Nghiêm, hình chữ 'vạn', mười một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Hòi-Chiếu-Pháp-Giới-Quang-Minh-Trí.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Kim-Sắc-Diệu-Quang, hình như thành-quách rộng lớn, mười hai phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Bửu-Đăng-Phổ-Chiếu-Tràng.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Biến-Chiếu-Quang-Minh-Luân, hình như hoa xoắn tròn, mười ba phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Liên-Hoa-Diệm-Biến-Chiếu.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-Tạng-Trang-Nghiêm, hình tứ châu, mười bốn phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Vô-Tận-Phước-Khai-Phu-Hoa.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Như-Cảnh-Tượng-Phổ-Hiện, trạng như thân A-Tu-La, mười lăm phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Cam-Lộ-Âm.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chiên-Đàn-Nguyệt, hìm tám góc, mười sáu phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Tối-Thắng-Pháp-Vô-Đẳng-Trí.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Ly-Cấu-Quang-Minh, trạng như dòng hương-thủy xoáy, mười bảy phật-sát vi-trần-số bao quanh, Phật hiệu Biến-Chiếu-Hư-Không-Quang-Minh-Âm.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Hoa-Trang-Nghiêm, trạng như hình xoay quanh, mười tám phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Phổ-Hiện-Thắng-Quang-Minh.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thắng-Âm-Trang-Nghiêm, trạng như tòa sư-tử, mười chín phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Vô-Biên-Công-Đức-Xưng-Phổ-Quang-Minh.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Cao-Thắng-Đăng, trạng như phật-chưởng, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Phổ-Chiếu-Hư-Không-Đăng.
Chư Phật-tử! Phương nam của biển Ly-Cấu-Diệm-Tạng hương-thủy này, giáp biển Vô-Tận-Quang-Minh-Luân hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phật-tràng-trang-nghiêm, dùng Phật-công-đức-hải-âm-thinh làm thể.

Trong đây, phương dưới hết có thế-giới tên Ái-kiến-hoa, hình như bửu-luân, một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Liên-Hoa-Quang-Hoan-Hỉ-Diệu.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Âm, Phật hiệu Tu-Di-Bửu-Đăng.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-Bửu-Trang-Nghiêm-Quang, Phật hiệu Pháp-Giới-Âm-Thinh-Tràng.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hương-Tạng-Kim-Cang, Phật hiệu Quang-Minh-Âm.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Tịnh-Diệu-Âm, Phật hiệu Tối-Thắng-Tinh-Tấn-Lực.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-Liên-Hoa-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Pháp-Thành-Vân-Lôi-Âm.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Giữ-An-Lạc, Phật hiệu Đại-Danh-Xưng-Trí-Huệ-Đăng.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Cấu-Võng, Phật hiệu Sư-Tử-Quang-Công-Đức-Hải.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hoa-Lâm-Tràng-Biến-Chiếu, Phật hiệu Đại-Trí-Liên-Hoa-Quang.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Lượng-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Phổ-Nhãn-Pháp-Giới-Tràng.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Phổ-Quang-Minh-Trang-Nghiêm, Phật hiệuThắng-Trí-Đại-Thương-Chủ.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hoa-Vương, Phật hiệu Nguyệt-Quang-Tràng.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Ly-Cấu-Tạng, Phật hiệu Thanh-Tịnh-Giác.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-Quang-Minh, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Trí-Hư-Không-Đăng.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Xuất-Sanh-Bửu-Anh-Lạc, Phật hiệu Chư-Độ-Phước-Hải-Tướng-Quang-Minh.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Luân-Biến-Phú, Phật hiệu Điều-Phục-Nhứt-Thiết-Nhiễm-Trước-Tâm-Linh-Hoan-Hỉ.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-Hoa-Tràng, Phật hiệu Quảng-Công-Đức-Âm-Đại-Danh-Xưng.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Lượng-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Bình-Đẳng-Trí-Quang-Minh-Công-Đức-Hải.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Tận-Quang-Trang-Nghiêm-Tràng, hình như liên-hoa, y biển bửu-võng mà trụ, lưới liên-hoa-quang-ma-ni giăng che, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Pháp-Giới-Tịnh-Quang-Minh.
Chư Phật-tử! Vòng qua phía hữu của biển Vô-tận-quang-minh-luân-hương-thủy này giáp biển Kim-cang-bửu-diệm-quang-minh-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phật-quang-trang-nghiêm-tạng, dùng âm-thinh xưng nói hồng-danh của tất cả Như-Lai làm thể.
Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Bửu-Diệm-Liên-Hoa, hình như tướng lông màu ma-ni giữa chặn mày, y biển Bửu-sắc-thủy-triền mà trụ, mây lâu-các trang-nghiêm giăng che, một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Vô-Cấu-Bửu-Quang-Minh.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Quang-Diệm-Tạng, Phật hiệu Vô-Ngại-Tự-Tại-Trí-Huệ-Quang.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-Luân-Diệu-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Bửu-Quang-Minh.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chiên-Đàn-Thọ-Hoa-Tràng, Phật hiệu Thanh-Tịnh-Trí-Quang-Minh.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Phật-Sát-Diệu-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Quảng-Đại-Hoan-Hỷ-Âm.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Quang-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Pháp-Giới-Tự-Tại-Trí.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Biên-Tướng, Phật hiệu Vô-Ngại-Trí.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệm-Vân-Tràng, Phật hiệu Diễn-Thuyết-Bất-Thối-Luân.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-Bửu-Trang-Nghiêm-Thanh-Tịnh-Luân, Phật hiệu Ly-Cấu-Hoa-Quang-Minh.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Quảng-Đại-Xuất-Ly, Phật hiệu Vô-Ngại-Trí-Nhựt-Nhãn.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Trang-Nghiêm-Kim-Cang-Tòa, Phật hiệu Pháp-Giới-Trí-Đại-Quang-Minh.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Trí-Huệ-Phổ-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Trí-Cự-Quang-Minh-Vương.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Liên-Hoa-Trì-Thâm-Diệu-Âm, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Trí-Phổ-Chiếu.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chủng-Chủng-Sắc-Quang-Minh, Phật hiệu Phổ-Quang-Hoa-Vương-Vân.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Bửu-Tràng, Phật hiệu Công-Đức-Quang.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Ma-Ni-Hoa-Hào-Tướng-Quang, Phật hiệu Phổ-Âm-Vân.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thậm-Thâm-Hải, Phật hiệu Thập-Phương-Chúng-Sanh-Chủ.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Tu-Di-Quang, Phật hiệu Pháp-Giới-Phổ-Trí-Âm.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Kim-Liên-Hoa, Phật hiệu Phước-Đức-Tạng-Phổ-Quang-Minh.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-Trang-Nghiêm-Tạng, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Đại-Biến-Hóa-Quang-Minh-Võng.
Chư Phật-tử! Vòng qua phía hữu của biển Kim-cang-bửu-diệm-hương-thủy này giáp biển Đế-thanh-bửu-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới chủng tên Quang-chiếu-thập-phương, nương mây Diệu-trang-nghiêm-liên-hoa-hương mà trụ, dùng vô-biên-Phật-âm-thinh làm thể.

Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Thập-phương-vô-tận-sắc-tạng-luân, hình xoay vòng có vô-lượng góc, nương biển vô-biên-sắc-bửu-tạng mà trụ, lưới nhơn-đà-la giăng che, một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Liên-Hoa-Nhãn-Quang-Minh-Biến-Chiếu.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Tịnh-Diệu-Trang-Nghiêm-Tạng, Phật hiệu Vô-Thượng-Huệ-Đại-Sư-Tử.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Xuất-Hiện-Liên-Hoa-Tòa, Phật hiệu Biến-Chiếu-Pháp-Giới-Quang-Minh-Vương.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-Tràng-Âm, Phật hiệu Đại-Công-Đức-Phổ-Danh-Xưng.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Kim-cang-bửu-trang-nghiêm-tạng, Phật hiệu Liên-Hoa-Nhựt-Quang-Minh.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Nhơn-đà-la-hoa-nguyệt, Phật hiệu Pháp-Tự-Tại-Trí-Huệ-Tràng.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Luân-Tạng, Phật hiệu Đại-Hỷ-Thanh-Tịnh-Âm.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Âm-Tạng, Phật hiệu Đại-Lực-Thiện-Thương-Chủ.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thanh-Tịnh-Nguyệt, Phật hiệu Tu-Di-Quang-Trí-Huệ-Lực.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-biên-trang-nghiêm-tướng, Phật hiệu Phương-Tiện-Nguyện-Tịnh-Nguyệt-Quang.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-hoa-âm, Phật hiệu Pháp-Hải-Đại-Nguyện-Âm.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Nhứt-thiết-bửu-trang-nghiêm, Phật hiệu Công-Đức-Bửu-Quang-Minh-Tướng.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Kiên-cố-địa, Phật hiệu Mỹ-Âm-Tối-Thắng-Thiên.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Phổ-Quang-thiện-hóa, Phật hiệu Đại-Tinh-Tấn-Tịch-Tịnh-Huệ.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thiện-thủ-hộ-trang-nghiêm-hạnh, Phật hiệu Kiến-Giả-Sanh-Hoan-Hỷ.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chiên-Đàn-Bửu-Hoa-Tạng, Phật hiệu Thậm-Thâm-Bất-Khả-Động-Trí-Huệ-Quang-Biến-Chiếu.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hiện-chủng-chủng-sắc-tướng-hải, Phật hiệu Phổ-Phóng-Bất-Tư-Nghị-Thắng-Nghĩa-Vương-Quang-Minh.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hóa-hiện-thập-phương-đại-quang-minh, Phật hiệu Thắng-Công-Đức-Oai-Quang-Vô-Giữ-Đẳng.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Tu-Di-Vân-Tràng, Phật hiệu Cực-Tịnh-Quang-Minh-Nhãn.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Liên-Hoa-biến-chiếu, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Giải-Thoát-Tinh-Tấn-Nhựt.
Chư Phật-tử! Vòng qua phía hữu của biển Đế-thanh-bửu-trang-nghiêm-hương-thủy này giáp biển Kim-cang-luân trang-nghiêm-để-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Diệu-gián-thố, dùng âm-thinh do nhơn-đà-la-võng trí Phổ-Hiền sanh ra làm thể.

Trong đây, phương dưới hết có thế-giới tên Liên-hoa-võng, trạng như hình núi Tu-Di, nương biển Chúng-diệu-hoa-sơn-tràng mà trụ, mây Phật-cảnh-giới-ma-ni-vương-đế-võng giăng che, một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Pháp-Thân-Phổ-Giác-Huệ.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-tận-nhựt-quang-minh, Phật hiệu Tối-Thắng-Đại-Giác-Huệ.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Phổ-Phóng-diệu-quang-minh, Phật hiệu Đại-Phước-Vân-Vô-Tận-Lực.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thọ-hoa-tràng, Phật hiệu Vô-Biên-Trí-Pháp-Giới-Âm.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chơn-châu-cái, Phật hiệu Ba-La-Mật-Sư-Tử-Tần-Thân.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Biên-Âm, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Trí-Diệu-Giác-Huệ.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Phổ-Kiến-Thọ-Phong, Phật hiệu Phổ-Hiện-Chúng-Sanh-Tiền.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Sư-Tử-Đế-Võng-quang, Phật Vô-Cấu-Nhựt-Kim-Sắc-Quang-Diệm-Vân.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-bửu-gián-thế, Phật hiệu Đế-Tràng-Tối-Thắng-Huệ.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-cấu-quang-minh-địa, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Lực-Thanh-Tịnh-Nguyệt.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hằng-xuất-thán-Phật-công-đức-âm, Phật hiệu Như-Hư-Không-Phổ-Giác-Huệ.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Cao-Diệm-Tạng, Phật hiệu Hóa-Hiện-Thập-Phương-Đại-Vân-Tràng.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Quang-nghiêm-đạo-tràng, Phật hiệu Vô-Đẳng-Trí-Biến-Chiếu.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Xuất-sanh-nhứt-thiết-bửu-trang-nghiêm, Phật hiệu Quảng-Độ-Chúng-Sanh-Thần-Thông-Vương.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Quang-nghiêm-diệu cung-điện, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Nghĩa-Thành-Quảng-Đại-Huệ.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Ly-trần-tịch-tịnh, Phật hiệu Bất-Đường-Hiện.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Ma-ni-hoa-tràng, Phật hiệu Duyệt-Ý-Kiết-Tường-Âm.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Phổ-Vân-Tạng, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Tối-Thắng-Giác-Thần-Thông-Vương.
Chư Phật-tử! Vòng qua phía hữu của biển Kim-Cang-Luân-Trang-Nghiêm-để-hương-thủy này giáp biển Liên-Hoa-nhơn-đà-la-võng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-hiện-thập-phương-ảnh, y liên-hoa-ma-ni trang-nghiêm mà trụ, dùng Phật-trí-quang-âm-thinh làm thể.

Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên chúng-sanh-hải-bửu-quang-minh, hình như tạng-chơn-châu, nương biển ma-ni-anh-lạc mà trụ, mây thủy quang-minh ma-ni giăng che, một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Bất-Tư-Nghị-Công-Đức-Biến-Chiếu-Nguyệt.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-hương-luân, Phật hiệu Vô-Lượng-Lực-Tràng.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Quang-Luân, Phật hiệu Pháp-Giới-Quang-Âm-Giác-Ngộ-Huệ.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hống-Thinh-Ma-Ni-Tràng, Phật hiệu Liên-Hoa-Quang-Hằng-Thùy-Diệu-Tý.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Cực-Kiên-Cố-Luân, Phật hiệu Bất-Thối-Chuyển-Công-Đức-Hải-Quang-Minh.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-hạnh-Quang-Trang-Nghiêm, Phật hiệuNhứt-Thiết-Trí-Phổ-Thắng-Tôn.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Sư-Tử-Tòa-Biến-Chiếu, Phật hiệu Sư-Tử-Quang-Vô-Lượng-Lực-Giác-Huệ.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-Diệm-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Pháp-Thanh-Tịnh-Trí.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Lượng-Đăng, Phật hiệu Vô-Ưu-Tướng.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thường-Văn-Phật-Âm, Phật hiệu Tự-Nhiên-Thắng-Oai-Quang.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thanh-Tịnh-Biến-Hóa, Phật hiệu Kim-Liên-Hoa-Quang-Minh.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Phổ-Nhập-Thập-Phương, Phật hiệu Quán-Pháp-Giới-Tần-Thân-Huệ.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Xí-Nhiên-Diệm, Phật hiệu Quang-Diệm-Thọ-Khẩn-Na-La-Vương.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hương-Quang-Biến-Chiếu, Phật hiệu Hương-Đăng-Thiện-Hóa-Vương.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Lượng-Hoa-Tụ-Luân, Phật hiệu Phổ-Hiện-Phật-Công-Đức.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-diệu-phổ-thanh-tịnh, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Pháp-Bình-Đẳng-Thần-Thông-Vương.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Kim-Quang-Hải, Phật hiệu Thập-Phương-Tự-Tại-Đại-Biến-Hóa.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chơn-Châu-Hoa-Tạng, Phật hiệu Pháp-Giới-Bửu-Quang-Minh-Bất-Khả-Tư-Nghị-Huệ.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Đế-Thích-Tu-Di-Sư-Tử-Tòa, Phật hiệu Thắng-Lực-Quang.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Biên-Bửu-Phổ-Chiếu, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Biến-Chiếu-Thế-Gian-Tối-Thắng-Âm.
Chư Phật-tử! Vòng qua phía hữu của biển Liên-hoa-nhơn-đà-la-võng-hương-thủy này giáp biển Tích-tập-bửu-hương-tạng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Oai-đức-trang-nghiêm, dùng Phật pháp-luân-âm-thinh làm thể.

Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Chủng-chủng-xuất-sanh, hình như kim-cang, y tràng chủng-chủng-kim-cang-sơn mà trụ, mây kim-cang-bửu-quang giăng che, một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Liên-Hoa-Nhãn.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hỷ-kiến-âm, Phật hiệu Sanh-Hỷ-Lạc.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-trang-nghiêm-tràng, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Trí.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Đa-La-Hoa-Phổ-Chiếu, Phật hiệu Vô-Cấu-Tịch-Diệu-Âm.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Biến-hóa-quang, Phật hiệu Thanh-Tịnh-Không-Trí-Huệ-Nguyệt.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-diệu-gián-thố, Phật hiệu Khai-Thị-Phước-Đức-Hải-Mật-Vân-Tướng.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Trang-nghiêm-cụ-diệu-âm-thinh, Phật hiệuHoan-Hỷ-Vân.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Liên-hoa-trì, Phật hiệu Danh-Xưng-Tràng.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-trang-nghiêm, Phật hiệu Tần-Thân-Quán-Sát-Nhãn.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Tịnh-diệu-hoa, Phật hiệu Vô-Tận-Kim-Cang-Trí.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Liên-Hoa-Trang-Nghiêm-Thành, Phật hiệu Nhựt-Tạng-Nhãn-Phổ-Quang-Minh.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Lượng-Thọ-Phong, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Pháp-Lôi-Âm.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Nhựt-quang-minh, Phật hiệu Khai-Thị-Vô-Lượng-Trí.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Y-Chỉ-Liên-Hoa-Diệp, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Phước-Đức-Sơn.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Phong-phổ-trì, Phật hiệu Nhựt-Diệu-Căn.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Quang-Minh-hiển-hiện, Phật hiệu Thân-Quang-Phổ-Chiếu.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hương-Lôi-âm-kim-cang-bửu-phổ-chiếu, Phật hiệu Tối-Thắng-Hoa-Khai-Phu-Tướng.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Đế-Võng-Trang-Nghiêm, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Thị-Hiện-Vô-Úy-Vân.
Chư Phật-tử! Vòng qua phía hữu của biển Tích-tập-bửu-hương-tạng-hương-thủy này giáp biển Bửu-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-vô-cấu, dùng phật-sát-thần-biến-âm-thinh làm thể.

Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Tịnh-diệu-bình-thản, hình như bửu-thân, nương biển bửu-quang-luân mà trụ, mây chiên-đàn-ma-ni-chơn-châu giăng che, một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Nan-Tòi-Phục-Vô-Đẳng-Tràng.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Xí-nhiên-diệu-trang-nghiêm, Phật hiệu Liên-Hoa-Huệ-Thần-Thông-Vương.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vi-diệu-tướng-luân-tràng, Phật hiệu Thập-Phương-Đại-Danh-Xưng-Vô-Tận-Quang.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệm-tạng-ma-ni-diệu-trang-nghiêm, Phật hiệu Đại-Trí-Huệ-Kiến-Văn-Giai-Hoan-Hỷ.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Hoa-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Vô-Lượng-Lực-Tối-Thắng-Trí.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Xuất-sanh-tịnh-vi-trần, Phật hiệu Siêu-Thắng-Phạm.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Phổ-Quang-Minh-biến-hóa-hương, Phật hiệu Hương-Tượng-Kim-Cang-Đại-Lực-Thế.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Quang-minh-triền, Phật hiệu Nghĩa-Thành-Thiện-Danh-Xưng.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-anh-lạc-hải, Phật hiệu Vô-Tỉ-Quang-Biến-Chiếu.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-hoa-đăng-tràng, Phật hiệu Cứu-Cánh-Công-Đức-Vô-Ngại-Huệ-Đăng.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thiện-Xảo-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Huệ-Nhựt-Ba-La-Mật.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chiên-Đàn-Hoa-Phổ-Quang-Minh, Phật hiệu Vô-Biên-Huệ-Pháp-Giới-Âm.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Đế-Võng-Tràng, Phật hiệu Đăng-Quang-Hoánh-Chiếu.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Tịnh-Hoa-Luân, Phật hiệu Pháp-Giới-Nhựt-Quang-Minh.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Đại-Oai-Diệu, Phật hiệu Vô-Biên-Công-Đức-Hải-Pháp-Luân-Âm.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Đồng-an-trụ-bửu-liên-hoa-trì, Phật hiệu Khai-Thị-Nhập-Bất-Khả-Tư-Nghị-Trí.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bình-Thân-Địa, Phật hiệu Công-Đức-Bửu-Quang-Minh-Vương.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hương-Ma-Ni-Tụ, Phật hiệu Vô-Tận-Phước-Đức-Hải-Diệu-Trang-Nghiêm.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vi-Diệu-Quang-Minh, Phật hiệu Vô-Đẳng-Lực-Phổ-Biến-Âm.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thập-phương-phổ-kiên-cố-quang-minh-chiếu-diệu, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Phổ-Nhãn-Đại-Minh-Đăng.
Chư Phật-tử! Vòng qua phía hữu của biển Bửu-Trang-Nghiêm-Hương-Thủy này, giáp biển Kim-Cang-Bửu-Tụ-Hương-Thủy, có thế-giới-chủng tên Pháp-giới-hành, dùng Bồ-Tát phương tiện âm-thinh làm thể.

Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Tịnh-quang-chiếu-diệu, hình như xâu chuỗi, nương biển Bửu-sắc-châu-anh mà trụ, mây Bồ-Tát-Châu-kế-quang-minh-ma-ni giăng che, một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Tối-Thắng-Công-Đức-Quang.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Cái, Phật hiệu Pháp-Tự-Tại-Huệ.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-Trang-Nghiêm-Sư-Tử-Tòa, Phật hiệu Đại-Long-Uyên.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Xuất-Hiện-Kim-Cang-Tòa, Phật hiệu Thăng-Sư-Tử-Tòa-Liên-Hoa-Đài.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Liên-hoa-thắng-Âm, Phật hiệu Trí-Quang-Phổ-Khai-Ngộ.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thiện-quán-tập, Phật hiệu Trì-Địa-Diệu-Quang-Vương.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hỉ-Lạc-Âm, Phật hiệu Pháp-Đăng-Vương.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Ma-ni-tạng-Nhơn-đà-la-võng, Phật hiệu Bất-Không-Kiến.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-diệu-địa-tạng, Phật hiệu Diệm-Thân-Tràng.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Kim-Quang-Luân, Phật hiệu Tịnh-Trị-Chúng-Sanh-Hạnh.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Tu-điều-phục-sơn-trang-nghiêm, Phật hiệuNhứt-Thiết-Công-Đức-Vân-Phổ-Chiếu.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-thọ-hình, Phật hiệu Bửu-Hoa-Tướng-Tịnh-Nguyệt-Giác.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Bố-Úy, Phật hiệu Tối-Thăng-Kim-Quang-Cự.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Đại-danh-xưng-long-vương-tràng, Phật hiệu Quán-Đẳng Nhứt-Thiết-Pháp.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thị-hiện-ma-ni-sắc, Phật hiệu Biến-Hóa-Nhựt.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Quang-diệm-đăng-trang-nghiêm, Phật hiệu Bửu-Cái-Quang-Biến-Chiếu.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hương-Quang-Vân, Phật hiệu Tư-Duy-Huệ.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Oán-Thù, Phật hiệu Tinh-Tấn-Thắng-Huệ-Hải.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Trang-nghiêm-cụ-quang-minh-tràng, Phật hiệu Phổ-Hiện-Duyệt-Y-Liên-Hoa-Tự-Tại-Vương.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hào-tướng-trang-nghiêm, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật Thanh-Tịnh-Nhãn.
Chư Phật-tử! Vòng qua phía hữu của biển Kim-cang-bửu-tụ hương thủy này, giáp biển thiên thành bửu điệp-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Đăng-diệm-quang-minh, dùng phổ-thị-bình-đẳng-pháp-luân-âm-thinh làm thể.

Trong đó, phương dưới hết, có thế-giới tên Bửu-nguyệt-quang-diệm-luân, hình như đồ trang-nghiêm, y biển Bửu-trang-nghiêm-hoa mà trụ, mây lưu-ly-sắc-sư-tử-tòa giăng che, một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Nhựt-Nguyệt-Tự-Tại-Quang.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Tu-Di-Bửu-Quang, Phật hiệu Vô-Tận-Pháp-Bửu-Tràng.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-diệu-quang-minh-tràng, Phật hiệu Đại-Hoa-Tụ.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Ma-ni-Quang-minh-hoa, Phật Nhơn-Trung-Tối-Tự-Tại.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Phổ-Âm, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Trí-Biến-Chiếu.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Đại-Thọ-Khẩn-Na-La-Âm, Phật hiệu Vô-Lượng-Phước-Đức-Tự-Tại-Long.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Biên-Tịnh-Quang-Minh, Phật hiệu Công-Đức-Bửu-Hoa-Quang.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Tối-Thắng-Âm, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Trí-Trang-Nghiêm.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-bửu-gián-sức, Phật hiệu Bửu-Diệm-Tu-Di-Sơn.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thanh-tịnh-tu-di-Âm, Phật hiệu Xuất-Hiện-Nhứt-Thiết-Hạnh-Quang-Minh.

Trên đó, quá phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Hương thủy cái, Phật hiệu Nhất Thiết Ba la mật Vô Ngại Hải
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Sư-Tử-Hoa-Võng, Phật hiệu Bửu-Diệm-Tràng.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Kim-cang-diệu-hoa-đăng, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Đại-Nguyện-Quang.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Nhứt-Thiết-pháp-quang-minh-địa, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Pháp-Quảng-Đại-Chơn-Thật-Nghĩa.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chơn-châu-mạt-bình-thản-trang-nghiêm, Phật hiệu Thắng-Huệ-Quang-Minh-Võng.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Lưu-Ly-Hoa, Phật hiệu Bửu-Tích-Tràng.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Lượng-Diệu-Quang-Luân, Phật hiệu Đại-Oai-Lực-Trí-Hải-Tạng.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Minh-kiến-thập-phương, Phật hiệu Tịnh-Tu-Nhứt-Thiết-Công-Đức-Tràng.
Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Khả-ái-nhạo-phạm-âm, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Phổ-Chiếu-Pháp-Giới-Vô-Ngại-Quang.
Phổ-Hiền Bồ-Tát lại bảo đại-chúng rằng: 'Chư Phật-tử! Phương đông của biển Ly-cấu-diệm-tạng-hương-thủy giáp biển Biến-hóa-vi-diệu-thân-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Thiện-Bố-Sai-Biệt-Phương.
Kế đó là biển Kim-cang-nhãn-tràng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Trang-Nghiêm-Pháp-Giới-Kiều.
Kế đó là biển Chủng-chủng-liên-hoa-diệu-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Hằng-Xuất-Thập-Phương-Biến-Hóa.
Kế đó là biển Vô-gián-Bửu-Vương-Luân, có thế-giới-chủng tên Bửu-Liên-Hoa-Hành-Mật-Vân.
Kế đó là biển Diệu-hương-diệu-phổ-trang-nghiêm, có thế-giới-chủng tên Tỳ-Lô-Giá-Na-Biến-Hóa-Hạnh.
Kế đó là biển Bửu-Mật-Diệm-Phủ-Tràng-Hương-Thủy, có thế-giới-chủng tên Chư-Phật-Hộ-Niệm-Cảnh-Giới.
Kế đó là biển Nhứt-thiết-sắc-xí-nhiên-quang, có thế-giới-chủng tên Tối-Thắng-Quang-Biến-Chiếu.
Kế đó là biển Nhứt-thiết-trang-nghiêm-cụ-cảnh-giới, có thế-giới-chủng tên Bửu-Diệm-Đăng.
Có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số biển hương-thủy như vậy.
Biển hương-thủy gần Luân-vi-sơn nhứt tên Pha-Lê-Địa, có thế-giới-chủng tên Thường-phóng-quang-minh, dùng thanh-tịnh-kiếp âm-thinh làm thể.

Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Khả-ái-nhạo-tịnh-quang-tràng, một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Tối-Thắng-Tam-Muội-Tinh-Tấn-Huệ.
Trên đó, quá mười phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Kim-cang-tràng, có thế-giới tên Hương-trang-nghiêm-tràng, mười phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Vô-Chướng-Ngại-Pháp-Giới-Đăng.
Trên đó, quá ba phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với Ta-Bà thế-giới, có thế-giới tên Phóng-Quang-Tạng, Phật hiệu Biến-Pháp-Giới-Vô-Chướng-Ngại-Huệ-Minh.
Trên đó, quá bảy phật-sát vi-trần-số thế-giới, phương trên nhứt của thế-giới-chủng này, có thế-giới tên Tối-Thắng-Thân-Hương, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệuGiác-Phần-Hoa.
Chư Phật-tử ! Ngoài biển Vô-tận-quang-minh-luân-hương-thủy, đến biển Cụ-túc-diệu-quang-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Biến-Vô-Cấu.
Kế đó là biển Quang-diệu-cái-hương-thủy có thế-giới-chủng tên Vô-Biên-Phổ-Trang-Nghiêm.
Kế đó là biển Diệu-bửu-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Hương-Ma-Ni-Quỷ-Độ-Hình.
Kế đó là biển Xuất-Phật-âm-thinh-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Thiện-Kiến-Lập-Trang-Nghiêm.
Kế đó là biển Hương-tràng-tu-di-tạng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Quang-Minh-Biến-Mãn.
Kế đó là biển Chiên-đàn-diệu-quang-minh-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Bửu-Diệm-Luân.
Kế đó là biển Phong-lực-trì-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Bửu-Diệm-Vân-Tràng.
Kế đó là biển Đế-Thích-Thân-Trang-Nghiêm-Hương-Thủy, có thế-giới-chủng tên Chơn-châu-Tạng.
Kế đó là biển Bình-Thân-Nghiêm-Tịnh-Hương-Thủy, có thế-giới-chủng tên là Tỳ-Lưu-Ly-Mạt-Chủng-Chủng-Trang-Nghiêm.
Có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số biển hương-thủy như vậy. Gần Luân-vi-sơn nhứt, là biển Diệu-thọ-hoa-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Xuất-Sanh-Chư-Phương-Quảng-Đại-Sát, dùng Phật-tồi-phục-ma-âm-thinh làm thể.
Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Diệm-Cự-Tràng, Phật hiệu Thế-Gian-Công-Đức-Hải.
Trên đó, quá mười phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Kim-cang-tràng, có thế-giới tên Xuất-Sanh-Bửu, Phật hiệu Sư-Tử-Lực-Bửu-Vân.
Trên đó, quá ba phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Ta-Bà, có thế-giới tên Y-Phục-Trạng, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Trí-Hải-Vương.
Trên đó, quá bảy phật-sát vi-trần-số thế-giới, phương trên nhứt của thế-giới-chủng này, có thế-giới tên Bửu-Anh-Lạc-Sư-Tử-Quang-Minh, Phật hiệu Thiện-Biến-Hóa-Liên-Hoa-Tràng.
Chư Phật-tử ! Ngoài biển Kim-cang-diệm-quang-minh-hương-thủy, đến biển Nhứt-thiết-trang-nghiêm-cụ-oanh-sức-tràng, có thế-giới-chủng tên Thanh-tịnh-hạnh-trang-nghiêm.
Kế đó là biển Bửu-hoa-quang-diệu-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Công-Đức-Tướng-Trang-Nghiêm.
Kế đó là biển Liên-Hoa-Khai-Phu-Hương-Thủy, có thế-giới-chủng tên Bồ-Tát-Ma-Ni-Quan-Trang-Nghiêm.
Kế đó là biển Diệu-bửu-y-phục-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Tịnh-Châu-Luân.
Kế đó là biển Khả-ái-hoa-biến-chiếu-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Bá-quang-vân-chiếu-diệu.
Kế đó là biển Biến-hư-không-đại-quang-minh-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Bửu-Quang-Phổ-Chiếu.
Kế đó là biển Diệu-hoa-trang-nghiêm-tràng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Kim-Nguyệt-Nhãn-Anh-Lạc.
Kế đó là biển Chơn-châu-Hương-hải-tạng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phật-Quang-Minh.
Kế đó là biển Bửu-luân-quang-minh-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Thiện-Hóa-Hiện-Phật-Cảnh-Giới-Quang-Minh.
Có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số hương-thủy-hải như vậy. Gần Luân-vi-sơn nhứt, là biển Vô-biên-luân-trang-nghiêm-để-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Vô-Lượng-Phương-Sai-Biệt, dùng những loại ngôn-thuyết âm-thinh của tất cả quốc-độ làm thể.
Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Kim-cang-hoa-cái, Phật hiệu Vô-Tận-Tướng-Quang-Minh-Phổ-Môn-Âm.
Trên đó, quá mười phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Kim-cang-tràng, có thế-giới tên Xuất-sanh-Bửu-y-tràng, Phật hiệu Phước-Đức-Vân-Đại-Oai-Thế.
Trên đó, quá ba phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Ta-Bà, có thế-giới tên Chúng-bửu-cụ-diệu-trang-nghiêm, Phật hiệu Thắng-Huệ-Hải.
Trên đó, quá bảy phật-sát vi-trần-số thế-giới, phương trên nhứt của thế-giới-chủng này, có thế-giới tên Nhựt-Quang-Minh-y-phục-tràng, Phật hiệu Trí-Nhựt-Liên-Hoa-Vân.
Chư Phật-tử ! Ngoài biển Đế-thanh-bửu-trang-nghiêm-hương-thủy, đến biển A-tu-la-cung-điện-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Hương-thủy-quang-sở-trì.
Kế đó là biển Bửu-sư-tử-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Biến-Thị-Thập-Phương-Nhứt-Thiết-Bửu.
Kế đó là biển Cung-điện-sắc-quang-minh-vân-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Bửu-Luân-Diệu-Trang-Nghiêm.
Kế đó là biển Xuất-đại-liên-hoa-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Diệu-Trang-Nghiêm-Biến-Chiếu-Pháp-Giới.
Kế đó là biển Đăng-diệm-diệu-nhãn-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Biến-Quán-Sát-Thập-Phương-Biến-Hóa.
Kế đó là biển Bất-Tư-Nghì-trang-nghiêm-luân-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Thập-Phương-Quang-Minh-Phổ-Danh-Xưng.
Kế đó là biển Bửu-Tích-Trang-Nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Đăng-Quang-Chiếu-Diệu.
Kế đó là biển Thanh-tịnh-bửu-quang-minh-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Tu-Di-Vô-Năng-Vi-Ngại-Phong.
Kế đó là biển Bửu-Y-lan-thuẩn-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Như-Lai-Thân-Quang-Minh.
Có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số hương-thủy-hải như vậy.
Gần Luân-Vi-Sơn nhứt, là biển Thọ-trang-nghiêm-tràng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên An-Trụ-Đế-Võng, dùng Bồ-Tát-trí-địa-âm-thinh làm thể.

Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Diệu-Kim-Sắc, Phật hiệu Hương-Diệm-Thắng-Oai-Quang.
Trên đó, quá mười phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Kim-Cang-Tràng, có thế-giới tên Ma-Ni-Thọ-Hoa, Phật hiệu Vô-Ngại-Phổ-Hiện.
Trên đó, ngang với thế-giới Ta-Bà, có thế-giới tên Tỳ-Lưu-Ly-Diệu-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Pháp-Tự-Tại-Kiên-Cố-Huệ.
Phương trên nhứt của thế-giới-chủng này, có thế-giới tên Phạm-Âm-Diệu-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Liên-Hoa-Khai-Phu-Quang-Minh-Vương.
Chư Phật-tử! Ngoài biển Kim-cang-luân-trang-nghiêm-để-hương-thủy, đến biển Hóa-hiện-liên-hoa-xứ-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Quốc-Độ-Bình-Chánh.
Kế đó là biển Ma-Ni-Quang-Hương-Thủy, có thế-giới-chủng tên Biến-Pháp-Giới-Vô-Mê-Hoặc.
Kế đó là biển Chúng-diệu-hương-nhựt-ma-ni-hương-thủy, có thế-giới chủng tên Phổ-Hiện-Thập-Phương.
Kế đó là biển Hằng-nạp-bửu-lưu-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Hành-Phật-Ngôn-Âm.
Kế đó là biển Vô-biên-thâm-diệu-âm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Vô-Biên-Phương-Sai-Biệt.
Kế đó là biển Kiên-thiệt-tích-tụ-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Vô-Lượng-Xứ-Sai-Biệt.
Kế đó là biển Thanh-tịnh-phạm-âm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Thanh-Tịnh-Trang-Nghiêm.
Kế đó là biển Chiên-đàn-lan-thuẩn-âm-thinh-tạng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Hoánh-Xuất-Tràng.
Kế đó là biển Diệu-hương-bửu-vương-quang-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Hiện-Quang-Minh-Lực.
Chư Phật-tử! Ngoài biển Liên-Hoa-nhơn-đà-la-võng, đến biển Ngân-liên-hoa-diệu-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Biến-Hành.
Kế đó là biển Tỳ-lưu-ly-trúc-mật-diệm-vân, có thế-giới-chủng tên Phổ-Xuất-thập phương-âm.
Kế đó là biển Thập-phương-quang-diệm-tụ-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Hằng-xuất-biến-hóa-phân-bố-thập phương.
Kế đó là biển Xuất-hiện-chơn-kim-ma-ni-tràng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Kim-cang-tràng-tướng.
Kế đó là biển Bình-đẳng-đại-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Pháp-Giới-Dũng-Mãnh-triền.
Kế đó là biển Bửu-hoa-tòng-vô-tận-quang-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Vô-Biên-Tịnh-Quang-Minh.
Kế đó là biển Diệu-Kim-Tràng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Diễn-Thuyết-Vi-Mật-Xứ.
Kế đó là biển Quang-ảnh-biến-chiếu-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Trang-Nghiêm.
Kế đó là biển Tịch-âm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Hiện-Tiền-Thùy-Bố.
Có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số hương-thủy-hải như vậy. Gần Luân-vi-sơn nhứt, là biển Mật-diệm-Vân-tràng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Nhứt-Thiết-Quang-Trang-Nghiêm, dùng Như-Lai đạo-tràng chúng hội âm-thinh làm thể.
Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Tịnh-nhãn-trang-nghiêm, Phật hiệu Kim-Cang-Nguyệt-Biến-Chiếu-Thập-Phương.
Trên đó, quá mười phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Kim-cang-tràng, có thế-giới tên Liên-hoa-đức, Phật hiệu Đại-Tinh-Tấn-Thiện-Giác-Huệ.
Trên đó, ngang với thế-giới Ta-Bà, có thế-giới tên Kim-cang-mật-trang-nghiêm, Phật hiệu Ta-La-Vương-Tràng.
Trên đó, quá bảy phật-sát vi-trần-số thế-giới, phương trên nhứt của thế-giới-chủng này, có thế-giới tên Tịnh-hải-trang-nghiêm, Phật hiệu Oai-Đức-Tuyệt-Luân-Vô-năng-Chế-Phục.
Chư Phật-tử! Ngoài biển Tích-Tập-Bửu-Hương-Tạng-hương-thủy, đến biển Bửu-quang-minh-biến-chiếu-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Vô-Cấu-Xưng-Trang-Nghiêm.

Kế đó là biển Chứng bửu hoa khai phu hương thủy, có thế giới chủng tên Hư không tướng
Kế đó là biển Cát-tường-ốc-biến-chiếu-hương-thủy, có thế-giới tên Vô-Ngại-quang-Phổ-trang-nghiêm.
Kế đó là biển Chiển-đàn-thọ-hoa-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Hiện-Thập-Phương-Triền.
Kế đó là biển Xuất-sanh-diệu-sắc-bửu-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Thắng-Tràng-Châu-Biến-Hành.

Kế đó là biển Phổ sanh kim cang hoa hương thủy, có thế giới chủng tên Hiện Bất Tư Nghì Trang nghiêm
Kế đó là biển Tâm-vương-ma-ni-tràng-nghiêm-sức-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Thị-hiện-vô-ngại-Phật-quang-minh.

Kế đó là biển Tích tập bửu anh lạc hương thủy, có thế giới chủng tên Tịnh Trừ Nghi
Kế đó là biển Chơn-châu-luân-phổ-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Chư-Phật-Nguyện-Sở-Lưu.
Có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số thế-giới-hải như vậy. Gần Luân-Vi-Sơn nhứt, là biển Diêm-phù-đàn-bửu-tạng-luân-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Âm-Tràng, dùng nhập-nhứt-thiết-trí-môn-âm-thinh làm thể.
Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Hoa-Nhụy-Diệm, Phật hiệu Tinh-Tấn-Thí.
Trên đó, quá mười phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Kim-cang-tràng, có thế-giới tên Liên-hoa-quang-minh-tràng, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Công-Đức-Tối-Thắng-Tâm-Vương.
Trên đó, quá ba phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Ta-Bà, có thế-giới tên Thập-lực-trang-nghiêm, Phật hiệu Thiện-Xuất-Hiện-Vô-Lượng-Công-Đức-Vương.
Phương trên nhứt của thế-giới-chủng này, có thế-giới tên Ma-ni-hương-sơn-tràng, Phật hiệu Quảng-Đại-Thiện-Nhãn-Tịnh-Trừ-Nghi.
Chư Phật-tử! Ngoài biển Bửu-Trang-nghiêm-hương-thủy, đến biển Trì-Tu-Di-Quang-Minh-Tạng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Xuất-sanh-Quảng-đại-vân.
Kế đó là biển Trang-Nghiêm-đại-oai-lực-cảnh-giới-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Vô-Ngại-Tịnh-Trang-Nghiêm.
Kế đó là biển Mật-bố-bửu-liên-hoa-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Tối-Thắng-Đăng-Trang-Nghiêm.
Kế đó là biển Y-chỉ-bửu-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Nhựt-Quang-Minh-Võng-Tạng.
Kế đó là biển Chúng-Đa-Nghiêm-Tịnh-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Bửu-Hoa-Y-Xứ.
Kế đó là biển Cực-thông-huệ-hành-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Tối-Thắng-Hình-Trang-Nghiêm.
Kế đó là biển Trì-diệu-ma-ni-phong-hương-thủy, có thế-giới-chủng Phổ-Tịnh-Hư-Không-Tạng.
Kế đó là biển Đại-quảng-biến-chiếu-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Đế-Thanh-Cự-Quang-Minh.
Kế đó là biển Khả-ái-ma-ni-châu-biến-chiếu-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Hống-Thinh.
Có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số hương-thủy-hải như vậy.
Gần Luân-Vi-Sơn nhứt, là biển Xuất-Đế-Thanh-Bửu-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Châu-Biến-Vô-sai-biệt, dùng Bồ-Tát Chấn-Hống-Âm-Thinh làm thể.
Trong đây, phương dưới hết có thế-giới tên Diệu-Thắng-Tạng, Phật hiệu Tối-Thắng-Công-Đức-Huệ.
Trên đó, quá mười phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Kim-Cang-Tràng, có thế-giới tên Trang-Nghiêm-Tướng, Phật hiệu Siêu-Thắng-Đại-Quang-Minh.
Trên đó, ngang với thế-giới Ta-Bà, có thế-giới tên Lưu-Ly-Luân-Phổ-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Tu-Di-Đăng.
Phương trên nhứt của thế-giới-chủng này, có thế-giới tên Hoa-Tràng-Hải, Phật hiệu Vô-Tận-Biến-Hóa-Diệu-Huệ-Vân.
Chư Phật-tử! Ngoài biển Kim-cang-Bửu-Tự-hương-thủy, đến biển Sùng-Đức-Bửu-Tê-Nghê-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Thấu-Xuất-Bửu-Tràng.
Kế đó là biển Bửu-Tràng-Trang-Nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Hiện-Nhứt-Thiết-Quang-Minh.
Kế đó là biển Diệu-Bửu-Vân-Hương-Thủy, có thế-giới-chủng tên Bửu-Trang-Nghiêm-Quang-Minh-Biến-Chiếu.
Kế đó là biển Bửu-thọ-hoa-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Diệu-Hoa-Gián-Sức.
Kế đó là biển Diệu-hoa-y-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Quang-Minh-Hải.
Kế đó là biển Bửu-thọ-phong-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Bửu-Diệm-Vân.
Kế đó là biển Thị-hiện-quang-minh-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Nhập-Kim-Cang-Vô-Sở-Ngại.
Kế đó là biển Liên-hoa-phổ-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Vô-Biên-Ngạn-Hải-Uyên.
Kế đó là biển Diệu-bửu-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Thị-Hiện-Quốc-Độ-Tạng.
Có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số hương-thủy-hải như vậy.
Gần Luân-Vi-Sơn nhứt, là biển Bất-Khả-Hoại-Hương-Thủy, có thế-giới-chủng tên Diệu-Luân-Gián-Thố-Liên-Hoa-Tràng, dùng Phật-lực-sở-xuất âm-thinh làm thể.
Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Tối-Diệu-Hương, Phật hiệu Hóa-Vô-Lượng-Trần-Số-Quang.
Trên đó, quá mười phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Kim-Cang-Tràng, có thế-giới tên Bất-Tư-Nghị-Sai-Biệt-Trang-Nghiêm-Môn, Phật hiệu Vô-Lượng-Trí.
Trên đó, ngang với thế-giới Ta-Bà, có thế-giới tên Thập-Phương-Quang-Minh-Diệu-Hoa-Tạng, Phật hiệuSư-Tử-Nhãn-Quang-Diệm-Vân.
Phương trên hết, có thế-giới tên Hải-Âm-Thinh, Phật hiệu Thủy-Thiên-Quang-Diệm-Môn.
Chư Phật-tử ! Ngoài biển Thiên-Thành-Bửu-Diệu-Hương-Thủy, đến biển Diệm-luân-hích-tích-Quang-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Bất-khả-thuyết-chủng-chủng-trang-nghiêm.
Kế đó là biển Bửu-trần-lộ-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Nhập-Vô-Lượng-Triền.
Kế đó là biển Cụ-Nhứt-thiết-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Bửu-Quang-Biến-Chiếu.
Kế đó là biển Bố-chúng-bửu-võng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên An-Bố-Thâm-Mật.
Kế đó là biển Diệu-bửu-trang-nghiêm-tràng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Thế-Giới-Hải-Minh-Liễu-Âm.
Kế đó là biển Nhựt-Cung-Thanh-Tịnh-Ảnh-Hương-Thủy, có thế-giới-chủng tên Biến-Nhập-Nhơn-Đà-La-Võng.

Kế đó là biển Cổ nhạc mỹ diệu âm hương thủy, có thế thế giới chủng tên Viên mãn bình chánh
Kế đó là biển Chủng-chủng-diệu-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Tịnh-Mật-Quang-Diệm-Vân.
Kế đó là biển Châu-biến-bửu-diệm-đăng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Tùy-Phật-Bổn-Nguyện-chủng-chủng-hình.
Có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số hương-thủy-hải như vậy.
Gần Luân-Vi-Sơn nhứt, là biển Tích-tập-anh-lạc-y-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Hóa-Hiện-Diệu-Y, dùng tam-thế chư Phật âm-thinh làm thể.
Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Phát-sanh-Hoan-Hỉ, y biển Nhơn-đà-la-hoa-tạng-hương-thủy mà trụ, một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Kiên-Ngộ-Trí.
Trên đó, quá mười phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Kim-Cang-Tràng, có thế-giới tên Bửu-Võng-trang-nghiêm, mười phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Vô-Lượng-Hoan-Hỷ-Quang.
Trên đó, quá ba phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Ta-Bà, có thế-giới tên Bửu-liên-hoa-sư-tử-tòa, mười ba phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Tối-Thanh-Tịnh-Bất-Không-Văn.
Trên đó, quá bảy phật-sát vi-trần-số thế-giới, phương trên nhứt của thế-giới-chủng này, có thế-giới tên Bửu-Sắc-Long-Quang-Minh, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Biến-Pháp-Giới-Phổ-Chiếu-Minh.
Chư Phật-tử! Trong mười bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số hương-thủy-hải như vậy, có mười bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số thế-giới-chủng, đều y hiện-nhứt-thiết-Bồ-Tát-hình-ma-ni-vương-tràng-trang-nghiêm-liên-hoa mà trụ, đều riêng bửu-tế trang-nghiêm không gián đoạn, đều riêng phóng bửu-sắc-quang-minh, đều riêng quang-minh-vân giăng che, đều riêng trang-nghiêm, đều riêng kiếp sai khác, đều riêng Phật xuất-hiện, đều riêng diễn pháp-hải, đều riêng chúng-sanh khắp đầy dẫy, đều riêng vào đến khắp mười phương, đều riêng sự gia trì của thần lực chư Phật. Trong mỗi thế-giới-chủng này, tất cả thế-giới đều y các loại trang-nghiêm mà trụ, liên tiếp lẫn nhau thành thế-giới-võng, kiến lập nhiều loại sai khác khắp cùng nơi Hoa-Tạng-Trang-Nghiêm-Thế-Giới-Hải.
Lúc đó, Phổ-Hiền Bồ-Tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa oai-lực của Phật, mà nói kệ rằng:
Hoa-Tạng thế-giới-hải
Pháp-giới đồng không khác
Trang-nghiêm rất thanh-tịnh
An-trụ nơi hư-không.
Trong thế-giới-hải này
Sát-chủng khó nghĩ bàn
Mỗi mỗi đều tự-tại
Đều riêng không tạp loạn.
Biển Hoa-Tạng-Thế-Giới
Sát-chủng khéo an bày
Hình khác, trang-nghiêm khác
Các loại tướng không đồng.
Chư Phật biến-hóa-âm
Nhiều loại làm thể đó
Tùy nghiệp-lực mà thấy
Sát-chủng nghiêm-sức đẹp.
Hình Tu-Di, thành, lưới,
Nước xoáy, hình tròn, vuông
Hoa sen nở rộng lớn
Cõi cõi bao quanh nhau.
Hình sơn-tràng, lâu-các
Hình Kim-cang xây vòng
Những sát-chủng quảng-đại
Bất-tư-nghì như vậy.
Đại-hải, lửa chơn-châu
Quang-võng bất-tư-nghì
Những sát-chủng như vậy
Đều trụ nơi liên-hoa.
mỗi mỗi những sát-chủng
Quang-võng bất-khả-thuyết
Trong quang hiện các cõi
Khắp cả mười phương biển.
Tất cả những sát-chủng
Bao nhiêu đồ trang-nghiêm
Quốc-độ hiện trong đó
Thấy khắp vô-cùng tận.
Sát-chủng bất-tư-nghì
Thế-giới-vô-biên-tế
Nhiều thứ trang-nghiêm đẹp
Đều do oai-lực Phật.
Trong tất cả sát-chủng
Thế-giới bất-tư-nghì
Hoặc thành, hoặc hư hoại
Hoặc cõi đã hư hoại
Ví như lá trong rừng
Có mọc cũng có rụng
Trong sát-chủng như vậy
Thế-giới có thành hoại.
Ví như trong rừng cây
Các thứ quả sai khác
Như vậy y sát-chủng
Các loài chúng-sanh trụ.
Ví như chủng-tử khác
Sanh quả đều sai khác
Vì nghiệp-lực sai khác
Cõi chúng-sanh không đồng.
Ví như tâm-vương bửu
Tùy tâm thấy màu sắc
Vì tâm chúng-sanh tịnh
Được thấy cõi thanh-tịnh.
Ví như đại long-vương
Nổi mây khắp hư-không
Như vậy Phật nguyện-lực
Xuất sanh các quốc-độ.
Như thuật-sĩ ảo-thuật
Hiển được các đồ vật
Vì nghiệp-lực chúng-sanh
Quốc-độ bất-tư-nghì.
Ví như những tượng màu
Của họa-sĩ sáng tác
Như vậy tất cả cõi
Tâm họa-sĩ làm thành.
Thân chúng-sanh khác nhau
Tùy tâm phân-biệt khởi
Như vậy các cõi nước
Không gì chẳng do nghiệp.
Ví như thấy chư Phật
Nhiều hình sắc sai khác
Tùy tâm hành chúng-sanh
Thấy các cõi cũng khác.
Ngàn đắy của các cõi
Bủa giăng lưới liên-hoa
Những tướng trạng không đồng
Trang-nghiêm rất thanh-tịnh.
Những lưới liên-hoa kia
Nơi sát-võng an-trụ
Bao nhiêu sự trang-nghiêm
Các loài chúng-sanh ở.
Hoặc có trong cõi nước
Hiểm trở không bình-thản
Do chúng-sanh phiền não
Thấy trong đó như vậy.
Tạp-nhiễm và thanh-tịnh
Vô-lượng thế-giới-chủng
Tùy tâm chúng-sanh khởi
Bồ-Tát-lực gia-trì
Hoặc có trong cõi nước
Tạp nhiễm và thanh-tịnh
Hoặc do nghiệp-lực khởi
Bồ-Tát chỗ hóa-độ.
Có cõi phóng quang-minh
Ly-cấu-bửu làm thành
Các thứ nghiêm-sức đẹp
Chư Phật khiến thanh-tịnh.
Trong mỗi thế-giới-chủng
Kiếp thiêu bất-tư-nghì
Hiện bày đầy hư ác
Nơi đó thường kiên cố.
Do nghiệp-lực chúng-sanh
Xuất sanh nhiều quốc-độ
Nương trụ nơi phong luân
Và nương thủy-luân trụ.
Thế-giới tự như vậy
Thấy nhiều loại không đồng
Nhưng thiệt không có sanh
Cũng lại không diệt hoại.
Trong mỗi mỗi tâm niệm
Xuất-sanh vô-lượng cõi
Do oai-thần của Phật
Đều thấy tịnh không nhơ.
Có cõi bùn đất thành
Thể-chất rất cứng rắn
Đen tối không ánh sáng
Kẻ ác-nghiệp ở đó.
Có cõi kim-cang thành
Tạp nhiễm nhiều lo sợ
Khổ nhiều mà vui ít
Kẻ phước mỏng ở đó.
Có cõi toàn bằng sắt
Hoặc cõi xích-đồng thành
Núi đá hiểm đáng sợ
Kẻ tội ác đầy dẫy.
Trong cõi có địa ngục
Chúng-sanh khổ khó cứu
Luôn ở trong đen tối
Biển lửa thường thiêu đốt.
Hoặc lại có súc-sanh
Biết bao hình xấu-xí
Do nơi tự ác-nghiệp
Thường thọ các khổ-não
Hoặc có cõi Diêm-La
Luôn khổ nỗi đói khát
Trèo lên núi lửa to
Chịu những khổ rất nặng.
Hoặc có các quốc-độ
Bảy báu hiệp lại thành
Bao nhiêu là cung-điện
Do tịnh-nghiệp tạo nên.
Các Ngài xem thế-gian
Trong đó Trời và Người
Quả tịnh-nghiệp thành-tựu
Tùy thời hưởng khoái lạc.
Trong mỗi mỗi chơn lông
Ức cõi bất-tư-nghì
Các thứ tướng trang-nghiêm
Chưa từng có chật hẹp.
Chúng-sanh nghiệp sai khác
Thế-giới nhiều vô-lượng
Trong đó sanh thủ-trước
Thọ khổ vui chẳng đồng.
Có cõi thuần châu báu
Thường phóng vô-biên-quang
Kim-cang diệu liên-hoa
Trang-nghiêm tịnh vô-cấu
Có cõi bằng ánh-sáng
Y quang-luân an-trụ
Kim-sắc hương chiên-đàn
Diệm-vân khắp sáng soi.
Có cõi bằng nguyệt-luân
Hương-y trải khắp nơi
Nơi trong một liên-hoa
Bồ-Tát ngồi đầy khắp.
Có cõi bằng châu báu
Hình sắc không bợn nhơ
Ví như lưới Thiên-đế
Quang-minh thường chiếu sáng.
Có cõi bằng chất hương
Hoặc là hoa Kim-cang
Ma-ni quang hiện bóng
Nhìn xem rất thanh-tịnh.
Hoặc có nan-tư-cõi
Hoa xoay kết hợp thành
Trong đó đầy Hóa-Phật
Bồ-Tát khắp sáng rực.
Hoặc có cõi thanh-tịnh
Toàn là những cây hoa
Nhánh đẹp che đạo-tràng
Mây ma-ni giăng khắp.
Có cõi tịnh-quang chiếu
Hoa Kim-Cang làm thành
Có âm-thinh Hóa-Phật
Vô-biên giăng thành lưới.
Có cõi như Bồ-Tát
Mão tốt đẹp ma-ni
Hoặc cõi hình bửu-tòa
Từ quang-minh biến hóa.
Hoặc là mạt chiên-đàn
Hoặc là bạch-hào-quang
Hoặc tiếng trong Phật-quang
Mà thành cõi đẹp đó.
Hoặc thấy cõi thanh-tịnh
Dùng một quang trang-nghiêm
Hoặc thấy nhiều trang-nghiêm
Các cõi đều kỳ-diệu.
Hoặc dùng mười quốc-độ
Vật đẹp để trang-sức
Hoặc dùng ngàn quốc-độ
Tất cả để trang-nghiêm.
Hoặc dùng ức quốc-độ
Trang-nghiêm nơi một cõi
Những hình tướng chẳng đồng
Đều như bóng tượng hiện.
Bất-khả-thuyết quốc-độ
Trang-nghiêm mơi một cõi
Mỗi vật phóng quang-minh
Do nguyện-lực của Phật.
Hoặc có những quốc-độ
Do nguyện-lực thanh-tịnh
Trong các vật trang-nghiêm
Khắp thấy những sát-hải.
Người tu nguyện Phổ-Hiền
Cảm thành cõi thanh-tịnh
Tam-thế cõi trang-nghiêm
Trong đây hiện đủ cả.
Phật-tử nên quán-sát
Sát-chủng oai-thần-lực
Những quốc-độ vị-lai
Như mộng đều khiến thấy.
Những thế-giới mười phương
Những quốc-độ quá-khứ
Đều ở trong một cõi
Hiện tượng như huyễn-hóa.
Tất cả Phật tam-thế
Và quốc-độ chư Phật
Ở trong một sát-chủng
Đều xem thấy tất cả.
Thần-lực của chư Phật
Trong trần hiện các cõi
Các loại đều thấy rõ
Như bóng không chơn thiệt.
Hoặc có nhiều cõi nước
Hình trạng như biển cả
Hoặc như núi Tu-Di
Thế-giới bất-tư-nghì.
Có cõi an-trụ tốt
Hình như lưới Thiên-Đế
Hoặc hình như rừng cây
Chư Phật đầy trong đó.
Hoặc hình như bửu-luân
Hoặc trạng như liên-hoa
Tám góc trang-nghiêm đẹp
Mọi nơi đều thanh-tịnh
Hoặc như hình bửu-tòa
Hoặc có cõi ba góc
Hoặc như Khư-lặc-ca
Thành-quách, thân Phạm-Vương.
Hoặc như tóc Thiên-chủ
Hoặc như hình bán-nguyệt
Hoặc như núi ma-ni
Hoặc như hình mặt nhựt.
Hoặc có những thế-giới
Hình như hương-hải xây
Hoặc làm vòng quang-minh
Xưa Phật đã nghiêm-tịnh.
Hoặc như hình trục xe
Hoặc hình đàn cúng tế
Hoặc như tướng bạch-hào
Nhục-Kế, mắt rộng dài.
Có cõi hình Phật-thủ
Hoặc như chày Kim-cang
Hoặc như hình Diệm-sơn
Bồ-Tát ở đầy khắp
Hoặc hình như sư-tử
Hoặc như hình con ngao

Vô lượng những sắc tướng
Thể-tánh đều sai khác.
Ở trong một sát-chủng
Hình các cõi vô-tận
Đều nhờ nguyện-lực Phật
Hộ-niệm nên an-trụ.
Có cõi trụ một kiếp
Có cõi trụ mười kiếp
Nhẫn đến hơn trăm ngàn
Thế-giới vi-trần-số.
Hoặc ở trong một kiếp
Thấy cõi có thành hoại
Hoặc vô-lượng vô-số
Nhẫn đến bất-tư-nghì.
Hoặc có cõi có Phật
Hoặc có cõi không Phật
Hoặc có chỉ một Phật
Hoặc có vô-lượng Phật.
Cõi nào nếu không Phật
Thời có Phật cõi khác
Biến-hóa đến cõi đó
Để thị-hiện phật-sự :
Từ trời giáng thần xuống
Trụ-thai và đản sanh
Hàng ma thành chánh-giác
Chuyển vô-thượng pháp-luân.
Tùy lòng chúng ưa thích
Thị-hiện nhiều tướng mạo
Vì họ chuyển pháp-luân
Hạp căn tánh của họ.
Trong mỗi mỗi cõi Phật
Một Phật hiện ra đời
Trải qua ngàn ức năm
Diễn thuyết pháp vô-thượng.
Chúng chẳng phải pháp-khí
Không thấy được chư Phật,
Nếu ai tâm mến thích
Mọi nơi đều thấy Phật.
Trong mỗi mỗi sát-độ
Đều có Phật ra đời
Chư Phật trong các cõi
Ức số bất-tư-nghì.
Mỗi mỗi Phật trong đây
Hiện vô-lượng thần-biến
Đều khắp trong pháp-giới
Điều-phục các chúng-sanh.
Có cõi không ánh sáng
Đen tối nhiều lo sợ
Đau khổ tợ dao đâm
Kẻ thấy tự đau xót.
Hoặc ánh sáng chư Thiên
Hoặc ánh sáng cung-điện
Hoặc ánh sáng nhựt-nguyệt
Sát võng khó nghĩ bàn.
Có cõi tự chiếu sáng
Hoặc cây báu chói rực
Chưa từng có khổ não
Do phước-lực chúng-sanh.
Hoặc có núi chiếu sáng
Hoặc ánh sáng ma-ni
Hoặc dùng đèn soi sáng
Đều do nghiệp-lực cả.
Hoặc quang-minh của Phật
Trong đó đầy Bồ-Tát
Hoặc liên-hoa chiếu sáng
Màu rực-rỡ rất xinh.
Có cõi bông chiếu sáng
Hoặc dùng hương-thủy chiếu
Hương đốt, hương thoa sáng
Đều do nguyện-lực tốt.
Có cõi mây sáng chiếu
Ngọc ma-ni chiếu sáng
Hoặc Phật-quang sáng soi
Tuyên thuyết tiếng đẹp dạ.
Hoặc châu báu chiếu sáng
Hoặc Kim-cang sáng chiếu
Tiếng thanh-tịnh vang xa
Dứt trừ các sự khổ.
Hoặc có sáng ma-ni
Hoặc đồ trang-nghiêm sáng
Hoặc ánh sáng đạo-tràng
Chiếu sáng khắp chúng-hội.
Phật phóng đại quang-minh
Hóa-Phật đầy trong đó
Quang-minh chiếu mọi nơi
Khắp cùng cả pháp-giới.
Có cõi rất đáng sợ
Tiếng gào thét kêu khổ
Tiếng rên rỉ não nùng
Ai nghe cũng ghê sợ.
Đường địa-ngục súc-sanh
Và đến cõi Diêm-La
Thế-giới trược ác này

Thường vang tiếng sầu khổ

Hoặc có những cõi nước
Thường vang tiếng đáng vui
Đẹp ý thuận chánh-pháp
Đây do tịnh-nghiệp được.
Hoặc có những quốc-độ
Thường nghe tiếng Đế-Thích
Hoặc nghe tiếng Phạm-Thiên
Và tiếng các Thế-Chủ.
Hoặc có những quốc-độ
Trong mây vang tiếng diệu
Biển báu cây ma-ni
Và tiếng nhạc đầy khắp.
Trong viên-quang chư Phật
Hóa-thinh vô cùng tận
Và Bồ-Tát tiếng diệu
Nghe khắp mười phương cõi.
Quốc-độ bất-tư-nghì
Tiếng pháp-luân thường chuyển
Nguyện-hải vang ra tiếng
Tiếng diệu-âm tu hành.
Tam-thế tất cả Phật
Xuất-sanh các thế-giới
Danh-hiệu đều đầy đủ
Thinh-âm vô cùng tận.
Có cõi thường được nghe
Lực-âm của chư Phật
Địa, độ và vô-lượng
Diễn nói những pháp đó.
Sức thệ-nguyện Phổ-Hiền
Ức cõi diễn diệu-âm
Tiếng đó như sấm vang
Trụ kiếp cũng vô-tận.
Phật ở cõi thanh-tịnh
Thị-hiện tiếng tự-tại
Trong pháp-giới mười phương
Tất cả đều được nghe.

HẾT TẬP 1 KINH HOA NGHIÊM

******************************

BỔ KHUYẾT CHƠN NGÔN

Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, a bát ra đế, yết đa chiết, chiết nại di, Án, kê di kê di, đát tháp cát tháp nẫm, mạt ngõa sơn đính, bát ra đế, ô đát ma đát ma, đát tháp cát tháp nẫm, mạt ngõa hồng phấn tá ha(7 lần)

Nam-Mô Hoa-Tạng Giáo-Chủ Tỳ-Lô-Giá-Na Phật (3 lần)

BỔ KHUYẾT TÂM KINH

Ma-Ha Bát-nhã Ba-la-mật-đa Tâm-kinh
Quán-Tự-Tại Bồ-Tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhứt thiết khổ ách.
Xá-Lợi-Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị khôngkhông tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị. Xá-Lợi-Tử ! thị chư pháp không tướng : bất sanhbất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô-sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới nãi chí vô ý-thức giới; vô vô-minh diệc vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử diệc vô-lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề-tát-đõa y Bát-nhã-bất-khả-thuyết-la-mật-đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bốviễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết-bàn.
Tam thế chư Phật y Bát-nhã-bất-khả-thuyết-la-mật-đa cố, đắc a-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề.
Cố tri Bát-nhã ba-la-mật-đa, thị đại thần-chú, thị đại minh-chú, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ chơn thiệt bất hư.
Cố thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa chú. Tức thuyết chú viết :
'Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba la tăng yết-đế, bồ-đề tát-bà-ha'.

VÃNG SANH QUYẾT ĐINH CHƠN NGÔN

Nam mô A Di đa bà dạ, đa tha già đa dạ, đa điệt dạ tha. A điều-phục rị đô bà tỳ, a điều-phục rị đa, tất đam bà tỳ, a điều-phục rị đa, tỳ ca lan đế, a điều-phục rị đa tỳ ca lan đa, già điều-phục-nị già già na-do-tha, chỉ đa ca lệ thanh-tịnh bà ha.

Khể chủ tây phương An-Lạc quốc

Tiếp dẫn chúng-sanh đại đạo sư

Ngã kim phát nguyện nguyện vãng sanh

Duy nguyện từ-bi ai nhiếp thọ

Ngã kim phổ vị tứ ân tam hữu, cập pháp-giới chúng-sanh cầu ư chư Phật, nhứt thừa vô-thượng bồ-đề đạo-cố, chuyên tâm trì niệm A-Di-Đà-Phật vạn đức hồng danh kỳ sanh tịnh-độ. Duy nguyện Từ-Phụ A-Di-Đà Phật ai lân nhiếp thọ từ-bi gia hộ.
A-Di-Đà Phật thân kim sắc
Tướng hảo quang-minh vô đẳng luân,
Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu-Di.
Hám mục trừng thanh tứ đại hải,
Quang trung hóa Phật vô số ức,
Hóa bồ-tát chúng diệc vô-biên,
Tứ thập bát nguyện độ chúng-sanh
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

NAM-MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI

ĐẠI TỪ ĐẠI BI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A-DI-ĐÀ PHẬT (niệm 10, 20, 30 câu tùy ý)
Nam-mô QUAN-THẾ-ÂM Bồ-Tát (10 lần)
Nam-mô ĐẠI THẾ-CHÍ Bồ-Tát (10 lần)
Nam-mô ĐIA-TẠNG-VƯƠNG Bồ-Tát (10 lần)
Nam-mô THANH-TiNH-ĐẠI-HẢI-CHÚNG Bồ-Tát (10 lần)

HỒI HƯỚNG
Đệ tử chúng đẳng, hiện thị sanh tử phàm phu tội chướng thâm trọng luân hồi lục đạo, khổ bất khả ngôn; kim ngộ tri thức, đắc văn A Di Đà danh hiệu, bổn nguyện công-đức, nhứt tâm xưng niệm cầu nguyệnvãng sanh, nguyện Phật từ bi bất xả, ai lân nhiếp thọđệ tử chúng đẳng, bất thức Phật thân, tướng hảoquang-minh, nguyện Phật thị hiện, linh ngã đắc kiến, cập kiến Quan Âm Thế Chí Bồ Tát chúng bỉ thế-giới trung, thanh-tịnh trang-nghiêm, quang-minh diệu tướng đẳng, linh ngã liễu liễu đắc kiến A Di Đà Phật.

Ngã kim trì niệm A-Di-Đà.
Tức phát bồ-đề quảng đại nguyện
Nguyện ngã định huệ tốc viên minh
Nguyện ngã công-đức giai thành tựu
Nguyện ngã thắng phước biến trang-nghiêm
Nguyện cộng chúng-sanh thành Phật đạo.
Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp
Giai do vô thỉ tham sân si
Tùng thân ngữ ý chi sở sanh
Nhứt thiết ngã kim giai sám hối.
Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời
Tận trừ nhứt thiết chư chướng ngại
Diện kiến ngã Phật A-Di-Đà
Tức đắc vãng-sanh Cực-Lạc sát
Ngã ký vãng-sanh Cực-Lạc dĩ
Hiện tiền thành tựu thử đại nguyện
Nhứt-thiết viên mãn tận vô dư
Lợi lạc nhứt thiết chúng-sanh giới
Ngã Phật chúng hội hàm thanh-tịnh
Ngã thời ư thẳng liên-hoa sanh
Thân đỗ Như-Lai Vô-Lượng-Quang
Hiện tiền thọ ngã bồ-đề ký.
Mong ngã Như-Lai thọ ký dĩ
Hóa thân vô-số bá cúng-dường-chi
Tri lực quảng đại biến thập phương
Phổ lợi nhứt thế chúng-sanh giới.
Chúng-sanh vô-biên thệ nguyện độ,
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn,
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học,
Phật-đạo vô-thượng thệ nguyện thành.
Nguyện sanh tây phương tịnh-độ trung
Cửu phẩm liên hoa vi-trần phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh
Bất thối Bồ-Tát vi bạn lữ.
Nguyện dĩ thử công-đức
Trang-nghiêm Phật tịnh-độ
Thượng báo tứ trọng ân
Hạ tế tam đồ khổ
Nhược hữu kiến văn giả
Tức phát bồ-đề tâm
Tận thử nhứt báo thân
Đồng sanh Cực-Lạc quốc.
Tận thử nhứt báo thân
Đồng sanh An-Dưỡng-Quốc.

NGUYỆN

A-Di-Đà Phật, thường lai hộ trì, linh ngã thiện cănhiện tiền tăng tấn, bất thất tịnh nhơn, lâm mạng chung thờithân tâm chánh niệm, thị thinh phân minh, diện phụng Di-Đà, dữ chư thánh-chúng, thủ chấp hoa đàitiếp dẫn ư ngã.

Nhứt sát na khoảnh, sanh tại Phật tiền, cụ Bồ-Tát đạo, quảng độ chúng-sanh đồng thành chủng-trí.

Chí tâm đảnh lễ : Nam-Mô A-Di-Đà Phật Thế-Tôn.

Nguyện ngã Tội chưóng tất tiêu diệt (1 lạy)

Nguyện ngã Thiện căn nhựt tăng trưởng (1 lạy)

Nguyện ngã Thân tâm hàm thanh-tịnh (1 lạy)

Nguyện ngã Nhứt tâm tảo thành tựu (1 lạy)

Nguyện ngã Tam muội đắc hiện tiền (1 lạy)

Nguyện ngã Tịnh nhơn tốc viên mãn (1 lạy)

Nguyện ngã Liên đài dự tiêu danh (1 lạy)

Nguyện ngã Kiến Phật ma đảnh ký (1 lạy)

Nguyện ngã Dự tri mạng chung thời (1 lạy)

Nguyện ngã Vãng sanh Cực Lạc Quốc (1 lạy)

Nguyện ngã Viên mãn Bồ tát đạo (1 lạy)

Nguyện ngã Quảng độ chư chúng-sanh (1 lạy)

Chí tâm qui mạng đảnh lễ Nam mô Tây phương cực lạc thế-giới giáo chủ, thọ quang thể tướng vô-lượng vô-biên, từ thệ hoằng thâm, tứ thập bát nguyện độ hàm linhđại từ đại bình-đẳng tiếp dẫn đạo sưA-Di-Đà Như-Lai biến pháp giới Tam bảo (1 lạy)

Tự qui y Phật, đương nguyện chúng-sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm (1 lạy)

Tự qui y Pháp, đương nguyện chúng-sanh, thâm nhập kinh tạngtrí huệ như hải (1 lạy)

Tự qui y Tăng, đương nguyện chúng-sanh, thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại(1 lạy)

HẾT TẬP 1 KINH HOA NGHIÊM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana