Kinh Thương Thân

13/06/20143:34 SA(Xem: 6819)
Kinh Thương Thân
KINH PHÁP CÚ HÁN TẠNG
Thích Nhất Hạnh Việt dịch
Thể kệ: Nguyên Định (chữ đậm)

Kinh Thương Thân

 

Thân mình chưa có lợi lạc, làm sao làm lợi lạc cho người; tâm điều phục, thân ngay vững, thì nguyện nào không thành?

 

Ái  Thân Phẩm  Pháp Cú Kinh đệ nhị thập
愛身品法句經第二十
Kinh Thương Thân
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng
Phẩm thứ 20

 

Phẩm này có 14 bài kệ. Thân đây không có nghĩa là hình hài, mà là bản thân (atta). Kinh này dạy phải lo cho tự thân trước khi có thể giúp đời. Lo cho tự thân là phải tìm ra con đường chánh, phải biết trì giới, học hỏi chánh pháp, đừng lo lắng, thực tập để chuyển hóa những tập khí xấu nơi mình. Hành động xấu nghiền nát ta như kim cương cà một viên ngọc, không trì giới sẽ như cỏ dại leo đầy.

 

Bài kệ 1

Tự ái thân giả                                 自  愛  身  者

Thận hộ sở thủ                               慎  護  所  守

Hy vọng dục giải                             悕  望  欲  解

Học chánh bất mị                            學  正  不  寐

 Thương thân thì phải cẩn thận bảo hộ cho thân biết mong cầu giải thoát, biết thực tập theo con đường chính và giữ cho đừng bị hôn trầm.

Thương thân giữ thân

Mong cầu giải thoát

Học theo chánh đạo

Không bị hôn trầm.

 

 

Bài kệ 2

Vi thân đệ nhất                              為  身  第  一

Thường tự miễn học                     常  自  勉  學

Lợi nãi hối nhân                            利  乃  誨  人

Bất quyền tắc trí                         不  惓  則  智

 Lo cho thân thì trước hết phải gắng sức thực tập, lúc đó dạy người mới có lợi lạcthực tập không mỏi mệt mới đạt tới trí tuệ.

Lo thân trước hết

Gắng sức thực tập

Sau mới dạy người

Thực tập không mỏi

Mới đạt trí tuệ.

 

 

 

Bài kệ 3

Học tiên tự chánh                         學  先  自  正

Nhiên hậu chánh  nhân                   然  後  正  人

Điều thân nhập tuệ                        調  身  入  慧

Tất thiên vi thượng                        必  遷  為  上

 Phải tự sửa mình trước khi dạy người, điều phục được thân và phát khởi tuệ giác là việc phải làm trước.

Phải tự sửa mình

Trước khi dạy người

Điều phục được thân

Phát khởi tuệ giác

Việc phải làm trước.

 

 

 Bài kệ 4

Thân bất năng lợi                           身  不  能  利

An năng lợi nhân                            安  能  利  人

Tâm điều thể chánh                       心  調  體  正

Hà nguyện bất chí                         何  願  不  至

 Thân mình chưa có lợi lạc, làm sao làm lợi lạc cho người; tâm điều phục, thân ngay vững, thì nguyện nào không thành?

Thân chưa lợi lạc

Sao lợi cho người;

Tâm ý điều phục

Thân thể ngay vững

Nguyện nào không thành.

 

 

Bài kệ 5

Bổn ngã sở tạo                                本  我  所  造

Hậu ngã tự thọ                                 後  我  自  受

Vi ác tự cánh                                   為  惡  自  更

Như cương toản châu                       如  剛  鑽  珠

 Cái gì ta tự tạo ra, sau này ta phải thọ báo, cái ác nghiền nát ta ra như kim cương cà ngọc.

 

Gì ta tự tạo

Ta phải thọ báo

Ác nghiền nát như

Kim cương cà ngọc.

 

 

Bài kệ 6

Nhân bất trì giới                             人  不  持  戒

Tư mạn như đằng                           滋  蔓  如  藤

Sính tình cực dục                           逞  情  極  欲

Ác hành nhật tăng                           惡  行  日  增

 Người không trì giới thì để cho cái dục cái tình làm cho hành vi xấu ác càng ngày càng lớn mạnh, cũng giống cỏ hoang mọc đầy như giây leo.

Người không trì giới

Dục tình phát triễn

Hành vi xấu ác

Ngày càng lớn mạnh

Như cỏ hoang mọc

Đầy như giây leo.

 

 

Bài kệ 7

Ác hành nguy thân                          惡  行  危  身

Ngu dĩ vi dị                                    愚  以  為  易

Thiện tối an thân                            善  最  安  身

Ngu dĩ vi nan                                 愚  以  為  難

 Hành động xấu làm nguy hoại thân, người ngu cho là việc dễ làm; hành động tốt lành làm thân an ổn, người ngu cho là việc khó làm.

Đìều ác hoại thân

Kẻ ngu cho dễ

Việc tốt an thân

Kẻ ngu cho khó.

 

 

 

Bài kệ 8

Như chân nhân giáo                        如  真  人  教

đạo pháp thân                            以  道  法  身

Ngu giả tật chi                                愚  者  疾  之

Kiến nhi vi ác                                  見  而  為  惡

 Như bậc chân nhân dạy, phải lấy đạo làm phép tắc cho thân, dù kẻ ngu ganh tỵ, thấy mình thì ghét.

Như người hìền dạy

Phải lấy đạo làm

Phép tắc cho thân

Dù kẻ ngu ganh

Thấy mình thì ghét.

 

 

 

Bài kệ 9

Hành ác đắc ác                               行  惡  得  惡

Như chủng khổ chủng                       如  種  苦  種

Ác tự thọ tội                                    惡  自  受  罪

Thiện tự thọ phước                          善  自  受  福

 Làm ác thì gặt hái ác, như gieo giống đắng, gieo giống ác thì gặt hái tội; gieo giống thiện gặt hái phúc.

Làm ác gặt ác

Gieo đắng gặt đắng

Gieo ác gặt tội

Gieo thiện hưởng phúc.

 

Bài kệ 10

Diệc các tu thục                              亦  各  須  熟

Bỉ bất tự đại                                    彼  不  自  代

Tập thiện đắc thiện                          習  善  得  善

Diệc như chủng điềm                       亦  如  種  甜

 Mỗi người phải biết hành động cho chín chắn, thì kẻ kia không trừng phạt được mình. Làm lành được lành, cũng như gieo hạt giống ngọt thì được quả ngọt.

Hành động chín chắn

Người không trừng phạt

Làm lành được lành

Gieo hạt giống ngọt

Thu vào quả ngọt.

 

 

Bài kệ 11

Tự lợi lợi nhân                               自  利  利  人

Ích nhi bất phí                                益  而  不  費

Dục tri lợi thân                               欲  知  利  身

Giới văn vi tối                                 戒  聞  為  最

 Tự lợi hay lợi người đều có lợi ích cho mình mà không mất đi đâu cả. Muốn thực sự làm lợi cho mình, trì giớihọc hỏi là quý nhất.

Tự lợi lợi người

Đều ích cho mình

Không mất đi đâu

Muốn làm lợi mình

Trì giới học hỏi.

 

 

Bài kệ 12

Như hữu tự ưu                               如  有  自  憂

Dục sanh thiên thượng                    欲  生  天  上

Kính lạc văn Pháp                           敬  樂  聞  法

Đương niệm Phật giáo                    當  念  佛  教

 Nếu biết thương mình, muốn sinh về cõi trời, thì phải kính yêu và ham thích học hỏi Phật pháp và phải nhớ lời Bụt dạy.

Nếu biết thương mình

Sinh về cõi trời

Kính yêu ham thích

Học hỏi Phật pháp

Nhớ lời Bụt dạy.

 

 

Bài kệ 13

Phàm dụng tất dự lự                       凡  用  必  豫  慮

Vật dĩ tổn sở vụ                           勿  以  損  所  務

Như thị ý nhật tu                             如  是  意  日  修

Sự vụ bất thất thời                         事  務  不  失  時

 Đừng để cho sự lo toan thái quá làm hại tới công việc đang làm. Mỗi ngày nếu để tâm ý tu học thì công việc sẽ không làm mất thì giờ của mình.

Đừng lo toan quá

Làm hại công việc

Để tâm tu học

Đâu mất thì giờ.

 

 

Bài kệ 14

Phu trì sự chi sĩ                             夫  治  事  之  士

Năng chí chung thành lợi                能  至  終  成  利

Chân kiến thân ưng hành               真  見  身  應  行

Như thị đắc sở dục                        如  是  得  所  欲

 Nếu gặp bậc minh vương thì hãy đem hết lòng phụng sự. Thấy rõ được công việc mới nên bắt tay vào, như vậy mới được mãn ý.

Gặp bậc minh vương

Hết lòng phụng sự;

Thấy rõ công việc

Mới bắt tay vào

Mới được vừa ý.


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)