Bilingual. 209. Editorial Note. Lodge reported that he had talked with Harkins on the afternoon of October 23 about the U.S. approach to coup planning against Diem.

15/05/20244:07 SA(Xem: 893)
Bilingual. 209. Editorial Note. Lodge reported that he had talked with Harkins on the afternoon of October 23 about the U.S. approach to coup planning against Diem.

blank
Bilingual. 209. Editorial Note. Lodge reported that he had talked with Harkins on the afternoon of October 23 about the U.S. approach to coup planning against Diem. Lodge reported as follows: “I explained that while it was true that the USG did not desire to initiate a coup, we had instructions from the highest levels not to thwart any change of government which gives promises of increasing the effectiveness of the military effort, insuring popular support to win the war, and improving working relations with the U.S.…" Don stated that Harkins’ discouragement of a coup during the discussion of October 22 seemed contrary to Conein’s desire to know more about the coup committee’s planning. Conein assured Don that Harkins’ remarks had been inadvertent and were actually contrary to a Presidential guidance from Washington. Conein asked again for detailed plans of the coup.// Chú thích của Ban biên tập sử liệu Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Đại sứ Lodge báo cáo rằng ông đã nói chuyện với Tướng Paul Harkins (MACV) vào chiều ngày 23 tháng 10 về cách tiếp cận của Hoa Kỳ trong kế hoạch lật đổ Tổng thống Diệm. Lodge báo cáo: “Tôi đã giải thích rằng mặc dù đúng là Chính phủ Hoa Kỳ không muốn tiến hành một cuộc đảo chính, nhưng chúng tôi đã nhận được chỉ thị từ cấp cao nhất là không cản trở bất kỳ sự thay đổi chính phủ nào hứa hẹn tăng cường hiệu quả của nỗ lực quân sự, đảm bảo sự ủng hộ của quần chúng để giành chiến thắng trong cuộc chiến, và cải thiện quan hệ công tác với Hoa Kỳ…" Đôn cho rằng việc Harkins không khuyến khích đảo chính trong cuộc thảo luận ngày 22 tháng 10 dường như trái ngược với mong muốn của Conein muốn biết thêm về kế hoạch của ủy ban đảo chính. Conein bảo đảm với Đôn rằng nhận xét của Harkins là vô tình và thực sự trái với chỉ đạo của Tổng thống Kennedy từ Washington. Conein lại hỏi về kế hoạch chi tiết của cuộc đảo chính.

 

the Department of State 2209. Editorial Note

In CIA telegram [document number not declassified] from Saigon, October 23, 1963, Lodge reported that he had talked with Harkins on the afternoon of October 23 about the U.S. approach to coup planning against Diem. Harkins confirmed that in his conversation with General Don on October 22 he had warned Don of Colonel Khuong’s approach to one of his Military Assistance Command officers. (See Document 206.) According to Lodge, Harkins stated. that his purpose in offering Don the warning was to discourage Vietnamese military officers from approaching U.S. officers on political matters. Lodge stated that he reminded Harkins of the guidance on coup planning that Washington had sent. (Document 192) Harkins responded, according to Lodge, that he understood this guidance to mean that the United States did not favor a coup. Lodge countered as follows:

“I explained that while it was true that the USG did not desire to initiate a coup, we had instructions from the highest levels not to thwart any change of government which gives promises of increasing the effectiveness of the military effort, insuring popular support to win the war, and improving working relations with the U.S.… General Harkins expressed regret if he had inadvertently upset any delicate arrangements in progress and added that he would inform General Don that his remarks of 22 October did not convey official USG thinking.” (Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, CIA Reports; ellipsis in the text of the telegram)

Don was understandably concerned about the differing signals on coup planning which he was receiving from Harkins and Conein. He arranged to meet Conein on the night of October 23 and during the discussion expressed his worries to Conein. Don stated that Harkins’ discouragement of a coup during the discussion of October 22 seemed contrary to Conein’s desire to know more about the coup committee’s planning. Conein assured Don that Harkins’ remarks had been inadvertent and were actually contrary to a Presidential guidance from Washington. Conein asked again for detailed plans of the coup. (CIA [Page 428]telegram [document number not declassified] from Saigon, undated; Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, CIA Reports, and Don, Our Endless War, page 98)

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d209

 

.... o ....

 

209. Chú thích của Ban biên tập sử liệu Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

 

Trong điện tín của CIA [số tài liệu không được giải mật] từ Sài Gòn, ngày 23 tháng 10 năm 1963, Đại sứ Lodge báo cáo rằng ông đã nói chuyện với Tướng Paul Harkins (MACV) vào chiều ngày 23 tháng 10 về cách tiếp cận của Hoa Kỳ trong kế hoạch lật đổ Tổng thống Diệm. Harkins xác nhận rằng trong cuộc trò chuyện với Tướng Trần Văn Đôn ngày 22 tháng 10, Harkins đã cảnh báo Đôn về cách Đại tá Khương tiếp cận một trong các sĩ quan Bộ Tư lệnh Viện trợ Quân sự  MACV của ông. (Xem Tài liệu 206.) Theo Lodge, Harkins đã nói rằng mục đích của Harkins khi đưa ra lời cảnh báo cho Đôn là nhằm ngăn cản các sĩ quan quân đội Việt Nam tiếp cận các sĩ quan Hoa Kỳ về các vấn đề chính trị. Lodge nói rằng Lodge đã nhắc nhở Harkins về hướng dẫn lập kế hoạch đảo chính mà Washington đã gửi. (Tài liệu 192) Harkins trả lời, theo Lodge, rằng Harkins hiểu hướng dẫn này có nghĩa là Hoa Kỳ không ủng hộ một cuộc đảo chính. Lodge phản bác như sau:

“Tôi đã giải thích rằng mặc dù đúng là Chính phủ Hoa Kỳ không muốn tiến hành một cuộc đảo chính, nhưng chúng tôi đã nhận được chỉ thị từ cấp cao nhất là không cản trở bất kỳ sự thay đổi chính phủ nào hứa hẹn tăng cường hiệu quả của nỗ lực quân sự, đảm bảo sự ủng hộ của quần chúng để giành chiến thắng trong cuộc chiến, và cải thiện quan hệ công tác với Hoa Kỳ… Tướng Harkins bày tỏ sự hối tiếc nếu Harkins đã vô tình làm đảo lộn bất kỳ thỏa thuận tế nhị nào đang được tiến hành và nói thêm rằng Harkins sẽ thông báo cho Tướng Đôn rằng nhận xét của Harkins ngày 22 tháng 10 không truyền đạt suy nghĩ chính thức của Chính phủ Mỹ." (Thư viện Kennedy, National Security Files, Vietnam Country Series, CIA Reports; dấu chấm lửng trong nội dung bức điện)

Đôn lo ngại một cách dễ hiểu về những tín hiệu khác nhau về kế hoạch đảo chính mà Đôn nhận được từ Harkins và Lucien Conein (viên chức CIA). Đôn hẹn gặp Conein vào đêm 23/10 và trong quá trình thảo luận đã bày tỏ sự lo lắng của mình với Conein. Đôn cho rằng việc Harkins không khuyến khích đảo chính trong cuộc thảo luận ngày 22 tháng 10 dường như trái ngược với mong muốn của Conein muốn biết thêm về kế hoạch của ủy ban đảo chính. Conein bảo đảm với Đôn rằng nhận xét của Harkins là vô tình và thực sự trái với chỉ đạo của Tổng thống Kennedy từ Washington. Conein lại hỏi về kế hoạch chi tiết của cuộc đảo chính. (Điện tín của CIA [số tài liệu không được giải mật] gửi từ Sài Gòn, không ghi ngày tháng; Thư viện Kennedy, National Security Files, Vietnam Country Series, CIA Reports, và sách của Trần Văn Đôn, "Our Endless War", trang 98)

.

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.