18. Pháp Hội Hộ Quốc Bồ Tát

30/04/201012:00 SA(Xem: 69995)
18. Pháp Hội Hộ Quốc Bồ Tát
KINH ĐẠI BẢO TÍCH
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999

XVIII
PHÁP HỘI
HỘ QUỐC BỒ TÁT
THỨ MƯỜI TÁM

Hán dịch: Tùy, Bác Thiên Trúc, Pháp Sư Xà Na Quật Đà
Việt dịch: Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

 Như vậy tôi nghe một lúc đức Bà Già Bà ở tại thành Vương Xá trong núi Kỳ Xà Quật, cùng câu hội với hai trăm năm mươi chúng đại Tỳ Kheo.

 Năm ngàn Đại Bồ Tát, tất cả đều được biện tài vô ngại thành tựu đại trí nhẫn hàng phục ma oán gần Phật trí, bực nhứt sanh bổ xứ đều được sức tổng trì vô biên biện tài vô sở uý thần thông tự tại, nhẫn đến đều đầy đủ tất cả công đứcDanh hiệu của các Ngài là: Phổ Hiền Bồ Tát, Phổ Minh Bồ Tát, Phổ Quang Bồ Tát, Viên Quang Bồ Tát, Thượng Ý Bồ Tát, Vô Biên Ý Bồ Tát, Quảng Ý Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Trì Địa Bồ Tát, Trì Thế Bồ Tát, Ích Ý Bồ Tát, Trú Thủ Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi và sáu mươi bất tư nghì Bồ Tát, Hiền Hộ và mười sáu Bồ Tát. Năm ngàn đại Bồ Tát nầy đồng cầu hội.

 Lại có chúa cõi Ta Bà Đại Phạm Thiên VươngThích Đế Hoàn Nhơn cùng hộ thế Tứ Thiên Vương, Công Đức Thiên Tử, Chánh Ý Thiên Tử, tất cả Thiên Vương, tất cả Long Vương, tất cả Khẩn Na La Vương, tất cả Càn Thát Bà Vương, tất cả Dạ Xoa Vương, tất cả A Tu La Vương, tất cả Ca Lâu La Vương, các Vương ấy đều cùng trăm ngàn quyến thuộc đều đến hội họp.

 Bấy giờ đức Thế Tôn ngồi tòa sư tử báu công đức tạngĐức Phật ở giữa đại chúng thân sắc hiển hiện như núi Tu Di, chiếu khắp thế gian nhưThiên Vương, oai đức gồm nhiếp như Thiên Đế Thích, bảy phần Bồ Đề đều đầy đủ như Chuyển Luân Vương, tuyên nói pháp không vô tướng vô nguyện không e sợ như sư tử chúa, ánh sáng nơi thân chói rực như khối lửa lớn, lại phóng tia sáng như bửu châu ma ni vô thượng tối thắng cõi trời chiếu khắp Tam Thiên Đại Thiên thế giới, dùng phạm âm to lớn khiến các chúng sanh đều hoan hỉ, nơi tất cả pháp hiểu rõ thâm nghĩa, ở giữa đại chúng vì họ thuyết pháp trước giữa sau đều lành, nghĩa ấy vi diệu đầy đủ không tạp, phạm hạnh thanh tịnh.

 Lúc ấyđại Bồ Tát tên Hỉ Vương ngồi trong đại chúng thấy đức Như Lai ngồi tòa sư tử ở giữa đại chúng phóng ánh sáng to lớn như trăm ngàn mặt nhựt chiếu khắp tất cả khiến ánh sáng cõi người cõi trời bị che luốt chẳng hiện. Đại Bồ Tát Hỉ Vương thấy sự ấy rồi vui mừng hớn hở tràn đầy thân tâm chẳng tự xiết, Ngài liền đứng dậy chắp tay hướng Phật nói kệ tán thán :

 “Thế Tôn che trùm đại chúng nầy
 Thiên Long Tu La Càn Thát Bà
 Bồ Tát Thanh Văn không oai đức
 Chiếu khắp tất cả như núi vàng
 Dường núi Tu Di cùng chư Thiên
 Đứng giữa đại hải Phật cũng vậy
 Thế Tôn đ ứng giữa biển từ bi
 Phóng trăm ngàn thứ ánh sáng lớn
 Trụ nơi phạm hạnh như Phạm Vương
 Quang minh oai đức hơn chư Thiên
 An trụ trong thiền định giải thoát
 Chiếu sáng thế gian hơn chúng sanh
 Dường Thiên Đế Thích tại chư Thiên
 Thân sắc quang minh hơn tất cả
 Phật hơn thế gian cũng như vậy
 Các tướng trang nghiêm đủ công đức
 Như Chuyển Luân Vương trị bốn cõi
 Soi sáng thế gian lúc thuyết pháp
 Khiến các chúng sanh vào thánh đạo
 Thế Tôn hiển hiện tâm từ bi
 Ánh sáng chiếu luốt lửa ma ni
 Như mặt nhựt giữa hư không tạnh
 Sánh ngàn mặt nhựt Phật vẫn hơn
 Phật nhựt chiếu khắp các thế gian
 Như lúc đêm trong trăng tròn sáng
 Phật quang thanh tịnh cũng như vậy
 Gương mặt tròn đầy như mặt nguyệt
 Che mờ tất cả sáng Trời Người
 Như khối lửa lớn trên đảnh núi
 Thanh tịnh soi sáng vô biên cõi
 Hay diệt tất cả tối vô minh
 Thế Tôn trí huệ sáng chiếu khắp
 Tiếng Phật đầy khắp trong sơn cốc
 Hay phục ngoại đạo như sư tử
 Tuyên nói vô ngã không vô nguyện
 Khiến các ngoại đạo đều kinh sợ
 Oai quang dường như ma ni vương
 Sáng che tất cả ngọc ma ni
 Thân thể Như Lai màu hoàng kim
 Chiếu khắp thế gian hơn tất cả
 Thế gian không ai ngang bằng Phật
 Huống là có người hơn Phật được
 Những phước trí tinh tiến phương tiện
 Tất cả công đức không ai hơn
 Đấng trượng phu cứu hộ thế gian
 Nay tôi nhìn thấy biển công đức
 Nay tôi hoan hỉ sanh tôn trọng
 Thế nên đảnh lễ chưn Thế Tôn
 Tôi đã ca ngợi đấng Điều Ngự
 Đèn sáng thế gian công đức tròn
 Nay tôi có bao nhiêu công đức
 Khiến các chúng sanh chứng Chánh Giác”.

 Hỉ Vương đại Bồ Tát nói kệ tán thán đức Phật xong, Ngài chắp tay chăm nhìn thân đức Phật mắt chẳng tạm rời, Ngài quan sát pháp giới thậm thâm khó hiểu khó làm khó vào, là pháp vi tế tịch tịnh khó biết chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể suy lường, là cảnh giới chư Phật, trong nội tâm quan sát cùng khắp pháp giới, quan sát trí Như Lai cảnh giới của Thế Tôn không ai ngang bằng. Quan sát như thế rồi, Ngài nhập vào trong phương tiện hạnh Như Lai trí bất tư nghị cảnh, chư Phật Thế Tôn không hề nhiễm trước dường như hư không. Lúc Ngài quan sát như vậy, Ngài chứng nhập chơn như pháp tánh, tất cả các pháp tánh đều như vậy, sanh đức tin như vậy, ưa thích pháp môn vô ngại giải thoát của chư Phật Như Lai, biết bốn đức thường lạc ngã tịnh, biết thân của Phật, suy gẫm thân Như Lai khắp tất cả cõi hiện ra trước chúng sanh, công đức của Phật dầu trong vô lượng kiếp nói cũng chẳng hết.

 Hỉ Vương đại Bồ Tát suy gẫm như vậy rồi ngồi yên lặng quan sát pháp giới.

 Bấy giờ có một Huệ Mạng Tỳ Kheo Bồ Tát tên Hộ Quốc ở tại thành Xá Bà Đề vào hạ an cư quá ba tháng xong, cầm mang y bát cùng các sơ học Tỳ Kheo trẻ du hành các nước lần đến thành Vương Xá núi Kỳ Xà Quật, đến trước Đức Thế Tôn đảnh lễ chưn Phật hữu nhiễu ba vòng đứng qua một phía chắp tay hướng lên đức Phật mà nói kệ tán thán rằng :

 “Kính lễ đấng Tối Thắng phóng quang
 Kính lễ đấng tâm như hư không
 Kính lễ hay quyết nghi cho người
 Kính lễ đấng siêu việt tam giới
 Trong vô số cõi nước mười phương
 Nghe khen sự công đức của Phật
 Nước ấy có bao nhiêu Bồ Tát
 Đều đến hoan hỉ cúng dường Phật
 Bồ Tát đúng pháp cúng dường rồi
 Nhứt tâm nghe pháp của Phật nói
 Nghe pháp vui vẻ về bổn quốc
 Tán thán các công đức Như Lai
 Xưa Phật tu hànhchúng sanh
 Trải qua vô lượng vô biên kiếp
 Lúc Phật vì người cầu Bồ Đề
 Tâm Phật không hề có chán mỏi
 Thế Tôn bố thí vững trì giới
 Nhẫn nhục tinh tấn nhập thiền định
 Trí huệ phương tiện đều đầy đủ
 Do đó tôi lậy đấng Đại Thánh
 Như Lai đầy đủ bốn như ý
 Các căn các lực các giải thoát
 Phật rõ tâm ý thức chúng sanh
 Do đó tôi lậy biển đại trí
 Phật biết ý niệm của chúng sanh
 Thân khẩu họ tạo nghiệp thiện ác
 Cũng rõ các giải thoát phương tiện
 Đức Phật biết rồi thuyết pháp dạy
 Tham sân si mê hoặc chúng sanh
 Khiến họ sa vào ba ác đạo
 Đức Phật biết rồi bảo dứt trừ
 Khiến chúng sanh ấy sanh cõi lành
 Quá khứ tất cả các Thế Tôn
 Được Trời Người Ma Phạm cung kính
 Đấng đầy đủ công đức vị lai
 Thế Tôn đều biết rất rõ ràng
 Chư Phật tịnh độ chỗ được sanh
 Bồ Tát Thanh VănDuyên Giác
 Trời Người quyến thuộcchủng tánh
 Thọ mạng dài ngắn Phật đều biết
 Sau khi diệt độ chánh pháp trụ
 Cúng dường Xá lợi xây tháp miếu
 Người thọ pháp tạng bao nhiêu hạng
 Điều Ngự Trượng Phu đều biết rõ
 Mười trí lực Phật không chướng ngại
 Hay thấu rõ suốt việc tam thế
 Vào trong tất cả chư pháp trí
 Do đó tôi lậy biển đại trí
 Không ai ngang bằng huống hơn Phật
 Các tướng trang nghiêm thân Như Lai
 Ví như tinh tú tại hư không
 Do đó tôi lạy đấng Tối Thắng
 Thân Phật diệu sắc không sánh bằng
 Chói che ánh sáng cả đại hội
 Oai đức Thích Phạm ở bên Phật
 Tất cả che mất đầu chẳng hiện
 Thân như núi vàng không bụi dơ
 Tóc biếc mịn mềm xoắn phía hữu
 Đỉnh Phật lộ rõ như Tu Di
 Khối quang minh vô lượng công đức
 Lông trắng giữa mày phóng sáng lớn
 Vô lượng vô biênvô số
 Mắt Phật rộng dài như sen xanh
 Nhìn chúng sanh với từ bi lớn
 Như vầng trăng thu tròn giữa trời
 Diện bộ của Phật cũng như vậy
 Chúng sanh nhìn ngắm không chán đủ
 Do đó tôi lạy vua mặt đẹp
 Dường như sư tử công ngỗng chúa
 Bước chậm đi an như tượng vương
 Đi đứng chấn động cả trời đất
 Kính lạy Thập Lực rất khổ hạnh
 Ngón tay tròn vót ai cũng yêu
 Màn da màu san hô đồng đỏ
 Cánh tay thẳng dài thòng quá gối
 Đảnh lễ Như Lai thân vàng chói
 Luân tướng dưới chưn màn lưới đủ
 Lúc đi dấu chưn như tranh vẽ
 Nếu người đảnh lễ đức Thế Tôn
 Phật quang chiếu sáng được sanh thiên
 Pháp Vương có đủ bảy Thánh tài
 Thường dùng pháp thí điều phục tâm
 Đem pháp hành dạy bảo chúng sanh
 Nay tôi đảnh lễ đấng Pháp Vương
 Từ bi làm giáp niệm làm sức
 Cung cứng trì giới tên trí huệ
 Dùng đây phá được giặc phiền não
 Phá ái sanh tử thêm giống Phật
 Tự độ cũng độ ức chúng sanh
 Giải thoát tất cả các chói buộc

 Chỉ rõ con đường an vô úy
 Khiến họ đến đường thường an lạc
 Hành nơi thừa này dứt sanh tử
 Không có ân ái khổ biệt ly
 Được đến chỗ vi vi diệu
 Từ tâm thuyết phápchúng sanh
 Ca tụng Thế Tôn tối thắng rồi
 Đấng tự tại trong tất cả pháp
 Dùng đây khen ngợi thắng thiện căn
 Khiến các chúng sanh chứng Bồ đề”.

 Hộ Quốc Bồ Tát nói kệ khen ngợi đức Phật rồi chắp tay bạch Phật rằng : “Bạch đức Thế Tôn ! Lòng tôi có điều nghi muốn thỉnh hỏi xin đức Như Lai hứa cho”.

 Đức Phật bảo Ngài Hộ Quốc Bồ Tát Tỳ Kheo: “Cho phép ông hỏi, Như Lai sẽ làm cho ông hết nghi và được vui mừng”.

 Hộ Quốc Bồ Tát bạch rằng: “Bạch đức Thế Tôn ! Đại Bồ Tát tu hạnh gì mà ở nơi tất cả pháp thêm lớn công đức đến chỗ cứu cánh được tự tại chứng trí nhanh chóng được trí quyết định, rành rẽ tất cả pháp vào Nhứt thiết trí, giáo hoá chúng sanh hay trừ lưới nghi, hiểu Nhứt thiết dùng xảo phương tiện tế độ chúng sanh, thật hành đúng như lời thường tuyên chơn thiệt, được niệm Phật tam muội khéo thỉnh hỏi tất cả nghĩa sâu xa, nghe rồi có thể thọ trì mau lẹ được nhứt thiết chủng trí ?”.

 Hộ Quốc Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng:
 

 “Bồ Tát tu hành thường quyết định
 Chơn thiệt quyết định từ đâu sanh
 Chỗ biển lớn trí huệ phân biệt
 Xin đức Thế Tôn chỉ bảo cho
 Thân Phật vi diệu như vàng ròng
 Khối phước lớn hơn Trời và Người
 Thương xót chúng tôi đại quy y
 Công hạnh thanh tịnh chỉ bảo cho
 Thế nào mà được lợi vô tận
 Sanh giác đạo tổng trì cam lồ
 Thế nào là biển trí thanh tịnh
 Hay dứt nghi hoặc cho chúng sanh
 Ở sanh tử vô lượng ức kiếp
 Mà không lòng mỏi nhọc hối chán
 Thấy các chúng sanh bị khổ bức
 Thường làm lợi ích cho chúng sanh
 Quốc độ thanh tịnh Phật quyến thuộc
 Quốc độ tối thắngthọ mạng
 Tất cả những sự chỗ vi diệu
 Xin nói hạnh Bồ đề thanh tịnh
 Hàng phục các ma phá tà kiến
 Khô cạn biển ái được giải thoát
 Pháp hành tương tục không đoạn tuyệt
 Đấng tối vô thượng chỉ bảo cho
 Sắc lực tài bửu tứ biện tài
 Lời dịu thương mến khiến người vui
 Cơn mưa từ bi nhuần tất cả
 Chư Phật cảnh giới chỉ bảo cho
 Xin phát tiếng ca lăng tần già
 Tiếng sấm đại phạm phá tà kiến
 Chúng hội khát ngưỡng và pháp đến
 Xin ban nước cam lồ giải thoát
 Nay tôi muốn thành đạo vi diệu
 Vì ưa thích pháp mà thưa thỉnh
 Giờ nghe pháp đến cung kính chờ
 Xin Phật dạy cho pháp bửu lớn
 Bạch Phật ! Tôi muốn thành Bồ đề
 Như Lai biết rõ chí nguyện tôi
 Thiết tha cầu pháp nên hỏi Phật
 Lành thay xin nói hạnh tối thắng”.

 Đức Phật phán: “Lành thay, nầy Hộ Quốc! Nay ông có thể hỏi Như Lai thâm nghĩa như vậy đem lợi ích an lạc cho nhiều người, cũng rất lợi ích cho đời sau, những người tu Đại thừa. Ông lắng nghe, Phật sẽ chỉ dạy”.

 Hộ Quốc Bồ Tát bạch rằng: “Lành thay, bạch đức Thế Tôn ! Xin chỉ dạy cho”.

 Phật dạy : “Nầy Hộ Quốc ! Bồ Tát có bốn pháp hay hoàn thành những sự thanh tịnh như trên:

 Một là tâm chơn thiệt không siểm khúc.
 Hai là thật hạnh bình đẳng đối với các chúng sanh.
 Ba là tâm niệm nhập vào không.
 Bốn là thật hành như lời.

 Hộ Quốc nên biết bốn thứ ấy có thể được pháp thanh tịnh của Bồ Tát”.
 Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng:

 “Nếu có Bồ Tát lòng không vạy
 Mà thường chẳng lui đạo Bồ đề
 Cũng không ý ngang trái cống cao
 Đây gọi là trí huệ vô biên
 Thấy các chúng sanh không được cứu
 Bị sanh già bịnh chết bức ngặt
 Phát tâm muốn qua biển sanh tử
 Hay làm pháp thuyền cho tất cả
 Bình đẳng điều phục các chúng sanh
 Xem các chúng sanh như con một
 Đều muốn cứu độ cho giải thoát
 Đấng thắng trượng phu phát tâm này
 Đi đứng ngồi nằm niệm pháp không
 Thọ giả ngã tưởng đều không cả
 Thế gian tất cả đều như ảo
 Chúng sanh ngu si bị mê hoặc
 Đại trí Bồ Tát nói lời ra
 Y lời thật hành không sai thất
 Điều phục tịch tịnh rời các lỗi
 Hay cầu Bồ đề gọi Phật tử”.

 Nói kệ xong đức Phật bảo Hộ Quốc Bồ Tát: “Này Thiện Nam Tử! Đại Bồ Tát lại có bốn thứ pháp vô úy :

 Một là được đà la ni. Hai là gặp thiện tri thức. Ba là được thâm pháp nhẫn. Bốn là giới hạnh thanh tịnh”.

 
 Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng:
 
 Bồ Tát danh tiếng lớn
 Do vì được tổng trì
 Thọ trì pháp tối diệu
 Của chư Phật tuyên nói
 Hằng thường chẳng quên mất
 Thêm lớn nơi trí huệ
 Trí Bồ Tát vô ngại
 Vượt hơn tất cả pháp
 Thường gặp thiện tri thức
 Thêm các pháp trợ đạo
 Thường nói đại Bồ đề
 Chỗ đi của chư Phật
 Ác tri thức như lửa
 Sợ cháy nên xa lìa
 Nếu nghe pháp không tướng
 Dũng mãnh vững tâm mình
 Bồ Tát rời ngã nhơn
 Tất cả các kiến chấp
 Trì giới không khuyết lậu
 Tâm họ đều tịch tịnh
 Giáo hóa các chúng sanh
 An trụ nơi Phật giới”.

 Nói kệ xong, đức Phật bảo Hộ Quốc Bồ Tát: “Này Thiện Nam Tử! Chư Bồ Tát các công hạnh viên mãn đến chỗ cứu cánh có bốn công đức làm cho hoan hỉ :

 Một là Bồ Tát thấy Phật nên sanh hoan hỉ.
 Hai là nghe chánh pháp n nên sanh hoan hỉ.
 Ba là xả bỏ tất cả nên sanh hoan hỉ.
 Bốn là thuận pháp nhẫn nên sanh hoan hỉ “.

 Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng:

 “Bồ Tát sanh chỗ nào
 Thường thấy đấng tối thắng
 Oai quang khắp tất cả
 Soi sáng khắp thế gian
 Thấy rồi lòng tín ngưỡng
 Như Trời thờ Đế Thích
 Vì độ các chúng sanh
 Lúc cầu đạo Bồ đề
 Theo Phật nghe chánh pháp
 Chẳng sợ mà hoan hỉ
 Nhứt tâm kính tin rồi
 Tùy thuận lời Phật dạy
 Nghe nơi pháp tùy thuận
 Đắc nhẫn lòng không nghi
 Các pháp không chúng sanh
 Ngã tưởng cũng không có
 Thường quán như vậy rồi
 Xả bỏ tướng sanh vui
 Đã chẳng chấp ngã tướng
 Thấy người xin liền mừng
 Thành ấp cùng ruộng đất
 Vợ conthân mạng
 Đem bố thí tất cả
 Lòng không hề hối tiếc”.

 Đức Phật nói kệ rồi bảo Hộ Quốc Bồ Tát: “Này Thiện Nam Tử! Có bốn
 pháp phải vứt bỏ:

 Một là Bồ Tát vứt bỏ nhà thế tục.
 Hai là đã xuất gia rồi chẳng tham lợi dưỡng
 Ba là rời lìa thân cận đàn việt.
 Bốn là chẳng tiếc thân mạng”.

 Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng:

 “Bồ Tát thấy lỗi nhà
 Nên bỏ mà xuất gia
 Đến ở nơi núi rừng
 Chỗ tịch tịnh không người
 Xa rời nam và nữ
 Xa quyến thuộc đại chúng
 Riêng mình không bạn bè
 Như tê giác một sừng
 Chuyên tâm cầu tịnh đạo
 Được mất lòng không lo
 Thiểu dụctri túc
 Ly siểm trừ kiêu mạn
 Tinh tấnchúng sanh
 Bố thí điều phục tâm
 Khổ hạnh tu thiền định
 Nhứt tâm cầu Phật trí
 Chẳng tiếc thân và mạng
 Xa lìa ái quyến thuộc
 Vững tâm cầu Bồ đề
 Ý chí như kim cương
 Nếu có người chém chặt
 Không có lòng giận thù
 Tâm dũng mãnh thêm lớn
 Cầu được nhứt thiết trí”.
 

 Nói kệ xong, đức Phật bảo Hộ Quốc Bồ Tát: “Này Thiện Nam Tử!

 Bồ Tát có bốn pháp không hối tiếc :

 Một là chẳng phá hoại cấm giới, hai là ở a lan nhã, ba là thật hành
 bốn thánh củng, bốn là đa văn, đây là bốn thứ pháp không hối tiếc.

 Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng:
 “Trì giới tịnh vô cấu
 Dường như châu ma ni
 Chẳng sanh lòng cống cao
 Khoe tôi hay trì giới
 Lại đem chánh giới ấy
 Dạy lại cho nhiều người
 Thường hoài vọng như vậy
 Thành tựu nơi Phật giới
 Bồ Tát ở rảnh vắng
 Nơi lan nhã thanh tịnh
 Cũng chẳng nghĩ tưởng ngã
 Tưởng thọ giả cũng không
 Quan sát nam nữ sắc
 Dường như những cỏ cây
 Chẳng sanh tưởng nam nữ
 Tưởng ngô ngã cũng không
 An trụ bốn thánh chủng
 Không giải đãi siểm khúc
 Chí tâm hằng tu hành
 Xa lìa những phóng dật
 Cầu công đức đa văn
 Thường tinh cần tu tập
 Nguyện thành Nhứt thiết trí
 Chỗ công đức tối thượng
 Chúng sanh ở lao ngục
 Không được ai cứu hộ
 Luân chuyển sanh tử mãi
 Cầu tài tự cung cấp
 Tôi sẽ cầu pháp thuyền
 Vớt họ khỏi sanh tử
 Biển phiền não khổ lụy
 Đưa họ đến bờ kia
 Chúng sanh không quy y
 Cũng không người cứu hộ
 Chúng sanh tại hữu vi
 Không ai đưa họ ra
 Tôi sẽ làm Đạo Sư
 Cứu họ được giải thoát
 Thế nên tôi phát tâm
 Cầu chứng đạo Bồ đề”.

 Nói kệ xong, đức Phật bảo Hộ Quốc Bồ Tát: “Này Thiện Nam Tử! Bồ Tát có bốn hạnh điều phục phải thật hành :

 Một là nguyện sanh xứ lành thường gặp chư Phật.
 Hai là cúng dường Sư Trưởng mà chẳng cầu báo.
 Ba là thường thích rảnh vắng vứt bỏ lợi dưỡng.
 Bốn là được biện tài vô ngại đầu đà nhẫn pháp.

 Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng:
 “Bồ Tát dũng mãnh thích núi rừng
 Thường chẳng theo người cầu lợi dưỡng
 Hằng được trí sâu vô ngại biện
 Giỏi hay thông đạt các pháp tướng
 Thường phải cúng dường các Sư Trưởng
 Tùy thuận lời Thầy không chống trái
 Tùy chỗ sanh ra gặp chư Phật
 Cúng dường cung kính cầu Bồ đề
 Thường sanh xứ tốt danh tiếng cao
 Ở trời là tôn quí trong trời
 Lại được thành tựu đạo Bồ đề
 Dạy các chúng sanh hành thập thiện
 Niệm Phật công đức thường hoan hỉ
 Tôi cũng chẳng lâu thành Phật đạo
 Đã thành Chánh giác đủ công đức
 Cứu độ chúng sanh khỏi sanh tử”.

 Nói kệ xong, đức Phật bảo Hộ Quốc Bồ Tát: “Này Thiện Nam Tử! Bồ Tát có bốn pháp thanh tịnh hạnh Bồ đề :

 Một là lúc hành Bồ đề không có tâm sân hận.
 Hai là vứt bỏ quyến thuộc cung điện tài bửu thích ở núi rừng cũng chẳng khoe nói công đức của mình.
 Ba là dầu bố thí mà chẳng cầu quả báo.
 Bốn là tinh cần thích pháp chẳng thấy lỗi của thầy”.

 Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng:

 “Bồ Tát tâm tịnh không oán hận
 Cũng chẳng tìm tội lỗi của người
 Mình chẳng siểm khúc không nhiễm trước
 Hành đạo Đại thừa cầu Bồ đề
 Thấy rõ ở nhà là gốc khổ
 Gần kề ác hữu không chánh niệm
 Do đó vứt bỏ đi xuất gia
 Ở nơi núi rừng cầu giải thoát
 Thường ở rảnh vắng tịch tịnh vui
 Dứt hẳn ái niệm nơi quyến thuộc
 Chẳng tiếc thân thể và mạng sống
 Riêng đi không sợ như sư tử
 Khất thực nuôi thân thường biết đủ
 Như loài chim bay không chứa cất
 Chẳng thích sanh trời và nhơn gian
 Chỉ cầu đạo Bồ đề Vô thượng
 Riêng đi không bạn chỉ một mình
 Hằng chẳng sợ sệt như sư tử
 Sợ các phiền não như thú dữ
 Nếu được lợi dưỡng lòng chẳng mừng
 Thấy các chúng sanh luôn phóng dật
 Từ bi thệ nguyện phá lỗi ấy
 Vì tôi cứu hộ các chúng sanh
 Nên thường hăng say siêng tinh tấn
 Phàm có phát ngôn luôn thương mến
 Với kẻ ghét thương luôn cười mỉm
 Chẳng dính tất cả như gió thoảng
 Chỉ nên cầu nơi hạnh trượng phu
 Thường ưa tu tập không vô tướng
 Xem pháp hữu vi như ảo hóa
 Điều phục các căn ý lớn rộng
 Đi đứng luôn ưa pháp cam lộ
 Thường y Phật giáo hành đại đạo
 Hằng thường thanh tịnh nơi nội tâm
 Cầu đà la nibiện tài
 Mang gánh các khổ cầu Bồ đề
 Bồ Tát thường quán công hạnh ấy
 Hiện tiền lợi ích sanh hoan hỉ
 Nếu chẳng ưa thích đạo Bồ đề
 Người này không ác gì chẳng tạo”.

 Nói kệ xong, đức Phật bảo Hộ Quốc Bồ Tát : “Bồ Tát có bốn thứ pháp đọa lạc :

 Một là chẳng cung kính người khác.
 Hai là bội ơn siểm khúc.
 Ba là nhiều cầu lợi dưỡng danh vọng.
 Bốn là trá hiện hành tốt khoe mình giỏi”.

 Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng:

 “Đối với cha mẹSư Trưởng
 Họ thường kiêu mạn không cung kính
 Trái quên ân dưỡng lòng siểm khúc
 Các căn tán loạn nhiều ngu si
 Luôn nhớ lợi dưỡng chẳng thôi ngớt
 Siểm khúc trá hiện tướng tinh tấn
 Tự nói trì giớikhổ hạnh
 Không ai có được như mình cả
 Ác khẩu lời thô ưa tranh đấu
 Thường tìm lỗi người chẳng thôi dứt
 Họ luôn xa rời hạnh Sa Môn
 Làm ruộng canh tác và buôn bán
 Chư Tỳ Kheo trong đời vị lai
 Vứt bỏ công đứcgiới hạnh
 Vì lòng tật đố và đấu tranh
 Làm tổn hư mất chánh pháp Phật
 Họ cách Bồ đề rất xa vời
 Họ cũng xa rời bảy thánh tài
 Chống trái tám đường chánh giải thoát
 Trôi lăn năm loài trong sanh tử”.

 Nói kệ xong, đức Phật bảo Hộ Quốc Bồ Tát: “Này Thiện Nam Tử! Có bốn thứ pháp chướng đạo : Đó là bất tín, giải đãi, ngã mạn và sân hận”.

 Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng:

 “Bất tín giải đãi lòng ám độn
 Lòng thường ngã mạnsân hận
 Thấy chư Tỳ Kheo hành nhẫn nhục
 Đuổi xua ra khỏi các chùa tháp
 Nếu được lợi dưỡng lòng hoan hỉ
 Đều nói ta là người thường trụ
 Luôn tìm mọi cách vạch lỗi người
 Người nào có tội tôi trị phạt
 Những người như vậy xa chánh pháp
 Ganh ghét công đức đọa tam đồ
 Chán ghét pháp diệu của chư Phật
 Người này sẽ vào trong lửa lớn
 Người này gây ác chẳng thôi dứt
 Quyết sẽ chịu đủ khổ trong khổ
 Thế nên Bồ Tát cầu Bồ đề
 Chớ để phải hối đọa ác đạo
 Vô lượng ức kiếp Phật mới hiện
 Để làm lợi ích cho chúng sanh
 Bồ Tát đã được thân cõi lành
 Phải bỏ phóng dật cầu giải thoát”.
 Nói kệ xong, đức Phật bảo Hộ Quốc Bồ Tát: “Này Thiện Nam Tử! Phải bỏ bốn hạng người chẳng được gần kề họ:

 Một là chẳng được gần kề ác tri thức.
 Hai là chẳng được gần kề người chấp kiến.
 Ba là chẳng được gần kề kẻ báng pháp.
 Bốn là chẳng được gần kề người tham lợi dưỡng”.

 Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng:

 “Hay xa ác tri thức
 Gần kề thiện tri thức
 Đạo Bồ đề tăng trưởng
 Như trăng lần tròn đầy
 Xa lìa kẻ chấp kiến
 Chấp ngã chấp thọ giả
 Bỏ đi như độc
 Để cầu nên Phật đạo
 Chê bai Phật chánh pháp
 Vị cam lồ tịch tịnh
 Nếu muốn cầu Bồ đề
 Phải tránh như phẩn dơ
 Xa lìa tham lợi dưỡng
 Cũng bỏ người ác hạnh
 Hạng ấy chẳng nên gần
 Như tránh hố lửa lớn
 Nếu muốn hành phục ma
 Chuyển pháp luân vô thượng
 Muốn cầu lợi đệ nhứt
 Mau xa ác tri thức
 Bỏ ái và ghét xấu
 Lợi danh cũng xa tránh
 Muốn cầu đạo vô thượng
 Thường tu trí của Phật”.

 Đức Thế Tôn nói kệ xong, lại bảo Hộ Quốc Bồ Tát có bốn thứ pháp thọ khổ đời sau :

 Một là khinh mạng người có trí.
 Hai là thường ôm lòng tật đố.
 Ba là ở nơi tất cả pháp khônglòng tin.
 Bốn là ở nơi pháp tịnh trí thường nghi không nhẫn thọ mà cầu lợi dưỡng”.

 Đức Thế Tôn nói kệ rằng:

 “Người hầu gần Phật bực có trí
 Tất cả Trời Người phải cúng dường
 Mà lại cống cao lòng kiêu mạn
 Do đó sẽ thọ vô biên khổ
 Với pháp tịnh trí không tin nhận
 Lợi dưỡng được cầu đều phi pháp
 Thường hoài kiêu mạncống cao
 Thấy người có trí không cung kính
 Ở trong Phật pháp không tin hiểu
 Với chúng hiền thánh cũng chẳng tin
 Người này thường đi trong ác đạo
 Sanh làm thân người nhiều ngu si
 Họ bỏ thọ mạng nhơn gian rồi
 Ở đại địa ngục chịu khổ lớn
 Nơi đây kiếp tận sanh phương khác
 Súc sanh ngạ quỉ cũng như vậy
 Nếu người muốn cầu được làm Phật
 Thành thắng trượng phu hết các khổ
 Thường phải xa rời nghiệp tam đồ
 Tu các công đức thành Chánh giác”.

 Nói kệ xong, đức Phật lại bảo Hộ Quốc Bồ Tát: “Có bốn thứ trói buộc Bồ Tát:

 Một là khinh mạn người khác.
 Hai là nơi thiền định thế tục có lòng ưa thích chẳng cầu cứu cánh.
 Ba là chẳng gìn giữ tâm mình, trí huệ chưa thành mà phóng dật.
 Bốn là vì cầu lợi dưỡng mà vào nhà người khác.

 Trên đây là bốn thứ trói buộc Bồ Tát.

 Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng:

 “Luôn luôn khinh mạn người
 Ưa thích thế gian thiện
 Tham trước các kiến phược
 Như voi lún bùn sâu
 Ưa vào nhà bạch y
 Thường có lòng phóng dật
 Tối ngu không trí huệ
 Hạnh ấy tên trói buộc
 Muốn dứt khổ sanh tử
 Xa rời hẳn tam giới
 Phải bỏ lòng kiêu mạn
 Thường hành đạo Bồ Tát
 Chịu lấy vô biên khổ
 Vứt bỏ các sự vui
 Cũng rời lìa thương ghét
 Thành Phật không nhiễm trước
 Bồ Tát phải thường tu lục độ
 Các địa các trí các lục thảy
 Tất cảc công đức nếu thành tựu
 Thì được thoát khỏi lưới sanh tử
 Phật ở vô lượng kiếp xa xưa
 Vì các chúng sanh cầu Bồ đề
 Thường hành bố thí để điều phục
 Bỏ lìa ân ái tu chánh đạo
 Hằng chẳng xa rời chỗ vắng vẻ
 Khổ hạnh ốm gầy cầu Bồ đề
 Phấn khởi tinh tấn không lười biếng
 Cầu được trí trượng phu tối thắng
 Thấy các chúng sanh tại tam giới
 Luân chuyển năm loài chịu sanh tử
 Thương xót tất cả khởi đại bi
 Do đó mà cầu Bồ đề đạo
 Bỏ lìa con cưng và thê thiếp
 Cũng bỏ của cải bảy báu thảy
 Thọ mạng quốc độđại địa
 Để cầu Bồ đề Phật trí huệ
 Thuở xưa Phật ở núi rừng tốt
 Làm tiên tu hành tên Nhẫn nhục
 Bị vua Ca lợi xẻo tai mũi
 Máu biến làm sữa không lòng hờn
 Thuở xưa từng làm con hiếu thảo
 Yêu mến cúng dường cha và mẹ
 Bị tên độc kẻ ác bắn trúng
 Bấy giờ cũng không lòng oán giận
 Chẳng tiếc mạng sống nhảy gộp cao
 Để cầu lời lành chư Phật dạy
 Bấy giờ cũng không thấy thân mạng
 Chỉ để thành đại sự Bồ đề
 Thuở xưa thương xót các thú đói
 Thí thịt thân mình cho tám cọp
 Bấy giờ chư Thiênhư không
 Khen rằng lành thay đại trượng phu
 Thuở xưa ưa làm đại thí chủ
 Từng làm tịnh hạnh Bà La Môn
 Vì thương chúng sanh khổ đói nghèo
 Vào biển cầu tìm châu như ý
 Rồi bị thần biển cướp lấy mất
 Bấy giờ ta cố tát biển cả
 Liền được bửu châu về Diêm Phù
 Dùng cứu giúp chúng sanh nghèo thiếu
 Cũng từng làm vua tên Tô Ma
 Cho đến mất mạng chẳng nói dối
 Các vua do ta được giải thoát
 Tiếng tăm vang dội khắp mười phương
 Xưa ta từng thấy người nghèo cùng
 Ta đang làm vua đem thân thí
 Khiến họ giàu to nhiều của báu
 Nên ta được hiệu thí tất cả
 Xưa ta từng làm vua Thi Tỳ
 Chim câu kinh sợ đáp lòng ta
 Ta đem thân mình thay mạng chim
 Cho chim thoát khỏi sự khủng bố
 Xưa ta làm vua tên Sư Tử
 Thân mạng bịnh nặng thầy cho thuốc
 Có người bịnh đến xin thuốc ấy
 Ta chẳng tiếc thân cho họ trước
 Xưa ta tu hànhchúng sanh
 Làm Vương Tử tên Tô Đạt Noa
 Có người đến xin con và vợ
 Ta chẳng hề tiếc đều cho cả
 Từng làm Bồ Tát tên Nghiêm Xí
 Vì cảm hóa tài đức Quốc Vương
 Trải qua tám vạn bốn ngàn năm
 Cố gắng tinh tấn mới cảm hóa
 Cũng làm Vương Tử tên Tịnh Oai
 Tự đốt thân mình cúng tháp Phật
 Cung kính cúng dường đấng Thập Lực
 Vô Thượng Tối Thắng Lưỡng Túc Tôn
 Từng làm Quốc Vương tên Nguyệt Quang
 Có người phạm chí tên Khả Úy
 Theo ta cầu xin trọn cái đầu
 Ta liền mau mắn đem đầu thí
 Lại làm Quốc Vương tên Phước Đức
 Ở trong các tụ lạc phố phường
 Chứa đầy thuốc men và thực phẩm
 Để ban cho tất cả chúng sanh
 Từng làm Quốc Vương tên Nhựt tịnh
 Kỹ nữ xinh đẹp đủ ngàn người
 Chuỗi ngọc bảy báu trang nghiêm đầu
 Hoa hương đẹp thơm dùng nghiêm sức
 Cũng đem bố thí cho mọi người
 Lại làm Quốc Vương tên Tri Túc
 Tay chưn dịu mềm như bông tơ
 Sắc đẹp sạch trong như hoa sen
 Cũng đem bố thí các chúng sanh
 Lại làm thương chủ tên Tịnh Nhãn
 Đem năm trăm người tìm bảy báu
 Các quỉ La Sát hiện mỹ nữ
 Thương chủ cứu thoát cả đoàn người
 Từng làm Vương Tử tên Phước Diệm
 Thê thiếp kỹ nữ đến số ức
 Thân hình xinh đẹp như thiên nữ
 Rời bỏ xuất gia không ái luyến
 Lài làm thương chủ tên Kim Sắc
 Lúc ấyPhật hiệu Vô Cấu
 Kim Sắc đối Phật đốt mười ngón
 Cúng dường Tối Thắng Lưỡng Túc Tôn
 Lại làm Quốc Vương hiệu Hoa Nhãn
 Mọi người chiêm ngưỡng lòng không nhàm
 Đem đôi mắt đẹp để bố thí
 Vì lòng vua thương chúng sanh vậy
 Lại làm Bồ Tát tên Đa Phát
 Thấy có phụ nhơn vừa mất chồng
 Ngày đêm nhớ thương mãi không nguôi
 Triền miên lõa lồ tâm điên cuồng
 Bồ Tát Đa Phát lòng xót thương
 Hóa hình chồng chết bảo vợ cuồng
 Lần lần giáo hóa vợ cuồng kia
 Khiến hết cuồng điên tâm tỉnh ngộ
 Lại làm Bồ Tát tên Phổ Chiêm
 Thấy một người bịnh gầy đau khổ
 Bấy giờ Phổ Chiêm sanh từ bi
 Đem huyết nhục mình thí người bịnh
 Lại làm Quốc Vương tên Hoa Phu
 Thấy có một người bịnh khốn ngặt
 Hoa Phu Bồ Tát sanh từ tâm
 Chẻ xương tủy mình chữa bịnh ấy
 Lại làm Quốc Vương tên Thành Lợi
 Thấy có một người quá nghèo cùng
 Đem hết của cải thí cho họ
 Lại bỏ thân mạng không luyến tiếc
 Ta làm Quốc Vương tên Tín Tràng
 Hai tay nhu nhuyến đủ luân tướng
 Có người đến xin hai tay ấy
 Vì cầu Bồ đề ta liền cho
 Lại làm Quốc Vương tên Phổ Hiện
 Có bốn thiên hạ nhiều của báu
 Nước nhà giàu vui dân chúng đông
 Vì cầu Bồ đề đem bố thí
 Lại làm Vương nữ tên Trí Ý
 Thân thể trắng sạch rất nhu nhuyến
 Từ bi hoan hỉ cắt thịt đùi
 Và thí máu huyết lòng chẳng tiếc
 Lại làm nữ nhơn tên Ngân Sắc
 Trong thành Kim Sắcphụ nữ
 Mới đẻ đói khát muốn ăn con
 Ngân Sắc thẻo vú cho người đói
 Lại làm Quốc Vương tên Văn Đức
 Rất giàu tiền của nhiều anh lạc
 Vàng bạc bảy báu các xe cộ
 Người đời khó bỏ vua đều thí
 Lại làm Vương Tử tên Tri Ân
 Có người té biển tên Vô Ân
 Vô Ân vì báu đâm mắt ta
 Bấy giờ lòng ta chẳng oán hận
 Lại nhớ quá khứ làm lính chiến
 Ở trong đại trận không lòng giết
 Thà thân mình chết chẳng hại người
 Nhẫn đến kiến muỗi không tưởng giết
 Lại nhớ quá khứ làm chim trĩ
 Cung kính cúng dường bực tôn trưởng
 Đồng loại già trẻ đều cấp cho
 Bấy giờ đều không lòng ngạo mạn
 Lại nhớ quá khứ làm vượn khỉ
 Ở núi gặp phải người thợ săn
 Cả bầy khỉ vượn về nương ta
 Vì thương mạng chúng ta liền cứu
 Lại nhớ quá khứ làm tượng vương
 Bị Quốc Vương kia bắt trói cột
 Ta nhớ cha mẹ mù đôi mắt
 Thà chịu đói chết nhịn không ăn
 Lại nhớ quá khứ làm thân gấu
 Có người lạc đường ta cứu nuôi
 Họ dẫn thợ săn phản hại ta
 Dầu bị phản hại ta không giận
 Lại nhớ quá khứ làm tượng vương
 Bị trúng mũi tên của thợ săn
 Ta cầu Bồ đề các công đức
 Đem ngà dâng cho thợ săn ấy
 Lại nhớ quá khứ làm chim trĩ
 Ở tại đồng quê cạnh khu rừng
 Rừng ấy bị lửa cháy lan đến
 Ta cứu lửa rừng trời mưa hoa
 Xưa ta từng làm nai chín màu
 Ăn cỏ uống nước bên bờ sông
 Nước sông sâu rộng dòng chảy gấp
 Có người té sông ta cứu họ
 Người ấy ham tiền lãnh lịnh vua
 Đem nhiều binh lính đến hại ta
 Ta cầu Bồ đề làm từ bi
 Đối với người ấy không oán giận
 Lại nhớ quá khứ làm rùa lớn
 Tế độ người buôn qua khỏi biển
 Năm trăm người buôn ăn thịt ta
 Lòng ta từ bi không giận họ
 Ta nhớ quá khứ hành Bồ đề
 Từng làm thân cá lội trong nước
 Thương xót tất cả nên xả thân
 Trăm ngàn chúng sanh ăn thịt ta
 Ta thấy trăm ngàn chúng sanh bịnh
 Hóa thân làm thuốc lớn như núi
 Muốn cho chúng sanh trừ bịn khổ
 Biến làm thân trùng tên là Nguyệt
 Lại nhớ xưa làm sư tử vương
 Thân lớn sức mạnh mà lòng thương
 Lại nhớ quá khứ làm mã vương
 Thân sắc trắng sạch như ngọc tuyết
 Thường tại biển lớn đảnh núi cao
 Cứu các lữ hành nạn La Sát
 Lại nhớ quá khứ cầu Bồ đề
 Từng làm Quốc Vương tên Cư Gia
 Thấy các dục lạc nhiều lỗi họa
 Chẳng theo dâm nữ bị lời gian
 Lại nhớ quá khứ từng làm thỏ
 Thường dạy bày thỏ các việc lành
 Cùng tiên ở chung đồng tu niệm
 Xả thân tự thiêu cứu tiên đói
 Lại nhớ quá khứ làm anh võ
 Thường ở cụm rừng nhiều hoa quả
 Báo ơn cây khô chẳng rời bỏ
 Vua trời biến cây khô sanh trái
 Lại nhớ từng làm vua loài khỉ
 Thấy bầy khỉ vượn bị rồng hại
 Bèn dạy bầy khỉ uống ống tre
 Khỉ vượn đều khỏi nạn rồng hại
 Ta lại nhớ xưa làm anh võ
 Lấy thóc của người nuôi cha mẹ
 Chủ lúa bắt ta giận quở rằng
 Sao dám trộm lấy lúa nhà người
 Ta thưa lúc người gieo trồng lúa
 Hứa rằng cho các chúng sanh ăn
 Nay tôi lấy về nuôi cha mẹ
 Chẳng thể bảo là trộm cắp được
 Chủ lúa tức thì lòng hoan hỉ
 Tôi là cầm thú chim là người
 Lành thay anh võtrí huệ
 Biết hiếu cha mẹ biết cúng dường
 Từ nay về sau tôi thí lúa
 Cho chim đem về dâng cha mẹ
 Quá khứ như vậy vô lượng sự
 Không khổ hạnh nào mà chẳng làm
 Chưa hề sanh lòng nhàm chánh mỏi
 Để cầu vô thưọng thanh tịnh đạo
 Bao nhiêu vật trong và vật ngoài
 Không có một thứ chẳng phát khởi
 Trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền
 Vô lượng phương tiệntrí huệ
 Da thịt xương tủy và máu huyết
 Đem thí tất cả cho chúng sanh
 Thuở xưa ta ở trong núi rừng
 Dũng mãnh tinh tấn thân khô kiệt
 Để tìm Phật dạy Đại Tiểu thừa
 Truyền dạy chúng sanh khiến nhập đạo
 Thường thích ở tại chỗ đầu đà
 Luôn luôn tu hành không vứt bỏ
 Tất cả khổ hạnh khó như vậy
 Từ thuở xa xưa ta đều làm
 Phật nói vị lai các chúng sanh
 Nghe ta thuật lại lòng khinh cười
 Chẳng tin nhận làm một câu kệ
 Trở lại hủy báng pháp như vậy
 Vì họ tham ưa ăn mặc thảy
 Lòng luôn suy tưởng ngủ nghỉ nhiều
 Siểm khúc hủy pháp không tàm quí
 Phá hoại chánh pháp không công đức
 Nghe pháp vi diệu tịch tịnh này
 Cho rằng chẳng phải của Phật dạy
 Thầy ta đa văn dường biển cả
 Giảng giỏi nói hay tối đệ nhứt
 Họ cũng chẳng hành pháp như vậy
 Các ông chớ cầu sự hư vọng
 Trong ấy không ngã không thọ mạng
 Cũng chẳng nói có tướng chúng sanh
 Luống tự nhọc nhằn không phước đức
 Uổng công tu hành các khổ hạnh
 Đã nói có pháp tên Đại thừa
 Sao lại còn nói không vô ngã
 Bởi không chúng sanh không tác giả
 Thế nên nơi pháp chẳng cần cầu
 Các văn cú ấy giả làm ra
 Cũng như ngoại đạo tà ý thuyết
 Như Lai chẳng nói sự như vậy
 Quở trách mắng nhục chư Tỳ Kheo
 Bọn ấy bất thiện không tu sĩ
 Gian ngụy khi dối đủ sự ác
 Đời sau ở trong pháp của Phật
 Mà làm hình tướng các Tỳ Kheo
 Trong lòng tật đố đầy mạn phú
 Tay chưn nhiễu động mất oai nghi
 Ca sa luôn luôn thòng hai gốc
 Thân mặc pháp phục thường ở chợ
 Đi trong nhà tục hằng say rượu
 Thân mặc pháp y gần người tục
 Vứt bỏ chánh pháp khối công đức
 Ưa làm sứ giả cho người tục
 Chứa nuôi bò ngựa dê heo gà
 Tôi trai tớ gái vật bất tịnh
 Làm ruộng làm vườn hằng loạn tâm
 Lòng ưa việc ác không hạnh lành
 Cũng chẳng thân cận thiện tri thức
 Miệng chẳng lựa chẳng chọn lời nói năng
 Trong thân làm đủ các sự ác
 Tham lấy vật Tăng vật tháp Phật
 Huống là của mình mà chịu thí
 Thấy chư Tỳ Kheo trì tịnh giới
 Chê bai chẳng phải thiệt phạm hạnh
 Chẳng gìn cấm giới không oai đức
 Thích ở nhà tục xâm vợ người
 Bạch y có vợ còn hổ thẹn
 Ác Tỳ Kheo kia tham còn hơn
 Chứa nuôi vợ con cầu chẳng chán
 Cùng các kẻ tục không có khác
 Nếu có đàn việt thỉnh cúng dường
 Bố thí áo cơm thuốc men thẩy
 Thọ của tín thí không tịnh niệm
 Chỉ thêm tham dục xâm vợ người
 Lòng thường mơ tưởng bên nữ sắc
 Tùy thuận phiền não không thánh hạnh
 Phương tiện dụ phỉnh các phụ nữ
 Giáo hóa người tục khiến đoạn dục
 Rằng người tham dục đọa ác đạo
 Đọa vào địa ngục quỉ súc sanh
 Nhưng chính thân mình chẳng y giáo
 Làm sao truyền pháp giáo hóa người
 Người này ba nghiệp chẳng đúng pháp
 Bao nhiêu quyến thuộc cũng như vậy
 Ngày đêm họp bàn không thôi nghỉ
 Chỉ luận ngũ dục các thế sự
 Nhận nuôi môn đồ chỉ sai khiến
 Trọn không dạy bảo các đạo lành
 Nhận đệ tử đông tụ bao quanh
 Hiển mình đức lớn cầu danh lợi
 Ngoài hiện dị tướng dối từ bi
 Nhiếp các đồ chúng chẳng cầu lợi
 Môn đồ quyến thuộc nhiều bịnh hoạn
 Khô gầy hủi lác ghẻ chóc thảy
 Chỉ là tạp loại hạng hạ nhơn
 Trọn chẳng chỉ dạy Phật pháp lành
 Giới văn định huệ đều vứt bỏ
 Chẳng làm việc làm của Tỳ Kheo
 Chẳng đạo chẳng tục không tên gọi
 Dường như khúc gỗ hư mục rã
 Đối với luật nghi lòng khinh rẻ
 Bồ tát thuyết giới cũng coi khinh
 Tự tại dạo chơi trái lời Phật
 Đường đột như voi say thả lòng
 Hoặc lúc dối hiện ở núi rừng
 Lòng thường tưởng việc ở thành thị
 Phiền não ba độc luôn phát khởi
 Chẳng thể tạm thời lòng tịch tịnh
 Quên mất lời Phật đã dạy răn
 Cùng hạnh đầu đà các công đức
 Ngã mạn cống cao đầy trong thân
 Đọa tại a tì ngục đáng sợ
 Ngày đêm hằng luận quốc độ sự
 Cũng thường luận nói nơi đạo tặc
 Thân tâm chuyên lo việc thân duyên
 Bỏ lìa thiền định và trí huệ
 Dầu cho có tu ưa sự thô
 Lòng lo tự an nên xây dựng
 Giả sử xây dựng Tăng già lam
 Tham ưa phòng nhà mày luôn nhíu
 Thân khẩu ý mình chẳng điều nhu
 Đồ chúng học theo cũng giống vậy
 Ác Tỳ Kheo kia dầu tạo tự
 Chuyên vì thân mình và quyến thuộc
 Nếu có Tỳ Kheo thuận tùng họ
 Họ liền áp trí nhiếp thọ
 Nếu có trì giới chư Đại Đức
 Phương tiện giỏi hay thuyết chánh pháp
 Tự điều phục mình điều phục người
 Họ trọn chẳng nhận Đại Đức ấy
 Rằng phòng hiện nay tôi đương ở
 Phòng khác của các đệ tử tôi
 Ngoài ra đã thuộc các đồng học
 Ông đi chỗ khác đây không chỗ
 Hiện nay chỗ có giường chõng ấy
 Đều giao phó người thuộc về người
 Không còn dư chỗ để dung ông
 Cũng không áo cơm ông nên đi
 Đồ dùng tạm thời còn không cho
 Huống nhờ phòng nhà và các vật
 Chẳng làm tăng thứ pháp như vậy
 Ác Tỳ Kheo ấy như tục nhơn
 Chứa nhiều tiền của quyến thuộc đông
 Hàng đệ tử Phật sống đúng pháp
 Họ luôn đuổi xua chẳng cho ở
 Có lúc họ nhớ lời Phật dạy
 Lòng họ bi thương vào núi rừng
 Than ôi pháp mầu của Phật dạy
 Chẳng lâu sẽ diệt chẳng còn hiện
 Lại có Tỳ Kheo cầu nhiều lợi
 Thân không pháp hạnh ghét có đức
 Dầu có người trì giới công đức
 Bị họ ghét khinh không lợi dưỡng
 Đều tự buồn than bỏ thành ấp
 Thường ở trong núi vắng rừng quạnh
 Những kẻ si mạn cống cao ác
 Luôn luôn đấu tranh thô lưỡng thiệt
 Khi dối người đời được lợi dưỡng
 Tự cho cùng Thánh đồng không khác
 Phật giáo chánh pháp tạng công đức
 Đầy đủ tất cả công đức diệu
 Đời sau bị hoại không còn hiện
 Bởi do ngã mạn không trì giới
 Như kho báu kia bị người phá
 Như ao hoa sen bị khô cạn
 Như xe báu kia bị gãy hư
 Đời sau Phật pháp cũng như vậy
 Ác Tỳ Kheo kia khó điều phục
 Diệt Phật chánh pháp không còn thừa
 Ở trong đời ác thuở vị lai
 Phá hoại Phật pháp rất đáng sợ
 Những kẻ vui thích sự ác ấy
 Rời xa Trời Người và hạnh lành
 Từ nơi thân này xả mạng rồi
 Đọa vào địa ngục quỷ súc sanh
 Ở đó vô lượng ức ngàn năm
 Chịu đủ tất cả những khổ não
 Về sau giả sử được thân người
 Nhiều khổ uế ác luôn bất tịnh
 Hoặc đui hoặc điếc hoặc câm ngọng
 Thân thể luôn luôn nhiều bịnh tật
 Nhan sắc xấu ác người chẳng ưa
 Thường phải sợ sệt phục vụ người
 Khó vừa ý người khó được thương
 Có lời nói ra không được tin
 Nếu có người ác hạnh như vậy
 Ở đâu cũng bị quở đuổi xua
 Người ấy mang nhiều những bịnh khổ
 Thường bị gậy gộc đánh xua đuổi
 Thường bị đói khát làm khổ thân
 Mọi người ngó thấy đều khinh rẻ
 Nếu nghe như vậy nhiều khổ lụy
 Phải bỏ các ác tâm điều phục
 Đối với chúng sanh làm điều lành
 Chớ để ngày sau phải ăn năn
 Nếu người mến kính Phật Thế Tôn
 Thánh chúng trì giới pháp đầu đà
 Các ông phải siêng cầu hạnh ấy
 Phải xa quyến thuộc và lợi danh
 Danh lợi điên đảo như huyễn hoá
 Phải xem hữu vi như mộng mơ
 Ân ái hiệp hội tất biệt ly
 Tất cả hữu vi chẳng bền lâu
 Chớ bỏ chánh cần căn lực thảy
 Siêng cầu các môn Ba la mật
 Trong khi chưa chứng diệu Bồ đề
 Thường phải tu tập tất cả hạnh”.

Đức Phật lại bảo Hộ Quốc Bồ Tát rằng: “Nầy thiện nam tử ! Đời vị lai, những người tu hạnh đại thừa Bồ Tát, nếu có các lỗi như vậy thì phải tự rời xa và xa rời những kẻ có ác lỗi như vậy.

Những người tự chẳng siêng tu mà quen gần cùng người có ác lỗi ấy, chẳng siêng gìn chánh hạnh tự làm siểm khúc và thân cận kẻ siểm khúc, tự không trí huệtùy thuận kẻ không trí huệ, tham cầu thế lợi không bao giờ biết chán tham mến nhà tục, ganh ghét kẻ hơn mình, siểm khúc trá ngụy không khổ không thẹn, dối hiện thánh tướng tự tôn tự trọng, đều riêng tự khen tặng quyến thuộc mình để cầu danh lợi, vì cầu lợi dưỡng nên thường vào thành thị, chẳng thương tất cả chúng sanh cũng chẳng vài giáo hoá tất cả chúng sanh mà thường tự nói rằng : tôi có bình đẳng luôn ý niệm như vậy ai biết được, tôi là chơn thiện tri thức của chúng sanh, tôi là bực đa văn, mà thiệt ra đối với Phật pháp họ không có lòng cung kính không có lòng cầu pháp như đồ hư bể không còn dùng được, như người lười biếng không làm xong việc gì, tìm lỗi của nhau làm các phương tiện vô trí giải đãi suy tưởng quấy ác cùng nhau thảo luận các sự phá pháp, cố chấp ác tâm đến chết chẳng bỏ, tham xan chứa họp nhiều, quyến thuộc được nuôi cũng học như vậy mà quây quần nhau ở trong Phật pháp.

Hành giả như vậy phàm có làm sự gì chẳng hỏi bực minh triết chẳng cầu Phật pháp. Vì không tinh tấn nên sanh nhà nghèo cùng, từ nhà nghèo cùng mà được xuất gia, ở trong Phật giáo được chút lợi dưỡng sanh lòng vui mừng mà không hổ thẹn. Bọn ấy còn không có lòng sám hối làm sao có được thắng trí tự giác. Bọn ấy tự bỏ công đức chư Phật mà lấy danh lợi hiện tại. Vì được danh lợi hiện tại nên tự nói tôi là Sa Môn.

Nầy Hộ Quốc ! Với hạng người như vậy, Phật còn chẳng nói họ có tùy thuận thục nhẫn, huống là có được đại trí chư Phật. Hạng ấy còn xa Nhơn đạo, Thiên đạo, huống là thành được Phật đạo.

Nầy Hộ Quốc ! Hạng người ấy, Phật nói có tám thứ pháp chướng ngại Bồ đề:

Một là sẽ sanh vào ba ác đạo.
Hai là sẽ sanh nhà nghèo cùng.
Bốn là nhan sắc chẳng đoan chánh.
Năm là ngu si không trí huệ.
Sáu là thường hội họp với các ác tri thức.
Bảy là nhiều bịnh hoạn.
Tám là bị ác bịnh nặng đến chết.

Nầy Hộ Quốc ! Tám điều ấy chướng ngại Bồ đề.

Nầy Hộ Quốc ! Phật chẳng nói chỉ có ngôn thuyết mà được Bồ đề. Phật chẳng nói dối hiện tướng thánh mà có tịnh hạnh. Phật chẳng nói kẻ siểm khúc mà có Bồ đề hạnh. Phật chẳng nói kẻ tham nhiều lợi dưỡng mà có hạnh cúng dường Phật. Phật chẳng nói kẻ ngã mạn mà có hạnh Bát Nhã thanh tịnh. Phật chẳng nói kẻ vô trí mà quyết được nghi cho người. Phật chẳng nói kẻ đố kỵ mà có hạnh tinh tấn. Phật chẳng nói kẻ không tinh tấn mà có các hạnh đà la ni. Phật chẳng nói kẻ chẳng ưa công đức mà được hạnh thiện đạo. Phật chẳng nói kẻ tham luyến nhà thế tục mà có hạnh thân tâm thanh tịnh. Phật chẳng nói kẻ dối hiện oai nghi mà gặp được Phật hội. Phật chẳng nói kẻ ưa nhà tục mà có hạnh khẩu nghiệp thanh tịnh. Phật chẳng nói kẻ chẳng cung kính mà có hạnh tâm thanh tịnh. Phật chẳng nói kẻ chẳng tri túc mà có ưa pháp hạnh. Phật chẳng nói kẻ tiếc thân mạng mà có hạnh cầu chánh pháp.

Nầy Hộ Quốc ! Dầu Phật có quở rầy lục sư nhưng các nhà ngoại đạo ấy ở ngoài Phật pháp. Còn kẻ vào trong Phật pháp mà làm ác nghiệp tội lỗi đáng quở trách còn hơn lục sư kia gấp bội. Tại sao, vì hạng người ấy chỉ có miệng nói tôi là Tỳ Kheo mà lấy vô hạnh khi dối tất cả Trời Người thế gian vậy”.

Muốn tuyên lại nghĩa ấy, đức Thế Tôn nói kệ rằng:

“Oai nghi trược loạn không cung kính
Chỉ thêm ngã mạn tham danh dự
Phiền não che đậy lòng mê say
Hạng ấy xa lìa diệu Bồ đề
Tham đắm danh lợigiải đãi
Tăng trưởng giải đãi mất chánh niệm
Nếu không chánh niệm mất trì giới
Nếu không trì giới mất thiện đạo
Người ấy sanh vào nhà nghèo cùng
Được xuất gia rồi ham lợi dưỡng
Như người vứt bỏ báu hoàng kim
Vác mang cỏ dơ cho là báu
cầu danh lợi ở núi rừng
Đến đó lại cầu các đồng bạn
Vứt bỏ thần thông trí biện tài
Cầu danh lợi hiện tại quyến thuộc
Hạng ấy mạng chung đọa ác đạo
Hoặc sanh trong nhà nghèo hạ tiện
Giải đãi xấu xa không oai đức
Đây đều do ngã mạn nhận chịu
Họ đã xa lìa các hạnh lành
Cũng bởi phóng dật mất chánh niệm
Ở mãi trong các đại ác đạo
Ức ngàn vạn kiếp chưa thoát được
Nếu cầu danh lợi nước Bồ đề
Thì Điều Đạt kia ưng là Phật
Gió mạnh tì lam thổi nát vật
Giải đãi không giới cũng như vậy
Tự không hạnh lành tham nữ sắc
Không tịnh giới hạnh mất công đức
Ở trong pháp Phật không chỗ dùng
Kẻ vô trí ấy như gỗ mục
Nếu vì Bồ đề cầu Phật pháp
Đâu được chẳng y hạnh giải thoát
Dường như keo nhựa trói khỉ vượn
Ngã mạn cầu đạo cũng như vậy
Xưa ta vì cầu một câu pháp
Vứt bỏ thân mạngBồ đề
Kẻ ấy giải đãi bỏ Phật giáo
Không chút lợi ích nơi Phật pháp
Xưa ta vì cầu nước thiện giáo
Nhảy xuống gộp cao nhảy vào lửa
Ta được nghe pháp làm như pháp
Vứt bỏ tất cả ái tắng thảy
Kẻ ấy được nghe Phật công đức
Chẳng từng ưa thích một câu pháp
Không pháp làm sao được Bồ đề
Như trước kẻ mù nói đường sá”.

Đức Phật lại bảo Hộ Quốc Bồ Tát : “Nầy thiện nam tử ! Ta nhớ quá khứ vô số kiếp, lại quá vô số lượng bất khả tư bất khả ví dụ bất khả kế bất khả thuyết kiếp, bấy giờ có Phật xuất thế hiệu Thành Lợi Huệ Như Lai Ứng Cúng Đẳng Chánh Giác.

Bấy giờ có vua tên Diệm Ý. Này Hộ Quốc ! Thuở vua Diệm Ý trị vì thì Diêm Phù Đề này ngang rộng một vạn sáu ngàn do tuần, có hai vạn thành, mỗi thành có ngàn câu chi nhà.

Thành của vua Diệm Ý ngự tên là Bửu Quang Minh rộng Đông Tây mười hai do tuần, Nam Bắc bảy do tuần, bằng thất bửu, bảy lớp tường báu bao quanh, mỗi tường cách nhau bảy bộ vững chắc khó phá.

Nầy Hộ Quốc ! Dân chúng nước ấy thọ mười câu chi na do tha tuổi.

Nầy Hộ Quốc ! Vua Diệm Ý ấy sơ sanh một con trai tên Phước Diệm đoan chánh xinh đẹp có đủ tướng tốt thế gian vô song người xem không chán.

Ngày Phước Diệm sơ sanh, chỗ sanh ấy tự nhiên cáo tạng bảy báu xuất hiện cao bằng bảy người. Giờ Vương Tử ấy sanh, tất cả chúng sanhDiêm Phù Đề đều hoan hỉ hớn hở vô lượng. Nếu có ai bị tù gông trói tự nhiên tháo mở.

Nầy Hộ Quốc ! Trong bảy ngày, Vương Tử Phước Diệm học thành cả công xảo nghệ thuật thế gian.

Một hôm vào lúc khuya vắng, trời Tịnh Cư đến bảo Vương Tử Phước Diệm, nầy Đồng Tử chớ phóng dật nên khéo quán vô thường. Nầy Đồng Tử mạng chẳng dừng lâu đến nơi đời sau, thời gian qua mau hằng phải quan sát sanh lòng rất lo sợ, tạo nghiệp tất thọ báo như bóng theo hình”.

Trời Tịnh Cư lại vì Vương Tử mà nói kệ:

“Đồng Tử cẩn thận chớ phóng dật
Cũng chớ tùy thuận kẻ phóng dật
Vứt bỏ phóng dật được Phật khen
Nếu thọ phóng dật bị Phật quở
Thường tự điều thuận chẳng phóng dật
Tất cả hay thí không tật đố
Từ bi thương xót các chúng sanh
Người ấy chẳng lâu sẽ thành Phật
Quá khứ vô lượng Phật
Hiện tạivị lai
Đều từ thiện phát khởi
An trụ đạo bất dật
Ăn uốngy phục
Vàng bạc anh lạc thảy
Đều bố thí cả kiếp
Để cầu đạo vô thượng
Tay chưn và mắt mũi
Ai xin vui lòng cho
Thiệt tâm cầu công đức
Chẳng lâu được thành Phật
Ngôi vua nhiều oai thế
Vợ conquyến thuộc
Hữu vi như huyễn hóa
Mau xả chớ luyến tiếc
Thọ mạng chẳng dừng lâu
Như đồ đất dễ hư
Tạm mượn đời chẳng lâu
Đây cũng không thường tịnh
Cha mẹquyến thuộc
Ác đạo không cứu được
Chúng sanh tạo thiện ác
Như bóng luôn theo hình
Cầu nhiều nơi biển dục
Hại nhau chẳng làm lợi
Mà không ai cứu vớt
Luống chịu khổ nhọc mệt
Nay muốn làm lợi tha
Cầu đạo tịch vô thượng
Xương thịt có khô gầy
Ông chớ cho là khổ
Chư Phật xuất thế khó
Pháp tịch diệt khó nghe
Siêng thờ thiện tri thức
Hay phá được chúng ma
Bỏ rời ác tri thức
Hay ở nơi chánh đạo
Ngăn che đường ác tà
Lành thay siêng tinh tấn
Ông chớ tiếc thân mạng
Giữ lòng như kim cương
Chánh hỏi đạo nơi thầy
Chớ bỏ ý chánh ý
Tất cả Phật quá khứ
Thường ưa a lan nhã
Ông phải thuận học theo
Phải ưa ở rảnh vắng
Vứt bỏ nơi ân ái
Vợ conquyến thuộc
Thân mình và thọ mạng
Để cầu trí lớn rộng”.

Nầy Hộ Quốc ! Vương Tử Phước Diệm nghe chư thiên nói kệ xong, trong mười năm chưa hề ngủ nghỉ, chưa hề chơi cười, chưa hề ca vũ, chưa hề vui mừng, chưa hề hớn hở, chưa hề phóng dật, chẳng vào vườn chơi, chẳng thích quyến thuộc, chẳng tham vương vị, nơi của cải thành ấp chẳng có lòng ưa luyến, tất cả các vật trong thân đều vứt bỏ, chỉ nhập thiền định, ở nơi nhà vắng vẻ suy nghĩ tất cả pháp vô thường không bền không vững tạm có rồi mất, ngôi vua vô vị không thiệt tự tại, ân ái biệt ly, oán ghét hội ngộ, không đáng tham ưa mà vọng sanh mến luyến đều do ngu si hư vọng phỉnh dối không có một chút thiệt, chỉ có giải thoát tịch diệt là vui thôi, mà hàng phàm phu bị ngu si làm say nên thường thích ở nơi ấy ngang sanh ra tướng ưu liệt, nay tôi ở trong chúng phàm ngu nầy phải ở lặng yên suy nghĩ chẳng phóng dật.

Nầy Hộ Quốc ! Bấy giờ vua Diệm Ý vì Vương Tử Phước Diệm mà lập thành khác tên Thắng Hỉ Lạc có bảy vòng tường báu bao quanh, Nam Bắc thành ấy có bảy trăm đường phố tường vách bằng bảy báu giăng che với linh vàng lưới báu, trên lại giăng các lưới chơn châu, mỗi đầu đường đều có tám vạn bốn ngàn trụ báu, trên các trụ báu cột sáu vạn dây báu móc liền nhau, trong khoảng dây có mười bốn câu chi cây đa la báu, gió nhẹ thổi động vang âm thanh vi diệu như trăm ngàn âm nhạc chẳng trổi tự kêu. Mỗi đầu đường phố an trí năm trăm đồng nữ niên thiếu khỏe mạnh giỏi ca vũ được mọi người yêu thích. Vua Diệm Ý truyền các đồng nữ ấy từ nay trở đi luôn ca vũ ngày đêm khiến mọi người vui vẻ, người bốn phương đến thành đều phải làm cho tầt cả đều vui thích, không được phát ngôn thô tháo dầu là một tiếng.

Lại muốn làm vui lòng Vương Tử Phước Diệm, trước đầu phố, vua cho an trí mọi thứ bố thí, như y phục, đồ ăn uống, an lạc, giường nệm, xe cộ voi ngựa bò dê, vàng bạc bảy báu, các thứ hương hoa. Người xin cần gì thì cho thứ ấy. Vua lại đặt ở các nơi an trí nhiều đống châu báu để cho mọi người tùy ý thọ dùng.

Trong thành Thắng Hỉ Lạc ấy xây nhiều cung điện để vương tử dạo chơi, đất lát bằng các thứ báu xen nhau. Trên thành xây lầu cao lớn châu báu trang nghiêm. Trung ương thành xây một điện lớn, trong điện an trí ngàn vạn giường nệm, bốn phía điện lập nhiều vườn đầy hoa quả. Trong vườn tạo ao bảy báu, bốn mặt ao có đường thềm bốn báu là vàng bạc lưu lypha lê, mỗi mặt ao có hai sư tử bằng trăm thứ báu thường phun nước thơm vào trong ao, lại có hai sư tử báu ở mỗi mặt ao dẫn nước ra. Trong ao thường có bốn thứ hoa sen, hoa sen xanh, hoa sen vàng, hoa sen đỏhoa sen trắng. Bốn bờ ao có cây báu bao quanh, lại có nhiều cây bông trái. Lại có tám trăm cây báu liên kết nhau bằng những dây báu treo những phan lụa màu, lại có số ức cây đa la báu, khoảng cách giăng dây báu treo những linh báu bằng vàng, gió nhẹ khua động vang tiếng vi diệu như trăm ngàn âm nhạc chẳng đánh tự kêu. Vì sợ bụi bặm nên trên ao giăng lưới báu lớn.

Trong đại điện ấy an trí ngàn vạn giường bảy báu, trên mỗi giường đều trải năm trăm thứ nệm. Giữa đại điện đặt một tòa ngồi cao bằng bảy báu cao bằng bảy người đứng. Trên tòa báu ấy trải tám vạn câu chi y phục vi diệu, trước tòa đặt lư hương báu đốt hương trầm thủy, đêm ba thời ngày ba thời rải hoa đẹp.

Dùng màn lưới vàng giăng trên điện báu, bên màn treo hoa sen vàng, lại dùng màn chơn châu giăng trên màn vàng. Có tám vạn trân bửu sáng sạch để làm ánh sáng.

Trong vườn lại đặt chín trăm vạn khối báu, mỗi khối báu cao một do tuần chiếu sáng toàn cõi ấy.

Trong vườn có các giống chim như: anh võ, cù dục, hồng nhạn, chim câu hệ la, khổng tước, nga nhạn, oan ương, câu na la, ca lăng tần già, chim mạng mạng, lúc muốn kêu đều nói tiếng người vi diệu hòa nhã như tiếng chim trong vườn hoan hỉ của Chư Thiên, các chim nầy kêu hót đều để làm vui Vương Tử.

Vua lại vì Vương Tử mà xây dựng nhà ăn, mỗi ngày sắm sửa năm trăm thức ăn để cung cấp Vương Tử.

Vua lại triệu tập các đồng tử trong nước số đông đến tám mươi câu chi. Các đồng tử ấy hoặc tuổi hai mươi hoặc trên hai mươi đều giỏi tất cả công xảo kỹ nghệ ăn mặc trang nghiêm sạch sẽ đều cho vào thành Thắng Hỷ LạcCha mẹ các đồng tử đưa ngàn vạn câu chi đồng nữ vào hầu các đồng tửQuyến thuộc của các đồng tử cũng dâng ngàn vạn câu chi đồng nữ theo hầu. Các trưởng giả và nhơn dân cũng đưa ngàn vạn câu chi thể nữ vào hầu. Các thể nữ ấy tuổi mới mười sáu đều xinh đẹp đoan chánh thế gian vô song, đều giỏi âm nhạc ca vũ giỏi làm trò, ngôn ngữ điều nhu, nhan sắc hòa vui đều có thể an ủi kẻ già người trẻ, tất cả nghề khéo đều thông thạo, miệng ra hơi thơm như hoa sen xanh, thân các lỗ lông ra hơi chiên đàn, vi diệu thanh khiết như thiên nữ.

Vương Tử Phước Diệm ỏ trong cung điện ấy, chúng thể nữ thường hòa nhạc các thứ cúng dường.

Vương Tử nghe âm nhạc ấy nghĩ rằng : các thứ này là oan thù của tôi, cướp đoạt pháp lành của tôi, phải mau rời bỏ.

Bấy giờ Vương Tử thấy các sự vui mà lòng chẳng vui chẳng khác người sắp bị sử tử, dầu thấy sắc dục mà lòng chẳng ham, ở giữa chúng thể nữ chẳng vui cùng quyến thuộc tụ hội trong thành cũng chẳng vui, trọn mười năm như vậy chẳng lấy tướng sắc thinh hương vị xúc, chỉ nghĩ rằng lúc nào tôi thoát khỏi cảnh oán thù này, lúc nào tôi hành bất phóng dật để được giải thoát.

Chúng thể nữ ấy đem sữ việc trình tâu vua Diệm Ý. Vua cùng tám vạn tiểu vương đồng đến chỗ Vương Tử khóc than buồn khổ té xỉu trên đất. Tỉnh lại, vua Diệm Ý hướng Vương Tử Phước Diệm mà nói kệ rằng:

Con có phước báu lớn tối diệu
Với con có ai làm chẳng tốt
Mà con chẳng thọ vui tối thắng
Con chẳng thọ vui cha lo buồn
Mong con thọ vui cho cha mừng
Nếu bị phá rầy nói cha hay
Cha sẽ phạt họ tội rất nặng
Con xem hoa sen đẹp tại đây
Cha suy nghĩ làm cho con
Có thiếu thứ gì con mau nói
Cha hay hiện nên như Đế Thích
Nay mặt mắt con như hoa sen
Sao con nhíu mày chẳng vui thích
Các thể nữ này rất đẹp lạ
Vi diệu thanh tịnh bằng thiên nữ
Các nàng đều giỏi những kỹ thuật
Ca vũ âm nhạc đều hay thông
Con nên cùng vui với thể nữ
Sao con rầu buồn như trúng tên
Nay con nên mau thọ vui sướng
Chẳng phải lúc con lo rầu khổ
Vườn rừng suối ao rất mậu thạnh
Bông trái nhánh lá rất sum sê
Rộng lớn chẳng khác vườn cõi trời
Nay con đương lúc tuổi thiếu niên
Nhan sắc tiều tụy như bông khô
Chỉ nên thọ vui chớ nên khổ
Suối chảy ao tắm như cõi trời
Nước thơm vi diệu tắm rửa thân
Các hoa đua nở bầy ong bu
Nay con cớ sao chẳng ưa vui
Nga nhạn anh võ và hồng hạc
Mạng mạng câu na tiếng vi diệu
Không khác Hương sơnTuyết sơn
Có ai nghe thấy chẳng ưa thíc
Thắng điện thất bửu lưới chơn châu
Lưu ly nghiêm tịnh như thiên cung
Tòa báu trang nghiêm trùm y diệu
Linh vàng lưới báu vang tiếng hay
Các thứ âm thanh rất thù đặc
Đường sá phố phường và đầu ngõ
Thể nữ số ngàn tấu âm nhạc
Dường như ngọc nữ vườn hoan hỉ
Sao con mê loạn chẳng thọ vui
Đồng tử thể nữ như chư Thiên
Vì muốn con vui mà tụ họp
Cha mẹ vì con khóc rơi lệ
Sầu lo than thở khổ xiết bao.

Vương Tử Phước Diệm nói kệ thưa phụ vương:

Như đấng công đức đầy đủ kia
Xem xét hữu vi sanh tử khổ
Nhàm lìa phiền não muốn cầu thoát
Vứt bỏ tất cả những dục lạc
Thấy các chúng sanh vào lưới chết
Thường cầu giải thoát xa dục lạc
Suy gẫm Bồ đề thù thắng nhất
Cúi mong cha mẹ nghe con nói
Không ai làm ác đối với con
Con tự chẳng vui các dục lạc
Tất cả ân ái như oan thù
Thêm lớn phiền não đọa ác đạo
Người ngu ưa thích thể nữ này
Thêm lớn nghiệp ma bị trói buộc
Xa lìa công đức thêm bất thiện
Lại khiến đời sau đọa ác đạo
Các Thánh quở trách ngũ dục nầy
Nay tôi sao lại thích gốc khổ
Các thể nữ này giả ngoại sắc
Chỉ là túi da đựng gân xương
Trong đầy máu thịt cứt đái dơ
Thây chết thúi hôi sao lại thích
Ca vũ âm nhạc kỹ thuật thảy
Như ảo như mộng gạt ngu si
Kẻ ngu phân biệt mất chánh đạo
Con há tùy thuận tạo nghiệp ái
Vườn rừng bông trái đến mùa đông
Héo khô vàng úa đều rơi rụng
Vô thường tan hư chẳng còn lâu
Thọ mạng vô định si phóng dật
Tâm như đại hải chẳng tri túc
Ân ái thêm lớn cầu không nhàm
Thường bị dục nhiễm tàn hại nhau
Con như Tu Di gió chẳng động
Cha mẹ anh em và chị em
Vợ con bạn bè các quyến thuộc
Ngôi vua bá quan và thế lực
Nếu đọa ác đạo chẳng cứu được
Chúng ta ngày nay như giọt sương
Cũng như ánh chớp chẳng tạm dừng
Tâm ý tán loạn không chỗ định
Suy thấy như vậy nên siêng tu
Hỡi ơi tuổi trẻ chẳng còn lâu
Hỡi ôi thọ mạng như thác chảy
Hỡi ôi hữu vi như mây nổi
Hỡi ôi tam giới cầu ngôi vua
Người trí đến dạy chớ phóng dật
Không có Bồ Tát tham thế gian
Nếu muốn làm Phật cứu vớt người
Phụ vương phóng dật chẳng làm Phật
Nếu theo dục lạc làm ái nô
Họ mất công đức không thiện lộ
Nếu ở thân này tham sát sanh
Như chim sa lưới muốn cầu sống
Cảnh giới dường như rắn độc dữ
Ngũ ấm khác gì giặc oán hại
Lòng người chấp có chẳng lợi ích
Như xóm hoang vắng không nương được
Vườn rừng của cha như độc thọ
Nước cuốn vô thường tất trôi chìm
Nay con làm sao vui ưa được
Con thấy thế gian không chánh hạnh
Như thời kiếp tận bị lửa cháy
Chúng sanh trong đó chịu khổ lớn
Con vì giải thoát chúng sanh khổ
Phải mau làm xong đạo pháp thuyền
Chúng sanh say ngủ không tự giác
Mang bịnh từ lâu con muốn trị
Vì nhổ tên độc cho được lành
Dắt khỏi nẻo tà về đường chánh
Trói chặt tam giới không thoát được
Con nói pháp cho họ ra khỏi
Chúng sanh nghèo cùng không của pháp
Con ban pháp lành cho họ giàu
Những kẻ mê chìm trong ác đạo
Con sẽ dạy họ các thiện đạo
Con muốn xô trốc các ái thọ
Hành các từ bi đốt đèn trí
Khiến thấy tam giới là nhà lửa
Lại phát từ bi nổi mây dầy
Các Ba la mật khắp che đậy
Lợi ích chúng sanh như ánh chớp
Đạo phẩm tổng trì dùng làm mưa
Mát mẻ hay tắt lửa nhiệt não
Vì những lẽ ấy sanh cung vua
Con ở hữu vi chẳng vui thích
Vì muốn lợi ích các chúng sanh
Con sanh trong đời cầu Bồ đề
Vĩnh viễn chẳng ham các dục lạc
Thưa cha con ở trong oán thù
Người trí đâu có ưa đường ấy
Có mắt chẳng té bờ cao hiểm
Cầu Bồ đề phải bỏ phóng dật
Tất cả thế gian thuận lục đạo
Nay con chỉ muốn đi ngược kia
Thưa cha lời con trọn chẳng hư
Cúi xin cha về bổn cung
Nguyện bỏ ngôi vua ở thế gian
Tùy ai muốn gì tha hồ lấy
Nếu hành phóng dật tham ngôi vua
Ngàn ức ngôi vua con chẳng muốn
Nếu ở nội cung không đắc đạo
Chỉ nên ở chỗ vắng vô úy
Nếu thích ngũ dục không xong được
Con đến núi rừngtịch tịnh
Đến ở chỗ ấy cầu Bồ đề
Tam thế chư Phậtlan nhã
Chánh giác Bồ đề chẳng tại dục.

Phước Diệm Vương Tử nói kệ xong từ giã phụ vương dắt các thể nữ đi kinh hành mà tâm chẳng an và chỉ an trụ ba thứ oai nghi là hoặc đi hoặc đứng hoặc ngồi mà chẳng nắm ngủ, ở tại lầu cao từng thứ tám, giữa đêm thấy chư Thiên Tịnh Cư đi trên hư không tán thán công đức chư Phật và công đức Pháp Tăng. Nghe chư Thiên tán thán công đức Phật, Vương Tử Phước Diệm cả mình nổi ốc run rẩy, liền chắp tay nói kệ báo cáo chư Thiên:

Lành thay chư Thiên Tử
Thương lấy khổ chúng tôi
Chớ có lòng mỏi mệt
Tôi muốn có lời hỏi
Chư Thiên đi hư không
Tán thán công đức ai
Tôi nghe lời khen ấy
Lòng tôi rất vui mừng.

Chư Thiên Tịnh Cư nói kệ báo cáo Vương Tử :

Đồng Tử há chẳng nghe
Phật hiện xuất thế
Phật hiệu Cát Lợi Ý
Quy y cho mọi người
Phật biết tâm chúng sanh
Phước trí đều đầy đủ
Chư Thánh được thiền định
Số trăm ngàn do tha.

Vương Tử lại nói kệ thưa hỏi chư Thiên:

Tôi chưa thấy Phật ấy
Ngài cho biết tướng Phật
Nếu tôi được thấy nghe
Hỏi Phật Bồ đề đạo
Thế nào độ chúng sanh
Thế nào đời vị lai
Tôn quí trong chúng sanh
Xin vì tôi giải thuyết.

Chư Thiên Tịnh Cư nói kệ báo cáo Vương Tử :

Tóc của Phật nhuần láng
Màu xanh xoắn phía hữu
Đỉnh cao như núi Tuyết
Bạch hào như mặt nhựt
Thanh tịnh như lưu ly
Diệu sắc xoắn phía hữu
Tai mắt rất dài rộng
Màu như hoa sen xanh
Má vuông như sư tử
Môi đỏ như trái tần
Răng rất bằng và kín
Sạch trong như ngọc tuyết
Đủ số bốn mươi cái
Bốn nanh rất nhọn bén
Lưỡi rộng dài trùm mặt
Oai đức đại tự tại
Vì các hàng chúng sanh
Phóng số ức tia sáng
Cùng khắp cõi Đại Thiên
Khô cạn các ác đạo
Vô Thượng Tối Tôn Thắng
Âm thanh diệu chơn thiệt
Khiến người nghe vui mừng
Thỏa mãn chúng sanh nguyện
Hơn cả châu như ý
Chẳng khuyết giảm công đức
Tùy thuận các đạo phần
Trang nghiêm tràng chánh pháp
Âm thanh trăm ngàn thứ
Diễn xướng không hư khuyết
Hơn tất cả chư Thiên
Quá âm thanh Phạm Thiên
Người nghe sanh vui mừng
Hơn chư Khẩn Na La
Ca Lăng Câu Sí La
Oan ương và hồng nhạn
Câu Na La phạm thanh
Hòa hiệp các âm thanh
Âm từ chẳng tạp loạn
Hay khiến nghĩa hiển hiện
Diệu tịnh như lưu ly
Hay khiến người trí ưa
Dạy khiến phát đạo tâm
Tâm tịnh lòng hớn hở
Tùy thuận tha tâm trí
Hay quyết nghi người hỏi
Đấng ấy là Pháp Vương
Tự tại đại Thế Tôn
pháp âm thù thắng
Cổ ngay vai tròn đầy
Từ bi dơ tay đẹp
An ủi các chúng sanh
Thân Phật mầu chơn kim
Mỗi lông đều xoắn hữu
Lỗ rún sâu và kín
Âm tàng như mã vương
Bắp chuối suôn lộc vương
Dưới chưn văn hoa sen
Luân ngàn bức đầy đủ
Xoay ngó như tượng vương
Bước đi như sư tử
Toàn thân đều tương xứng
Dường như gậy Đế Thích
Hư không mưa hoa trời
Biến thành lộng che trên
Đi đứng thường theo che
Pháp vương sự hi hữu
Hoặc đắc lợi thất lợi
Hoặc được vui hay khổ
Hoặc được danh mất danh
Hoặc khen hoặc chê bai
Tất cả không nhiễm trước
Dường hoa sen ở nước
Cũng như sư tử vương
Như Lai Đẳng Chánh Giác
Chúng sanh không ai sánh.

Vương Tử Phước Diệm nghe chư Thiên Tịnh Cư ca ngợi công đức của Phật Pháp Tăng rồi rất vui mừng hớn hở chẳng thể tự xiết mà nghĩ rằng chư Phật Thế Tônđại chúng thành tựu như vậy, có giác chứng diệu pháp như vậy, có chúng thánh đệ tử như vậy mà tôi chẳng được thấy.

Nay tôi gặp phải sanh tử các ác khổ nãoSanh tử nầy không có nghĩa lợi. Các hàng phàm phu chấp trước ngã kiếnTại gia có nhiều lỗi lầm tai hoạn tham dục không chán. Người trí quở trách phóng dật. Bị vô minh hắc ámche đậy. Các hành như vậy khó xuyên thấu được. Thức tâm như vậy rất khó hàng phụcDanh sắc như vậy rất sâu khó giác ngộLục nhập như vậy không có tự tạiÁc xúc như vậy bị quả báo thọ trìNgu si như vậy nhiều lỗi hoạn. Khát ái như vậy cột chặt chẳng bỏ. Các thủ như vậy rất khó bỏ rời. Các hữu như vậy không có thánh đạo. Sanh như vậy rất khó giải thoát. Lão như vậy phá hoại thiếu niên. Bịnh như vậy làm tổn giảm sức khỏe. Tủ như vậy không có nhuận trạch. Sanh như vậy có nhiều suy não. Vãng lai như vậy không có lợi íchChánh giáo vi diệu của Như Lai như vậy rất đáng ưa thích. Sao lại vì ái nô để bị các phiền não mê hoặc tâm mình, để bị các ác giác quán trược loạn bất tịnh, tâm thường phóng dật, thường làm bè bạn với bọn ngu si, chẳng khéo tư duy lòng thường nhiễm trước phiền não sanh tử, ưa ác tri thức, luôn cùng chung với các thứ ác như vậy, thường chẳng làm nên sự tịnh thiện thế gian huống là có thể được Vô thượng Bồ đề.

Nay tôi phải từ cửa lầu phía Đông này gieo thân mà đi, nếu từ cửa ngõ mà ra e rằng sẽ bị các quyến thuộc chướng ngại.

Muốn đến bên Phật Cát Lợi Ý, Vương Tử Phước Diệm liền hướng về phía Phật mà gieo mình đồng thời nghĩ rằng : Nếu đức Như Lai ấy là bực Nhứt thiết tri kiến thì tất cũng phải nghĩ biết tôi.

Bấy giờ đức Phật Cát Lợi Ý Như Lai Đẳng Chánh Giác liền duỗi tay hữu phóng tia sáng lớn chiếu Vương Tử Phước Diệm, trong tia sáng xuất hiện một hoa sen lớn như bánh xe có trăm ngàn cánh phóng trăm ngàn tia sáng đồng chiếu thân Vương Tử . Phước Diệm Vương Tử tự thấy mình ngồi trên hoa sen ấy. Đã ngồi yên xong, Vương Tử chắp tay khom mình hướng về Phật Cát Lợi Ý mà xướng to ba lần: Nam Mô Phật Đà Gia.

Phật Cát Lợi Ý nhiếp thâu tia sáng, Vương Tử nương theo tia sáng ấy đến trước đức Phật gieo mình xuống đất như cây to đổ, lạy Phật đủ một ngàn lạy rồi nói kệ bạch Phật rằng:

Từ lâu mang bịnh nặng
Nay tôi gặp Y Vương
Ở trong các nạn khổ
Thế Tôn Cứu vớt tôi
Xin Phật vì tôi nói
Thế nào ở trong pháp
Sẽ được phước lợi lớn
Mong Như Lai nói rõ
Bạch Thế Tôn trước đây
Giữa đêm chư Thiên đến
Bảo tôi chớ phóng dật
Tôi nghe trời dạy rồi
Lo sợ nên đến đây
Nay hỏi đức Thế Tôn
Thế nào chẳng phóng dật
Xin Phật thương dạy rõ
Nay tôi lạc đường chánh
Phật làm thương chủ cho
Nay tôi như sanh manh
Phật làm mắt cho tôi
Nay tôi mắt gộp hiểm
Xin Phật cứu tế độ
Ngưỡng mong đại từ bi
Khiến tôi sanh chánh tín
Như người bị ngặt nghèo
Xin Phật mau chữa trị
Nay tôi như người nghèo
Xin Phật thương nhiếp thọ
Nay tôi bị trói buộc
Xin Phật thương mở trói
Lòng tôi nghi hoặc nhiều
Xin giải quyết lưới si
Dạy tôi chỗ tu hành
Làm sao được Bồ đề
Nay tôi chìm biển lớn
Xin Phật thương tế độ
Tôi ở trong tối dầy
Xin Phật thắp đuốc pháp
Thân tôi có nhọt lớn
Xin chữa cho mau lành
Thân tôi bị tên độc
Xin Phật nhổ tên cho
Thường đọa các ác đạo
Xin Phật thương cứu tế
Các người có chấp trước
Bỏ tà về đạo chánh
Tôi chìm sông lo buồn
Xin đưa đến bờ kia
Được ở bát chánh đạo
Mạng sống tôi ngắn ngủi
Cầu thiện nhiều chướng ngại
Xin từ nay về sau
Được sanh mạng chơn như
Nay thân tôi nhàn tịnh
Đã rời khỏi các nạn
Làm phước tất được báo
Xin vì tôi quyết nghi
Thế Tôn vì tôi nói
Bồ tát chẳng phóng dật
Mà hướng vô thượng đạo
Vị lai chứng Bồ đề
Hay mở thoát các cõi
Tế độ các chúng sanh
Giải thoát các sanh tử.

Biết tâm của Vương Tử Phước Diệm rồi, Đức Cát Lợi Ý Như Lai nói rộng về Bồ tát hạnh.

Vương Tử Phước Diệm nghe pháp này liền được đà la ni nên giải thoát, cũng được ngũ thần thông, liền bay lên hư không biến hóa các thứ hoa rải trên đức Phật.

Rải hoa xong, Vương Tử Phước Diệm từ hư không đáp xuống nói kệ ca ngợi đức Phật Cát Lợi Ý:

Đảnh lễ đấng kim sắc
Mặt sáng như trăng tròn
Kính lễ đấng vô tỉ
Ly cấu tam giới tôn
Tóc sạch sáng nhuần bóng
Đỉnh cao như Tu Di
Người xem không biết chán
Lòng họ sanh vui mừng
Chặng mày tướng bạch hào
Thanh tịnh đẹp chói sáng
Mắt như hoa sen xanh
Vi diệu rất thù đặc
Tâm từ bi thương xót
Nhìn xem các thế gian
Chúng sanh mừng được gặp
Như trẻ thơ mến mẹ
Lưỡi Như Lai dài rộng
Mềm mỏng như đồng đỏ
Le ra trùm khắp mặt
Thuyết pháp dạy đại chúng
Răng trắng như ngọc tuyết
Cứng chắc như kim cương
Bằng kín đủ bốn mươi
Lúc vui vẻ mỉm cười
Giáo hóa vô lượng chúng
Giải thoát chứng Bồ đề
Kính lễ vi diệu thanh
Kính lễ lời mỹ thiệt
Thân Phật đời không sánh
Phóng quang chiếu các cõi
Phạm Thiên và Hộ Thế
Ánh sáng đều chẳng hiện
Vế bắp suôn lộc vương
Bước đi như tượng vương
Cũng lại như sư tử
Đại địa đều chấn động
Thế Tôn đủ tướng tốt
Da thứa nhuần đẹp mịn
Thân như núi tử kim
Oai quang không ai sánh
Khổ hạnh vô số kiếp
Ưa bố thí không mỏi
Tâm từ nhìn chúng sanh
Kính lễ đại bi phụ
Phật thường ưa thí giới
Bền vững nhẫn tinh tấn
Thiền địnhBát Nhã
Tổng trì trí vô tỉ
Lúc Thế Tôn thuyết pháp
Hàng phục các ngoại đạo
Ở chúng như sư tử
Vô úy đại tự tại
Y Vương trừ tam độc
Tuyên thuyết thanh tịnh pháp
Người nghe đều hoan hỉ
Nên nay tôi đảnh lễ
Thân khẩu ý thanh tịnh
Không nhiễm trước tam giới
Như hoa sen ở nước
Thơm sạch luôn chiếu sáng
Tiếng Phật như Phạm Thiên
Như tiếng chim ca lăng
Qua khỏi bờ tam giới
Vì thế tôi kính lễ
Phật xem các thế gian
Như ảo cũng như mộng
Lại như nhà diễn trò
Nói các pháp vô ngã
Không chúng sanh thọ giả
Tất cả vô sở hữu
Cũng như trăng trong nước
Không tịch không chỗ sanh
Biết thế gian vậy rồi
Vì họ dùng phương tiện
Trăm ngàn các pháp môn
Từ bi nhiếp dạy người
Chúng sanh nhiều họa hoạn
Các độc thưòng hẩy hừng
Quan sát nhiệt não rồi
Như Y Vương điều trị
Thường đi nơi thế gian
Cứu vớt vô số chúng
Khổ sanh lão bệnh tử
Ái ly oán tắng hội
Ưu bi các khổ não
Thiêu đốt không xen hở
Thấy đời khổ não rồi
Từ bi hay độ thoát
Thế giới như xe lăn
Trời người và súc sanh
Trong địa ngục ngạ quỷ
Mê lầm không Đạo Sư
Thế Tôn vì năm loài
Thị hiện đấng Tôn Thắng
Quá khứ có chư Phật
Pháp Vương rời thế gian
Cũng nói thánh đạo nầy
Như Phật nay hiện nói
Thanh tịnh không nhơ đục
Hơn trời Đại Phạm Vương
Cũng hơn Càn Thát Bà
Và cùng các Thiên nữ
Các âm thanh như vậy
Thanh âm Phật tối thắng
thế gian giải thuyết
Trí chơn thiệt nhuận ích
Nói các thứ phương tiện
Đầy đủ các công đức
Trăm ngàn na do tha
Tam thừa chứng Niết bàn
Nếu ai cúng dường họ
Được báo vui thắng thượng
Vô lượng các Trời Người
Sẽ được đạo chánh chơn
Hoặc được làm nhơn Vương
Trưởng giả đại phú thảy
Hoặc lãnh một thiên hạ
Hai ba bốn thiên hạ
Chuyển Luân Thánh Đế Vương
Dạy nhơn dân thập thiện
Bẩy báu hiện đầy đủ
Đều do cúng dường Phật
Hoặc làm Thích Phạm Vương
Làm Tứ Thiên Thiên Vương
Làm Đâu Suất Hóa Lạc
Làm Tha Hóa Dạ Ma
Đều do cúng dường Phật
Đời sau làm Chánh Giác
Cúng dường Phật như vậy
Hoặc thấy hoặc nghe tiếng
Tất cả đều được lợi
Trừ chúng sanh nhiều khổ
Được chúng pháp cam lồ
Tối diệu không già bịnh
Thế Tôn biết chánh đạo
Khéo nói pháp chánh đạo
Dứt được các ác đạo
Khiến ở vô úy đạo
Vô cấu đại thánh đạo
Hay làm chỗ người nương
Nếu ai cầu phước đức
Nên trồng ở bên Phật
Do vì nhơn duyên nầy
Sẽ được tạng vô tận
Số nhiều câu chi kiếp
Phước ấy chẳng hết được
Nhẫn đến chưa thành Phật
Sẽ được thanh tịnh độ
Vi diệu như Tha Hóa
Được rồi rất vui mừng
Trong nước thanh tịnh ấy
Có bao nhiêu chúng sanh
Thân khẩu ý thanh tịnh
Phước nầy do cúng Phật
Nếu các chúng sanh ấy
Cầu Trời và Niết bàn
Và cầu vui trong Người
Được phước báu vô lượng
Công đức chẳng hết được
Nhẫn đến được thành Phật
Lại ở trong trăm cõi
Vô lượng trăm ngàn chúng
Nên tuyên nói Phật đức
Cho mọi người kính ngưỡng
Như Lai trừ nhiệt não
Làm cho chúng giải thoát
Từ bi thấy hoan hỉ
Các căn tịch thanh tịnh
Đấng tối thắng trong người
Khối vô lượng công đức
Chỗ chúng sanh quy y
Vì thế tôi đảnh lễ
Tôi đã được ngũ thông
Hay bay lên hư không
Nghe Phật diệu âm thanh
Vị lai nếu làm Phật
Vì chúng tuyên diệu pháp
Độ thoát vô lượng chúng
Tôi khen khối công đức
Phước vô cấu thanh tịnh
Trời Người Rồng Tu La
Dạ Xoa Càn Thát Bà
Các tạp loại chúng sanh
Đời sau nguyện thành Phật.

Bấy giờ Diệm Ý Đại Vương sau đêm ấy nghe tiếng khóc của các đồng tử liền vội chạy đến thành Thắng Hỉ Lạc hỏi các đồng tử thể nữ tại sao kêu khóc. Mọi người tâu rằng Vương Tử Phước Diệm trong đêm rồi bỗng mất tích. Đại Vương nghe tâu té xỉu xuống đất, giây lát đứng lên khóc than thê thảm đi vòng quanh thành trăm ngàn vòng.

Thiên thần hộ thành bảo vua Diệm Ý rằng: Cách đây về phương Đông có Phật hiệu Cát Lợi Ý, Vương Tử Phước Diệm hiện ở tại đó đảnh lễ cúng dường.

Vua Diệm Ý nghe Thiên thần báo cáo xong liền đem các đồng tử thể nữ và bộ tùng tám vạn bốn ngàn câu chi và trăm ngàn na do tha đại chúng đi về phương Đông đến chỗ ngụ của Phật Cát Lợi Ý Như Lai Chánh Đẳng Chánh Giác. Đến rồi vua đảnh lễ chưn Phật ở qua một bên nói kệ ca tụng đức Phật:

Kính lễ biển công đức trí huệ
Đấng đại trượng phu không ai bằng
Hơn hết các cõi không ai sánh
Thiên Vương Thích Phạm đều cúng dường
Đấng tối thượng đặc thù trong chúng
Nhìn sắc tướng Phật không chán đủ
Thân ba mươi hai tướng trang nghiêm
Như tòa Tu Di bửu thanh tịnh
Thân Phật vi diệu màu tử kim
Người thấy không nhàm nên tôi lạy
Vô lượng trăm ngàn ức số kiếp
Như Lai khổ hạnh không nhàm mỏi
Vô lượng số kiếp cúng dường Phật
Trăm ngàn câu chi đếm không hết
Thuở xưa bố thí khó nghĩ lường
Thế nên sắc thân rất nghiêm tịnh
Bố thí trì giới thiền định huệ
Nhẫn nhục tinh tấn thiện phương tiện
Sắc thân của Phật rất thanh tịnh
Sáng hơn mặt nhựt nguyệt ma ni
Thích Phạm quang minh ẩn chẳng hiện
Phật hiệu diện sắcthế gian
Hoặc hiện ở tại Đâu Suất Thiên
Hoặc lại thị hiện muốn hạ sanh
Hoặc hiện thanh tịnh bạch tượng vương
Trong mộng vào thai hông hữu mẹ
Thân Phật hiện ở như hư không
Như bóng trăng như mộng ảo hóa
Thân Phật ứng hiện cũng như vậy
Và lại thị hiện thuở sơ sanh
Hoặc đi bảy bước thị trượng phu
Xướng to Trời Người ta trên hết
Ta cứu thoát được khổ chúng sanh
Ở trong các pháp không nghi hoặc
Vì chúng thị hiện mới học sách
Thành tựu thiền địnhtịch tịnh
Thị hiện ở trong chúng thể nữ
Rời bỏ cha mẹvợ con
Quyến thuộc tôn thân luyến mộ khóc
Bỏ nhà ở rừng thường độc bộ
Câu chi chư Thiên luôn vây quanh
Luôn luôn tán thán không mỏi chán
Từ lâu hành phục bốn thứ ma
Cõi này thị hiện mới hành phục
Từ lâu đã chuyển tịnh pháp luân
Nay vì từ bi thị sơ chuyển
Xem người thế gian họ chấp thường
Ở giữa chúng xướng ta Niết bàn
Thấy người thế gian thích sanh tử
Thế Tôn dạy họ pháp tịch diệt
Phước trí phương tiện không tỉ dụ
Thân phóng quang minh chiếu nhiều cõi
Bồ Tát các phương tìm đến Phật
Đảnh lễ Thế Tôn bất tư nghì
Pháp Vương vì nói pháp vi diệu
Sanh lòng hoan hỉ chúng thanh tịnh
chúng hiện thân đồng thế gian
Thân Phật không lai cũng không khứ
Như Lai trụ pháp không ảo hóa
Nên tôi đảnh lễ Đại Trượng Phu
Lành thay Thế Tôn nói đạo mầu
Vì người hiển bầy đường chánh giác
Vì tôi chỉ dạy thắng pháp môn
Vì thế nay tôi chứng pháp ấy
Thế tôn vì tôi mà thị hiện
Tôi chứng đều vì chúng sanh nói
Phật trí vô não tối vô thượng
Nay tôi khen Phật các công đức
Nguyện cùng thế gian các chúng sanh
Mau chứng tịch diệt đạo vô thượng.
Bấy giờ đức Cát Lợi Ý Như Lai biết lòng thâm tín của vua Diệm Ý rồi, Phật theo chỗ đáng dạy mà thuyết pháp cho vua được chẳng thối chuyển đạo Vô thượng Bồ đề.

Vương Tử Phước Diệm bạnh Phật Cát Lợi Ý rằng: Nay tôi muốn thỉnh đức Phật vào trong thành của tôi, mong đức Phật thương xót nhận cho.

xót thương nên đức Phật Cát Lợi Ý yên lặng thọ thỉnh.

Biết đức Phật đã nhận lời, Vương Tử Phước Diệm tâu cùng Vương Phụ Vương Mẫu và quyến thuộc rằng: Nay tôi đem thành Thắng Hỉ Lạc và đồ trang nghiêm đều phụng cúng cả cho Phật và Tỳ Kheo Tăng trọn không hối tiếc. Mong cha mẹquyến thuộc sanh lòng vui mừng.

Vua cha và quyến thuộc đồng thanh xướng rằng: Lành thay, lành thay chúng tôi đều tùy hỉ.

Vương Tử Phước Diệm về trang nghiêm thêm đẹp thành Thắng Hỉ Lạc rồi dâng cúng cho Phật và Tỳ Kheo Tăng. Mỗi ngày Vương Tử sắm năm trăm thức ăn uống dâng Phật và Tăng. Vương Tử lại vì chư tăng mà tạo Tăng Già Lam, đều trang nghiêm với bảy báu, trong mỗi phòng trải năm ngàn lớp nệm gấm lụa nhiều mầu, lại may sắm y mới sạch cho chư Tỳ Kheo tùy sở thích, lại kiến tạo chỗ kinh hành đều trang nghiêm với các thứ báu , trên giăng lưới báu, hai bên trồng các loại cây bông trái thơm đẹp.

Cúng dường Phật Tăng như vậy trải qua ba ức câu chi năm, Vương Tử Phước Diệm chưa bao giớ ngủ nghỉ, chẳng tiếc thân mạng chỉ lo việc cúng dường, không lòng tham dục, không lòng sân hại, không thích ngôi vua, chẳng luận chỗ nào đều có thể vứt bỏ thân mạng huống là những vật khác. Lại ở nơi pháp của Như Lai tuyên nói đều thọ trì cả không hề quên mất chưa từng hỏi lại Phật dầu là một câu. Trong thời gian ba ức câu chi năm ấy, Vương Tử cũng chẳng tắm gội, chẳng xoa dầu, chẳng rửa chưn, chẳng ngồi chẳng nằm chỉ trừ lúc ăn, lúc đại tiểu tiện, không hề có ý tưóng mỏi mệt. Lúc đức Cát Lợi Ý Như Lai nhập Niết bàn, Vương Tử lấy gỗ xích chiên đàn chất đống trà tỳ thân xác Như Lai, rồi tại nơi trà tỳ ấy dùng các thứ cúng dường thượng diệu để cúng dường Xá Lợi, mọi nơi trong Diêm Phù Đề cũng thiết lập cúng dường Xá Lợi như vậy, lại tạo riêng chín mươi chín câu chi tháp bảy báu, trên giăng màn lưới chơn châu tạp bửu, mỗi tháp có năm trăm lọng bảy báu, trăm ngàn thứ âm nhạc, quanh tháp trồng những loại cây hoa đẹp, trưóc mỗi tháp thắp trăm ngàn ngọn đèn đựng ngàn hộc dầu, lại thường dâng cúng các thứ hương các thứ hoa.

Sau khi cúng dường như vậy trải qua nhiều câu chi năm rồi, Vương Tử Phước Diệm xuất gia. Sau khi đã xuất gia chỉ chứa ba y thường đi khất thực thích hạnh đầu đà ngồi luôn chẳng nằm, chẳng hề ngủ nghỉ, chẳng đòi cầu nơi người, thí xả tất cả chẳng mong báo, thường thuyết pháp cho mọi người, như vậy trải qua bốn câu chi năm, nhẫn đến chẳng thọ lãnh một lời hay khen tặng huống là thọ lãnh vật lợi dưỡng của người. Nếu lúc nghe pháp không hề có ý tướng mỏi nhọc. Thường được chư Thiên đến hầu cúng.

Trong nước ấy, Vương Phụ Vương Mẫu, các đại thần thể nữ nhơn dân và các quyến thuộc đều theo Vương Tử học xuất gia hành đạo.

Bấy giờ chư Thiên Tịnh Cư thấy sự việc như vậy nghĩ rằng: Nay trong nước ấy tất cả nhơn dân đều học theo Vương Tử Phước Diệm xuất hành gia đạo, trọn cả nước ấy đều là Tam bửu cả, nay chúng ta nên làm đàn việt cúng dường họ để lợi ích thế gian.

Sau khi đức Cát Lợi Ý Như Lai nhập Niết bàn, chánh pháp trụ thế sáu vạn bốn ngàn câu chi năm đều do sức nhiệm trì của Vương Tử Phước Diệm Tỳ Kheo.

Từ thuở ấy về sau, Phước Diệm Tỳ Kheo thường cúng dường như vậy, thứ đệ cúng dường chín mươi bốn câu chi chư Phật.

Nầy Hộ Quốc ! Thuở ấy, vua Diệm Ý chính là đức Vô Lượng Thọ Như Lai hiện nay, Vương Tử Phước Diệm chính là thân ta Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Thiên thần thủ hộ thành tức là đức A Súc Như Lai hiện nay.

Nầy Hộ Quốc ! Do cơ ấy nên chư Bồ Tát muốn được Vô thưọng Bồ đề phải nên học theo Vương Tử Phước Diệm mà thâm tâm chí thành tu tập các công hạnh, rời bỏ tất cả lòng thương ghét.

Thuở trước do thường siêng tu khổ hạnh như vậy nên ta được thành Vô thưọng Bồ đề.

Đời vị lai sau này, có các Tỳ Kheo ái trọng danh lợi tham luyến quyến thuộc, nơi các pháp lành tự nhiên tổn giảm, thường bị oán tặc ngã mạn nó làm tổn hại, thật rất đáng thương. Vì tham lợi mà họ xa rời chánh pháp, luống xuất gia làm ô uế hạnh Sa Môn, chỉ có miệng nói tôi là Bồ Tátnội tâm thì thuần là siểm khúc, thân tâm hôn trược, chìm trong bùn phiền não, chỉ có hình tướng mà trái chánh đạo, bỏ chỗ mình đã thệ nguyện tham trước y phục ẩm thực phòng xá ngọa cụ thuốc men không có lòng hổ thẹn, chẳng biết sỉ nhục, không có oai nghi, rời xa cảnh giới Phật. Đây là những ác tri thức cầu danh tham lợi chẳng nên thân cận”.

Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ :

“Nhiều làm các phóng dật
Xa rời chỗ thập lực
Lòng luôn tham lợi dưỡng
Và các hàng quyến thuộc
Vứt bỏ Phật Bồ đề
Ngàn vạn thứ công đức
Dối thánh cầu danh lợi
Tánh ác không hổ thẹn
Gian siểm không tu sỉ
Họ chuyên vì lợi danh
Mà vào trong Phật pháp
Tùy thuận các phiền não
Mau chóng đọa ác đạo
Miệng nói ta đại đức
Hơn ở A lan nhã
Lòng họ nhớ tụ lạc
Chúng ấy vì tham luyến
Nên tâm nhiều giác quán
Chúng ấy xa giải thoát
Như trời xa mặt đất
Người tu phải xa họ
Như sợ rắn độc dữ
Họ chẳng ưa Phật pháp
Chẳng ưa công đức Tăng
Vứt bỏ lìa đạo lành
Thường đi nơi đường tà
Mất cả vô lượng thiện
Bị các cõi che đậy
Nghe ta thuở xưa làm
Tâm chơn thiệt thành tín
Phải học theo hạnh ta
Nhiều câu chi kiếp số
Pháp như vậy khó được
Phải phát tâm đại nhẫn
Chỗ được ta nói ra
Phải siêng gắng phục hành
Nếu muốn đưộc thành Phật
Trong Đại thừa diệu thắng
Phải nhớ hạnh Vương Tử
Các công đức vô lượng
Suy nghĩ chơn thiệt rồi
Phải an trụ trong ấy
Đạo Bồ đề như vậy
Sẽ thấy như Phật nói
Gẫm kỹ các công đức
Chỗ chúng tánh Thánh nhơn
Phải làm đúng như lời
Nếu bỏ giáo pháp ấy
Thì mất vị công đức
Sẽ sanh trong ác đạo
Ngu si không có lợi
Sanh ác đạo sẽ hối
Khuyên người tu núi rừng
Cẩn thận chớ tự khen
Cũng chớ chê bai người
Phải thường tự chê trách
Xưa trái ức chư Phật
Do vì tâm ngã mạn
Chớ tiếc thân mạng mình
Chỗ ân ái đều bỏ
Như Phật nói kinh này
Sanh lòng kính chánh pháp
Nếu làm đúng như pháp
Được Bồ đề chẳng khó
Thừa này của Phật nói
Nghe rồi chớ sanh nghi
Vì thế trong Phật pháp
Phải làm như Phật dạy
Siêng năng bỏ thân mạng
Như lời dạy chớ trái
Nếu chẳng tin pháp này
Về sau hối vô ích.

Nầy Hộ Quốc ! Nếu có Bồ Tát thường hành năm Ba la mật không thôi nghỉ, nếu có Bồ Tát ở nơi kinh này có thể làm đúng pháp có thể an trụ đúng pháp, cũng tự xướng tôi có thể làm có thể an trụ đúng pháp này, muốn đem công đức tu năm Ba la mật trước so sánh công đức này thì chẳng bằng một phần trăm, chẳng bằng một phần trăm ngàn, chẳng bằng một phần trăm ngàn câu chi, chẳng bằng một phần toán số thí dụ, cho đến chẳng bằng một phần ưu ba ni sa đà”.

Lúc đức Phật nói kinh này, có ba mươi na do tha thiên nhơn A Tu La v.v… chưa từng phát tâm Vô thượng Bồ đề, đều phát tâm và đều được chẳng thối chuyển. Lại có bảy ngàn Tỳ Kheo lậu tận tâm được giải thoát.

Hộ Quốc Bồ Tát bạch rằng: “Bạch đức Thế Tôn ! Pháp này tên là gì, chúng tôi phụng trì thế nào ?”.

Đức Phật phán : “Này thiện nam tử ! Pháp này vốn tên là Bất không thệ thanh tịnh hạnh, nên thọ trì như vậy. Cũng tên là Thiện trượng phu du hí Bồ Tát hạnh quyết địng tì ni, nên thọ trì như vậy. Cũng lại có tên là Chơn thiệt nghĩa cụ túc, nên thọ trì như vậy. Cũng tên là Phước Diệm Bồ Tát Đại Sĩ vãng tích bổn hạnh, nên thọ trì như vậy”.

Đức Phật nói kinh này rồi, Trưởng Lão Hộ Quốc Bồ Tátchư Thiên Nhơn A Tu La Càn Thát Bà v.v…, nghe lời Phật dạy vui mừng phụng hành.

PHÁP HỘI HỘ QUỐC BỒ TÁT
THỨ MƯỜI TÁM
HẾT
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)