Kinh Nghiêm Trì Giới Luật

12/06/20143:44 CH(Xem: 6763)
Kinh Nghiêm Trì Giới Luật

KINH PHÁP CÚ HÁN TẠNG
Thích Nhất Hạnh Việt dịch
Thể kệ: Nguyên Định (chữ đậm)

Kinh Nghiêm Trì Giới Luật

Giới là cái tốt lành an ổn nhất cho một đời người. Giới có khả năng đem lại sự yên vui và lắng dịu thật sự. Tuệ giác là vật quý giá nhất của một con người. Phước đức là thứ tài sản mà kẻ khác không thể nào đánh cắp được.

 

Giới Thận Phẩm Pháp Cú Kinh đệ ngũ 
戒慎品法句經第五 
Kinh Nghiêm Trì Giới Luật 
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng 
Phẩm thứ 5

 

Thận, có nghĩa là thận trọng, giữ gìn cho kỹ lưỡng. Phẩm này có 16 bài kệ. Bài kệ thứ 4 nói lên được đầy đủ cái hạnh phúc của người trì giới: trì giới đem lại sự an ổn, làm cho thân tâm không bị não loạn, ban đêm có được giấc ngủ an lành, thức dậy thì cảm thấy tươi vui. Giới luậtuy nghi là sự biểu hiện cụ thể của sự thực tập chánh niệm. Bài kệ thứ 3 nêu rõ điều ấy: muốn luôn luôn nhận diện được đối tượng tâm ý (quán thọ và quán tâm) thì phải bảo hộ giới luật, lấy giới luật làm cho tâm ý sáng tỏ: làm như thế thì sẽ thành tựu được chánh kiến. Như vậy có nghĩa: giới là gốc của niệm, định và tuệ.

 

Bài kệ 1

Nhân nhi thường thanh                人  而  常  清

Phụng luật chí chung                    奉  律  至  終

Tịnh tu thiện hành                       淨  修  善  行

Như thị giới thành                      如  是  戒  成

 Những ai biết giữ cho bản thân thường xuyên được thanh tịnh, biết suốt đời hành trì giới luật, biết sống đời phạm hạnh và làm những việc lành, những người ấy sẽ thành tựu được sự hành trì giới pháp.

Giữ thường thanh tịnh

Hành trì giới luật

Sống đời phạm hạnh

Làm những việc lành

Thành tựu giới pháp.

 

 

Bài kệ 2

Tuệ nhân hộ giới                            慧  人  護  戒

Phước trí Tam Bảo                        福  致  三  寶

Danh văn đắc lợi                            名  聞  得  利

Hậu thượng thiên lạc                      後  上  天  樂

Những ai có tuệ giác, biết hộ trì giới luật là những người đã có phúc đức cho nên mới có duyên tới được với ba ngôi báu. Trong hiện tại họ được hưởng nhiều lợi lạc và được ngợi khen, sau này họ cũng sẽ được sinh lên các cõi trời và hưởng hạnh phúc ở các cõi ấy.

Người trí giữ giới

Có duyên Tam bảo

Hưởng nhiều lợi lạc

Sinh lên cõi trời.

 

 

Bài kệ 3

Thường kiến pháp xứ                    常  見  法  處

Hộ giới vi minh                              護  戒  為  明

Đắc thành chân kiến                      得  成  真  見

Bối trung cát tường                        輩  中  吉  祥

Muốn luôn luôn nhận diện được đối tượng của tâm ý thì phải bảo hộ giới luật, lấy giới luật làm cho tâm ý sáng tỏ. Làm như thế thì sẽ thành tựu được chánh kiếnsuốt đời được sống trong cảnh an lành may mắn.

Nhận diện tâm ý

Giữ gìn giới luật

Thành tựu chánh kiến

An lành cát tường.

 

 

Bài kệ 4

Trì giới giả an                               持  戒  者  安

Lệnh thân vô não                         令  身  無  惱

Dạ ngọa điềm đạm                       夜  臥  恬  淡

Ngụ tắc thường hoan                    寤  則  常  歡

Trì giới đem lại sự an ổn, làm cho thân tâm không bị não loạn, ban đêm có được giấc ngủ an lành, thức dậy thì cảm thấy tươi vui.

Trì giới đem an

Thân tâm không loạn

Ban đêm ngủ ngon

Thức dậy vui tươi.

 

 

Bài kệ 5

Tu giới bố thí                                  修  戒  布  施

Tác phước vi phước                       作  福  為  福

Tùng thị thích bỉ                             從  是  適  彼

Thường đáo an xứ                         常  到  安  處

Hành trì giới luậtbố thí là tạo tác và vun trồng phước đức, do đó mình có thể thích nghi thoải mái với những kẻ khác và đi đến đâu cũng được bình an.

Giữ giới, bố thí

Vun trồng phước đức

Thoải mái với người

Đi xa bình an.

 

 

Bài kệ 6

Hà chung vi thiện                            何  終  為  善

Hà thiện an chỉ                               何  善  安  止

Hà vi nhân bảo                               何  為  人  寶

Hà đạo bất thủ                               何  盜  不  取

 Cái gì là cái tốt lành nhất cho cả một đời người? Cái gì là cái có khả năng đưa tới sự an ổn và lắng dịu thật sự? Cái gì là vật quý giá nhất của con người? Cái gì là cái mà kẻ khác không thể đánh cắp được?

Trong một đời người

Cái gì tốt nhất

Đem lại bình an,

Vật quý giá nhất

Không ai đánh cắp?

 

 

Bài kệ 7

Giới chung lão an                           戒  終  老  安

Giới thiện an chỉ                             戒  善  安  止

Tuệ vi nhân bảo                              慧  為  人  寶

Phước đạo bất thủ                          福  盜  不  取

Giới là cái tốt lành an ổn nhất cho cả một đời người. Giới là cái có khả năng đem lại sự yên vui và lắng dịu thật sự. Tuệ giác là vật quý giá nhất của con người. Phước đức là cái mà kẻ khác không thể nào đánh cắp được.

Trong một đời người

Giữ giới tốt nhất

Giới đem bình an

Tuệ quý giá nhất

Phước đức không mất.

 

 

Bài kệ 8

Tỳ-kheo lập giới                             比  丘  立  戒

Thủ nhiếp chư căn                           守  攝  諸  根 

 

Thực tri tự tiết                                食  知  自  節

Ngộ ý lệnh ưng                               悟  意  令  應

 Vị tỳ khưu trì giới, nhiếp thủ sáu căn, biết tiết chế trong sự ăn uống tiêu thụ, lúc nào cũng biết ứng xử có ý thức.

Tỳ kheo trì giới

Nhiếp thủ sáu căn

Tíết chế ăn uống

Ứng xử ý thức.

 

 

Bài kệ 9

Dĩ giới hàng tâm                            以  戒  降  心

Thủ ý chánh định                           守  意  正  定

Nội học chánh quán                       內  學  正  觀

Vô vong chánh trí                          無  忘  正  智

Lấy sự hành trì giới luật để hàng phục tâm mình, thực tập chánh niệmchánh định, trong nội tâm luôn luôn duy trì chánh quán không để gián đoạn.

Hành trì giới luật

Hàng phục tâm mình

Thực tập chánh niệm

Giữ ý chánh định

Quán sát nội tâm.

 

 

Bài kệ 10

Minh triết thủ giới                          明  哲  守  戒

Nội tư chánh trí                            內  思  正  智

Hành đạo như ưng                        行  道  如  應

Tự thanh trừ khổ                         自  清  除  苦

Bậc minh triết nghiêm trì tịnh giới, bên trong duy trì chánh trí và nhờ hành trì được như thế cho nên tự thanh lọc được thân tâmdiệt trừ được khổ nạn.

Minh triết giữ giới

Duy trì chánh trí

Thanh lọc thân tâm

Diệt trừ khổ nạn.

 

 

Bài kệ 11

Quyên trừ chư cấu                         蠲  除  諸  垢

Tận mạn vật sanh                          盡  慢  勿  生

Chung thân cầu pháp                     終  身  求  法

Vật tạm ly thánh                            勿  暫  離  聖

Muốn diệt trừ được ô nhiễm, dứt hết mọi mặc cảm, khiến cho không mặc cảm nào phát hiện trở lại thì suốt đời phải cầu học Phật pháp, đừng có giây phút nào xa lìa con đường thánh đạo.

Diệt trừ ô nhiễm

Dứt mọi mặc cảm

Suốt đời cầu pháp

Không lìa thánh đạo.

 

 

Bài kệ 12

Giới định tuệ giải                             戒  定  慧  解

Thị đương thiện duy                       是  當  善  惟

Đô dĩ ly cấu                                    都  已  離  垢

Vô họa trừ hữu                               無  禍  除  有

Muốn liễu giải được trình tự tam học là giới, định và tuệ thì phải thực tập chánh tư duy. Chánh tư duy giúp ta dứt trừ phiền não ô nhiễm, tránh được tai họachấm dứt được luân hồi.

Tu tập ba học

Nương chánh tư duy

Giúp trừ phiền não

Tránh được tai họa

Chấm dứt luân hồi.

 

 

Bài kệ 13

Khán giải tức độ                             着  解  則  度

Dư bất phục sanh                           餘  不  復  生

Việt chư ma giới                             越  諸  魔  界

Như nhật thanh minh                       如  日  清  明

Nhờ liễu giải được như thế mà hành giả qua được bờ bên kia, không còn sinh trở lại trong cõi luân hồi, vượt thoát được mọi cảnh giới của ma vương, sáng trong như một vầng mặt trời.

Tu tập như thế

Qua bờ bên kia

Không còn luân hồi

Vượt thoát ma vương

Sáng như mặt trời.

 

 

Bài kệ 14

Cuồng hoặc tự tứ                           狂  惑  自  恣

Dĩ thường ngoại tị                          已  常  外  避 

Giới định tuệ hành                          戒  定  慧  行

Cầu mãn vật ly                              求  滿  勿  離

 Nên tránh xa những kẻ ngông cuồng, phóng đãng. Phải hành trì giới, định và tuệ cho đến nơi đến chốn, đừng bỏ nửa chừng.

Tránh xa ngông cuồng

Hay người phóng đãng

Trì giới định huệ

Đừng bỏ nửa chừng.

 

 

 

Bài kệ 15

Trì giới thanh tịnh                            持  戒  清  淨

Tâm bất tự tứ                                心  不  自  恣

Chánh trí dĩ giải                              正  智  已  解

Bất đổ tà bộ                                   不  覩  邪  部

 Giữ cho giới thể luôn luôn nghiêm mật, tâm không buông lung. Một khi chánh trí đã đạt được thì những điều sai trái sẽ không còn xuất hiện.

Trì giới nghiêm mật

Tâm không buông lung

Đạt được chánh trí

Sai trái không còn.

 

 

Bài kệ 16

Thị vãng cát xử                              是  往  吉  處

Vi vô thượng đạo                           為  無  上  道

Diệc xả phi đạo                              亦  捨  非  道

Ly chư ma giới                              離  諸  魔  界

Như thế là ta đang hướng về chỗ an lành, đi trên con đường vô thượng, vứt bỏ những gì trái chống với đạo lýxa lìa cảnh giới của các loài ma.

Hướng về an lành

Trên đường vô thượng

Không chống đạo lý

Xa lìa loài ma.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.