Kinh Điềm Lành Lớn Nhất

18/08/201610:38 SA(Xem: 6275)
Kinh Điềm Lành Lớn Nhất
KINH PHÁP CÚ HÁN TẠNG
Thích Nhất Hạnh Việt dịch
Thể kệ: Nguyên Định (chữ đậm)

Kinh Điềm Lành Lớn Nhất

 

Chọn được môi trường tốt, có nhiều bạn hiền, có dịp làm những việc phúc đức, giữ lòng cho trinh bạch và chân chánh. Đó là điềm lành lớn nhất.

 

Cát Tường Phẩm Pháp Cú Kinh đệ tam thập cửu
吉祥品法句經第三十九

Kinh Điềm Lành Lớn Nhất
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng

Phẩm thứ 39

 

Phẩm này có 16 bài kệ. Kinh này xuất xứ từ Kinh Tập (Suttanipata) của văn hệ Pali. Ở các nước Phật giáo Nam tông, đa số các Phật tử cư sĩ đều thuộc lòng kinh này. Lời dạy rất thực tế. Xin xem phần bình giảng ở phần sau sách này.

 

Bài kệ 1

Phật tôn quá chư thiên                    佛  尊  過  諸  天
Như Lai thường hiện nghĩa              如  來  常  現  義 
Hữu phạm chí đạo sĩ                      有  梵  志  道  士
Lai vấn hà cát tường                       來  問  何  吉  祥

 

Bụt được tôn quý hơn cả trong hai giới trời và người
vì Ngài thường có khả năng đưa ra những giáo nghĩa mầu nhiệm của một bậc Như Lai. Một ngày kia, có một vị đạo sư Bà la môn tới hỏi: Cái gì mới thật là điềm lành lớn nhất?

 

Bụt được tôn quý

Trong giới trời người

Vì Ngài đưa ra

Giáo nghĩa mầu nhiệm

Của bậc Như lai

Phạm chí tới hỏi:

Cái gì mới thật

Điềm lành lớn nhất?

 

 

Bài kệ 2

Ư thị Phật mẫn thương                  於  佛  愍  傷 
Vị thuyết chân hữu yếu                  為  說  真  有  要
tín lạc chánh pháp                    已  信  樂  正  法
Thị vi tối cát tường                        是  為  最  吉  祥

 

Ngay lúc đó với lòng xót thương, Bụt đã thuyết giảng về những gì thiết yếu và chân thật. Ngài dạy: Có niềm tin nơi chánh pháp và có hạnh phúc trong khi học hỏi giáo pháp. Đó là điềm lành lớn nhất.

 

Với lòng xót thương

Bụt đã thuyết giảng

Thiết yếu chân thật:

Tin nơi chánh pháp

Vui học giáo pháp

Điều lành lớn nhất.

 

 

Bài kệ 3

Nhược bất tùng thiên nhân               若  不  從  天  人
Hy vọng cầu kiểu hạnh                     希  望  求  僥  倖
Diệc bất đáo thần từ                       亦  不  禱  神  祠 
Thị vi tối cát tường                         是  為  最  吉  祥

 

Không chạy theo các giới trời và người để cầu mong ban phúc và tránh họa, cũng không đến cầu đảo ở các đền miếu. Đó là điềm lành lớn nhất.

 

Không theo các giới

Trời người để mong

Ban phúc tránh họa

Không cầu đền miếu

Điềm lành lớn nhất.

 

 

 

Bài kệ 4

Hữu hiền trạch thiện cư                  友  賢  擇  善  居 
Thường tiên vi phúc đức                常  先  為  福  德
Sắc thân thừa trinh chánh               勅  身  承  貞  正
Thị vi tối cát tường                        是  為  最  吉  祥

 

Chọn được môi trường tốt, có nhiều bạn hiền, có dịp làm những việc phúc đức, giữ lòng cho trinh bạch và chân chánh. Đó là điềm lành lớn nhất.

 

Chọn môi trường tốt

Có nhiều bạn hiền

Làm việc phúc đức

Giữ lòng chánh trinh

Điềm lành lớn nhất.

 

 

Bài kệ 5

Khứ ác tùng tựu thiện                       去  惡  從  就 善 
Tị tửu tri tự tiết                                 避  酒  知  自  節
Bất dâm ư nữ sắc                            不  婬  於  女  色
Thị vi tối cát tường                            是  為  最  吉  祥

 

Biết bỏ ác theo lành, không uống rượu, biết tiết chế, không đắm trong sắc dục. Đó là điềm lành lớn nhất.

 

Bỏ ác theo lành

Không theo rượu chè

Biết tự tiết chế

Không đắm sắc dục

Điềm lành lớn nhất.

 

Bài kệ 6

Đa văn như giới hành                      多  聞  如  戒  行
Pháp luật tinh tấn học                     法  律  精  進  學
Tu kỷ vô sở tranh                           修  己  無  所  爭
Thị vi tối cát tường                         是  為  最  吉  祥

 

Học rộng biết trì giới. Siêng năng tu tập theo giáo phápluật nghi. Biết tu dưỡng thân tâm, không vướng vào các cuộc tranh chấp. Đó là điềm lành lớn nhất.

 

Học rộng, trì  giới

Siêng năng tu tập

Giáo pháp, luật nghi

Tu dưỡng thân tâm

Không vướng tranh chấp

Điềm lành lớn nhất.

 

 

Bài kệ 7

Cư hiếu sự phụ mẫu                       居  孝  事  父  母
Trị gia dưỡng thê tử                       治  家  養  妻  子
Bất vi không phạp hành                   不  為  空  乏  行
Thị vi tối cát tường                         是  為  最  吉  祥

 

Là người con hiếu thảo, có cơ hội phụng dưỡng mẹ cha. Biết chăm sóc gia đình, giữ cho trong nhà êm ấm, không để cho lâm vào cảnh nghèo đói. Đó là điềm lành lớn nhất.

 

Là con hiếu thảo

Phụng dưỡng mẹ cha

Chăm sóc gia đình

Giữ cho êm ấm

Không lâm nghèo đói

Điềm lành lớn nhất.

 

 

Bài kệ 8

Bất mạn bất tự đại                           不  慢  不  自  大
Tri túc niệm phản phúc                      知  足  念  反  覆
Dĩ thời tụng tập kinh                         以  時  誦  習  經
Thị vi tối cát tường                           是  為  最  吉  祥

 

Không kiêu mạn, không cho mình là hơn người. Biết tri túc, biết xét suy. Có thì giờ đọc tụngthực tập kinh điển. Đó là phước đức lớn nhất.

 

Không được kiêu mạn

Cho mình hơn người

Tri túc, xét suy

Tụng học kinh điển

Phước đức lớn nhất.

 

Bài kệ 9

Sở văn thường dục nhận                所  聞  常  欲  忍
Nhạo dục kiến sa môn                   樂  欲  見  沙  門


Mỗi giảng tiếp thính thọ                 每  講  輒  聽  受
Thị vi tối cát tường                        是  為  最  吉  祥

 

Biết nhẫn nhục khi nghe điều bất như ý. Có hạnh phúc mỗi khi được gặp người xuất gia. Mỗi khi nghe pháp hết lòng tiếp nhận để hành trì. Đó là điềm lành lớn nhất.

 

Biết nhẫn nhục khi

Nghe bất như ý

Vui gặp xuất sĩ

Nghe pháp tiếp nhận

Hết lòng hành trì

Điềm lành lớn nhất.

 

 

Bài kệ 10

Trì trai tu phạm hạnh                      持  齋  修  梵  行
Thường dục kiến hiền minh              常  欲  見  賢  明
Y phụ minh trí giả                           依  附  明  智  者
Thị vi tối cát tường                          是  為  最  吉  祥

 

Biết ăn chay, biết tu theo phạm hạnh. Có hạnh phúc khi gặp các hiền đức. Biết nương vào các bậc có trí sáng. Đó là điềm lành lớn nhất.

 

Biết ăn chay tịnh

Tu theo phạm hạnh

Vui gặp người hiền

Nương vào người trí

Điềm lành lớn nhất.

 

 

Bài kệ 11

Dĩ tín hữu đạo đức                         已  信  有  道  德
Chánh ý hướng vô nghi                   正  意  向  無  疑
Dục thoát tam ác đạo                     欲  脫  三  惡  道
Thị vi tối cát tường                         是  為  最  吉  祥

 

niềm tin, có một đời sống tâm linh. Tâm ý ngay thẳng, không bị hoài nghi che lấp. Có quyết tâm lánh xa ba nẻo về xấu ác. Đó là điềm lành lớn nhất.

 

Có được niềm tin

Đời sống tâm linh

Tâm ý ngay thẳng

Không còn hoài nghi

Quyết tâm lánh xa

Ba nẻo xấu ác

Điềm lành lớn nhất.

 

Bài kệ 12

Đẳng tâm hành bố thí                    等  心  行  布  施
Phụng chư đắc đạo giả                  奉  諸  得  道  者
Diệc kính chư thiên nhân                亦  敬  諸  天  人
Thị vi tối cát tường                        是  為  最  吉  祥

 

Biết bố thí với tâm niệm bình đẳng. Biết phụng sự những bậc đắc đạo. Biết tôn quý những kẻ đáng tôn quý trong hai giới nhân và thiên. Đó là điềm lành lớn nhất.

 

Thực hành bố thí

Tâm niệm bình đẳng

Phụng sự chứng đắc

Tôn quý người hiền

Hai cõi trời người

Điềm lành lớn nhất.

 

Bài kệ 13

Thường dục ly tham dâm               常  欲  離  貪  婬

Ngộ si sân nhuế ý                           遇  癡  瞋  恚  意
Năng tập thành đạo kiến                 能  習  成  道  見
Thị vi tối cát tường                         是  為  最  吉  祥

 

Biết xa lìa tham dục, sân hậnsi mê. Thường tu tập để mong đạt được chánh kiến. Đó là điềm lành lớn nhất.

 

Xa lìa tham dục

Sân hận si mê

Tu tập chánh kiến

Điềm lành lớn nhất.

 

 

Bài kệ 14

Nhược dĩ khí phi vụ                         若  以  棄  非  務
Năng cần tu đạo dụng                      能  勤  修  道  用
Thường sự ư khả sự                       常  事  於  可  事
Thị vi tối cát tường                          是  為  最  吉  祥

 

Biết buông bỏ những nghiệp vụ phi nghĩa. Có khả năng áp dụng đạo pháp vào đời sống hằng ngày. Biết theo đuổi một lý tưởng đáng được theo đuổi. Đó là điềm lành lớn nhất.

 

Bỏ điều phi nghĩa

Áp dụng đạo pháp

Đời sống hàng ngày

Theo đuổi lý tưởng

Điềm lành lớn nhất.

 

 

 

Bài kệ 15

Nhất thiết vi thiên hạ                        一  切  為  天  下
Kiến lập đại từ ý                             建  立  大  慈  意
Tu nhân an chúng sinh                    修  人  安  眾  生
Thị vi tối cát tường                         是  為  最  吉  祥

 

Vì tất cả nhân loại vun bón tâm đại từ. Nuôi dưỡng tình

thương để đem lại an bình cho thế gian. Đó là điềm lành lớn nhất.

 

Vì cả nhân loại

Vun tâm đại từ

Nuôi dưỡng tình thương

Đem lại an bình

Điềm lành lớn nhất.

 

 

Bài kệ 16

Trí giảthế gian                           智  者  居  世  間
Thường tập cát tường hạnh             常  習  吉  祥  行
Tự trí thành tuệ kiến                        自  致  成  慧  見
Thị vị tối cát tường                          是  為  最  吉  祥

 

bậc trí giả ở trong cuộc đời thường tập hạnh tạo tác những điềm lành cho đến khi chính mình thành tựu được tuệ giác lớn. Đó là điềm lành lớn nhất.

 

Trí giả trong đời

Tạo tác điềm lành

Đến khi thành tựu

Được tuệ giác lớn

Điềm lành lớn nhất.

 

                                                                       * * * *

 

Tài liệu tham khảo:

Các Bản Kinh Pháp Cú (Nam tông): 

Kinh Pháp Cú Thích Minh Châu

Kinh Pháp Cú Tâm Minh Ngô Tằng Giao

Kinh Pháp Cú Thích Thiện Siêu

Kinh Pháp Cú - Đa Ngữ: Việt - Anh - Pháp - Đức

Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải Thích Phước Thái

 http://www.budsas.org/uni/u-kinh-phapcu-ev/dhp_idx.htm 
http://www.accesstoinsight.org/canon/sutta/khuddaka/dhp/index.html 
http://perso.orange.fr/pensee.sauvage/dharma/indx.html 
http://www.dhammapada.de/ 
Links: Pali text; English translation by Max Muller 
http://www.tipitaka.net/pali/dhp/ 
http://etext.library.adelaide.edu.au/d/dhammapada/dhammapada.html

Complete Illustrated Dhammapada (by Ven W Sarada Maha Thero):

http://www.buddhanet.net/dhammapada/index.htm

 

Kinh Pháp Cú - Hán tạng 
Thể kệ
Hoàn tất ngày 12/8/ 2016, Đà lạt - mùa Vu Lan Báo hiếu Phật lịch 2560
Xin hồi hướng công đức đến  Sư Ông Làng Mai được vạn sự cát tường
Và hương linh phụ mẫu.
Nguyên Định.


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc - Xuân Quý Mão, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi có lời chúc mừng năm mới, lời thăm hỏi ân cần tới tất cả các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tới chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni, cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài; kính chúc quý vị một năm mới nhiều an lạc, thành tựu mọi Phật sự trên bước đường phụng sự Đạo pháp và Dân tộc!
Trong ngày hội truyền thống dân tộc, toàn thể đại khối dân tộc đang đón chào một mùa Xuân Quý mão sắp đến, trước nguồn hy vọng mới trong vận hội mới của đất nước, vừa trải qua những ngày tháng điêu linh thống khổ bị vây khốn trong bóng tối hãi hùng của một trận đại dịch toàn cầu chưa từng có trong lịch sử nhân loại, cùng lúc gánh chịu những bất công áp bức từ những huynh đệ cùng chung huyết thống Tổ Tiên; trong nỗi kinh hoàng của toàn dân bị đẩy đến bên bờ vực thẳm họa phúc tồn vong,
Khi tuyết trắng xóa phủ đầy miền đất Bắc Mỹ và những cơn gió đông rét mướt tràn xuống miền nam của Bắc Bán Cầu cũng là lúc Tết truyền thống Việt Nam đang về với hàng triệu trái tim và gia đình người Việt tha hương. Thay mặt Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNHK, tôi xin kính gửi đến chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni và quý đồng hương Phật tử lời chúc mừng năm mới Quý Mão 2023 phước huệ trang nghiêm, thân tâm thường lạc và vạn sự kiết tường.