Bilingual. 213. Telegram From the Commander, Military Assistance Command, Vietnam (Harkins) to the Chairman of the Joint Chiefs of Staff (Taylor). In the past two weeks two different officers in the advisory detachments here in Saigon have been approached by Khuong asking if the U.S. would back a coup

23/05/20243:28 SA(Xem: 466)
Bilingual. 213. Telegram From the Commander, Military Assistance Command, Vietnam (Harkins) to the Chairman of the Joint Chiefs of Staff (Taylor). In the past two weeks two different officers in the advisory detachments here in Saigon have been approached by Khuong asking if the U.S. would back a coup

blank
Bilingual. 213. Telegram From the Commander, Military Assistance Command, Vietnam (Harkins) to the Chairman of the Joint Chiefs of Staff (Taylor). In the past two weeks two different officers in the advisory detachments here in Saigon have been approached by Khuong asking if the U.S. would back a coup. Khuong did not discuss any details of any plan. When these U.S. officers came to me for guidance I told them to inform Col Khuong that the U.S. military are here to advise and support the people and the government in their fight against Communism-and it would be well if he, Col Khuong, would bend his efforts along that line. I have never met Khuong. I have seen Don several times recently and at no time has he mentioned coup planning to me. There are so many coup groups making noises. Unless elements of all are included I’m afraid there will be a continuous effort to upset whoever gains control for sometime out and this to me will interfere with the war effort. Ambassador has seen.//Điện tín của Tư lệnh Bộ Chỉ huy Viện trợ Quân sự Việt Nam (Tướng Paul Harkins) gửi Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (Tướng Maxwell Taylor). Trong hai tuần vừa qua, hai sĩ quan khác nhau trong ban cố vấn ở Sài Gòn đã được Đại tá Nguyễn Khương tiếp cận để hỏi liệu Hoa Kỳ có ủng hộ đảo chính hay không. Khương không thảo luận chi tiết về bất kỳ kế hoạch nào. Khi các sĩ quan Mỹ này đến gặp tôi để xin hướng dẫn, tôi bảo họ báo với Đại tá Khương rằng quân đội Mỹ ở đây để cố vấn và hỗ trợ nhân dân và chính phủ VNCH trong cuộc chiến chống Cộng sản - và sẽ tốt hơn nếu ông, Đại tá Khương, chịu hướng những nỗ lực của Khương theo hướng đó. Tôi chưa bao giờ gặp Khương. Gần đây tôi đã gặp Đôn vài lần và chưa lần nào Đôn đề cập đến kế hoạch đảo chính với tôi. Có rất nhiều nhóm âm mưu đảo chính đang gây ồn ào. Trừ khi tất cả các nhóm âm mưu này chung sức, tôi e rằng sẽ có nỗ lực liên tục nhằm kình chống bất kỳ ai giành được quyền kiểm soát trong một thời gian và điều này đối với tôi sẽ cản trở nỗ lực chiến tranh. Đại sứ Lodge đã nhìn thấy như thế.

 

MACV logo213. Telegram From the Commander, Military Assistance Command, Vietnam (Harkins) to the Chairman of the Joint Chiefs of Staff (Taylor) (1)

 

Saigon, October 24, 1963—2:46 p.m.

MAC 1991. Yesterday I had long conversation with Sec Thuan re the topics included in your letter to the President (2) and asked if he had anything concrete to report. He said he would give me periodic reports as and if changes occur. I suggested that I see the President personally to discuss some of the items. He agreed but said it would be next week because of preparations for the UN committee and the national holiday on the 26th. I am continuing my coverage of the Delta provinces. Spent this morning in Vinh Long and also with the new atmosphere the attitude of the 9th Div is bringing into the area. [sic]

Also spent yesterday in the new province of Han Nghia northeast of Saigon. Was very impressed with the Province Chief and the American advisory group. They have a fine attitude in tackling a real tough problem in an old VC stronghold. It really charges one’s batteries to see these youngsters at work. They put in a full day-and chances are they’ll be called to put out a VC fire almost every night.

New subject.

Just saw CAS 1896 to Washington. (3) I was not in Bangkok as indicated in last para. And I did discuss message with the Ambassador apparently after it had been dispatched. In fact he indicated that my discussion with Don contravened our instructions on coup planning. I do not feel that I did. CAP 63560 dated 6 [5] Oct (4) certainly spells out that policy and CAS Washington 74223 of 9 Oct (5) gives additional thoughts.

In the past two weeks two different officers in the advisory detachments here in Saigon have been approached by Khuong asking if the U.S. would back a coup. Khuong did not discuss any details of any plan. When these U.S. officers came to me for guidance I told them to inform Col Khuong that the U.S. military are here to advise and support the people and the government in their fight against Communism-and it would be well if he, Col Khuong, would bend his efforts along that line. I have never met Khuong. I have seen Don several times recently and at no time has he mentioned coup planning to me. Not that he would. In fact all our conversations have been along lines of furthering the war effort, ideas for carrying out some of your suggestions to Diem-and items I should put in another letter to Diem to continue plugging these ideas.

I told him not all of his officers had got the word and mentioned Khuong’s approaches to two of my advisors. Don was surprised and told me he thought he had stopped all that. My purpose in this was to see if we couldn’t avoid having advisors distracted by matters which are not in their domain and which only resulted in diverting them from their main effort as advisors.

CAS 1896 is the first indication to me since your visit that the Generals group was again in business. Though I am not trying to thwart a change in government, I think we should take a good hard look at the group’s proposals to see if we think it would be capable of increasing the effectiveness of the military effort. There are so many coup groups making noises. Unless elements of all are included I’m afraid there will be a continuous effort to upset whoever gains control for sometime out and this to me will interfere with the war effort. Ambassador has seen.

Regards.

NOTES:

(1) Source: Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, Defense Cables. Top Secret; Eyes Only. Repeated to CINCPAC exclusive for Felt. Received at the Pentagon at 3:27 p.m. Passed to the White House for Bundy; the Department of State for Rusk, Ball, Harriman, and Hilsman; and to the CIA for McCone and Colby↩

(2) Document 163.↩

(3) See footnote 5, Document 207.↩

(4) Document 132.↩

(5) Document 192.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d213

 

.... o ....

 

213. Điện tín của Tư lệnh Bộ Chỉ huy Viện trợ Quân sự Việt Nam (Tướng Paul Harkins) gửi Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (Tướng Maxwell Taylor) (1)

 

Sài Gòn, ngày 24 tháng 10 năm 1963—lúc 2:46 chiều

MAC 1991. Hôm qua tôi (Tướng Harkins) đã nói chuyện rất lâu với Bộ Trưởng Nguyễn Đình Thuần về các chủ đề trong lá thư của ông (Tướng Taylor) gửi Tổng thống Diệm (2) và hỏi Thuần có điều gì cụ thể cần báo cáo không. Thuần nói rằng Thuần sẽ gửi cho tôi các báo cáo định kỳ nếu có thay đổi xảy ra. Tôi đề nghị với Thuần rằng tôi nên gặp riêng Tổng thống Diệm để thảo luận một số vấn đề. Thuần đồng ý nhưng cho biết sẽ có thể gặp vào tuần sau vì phải chuẩn bị cho ủy ban Liên Hợp Quốc và ngày lễ Quốc khánh vào ngày 26. Tôi đang tiếp tục công việc tại các tỉnh đồng bằng Miền Tây. Sáng nay tôi ở Vĩnh Long và cũng với bầu không khí mới, thái độ của Sư đoàn 9 đang mang vào khu vực. [sic]

Ngày hôm qua, tôi ở tỉnh tân lập Hậu Nghĩa phía đông bắc Sài Gòn. Tôi rất ấn tượng với Tỉnh trưởng và đoàn cố vấn Mỹ. Họ có thái độ tốt trong việc giải quyết một vấn đề thực sự khó khăn trong một thành trì cũ của VC. Điều đó đã thực sự sạc pin cho tôi khi xem những người trẻ này làm việc. Họ làm việc cả ngày - và phần chắc là họ sẽ được gọi dậy để đối phó pháo binh VC gần như mỗi đêm.

Chủ đề mới.

Tôi vừa đọc điện tín số CAS 1896 của Trạm CIA gửi về trung ương Washington. (3) Tôi không ở Bangkok như đã nêu ở đoạn cuối đó nói. Và tôi đã thảo luận về điện tín đó với Đại sứ Lodge sau khi điện tín gửi tới. Trên thực tế, Lodge chỉ ra rằng cuộc nói chuyện của tôi với Tướng Trần Văn Đôn đã trái ngược với hướng dẫn về việc lập kế hoạch đảo chính. Tôi không cảm thấy rằng tôi đã làm như thế. Điện tín số CAP 63560 ngày 6 [5] tháng 10 (4) chắc chắn nêu rõ chính sách đó và điện tín số CAS Washington 74223 ngày 9 tháng 10 (5) đã đưa ra những suy nghĩ bổ sung.

Trong hai tuần vừa qua, hai sĩ quan khác nhau trong ban cố vấn ở Sài Gòn đã được Đại tá Nguyễn Khương tiếp cận để hỏi liệu Hoa Kỳ có ủng hộ đảo chính hay không. Khương không thảo luận chi tiết về bất kỳ kế hoạch nào. Khi các sĩ quan Mỹ này đến gặp tôi để xin hướng dẫn, tôi bảo họ báo với Đại tá Khương rằng quân đội Mỹ ở đây để cố vấn và hỗ trợ nhân dân và chính phủ VNCH trong cuộc chiến chống Cộng sản - và sẽ tốt hơn nếu ông, Đại tá Khương, chịu hướng những nỗ lực của Khương theo hướng đó. Tôi chưa bao giờ gặp Khương. Gần đây tôi đã gặp Đôn vài lần và chưa lần nào Đôn đề cập đến kế hoạch đảo chính với tôi. Không phải là Đôn sẽ làm vậy. Trên thực tế, tất cả các cuộc trò chuyện của chúng tôi (Harkins và Đôn) đều xoay quanh việc thúc đẩy nỗ lực chiến tranh, về các ý tưởng để thực hiện một số đề xuất của ông (Tướng Taylor) với Diệm - và về những điều tôi nên gửi trong một lá thư khác gửi cho Diệm để tiếp tục thực hiện những ý tưởng này.

Tôi đã nói với Đôn rằng không phải tất cả các sĩ quan của Đôn đều chú tâm, và tôi đề cập đến cách tiếp cận của Khương với hai cố vấn của tôi. Đôn rất ngạc nhiên và nói với tôi rằng Đôn nghĩ Đôn đã chận tất cả những điều đó lại. Mục đích của tôi trong việc này là để xem liệu chúng ta có thể tránh được việc các cố vấn bị phân tâm bởi những vấn đề không thuộc phạm vi của họ và điều này chỉ khiến họ chuyển hướng khỏi nỗ lực chính của họ với tư cáchcố vấn hay không.

Điện tín số CAS 1896 là dấu hiệu đầu tiên cho tôi biết kể từ chuyến thăm của ông [Tướng Taylor] rằng nhóm các tướng VNCH đã âm mưu trở lại. Mặc dù tôi không cố gắng cản trở sự thay đổi chính phủ, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên xem xét kỹ các đề xuất của nhóm để xem liệu chúng ta có nghĩ rằng nó có khả năng nâng cao hiệu quả của nỗ lực quân sự hay không. Có rất nhiều nhóm âm mưu đảo chính đang gây ồn ào. Trừ khi tất cả các nhóm âm mưu này chung sức, tôi e rằng sẽ có nỗ lực liên tục nhằm kình chống bất kỳ ai giành được quyền kiểm soát trong một thời gian và điều này đối với tôi sẽ cản trở nỗ lực chiến tranh. Đại sứ Lodge đã nhìn thấy như thế.

Trân trọng.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, National Security Files, Vietnam Country Series, Defense Cables. Tối mật; Chỉ để đọc. Lặp lại tới CINCPAC dành riêng cho Đô Đốc Harry Felt. Nhận được tại Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ lúc 3:27 giờ chiều. Được chuyển đến Bạch Ốc cho McGeorge Bundy (Phụ tá Tổng Thống về An ninh Quốc gia); đến Bộ Ngoại giao cho Ngoại Trưởng Dean Rusk, George Ball (Thứ Trưởng Ngoại Giao), Averell Harriman (Thứ Trưởng Ngoại Giao Đặc Trách Chính Trị) và Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông); và gửi tới CIA cho John McCone (Giám đốc Tình Báo CIA) và William Colby (Giám đốc Phòng Viễn Đông của CIA)↩

(2) Văn bản 163.↩

(3) Xem chú thích 5, Tài liệu 207.↩

(4) Văn bản 132.↩

(5) Văn bản 192.

 

.

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.