Bilingual. 20. From the Embassy in Vietnam to the Department of State. I agree that getting the Nhus out is the prime objective and that they are “the greater part of the problem in Vietnam, internally, internationally and for American public opinion.”

20/10/20234:05 SA(Xem: 1202)
Bilingual. 20. From the Embassy in Vietnam to the Department of State. I agree that getting the Nhus out is the prime objective and that they are “the greater part of the problem in Vietnam, internally, internationally and for American public opinion.”

blank
Bilingual. 20. From the Embassy in Vietnam to the Department of State. I agree that getting the Nhus out is the prime objective and that they are “the greater part of the problem in Vietnam, internally, internationally and for American public opinion.” This surely cannot be done by working through Diem. In fact Diem will oppose it. He wishes he had more Nhus, not less. The best chance of doing it is by the Generals taking over the government lock, stock and barrel. After this has been done, it can then be decided whether to put Diem back in again or go on without him. I am rather inclined to put him back, but I would not favor putting heavy pressure on the Generals if they don’t want him. // Từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN gửi về Bộ Ngoại giao. Tôi [Đại sứ Lodge] đồng ý rằng việc loại bỏ ông bà Nhu là mục tiêu hàng đầu và họ là “phần lớn của vấn đềViệt Nam, trong nội bộ VN, trong dư luận quốc tế và đối với dư luận Mỹ.” Điều này chắc chắn không thể thực hiện được nếu thuyết phục Diệm [tống Nhu đi]. Thực ra Diệm sẽ phản đối điều đó. Diệm muốn ông bà Nhu có thêm quyền lực, chứ không phải ít hơn. Cơ hội tốt nhất để làm điều đó là các Tướng nắm toàn quyền chính phủ. Sau khi việc này được thực hiện xong, người ta có thể quyết định liệu có đưa Diệm trở lại [ghế Tổng Thống] hay tiếp tục mà không có Diệm. Tôi muốn giữ Diệm [làm Tổng Thống], nhưng tôi không muốn áp lực nặng nề cho các Tướng nếu họ không muốn giữ Diệm.

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-220. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State 1

 

Saigon , August 30, 1963, 6 p.m.

383. Eyes only for the Secretary.

CINCPAC POLAD exclusive for Admiral Felt. Deptel 279.2

1. I agree that getting the Nhus out is the prime objective and that they are “the greater part of the problem in Vietnam, internally, internationally and for American public opinion.”

2. This surely cannot be done by working through Diem. In fact Diem will oppose it. He wishes he had more Nhus, not less.

3. The best chance of doing it is by the Generals taking over the government lock, stock and barrel.

4. After this has been done, it can then be decided whether to put Diem back in again or go on without him. I am rather inclined to put him back, but I would not favor putting heavy pressure on the Generals if they don’t want him.

5. My greatest single difficulty in carrying out the instructions of last Sunday3 is inertia. The days come and go and nothing happens. It is, of course, natural for the Generals to want assurances and the U.S. Government has certainly been prompt in its reactions. But here it is Friday and, while in one way much has been done, there is not yet enough to show for the hours which we have all put in.

6. If I call on Diem to demand the removal of the Nhus, he will surely not agree. But before turning me down, he will pretend to consider it and involve us in prolonged delays. This will make the Generals suspicious of us and add to the inertia.

7. Such a call by me would look to the Nhus like an ultimatum and would result in their taking steps to thwart any operation dealing with them.

8. I agree with you that if a sanction were used, it could provoke an even more fantastic reaction. In fact I greatly dislike the idea of cutting off aid in connection with the Generals’ operation and, while I thank you for giving me the authority to make an announcement, I hope we will never have to use it.

9. It is possible, as you suggested in your penultimate paragraph, for the Generals when, as and if their operation gets rolling to demand the removal of the Nhus before bringing their operation to fruition. But I am afraid that they will get talked out of their operation which will then disintegrate, still leaving the Nhus in office.

10. If the Generals’ operation does get rolling, I would not want to stop it until they were in full control. They could then get rid of the Nhus and decide whether they wanted to keep Diem.

11. It is better for them and for us to throw out the Nhus than for us to get involved in it.

12. I am sure that the best way to handle this matter is by a truly Vietnamese movement even it if puts me rather in the position of pushing a piece of spaghetti.

13. I am contemplating no further talks with Diem at this time.

Lodge

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 26 S VIET Top Secret; Emergency. Received at 7:39 p.m. Repeated Operational Immediate to CINCPAC. According to CAP 63468, August 30, the President read this cable. (Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, State Cables) Also printed in Pentagon Papers: Gravel Edition, Vol. II, pp. 739-740.

(2) Document 17.

(3) August 25; see telegram 243 to Saigon, vol. III, p. 628.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d20

 

.... o ....

 

20. ĐIỆN VĂN TỪ ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VN
GỬI VỀ BỘ NGOẠI GIAO (1)

 

Sài Gòn, ngày 30 tháng 8 năm 1963, lúc 6 giờ chiều.

383. Chỉ để Bộ trưởng Ngoại giao đọc.

CINCPAC (Tư lệnh Thái Bình Dương) POLAD (Cố vấn Chính trị) Chỉ để riêng đọc cho Đô đốc Harry Felt. Tham khảo Điện văn Bộ ngoại giao 279.(2)

1. Tôi [Đại sứ Lodge] đồng ý rằng việc loại bỏ ông bà Nhu là mục tiêu hàng đầu và họ là “phần lớn của vấn đềViệt Nam, trong nội bộ VN, trong dư luận quốc tế và đối với dư luận Mỹ.”

2. Điều này chắc chắn không thể thực hiện được nếu thuyết phục Diệm [tống Nhu đi]. Thực ra Diệm sẽ phản đối điều đó. Diệm muốn ông bà Nhu có thêm quyền lực, chứ không phải ít hơn.

3. Cơ hội tốt nhất để làm điều đó là các Tướng nắm toàn quyền chính phủ.

4. Sau khi việc này được thực hiện xong, người ta có thể quyết định liệu có đưa Diệm trở lại [ghế Tổng Thống] hay tiếp tục mà không có Diệm. Tôi muốn giữ Diệm [làm Tổng Thống], nhưng tôi không muốn áp lực nặng nề cho các Tướng nếu họ không muốn giữ Diệm.

5. Khó khăn lớn nhất của tôi khi thực hiện những chỉ dẫn của Chủ nhật(3) tuần trước là sức ì. Ngày tháng đến rồi đi và không có gì xảy ra. Tất nhiên, việc các Tướng muốn có sự đảm bảo là điều tự nhiên và Chính phủ Hoa Kỳ chắc chắn đã phản ứng nhanh chóng. Nhưng hôm nay là thứ Sáu và mặc dù về một mặt nào đó, nhiều việc đã được thực hiện nhưng vẫn chưa đủ để thể hiện số giờ mà tất cả chúng ta đã bỏ ra.

6. Nếu tôi thăm Diệm, yêu cầu loại bỏ ông bà Nhu thì chắc chắn Diệm sẽ không đồng ý. Nhưng trước khi từ chối tôi, Diệm sẽ giả vờ cân nhắc điều đó và lôi kéo chúng ta vào sự chậm trễ kéo dài. Điều này sẽ khiến các Tướng nghi ngờ chúng ta và tăng thêm sức ì.

7. Nếu tôi làm như trên, ông bà Nhu sẽ xem như một tối hậu thư và họ [Nhu] sẽ phải thực hiện các bước để ngăn chặn bất kỳ hoạt động nào liên quan đến họ.

8. Tôi đồng ý với ngài [Ngoại Trưởng Hoa Kỳ] rằng nếu sử dụng biện pháp trừng phạt, nó có thể gây ra phản ứng thậm chí còn gay gắt hơn. Trên thực tế, tôi rất không thích ý tưởng cắt viện trợ liên quan đến hoạt động của các Tướng và trong khi tôi cảm ơn ngài đã cho tôi quyền đưa ra thông báo [trừng phạt, cắt viện trợ], tôi hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ phải sử dụng nó.

9. Có thể, như ngài đã đề xuất trong đoạn văn áp chót của ngài, các Tướng VN khi, và nếu hoạt động của họ bắt đầu bắt đầu, sẽ yêu cầu loại bỏ Nhu trước khi hoạt động của họ thành hiện thực (LND: giải pháp các tướng thuyết phục ông Diệm loại bỏ Nhu trước khi đảo chánh). Nhưng tôi sợ các tướng sẽ bị thuyết phục bỏ chiến dịch và sau đó sẽ tan rã, vẫn để ông bà Nhu tại chức.

10. Nếu chiến dịch của các Tướng bắt đầu diễn ra, tôi sẽ không muốn dừng lại cho đến khi họ hoàn toàn kiểm soát chính phủ. Sau đó các tướng có thể loại bỏ ông bà Nhu và quyết định xem họ có muốn giữ Diệm [làm Tổng Thống] hay không.

11. Thà họ và chúng ta loại bỏ ông bà Nhu, còn hơn là chúng ta dính líu chút gì vào đó.

12. Tôi chắc chắn rằng cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là bằng một phong trào thực sự của người Việt, ngay cả khi tình thế đẩy tôi vào vị trí đích thân tôi phải thêm một giọt nước cho tràn ly.

13. Tôi dự định sẽ không nói chuyện thêm với Diệm vào lúc này.

Lodge (Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Trung ương, POL 26 S viet Top Secret; Khẩn cấp. Nhận được lúc 7:39 giờ tối. Hoạt động lặp lại ngay lập tức, chuyển tới CINCPAC. Theo CAP 63468, ngày 30/8, Tổng thống Kennedy đã đọc bức điện này. (Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, State Cables) Cũng được in trong Pentagon Papers: Gravel Edition, Vol. II, trang 739-740.

(2) Văn bản 17.

(3) Ngày 25 tháng 8; xem điện tín 243 về Sài Gòn, tập. III, tr. 628.

.

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

.

.... o ....

 

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.