4. Giới Hạnh

17/10/20163:09 SA(Xem: 5803)
4. Giới Hạnh

VIỆN  NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM
HỢP  TUYỂN LỜI   PHẬT   DẠY
TỪ  KINH TẠNG  PALI 

In The Buddha’s Words
An Anthology of Discourses from the Pali Canon

By
BHIKKHU  BODHI
Wisdom Publications – 2005
Việt dịch : Nguyên Nhật Trần Như Mai
NHÀ XUẤT BẢN HỒNG  ĐỨC 2015

 

V

CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN TÁI SANH TỐT ĐẸP

( The Way to a Fortunate Rebirth )

 

4. GIỚI  HẠNH

          (1) Năm Giới

            - Này các Tỷ-kheo, có tám nguồn công đức, nguồn thiện pháp, dưỡng chất của an lạc, thuộc về thiên giới, kết quả chín muồi trong hạnh phúc, sẽ đưa đến cõi thiên, đưa đến những gì được mong ước, được yêu thích, vừa ý, đưa đến an vui hạnh phúc cho con người. Thế nào là tám ?

              Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị thánh đệ tử qui y Phật. Đây là nguồn công đức thứ nhất,  nguồn thiện pháp, dưỡng chất của an lạc, thuộc về thiên giới, kết quả chin muồi trong hạnh phúc, sẽ đưa đến cõi thiên, đưa đến những gì được mong ước, được yêu thích, vừa ý, đưa đến an vui hạnh phúc cho con người.

              Lại nữa, vị thánh đệ tử quy y Pháp. Đây là nguồn công đức thứ hai…. đưa đến những gì được mong ước, được yêu thích, vừa ý, đưa đến an vui hạnh phúc cho con người.

            Lại nữa, vị thánh đệ tử quy y Tăng. Đây là nguồn công đức thứ ba…. đưa đến những gì được mong ước, được yêu thích, vừa ý, đưa đến an vui hạnh phúc cho con người.

            -  Này các Tỷ-kheo, lại có năm bố thí này – nguyên sơ, lâu đời, theo truyền thống, cổ xưa,  không bị pha trộn, và chưa bao giờ bị pha trộn trước đây, hiện tại không bị pha trộn, vả tương lai sẽ không bị pha trộn,  không bị Sa môn Bà-la môn  có trí khinh thường. Thế nào là năm ?

             Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị thánh đệ tử  từ bỏ hủy diệt sự sống, từ bỏ sát sanh. Bằng cách từ bỏ sát sanh, vị thánh đệ tử đã ban cho vô lượng chúng sanh sự tự do thoát khỏi mọi sợ hãi, hận thù, áp bức. Bằng cách ban cho vô lượng chúng sanh sự tự do thoát khỏi mọi sợ hãi, hận thù, áp bức, chính vị ấy cũng được hưởng vô lượng tự do thoát khỏi mọi sợ hãi, hận thù, áp bức. Đây là bố thí thứ nhất của năm đại bố thí và là nguồn công đức thứ tư.

             Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị thánh đệ tử từ bỏ lấy của không cho và tránh xa lấy của không cho. Bằng cách từ bỏ lấy của không cho và tránh xa lấy của không cho, vị ấy đã ban cho vô lượng chúng sanh sự tự do thoát khỏi mọi sợ hãi.…Đây là bố thí thứ hai của năm đại bố thí và là nguồn công đức thứ năm.

             Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị thánh đệ tử từ bỏ tà dâm và tránh xa tà hạnh trong các dục. Bằng cách từ bỏ tà dâm và tránh xa tà hạnh trong các dục, vị ấy đã ban cho vô lượng chúng sanh sự tự do thoát khỏi mọi sợ hãi…. Đây là bố thí thứ ba của năm đại bố thí và là nguồn công đức thứ sáu.

                 Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị thánh đệ tử từ bỏ nói láo và tránh xa việc nói láo. Bằng cách từ bỏ nói láo và tránh xa việc nói láo, vị ấy đã ban cho vô lượng chúng sanh sự tự do thoát khỏi mọi sợ hãi…. Đây là bố thí thứ tư của năm đại bố thí và là nguồn công đức thứ bảy.

             Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị thánh đệ tử từ bỏ uống rượu men, rượu nấu và các chất gây say nghiện, vì chúng là nguồn gốc của sự bất cẩn, và tránh xa việc uống rượu men, rượu nấu và các chất gây say nghiện. Bằng cách từ bỏ uống rượu men, rượu nấu và các chất gây say nghiện, vì chúng là nguồn gốc của sự bất cẩn, và tránh xa việc uống rượu men, rượu nấu và các chất gây say nghiện, vị thánh đệ tử đã ban cho vô lượng chúng sanh sự tự do thoát khỏi mọi sợ hãi, hận thù, áp bức. Bằng cách ban cho vô lượng chúng sanh sự tự do thoát khỏi mọi sợ hãi, hận thù, áp bức, chính vị ấy cũng được hưởng vô lượng tự do thoát khỏi mọi sợ hãi, hận thù, áp bức. Đây là bố thí thứ năm của năm đại bố thí và là nguồn công đức thứ tám.

             Này các Tỷ-kheo, đây là tám nguồn công đức, nguồn thiện pháp, dưỡng chất của an lạc, thuộc về thiên giới, kết quả chín muồi trong hạnh phúc, sẽ đưa đến cõi thiên, đưa đến những gì được mong ước, được yêu thích, vừa ý, đưa đến an vui hạnh phúc cho con người.

                                                                                    ( Tăng Chi BK 8: 39; IV 245-47)

 

          (2) Thọ Bát Quan Trai Giới

 

            - Này các Tỷ-kheo, khi ngày thọ bát quan trai giới thành tựu tám chi phần, sẽ có kết quả và lợi lạc lớn, tỏa sáng và lan rộng khắp nơi. Và thế nào là ngày thọ bát quan trai giới thành tựu tám chi phần ?

            Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau : ‘ Cho đến trọn đời, các bậc A-la-hán từ bỏ sát sanh, tránh xa việc sát sanhdẹp bỏ  roi và vũ khí, cẩn trọng và biết xót thương và có lòng từ đối với tất cả chúng sanh. Hôm nay, đêm cũng như ngày, ta cũng sẽ làm như vậy. Ta sẽ noi theo các bậc A-la-hán, ta sẽ hoàn thành ngày thọ bát quan trai giới .’ Đây là chi phần thứ nhất được thành tựu.

             Rồi vị ấy suy  nghĩ thêm: “ Cho đến trọn đời, các bậc A-la-hán từ bỏ lấy của không cho và tránh xa lấy của không cho; các ngài chỉ nhận những gì được cho, chỉ mong đợi những gì được cho, và sống với tâm chân thật khôngtrộm cắp. Hôm nay, đêm cũng như ngày, ta cũng sẽ làm như vậy…’ . Đây là chi phần thứ hai được thành tựu.

            “ Cho đến trọn đời, các bậc A-la-hán từ bỏ quan hệ tình dụcgiữ gìn cuộc sống độc thân, sống riêng biệt, tránh xa các hành vi dâm dục thấp kém. Hôm nay, đêm cũng như ngày, ta cũng sẽ làm như vậy…’. Đây là chi phần thứ ba được thành tựu.

            “Cho đến trọn đời, các bậc A-la-hán từ bỏ nói láo và tránh xa việc nói láo; các ngài là những người nói lời chân thật, những người gắn bó với sự thật, xứng đáng đặt lòng tin, đáng tin cậy, không phải là những người dối gạt đời. Hôm nay, đêm cũng như ngày, ta cũng sẽ làm như vậy…’. Đây là chi phần thứ tư được thành tựu.

            “Cho đến trọn đời, các bậc A-la-hán từ bỏ uống rượu men, rượu nấu và các chất gây say nghiện, vì chúng là nguồn gốc của sự bất cẩn, và tránh xa chúng. Hôm nay, đêm cũng như ngày, ta cũng sẽ làm như vậy…’. Đây là chi phần thứ năm được thành tựu.

            “Cho đến trọn đời, các bậc A-la-hán chỉ ăn mỗi ngày một bữa, và  không ăn ban đêm, không ăn phi thời. Hôm nay, đêm cũng như ngày, ta cũng sẽ làm như vậy…’. Đây là chi phần thứ sáu được thành tựu.

            “Cho đến trọn đời, các bậc A-la-hán từ bỏ nhảy múa, ca hát, nghe nhạc, và xem kịch, từ bỏ trang sức bằng các vòng hoa, thoa dầu thơm và hương liệu. Hôm nay, đêm cũng như ngày, ta cũng sẽ làm như vậy…’. Đây là chi phần thứ bảy được thành tựu.

            “Cho đến trọn đời, các bậc A-la-hán từ bỏ sử dụng các giường cao, chỗ ngồi xa hoa, tránh xa không dùng các thứ ấy; các ngài chỉ sử dụng chỗ nghỉ ngơi thấp, hoặc là giường thấp nhỏ  hay tấm nệm cỏ. Hôm nay, đêm cũng như ngày, ta cũng sẽ làm như vậy. Ta sẽ noi theo các bậc A-la-hán, ta sẽ hoàn thành ngày thọ bát quan trai giới .’ Đây là chi phần thứ tám được thành tựu.

            - Này các Tỷ-kheo, khi ngày thọ bát quan trai giới thành tựu tám chi phần này, sẽ có kết quả và lợi lạc lớn, tỏa sáng và lan rộng khắp nơi. Những kết quả lớn, lợi lạc lớn, tỏa sáng và lan rộng khắp nơi đến mức độ nào ?

            Này các Tỷ-kheo, giả sử có người áp đặt chủ quyền và thống trị trên mười sáu nước lớn tràn ngập bảy báu, như Anga, Magadha, Kasi, Kosala, Vajjis, Mallas, Cetis, Vamsa, Kurus, Pancalas, Maccha, Surasena, Assaka, Avanti, Gandhara, va Kamboja (20): Chủ quyền này cũng không giá trị bằng một phần mười sáu ngày thọ bát quan trai giới thành tựu tám chi phần ấy. Vì sao ? Bởi vì chủ quyền của loài người là rất nhỏ bé so với hạnh phúc của chư thiên.

             Đối với chư thiên trong cõi trời Tứ Thiên Vương, một ngày và đêm  bằng năm chục năm ở cõi người; ba mươi ngày như vậy làm thành một tháng, và mười hai tháng làm thành một năm. Thọ mạng cũa chư thiên trong cõi trời Tứ Thiên Vương là năm trăm năm như thế. Này các Tỷ-kheo, điều này có thể xảy ra, nếu có thiện nam hoặc tín nữ nào ở đây thọ bát quan trai giới thành tựu tám chi phần này, sau khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, họ sẽ được tái sinh vào sống chung với chư thiên trong cõi trời Tứ Thiên Vương. Chính vì điểm này mà ta nói rằng chủ quyền của loài người rất nhỏ bé so với hạnh phúc của chư thiên.

             Đối với chư thiêncõi Trời Ba Mươi Ba, một ngày một đêm bằng một trăm năm ở cõi người…Thọ mạng của chư thiêncõi Trời Ba Mươi Ba là một ngàn năm như thế…Đối với chư thiêncõi Trời Dạ Ma, một ngày một đêm bằng hai trăm năm ở cõi người…Thọ mạng của chư thiêncõi Trời Dạ Ma là hai ngàn năm như thế. Đối với  chư thiêncõi Trời Đâu Suất, một ngày một đêm bằng bốn trăm năm ở cõi người…Thọ mạng của chư thiêncõi Trời Đâu Suất là bốn ngàn năm như thế. Đối với chư thiêncõi Trời Hóa Lạc, một ngày một đêm bằng tám trăm năm ở cõi người…Thọ mạng của chư thiêncõi Trời Hóa Lạc là tám ngàn năm như thế. Đối với chư thiêncõi Trời Tha Hóa Tự Tại, một ngày môt đêm bằng mười sáu trăm năm ở cõi người; ba mươi ngày như vậy làm thành một tháng, và mười hai tháng làm thành một năm. Thọ mạng của chư thiêncõi Trời Tha Hóa Tự Tại là mười sáu ngàn năm như thế. Này các Tỷ-kheo, điều này có thể xảy ra, nếu có thiện nam hoặc tín nữ nào ở đây thọ bát quan trai giới thành tựu tám chi phần này, sau khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, họ sẽ được tái sinh vào sống chung với chư thiên trong cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Chính vì điểm này mà ta nói rằng chủ quyền của loài người rất nhỏ bé so với hạnh phúc của chư thiên.”

                                                                        ( Tăng Chi BK 8:41; IV 248-51)

Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 180678)
01/04/2012(Xem: 26261)
08/11/2018(Xem: 6521)
08/02/2015(Xem: 37724)
25/07/2011(Xem: 103229)
10/10/2010(Xem: 100403)
Môi trường sinh thái là bao gồm tất cả những điều kiện xung quanh có liên quan tới sự sống con người. Nó là tập hợp các sinh vật, cùng với các mối quan hệ khác nhau giữa các sinh vật đó và các mối tác động tương hỗ giữa chúng với môi trường. Môi trường sinh thái có mối quan hệ mật thiết đối với sức khỏe của con người. Nếu môi trường sinh thái trong lành, thì cuộc sống con người khỏe mạnh; còn nếu môi trường ô nhiễm thì cuộc sống con người dễ ốm đau, bệnh tật.
Trong một chuyến công du hiếm hoi dưới sự giám sát chặt chẽ của chính phủ tới khu vực này vào tuần trước, một nhà báo của Reuters đã nhìn thấy những bức chân dung trong lớp học, đường phố, cơ sở tôn giáo, nhà ở và phòng ngủ của một nhà sư Phật giáo.
Biên cương thế giới ngày nay bị thu hẹp với nền viễn thông liên mạng tân tiến, trong khi nhận thức của các thế hệ trẻ lại được mở rộng và sớm sủa hơn, khiến niềm tin và lẽ sống chân thiện dễ bị lung lay, lạc hướng. Thông tin đa chiều với sự cố ý lạc dẫn từ những thế lực hoặc cá nhân vị kỷ, hám lợi, thúc đẩy giới trẻ vào lối sống hời hợt, hiểu nhanh sống vội, ham vui nhất thời, tạo nên hỗn loạn, bất an trên toàn cầu. Trước viễn ảnh đen tối như thế, con đường hoằng pháp của đạo Phật rất cần phải bắt nhịp với đà tiến của nền văn minh hiện đại, nhằm tiếp cận với từng cá nhân, quân bình đời sống xã hội, giới thiệu và hướng dẫn con đường mang lại an vui hạnh phúc cho mình, cho người.