Bilingual. 208. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State. Col. Tung reacted strongly to the statement that Special Forces would no longer be supported unless they are subordinated to the direct, effective control of the JGS.

13/05/20243:13 SA(Xem: 1064)
Bilingual. 208. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State. Col. Tung reacted strongly to the statement that Special Forces would no longer be supported unless they are subordinated to the direct, effective control of the JGS.

blank
Bilingual. 208. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State. Col. Tung reacted strongly to the statement that Special Forces would no longer be supported unless they are subordinated to the direct, effective control of the JGS. Somewhat heatedly, Col. Tung stated that while there were certain intelligence functions of his troops on which he reported directly to the Presidency and Counselor Nhu, all other dispositions of his units are undertaken with an “ordre de mission” issued by the Joint General Staff. Payments to civilian Airborne Rangers are now suspended until evidence available they subordinated to JGS control. In a subsequent conference on October 22, Gen. Don informed Stilwell that JGS was developing modus operandi for assumption of control over VNSF and for deployment of companies to field.//Điện tín từ Đại sứ quán Hoa Kỳ ở VN gửi về Bộ Ngoại giao. Đại tá Lê Quang Tung phản ứng mạnh mẽ khi nghe rằng Lực lượng Đặc biệt sẽ không được viện trợ nữa trừ khi họ chịu sự kiểm soát trực tiếp và hiệu quả của JGS (Tổng Tham Mưu Quân lực VNCH). Hơi nóng nảy, Đại tá Tung nói rằng mặc dù có một số công tác tình báo nhất định trong lực lượng của ông mà ông báo cáo trực tiếp lên Tổng thống Diệm và Cố vấn Nhu, nhưng tất cả các nhiệm vụ khác của các đơn vị của ông đều được thực hiện theo “sự vụ lệnh” do Bộ Tổng Tham mưu ban hành. Các khoản tiền thanh toán cho các đơn vị Biệt Kích Dù dân sự hiện đang bị đình chỉ cho đến khi có bằng chứng cho thấy họ thực sự nằm dưới quyền của JGS. Trong một cuộc họp tiếp theo vào ngày 22/10, Tướng Đôn thông báo với Stilwell rằng JGS đang phát triển phương thức hoạt động để nắm quyền kiểm soát Lực lượng Đặc biệt và đưa các đại đội này  ra chiến trường.

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2208. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State (1)

 

Saigon, October 23, 1963, 7 p.m.

770. Eyes only for Secretary Rusk. Pass eyes only Secretary McNamara and McCone. CINCPAC exclusive for Admiral Felt.

1. As follow-up to approach reported in Embtel 731,(2) Richard Stilwell and [less than 1 line not declassified] met Col. Le Quang Tung, Chief of Vietnamese Special Forces, at the latter’s headquarters in Saigon on the afternoon October 21, 1963. During most of the meeting the Vietnamese Special Forces Chief of Staff, Major Le Quang Trieu, who is Tung’s brother, was also present. The purpose for the meeting was explained to Colonel Tung in approximately the same manner as was the case with Secretary Thuan. Tung claimed to be unaware of the previous approach to Secretary Thuan (3) and of the letter on this subject which had been sent by General Harkins to President Diem.(4)

2. Col. Tung reacted strongly to the statement that Special Forces would no longer be supported unless they are subordinated to the direct, effective control of the JGS. He claimed Special Forces are already under such control and that he “renders account” to the JGS of the movements of all his companies. It was pointed out that this was not satisfactory; that the US Govt desired unity of command whereby Special Forces come under the direct control of the JGS in order to maximize their impact on the conduct of the war. Somewhat heatedly, Col. Tung stated that while there were certain intelligence functions of his troops on which he reported directly to the Presidency and Counselor Nhu, all other dispositions of his units are undertaken with an “ordre de mission” issued by the Joint General Staff.

3. Col. Tung then asked if this same control applied to the civilian Airborne Ranger or if the Civil Guard companies [less than 1 line not declassified]. Tung replied that it was necessary to distinguish between military and paramilitary forces, that while these latter forces were under the general control of JGS, they were used in a more flexible manner as was agreed [less than 1 line not declassified] from the beginning.

4. [less than 1 line not declassified] repeated that the civilian Airborne Ranger companies could not be supported unless subordinated to JGS control. In anger, Tung retorted that if [1 line not declassified], he would dissolve them. When asked if he could do this of his own authority, he admitted that he would have to get an order from the Presidency to do so. Tung was questioned if he would rather dissolve the civilian Rangers than place them under ARVN control. Gen. Stilwell indicated that there are MAP spaces for three additional Special Forces companies and possibly these civilian Airborne Ranger companies could be converted to ARVN units. In a cooler vein Col. Tung stated that ARVN recruitment might be possible if they would volunteer. He followed this by insisting that the civilian Ranger companies as well as the ARVN Ranger companies are under JGS control.

5. After some further discussion, Tung was reminded that Gen. Stilwell and the [less than 1 line not declassified] were under the instructions of their government, that if there is some misunderstanding as to control of the Special Forces units, this is possibly a matter which the [Page 426]President would wish to take up with Ambassador Lodge. This was later reiterated and it is believed Tung understood that JGS control is not a matter for negotiation.

6. Under the provisions of Deptel 570 (5) Tung was also told that support of the mountain scout and border surveillance units has passed [less than 1 1ine not declassified] to MACV. Gen. Stilwell indicated that henceforth, payments would be made through MACV/ Special Forces mechanisms and that he would arrange a get-together between his staff and Col. Tung’s staff. Tung appeared to accept this in good grace.

7. Payments to civilian Airborne Rangers are now suspended until evidence available they subordinated to JGS control.

8. Stilwell advised Gen. Don of conversation with Secretary Thuan on October 17. In a subsequent conference on October 22, Gen. Don informed Stilwell that JGS was developing modus operandi for assumption of control over VNSF and for deployment of companies to field.

Lodge

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 27 S VIET Top Secret; Priority; Eyes Only. Received at 8:21 a.m. Repeated to CINCPAC. Passed to Defense, CIA, and the White House.↩

(2) Document 198.↩

(3) See Document 195.↩

(4) See footnote 5, Document 202.↩

(5) See footnote 8, Document 198 no such footnote; errata? TODO.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d208

 

.... o ....

 

208. Điện tín từ Đại sứ quán Hoa Kỳ ở VN gửi về Bộ Ngoại giao (1)

 

Sài Gòn, ngày 23 tháng 10 năm 1963, lúc 7 giờ tối.

770. Chỉ để Bộ trưởng Ngoại giao Dean Rusk đọc. Xin chuyển tới Bộ trưởng Quốc Phòng McNamara và Giám đốc Tình báo McCone đọc. CINCPAC chuyển độc quyền tới Đô đốc Harry Felt.

1. Theo phần tiếp cận tiếp theo trong Điện văn Bộ Ngoại giao số 731,(2) Tướng Richard Stilwell (Phó Phòng Hành Quân, thuộc MACV) và [dưới 1 dòng không được giải mật] đã gặp Đại tá Lê Quang Tung, Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt Việt Nam, tại trụ sở của lực lượng này ở Sài Gòn vào chiều ngày 21 tháng 10/1963. Trong hầu hết cuộc họp, Tham mưu trưởng Lực lượng Đặc biệt Việt Nam, Thiếu tá Lê Quang Triệu, em trai của Lê Quang Tung, cũng có mặt. Mục đích của cuộc gặp được giải thích cho Đại tá Tung theo cách tương tự như trường hợp của Bộ Trưởng Phủ Tổng Thống Nguyễn Đình Thuần. Tung khẳng định không biết về cách tiếp cận trước đây với Bộ Trưởng Thuần (3) và không biết về lá thư về cùng đề tài do Tướng Harkins gửi cho Tổng thống Ngô Đình Diệm.(4)

2. Đại tá Lê Quang Tung phản ứng mạnh mẽ khi nghe rằng Lực lượng Đặc biệt sẽ không được viện trợ nữa trừ khi họ chịu sự kiểm soát trực tiếp và hiệu quả của JGS (Tổng Tham Mưu Quân lực VNCH). Tung nói LLĐB hiện đã nằm dưới sự kiểm soát như vậy và Tung “phải báo cáo lại” với JGS về các hoạt động di chuyển của tất cả các đại đội của Tung. Điểm này được chỉ ra rằng điều đó là không thỏa đáng; rằng Chính phủ Hoa Kỳ mong muốn sự thống nhất chỉ huy, theo đó Lực lượng Đặc biệt cần nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của JGS nhằm tối đa hóa tác động của họ đối với việc tiến hành chiến tranh. Hơi nóng nảy, Đại tá Tung nói rằng mặc dù có một số công tác tình báo nhất định trong lực lượng của ông mà ông báo cáo trực tiếp lên Tổng thống Diệm và Cố vấn Nhu, nhưng tất cả các nhiệm vụ khác của các đơn vị của ông đều được thực hiện theo “sự vụ lệnh” do Bộ Tổng Tham mưu ban hành.

3. Sau đó, Đại tá Tung hỏi liệu sự kiểm soát tương tự này có áp dụng cho Lực lượng Biệt Kích Dù (Airborne Ranger) hay các đại đội Dân Vệ (Civil Guard) [dưới 1 dòng không được giải mật]. Tung nói rằng cần phải phân biệt giữa lực lượng quân sự và bán quân sự, rằng tuy các lực lượng sau (bán quân sự) nằm dưới sự kiểm soát chung của JGS nhưng chúng được sử dụng một cách linh hoạt hơn, như đã thỏa thuận [ít hơn 1 dòng không được giải mật] ngay từ đầu.

4. [ít hơn 1 dòng không được giải mật] nhắc lại rằng các đại đội Biệt kích Dù dân sự không thể được hỗ trợ trừ khi nằm dưới sự kiểm soát của JGS. Trong cơn tức giận, Tung đáp lại rằng nếu [1 dòng không được giải mật] thì Tung sẽ giải tán các đơn vị này. Khi được hỏi liệu Tung có thể tự ý thực hiện việc này hay không, Tung thừa nhận rằng Tung sẽ phải nhận được lệnh từ Tổng thống Diệm để làm như vậy. Tung được hỏi liệu Tung có muốn giải tán lực lượng Biệt kích dù hơn là đặt họ dưới sự kiểm soát của QLVNCH hay không. Tướng Stilwell chỉ ra rằng có không gian MAP (Chương trình Viện trợ Quân sự Hoa Kỳ) cho ba đại đội Lực lượng Đặc biệt bổ sung và có thể các đại đội Biệt kích Dù dân sự này có thể được chuyển đổi thành các đơn vị QLVNCH. Với một thái độ lạnh lùng hơn, Đại tá Tung nói rằng việc tuyển quân của QLVNCH có thể thực hiện được nếu họ tình nguyện. Ông làm theo điều này bằng cách nhấn mạnh rằng các đại đội Biệt kích dù dân sự cũng như các đại đội Biệt động quân QLVNCH đều nằm dưới sự kiểm soát của JGS.

5. Sau khi thảo luận thêm, Tung được nhắc nhở rằng Tướng Stilwell và [ít hơn 1 dòng không được giải mật] tuân theo chỉ thị của chính phủ họ, rằng nếu có sự hiểu lầm nào đó về việc kiểm soát các đơn vị Lực lượng Đặc biệt, thì điều này có thể là một vấn đề mà Tổng thống Diệm muốn giải quyết với Đại sứ Lodge. Điều này sau đó đã được nhắc lại và người ta tin rằng Tung hiểu rằng việc để JGS kiểm soát không phải là vấn đề để thương lượng.

6. Theo hướng dẫn của Điện văn Bộ Ngoại Giao số 570 (5) Tung cũng được cho biết rằng sự hỗ trợ của các đơn vị trinh sát miền núi và giám sát biên giới đã được chuyển [dưới 1 dòng chưa được giải mật] cho MACV. Tướng Stilwell cho biết từ nay trở đi, các khoản thanh toán sẽ được thực hiện thông qua cơ chế MACV/Lực lượng Đặc biệt và ông sẽ sắp xếp một cuộc gặp mặt giữa nhân viên của mình và nhân viên của Đại tá Tung. Tung tỏ ra vui vẻ chấp nhận điều này.

7. Các khoản tiền thanh toán cho các đơn vị Biệt Kích Dù dân sự hiện đang bị đình chỉ cho đến khi có bằng chứng cho thấy họ thực sự nằm dưới quyền của JGS.

8. Stilwell kể với Tướng Trần Văn Đôn về cuộc trò chuyện với Bộ Trưởng Thuần vào ngày 17/10. Trong một cuộc họp tiếp theo vào ngày 22/10, Tướng Đôn thông báo với Stilwell rằng JGS đang phát triển phương thức hoạt động để nắm quyền kiểm soát Lực lượng Đặc biệt và đưa các đại đội này  ra chiến trường.

Lodge

GHI CHÚ:

 

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Central Files, POL 27 S VIET. Top Secret; Sự ưu tiên; Chỉ để đọc. Nhận được lúc 8:21 giờ sáng. Đã lặp lại tới CINCPAC. Đã được chuyển giao cho Bộ Quốc phòng, CIA và Bạch Ốc.↩

(2) Văn bản 198.↩

(3) Xem Văn bản 195.↩

(4) Xem chú thích 5, Tài liệu 202.↩

(5) Xem chú thích số 8, Văn bản 198 không có chú thích như vậy; lỗi? PHẢI LÀM.

.

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.