16-05 Phẩm Ca Lâu La Vương Thọ Ký

30/04/201012:00 SA(Xem: 40076)
16-05 Phẩm Ca Lâu La Vương Thọ Ký
KINH ĐẠI BẢO TÍCH
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999

XVI
PHÁP HỘI
BỒ TÁT KIẾN THIỆT
THỨ MƯỜI SÁU

Hán Dịch: Cao Tế, Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá
Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Phẩm Ca Lâu La Vương Thọ Ký
Thứ Năm


 Bấy giờ lại có tám ức sáu vạn Kim sí Điểu Vương thấy A Tu La cúng dường Phật và được thọ ký rồi, đối với Như Lai lòng tin vô lượng vui mừng hớn hở. Vì để cúng dường nên chư Kim Sí điểu Vương hóa hiện tám ức sáu ngàn vạn đền đài thuần nghiêm sức với thất bửu cõi trời rất lạ vi diệu. Mỗi mỗi đền đài có bảy lớp câu lan bằng tứ bửu la vàng bạc lưu lypha lê vi diệu đệ nhứt xen lẫn hiệp thành.

 Vòng quanh bốn mặt đền đài ấy treo thòng những linh thất bửu là vàng bạc lưu ly pha lê xa cừ mã não và chơn châu, báu ấy tinh kỳ vi diệu đệ nhứt. Lại có màn lưới thất bửu, tràn thất bửu, phan thất bửu và tám ức sáu ngàn vạn trướng thất bửu.

 Chư Kim Sí Điểu Vương cầm tám ức sáu ngàn vạn đền đài thất bửu ấy, lọng phan tràng trướng thất bửu ấy dưng lên đức Phật Như Lai . Đã cúng dường xong, chư Kim Sí Điểu Vương và những vật cúng dường bay trên hư không nhiễu quanh đức Phật ba vòng như tượng vương Yên La Bà Nacõi trời Đao Lợi đầu đội chư Thiên bay trên không đến cây ba lợi chất đa la. Chư Điểu Vương ấy mang đền đài lọng tràng phan trướng thất bửu bay trên không nhiễu quanh Phật ba vòng cũng như vậy.

 Chư Điểu Vương bay nhiễu Phật rồi dừng ở một phía cung kính đồng thanh nói kệ tán thán rằng :

 “ Quy mạng đấng xuất ly sanh tử
 Quy mạng đấng cứu độ sanh tử
 Quy mạng đấng kiên cố vô thương
 Quy mạng đấng vô thượng vô đẳng
 Nghuyện tôi sẽ được thân kiên cố
 Ba mươi hai tướng tự nghiêm sức
 Lại có tám mươi tùy hình hảo
 Nguyện cầu chúng tôi như Đạo
 Nguyện tôi viên quang đủ oai đức
 Hình nhan công đức đều thành tựu
 Nguyện được Phật oai nghi đệ nhứt
 Khiến tâm người tịnh chứng tịch diệt
 Nguyện đủ giới đức tam ma đề
 Cũng được Phật trí huệ vô thượng
 Nguyện đều làm Phật độ chúng sanh
 Như nay Phật làm thế Đạo
 Bạch Phật tôi nguyện đủ thập lực
 Cũng được mười tám pháp bất cộng
 Thành Phật trí huệ hơn thế gian
 Như nay là Phật thượng trong thượng
 Cũng biết chúng sanh không thể tánh
 Như ảo như mộng không sở y
 Tuyên nói như hướng như hư không
 Như Phật hôm nay vì chúng nói ”.

 Đức Phật biết chư Điểu Vương kính tin rồi, liền hiện tướng mỉm cười.

 Huệ Mạng Mã Thắng Tỳ Kheo nói kệ bạch hỏi rằng :

 Đấng vô thượng thắng đại Đạo Sư
 Chẳng vô sự mà hiện tướng cười
 Đấng thương thế gian xin nói cho
 Hiện tướng mỉm cười do cớ gì
 Chư Điểu Vương kia đã cúng Phật

 Điện lọng tràng phan hiện hư không
 Khiến Trời Người thấy sanh ngưỡng mộ
 Nguyện Lưỡng Túc Tôn nói nghĩa ấy
 Tất cả đại chúng chấp tay đứng
 Thân tâm thanh tịnh đều mừng rỡ
 Nguyện nghe Điểu Vương quả vị lai
 Xin Lưỡng Túc Tôn tuyên nghĩa ấy
 Néu đức Thế Tôn tuyên nói rồi
 Tất cả đại chúng đều không nghi
 Đại chúng rời nghi được vô úy
 Trí Như Lai hay làm mừng rỡ
 Đại chúng vui mừng được vô úy
 Rời những lỗi ác tâm thanh tịnh
 Chúng ấy thích nghe Như Lai nói
 Dường như đệ tử nhận lời thầy
 Nguyện dứt lòng nghi của đại chúng
 Nguyện Phật nhiếp thọ cho mừng rỡ
 Đại chúng mừng vui đều đến họp
 Nguyện nói Điểu Vương quả đương lai ”.

 Đức Phật nói kệ đáp Huệ Mạng Mã Thắng rằng :

 Thập lực chơn thiệt siêu tất cả
 Viên âm phạm thanh đều đầy đủ
 Hàng phục các căn vì Mã Thắng
 Nói quả vị lai của Kim Sí
 Lành thay Mã Thắng hỏi nghĩa ấy
 Phật hiện mỉm cười thương thế gian
 Lắng nghe báo ấy để vui dạ
 Lòng sẽ mừng rỡ trừ nghi hoặc
 Điểu Vương cúng dường lớn nơi Phật
 Để cầu quả Bồ đề Vô thượng
 Bốn vô sở úy mười trí lực
 Vì được pháp ấy thành Đạo
 Lại cầu mười tám pháp bất cộng
 Kim Sí Vương ấy cúng dường Phật
 Cũng cầu thân kiên cố chẳng hoại
 Ba mươi hai tướng tám mươi tốt
 Cầu Phật tịnh giới tam ma đề
 Cảnh giới đại trí huệ của Phật
 Thành tựu tịnh độ độ thế gian
 Vì cầu đây Điểu Vương cúng Phật
 Điểu Vương lòng tin cúng Phật rồi
 Kẻ trí hay rời súc sanh đạo
 Quyết sẽ được sanh tại cõi trời
 Thân chim nầy là thân tối hậu
 Hằng sa kiếp sau chúng họ sẽ
 Thường sanh nhơn gian và thiên thượng
 Cúng dường vô lượng chư Phật rồi
 Sẽ được làm Phật phục các căn
 Quốc độ Phật ấy không ác thú
 Đầy đủ thân tướng lìa tám nạn
 Phật ấy đồng hiệu Phổ Đoan Chánh
 Kiếp ấy tên là Tu Di Tràng
 Trong tám ức bốn ngàn vạn năm
 Vì thương thế gian Phật trụ thế
 Thuở ấy tất cả chư Như Lai
 Tuổi thọ Phật sự thảy đều đồng
 Phật ấy lìa nhiệt dứt phiền não
 Mỗi mỗi đức Phật tám mươi hội
 Trong mỗi mỗi hội tám ức người
 Rời lìa kiêu mạn được tự tại
 Vì họ sẵn có thân kim sắc
 Sức mạnh nên lòng thường kiêu mạn
 Sau nầy thành Phật thương chúng sanh
 Dứt trừ kiêu mạn chuyển pháp luân
 Quá khứ chúng họ đã từng làm
 Chúng tiên nhơn tu hành khổ hạnh
 Số đủ tám ức sáu ngàn vạn
 Phàm chỗ tu hànhthần thông
 Lúc chúng tiên nhơn được thần thông
 Khen mình khổ hạnhhi hữu
 Chẳng phạm cấm giới đủ công đức
 Ở trong rừng núi sanh kiêu mạn
 Do kiêu mạn nên sanh Kim Sí
 Do tâm thông nên có thần lực
 Do giới thanh tịnh nên thấy Phật
 Do mạn nên quên tâm Bồ đề
 Nay Phật thọBồ đề rồi
 Và nói gốc sanh ra Kim Sí
 Đại chúng nghe rồi đều vui mừng
 Mừng rồi đều thành Bồ đề khí ”.
Tạo bài viết
Chúng đệ tử Phật Việt Nam, trong nước cũng như ngoài nước, cùng chung một huyết thống tổ tiên, cùng tôn thờ một Đức Đạo Sư, hãy cùng hòa hiệp như nước với sữa, thì ở trong Phật pháp mới có sự tăng ích và an lạc. Hãy quên đi những bất đồng quá khứ và hiện tại trong các hoạt động Phật sự, hãy quên đi những lỗi lầm của người này hay người kia, cùng hòa hiệp nhất trí hoằng dương Chánh Pháp trên cơ sở giáo nghĩa được lưu truyền trong Tam tạng Thánh giáo, để không phụ công ơn tài bồi của các Sư Trưởng; công đức hy sinh vô úy của chư vị Tăng Ni, Phật tử, vì sự trong sáng của Chánh Pháp, vì sự thanh tịnh và hòa hiệp của Tăng già, đã tự châm mình làm ngọn đuốc soi đường cho chúng ta ngày nay vững bước trên Thánh đạo.
"Giáo dục là vũ khí mạnh nhất để thay đổi thế giới. Để phá hủy bất kỳ quốc gia nào, không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa. Chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên. - Bệnh nhân chết dưới bàn tay các bác sĩ của nền giáo dục ấy. - Các tòa nhà sụp đổ dưới bàn tay các kỹ sư của nền giáo dục ấy. - Tiền bị mất trong tay các nhà kinh tế và kế toán của nền giáo dục ấy. - Nhân loại chết dưới bàn tay các học giả tôn giáo của nền giáo dục ấy. - Công lý bị mất trong tay các thẩm phán của nền giáo dục ấy. - Sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia".
Thứ Bảy ngày 27 tháng 11 năm 2021 vừa qua, vào lúc 10 giờ sáng (giờ Việt Nam) Hội đồng Hoằng Pháp (GHPGVNTN) đã tổ chức đại hội lần thứ I trực tuyến qua hệ thống Zoom. Trước đó, các thông báo về tin tức đại hội được loan tải trên trang nhà Hoằng Pháp, công bố chương trình nghị sự và thời gian tổ chức.