16-23 Phẩm Tịnh Cư Thiên Tử Tán Kệ

30/04/201012:00 SA(Xem: 70774)
16-23 Phẩm Tịnh Cư Thiên Tử Tán Kệ
KINH ĐẠI BẢO TÍCH
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999

XVI
PHÁP HỘI
BỒ TÁT KIẾN THIỆT
THỨ MƯỜI SÁU

Hán Dịch: Cao Tế, Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá
Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Phẩm Tịnh Cư Thiên Tử Tán Kệ
Thứ Hai Mươi Ba


 Bấy giờ chư Tịnh Cư Thiên Tử biết vô lượng chúng sanh được an trụ Bồ Đề ở trong Phật pháp không có nghi lự, họ đều vừa ý vui mừng đều riêng nói kệ vi diệu tán thán Phật công đức.

 Tín Thí Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Xả thí vợ con yêu
 Và xả thân được trọng
 Đến ngôi vua của cải
 Tôi lạy đấng Đàn Độ”

 Lạc Trì Giới Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Như Lai bổn trì giới
 Tất cả không chấp trước
 Được quả đến bờ kia
 Tôi lạy đấng Giới Độ”

 Lạc Nhẫn Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Xưa Phật tu nhẫn nhục
 Chịu được chặt tay chưn
 Lòng không hề hối não
 Tôi lạy đấng Nhẫn Độ”

 Lạc Tinh Tấn Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Đấng dũng kiện bất thối
 Tinh tấnđại lực
 Đã được thượng Bồ Đề
 Tôi lạy đấng Tấn Độ”

 Lạc Thiền Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Phật bổn tu thiền định
 Thế gian chẳng hay biết
 Tam tế được bình đẳng
 Tôi lạy đấng Thiền Độ”

 Oai Đức Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Đại Hùng nơi Bát nhã
 Tương tụctu hành
 Chứng được vô tận huệ
 Tôi lạy đấng Trí Độ”

 Giới Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Bố thí và ái ngữ
 Lợi hành cùng đồng sự
 Tứ nhiếp độ chúng sanh
 Tôi lạy đại Đạo Sư”

 Tịnh Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Nơi đại từ bi hỉ
 Đêm dài thường tu tập
 Dùng đây cứu quần sanh
 Quy mạng Đại Thuyền Sư”

 Tịnh Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán:
 Đến được hạnh vô tranh
 Điều tâm đại Mâu Ni
 Điều được kẻ chưa điều
 Tôi lạy Điều Ngự Sư”

 Vô Cấu Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Tâm rộng tâm nhu nhuyến
 Tâm điều và các căn
 Biết tâm các chúng sanh
 Tôi lạy đấng biết rõ”

 Tịnh Ý Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Đấng đầy đủ chánh niệm
 An trị trong kiên huệ
 Sáng suốt biết rõ ràng
 Lạy đấng Giác Giác tha”

 Trang Nghiêm Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Từ lâu tâm Phật tịnh
 Cũng tịnh Phật quốc độ
 Và tịnh quần sanh huệ
 Tôi lạy Tịnh Pháp Vương”

 Vô Thắng Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Sở nguyện không bị hoại
 Sức hàng phục ma oán
 Mãn túc các nguyện lớn
 Vui đẹp chúng chư Thiên”

 Tốc Doanh Sự Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Như Lai mau biết pháp
 Cũng chóng tịnh chúng sanh
 Đã thấy pháp khó thấy
 Tôi lạy đấng Ứng Cúng

 Kiên Tinh Tấn Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Xứ xứ đều giải thoát
 Lìa si không phiền não
 Đã đến ở bờ kia
 Lạy đấng Kiên Cố Lực”

 Lạc Oai Nghi Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Ly dục không các lỗi
 Trừ tối được lậu cận
 Thắng phước điền cho đời

 Thiện Trụ Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Thế Tôn trụ chánh pháp
 Được tam giới cúng dường
 Một đường an ổn đi
 Vì thế tôi kính lễ”

 Vô Động Thiên Tử nói kệ tán thán:
 Chẳng bị gió làm động:
 Vô Động thiên tử nói kệ tán thán:
 “Phật như núi tâm kiên cố
 Chẳng bị gió làm đông
 Chê khen thường bình đẳng
 Vì thế tôi kính lạy”

 Đắc Bình Đẳng Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Đại hùng sắc thù thắng
 Đủ ba mươi hai tướng
 Có trí huệ lớn sâu
 Tôi lạy Đoan Chánh Trí”

 Thâm Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Đấng đại thân phi thân
 An trụ pháp chơn như
 Nói rõ nơi thiệt tế
 Thế gian không ai bằng”

 Vô Đẳng Ngại Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Cứu cánh đồng bất nhị
 Dũng kiện hay phục ma
 Chẳng nghi nơi nghĩa sâu
 Chiếu pháp đến bờ kia “

 Hỉ Ý Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Hỉ Ý bổn dũng kiện
 Sở học đều thông lợi
 Bỏ lìa ba cõi ấy
 Như rắn thoát da cũ”

 Định Ý Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Như đèn trong nhà tối
 Hết dầu nên mất sáng
 Người trí dứt như vậy
 Do nghe Phật pháp vậy “

 Trụ Xa Ma Tha Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Như Lai khắp quan sát
 Bị dục nó trói buộc
 Phật đoạn được lưới dục
 Do cầm gương trí vậy”

 Đa Xa Ma Tha Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Định tâm và định hành
 Định oai nghi cảnh giới
 Phật diệt được phiền não
 Tôi lạy đấng phục oán”

 Vô Úy Xa Ma Tha Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Học Phật xa ma tha
 Bồ Tát được danh xưng
 Vì chánh định dạo dẫn
 Thành tựu định tâm Phật”

 Định Thực Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Tịch diệt tất cả pháp
 Của Đại Hùng diễn nói
 Đấng Đại Trí hiểu đó
 Mau thành Phật Như Lai”

 Thường Quán Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Thường quán các chúng sanh
 Đều theo Như Lai học
 Chứng được thắng Bồ đề
 Đầy đủ trí huệ lớn”

 Trì Đức Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Phật trí Ba la mật
 Vì Bồ tát tu học
 Thành bực đại oai đức
 Thấy được vô lượng pháp”

 Tạo Quang Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Người được bất tư quang
 Sẽ được vui vô cấu
 Chỗ Như Lai chiếu thế
 Được nghe trí cảnh giới”

 Vô Cấu Quang Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Các pháp vô phân biệt
 Do thiện phương tiện vậy
 Tu tập trí như vậy
 Nên thành Diệu Trượng Phu”

 Vô Sở Trụ Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Vô trụ không xúc nhiễu
 Các pháp không chỗ thấy
 Chẳng thấy có tự tha
 Phật y chơn thiệt thấy”

 Trạch Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Các Pháp không quật trạch
 Đạo Sư thấy như vậy
 Vì chúng sanh mà nói
 Tùy thuận lấy pháp tướng”

 Vô Y Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Các pháp vô sở y
 Xa lìa nơi bỉ thử
 Như Lai hiển hơn thiệt
 Như am la trong tay”

 Hư Không Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Biết pháp như hư không
 Chẳng sanh cũng chẳng diệt
 Phật thấy pháp như vậy
 Nên lìa được thế gian”

 Vô Tích Tụ Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Không cầu cũng không mạn
 Không giác không bất giác
 Y chơn không tụ tánh
 Là Phật thấy thế gian”

 Tu Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Như nhà ảo thuật giỏi
 Ảo hóa các thứ vật
 Chẳng thiệt mà thấy thiệt
 Nên Phật không ai bằng”

 Hỉ Ngộ Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Như hình tượng trong gương
 Dầu thấy mà chẳng thiệt
 Phật thấy pháp như vậy
 Chẳng mẻ nơi thế gian“

 Trừ nghi Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Phật như vang theo tiếng
 Các pháp cũng như vậy
 Nói nghe đếu chẳng thiệt
 Là Phật thấy thế gian”

 Vô Ngại Biện Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Người an trụ chánh pháp
 Biện tài thuyết thâm diệu
 Từ lâu Phật chứng pháp
 Nên đầy đủ biện tài”

 Vô Chướng Trí Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Y chơn không tự tánh
 Tất cả pháp như vậy
 Như Lai biết như vậy
 Nên trừ được tối tăm”

 Vô Ưu Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Không ưu cũng không não
 Không tránh không nhiễu trược
 Các pháp không cấu nhiễm
 Phật thấy tánh chơn thiệt “

 Hành Cụ Túc Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Không lai cũng không khứ
 Các pháp vô sở hữu
 Như Lai chơn thiệt thấy
 Vì đời nói như vậy”

 Thắng Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Không nhiễm cũng không tịnh
 Chẳng ngu cũng chẳng trí
 Các pháp không năng sở
 Phật thấu biết như thiệt”

 Đắc Vô Ngại Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Chẳng sáng cũng chẳng tối
 Chẳng sắc chẳng phi sắc
 Chẳng được chẳng giải thoát
 Phật huệ như thiệt thấy”

 Dũng Mục Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Chẳng cuộc cũng chẳng khắp
 Chẳng không cũng chẳng có
 Như mộng thọ ngũ dục
 Phật thấy pháp như thiệt”

 Bất Thuấn Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Chẳng sanh cũng chẳng diệt
 Chẳng dừng ở trung gian
 Mê đó là vô trí
 Chỉ Phật thấy chơn thiệt”

 Trụ Không Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Chẳng nhơn chẳng chúng sanh
 Chẳng dụng chẳng của đời
 Theo thuyết nên có dụng
 Phật hay thấy chơn thiệt “

 Trụ Vô Tướng Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Tất cả pháp được dùng
 Nó đều không có tướng
 Các pháp tánh tướng ly
 Đạo Sư thấy như vậy “
 Vô Nguyện Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Do pháp không vô tướng
 Thế nên chẳng khởi nguyện
 Giả đặt có nguyện cầu
 Chỉ Phật biết như thiệt”
 Tam Muội Lưu Chú Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Đã được môn giải thoát
 Không có người giải thoát
 Phiền não gốc cũng không
 Phật thấy tánh chơn thiệt”
 Vô Hủy Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Lìa bỏ tất cả ác
 Họp những khối công đức
 Nên Phật không bị chê
 Cũng không có sự chê”
 Điện Vân Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Dường như mây sấm chớp
 Mưa xuống khắp mặt đất
 Phật tuôn mưa chánh pháp
 Sung túc các quần sanh"
 Bất Đường Nguyện Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Lời của Phật vô thượng
 Hay chuyển chánh pháp luân
 Sáng thấu lý pháp sâu
 Đầy đủ Nhất thiết trí"
 Cụ Trí Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Không sanh cũng không diệt
 Các pháp tự tánh không
 Vì Như Lai khéo biết
 Nên dạy lại mọi người"
 Sư Tử Hống Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Như Lai sư tử hống
 Lúc di­n nói pháp không
 Ngoại đạo đều kinh sợ
 Như thú sợ sư tử"
 Nghiệp Vô Phóng Dật Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Hiện tiền không phóng dật
 Phật tu thành Bồ đề
 Đạo Sư nơi chánh pháp
 Không dật đến bờ kia"
 Trụ Vô Phóng Dật Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "An trụ chẳng phóng dật
 Tăng ích Phật chánh pháp
 Thập lực cũng công hạnh
 Phật pháp bất tư nghị"
 Vô Phóng Dật Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán :"
 "Hội nơi không phóng dật
 Trợ đạo được sanh thiên
 Dùng đây cứu quần sanh
 Phật cũng tự giải thoát"
 Thành Vô Phóng Dật Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Không dật được thành tựu
 Các cõi nương giải thoát
 Thanh vănBồ tát
 Đều từ đây mà học"
 Bất Dật Hành Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Bao nhiêu các Phật tử
 Thường hành chẳng phóng dật
 Hay được Nhất thiết trí
 Vì khéo quán thế gian"
 Vô Dật Hộ Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Lúc Phật tu Bồ đề
 Thủ hộ chẳng phóng dật
 Đến được thắng Bồ đề
 Vì đại bi trang nghiêm"
 Trụ Bất Phóng Dật Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Nếu trụ chẳng phóng dật
 Giản trạch pháp nhứt tướng
 Phật tử đại dũng kiện
 Sẽ được sự nghiệp cha"
 Lạc Bất Phóng Dật Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Dũng kiện ưa chẳng dật
 Hay phá núi phiền não
 Đây đồng dùng Phật trí
 Mau dứt khối cao mạn"
 Kiên Trì Bất Phóng Dật Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Thủ hộ không phóng dật
 Xưa cầu Nhứt thiết trí
 A tăng kỳ ức kiếp
 Phật tâm không mỏi mệt"
 Xa Ma Tha Hiện Tiền Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Pháp tánh tự tịch diệt
 Là cảnh giới chư Phật
 Người trí y đó trụ
 Hay đến thẳng Bồ đề"
 Y Xa Ma Tha Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Chư Phật y xa ma
 Y mà chẳng thủ trước
 Chúng sanh phiền não diệt
 Như mưa sạch bụi dơ"
 Trụ Xa Ma Tha Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Chư Phật trụ xa ma,
 Bất động như Thái Sơn
 Thiên ma chẳng hoại được
 Tâm tịch nên tôi lạy"
 Xa Ma Tha Điều Phục Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Xa ma chỗ điều phục
 Phật tử không chê bai
 Ức ma chẳng động được
 Ly dục như La hán"
 Tu Xa Ma Tha Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Đại hùng xưa lúc tập
 Xa ma tha đại định
 Không ai biết tâm Phật
 Y đâu được thiền định"
 Xa Ma Tha Thượng Thủ Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Phật chuyển chánh pháp luân
 Liền được xa ma tha
 Pháp khác đều y đó
 Vì thế được Bồ đề"
 Lưu Xa Ma Tha Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Phật nói xa ma tha
 Đây là lồng lưới tâm
 Chúng sanh xa ngục mê
 Phật dạy hàng phục tâm"
 Xa Ma Tha Cảnh Giới Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Chư Phật diệu cảnh giới
 Đó là xa ma tha
 Tu đây được vô ngại
 Thành tựu đại Đạo Sư"
 Mãn Túc Xa Ma Tha Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Dùng thiền sung mãn tâm
 Rồi lại tu tập huệ
 Nên Phật được Bồ đề
 Lại hay an chúng sanh"
 Trọng Xa Ma Tha Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Chẳng thấy có đạo khác
 Chỉ ở trong Phật pháp
 Chứng được đại trí huệ
 Thành bực Vô Thượng Sĩ"
 Hân Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Phật y tỳ xá na
 Hay thấy tất cả pháp
 Bồ tát tùy thuần học
 Thành tựu tự nhiên trí"
 Sanh Tỳ Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Vì đến trí bờ kia
 Nên thành đại Y Vương
 Hiển thị bốn chơn đế
 Đều do tỳ xá na"
 Trụ Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Trụ tì bà xá na
 Như thiệt biết các pháp
 Dũng kiện chứng Bồ đề
 Hay thành đại Đạo Sư"
 Tu Tận Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Đại Sĩ dùng trí huệ
 Tu tập thắng Bồ đề
 Chẳng sanh cảnh giới thức
 Thành tựu đại Đạo Sư"
 Lạc Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Người trí y chơn thiệt
 Quan sát pháp như đây
 Hay được quả vô đẳng
 Thành Phật hiệu Đạo Sư"
 Cần Tập Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Do siêng tu trí huệ
 Hay lập các khổ hạnh
 Kia thành khó hàng phục
 Chẳng bị tà đạo hoại"
 Tì Bà Xá Ma Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Bao nhiêu các Phật tử
 Do quan sát pháp tướng
 Biết pháp tướng ấy rồi
 Thành tựu Điều Ngự Sư"
 Tu Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Như Lai nơi đêm dài
 Tu tập thắng trí huệ
 Hay thành Nhứt thiết trí
 Độ thoát vô lượng chúng"
 Thù Thắng Hành Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Phật tu Nhứt thiết trí
 Thành tựu đại Đạo Sư
 Dùng pháp cứu thế gian
 Vượt khỏi dòng nước xiết"
 Trụ Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Trụ tì bà xá na
 Quan sát tất cả pháp
 Xuất sanh các Phật pháp
 Đất sanh cây Ni câu"
 Trì Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Thế Tôn các Phật tử
 Nhiếp thọ thắng trí huệ
 Được thượng Bồ đề rồi
 Hay độ các chúng sanh"
 Du Hí Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Du hí nói các pháp
 Được Phật vô sở úy
 Không khiếp cũng không sợ
 Thắng trí đại mâu ni"
 Tùy Thuận Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Đại hùng nơi các pháp
 Đều hội tì xá na
 Quan sát không tự tánh
 Đây là Phật Bồ đề"
 Tì Bà Xá Na Kiên Cố Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Chư Phật trí kiên cố
 Nói pháp không chỗ sợ
 Xem thấy quần sanh khổ
 Hay khởi đại bi tâm"
 Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Do trí đến Bồ đề
 Có trí hay khéo học
 Phật được thắng Bồ đề
 Độ thoát các chúng sanh"
 Tu Không Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Tu tập nói pháp không
 Người trí ngộ Bồ đề
 Phá hoại các lao ngục
 Cũng độ kẻ bị trói"
 Giải Không Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Vì Thế Tôn giải không
 Nên chẳng thấy thân mạng
 Không duyên không tự tánh
 Y đây vì đời nói"
 Không Cảnh Giới Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Cảnh giới của chư Phật
 Các pháp tánh tự không
 Đại Hùng học trong đó
 Vì thương cứu chúng sanh"
 Tín Không Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Như Lai lìa xú uế
 Bố úy khỏi đã lâu
 Chẳng trước ở các pháp
 Như gió không tựa đâu"
 Lạc Không Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Người tu tập pháp không
 Hay ưa cảnh giới Phật
 Tức là cúng dường Phật
 Cũng thành vô thượng cúng"
 Không Kiến Lập Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Do tu tập pháp không
 Đạo Sư hay kiến lập
 Thông đạt pháp không rời
 Thành tựu Thế Gian Giải"
 Hướng Không Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Phật biết không một pháp
 Chẳng là Niết bàn ấy
 Các pháp đến Niết bàn
 Đây là Phật Bồ đề"
 Không thành Tựu Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Đã được không tịch định
 Phật tử được thành tựu
 Chúng ấy cúng dường Phật
 Là người tu pháp không"
 Thú Không Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Bao nhiêu người quy không
 Có trí chẳng ngu si
 Vô trược đoạn phiền não
 Ly cấu được Bồ đề"
 Mãn Túc Không Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Phật pháp được mãn túc
 Thành tựu khó hàng phục
 Bao nhiêu người tu không
 Hay lợi ích thế gian"
 Trụ Không Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "An trụ trong Phật pháp
 Người hay tu không trí
 Vô lượng các ma chúng
 Chẳng động được chúng ấy"
 Lạc Vô Tướng Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Mừng ưa nơi vô tướng
 Chẳng trước trong hữu tướng
 Giản trạch các pháp rồi
 Phật hay siêu thế gian"
 Vô Tướng Hành Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Lúc tập hành vô tướng
 Thanh tịnh tịch diệt hạnh
 Ly tướng chúng sanh thảy
 Ma chẳng biết chỗ họ"
 Vô Tướng Cảnh Giới Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Vô tướng Phật cảnh giới
 Như Lai tu trong ấy
 Vô tướng khó chứng hiểu
 Tôi lạy đấng định hành"
 Khát Lạc Vô Tướng Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Tất cả đại chúng đây
 Khát Ba pháp vô tướng
 Mong cầu Phật Bồ đề
 Cúng dường Thiên Nhơn Sư"
 Tu Vô Tuớng Hành Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Như Lai nơi vô tướng
 Ngày đêm thường tu hành
 Trời Người và quỉ thần
 Chẳng biết chư Phật đến"
 Vô Tướng Giải Thoát Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Đại Hùng trụ vô tướng
 Tư lương tất cả pháp
 Đạo Sư chỗ tu học
 Vì thế tôi kính lạy"
 Vô Tướng Du Hí Thiên tử nói kệ tán thán :
 "Đại từ hiện du hí
 Thượng y pháp vô tướng
 Vì thành thục chúng sanh
 An trụ trong Phật trí"
 Vô Tướng Thành Tựu Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Người khéo tu ly tướng
 Hay được Phật Bồ đề
 Cũng hay cúng dường Phật
 Như con kính mến cha"
 Cửu Lạc Vô Tướng Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Người mến Phật chánh pháp
 Tức là tháp chúng sanh
 Bao nhiêu người ly tướng
 Được ở chỗ của Thầy"
 Vô Tướng Đạo Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Chúng sanh những chỗ về
 Y đạo được tế độ
 Vô trước tịch diệt hạnh
 Như Lai tối vô thượng"
 Tín Vô Tướng Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Người tin hiểu vô tướng
 Tịch diệt lìa các oán
 Tôi lạy tất cả Phật
 Đấng tự độ độ người"
 Thú Vô Nguyện Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Thế Tôn có những nguyện
 Cầu tìm bất khả đắc
 Chúng ấy lìa sở tác
 Là Phật xuất thế gian"
 Tu Vô Nguyện Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Nơi có chẳng khởi nguyện
 Tu hành tâm tịch diệt
 Dứt trừ dây khát ái
 Là Phật lìa thế gian"
 Vô Nguyện Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Người được đại tinh tấn
 Nơi có lìa khát ái
 Những Như Lai tử ấy
 Đều lạy cha của mình"
 Tùng Vô Nguyện Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Chúng ấy chẳng khởi nguyện
 Nơi có mà phá có
 Dứt rời được dây ái
 Phật tử lìa chê bai"
 Vô Nguyện Giải Thoát Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Vô nguyện được giải thoát
 Chẳng cầu lìa trói buộc
 Buông bỏ chẳng khởi nguyện
 Phật tử giữ oai đức"
 Xuất Vô Nguyện Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Xuất ly đồng hoang ưu
 Nhổ đứt gốc ái nhiễm
 Chúng ấy lạy Như Lai
 Đồng trừ được đói khát"
 Tất Định Vô Nguyện Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Người khéo biết hữu khổ
 Biết thế lạc hư vọng
 Phật là cha chúng ấy
 Họ là con Đại Sư"
 Hướng Vô nguyện Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Người nơi hữu thấy khổ
 Người ấy được điều phục
 Tôi lạy khéo điều phục
 Phá hữu Điều Ngũ Sư"
 Siêu Vô Nguyện Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Vượt khỏi đồng hoang hữu
 Được ở chỗ an ổn
 Khắp lạy đại Đạo Sư
 Đã phục phiền não oán"
 Bị Vô Nguyện Khải Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Chiến thắng phá oán địch
 Kẻ tối cường khó phục
 Hàng các ma chúng rồi
 Dũng kiện chẳng cầu hữu"
 Vô Nguyện Lực Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Đại lực nơi giải thoát
 Dứt được các dây ma
 Các hàng Phật tử nầy
 Xem ma như cỏ nhỏ"
 Quán Thân Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Các hữu quán thân nầy
 Họ hay mến Phật pháp
 Không thân không tác giả
 Chúng ấy tùy thuận pháp"
 Niệm Thân Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Suy niệm nơi thân này
 Dơ nhớp không thanh tịnh
 Đã biết thân như thiệt
 Kính lạy đại Đạo Sư"
 Yểm Hoạn Thân Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Buộc niệm nội nơi thân
 Xem thấy tướng bất tịnh
 Họ lìa được thân khổ
 Điều phục nên kính lễ"
 Xả Thân Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Bỏ thân máu mủ nầy
 Như rắn thoát da cũ
 Kính lạy nơi phi thân
 Là thân đại Như Lai"
 Yểm Ố Thân Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Chán ghét thân máu mủ
 Chẳng sạch rất hôi dơ
 Bỏ thân bất tịnh nầy
 Quy kính Thiên Nhơn Sư"
 Hoạn Thân Bì Lao Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Thân hư rã đáng sợ
 Phật tử cầu thanh tịnh
 Chúng ấy đều lạy Phậ
 Được tu thân chánh pháp"
 Bố Thân Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Xem biết tứ đại nầy
 Dường như rắn độc ác
 Chúng ấy vượt khỏi thân
 Kính lạy đại Đạo Sư"
 Kiến Thân Quá Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Hiện tiền thấy thân lỗi
 Là đượcc mắt trí tuệ
 Chiếu rõ ba kiếp nầy
 Người trí y Phật huệ"
 Bất Lạc Thân Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Những ai chẳng ưa thân
 Chẳng dựa ở pháp tướng
 Không mắc nơi kiết sử
 Chúng ấy lạy Điều Ngự"
 Ư Hữu Khởi Oán Tưởng Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Nơi hữu tướng oán thù
 Tu quán phá các hữu
 Phật tử học như vậy
 Sanh trí ngộ Bồ đề"
 Hoại Hữu Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Nơi hữu thấy lỗi rồi
 Biết được diệt vô úy
 Phật tử siêng cầu đạo
 Được hưởng di sản cha"
 Khí Hữu Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Tu học bỏ các hữu
 Thích ở đại Niết bàn
 Tâm định lìa kiết sử
 Tôi lạy đại Đạo Sư"
 Đoạn Hầu Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Dứt trừ gốc rễ hữu
 Chiếu suốt cõi Đại Thiên
 Các con của Thế Tôn
 Sở học đều thông lợi"
 Độ Hữu Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Đã qua khỏi biển hữu
 Cứu tế kẻ cô độc
 Ở trong ba cõi nầy
 Chúng ấy chẳng tại số"
 Phá Hữu Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Phật tử người hành đạo
 Phá được hết tam hữu
 Họ đã cúng dường Phật
 Vì giáo hóa chúng sanh"
 Ư Hữu Giải Thoát Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Giải thoát được dòng hữu
 Cứu cánh trụ hậu tế
 Đại Hùng xuất thế gian
 Kính lạy đấng đoạn hữu"
 Diệt Hữu Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Diệt trừ gốc rễ hữu
 Khỏi hữu đến bờ kia
 Đã đoạn nơi hậu thế
 Thế gian không bằng Phật"
 Trụ Hậu Tế Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Như Lai trụ hậu tế
 Tịch diệt đến bỉ ngạn
 Nhứt thiết trí độ hầu
 Giác ngộ người chưa ngộ"
 Ư Hữu Trụ Hậu Tế Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Phật trụ nơi hậu tế
 Nói rõ nhơn ba hữu
 Chẳng thấy có kiết sở
 Sau được chẳng sanh hữu"
 Đắc Diệt Hữu Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Biết hữu không tịch rồi
 Mở được nhơn ba hữu
 Tinh tấn chẳng khiếp nhược
 Tôi lạy đấng bình đẳng"
 Độ Hữu Đáo Bỉ Ngạn Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Khỏi hữu đến bờ kia
 Nhổ trừ nguồn gốc hữu
 Cứu độ các quần sanh
 Đạo Sư thương tất cả"
 Ư Thọ Vô Não Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Nơi thọ không cống cao
 Không tư cũng không lự
 Thiền sự đều hiểu biết
 Xem thọ như bóng nước"
 Giải Thọ Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Như Lai biết các thọ
 Bổn Lai không tự tánh
 Chỉ phàm phu chấp trước
 Như mộng thọ dục lạc"
 Quán Thọ Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Có trí quán các thọ
 Hay được nói thiện đạo
 Chẳng sanh thọ vị lai
 Như vậy thấy Đạo Sư"
 Ly Thọ Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Năng thọ và sở thọ
 Phật thấy không tự tánh
 Liền nói cho chúng sanh
 Câu thậm thâm khó biết"
 Quyết Định Tri Thọ Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Các thọ chỉ thế đế
 Trong nhứt nghĩa không
 Như Lai nói chơn thiệt
 Trừ dứt nghi thế gian"
 Thiện Giải Thọ Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Thế Tôn khéo biết thọ
 Dường mây trong hư không
 Ai mê người vô trí
 Riêng có Phật thiệt hiểu"
 Thông Đạt Thọ Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Như Lai đạt các thọ
 Hiểu thọ đến bờ kia
 Biết thọ không ngã sở
 Thuyết pháp là tối thượng"
 Độ Thọ Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Thế Tôn lâu đã khỏi
 Biển ba thọ khó qua
 Bỏ rời bùn lầy xấu
 Phật trí hiện vô thượng"
 Đoạn Thọ Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Đạo Sư nơi các thọ
 Biết rõ xuất thế gian
 Lìa khỏi bùn ô nhiễm
 Chẳng trước chấp các hữu"
 Tư Thọ Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Như Lai niệm các thọ
 Do thọ mà đời khổ
 Chúng sanh phiền não trói
 Phật trí chơn thiệt tánh"
 Giải Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Phật tâm phục phiền não
 Cũng hàng các ma oán
 Y chơn không bị phá
 Nên Phật hiệu Mâu Ni"
 Thức Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Phật biết rõ tâm tưởng
 Như nhà ảo thuật giỏi
 Thuật ra các thứ hình
 Nên Phật hiện Ứng Cúng"
 Tâm Hành Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Đại Hùng đã tu hành
 Dứt được tâm sở duyên
 Ức kiếp a tăng kỳ
 Tâm tánh bất khả đắc"
 Nhiếp Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Tháo động khó điều phục
 Không thể mà ở hang
 Phật đoạn tâm tốc tật
 Nên được thọ cúng dường"
 Giảng Trạch Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Phật đã giảng trạch tâm
 Chúng sanh bị tâm trói
 Phật biết được chơn thiệt
 Như ảo sư dạy con"
 Tu Tâm Cảnh Giới Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Sở hành tâm cảnh giới
 Đạo Sư quyết định thấy
 Như mộng thọ ngũ dục
 Làm mê kẻ ngu si"
 Tâm Tự Tại Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Điều phục tác nghiệp rồi
 Tâm không phân biệt sự
 Như Lai thấy tâm tướng"
 Tâm Dũng Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Nói rằng người tâm dũng
 Hay phá chúng ma quân
 Người dùng tâm thấy tâm
 Quán tâm chẳng mỏi mệt"
 Kiến Lập Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Như Lai quán chúng sanh
 Người kiến lập nơi pháp
 Dùng tâm biết được tâm
 Họ là chơn Phật tử"
 Định Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Những người phục được tâm
 Họ hay hành tịch diệt
 Người ấy lìa trói buộc
 Chẳng bị ma làm não"
 Nhu Nhuyến Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Tâm dũng kiện nhu nhuyến
 Điều phục các chúng sanh
 Những người ưa Phật pháp
 Chẳng chấp trước dục lạc"
 Tịnh Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Thiện tâm thích thanh tịnh
 Suy gẫmtác nghiệp
 Nghe Phật Chánh pháp rồi
 Không còn nghi nghĩa sâu"
 Trụ Pháp Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Người tâm xu hướng pháp
 Rất thích chẳng lui mất
 Họ là chơn Phật tử
 Đã đến chỉ điều phục"
 Tư Duy Pháp Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Tư duy nơi pháp giới
 Cảnh giới nơi cảnh một
 Nhứt pháp giới thanh tịnh
 Là chỗ học của Phật"
 Pháp Giới Kiến Lập Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Pháp giới được kiến lập
 Là tâm đại từ bi
 Trụ được trong nhứt tướng
 Họ là chơn Phật tử"
 Pháp Giới Cảnh Giới Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Thế Tôn nói pháp giới
 Đó là các Phật độ
 Đại sĩ chỗ sở hành
 Trí ấy bất tư nghì"
 Pháp Giới Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Pháp giới chỗ xuất sanh
 Trí ấy khó nghĩ bàn
 Chẳng nghi Phật pháp sâu
 Cũng biết các căn tánh"
 Nhập Pháp Giải Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Người nhập thâm pháp giải
 Hiểu pháp không gì bằng
 Trí lực bất tư nghì
 Cũng được các điều nguyện"
 Pháp Giới Vô Úy Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Đã được pháp vô úy
 Là trụ chỗ an ổn
 Có được sức biện tài
 Không ai sánh bằng được"
 Thiện Giải Pháp Giới Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Như Lai hiểu pháp giới
 Cũng đạt nhứt thiết trí
 Thị hiện tướng pháp giới
 Như am la trong tay"
 Trụ Pháp Giới Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Thế Tôn trụ pháp giới
 Thấy pháp chơn thiệt tánh
 Chẳng y cũng chẳng ly
 Chẳng thủ cũng chẳng xả"
 Pháp Giới Hành Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Như Lai hành pháp giới
 Tịch tĩnh như hư không
 Cảnh giới Đại Mâu Ni
 Kính lạy từ bi phụ"
 Quy Pháp Giới Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Theo nhiều thứ pháp môn
 Thế Tôn nói pháp giải
 Trong các pháp môn ấy
 Không tâm cũng không sắc"
 Pháp Giải Tinh Tấn Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Thế Tôn nói tinh tấn
 Biết được nơi pháp giải
 Nhơn vì tu tinh tấn
 Giác trí đến bờ kia"
 Pháp Giới Sung Mãn Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Đại từ dùng chánh pháp
 No đầy các thế gian
 Người biết được pháp giới
 Thì được trụ Bồ đề"
 Triệt Pháp Giới Thiên Tử nói kệ tán thán ;
 "Thế Tôn suốt thâm pháp
 Nên hay quán thế gian
 Biết rõ pháp giới rồi
 Tôi lạy Thiên Nhân Sư"
 Trụ Trí Xứ Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Xứ ấy trên tất cả
 Trí Như Lai chứng được
 Pháp giớimười phương
 Chỗ đi của Đạo Sư"
 Trụ Xứ Thiên Tử nói kệ tán thán:
 "Pháp giới là trụ xứ
 Đường được đi của trí
 Trọn tất cả các pháp
 Đều hiểu là một tướng"
 Tri Xứ Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Thế Tôn biết pháp giới
 Đã làm một tướng tu
 Chúng sanh các dục tánh
 Phật cũng đều biết rõ"
 Xuất Xứ Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Lấy được Nhất thiết trí
 Gọi là hàng Phật tử
 Ở chỗ pháp giới nầy
 Chỉ trí biết được thôi"
 Học Xứ Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Người tu tập pháp giới
 An trụ trong Bồ đề
 Thấu được chỗ tự nhiên
 Mau thành Phật Như Lai"
 Phi Xứ Học Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Người được thấy phi xứ
 Hay thich Như Lai giáo
 Ngàn ức chúng ma quân
 Chẳng mê hoặc được họ"
 Tri Phi Xứ Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Thấy biết được phi xứ
 Người trí được mừng vui
 Chúng tôi tu chánh giác
 Ức ma chẳng động được"
 Thâm Mật Xử thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Khéo học chỗ thâm trí
 An trụ trong chánh pháp
 Cưỡi được ma Ba Tuần
 Như xe đóng ngựa thuần"
 Thiện Phi Xứ Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Phi xứ thiện pháp giới
 Tập học nơi nhứt tướng
 Nếu ma mà não được
 Phật nói không hề có"
 Trụ Xứ Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Thị xứ và phi xứ
 Chỉ bày người ngu si
 Như Lai tự giác rồi
 Lời nói dạy chúng sanh"
 Thiện Thủ Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Nhơn ấy lấy được sự
 Và tác nghiệp thuở xưa
 Chỗ nhơn ấy tu nghiệp
 Thế Tôn đều biết rõ"
 Xảo Nghiệp Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Tham dục và khuể si
 Phật cũng biết nghiệp nhơn
 Là nhơn là nghiệp ấy
 Như Lai đều biết rõ"
 Tri Đương Lai Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Biết đời đương lai ấy
 Chúng sanh sở tác nghiệp
 Nhơn ấy sở tác nghiệp
 Xứ ấy Phật biết rõ"
 Tư Hiện Tại Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Khắp đến mười phương cõi
 Chúng sanh nghiệp và nhơn
 Xứ và nhơn nghiệp sự
 Đạo Sư đều biết rõ"
 Lực Cảnh Giới Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Hoặc nghiệp hoặc là nhơn
 Xứ sở và xuất sanh
 Như Lai đều biết rõ
 Nên hiểu Thiên Nhân Sư"
 Lạc Lực Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Nhơn nghiệp và xứ sở
 Trong quả báo ba cõi
 Kia có sự sở tác
 Như Lai đều biết rõ"
 Lực Chư Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Nhơn nghiệp sở tác sự
 Báo nhơn và nhơn duyên
 Xứ sở tánh tự ly
 Là chỗ Phật không có"
 Lực Cát Tường Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Nhơn nhiệp sở tác sự
 Xứ nhơn duyên thế đế
 Quả báo được thọ dụng
 Phật biết nó đều không"
 Lục Duyệt thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Nhơn nghiệp sở tác sự
 Chỗ nhơn duyên tục đế
 Phật tự biết rõ rồi
 Nói nó không tự tánh"
 Lực Du Hí Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Nhơn duyên sở tác sự
 Xứ nhơn duyên thế đế
 Chẳng do tự tha sanh
 Phật biết từ duyên khởi"
 Lực Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Nếu những nhơn duyên nghiệp
 Và quả báo chỉ được
 Thể tánh nó đều không
 Phật nói như sư tử"
 Tùy Thuận Lực Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Nếu dùng nghiệp nhơn duyên
 Tăng trưởng các quả báo
 Đấng Lượng Túc biết rõ
 Vì thế Phật vô thượng"
 Thuận Hành Lực Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Tu tập pháp giới ấy
 Tạo tác những nghiệp ấy
 Sẽ lại được quả ấy
 Phật nhãn thấy biết rõ"
 Lực Khởi Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Tu tập pháp giới ấy
 Thành tựu tánh như vậy
 Phật biết các chúng sanh
 Như nhìn năm ngón tay"
 Lực Hành Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Tu tập pháp giới ấy
 Lại gặp bạn như vậy
 Thân cận nhau như vậy
 Thắng trượng phu biết rõ"
 Lực Gia Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Gia trì nói pháp giới
 Đạo Sư biết rõ cả
 Thân cận nơi các bạn
 Thế Tôn đều soi thấy"
 Quyết Định Giới Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Giới ấy yếu kỳ ấy
 Bạn ấy tương ưng ấy
 Phật đều quyết định biết
 Nên trừ được nghi hoặc"
 Chánh Định Giới Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Giới ấy tương tục ấy
 Tùy chỉ ở thế gian
 Chỉ làm và chỉ được
 Thắng Nhơn đều biết rõ"
 Học Giới Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Ở trong các giới ấy
 Đạo Sư trí biết rõ
 Trí ấy thể tánh không
 Thắng trí mới nói vậy"
 Thừa Giới Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Tu tập pháp giới ấy
 Tùy thời cơ ở đời
 Phật đều biết như thiệt
 Nên hiệu Vô Tỷ Thân"
 Tùy Thuận Giới Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Tu tập pháp giới ấy
 Tùy chỗ được công đức
 Y nhơn và quả báo
 Phật đều biết không dư"
 Cộng Giới Trụ Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Tùy chỗ tu pháp giới
 Tùy đạo kia được hướng
 Phật đều biết không thừa
 Nên được người trí kính"
 Trí Hành Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Tùy pháp giới tu tập
 Tùy đạo ấy được hướng
 Phật biết chúng sanh hành
 Nên hiệu đấng học trí"
 Hành Vô Úy Thiên Tử nói kệ tán thán:
 "Chánh định và tà định
 Cùng bất định chúng sanh
 Ở trong ba khối này
 Phật quyết định biết được"
 Thừa Hành Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Nếu chánh định chúng sanh
 Người kham đến Niết bàn
 Phật là mặt nhựt sáng
 Soi đời trí vô ngại"
 Giải Thoát Hành Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Nếu có những chúng sanh
 Trụ nơi khối bất định
 Đọa trong các ác đạo
 Phật cũng dạy Niết bàn"
 Lực Kỳ Hội Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Phật ấy chỉ giả danh
 Lực trí cũng như vậy
 Và tứ vô úy thảy
 Chỉ có nghe ngôn thuyết"
 Kiến Thiệt Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Không Phật không Phật pháp
 Cũng không khối trí khác
 Hiển thị nghĩa đệ nhứt
 Như Lai biết như thiệt"
 Lực Trụ Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Trụ nơi sức Phật pháp
 Nhơn đây được vô úy
 Tự tại tùy sở dục
 Đều là hàng Phật tử"
 Pháp Vô Úy Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Thế đế và chơn đế
 Hiển thị hai đế nầy
 Ở trong chơn đế ấy
 Ngôn thuyết bất khả đắc"
 Trí Tôn Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Pháp ngôn thuyết đều khác
 Pháp tướng cũng sai khác
 Ngôn thuyết ấy vô tướng
 Phật biết pháp tướng ấy"
 Hành Tinh Tấn Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Phi xứ chúng bất định
 Hoặc hướng đến dị đạo
 Tà định tất cả xứ
 Mâu Ni đều biết rõ"
 Tín Lực Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Tu tập nơi giới ấy
 Như khởi tâm tin ưa
 Thấy tham cho là sạch
 Mâu Ni đều biết rõ"
 Bất Tịnh Thừa Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Chẳng thiệt vọng phân biệt
 Tăng trưởng tham dục giới
 Tin thì đi đạo ấy
 Mâu Ni biết như thiệt"
 Từ Thừa Hành Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Chẳng thiệt vọng phân biệt
 Tăng trưởng sân khuể giới
 Tin thì đi đường ấy
 Mâu Ni biết như thiệt"
 Thừa Nhơn Duyên Đạo Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Chẳng thiệt vọng phân biệt
 Tăng trưởng ngu si giới
 Tin thì đi đường ấy
 Mâu Ni biết như thiệt"
 Thùa Xả Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Có người sợ chẳng sống
 Tăng trưởng lòng tật đố
 Tin thì tập làm theo
 Mâu Ni biết như thiệt"
 Tập Cận Thiên tri Thức Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Gần bạn tốt bạn xấu
 Trở lại tăng tịnh tín
 Hoặc lại tăng ác nghiệp
 Mâu Ni biết như thiệt"
 Thức Kiên cố Thiên Tử nói kệ tán thán :

 "Lưu chuyển trong thế gian
 Tùy giải được tu tập
 Tùy thuận tin theo đó
 Phật biết rõ không dư"
 Hành Kiên cố Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Lưu chuyển nơi sanh tử
 Tu tập hạnh như vậy
 Tùy thuận tin nơi ấy
 Phật biết rõ không dư"
 Tín Căn Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Nếu có những chúng sanh
 Tùy giới được tu tập
 Phật đều biết rõ cả
 Nên hiểu Trí Vô Ngại"
 Căn Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:
 "Phật biết rõ các căn
 Tùy theo phương tiện khởi
 Phan duyêncảnh giới
 Tùy chỗ nhập như sanh"
 Thừa Căn Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Thân bị khổ bức bách
 Do tham trước khát ái
 Đoạn diệt những khát ái
 Chỉ Phật trí hơn cả"
 Căn Cảnh Giải Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Dạy chúng sanh hạ căn
 Xa lìa nơi sắc ái
 Dạy lợi căn quán sát
 Là lời dạy của Phật"
 Căn Thắng Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Hạ căn trụ không nhàn
 Diệt được các tham dục
 Chánh quán nơi khát ái
 Lưỡng Túc Tôn biết rõ"
 Căn Quyết Định Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Nơi ái dục khởi trước
 Phật quán vô sở đắc
 Tri vô tri đều diệt
 Nên gọi là thắng căn"
 Bất Ly Căn Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Xa lìa chẳng giận hờn
 Là lìa đối trị sân
 Là hạ căn sở hành
 Phật biết chúng sanh dục"
 Tín Căn Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Hành từ trừ sân khuể
 Hay khởi trí chúng sanh
 Họ diệt được sân khuể
 Thế Tôn đều biết rõ"
 Cầu Căn Thiên Tử nói kệ tán thán :
 "Chẳng sân không lỗi ác
 Hành từ tánh tịch diệt
 Tịnh uế bất khả đắc
 Nên hiệu Thiên Nhơn Sư"
 Căn Thuận Hành Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Hành nơi tà phân biệt
 Vì người nói tà hạnh
 Mê nặng không phương tiện
 Phật thấy nên giải thoát”
 Trí Khởi Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Tham sân si phiền não
 Thủ trước nơi sự việc
 Trái nó thì được trí
 Vô Thượng Sĩ biết rõ”
 Ly Trí Ái Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Tham sân và ngu si
 Cùng cảnh sự sáng tối
 Tánh nó bất khả đắc
 Đấng Lưỡng Túc biết rõ”
 Trì Oai Đức Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Chúng sanh chỗ được trí
 Tùy được trí nhiều ít
 Theo đó thành trí khí
 Đức Như Lai biết rõ”
 Cầu Căn Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Dùng trí biết nơi trí
 Xa lìa các phiền não
 Thiên Nhơn Sư biết rõ
 Nên tôi cúi đầu lạy”
 Nhứt Hướng Lạc Căn Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Quốc độ và thời tiết
 Quan sát pháp phương tiện
 Phiền não uế và tịnh
 Phật biết nó đều không”
 Trí Tràng Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Chúng sanh căn dục tín
 Thượng trung hạ sai biệt
 Phược giải và trí huệ
 Đều thấy vô giác tri”
 Căn Tràng Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Các căn thượng trung hạ
 Phiền não trí và thọ
 Điều phục chẳng điều phục
 Phật nói đều vô tướng”
 Tu Căn Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Thiền giải thoát phiền não
 Chánh thọ tam ma đề
 Khởi thanh tịnh chúng sanh
 Như Lai đều biết rõ”
 Lực Tốc Tật Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Vì được thiền tịch diệt
 Nơi các pháp tự tánh
 Thảy đều biết rõ được
 Nên hiệu Nhứt Thiết trí”
 Lục Khải Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Nếu pháp và tự tánh
 Nói được nơi pháp nầy
 Được như thiệt chánh thọ
 Thì chẳng trước ba cõi”
 Lạc Thực Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Phiền não tà phân biệt
 Phát sanh ra bốn thứ
 Biết được nghiệp chỗ sanh
 Nên hiệu đấng Vô Tỉ
 Tri Lực Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Biết được pháp thanh tịnh
 Đối trị các phiền não
 Hay tuyên nói nơi nghiệp
 Nên hiệu Phật Vô Tỉ
 Lực Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Nơi thiền giải thoát khởi
 Tam ma đề chánh thọ
 Phiền nãothanh tịnh
 Phật đều nói hư giả
 Lực Sanh Khởi Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Thiền giải thoát thanh tịnh
 Tam muộichánh thọ
 Từ bất phóng dật sanh
 Nơi đây Phật biết rõ ”
 Lực Tăng Trưởng Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Đại hùng ở trong đây
 Được nơi thiền khắp chuyển
 Biết nhập xả vô ngại
 Như gió thổi hư không
 Tri Tiền Tế Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Nơi vô số ức kiếp
 Ở nơi trong các cõi
 Chẳng bị lỗi ô nhiễm
 Nên hiệu Thắng Trượng Phu
 Trụ Tiền Tế Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Nơi vô số ức Phật
 Đã từng tu cúng dường
 Vì cầu đạo vô thượng
 Do đó tôi quy y
 Kiến Tiền Tế Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Từng ở đời quá khứ
 Nhiều thứ cúng dường Phật
 Nơi các thứ biện tài
 Thế Tôn đều được cả ”
 Tiền Tế Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Xưa lưu chuyển thế gian
 Như pháp học như hành
 Từng thấy vô lượng Phật
 Nên sâu hiểu được Pháp ”
 Học Tiền Tế Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Chỗ chư Phật Pháp Vương
 Đại Hùng xưa tu hành
 Ở bên Phật học rồi
 Nên lạy đấng Biến Tri
 Bổn Phương Tiện Cụ Túc Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Nơi vô lượng ức kiếp
 Vô biên chư Phật hành
 Tu hành thắng tinh tấn
 Vì cầu Phật trí vậy ”
 Bổn Phương Tiện Quyết Định Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Tất cả pháp quyết định
 Nhiều ức kiếp quan sát
 Tất cả pháp không nhập
 Chỉ nói duyên hòa hiệp ”
 Tư Tiền Tế Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Nơi vô lượng ức kiếp
 Đạo Sư từng tu hành
 Biết nơi xứ phi xứ
 Nên hiện Thế Gian Giải ”
 Giảng Trạch Tiền Tế Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Trụ nơi xứ phi xứ
 Quan sát nơi nghiệp nhơn
 Giới căn thiền giải thoát
 Phật đều biết rõ hết ”
 Quan Sát Tiền Tế Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Quá khứ từng quan sát
 Tăng trưởng sức trí huệ
 Thập Lực đại hùng mãnh
 Dùng trí quán thế gian”
 Tiền Tế Cảnh Giới Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Đại Hùng bổn tu hành
 Biết tất cả chúng sanh
 Tịnh hành bất tịnh hành
 Nên trị được chúng sanh
 Quan Sát Tiền Tế Hành Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Trước quán nơi chúng sanh
 Quá khứ chỗ sở hành
 Tin ưa và cùng giới
 Rồi sau trị chúng sanh
 Tín Lực Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Nay tôi tin Như Lai
 Bất khả tư nghị kiếp
 Quan sát bổn sở hành
 Tâm đều vô sở trước”
 Trí Tín Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Nơi vô số ức kiếp
 Suy Phật xưa sở hành
 Không một ai có thể
 Lường công đức Như Lai
 Quán Hậu Tế Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Như Lai dùng Phật nhãn
 Quán chúng sanh mười phương
 Sơ sanh và già chết
 Nhiều thứ nghiệp tương ưng
 Học Hậu Tế Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Nếu nhơn và với nghiệp
 Tùy xu hướng Phật đạo
 Mâu Ni đều biết hết
 Nên hiệu Nhứt thiết trí
 Thức Sanh Tử Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Nếu chúng sanh dùng giới
 Huân tập tạo các nghiệp
 Chúng sanh và nghiệp tập
 Phật biết rõ vô giác ”
 Trí Sanh Tử Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Gần bằng hữu như vậy
 Gây tạo nghiệp như vậy
 Xu hướng đạo như vậy
 Mâu Ni đều biết rõ ”
 Sở Tu Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Biết được nơi sở tu
 Tùy theo chỗ tác nghiệp
 Tác nghiệp như vậy rồi
 Như Lai đều biết rõ ”
 Sự Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Nương nơi sự như vậy
 Tạo các nghiệp như vậy
 Phật đều biết được hết
 Đều là cảnh giới Phật ”
 Tri Sự Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Tùy nơi sự chấp trước
 Có được chỗ tạo tác
 Vì Phật biết rõ các căn
 Nên biết rõ nghiệp ấy ”
 Trí Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Hoặc trí hoặc cảnh sự
 Phật biết nó vọng tưởng
 Tùy nó như chấp trước
 Phật cũng biết không dư ”
 Tu Tác Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Tùy chấp trước tạo nghiệp
 Do nơi phiền não vậy
 Phật đều biết rõ được nó
 Nên được thế gian quy ”
 Thú Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Tùy thú như tạo nghiệp
 Tùy nghiệp được quả ấy
 Tùy sở duyên tác nghiệp
 Phật nhãn đều biết rõ ”
 Phan Duyên Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Biết được nơi sở duyên
 Tùy duyên nghiệp thành thục
 Nơi các thú thọ báo
 Phật đều biết không mất ”
 Tập Khí Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Biết ác nghiệp tập khí
 Thiện nghiệp cũng như vậy
 Biết quá khứ sở hành
 Chúng sanh đến trong thú”
 Nghiệp Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Biết được ba thứ nghiệp
 Hiện vị và quá khứ
 Chúng sanh ở trong thú
 Trong ấy phàm phu mê ”
 Báo Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Làm ít được báo nhiều
 Làm nhiều được báo ít
 Và biết nhiều í thảy
 Ngoại đạo mê trong đó ”
 Học Nghiệp Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Biết nơi nghiệp thiện báo
 Cũng biết nghiệp sanh báo
 Và biết nghiệp hậu báo
 Phật nhãn đều biết rõ ”
 Tri Hiện Pháp Nghiệp Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Hoặc hiện đời tác nghiệp
 Hiện tại được thọ báo
 Phật đều biết rõ ràng
 Phàm phu chẳng hiểu được ”
 Tri Sanh Báo Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Hoặc tác nghiệp hiện tại
 Đời kế được thọ báo
 Phật đều biết rõ ràng
 Phàm phu chẳng hiểu được ”
 Tri Hậu Báo Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Hoặc nghiệp nhiều ức kiếp
 Rồi sau được thọ báo
 Hoặc còn quá xa hơn
 Như Lai đều biết rõ ”
 Tri Nghiệp Bất Thục Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Hoặc nghiệp được thọ tạo tác
 Nghiệp duyên ấy chưa thục
 Chưa được thọ quả báo
 Như Lai đều biết rõ ”
 Quán Nghiệp Vị Thục Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Như Lai khéo quán nghiệp
 Hoặc lúc nghiệp tương ưng
 Sanh nơi các chúng sanh
 Thảy đều hay khéo nói ”
 Thiện Tri Nghiệp Thục Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Nghiệp ấy hoặc thành thục
 Hay thọ báo đương lai
 Phật đều biết như thiệt
 Cũng biết trí ấy không ”
 Nghiệp Thục Quyết Định Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Nhứt thiết trí rõ thấu
 Nghiệp khinh và nghiệp trọng
 Biết được chúng sanh dục
 Nên được làm Thế Tôn
 Tri Nghiệp Khinh Trọng Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Chúng sanh đến ác đạo
 Theo nghiệp thấy như vậy
 Nghiệp ấy hoặc khinh trọng
 Người trí đều biết rõ ”
 Tri Chúng Sanh Hành Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Thấy chúng sanh sở hành
 Và những nghiệp khinh trọng
 Hùng mãnh tùy thuận biết
 Ngoại đạo chẳng biết được ”
 Quán Chúng Sanh Hành Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Quán nơi chúng sanh hành
 Tuyên nói nơi nghiệp báo
 Như cả nước sông Hằng
 Ném muối chừng một lượng
 Học Nghiệp Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Hoặc thọ nơi tu nghiệp
 Phật nói nghiệp cứu cánh
 Cũng báo học vô học
 Thắng Tiên đã tuyên nói ”
 Lạc Phật Trí Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Phật nhãn chỗ thấy biết
 Ngu trí trong ba cõi
 Tùy nghiệp thọ được báo
 Tôi đảnh lễ Phật trí
 Thuyết Nghiệp Tận Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Chỗ sanh tử chúng sanh
 Thế Tôn đại Đạo Sư
 Đều biết rõ không dư
 Nên lạy trí vô úy
 Vô Sở Đắc Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Hoặc nghiệp và sanh tử
 Chỗ chúng sanh riêng đến
 Báo ấy như cảnh mộng
 Lưỡng Túc Tôn đều biết ”
 Cầu Phiền Não Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Tham dục sân ngu si
 Lưỡng Túc Tôn biết hết
 Dường người mơ khát nước
 Mơ uống nước mát trong ”
 Ly Phân Biệt Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Từ nơi phân biệt sanh
 Tham dục sân ngu si
 Như chơi đùa trong mộng
 Quy mạng đấng Thắng Thuyết ”
 Diệt Phân Biệt Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Nếu diệt được phân biệt
 Thì gọi hết phiền não
 Như mộng thấy mây tan
 Thế Tôn hiển hiện đấy ”
 Quan Sát Lậu Tận Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Như mộng thấy trời mưa
 Khởi lậu cũng như vậy
 Đại Hùng hay hiển thị
 Nhơn duyên phát khởi lậu”
 Quan Sát Mộng Tận Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Như mộng thấy trời mưa
 Khởi lậu cũng như vậy
 Đại Hùng hay hiển thị
 Phàm phu mê sanh lậu”
 Như Tự Tánh Tri Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Như mẹ mộng sanh con
 Sanh rồi con lại chết
 Sanh mừng cũng sanh buồn
 Phật thấy đời cũng vậy”
 Tư Lương Mộng Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Như mộng thấy chặt đầu
 Hết lậu cũng như vậy
 Tự hiểu cũng dạy người
 Tôi lạy đại Đạo Sư”
 Tu Tập Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Thấy pháp hay hiểu rõ
 Như mộng gặp sự mến
 Xa lìa nó chẳng thiệt
 Như vậy vui thế gian”
 Trí Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Nghe nơi pháp Như Lai
 Lấy pháp không tự vui
 Như trong mộng nói mộng
 Như vậy hiểu thế gian”
 Hoan Hỉ Ý Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Người thiền định hay khiến
 Trời Người thế gian mừng
 Quan sát nơi các thú
 Dường như tượng trong gương”
 Quyết Định Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Nghe nơi pháp Như Lai
 Như tiếng đờn không hầu
 Độ Trời Người nghi hối
 Nên tôi lạy Pháp Vương”
 Ảo Hỉ Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Như người làm ảo thuật
 Mê hoặc các kẻ ngu
 Người trí trọn chẳng mê
 Vì biết ảo chẳng thiệt”
 Trừ Tướng Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Quán tất cả thế gian
 Như trong mộng làm ảo
 Trong ấy tôi không nghi
 Do nghe Phật pháp vậy”
 Học Ảo Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Như ảo sư làm ảo
 Từ nơi ảo chẳng mê
 Vì biết ảo hư giả
 Phật thấy đời cũng vậy”
 Quán Vọng Tưởng Thiên Tử nói kệ tán thán :
 “Vọng tưởng sanh thế gian
 Đại Đạo Sư đều biết
 Như tinh tấn niệm Phật
 Trong mộng liền thấy Phật”
 Diệt vọng Tưởng Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Chẳng phải sự sanh dục
 Đều do vọng tưởng khởi
 Chẳng thiệt vọng khởi dục
 Thế Tôn biết như thiệt ”
 Thức Giải Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Như tiếng vang hang sâu
 Vang ấy không có thiệt
 Vì thế chẳng chấp trước
 Quán thế gian như vậy ”
 Thuyết Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Tiếng ấy không có thiệt
 Mà trong ấy lắng nghe
 Phật tuyên nói pháp ấy
 Cứu vớt các phàm ngu
 Như Thuyết Hành Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Ở trong pháp biệt nghĩa
 Chúng sanh vọng lấy khác
 Người ta hành biết pháp
 Trong ấy trừ nghi hoặc”
 Thuận Nghĩa Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Nếu nghĩa và pháp thiệt
 Không có ai biết được
 Không nói cũng không chứng
 Mâu Ni nói thuyết ấy ”
 Pháp Giả Danh Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Nếu nghĩa và pháp thiệt
 Không có ai biết đưọc
 Không nói cũng không chứng
 Mâu Ni nói thuyết ấy”
 Pháp Giả Danh Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Phiền não cấu lậu tập
 Đều tưởng vọng phân biệt
 Uế ô và thanh tịnh
 Chỉ giả danh ngôn thuyết
 Phân Biệt Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Tất cả chỉ danh tự
 Gọi phiền não lậu thảy
 Uế ô và thanh tịnh
 Là lời dạy của Phật ”
 Vô Y Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Nơi ba cõi chẳng trước
 Tâm ấy như hư không
 Lìa ác thiệt phước điền
 Tôi lạy tâm tịch diệt
 Bất Hạ Liệt Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Chẳng sắc chẳng không sắc
 Chẳng dục chẳng Niết Bàn
 Phật tâm vô sở y
 Nó như là hư không
 Vô Dục Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Lìa nơi dục giới ái
 Sắc vô sắc cũng lìa
 Giải thoát nơi tham si
 Đảnh Lễ đấng Ái Tận ”
 Viễn Ly Ái Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Ở trong có không có
 Phật dứt hẳn xa lìa
 Chẳng trước chấp ba cõi
 Đảnh lễ đấng Tự Tại”
 Chướng Ái Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Chướng che nơi ba cõi
 Hành nơi trượng phu hành
 Hay giải thoát chúng sanh
 Quy mạng đấng Cứu Tế”
 Giải Thoát Khát Ái Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Lìa xa các kiết sử
 Sau đó hết sanh diệt
 Thân tâm đều thanh tịnh
 Đảnh lễ đấng Bình Đẳng”
 Tri Tự Tánh Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Đại Hùng hiểu tự tánh
 Biết trong pháp không sự
 Không phược cũng không giải
 Đảnh lễ đấng Kiến Thiệt”
 Xuất Ứ Nê Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Xa lìa bùn ái dục
 Cũng rời lìa các cõi
 Không thủ cũng không xả
 Đảnh lễ đấng Vô Sanh
 Thổ Khí Tư Duyên Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Vứt cấu và tư duyên
 Bỏ tội cũng xa ái
 Lìa bỏ các chướng ngại
 Quy mạng Đại Đạo Sư”
 Khí Dục Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Vứt bỏ lợi bất lợi
 Vô trước hành quyết định
 Ra khỏi nơi lưới ma
 Đảnh lễ đấng Vô Trước”
 Lạc Lợi Ích Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Hoặc tự đạo tha đạo
 Người xa lìa não nhiệt
 Đại Hùng thấy đạo ấy
 Đảnh lễ Vô Ngại Kiến ”
 Đắc Danh Xưng Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Tương ưng cùng Phật trí
 Người như thuyết như quán
 Họ trừ được phiền não
 Đảnh lễ Thế Gian Giải”
 Vô Úy Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Quyết định nơi các nghiệp
 Không ai đương đối được
 Sư Tử hống vô úy
 Biển trí rống cũng vậy”
 Nhứt Thiết Xứ Vô Sở Úy Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Khéo độ tất cả xứ
 Xa lìa các tên độc
 Vô úy chẳng khiếp nhược
 Tôi lạy đấng Tối Thắng”
 Vô SởThiên Tử nói kệ tán thán:
 “Chẳng phải Trời Càn Thát
 Ma Vương cùng Phạm Vương
 Có thể nạn hỏi được
 Nên Phật như sư tử”
 Sư tử Du Bộ Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Phật nơi pháp vô úy
 Vì hiểu rõ các pháp
 Vô ngại nên vô trước
 Không ai nạn hỏi được”
 Vô Bố Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Như sư tử ở rừng
 Không hề có kinh sợ
 Dẹp phục các cầm thú
 Giữa rừng rống lớn lên
 Thế Tôn rống như vậy
 Kinh bố các ngoại đạo
 Trời Rồng Càn Thát Bà
 Chẳng thấy ai đối địch”
 Nhứt Thiết Xứ Siêu Thắng Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Tất cả trong ba cõi
 Tất cả đều không có
 Ai địch nổi nơi Phật
 Vì thế tôi quy y”
 Sư Tử Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Đại trí thất tất cả
 Nơi các pháp vô úy
 Thế gian không ai bằng
 Tôi lạy đấng Vô Úy”
 Xứng Thuận Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Tự biết là chánh giác
 Như pháp không nạn được
 Thế gian đều không có
 Ai có thể nạn được”
 Trì Tạng Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Phật làm sư tử hống
 Mở bày các pháp tạng
 Ức Phạm Thiên nghe nói
 Đều phát tâm Bồ Đề”
 Thuận Oai Nghi Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Chứng ấy được lợi lớn
 Người thuận Phật oai nghi
 Pháp tâm Bồ Đề rồi
 Quyết làm Thắng Đạo Sư”
 Thuận Lạc Pháp Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Đại chúng sanh thuở ấy
 Được nghe Phật pháp rồi
 Hay phát tâm Bồ Đề
 Quyết thành Diệu Trượng Phu”
 Tịnh Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Được nghe Phật dạy rồi
 Thế gian không gì bằn
 Ngàn muôn ức chúng sanh
 Phát thắng Bồ đề tâm”
 Thanh Tịnh Lưu Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Nhơn Vương nơi đêm dài
 Khéo tu tập Phật học
 Nên thân Phật thanh tịnh
 Ba mươi hai nghiêm tướng”
 Vô Lậu Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Vì Phật được vô lậu
 Mà làm sư tử hống
 Được núi thượng trí huệ
 Không ai nạn hỏi được”
 Thuận Chúng Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Trông ba cõi đều không
 Trời Người A Tu La
 Nói Phật lậu chẳng hết
 Nên Phật đủ thập lực”
 Xảo Tận Lậu Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Tất cả những lậu tận
 Phật đều hết không thừa
 Không ai vấn nạn được
 Nên Phật là cha tôi”
 Thường Tinh Tấn Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Thế gian chẳng thể có
 Ai nạn được Pháp Vương
 Rằng còn có phiền não
 Nên là cha tự tại”
 Tịch Diệt Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Phật đã dứt tham sân
 Ngu sitập khí
 Cũng diệt ác nghiệp hành
 Tôi lạy đấng tịch diệt”
 Phương Tiện Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Nếu dùng phương tiện quán
 Dứt hết các phiền não
 Phật trí đã đầy đủ
 Nên tôi đảnh lễ Phật”
 Phương Tiện Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Đạo Sư chiếu thế gian
 Xảo huệ không cùng tận
 Nên dứt hết phiền não
 Cũng dứt hết tập khí
 Tu Tịch Diệt Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Vì dứt các phiền não
 Tập khí đều không thừa
 Do đó Phật đại trí
 Bất động vô sở úy”
 Quán ĐạoThiên Tử nói kệ tán thán:
 “Phật dứt hết phiền não
 Và dứt các tập khí
 Chiếu sáng như đức Phật
 Thế gian không còn sánh”
 Đoạn Sử Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Phật dứt các tập khí
 Không có sự tanh hôi
 Nên Phật Nhứt thiết trí
 Huệ tối thắng trong trời”
 Trụ Biên Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Nay Phật tối hậu thân
 Đã dứt nhơn duyên sanh
 Do vì hết các lậu
 Nên Phật được vô úy”
 Vô Lượng Trí Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Đại Hùng dứt chủng tử
 Đốt cháy mầm khổ não
 Khô rụi nhánh dây ưu
 Tôi lạy đấng ly não”
 Xuất Khanh Giản Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Thế Tôn Nhứt thiết trí
 Đã lìa hố vô minh
 Phật hành đã được tịnh
 Nên Phật được vô úy”
 Độ Hữu Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Đã độ biển sanh tử
 Đạo Sư việc làm xong
 Cũng bỏ nơi bờ kia
 Tự lợi được vô úy”
 Nhập Niết Bàn Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Phật đã được tịch diệt
 Phá hết các phiền não
 Nhẫn đến chút tập khí
 Thế Tôn thảy đều không ”
 Pháp Tràng Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Phật dựng tràng chánh pháp
 Xô gãy tràng kiêu mạn
 Đại Hùng đã hiển thị
 Vô Lượng những pháp hạnh
 Pháp Tánh Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Tánh cùng những trí biết
 Mâu Ni đạt các pháp
 Bạn lành của quần sanh
 Tôi lạy biển Tối Thắng”
 Pháp Sung Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Khát ưa nơi Phật pháp
 Nên đuợc vô sở úy
 Các Phật tử vô trước
 Mà làm sư tử hống
 Cầu Pháp Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Vì cầu các pháp nên
 Phật tử được phát tâm
 Và thấy Phật vô úy
 Có trí cầu Bồ đề
 Kháp Pháp Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Vì khát ưa Phật pháp
 Nên nhiều ức chúng sanh
 Nghe Phật vô úy rồi
 Sâu pháp đại tinh tấn
 Pháp Khởi Tinh Tấn nói kệ tán thán:
 “Thấy Phật nói pháp thắng
 Kiến lập nơi chánh pháp
 Vô úy bố thí rồi
 Phật tử cầu Bồ đề”
 Trì Pháp Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Pháp được Thế Tôn nói
 Thậm thâm khó thấy được
 Phật tử được nghe rồi
 Cầu Vô thượng Bồ đề
 Vô Lẫn Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Thân mạng và của cải
 Phật tử không lẫn tiếc
 Nghe Phật sư tử hống
 Đều cầu diệu Bồ Đề”
 Vô Dị Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Nghe Phật nói pháp rồi
 Tâm tư không có khác
 Ở chỗ Phật vô úy
 Cầu pháp giữ luật nghi
 Vô Dị Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Nghe Pháp Vương hống rồi
 Chẳng đến các dị lộ
 Xa rời nơi hai thừa
 Cầu Vô thượng Bồ đề
 Cận Trụ Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Thấy Phật sư tử hống
 Phật tử được nghe rồi
 Quyết được thắng Bồ Đề
 Sẽ thành thân Như Lai
 Cận Biện Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Ở chỗ Phật Thế Tôn
 Được nghe biện tài rồi
 Trong diệu pháp Như Lai
 Rất sanh lòng mừng vui ”
 Đắc Biện Tài Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Lúc Phật hống vô úy
 Nói pháp chẳng hủy được
 Lòng tin ưa quyết định
 Trọn không ý thối chuyển
 Thường Hỉ Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Thập Lực hống vô úy
 Bao nhiêu các Phật tử
 Tất cả thời hoan hỷ
 Tầm thuận cầu Bồ Đề
 Vô Khiếp Nhược Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Thường mừng chẳng khiếp nhược
 Thế Tôn các Phật tử
 Ưa cầu thắng Bồ đề
 Vì được nghe lời Phật ”
 Vô Ngại Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Chúng ấy tìm Phật tâm
 Trọn chẳng có thối chuyển
 Tâm mừng vui vi diệu
 Vì nghe Phật khéo nói”
 Xảo Tri Vô Biên Pháp Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Do vì tu chánh pháp
 Khối pháp lành chẳng giảm
 Đạo Sư biết phi xứ
 Chẳng sanh lòng nhàm đủ”
 Xảo Thuyết Pháp Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Tu hành nếu pháp ác
 Mà chẳng thối giảm đó
 Thế Tôn biết phi xứ
 Nên Phật vô sở úy”
 Pháp Tánh Vô Úy Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Pháp ác thể tánh
 Sẽ ô uế pháp lành
 Nó chẳng ô nhiễm tâm
 Phật biết là phi xứ”
 Xảo Tương Ưng Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Pháp ác và pháp lành
 Hai thứ khác chẳng hiệp
 Phật nói nơi nghĩa ấy
 Nên Phật là Thầy tôi ”
 Xảo Tri Thiện Bất Thiện Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Đại Hùng đều biết hết
 Các pháp chẳng tạp tụ
 Vì vọng tưởng phân biệt
 Trong pháp lành mà thối”
 Như Thuyết Hành Mãn Túc Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Người hiện hành phiền não
 Trọn chẳng sanh pháp lành
 Vì chẳng sanh pháp lành
 Nên biết chắc thối giảm”
 Lạc Giải Thoát Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Nếu người ưa giải thoát
 Mà tu hành pháp ác
 Phật nói họ có chướng
 Nên Phật Nhứt thiết trí
 Tịnh Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Người lòng ưa giải thoát
 Cần biết sự phiền não
 Đại Hùng nói pháp ấy
 Nên Phật đáng thọ cúng”
 Kiến Phiền Não Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Đi ở trong phiền não
 Mà chẳng biết phiền não
 Họ chẳng biết chánh pháp
 Thiện Thệ nói như vậy
 Nếu nói làm việc ác
 Mà chẳng thối pháp lành
 Chẳng phải khí giải thoát
 Lời Lưỡng Túc Tôn nói ”
 Điều Phục Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Lìa dục lìa ồn náo
 Cũng lìa sân si thảy
 Như pháp được Phật nói
 Phải nên tu như vậy
 Phiền não với pháp lành
 Ngu si chẳng biết rõ
 Phật chẳng phải thầy họ
 Đại Tiên nói như vậy ”
 Cần Tu Giải Thoát Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Phật nói pháp đối trị
 Để trừ phiền não vậy
 Y theo trừ hết lậu
 Không ai vấn nạn được ”
 Hướng Giải Thoát Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Phật nói pháp như vậy
 Vì để dứt phiền não
 Tu theo dứt hết hoặc
 Không ai nạn vấn được”
 Phương Tiện Tương Ưng Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Phật là người thuyết pháp
 Vì các chúng Thanh Văn
 Tu hành theo được chúng
 Không ai nạn được Phật ”
 Thú Giải Thoát Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Phật nói pháp như vậy
 Vì muốn dứt phiền não
 Tu hành theo diệt hoặc
 Không ai nạn được Phật ”
 Vô Úy Công Đức Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Vì để dứt phiền não
 Phật nói bất tịnh quán
 Hành theo diệt hết hoặc
 Không ai nạn được Phật ”
 Thiện Phát Tâm Tất Tu Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Từ tâm dứt sân khuể
 Tu từ dứt được hoặc
 Không ai nạn được Phật
 Thế Tôn được vô úy
 Tịnh Mục Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Phật nói tu trí huệ
 Thì trừ diệt ngu si
 Nếu tu huệ chẳng diệt
 Không ai nạn được Phật ”
 Diệt Giác Quán Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Vì đối trị giác quán
 Phật nói pháp tức quán
 Tu theo dứt giác quán
 Không ai nạn được Phật ”
 Tôn Trọng Vô Tướng Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Vì dứt trừ ngô ngã
 Phật nói không tịch diệt
 Hành theo diệt ngã chấp
 Không ai nạn được Phật ”
 Tịnh Thân Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Thâm tâm tin thanh tịnh
 Tất cả phiền não hết
 Tu theo dứt phiền não
 Không ai nạn được Phật ”
 Thâm Giải Tưởng Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Đối trị và bạn đảng
 Cầu tìm nơi phiền não
 Người vô úy nạn Phật
 Không bao giờ thấy có ”
 Giải Dụng Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Thế Tôn chỉ danh dụng
 Thử bỉ tận bất tận
 Người vô úy vấn nạn
 Họ cũng chỉ giả danh”
 Điều Phục Thân Nghiệp Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Dùng trí khéo hiểu rồi
 Thân nghiệp được lưu hành
 Thế Tôn đều biết khắp
 Nên hiệu Nhứt thiết trí”
 Trí Thân Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Thân nghiệp rất thanh tịnh
 Đại Hùng đều không thừa
 Đấng thương xót quần sanh
 Tôi lạy Thế Gian Phụ”
 Thân Nghiệp Giảng Trạch Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Khéo giảng trạch thân nghiệp
 Thương xót các chúng sanh
 Chiếu thế mà tạo tác
 Nên hiệu Thắng Trượng Phu”
 Thiện Kiến Thân Nghiệp Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Thân nghiệp được thanh tịnh
 Đạo Sư đều xem thấy
 Thương xót các quần sanh
 Nên hiệu Nhứt thiết trí”
 Thiện Quán Thân Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Khéo quán đưọc thanh tịnh
 Thân nghiệp được tương ưng
 Vì thương xót quần sanh
 Thắng Trượng Phu du hành”
 Thành Tựu Ngữ Ngôn Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Đủ công đức cam mỹ
 Rời lìa lời dệt thô
 Trí huệ vây quanh nhau
 Như Lai thường diễn nói ”
 Thời Ngữ Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Y thời nghĩa tương ưng
 Xa lìa sự vô ích
 Lời Phật đều trung thực
 Chúng sanh vui thọ hành ”
 Thành Tựu Trí Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Thương chúng sanh chẳng não
 Thành tương ưng chẳng trược
 Chẳng hư hoại nhơn quả
 Phật vốn nói như vậy ”
 Bất Tương Vi Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Nhẫn đến vì thân mạng
 Chưa từng có vọng ngữ
 Vì thế Phật công đức
 Nơi đời không chướng ngại
 Thiệt Ngữ Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Phật tu nhơn thiệt ngữ
 Vì thế đời chiêm ngưỡng
 Chí tâm ưa lắng nghe
 Để được Phật pháp vậy”
 Tùng Thiệt Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Thế Tôn do thiệt ngữ
 Lần đủ thành Bồ đề
 Các pháp chơn thiệt tánh
 Thế Tôn đều biết rõ ”
 Thiệt Tinh Tấn Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Nơi các pháp hữu vi
 Như tánh chơn thiệt thấy
 Thế Tôn đều biết rõ
 Các pháp chơn thiệt tướng
 Giảng Trạch Nghiệp Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Nơi mình và nơi người
 Biết thân khẩu ý nghiệp
 Bởi trí ấy thanh tịnh
 Nên hiệu Phật Vô Đẳng
 Quan Sát Ý Nghiệp Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Pháp Vương tâm ý nghiệp
 Bao nhiêu sự tư lương
 Thương nhớ nơi chúng sanh
 Nên tôi lạy Từ Phụ
 Xảo Giác Quán Ý Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Thế Tôn chỗ tâm duyên
 Tâm ấy đều điều thuận
 Thương nhớ nơi chúng sanh
 Tôi lạy đấng thương đời ”
 Xảo Phương Tiện Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Chúng sanh tâm sở duyên
 Ý nghiệp chỗ khởi tác
 Các thứ trí huệ sanh
 Thế Tôn đều biết rõ ”
 Giải Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Ý nghiệp là Phật địa
 Vì thương nhớ chúng sanh
 Phương tiện trí thanh tịnh
 Phật trí không thể tánh”
 Xảo Trí Quá Khứ Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Phật biết đời quá khứ
 Nếu người chỗ tạo nghiệp
 Giới nhẫn tấn định trí
 Phật đều biết rõ cả ”
 Quan Sát Quá Khứ Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Quan sát quá khứ hành
 Biết được nhiều ức Phật
 Chỗ sở hành quá khứ
 Vì cầu thắng Bồ đề”
 Bổn Hạnh Cụ Túc Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Nhớ biết sự bổn hành
 Ức kiếp a tăng kỳ
 Phật tâm vô sở trước
 Chỗ bổn hành của Phật”
 Quan Sát Bổn Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “A tăng kỳ ức Phật
 Đạo Sư đều từng học
 Xuất sanh tam muội lực
 Thành các thứ Phật pháp”
 Bổn Hành Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Vô lượng a tăng kỳ
 Đạo Sư tam muội môn
 Chỗ chư Phật quá khứ
 Từng học cũng tu hành”
 Quan Sát Bổn Trụ Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Trong sanh tử nhiều lỗi
 Ứng cúng phi ứng cúng
 Quán rồi độ chúng sanh
 Độ thoát kẻ mù lòa
 Yểm Quá Khứ Thế Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Kia đây ăn nuốt nhau
 Cũng từng vui đùa nhau
 Cùng giết hại lẫn nhau
 Thế Tôn đều biết rõ ”
 Tri Vị Lai Cảnh Giới Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Đạo Sư thuở vị lai
 Trí huệ được vô ngại
 Chúng sanh tin nghiệp báo
 Các loài Phật đều biết ”
 Tùng Bổn Hàn Lai Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Thế Tôn nơi quá khứ
 Trí huệ không chướng ngại
 Thiện nghiệp tam ma đề
 Lìa loài biết các loài”
 Xảo Tri Vị Lai Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Phật nơi thuở vị lai
 Trí huệ không chướng ngại
 Chúng sanh chết và sanh
 Nghiệp báo đều biết rõ”
 Ly Hữu Pháp Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Thế Tôn vua ba cõi
 Thuyết thắng trong ba đời
 Phật trí thường vô ngại
 Khéo biết cảnh giới hữu”
 Dụng Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Chúng sanh chỗ nghiệp hành
 Và sự thọ quả báo
 Thứ ấy chỉ giả danh
 Thế Tôn nói như vậy”
 Quan Sát Hiện Tại Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Thế Tôn vua hiện tại
 Trí huệ trọn vô ngại
 Nơi vô số Phật độ
 Mâu Ni đều biết rõ”
 Hiện Tại Vô Úy Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Thế Tôn chánh quan sát
 Ba đời đều bình đẳng
 Cứu cánh vô sở hữu
 Mê hoặc trí phàm phu”
 Trí Vô Sở Trụ Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Đạo Sư thấy như vậy
 Ba đời vô sở trụ
 Bởi y nơi pháp tánh
 Nên các pháp vô sự”
 Giáo Tam Thế Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Quá khứ và vị lai
 Ấm sanh tất bại hoại
 Không sự không tự tánh
 Đạo Sư dạy như vậy”
 Ý Vô Thức Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Thế Tôn nói vô trước
 Thảy đều không bền chắc
 Như ảo như dương diệm
 Nói năng như tiếng vang”
 Tam Thế Tự Tại Phú Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Thế Tôn nơi tam thế
 Thường siêng thêm trí huệ
 Biết các hành như ảo
 Các căn vô sở trước”
 Dục Đáo Bỉ Ngạn Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Đại Hùng nơi đêm ấy
 Được chứng đại Bồ đề
 Thế Tôn tinh tấn dục
 Đến nay không thối giảm”
 Dục Tác Tinh Tấn Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Thế Đăng chỗ có dục
 Thường chẳng có thối giảm
 Các con của Thế Tôn
 Rất ưa tinh tấn dục”
 Kiến Lập Dục Tác Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Thế Tôn từ dục khởi
 Như hoa sen trong nước
 Chẳng bị đời ô nhiễm
 Như sen ở trong nước”
 Dục Giải Thoát Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Dục và Thế Gian Phụ
 Hai ấy gọi pháp giới
 Chẳng hai không hai thể
 Thế Tôn thảy đều thấy”
 Tinh Tấn Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Do tinh tấn oai đức
 Chứng được đại Bồ đề
 Nơi pháp thị pháp phi
 Trọn chẳng bỏ tinh tấn”
 Niệm Cụ Túc Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Phật ở tất cả chỗ
 Phát tâm đều tùy thuận
 Nơi pháp thiện pháp ác
 Phật niệm chẳng tổn giảm”
 Nhiếp Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Thế Phụ thường nhiếp tâm
 Biết hành nghiệp chúng sanh
 Theo chỗ họ tu hành
 Mà vì họ thuyết pháp”
 Kính Trọng Bát Nhã Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Thế Tôn biển trí huệ
 Biên tế bất khả đắc
 Dầu ức vô số kiếp
 Phật nói cũng chẳng hết”
 Học Giải Thoát Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Vô Đẳng Phật Thế Tôn
 Giải thoát chẳng tổn giảm
 Giải thoát và người thoát
 Phật tìm chẳng thể được”
 Hội Giải Thoát Trí Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Thế Tôn đấng giải thoát
 Tri kiến khắp giải thoát
 Hiểu chơn thiệt chẳng giảm
 Vì biết không tự tánh”
 Quan Sát Thân Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Phật nơi Phật Nhiên Đăng
 Thường tu hành chơn thiệt
 Ba nghiệp không lỗi lầm
 Nên hiệu là Như Lai”
 Thâm Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Thế Tôn không lỗi lầm
 Chẳng như chúng sanh khác
 Biết các pháp tự tánh
 Phật tự tánh chẳng mê”
 Đại Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Phật nơi nhứt thiết chủng
 Tâm niệm chẳng mê hoặc
 Niệm ấy thường hiện tiền
 Ví như dầu đầy chén”
 Tâm Bất Tán Loạn Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Nhẫn đến thời gian ngắn
 Tâm niệm chẳng tán loạn
 Phật được pháp bất cộng
 Chúng sanh đều chẳng biết”
 Thiện Giải Trí Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Nếu có tư lương xả
 Thiện Thệ không sự ấy
 Thế Tôn bất cộng pháp
 Đức ấy bất tư nghì”
 Siêu Nhứt Thiết Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Ở trong ba cõi nầy
 Biết tất cả pháp đó
 Tất cả không bằng Phật
 Nên hiệu Nan Hàng Phục”
 Kiên Trì Thiên Tử nói kệ tán thán:
 “Đấng Vô Thượng Kiên Cố
 Nơi pháp vô sở úy
 Bằng đồng tất cả Phật
 Giác ngộ kẻ chưa ngộ”.
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)