Bilingual. 212. Memorandum of Telephone Conversation Between the Under Secretary of State for Political Affairs (Harriman) and Michael V. Forrestal of the National Security Council Staff.

21/05/20243:07 SA(Xem: 435)
Bilingual. 212. Memorandum of Telephone Conversation Between the Under Secretary of State for Political Affairs (Harriman) and Michael V. Forrestal of the National Security Council Staff.

blank
Bilingual. 212. Memorandum of Telephone Conversation Between the Under Secretary of State for Political Affairs (Harriman) and Michael V. Forrestal of the National Security Council Staff. Governor called Mr. Forrestal re Zablocki.2 He said Zablocki was not told what our policy was. Mr. Forrestal said our policy became public a day after it was made. Govemor said he didn’t know anything about withholding of aid from units. Mr. Forrestal said that only happened day before yesterday. Governor said Z was very much concerned that cutting aid off from troops might affect war effort. //Bản ghi nhớ về cuộc điện đàm giữa Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị (Averell Harriman) và Michael V. Forrestal của Hội đồng An ninh Quốc gia. Thứ trưởng Harriman đã gọi cho ông Forrestal về Dân Biểu Clement J. Zablocki (Chủ tịch Ủy ban Hạ viện Nghiên cứu Đặc biệt về Đông Nam Á). Harriman nói Zablocki không được cho biết chính sách của chúng ta là gì. Forrestal cho biết chính sách của chúng ta được công khai một ngày sau khi nó được ban hành. Harriman cho biết Zablocki không biết gì về việc ghìm lại viện trợ đối với một số đơn vị (Lực lượng Đặc biệt của Đại tá Lê Quang Tung). Forrestal nói chuyện đó mới xảy ra hôm kia thôi. Harriman cho biết Zablocki rất lo ngại rằng việc cắt viện trợ cho quân đội VNCH có thể ảnh hưởng đến nỗ lực chiến tranh.

 

the Department of State 2212. Memorandum of Telephone Conversation Between the Under Secretary of State for Political Affairs (Harriman) and Michael V. Forrestal of the National Security Council Staff(1)

 

Washington, October 24, 1963—10:30 a.m.

 

Governor called Mr. Forrestal re Zablocki.(2) He said Zablocki was not told what our policy was. Mr. Forrestal said our policy became public a day after it was made. Govemor said he didn’t know anything about withholding of aid from units. Mr. Forrestal said that only happened day before yesterday. Governor said it was only in the press day before yesterday but policy agreed to a long time ago.(3) Governor said he was not complaining about the earlier orders but he has to have a green light to tell him exactly …(4) Mr. Forrestal said he thinks he should be brought up to date now that he is here in Washington. Governor referred to the report which Z will bring out.(5) Mr. Forrestal said he hopes he will write about the way the war is going. The other most delicate situation. Trying to improve the policies and personnel of that government. Hope he won’t say anything in his report that would make it more difficult for us to accomplish this. One thing that would make it difficult would be to have a whitewash of the regime. Mr. Forrestal said it could be gently pointed out to Z that the suspension of aid was something that was done back in August-stopped commodity import program; this became public knowledge no later than first of September; Mr. Forrestal thought Z knew this before he went out. On the troops, Mr. F said, this is a somewhat different thing. Governor said Z was very much concerned that cutting aid off from troops might affect war effort. Governor said he didn’t know whether he could talk to Z today; has luncheon and war games in afternoon and leaving city in the morning. Mr. Forrestal asked whether someone else might do it. Governor said perhaps Roger could and he said he would talk to Roger about it.

Governor said he is concerned about Harkins’ action. He would like to talk to Forrestal and Bundy about it next week. Forrestal said trying to get two messages out this morning. Governor said we should try to get our ducks in row before Lodge arrives.

NOTES:

(1) Source: Library of Congress, Harriman Papers, Telephone Conversations. Transcribed by Mildred Leatherman of Harriman’s staff.↩

(2) See footnote 8, Document 181.↩

(3) On October 22, Robert J. McCloskey, Deputy Director, Office of News, read the following statement to the press:

“The U.S. Government has informed the Government of Viet-Nam that U.S. support will no longer be provided to those elements of the special forces which are not committed to field operations or engaged in related training programs. This action is in line with President Kennedy’s statement on September 12 that ‘What helps to win the war we support. What interferes with the war effort we oppose.’” (American Foreign Policy: Current Documents, 1963, p. 877)

The reference to the President’s September 12 statement is to a reply to a question at a news conference. For complete text of the answer, see ibid., pp. 873-874.

(4) Ellipsis in the source text.↩

(5) H. Rept. 893, 88th Cong., 1st Sess., November 7, 1963.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d212

 

.... o ....

 

212. Bản ghi nhớ về cuộc điện đàm giữa Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị (Averell Harriman) và Michael V. Forrestal của Hội đồng An ninh Quốc gia (1)

 

Washington, ngày 24 tháng 10 năm 1963— lúc 10 giờ 30 sáng

 

Thứ trưởng Harriman đã gọi cho ông Forrestal về Dân Biểu Clement J. Zablocki (Chủ tịch Ủy ban Hạ viện Nghiên cứu Đặc biệt về Đông Nam Á).(2) Harriman nói Zablocki không được cho biết chính sách của chúng ta là gì. Forrestal cho biết chính sách của chúng ta được công khai một ngày sau khi nó được ban hành. Harriman cho biết Zablocki không biết gì về việc ghìm lại viện trợ đối với một số đơn vị (Lực lượng Đặc biệt của Đại tá Lê Quang Tung). Forrestal nói chuyện đó mới xảy ra hôm kia thôi. Harriman nói chuyện này mới đăng trên báo hôm kia nhưng chính sách đã thống nhất từ ​​lâu.(3) Harriman nói ông không phàn nàn về các mệnh lệnh trước đó nhưng phải bật đèn xanh ông mới nói chính xác cho Zablocki biết…(4) Forrestal cho biết Forrestal nghĩ rằng Harriman nên cập nhật thông tin khi Harriman đang ở Washington. Harriman đề cập đến bản báo cáo mà Z (viết tắt tên: Zablocki) sẽ đưa ra.(5) Forrestal cho biết ông hy vọng Zablocki sẽ viết về diễn biến cuộc chiến. Tình hình tế nhị nhất khác. Cố gắng cải thiện chính sách và nhân sự của chính phủ đó. Hy vọng Z sẽ không nói bất cứ điều gì trong báo cáo của mình khiến chúng ta gặp khó khăn hơn trong việc thực hiện điều này. Một điều sẽ gây khó khăn là việc tẩy xóa tội cho chế độ Diệm. Forrestal cho biết có thể nhẹ nhàng chỉ ra cho Z rằng việc đình chỉ viện trợ là điều đã được thực hiện trong chương trình nhập cảng hàng hóa bị dừng vào tháng 8; điều này đã được công chúng biết đến muộn nhất là vào đầu tháng 9; Forrestal nghĩ Z đã biết điều này trước khi ra ngoài. Về quân đội, Forrestal cho biết, đây lại là một chuyện hơi khác. Harriman cho biết Zablocki rất lo ngại rằng việc cắt viện trợ cho quân đội VNCH có thể ảnh hưởng đến nỗ lực chiến tranh. Harriman nói rằng ông không biết hôm nay có thể nói chuyện với Z được không; ăn trưa và chơi trò chơi chiến tranh vào buổi chiều và rời thành phố vào buổi sáng. Forrestal hỏi liệu có ai khác có thể làm việc đó không. Harriman nói có lẽ Roger có thể và Harriman nói rằng Harriman sẽ nói chuyện với Roger về điều đó.

Harriman cho biết ông lo ngại về hành động của Tướng Harkins. Harriman muốn nói chuyện với Forrestal và Bundy về vấn đề đó vào tuần tới. Forrestal nói đang cố gắng gửi đi hai tin nhắn sáng nay. Harriman nói chúng ta nên cố gắng sắp xếp trước khi Lodge đến.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Quốc hội, Harriman Papers, Cuộc nói chuyện qua điện thoại. Được chép lại thành văn bản bởi Mildred Leatherman (nhân viên cũa Harriman).↩

(2) Xem chú thích 8, Tài liệu 181.↩

(3) Vào ngày 22 tháng 10, Robert J. McCloskey, Phó Giám đốc Văn phòng Tin tức, đọc tuyên bố sau với báo chí:

“Chính phủ Hoa Kỳ đã thông báo với Chính phủ VNCH rằng sự hỗ trợ của Hoa Kỳ sẽ không còn được cung cấp cho các đơn vị trong lực lượng đặc biệt không tham dự hành quân thực địa hoặc không tham gia các chương trình huấn luyện liên quan. Hành động này phù hợp với tuyên bố của Tổng thống Kennedy ngày 12/9 rằng ‘Điều gì giúp chiến thắng trong cuộc chiến, thì chúng ta hỗ trợ. Điều gì cản trở nỗ lực chiến tranh, thì chúng ta chống lại.'” (American Foreign Policy: Current Documents, 1963, trang 877)

Việc nhắc đến tuyên bố ngày 12 tháng 9 của Tổng thống là câu trả lời cho một câu hỏi tại một cuộc họp báo. Để có văn bản đầy đủ của câu trả lời, xem ibid., trang 873-874.

(4) Dấu chấm lửng trong văn bản nguồn.↩

(5) H. Rept. 893, 88th Cong., 1st Sess., ngày 7 tháng 11 năm 1963.

.

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)