Bilingual. 201. Memorandum From the Director of the Vietnam Working Group. A proposed release on plans to withdraw 1,000 U.S. military personnel from the Republic of Vietnam beginning in November

24/04/20244:11 SA(Xem: 555)
Bilingual. 201. Memorandum From the Director of the Vietnam Working Group. A proposed release on plans to withdraw 1,000 U.S. military personnel from the Republic of Vietnam beginning in November

blank
Bilingual. 201. Memorandum From the Director of the Vietnam Working Group. A proposed release on plans to withdraw 1,000 U.S. military personnel from the Republic of Vietnam beginning in November. The release also states that as of October 30 there will be 16,730 U.S. military personnel in Viet-Nam.  Under the terms of the Geneva Accord of 1954 the U.S. is not supposed to have more than 888 military advisers in South Viet-Nam. The official Defense Department release may leave the ICC in Saigon with no alternative but to cite the U.S. for violation of the Geneva Accord and to call on the U.S. to withdraw all personnel in excess of the 888 permitted by the Accord. Should the ICC take such action to cite the U.S., we could state publicly that, as already stated officially by the ICC in its Special Report of June, 1962, the authorities of North Viet-Nam are guilty of aggression against South Viet-Nam, and that stationing of U.S. military [Page 409]personnel in South Viet-Nam relates to a direct request from the Government of Viet-Nam of December, 1961, in which the GVN exercised its inherent right of self-defense. When North Vietnamese aggression against South Viet-Nam ceases, it will no longer be necessary for the U.S. to maintain large numbers of military personnel in South Viet-Nam.//Bản ghi nhớ của Giám đốc Nhóm Công tác Việt Nam. Bản đề xuất về kế hoạch rút 1.000 quân nhân Mỹ ra khỏi VNCH bắt đầu vào tháng 11. Thông cáo cũng cho biết tính đến ngày 30 tháng 10 sẽ có 16.730 quân nhân Hoa Kỳ ở VN. Theo các điều khoản của Hiệp định Geneva năm 1954, Hoa Kỳ không được có nhiều hơn 888 cố vấn quân sự ở miền Nam Việt Nam. Thông báo chính thức của Bộ Quốc phòng có thể khiến ICC (Ủy hội Kiểm soát Quốc tế) ở Sài Gòn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quy lỗi Hoa Kỳ vi phạm Hiệp định Geneva và kêu gọi Hoa Kỳ rút toàn bộ nhân sự vượt quá 888 người được Hiệp định cho phép. Nếu ICC có hành động như vậy để quy lỗi Hoa Kỳ, chúng ta có thể tuyên bố công khai rằng, như ICC đã chính thức tuyên bố trong Báo cáo đặc biệt tháng 6/1962, chính quyền Bắc Việt đã phạm tội xâm lược Nam Việt-Nam, và việc quân nhân Hoa Kỳ đồn trú ở miền Nam Việt Nam liên quan đến yêu cầu trực tiếp của Chính phủ VNCH vào tháng 12/1961, trong đó Chính phủ VNCH thực hiện quyền tự vệ vốn có của mình. Khi sự xâm lược của Bắc Việt chống lại miền Nam Việt Nam chấm dứt, Hoa Kỳ sẽ không còn cần thiết phải duy trì số lượng lớn nhân viên quân sự ở miền Nam Việt Nam nữa.

 

the Department of State 2201. Memorandum From the Director of the Vietnam Working Group (Kattenburg) to the Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs (Hilsman)(1)

 

Washington, October 18, 1963.

SUBJECT

Department of Defense Release on Numbers of U.S. Military Personnel and Withdrawal of 1,000 Military Personnel in November

Problem:

The Department of Defense has referred to the Department of State a proposed release (Tab A)(2) on plans to withdraw 1,000 U.S. military personnel from the Republic of Vietnam beginning in November. The release also states that as of October 30 there will be 16,730 U.S. military personnel in Viet-Nam.

Discussion:

This will be the first time that the Defense Department will have officially announced a total figure for U.S. military personnel in South Viet-Nam, although high U.S. Government officials, including the President and Secretary McNamara, have made statements or given interviews on the record in which figures close to 15,000 have been used. The release, therefore, makes official what has more or less been official information for the last few months. The coupling of the figure on troop strength with the figure on withdrawal of military personnel is based on the view that speculation on the number of U.S. military personnel in South Viet-Nam is inevitable once the withdrawal of the 1,000 becomes known. Hence the desire on the part of the Defense Department to have an actual figure publicly available to which newsmen can be referred.

From a policy standpoint the official Department of Defense release poses a possible complication that may result from International Control Commission action. Under the terms of the Geneva Accord of 1954 the U.S. is not supposed to have more than 888 military advisers in South Viet-Nam. At the time the U.S. began its expanded military effort in South Viet-Nam in the fall of 1961, it was decided not to face this question directly, and U.S. troop strength was built up without making a figure publicly and officially available. Of course, statements made by the President and the Secretary of Defense amount essentially to a public disclosure of the size of our troop strength, clearly indicating that we are well above the levels provided for in the Geneva Accord on Viet-Nam. However, the official Defense Department release may leave the ICC in Saigon with no alternative but to cite the U.S. for violation of the Geneva Accord and to call on the U.S. to withdraw all personnel in excess of the 888 permitted by the Accord.

Should the ICC take such action to cite the U.S., we could state publicly that, as already stated officially by the ICC in its Special Report of June, 1962,(3) the authorities of North Viet-Nam are guilty of aggression against South Viet-Nam, and that stationing of U.S. military personnel in South Viet-Nam relates to a direct request from the Government of Viet-Nam of December, 1961, in which the GVN exercised its inherent right of self-defense. When North Vietnamese aggression against South Viet-Nam ceases, it will no longer be necessary for the U.S. to maintain large numbers of military personnel in South Viet-Nam.

Whatever our response we must anticipate that DRV propaganda will seek to make the most of the DOD announcement as a violation of the Geneva Accords. It is of interest to note in this connection, however, DRV Prime Minister Pham Van Dong’s remarks in June, 1963, to De la Boissiere, retiring French Delegue Generale in Hanoi, that U.S. forces in South Viet-Nam number 25,000-30,000 and that this number will increase. It is possible that the DRV will not go all-out to obtain condemnation of the U.S. by the ICC.

Recommendation: It is recommended that the Department of Defense release be approved and that we be prepared, should ICC action be forthcoming to cite the U.S. for violation of the Geneva Accords, to respond along the foregoing lines.

NOTES:

(1) Source: Department of State, Vietnam Working Group Files: Lot 67 D 54, Honolulu Conf Nov 20 ‘63. Secret. A note on the source text reads: “Action was to be by leak to press.”↩

(2) Not printed.↩

(3) Special Report to the Cochairmen of the Geneva Conference on Indo-China, June 2, 1962; extract printed in American Foreign Policy: Current Documents, 1962, pp. 1103-1106.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d201

 

.... o ....

 

201. Bản ghi nhớ của Giám đốc Nhóm Công tác Việt Nam (Paul Kattenburg) gửi Phụ tá Bộ trưởng Ngoại giao về các vấn đề Viễn Đông (Roger Hilsman)(1)

 

Washington, ngày 18 tháng 10 năm 1963.

 

CHỦ DỀ:

Bộ Quốc phòng Mỹ công bố quân số Mỹ tại VN và việc rút 1.000 quân nhân về trong tháng 11/1963.

Vấn đề:

Bộ Quốc phòng đã chuyển cho Bộ Ngoại giao một bản đề xuất (Tab A)(2) về kế hoạch rút 1.000 quân nhân Mỹ ra khỏi VNCH bắt đầu vào tháng 11. Thông cáo cũng cho biết tính đến ngày 30 tháng 10 sẽ có 16.730 quân nhân Hoa Kỳ ở VN.

Cuộc thảo luận:

Đây sẽ là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng chính thức công bố con số tổng số quân nhân Hoa Kỳ ở miền Nam Việt Nam, mặc dù các quan chức cấp cao của Chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm cả Tổng thống và Bộ trưởng McNamara, đã đưa ra các tuyên bố hoặc trả lời phỏng vấn chính thức trong con số gần 15.000 đã được sử dụng. Do đó, việc phổ biến sẽ chính thức hóa những gì ít nhiều đã là thông tin chính thức trong vài tháng qua. Việc ghép con số về sức mạnh quân đội với con số rút quân dựa trên quan điểm rằng việc suy đoán về số lượng quân nhân Hoa Kỳ ở miền Nam Việt Nam là không thể tránh khỏi một khi việc rút 1.000 quân được biết đến. Do đó, Bộ Quốc phòng muốn có một con số thực tế được công bố công khai để các phóng viên có thể tham khảo.

Từ quan điểm chính sách, thông cáo chính thức của Bộ Quốc phòng có thể gây ra sự phức tạp do hành động của Ủy ban Kiểm soát Quốc tế. Theo các điều khoản của Hiệp định Geneva năm 1954, Hoa Kỳ không được có nhiều hơn 888 cố vấn quân sự ở miền Nam Việt Nam. Vào thời điểm Hoa Kỳ bắt đầu nỗ lực quân sự mở rộng ở miền Nam Việt Nam vào mùa thu năm 1961, họ đã quyết định không trực tiếp đối mặt với vấn đề này, và sức mạnh quân đội Hoa Kỳ đã được xây dựng mà không đưa ra một con số công khaichính thức. Tất nhiên, những tuyên bố của Tổng thống Kennedy và Bộ trưởng Quốc phòng về cơ bản là sự tiết lộ công khai về quy mô sức mạnh quân đội của chúng ta, cho thấy rõ ràng rằng chúng ta vượt xa mức quy định trong Hiệp định Geneva về Việt Nam. Tuy nhiên, thông báo chính thức của Bộ Quốc phòng có thể khiến ICC (Ủy hội Kiểm soát Quốc tế) ở Sài Gòn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quy lỗi Hoa Kỳ vi phạm Hiệp định Geneva và kêu gọi Hoa Kỳ rút toàn bộ nhân sự vượt quá 888 người được Hiệp định cho phép.

Nếu ICC có hành động như vậy để quy lỗi Hoa Kỳ, chúng ta có thể tuyên bố công khai rằng, như ICC đã chính thức tuyên bố trong Báo cáo đặc biệt tháng 6/1962, (3) chính quyền Bắc Việt đã phạm tội xâm lược Nam Việt-Nam, và việc quân nhân Hoa Kỳ đồn trú ở miền Nam Việt Nam liên quan đến yêu cầu trực tiếp của Chính phủ VNCH vào tháng 12/1961, trong đó Chính phủ VNCH thực hiện quyền tự vệ vốn có của mình. Khi sự xâm lược của Bắc Việt chống lại miền Nam Việt Nam chấm dứt, Hoa Kỳ sẽ không còn cần thiết phải duy trì số lượng lớn nhân viên quân sự ở miền Nam Việt Nam nữa.

phản ứng của chúng ta là gì, chúng ta cũng phải lường trước rằng cơ quan tuyên truyền của Bắc Việt sẽ tìm cách tận dụng tối đa thông báo của Bộ Quốc phòng để coi là vi phạm Hiệp định Geneva. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý trong mối liên hệ này là nhận xét của Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Phạm Văn Đồng vào tháng 6/1963 với De la Boissière, Đại biểu Pháp sắp về hưu tại Hà Nội, rằng lực lượng Hoa Kỳ ở miền Nam Việt Nam là 25.000-30.000 và rằng con số này sẽ tăng lên. Có thể Bắc Việt sẽ không tận lực để thấy ICC lên án Hoa Kỳ.

Khuyến nghị: Khuyến nghị rằng việc phổ biến thông cáo của Bộ Quốc phòng nên được phê duyệtchúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng nếu ICC có hành động quy lỗi Hoa Kỳ vi phạm Hiệp định Geneva để phản ứng theo các đường lối nói trên.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Vietnam Working Group Files: Lot 67 D 54, Honolulu Conf Nov 20 ‘63. Bí mật. Một ghi chú trên văn bản nguồn có nội dung: “Hành động được thực hiện bằng cách rò rỉ thông tin.”↩

(2) Không được in ra.↩

(3) Báo cáo đặc biệt gửi các đồng chủ tịch Hội nghị Geneva về Đông Dương, ngày 2 tháng 6 năm 1962; đoạn trích in trong sách "American Foreign Policy: Current Documents," 1962, trang 1103-1106.

.

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.