Phẩm 7: Hoa Sen Ca Tụng

01/06/201012:00 SA(Xem: 14695)
Phẩm 7: Hoa Sen Ca Tụng

KINH KIM QUANG MINH
(KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM)
Hoà Thượng Thích Trí Quang Dịch Giải 
Bản Hoa Dịch của Ngài Nghĩa Tịnh

 

Phẩm 7: Hoa Sen Ca Tụng (48)

Bấy giờ đức Thế tôn bảo thọ thần của bồ đề đại thọ, rằng thiện nữ thiên, thiện nữ nên biết cái lý do bồ tát Diệu tràng mộng thấy trống hoàng kim xuất âm thanh lớn, ca tụng công đức Như laidiệu pháp sám hối. Như lai sẽ nói cho các người về lý do ấy. Các người hãy nghe kyլ hãy khéo nghĩ khéo nhớ. Quá khứ có một đế vương tên Kim long chủ, thường đem hoa sen làm ví dụ mà ca tụng chư vị Như lai. Đức Thế tôn liền thuật lại cho đại hội nghe những lời ca tụng này.

(1) Chư Phật quá khứ 
vị lai hiện tại
ở trong thế giới 
khắp cả mười phương
con nay chí thành 
cúi đầu kính lạy, 
nhất tâm ca tụng 
các đấng Tối thắng
(2) Đấng Đại mâu ni 
tối thượng thanh tịnh
ánh sáng thân thể 
rực như hoàng kim
Trong các thứ tiếng 
tiếng Ngài tối thượng
như tiếng Đại phạn 
như sấm rền vang. 
(3) Tóc Ngài thì như 
ong chúa đen huyền, 
đường nét uốn xoay 
ngời lên xanh biếc. 
Răng đều và sít 
trắng như tuyết, ngọc, 
rất bằng và thẳng 
và ngời sáng lên. 
(4) Mắt trong không gợn, 
cực đẹp, uy nghiêm
to lớn tựa như 
cánh hoa sen xanh
Tướng lưỡi rộng dài, 
cùng cực nhu nhuyến
đỏ như sen hồng 
từ nước trồi lên. 
(5) Giữa mày thường có 
ánh sáng bạch hào 
uốn xoay chiều phải 
với màu pha lê
Lông mày dài, mịn, 
sáng như trăng mới, 
ngời lên lóng lánh 
như thân ong chúa. 
(6) Mũi cao, dài, thẳng, 
tựa như đĩnh vàng, 
sạch sẽ, tươi sáng, 
không thiếu vẻ đẹp; 
mọi thứ hơi thơm 
trong thế giới này, 
mũi này ngửi thấy 
là biết ở đâu. 
(7) Thân màu hoàng kim 
siêu tuyệt bậc nhất, 
mỗi một đầu lông 
đẹp đẽ đồng đẳng, 
xanh biếc, mềm mại, 
uốn theo chiều phải, 
tinh tế ánh ngời 
khó có gì bằng. 
(8) Thân ấy mới sinh 
đã có ánh sáng, 
trải ra khắp cả 
thế giới mười phương
trừ được khổ não 
ba cõi chúng sinh
làm cho tất cả 
đều được yên vui. 
(9) Bất kể địa ngục
bàng sinh, ngạ quỉ
tô la, chư thiên
cùng với nhân loại
làm cho loại trừ 
các dạng khổ não
thường xuyên hưởng thụ 
cái vui tự nhiên
(10) Ánh sáng thân ấy 
thường chiếu khắp cả, 
tựa như vàng ròng 
tinh tế bậc nhất. 
Mặt thì sáng ngời 
tựa như trăng tròn. 
Môi thì đỏ tươi 
như trái tần bà
(11) Bước đi uy nghiêm 
như sư tử đi. 
Mình sáng in như 
mặt trời mới mọc 
Cánh tay thì dài, 
đứng quá đầu gối, 
thường buông thẳng xuống 
như nhánh sa la
(12) Vầng ánh sáng tròn 
một tầm, tỏa chiếu, 
rực rỡ tựa như 
trăm ngàn mặt trời
trải đến khắp cả 
quốc độ của Phật, 
tùy kẻ hữu duyên 
mà được thức tỉnh
(13) Ánh sáng trong suốt 
không chi sánh bằng
trải ra khắp cả 
trăm ngàn thế giới
và khắp mười phương
không gì trở ngại, 
mọi sự mờ tối 
đều tan biến cả. 
(14) Từ quang Thiện thệ 
ban cho yên vui, 
màu sắc trong suốt 
như núi vàng ròng
ánh sáng trải khắp 
trăm ngàn quốc độ
những ai gặp được 
cùng siêu thoát cả. 
(15) Vô biên thắng phước 
hoàn thành thân Phật, 
tất cả công đức 
trang sức Phật thân
vượt quá ba cõi
độc xưng Thế tôn
hơn hết thế giới 
thành bậc Vô đẳng
(16) Chư vị Thế tôn 
thuộc thì quá khứ 
nhiều như vi trần 
của cả đại địa
chư vị Thế tôn 
vị lại hiện tại 
cũng bằng vi trần 
của cả đại địa
(17) Đem thân miệng ý 
cùng cực chân thành 
con xin kính lạy 
tam thế Thế tôn
ca tụng biển cả 
công đức vô biên
hiến cúng đủ loại 
những hương và hoa. 
(18) Giả sử miệng con 


có cả ngàn lưỡi, 
ca tụng Thế tôn 
trong vô lượng kiếp
thì công đức Ngài 
bất tư nghị
tối thắng, cực sâu, 
vẫn khó diễn tả
(19) Giả sử lưỡi con 
có cả trăm ngàn 
khen một công đức 
của một đức Phật 
cũng vẫn khó được 
một phần chút ít, 
huống chi vô biên 
công đức chư Phật. 
(20) Giả sử đại địa 
cho đến chư thiên 
đến trời Hữu đảnh 
toàn là biển nước, 
đầu lông nhỏ giọt 
đếm biết hết cả, 
một đức một Phật 
cũng khó lường biết. 
(21) Đem thân miệng ý 
cực kỳ chân thành 
mà con lễ bái 
cùng với tán dương 
công đức vô biên 
của chư Phật đà
sự lễ tán ấy 
được bao thắng phước 
quả báo siêu việt
con xin hồi hướng 
cho cả chúng sinh 
chóng thành Phật đà. 

(22) Kim long chủ vương 
tán thán Phật rồi, 
tâm càng thâm thiết 
phát ra đại nguyện
nguyện con sau này 
trong thì vị lai 
sinh ra đến mấy 
đời kiếp đi nữa, 
(23) thường xuyên mộng thấy 
trống hoàng kim lớn, 
được nghe âm thanh 
diệu pháp sám hối
Công đức tán Phật 
thì như liên hoa
nguyện chứng Vô sinh 
thành bậc Chánh giác
(24) Thế tôn xuất thế 
lâu thay một lần
trăm ngàn đời kiếp 
cũng khó gặp được. 
Nên đêm thường mộng 
nghe tiếng trống vàng, 
ngày thì theo đó 
tu hành sám hối
(25) Con nguyện viên tu 
sáu ba la mật
cứu vớt chúng sinh 
ra khỏi biển khổ, 
sau con mới thành 
đấng Vô thượng giác
với một tịnh độ 
bất khả tư nghị
(26) Con đem trống vàng 
hiến lên chư Phật, 
tán thán chư Phật 
công đức chân thật
nguyện nhờ việc này 
sẽ gặp Thích tôn 
thọ ký cho con 
nối ngôi Pháp vương
(27) Kim long, Kim quang
là con của con, 
quá khứ đã làm 
bậc thiện tri thức
nguyện rằng đời đời 
vẫn sinh nhà con, 
cùng con tiếp nhận 
thọ ký bồ đề
(28) Với những chúng sinh 
không ai cứu giúp, 
trường kỳ luân hồi 
lãnh chịu khổ não
nguyện con đời sau 
làm nơi nương tựa 
cho họ thường được 
yên vui thích thú. 
(29) Cái khổ ba cõi 
con nguyện diệt trừ
làm cho tùy tâm 
ở nơi an lạc
Nguyện những đời sau 
tu hành bồ đề 
cũng như quá khứ 
các vị thành Phật
(30) Nguyện cầu cái phước 
trống vàng sám hối 
làm khô biển khổ 
loại trừ nghiệp chướng
nghiệp chướng hoặc chướng 
tan biến cả rồi, 
nguyện con chóng đạt 
quả báo trong sáng
(31) Biển cả phước trí 
giới hạn vô biên
trong suốt rất mực 
và sâu không cùng. 
Nguyện con thực hiện 
biển phước trí ấy, 
mau chóng thành đạt 
vô thượng bồ đề
(32) Sức mạnh sám hối 
của trống vàng này 
sẽ thể hiện được 
ánh sáng phước đức
Thể hiện ánh sáng 
nhiệm mầu như vậy, 
rồi đem trí quang 
chiếu soi khắp cả. 
(33) Nguyện cầu cho con 
thân thể, ánh sáng, 
phước đức, trí tuệ
đều như chư Phật, 
trong mọi thế giới 
độc xưng Thế tôn
uy lực tự tại 
không ai sánh bằng
(34) Nguyện cầu vượt qua 
biển khổ hữu lậu
nguyện thường du ngoạn 
biển vui vô vi
biển phước hiện tại 
nguyện thường dẫy đầy, 
biển trí tương lai 
nguyện được viên mãn
(35) Nguyện cõi của con 
siêu việt ba cõi
phẩm chất thù thắng 
không có số lượng, 
những ai liên hệ 
cùng sinh cõi ấy, 
cùng mau thành đạt 
trí giác thanh tịnh

(36) Diệu tràng nên biết 
Kim long chủ vương 
đã phát nguyện ấy 
bản thân ông. 
(37) Và hai người con 
Kim long, Kim quang 
thì nay chính là 
Ngân tướng, Ngân quang, 
sẽ cùng tiếp nhận 
Như lai thọ ký
Toàn thể đại hội nghe những lời này của đức Thế tôn, thì ai cũng phát tâm bồ đề, nguyện rằng hiện tạivị lai thường y theo những lời ấy mà tu hành diệu pháp sám hối.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Cuộc hành hương 14 ngày đến xứ sở hạnh phúc Bhutan và thủ đô Nepal Kathmandu từ ngày 04-Sept- 2023 đến ngày 17-Sept- 2023 do Thầy Thích Tánh Tuệ hướng dẫn. Đoàn sẽ khởi hành từ cảng hàng không Los Angeles LAX.
Tòa Bạch Ốc đã tổ chức đại lễ Vesak lần thứ ba vào thứ Sáu, ngày 5 tháng 5 năm 2023 và chia sẻ với một tuyên bố từ Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony J. Blinken về ngày lễ tôn vinh ba sự kiện trọng đại của Phật giáo: đản sinh, giác ngộ và niết bàn của Đức Phật. Lời Tuyên bố từ Bộ trưởng Ngoại giao Blinken đọc như sau:
Trong bối cảnh nhân loại vừa trải qua đại dịch Covid-19 và chiến tranh, xung đột còn diễn biến phức tạp đây đó trên thế giới; noi theo hạnh nguyện của Bồ-tát Thích Quảng Đức, tất cả Tăng Ni, Phật tử chúng ta cùng nhau dấn thân hơn nữa trên con đường thực hành Bồ-tát hạnh như lời Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh Tư Ích Phạm Thiên sở vấn: “Bồ-tát là người có thể chịu đựng khổ đau thay cho tất cả chúng sinh, vì hạnh phúc của tất cả chúng sinh mà hy sinh hạnh phúc của bản thân mình”. Tôi kêu gọi Tăng Ni, Phật tử các giới càng nên ra sức làm các thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước, kiến tạo hòa bình tự thân để kết nên một đài sen cúng dường Đức Thế Tôn trong mùa Phật đản năm nay.