Phẩm 22: Tám Bộ Hộ Trì

01/06/201012:00 SA(Xem: 13736)
Phẩm 22: Tám Bộ Hộ Trì

KINH KIM QUANG MINH
(KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM)
Hoà Thượng Thích Trí Quang Dịch Giải 
Bản Hoa Dịch của Ngài Nghĩa Tịnh

 

Phẩm 22: Tám Bộ Hộ Trì (90)

Bấy giờ đức Thế tôn bảo Đại cát tường thiên nữ, rằng nếu có thiện nam hay thiện nữ đức tin trong sáng nào muốn đem cúng phẩm bất tư nghị phụng hiến chư vị Như lai trong ba thì gian, lại muốn thấu hiểu hành xứ (91) rất sâu của các Ngài, thì người ấy quyết định phải hết lòng tùy bản kinh vua này ở đâu hãy diễn giảng quảng bá cho chúng sinh chỗ ấy, dầu chỗ ấy là thành thị, xóm làng hay trong chằm núi. Còn những người nghe pháp thì phải bỏ tâm tưởng tán loạn mà tập trung thính giác, chuyên chú tâm trí. Bấy giờ đức Thế tôn liền nói những chỉnh cú sau đây cho chư thiênđại hội.

(1) Đối với chư Như lai 
muốn hiến cúng siêu việt
lại muốn hiểu lĩnh vực 
sâu xa của các Ngài, 
(2) thì thấy ai diễn giảng 
kinh Ánh sáng hoàng kim
hãy đích thân đi đến 
những chỗ diễn giảng ấy. 
(3) Kinh ấy khó nghĩ bàn, 
phát sinh mọi phước đức
trong biển khổ rộng lớn 
cứu vớt bao chúng sinh
(4) Như lai thấy kinh này 
đầu giữa cuối đều hay, 
đều sâu không lường nổi, 
thí dụ cũng không bằng. 
(5) Giả như cát sông Hằng
bụi đại địa, nước biển, 
đá núi cả không gian
không ví được ít phần. 
(6) Muốn hội nhập pháp tánh 
hãy lắng nghe kinh này: 
nơi chùa tháp pháp tánh 
mới khéo được hội nhập. 
(7) Trong chùa tháp như vậy 
Thấy ta, đấng Mâu ni
với ý đẹp lời hay 
quảng diễn kinh vua này. 
(8) Thấy thế nên nhiều kiếp 
số lượng khó nghĩ bàn, 
thường ở trong trời người 
hưởng được vui siêu việt
(9) Lắng nghe kinh vua này 
hãy tư duy như vầy
ta được một hợp thể 
phước đức bất tư nghị
(10) Giả sử khối lửa lớn 
trải dài trăm thiện na, 
nhưng vì nghe kinh này 
bước qua không do dự
(11) Đến chỗ giảng kinh này 
được nghe kinh này rồi, 
ác nghiệp loại trừ hết, 
ác mộng cũng loại trừ. 
(12) Ác tinh và biến quái 
cổ đạo cùng tà mị, 
lúc nghe được kinh này 
thì rời xa tất cả. 
(13) Hãy trang trí tòa cao 
đẹp sạch tựa hoa sen
pháp sư ngồi trên đó 
trông như chúa đại dương
(14) An tọa pháp tòa rồi 
giảng kinh sâu xa này, 
lại sao chép tụng trì 
giải thích ý nghĩa 
(15) Pháp sư rời tòa ấy 
đi đến các nơi khác
thì nơi tòa cao ấy 
tưởng thấy bao thần biến
(16) Hoặc thấy hình pháp sư 
còn ngồi trên tòa cao. 
Hoặc thấy hình Như lai 
cùng chư vị Bồ tát
(17) Hoặc tưởng đức Phổ hiền, 
hoặc tưởng Diệu cát tường
hoặc thấy Từ thị tôn, 
ngồi trên tòa cao ấy. 
(18) Hoặc thấy tướng kỳ diệu 
hay thấy hình chư thiên
và mới thấy như vậy 
thoạt cái đã biến mất. 
(19) Thấy những điềm lành ấy 
làm gì cũng vừa ý
phước đức viên mãn cả: 
Như lai nói như vậy. 
(20) Siêu việtdanh tiếng
hủy diệt mọi phiền não
giặc ngoại xâm trừ được, 
chiến đấu thường đắc thắng
(21) Ác mộng toàn không có 
độc tố cũng tiêu tan
ác nghiệp thân miệng ý 
kinh lực cũng diệt được. 
(22) Trong đại lục Thiệm bộ 
danh tiếng tràn đầy cả, 
bao nhiêu những oán thù 
rời xa được hết thảy. 
(23) Thù địch đến xâm lăng 
nghe danh cũng triệt thoái
không động đến vũ khí, 
đối trận sinh hoan hỷ
(24) Phạn vương và Đế thích
bốn Thiên vương hộ thế
Kim cương dược xoa
Chánh liễu tri đại tướng
(25) long vương hồ Vô nhiệt
cùng với Sa yết la, 
nhạc thần Khẩn na la
Tô la kim sí chủ, 
(26) Đại biện tài thiên nữ
Đại cát tường thiên nữ, 
chư thiên đứng đầu này 
thống lãnh cả thiên chúng
(27) thường hiến cúng Như lai 
Pháp bảo siêu việt
thường sinh tâm hoan hỷ 
tôn kính kinh vua này. 
(28) Thiên chúng như thế này 
đều cùng nhau suy nghĩ
quan sát người làm phước 
rồi cùng nói như vầy
(29) Hãy coi những người ấy 
là bậc đại phước đức
thiện căn tinh tiến lực 
sẽ sinh lên Thiên giới
(30) Để nghe kinh vua này, 
người ấy kính đến đây, 
hiến cúng chùa tháp Pháp 
vì lòng tôn trọng Pháp. 
(31) Người ấy thương chúng sinh 
mà làm đại lợi ích
và là đồ chứa đựng 
kinh vua sâu xa này. 
(32) Nhập được pháp môn này 
là nhập được pháp tánh
nên với kinh Hoàng kim 
hãy hết lòng lắng nghe. 
(33) Người ấy đã hiến cúng 
vô số chư Như lai
do thiện căn lực ấy 
mới được nghe kinh này. 
(34) Do vậy các thiên chủ
thiên nữ Đại biện tài
thiên nữ Đại cát tường
cùng bốn vị Thiên vương
(35) và vô số Dược xoa 
dũng mãnh đầy thần lực
phân nhau ra bốn phía 
thường đến hộ vệ cho. 
(36) Nhật nguyệtĐế thích
chư thần nước gió lửa, 
Phệ sốt nộ, Diêm la
Đại biện tài vân vân
(37) Các Thiên vương hộ thế 
dũng liệt, đủ uy thần
hộ vệ người trì kinh 


ngày đêm không rời xa. 
(38) Đại lực dược xoa vương, 
Na la diên, Tự tại
hâm tám thần Dược xoa, 
Chánh liễu tri cầm đầu, 
(39) và trăm ngàn Dược xoa 
sức lớn lại thần thông
thường đến chỗ hiểm nguy 
ủng hộ người trì kinh. 
(40) Kim cương dược xoa vương 
với năm trăm tùy thuộc
cùng chư đại bồ tát 
cũng thường đến hộ trì
(41) Bảo vương dược xoa chủ, 
cùng với Mãn hiền vương, 
Khoáng dã, Kim tì la
Tân độ la, Hoàng sắc (92) . 
(42) Mỗi dược xoa vương này 
cùng năm trăm tùy thuộc
thấy ai nghe kinh vua 
thì cùng đến hộ vệ
(43) Thái quân, Kiền thát bà, 
Vi vương, Thường chiến thắng, 
Châu cảnh và Thanh cảnh
và Bột lý sa vương, 
(44) Đại tối thắng, Đại hắc, 
Tô bạt noa kê xá, 
Bán chi ca, Dương túc, 
cùng với Đại bà dà, 
(45) Tiểu cừ và Hộ pháp
cọng với Di hầu vương
Châm mao và Nhật chi, 
Bảo phát, cùng đến giúp. 
(46) Đại cừ, Nặc câu la
Chiên đàn, Dục trung thắng, 
Xá la với Tuyết sơn
cùng với Sa đa sơn (93) , 
(47) đều có thần thông lớn 
hùng mãnh đủ đại lực
thấy người trì kinh ấy, 
cùng đến mà hộ vệ
(48) A na bà đáp đa, 
cùng với Sa yết ra, 
Mục chân, Ê La diệp, 
Nan đà, Nan đà nhỏ (94) , 
(49) rồng trong trăm ngàn rồng, 
đủ thần thông uy đức
cùng giúp người trì kinh, 
ngày đêm không rời bỏ. 
(50) Bà trĩ, La hầu la
Tì ma chất đa la
Mẫu chỉ chiêm bát ra, 
Đại kiên và Hoan hỷ (95) . 
(51) Và tô la vương khác 
cùng vô số thiên chúng
có sức lớn, mạnh mẽ, 
đều đến giữ người ấy. 
(52) Mẫu thần Ha lị để, 
Dược xoa chúng năm trăm, 
người trì kinh thức dậy 
là đến hộ vệ cho. 
(53) Chiên trà, Chiên trà lị, 
Chiên trĩ nữ dược xoa
Côn đế, Câu tra xỉ, 
Hút tinh chất chúng sinh (96) , 
(54) thần chúng như thế ấy 
sức lớn, có thần thông
giữ gìn người trì kinh 
ngày đêm thường không rời. 
(55) Vô lượng các thiên nữ 
Biện tài thiên cầm đầu, 
bao nhiêu là tùy thuộc 
Cát tường thiên lãnh đạo
(56) Nữ thần đại địa này, 
thần trái hạt vườn rừng, 
thần cây, thần sông rào, 
thần chùa tháp, vân vân
(57) chư thiên thần như vậy 
lòng sinh đại hoan hỷ
cùng đến mà hộ vệ 
người đọc tụng kinh vua. 
(58) Thấy ai trì kinh vua, 
tăng thọ lượng sắc lực, 
tăng uy quang phước đức
tăng tướng tốt trang nghiêm
(59) mà tinh tú biến quái 
xúc phạm đến người ấy, 
thì đến nỗi ác mộng 
cũng làm cho tan biến. 
(60) Nữ thần đại địa này 
Kiên cố đầy uy thế, 
bằng năng lực pháp vị 
của kinh vua Hoàng kim
(61) làm cho màu mỡ đất 
vốn thấm xuống rất sâu, 
nay lại được thấm lên 
tươi nhuần cho đại địa
(62) Đại địa dày sáu mươi 
tám ức du thiện na, 
từ ngoại biên kim cương 
màu đất vẫn thấm lên. 
(63) Lại do nghe kinh vua 
được khối đại công đức
làm cho chính chư thiên 
cũng nhờ được ích lợi
(64) làm cho chư thiên ấy 
tăng uy lực ánh sáng, 
tăng hoan hỷ yên vui, 
hết hiện tượng suy đồi
(65) Đại lục phía nam này 
thần cây trái lúa thóc 
cũng do lực kinh vua 
mà tâm thường hoan hỷ
(66) làm lúa cây thành thục
bông hoa đều sum sê, 
trái hạt đầy phẩm chất, 
tất cả tràn đại địa
(67) Bao nhiêu loại cây cỏ, 
và cả những vườn rừng, 
đều sinh ra hoa đẹp, 
hương thơm thường lan tỏa. 
(68) Những loại cây có hoa 
kết ra các thứ trái, 
thì trái ngon và ngọt, 
và chỗ nào cũng có. 
(69) Cũng tại đại lục này, 
vô số những long nữ 
tâm sinh đại hoan hỷ
cùng vào trong ao hồ. 
(70) Sen hồng, sen trắng nở, 
sen xanh và sen trắng, 
ao hồ nào cũng trồng 
và hoa đầy ao hồ. 
(71) Uy lực kinh vua này 
làm không gian trong sáng
mây mù bị xua tan
toàn bộ đều sáng sủa. 
(72) Thái dương phóng ánh sáng 
trong suốtrực rỡ
do lực kinh vua này 
sáng huy hoàng khắp nơi. 
(73) Uy lực kinh vua này 
hỗ trợ cho quốc chúa, 
có và dùng vàng ròng 
kiến tạo cung điện. 
(74) Thần thái dương vui vẻ 
nhìn thấy đại lục này, 
nên thường đem sáng lớn 
chiếu rực khắp mọi nơi
(75) Do vậy trong đại địa 
bao nhiêu hồ ao sen, 
ánh sáng chiếu đúng lúc 
nên hoa sinh nở cả. 
(76) Trong cả đại lục này 
trái hạt và dược liệu 
đều khéo thành thục hết 
và tràn đầy đại địa
(77) Do uy lực kinh vua, 
nhật nguyệt chiếu đến đâu 
tinh tú đúng hành độ 
gió mưa thuận thời tiết. 
(78) Khắp đại lục Thiệm bộ 
đất nước rất giàu vui, 
chỗ nào có kinh vua 
hơn chỗ khác bội phần. 
(79) Kinh Ánh sáng hoàng kim 
quảng bá đến chỗ nào, 
có người giảng và tụng 
thì phước được như vậy. 
Bấy giờ Đại cát tường thiên nữ, cùng chư thiên vân vân, nghe đức Thế tôn tuyên thuyết như vậy thì ai cũng đại hoan hỷ, nhất tâm hộ vệ kinh vua và những người thọ trì kinh vua, làm cho những người ấy không lo buồn, được an lạc.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana