16-07 Phẩm Long Vương Thọ Ký

30/04/201012:00 SA(Xem: 40113)
16-07 Phẩm Long Vương Thọ Ký
KINH ĐẠI BẢO TÍCH
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999

XVI
PHÁP HỘI
BỒ TÁT KIẾN THIỆT
THỨ MƯỜI SÁU

Hán Dịch: Cao Tế, Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá
Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Phẩm Long Vương Thọ Ký
Thứ Bẩy


 Bấy giờ Long Vương Nan Đà và Bạt Nan Đà v.v...chín ức chư Long thấy các Long Nữ cúng dưòng Phật và được thọ ký rồi, họ sanh tâm hi hữu, tâm chưa từng có mà nghĩ rằng : Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri thiệt là hi hữu chưa từng có, đức Như Lai biết các chúng sanh cănthâm tín, đức Như Lai không có chút phần nào là chẳng thấy chẳng nghe chẳng chứng. Chánh pháp của Như lai do Phật khéo tuyên nói hay khiến đại chúng nghe rồi hiện biết, không có thời tiết, tùy cơ trao pháp quyết định làm cho đắc quả, khiến các người trí hiện được chứng biết. Cho đến hàng nữ nhơn động chuyển khinh tháo trí huệ cạn kém mà còn hiểu được thâm pháp của Phật nói, huống là những người trí khéo an trụ trong pháp Phật làm chúng đệ tử. Hàng nữ nhơn ấy dục tâm tăng thượng , sân tâm tăng thượng, si tâm tăng thượng còn có thể biết được chỗ tuyên nói của Như Lai. Vì suy nghĩ như vạ-y nên đối với đức Phật, chư Long Vương Nan Đà, Bạt Nan Đà v.v...sanh tâm hi hữu chưa từng có. Vì cúng dường Phật nên chư Long nổi mây trùm khắp tất cả thế gian mưa nước thơm làm thành bùn thơm, hơi thơm ấy đầy khắp tam thiên Đại Thiên thế giới. Chúng sanh nghe hơi thơm ấy đều đuợc chẳng thối chuyển Vô thượng Bồ đề. Nơi thành Ca Tỳ La ngang rộng sáu mươi do tuần mưa xích chơn châu khắp mọi nơi , lại có các thứ báu vô giá trùm khắp giáp vòng vườn Ni Câu Đà. Lại lấy long hoa hóa thành nhà đẹp rộng sáu mươi do tuần, toàn nhà đều bằng thất bửu. Lại có vô lượng nhạc khí đồng tấu cúng dường. Nhà thất bửu long hoa ấy hóa làm chín ức hoa tràng nhiều màu treo khắp nhà, lưới tỳ lưu ly trùm trên cột báu, bửu châu vô giá trải đầy mặt tiền, bửu châu ấy rất nhu nhuyến như bà lá thạch ở trời Đao Lợi, đá ấy màu như tỳ lưu ly, chạm đến mềm nhuyển như thiên y vi diệu khả ái. Trong các thứ ma ni bửu ấy, hoặc có thứ phát xuất tia sáng mát lạnh, hoặc phát xuất nước xanh, nước vàng, nước đỏ; nước trắng, hoặc phát xuất nước nhiều màu, hoặc phát xuất gió mát mẻ, hoặc có bửu châu tùy ý chúng sanh mà phát xuất những đồ cần dùng, hoặc có bửu châu phát xuất dầu trơn, hoặc có bửu châu có thể làm gương sáng hiện bóng tất cả đại chúng. Tất cả nhân dân từ thành Ca Tỳ La ra đều hiện rõ bóng trong ấy. Tất cả đại chúng đều thấy Phật và Thanh Văn hiện các thứ thần thông biến hóa. Do thần lực của báu ma ni ấy, trong thềm nhà phát xuất những lọng báu nhiều màu, những tràng báu nhiều màu, những phan báu nhiều màu, những vòng hoa nhiều màu, những vòng hương, những vòng báu, những vòng chơn châu, những lưới linh báu, lại phát xuất những ngựa quý nhiều màu. Long Vương Nan Đà và chín ức chư Long xua các ngựa quí đi bộ theo nhiễu quanh bên hữuPhật ba vòng rồi dùng báu nhu nhuyến rải nơi Thế Tôn. Các thứ báu từ dưới nền nhà đẹp ấy phát xuất đều bay lên hư không che đức Phật và chúng Thanh Văn. Các nhạc khí tại hư không tự nhiên phát xuất âm thanh vi diệu cúng dường đức Phật.

 Chín ức chư Long nhiễu Phật xong, Ở trước Phật chấp tay yên lặng niệm Phật công đức chiêm ngưỡng Như Lai mắt chẳng tạm rời, thích Phật công đức thêm tâm an trụ Vô thượng Bồ đề. Chư Long yên lặng niệm Phật công đức giây lát rồi cùng đảnh lễ chưn Phật đồng thanh nói kệ tán thán rằng :

 “Lâu tu oai nghi tướng trăm phước
 Bi tâm ly cấu hạnh đầy đủ
 Dứt bỏ vô tận đất báu quý
 Thế Tôn rời khỏi thành Ca Tỳ
 Trong sáu năm dài tu khổ hạnh
 Như Lai chẳng được đạo cam lộ
 Ý Thế Tôn còn chẳng chán buồn
 Bởi Ngài đã lâu tu trí huệ
 Như Lai thiệt là thầy Trời Người
 Vì thế giantu khổ hạnh
 Thế gian nghe rồi còn chẳng kham
 Huống là có thể lấy mắt ngó
 Thế Tôn quá khứ bỏ đầu mắt

 Như thánh chứa hộp tâm Bồ đề
 Nghe tin ấy chúng tôi chẳng vui
 Vì nghĩ đến Phật quá khổ hạnh
 Như Phật xưa làm tiên nhẫn nhục
 Bị vua Ca Lợi chặt tay chân
 Thẻo tai lắc mũi chẳng oán giận
 Chúng tôi nghe tin chẳng nhẫn được
 Như Phật đem thân lên bàn cân
 Vì chim nương cứu chẳng nở bỏ
 Chúng tôi nghe tin cũng chẳng vui
 Như Lai quá khứ quá cần khổ
 Tại sao lòng chúng tôi chẳng vui
 Vì Thế Tôn chịu quá khổ sở
 Kẻ ác hại đến đức Như Lai
 Họ đọa ác đạo Phật lại thương
 Đầy đủ thánh huệ đại Đạo Sư
 Sao hành được tâm bất hại ấy
 Tu tập đạo hạnh không sai sót
 Ngưỡng mong Phật nói hạnh an lạc
 Nay chư Long nầy đã phát tâm
 Cầu nơi Như Lai Bồ đề hạnh
 Như Phật tuyên dạy đều làm được
 Ngưỡng mong Phật nói đạo Bồ đề
 Chúng chư Long nầy rất khác ngưỡng
 Chỉ cầu chỗ bất tử bất sanh
 Nguyện nói Như Lai hạnh an ổn
 Khiến các chúng sanh dễ giáo hóa” .

 Đức Phật thấy các Long chúng cúng dườngphát nguyện. Biết họ đã thâm tín rồi, Phật liền hiện mỉm cười. Chư Phật pháp nhỉ nếu hiện tướng mỉm cười thì từ diện môn phóng vô lượng tia sáng màu chiếu đến Phạm Thiên rồi trở về nhập vào đảnh Phật.

 Huệ Mạng Mã Thắng Tỳ Kheo nói kệ bạch hỏi rằng :

 “ Lành thay Sa Môn Đại Mâu Ni
 Chẳng phải không cớ hiện mỉm cười
 Thế Tôn từ bi xin nói rõ
 Vô thượng Chánh Giác cớ sao cười
 Đại chúng chiêm ngưỡng cầu được nghe
 Thế Tôn vô lượng công đức hạnh
 Thấy cười sanh nghi lòng chẳng vui
 Ngưỡng mong Pháp Vương dứt nghi cho
 Ai nay ở trong pháp Thích Ca
 Sanh lòng kính tin và mừng rỡ
 Ai khiến ngày nay ma Ba Tuần
 Tâm ý mê loạn và lo rầu
 Ai ngày hôm nay hay cung phụng
 Cha lành công đức đại Đạo Sư
 Ai dâng cúng dường thắng đệ nhứt
 Mong đức Như Lai Vô thượng nói
 Toàn đại chúng đây đồng chấp tay
 Thảy đều đối Phật chiêm ngưỡng đứng
 Ngưỡng mong Đạo Sư trừ lưới nghi
 Vì chúng mà nói duyên cớ cười
 Đại chúng nghe rồi lòng mừng rỡ
 Biết được chánh pháp Thế Tôn dạy
 Đại trí Thế Tôn khiến chúng mừng
 Tùy thuận chánh giáo khéo an trụ ”.

 Đức Thế Tôn nói kệ đáp Huệ Mạng Mã Thắng rằng :

 “Trí huệ rộng sâu đại Đạo Sư
 Lúc nói phạm âm đủ tám đức
 Tâm Phật thanh tịnh rời uế trược
 Lắng nghe Phật nói nhơn duyên cười
 Các Long Vương nầy lòng kính tin
 Cúng dường nơi Phật hơn tất cả
 Chúng ấy vì cầu Phật Bồ đề
 Để lợi ích tất cả thế gian
 Lòng bi tăng thượng quán thế gian
 Không có Đạo Sư vui sao được
 Tôi làm sao được đại Bồ đề
 Thành thục chúng sanh chẳng mỏi nhọc
 Rất ưa tịch tịnh đủ trí huệ
 Tu thừa an lạc tâm thanh tịnh
 Nơi không vô tướng và vô nguyện
 Từ vô lượng kiếp đã tu lâu
 Tâm Phật bình đẳng quán thế gian
 Như Phật đã được tướng trí huệ
 Tâm từ bi hỉ đều bình đẳng
 Vì khiến thế gian an ổn vậy
 Tâm bi đệ nhứt lòng thương xót
 Sẽ được làm Phật vừa ý mình
 Chúng ấy quán sát chúng sanh rồi
 Sẽ thành Đạo Sư hiệu Vô Oán
 Lúc các chúng ấy được cam lộ
 Không có ma oán cũng không dư
 Hằng thường diễn nói pháp vô ngã
 Một bề không có thế tục thuyết
 Chư Như Lai ấy đủ đại bi
 Khiến các chúng sanh nhập trí Phật
 Lúc Chư Như Lai ấy thuyết pháp
 Tất cả chúng sanh đều tín hiểu
 Lúc chúng ấy đời đời tu hành
 Thành thục chúng sanh chẳng khó lắm
 Chúng sanh thành thục nghe pháp rồi
 Sẽ được giải thoát chứng cam lộ
 Những người nghe pháp đều giải thoát
 Các chúng sanh ấy đều đoan nghiêm
 Tất cả chúng sanh đều biết hiểu
 Chánh pháp của chư Phật ấy nói
 Tất cả quỉ thầnsúc sanh
 Không ai chẳng hiểu lời Phật ấy
 Tất cả đều được niệm pháp rồi
 Hiểu được Như Lai pháp cam lộ
 Không có chúng sanh nghe Phật dạy
 Mà họ chẳng sanh lòng yêu thích
 Yêu thích chánh pháp Phật nói rồi
 Tất cả thảy đều được cam lộ
 Thuở ấy những người được giáo hóa
 Sẽ được giải thoát bịnh sanh tử
 Và giải thoát khổ chết buồn lo
 Nghe Phật nói rồi lòng không nhơ
 Như vậy Thích Ca Mâu Ni Phật
 Nói ý chư Long đáp Phật tử
 Như tâm kiên quyết của chư Long
 Vì được Bồ đề Vô thượng vậy
 Như Lai thọ ký cho chư Long
 Đại chúng nghe rồi đều vui mừng
 Đại chúng mừng rồi quy y Phật
 Tất cả thảy đều tâm tịch tĩnh
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)