16-12 Phẩm Hư Không Hành Thiên Thọ

30/04/201012:00 SA(Xem: 38099)
16-12 Phẩm Hư Không Hành Thiên Thọ Ký
KINH ĐẠI BẢO TÍCH
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999

XVI
PHÁP HỘI
BỒ TÁT KIẾN THIỆT
THỨ MƯỜI SÁU

Hán Dịch: Cao Tế, Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá
Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Phẩm Hư Không Hành Thiên Thọ
Thứ Mười Hai


 Bấy giờ lại có tám vạn Hư Không Hành Thiên thấy A Tu La, Ca Lâu La, Long Nữ, Long Vương;, Cưu Bàn Trà, Càn Thát Bà, Dạ XoaKhẩn Na La cúng dường đức Phật được thọ ký, họ đều rất vui mừng hớn hở vô lượng ở trong Phật pháp thân tâm yêu thích. Vì cúng dường Phật họ phát khởi tâm dũng mãnh. Vòng khắp ngoài thành Ca Tỳ La tám vạn sáu ngàn do tuần, chư Hư Không Hành Thiên ấy mưa lớn mạn đà la khắp mặt đất dày đến gối người. Họ cúng dường Phật nhiễu Phật ba vòng, nói kệ tán thán đức Phật rằng :”

 “Các căn tịch tĩnh mặt mỉm cười
 Cứu hộ tất cả các chúng sanh
 Thiện Thệ đầy đủ đại từ bi
 Nên làm Thế Tôn Thiên Nhơn Sư
 Như Lai đại chúng đều an trụ
 Ở trong Phật phápNiết bàn
 Đạo Sư hạnh trí Lưỡng Túc Tôn
 Chúng tôi đầu mặt nay đảnh lễ
 Như đêm rằm vầng trăng tròn sáng
 Người đời đều lạy trăng giữa sao
 Như vậy tất cả các thiên chúng
 Thấy Phật mặt cười đều đảnh lễ
 Chứa nhóm khối lớn vô lượng phước
 Cũng lãi thành tựu thân trí huệ
 Đầy đủ vô lượng oai đức lớn*
 Nên tôi đảnh lễ đấng cứu đời
 Núi công đức đầy đủ thập lực
 Tam đế vô úy lìa tam cấu
 Thành tựu mười tám phAp bất cộng
 Thấy rõ không nghi đấng Đạo Sư
 Đầy đủ ba mươi hai tướng tốt
 Tám mươi tùy hảo sự trang nghiêm
 Tâm Phật thắng thượng như đế Tràng
 Nên tôi đảnh lễ đấng vô thượng
 Đã hay cứu cánh sức trì giới
 Thiên lực quyết định chẳng khuynh động
 Nắm cầm gươm trí huệ tối thượng
 Tối thắng dũng kiện hàng thiên ma
 Nơi sức trí huệ đến bờ kia
 Điều ngự Thanh Văn lòng không tiếc
 Tâm Phật tịch tĩnh khắp mười phương
 Độ thoát tất cả chúng Nhơn Thiên
 Thế Tôn lAé đấng Thiên Nhơn Sư
 Được pháp tịch diệt tối vô thượng
 Thưa vâng bạch Thế Tôn tôi nghuyện
 Cũng sẽ được pháp thắng diệu ấy
 Nguyện tôi cũng sẽ trong Nhơn Thiên
 Được các thế gian tìm mến thích
 Như đức Thế Tôn bằng không khác
 Biết rõ tâm thích muốn chúng sanh
 Nguyện tôi làm lợi cho thế gian
 Dùng tâm xót thương tâm đại bi
 Nguyện tôi đều độ thoát được những
 Chúng sanh đọa biển khổ sanh tử
 Nguyện tôi ở trong hang Thiên Nhơn
 Được làm Đại Đạo Sư vô thượng
 Tôi sẽ giải thoát cõi sanh tử
 Những chúng sanh bị trăm thứ khổ ”.

 Đức Thế Tôn biết chúng Hư Không Hành Thiên có tâm tín nguyện sâu rộng nên liền mỉm cười.

 Mã Thắng Tỳ Kheo nói kệ bạch hỏi rằng :

 “ Phật Mâu Ni chẳng phải không duyên
 Chiếu sáng ba cõi hiện mỉm cười
 Ngưỡng mong Thập Lực nói rõ cho

 Vì chúng sanh nào mà mỉm cười
 Thấy mặt tối Thắng của Như Lai
 Hiện tướng mỉm cười làm chúng mừng
 Tất cả đại chúng đều hoài nghi
 Xin Phật nói rõ nhơn duyên cười
 Xin Đại Đạo Sư mau nói rõ
 Nhơn duyên mỉm cười sự lợi ích
 Xin dứt trừ lưới nghi cho chúng
 Xin vua trong Sa Môn tuyên nói
 Ai làm cho Phật hiện mỉm cười
 Ai ở nơi Phật bày cúng dường
 Khiến ai đạt được đáy sanh tử
 Mong đức Thế Tôn trừ nghi cho
 Ai ở ngày nay động cung ma
 Khiến ma cuồng loạn lòng chẳng an
 Ai ở ngày khiến Thiên chúng
 Thảy đều vui mừng rất hớn hở
 Ngưỡng mong vì tôi mà tuyên nói
 Dứt trừ tất cả nghi cho đời
 Đại chúng nếu được nghe Phật nói
 Tất cả sẽ đều rất vui mừng ”.

 Đức Thế Tôn nói kệ đáp Huệ Mạng Mã Thắng :

 “ Hôm nay Mã Thắng bạch hỏi Phật
 Việc thọ ký Hư Không Hành Thiên
 Ông hỏi nơi Phật lợi ích lớn
 Cho vô lượng Trời Người thế gian
 Nếu không hỏi nơi đức Thập Lực
 Chẳng được nghe nói lời thọ ký
 Nay ông bạch hỏi nơi Như Lai
 Làm lợi ích lớn cho thế gian
 Không Hành Thiên đây nơi đức Phật
 Dùng tâm mừng rỡ mà cúng dường
 Qua khỏi số kiếp a tăng kỳ
 Dứt ttrừ phiền não được làm Phật
 Từ nơi thân nầy mạng chung rồi
 Liền được sanh trời chỗ thù thắng
 Chỗ vô lượng ức chư Như Lai
 Đều dung hương hoa để cúng dường
 Ở chỗ chư Phật phát đạo tâm
 Cũng lại tăng tiến tâm Bồ đề
 Bởi nói vô lương nhơn thắng diệu
 Khen ngợi trí tự nhiên của Phật
 Chúng ấy sẽ ở đời vị lai
 Chỗ vô lượng vô biên chư Phật
 Dùng hương hoa tốt để cúng dường
 Cũng nói kệ hay để khen ngợi
 Chư Bồ Tát thân na la diên
 Cúng dường tán thán chư Phật rồi
 Ở đời Như Lai kiếp Hân Hỷ
 Được thành trí tối thắng vô thượng
 Phật ấy hiệu là Hoa Tràng Tôn
 Tiếng danh nghe khắp đều kính trọng
 Tám vạn chúng thiên thần Không Hành
 Đều đồng một kiếp được thành Phật
 Trong cõi Phật ấy không địa ngục
 Cũng không ngạ quỉsúc sanh
 Cõi ấy cũng không loài Tu La
 Không có tất cả tám điều nạn
 Lúc tám vạn Hành Thiên thành Phật
 Cõi ấy tất cả nhơn dân
 Tất cả chúng sanh thọ vô lượng
 Quả báo như quả trời Đao Lợi
 Nước ấy chẳng nghe tên ác đạo
 Huống là có người tạo nghiệp ác
 Thuở ấy chúng sanh đều như pháp
 Tất cả đều là chúng điều phục
 Phật ấy độ người vô lượng ức
 Số ấy đông hơn cát sông Hằng
 Tuyên nói pháp vô y vô trước
 Thập Lực độ thoát các chúng sanh
 Phật ấy nhập đại Niết bàn rồi
 Xá lợi lưu bố xây bửu tháp
 Mỗi Mỗi Xá lợi của Phật ấy
 Trong ấy đều hiện thân tướng Phật
 Danh tiếng không hư các thân phần
 Vì chúng sanh ấy hiện thân biến
 Vô lượng ức số các chúng sanh
 Đều phát tâm vô thượng Bồ đề
 Đạo Sư trí phương tiện như vậy
 Thọ ký cho chúng Không Hành Thiên
 Tất cả đại chúng nghe thọ ký
 Thảy đều vui mừng rất hớn hở ’’
Tạo bài viết
Chúng đệ tử Phật Việt Nam, trong nước cũng như ngoài nước, cùng chung một huyết thống tổ tiên, cùng tôn thờ một Đức Đạo Sư, hãy cùng hòa hiệp như nước với sữa, thì ở trong Phật pháp mới có sự tăng ích và an lạc. Hãy quên đi những bất đồng quá khứ và hiện tại trong các hoạt động Phật sự, hãy quên đi những lỗi lầm của người này hay người kia, cùng hòa hiệp nhất trí hoằng dương Chánh Pháp trên cơ sở giáo nghĩa được lưu truyền trong Tam tạng Thánh giáo, để không phụ công ơn tài bồi của các Sư Trưởng; công đức hy sinh vô úy của chư vị Tăng Ni, Phật tử, vì sự trong sáng của Chánh Pháp, vì sự thanh tịnh và hòa hiệp của Tăng già, đã tự châm mình làm ngọn đuốc soi đường cho chúng ta ngày nay vững bước trên Thánh đạo.
"Giáo dục là vũ khí mạnh nhất để thay đổi thế giới. Để phá hủy bất kỳ quốc gia nào, không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa. Chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên. - Bệnh nhân chết dưới bàn tay các bác sĩ của nền giáo dục ấy. - Các tòa nhà sụp đổ dưới bàn tay các kỹ sư của nền giáo dục ấy. - Tiền bị mất trong tay các nhà kinh tế và kế toán của nền giáo dục ấy. - Nhân loại chết dưới bàn tay các học giả tôn giáo của nền giáo dục ấy. - Công lý bị mất trong tay các thẩm phán của nền giáo dục ấy. - Sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia".
Thứ Bảy ngày 27 tháng 11 năm 2021 vừa qua, vào lúc 10 giờ sáng (giờ Việt Nam) Hội đồng Hoằng Pháp (GHPGVNTN) đã tổ chức đại hội lần thứ I trực tuyến qua hệ thống Zoom. Trước đó, các thông báo về tin tức đại hội được loan tải trên trang nhà Hoằng Pháp, công bố chương trình nghị sự và thời gian tổ chức.