Bilingual. 22. From the CIA Station in Saigon to the Agency. CAS officer has been having series of conversations over past several days with Lt. Colonel Pham Ngoc Thao, former Chief of Kien Hoa Province

21/10/20233:28 SA(Xem: 1909)
Bilingual. 22. From the CIA Station in Saigon to the Agency. CAS officer has been having series of conversations over past several days with Lt. Colonel Pham Ngoc Thao, former Chief of Kien Hoa Province

blank
Bilingual. 22. From the CIA Station in Saigon to the Agency. CAS officer has been having series of conversations over past several days with Lt. Colonel Pham Ngoc Thao, former Chief of Kien Hoa Province and now nominally an inspector of strategic hamlets stationed at Presidency. Thao has figured prominently in past reporting on coup plotting, both on part of Tran Kim Tuyen and Huynh Van Lang. Col Thao has for some months expressed his dissatisfaction with the Diem regime quite openly and has even written notes to this effect to CAS. Generals Khiem and Khanh agreed that they would support General Minh if both Diem and Nhu are killed during a coup attempt. Generals said that if first step of attempted coup is successful, i.e., the assassination of President Diem, they would then support the coup openly. Col Thao claimed that his group now can count on three battalions. They hope to have a total of five battalions. He said that the plan is to use three battalions to hit the palace, keeping two battalions in reserve. Thao said that he would wish to become head of military security in a new government. // Tình báo CIA ở Sài Gòn gửi về Trung ương. Viên chức CAS (tình báo Mỹ tại Sài Gòn) đã có nhiều cuộc trò chuyện trong nhiều ngày qua với Trung tá Phạm Ngọc Thảo, nguyên Tỉnh trưởng Kiến Hòa và hiện nay trên danh nghĩathanh tra các ấp chiến lược đóng tại Phủ Tổng Thống. Thảo đã nổi bật trong các báo cáo trước đây về âm mưu đảo chính, cả về phía Trần Kim Tuyên và Huỳnh Văn Lang. Thảo trong vài tháng gần đây đã bày tỏ sự bất mãn với chế độ Diệm một cách khá công khai và thậm chí còn viết thư về vấn đề này cho viên chức CAS. Tướng Khiêm và Tướng Khánh đồng thuận sẽ ủng hộ Tướng Minh nếu cả Diệm và Nhu đều bị giết trong một cuộc đảo chính. Các tướng nói rằng nếu bước đảo chính đầu tiên thành công, tức là, ám sát được Tổng thống Diệm, thì họ sẽ công khai ủng hộ cuộc đảo chính. Thảo nói rằng nhóm của Thảo bây giờ có thể dựa vào 3 tiểu đoàn. Họ hy vọng sẽ có tổng cộng 5 tiểu đoàn. Thảo nói kế hoạch là dùng 3 tiểu đoàn đánh vào Dinh Tổng Thống, giữ lại 2 tiểu đoàn dự bị. Thảo cho biết Thảo mong muốn trở thành Tư lệnh về an ninh quân sự trong chính phủ mới.

 

 CIA logo

22. Telegram From the Central Intelligence Agency Station in Saigon to the Agency1

 

Saigon, August 30, 1963.

0483.

1. CAS officer has been having series of conversations over past several days with Lt. Colonel Pham Ngoc Thao, former Chief of Kien Hoa Province and now nominally an inspector of strategic hamlets stationed at Presidency.

2. Col Thao has figured prominently in past reporting on coup plotting, both on part of Tran Kim Tuyen and Huynh Van Lang. Col Thao has for some months expressed his dissatisfaction with the Diem regime quite openly and has even written notes to this effect to CAS.

3. On 30 August Col Thao reported to CAS officer that he had attended dinner evening before with Generals Khiem, Khanh, and Duong Van Minh. Main points of conversation follow:

a. They stated that if someone else takes initiative to mount coup d’etat against GVN, they will support it.

b. General Khiem pointed out that Generals have too much to lose by initiating a coup. By this he apparently meant in Thao’s opinion the Generals’ houses, positions and material possessions.

c. The Generals stated they would support Vice President Tho as temporary interim government. This would represent legality.

d. Generals Khiem and Khanh agreed that they would support General Minh if both Diem and Nhu are killed during a coup attempt. They would support Tho only if Nhu survived a coup attempt and in preference to Nhu.

e. Generals for first time openly indicated their opposition to Nhu. Whereas as recently as one week ago they would perhaps privately indicate their opposition to Nhu, they now state this as a group.

f. Generals said that if first step of attempted coup is successful, i.e., the assassination of President Diem, they would then support the coup openly. Generals Khanh and Khiem promised they would do their best to send units in wrong directions in case they were instructed to take steps to crush coup attempt.

g. Colonel Thao told Generals it may be necessary to move military units in Saigon. That is, some units inclined to support the government would be moved away from palace and other units that might support a coup attempt would be brought into position where they could do so. Generals agreed they would do their best to implement this suggestion. They also said they would try to make suggestions to Colonel Le Quang Tung to have the latter move some of his units out of the way. Col Thao claimed that some units have already been moved and that this is proceeding well.

h. Col Thao claimed that his group now can count on three battalions. They hope to have a total of five battalions. He said that the plan is to use three battalions to hit the palace, keeping two battalions in reserve. This is based on group’s belief that they must have enough forces to control the situation for three or four hours. This would give Generals time to proclaim support and come to the assistance of the coup group.

i. Thao said that his group hopes to execute a coup within one month and preferably sooner. He said that there are risks involved in hasty action and risks involved in waiting too long. The group is attempting to determine the best timing.

j. Thao said that the following individuals would be welcome in a new government: Vu Van Mau, Tran Van Chuong, Tran Le Quang, Vu Van Thai, Huynh Van Lang, Nguyen Huu Chau. Thao also said that opposition politicians, for example Dai Viet leaders, would be considered if they agreed with the principles of the group. He said that the group is not now in contact with the Dai Viet Party.

k. Thao said that he would wish to become head of military security in a new government.

l. Thao stated that he did not know if his group consisted of the “best men” but he was certain that it consisted of the “most determined”.

4. CAS comment: We believe Thao is trying to plan and organize toward a coup at some indeterminate time. Will attempt some assessment of Thao’s activities 31 Aug. Ref para 3 g, Thao appears unaware that the Generals he was talking with lack the capability of moving troop units around without Diem’s approval, that is, at this time and in the absence of a coup attempt on their own part.

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 26 S VIET Secret; Operational Immediate; Eyes Only. The source text is a copy the CIA sent the Department of State exclusive for Rusk, Ball, Harriman, and Hilsman. Copies were also sent to the White House exclusive for Bundy and to the Assistant Chief of Staff for Intelligence, Department of the Army, exclusive for McNamara, Gilpatric, Taylor, and Krulak. Received at the Department of State at 1:59 p.m.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d22

 

.... o ....

 

22. ĐIỆN VĂN TỪ TRẠM TÌNH BÁO CIA Ở SÀI GÒN
GỬI VỀ TRUNG ƯƠNG (1)

 

Sài Gòn, ngày 30 tháng 8 năm 1963.

0483.

1. Viên chức CAS (tình báo Mỹ tại Sài Gòn) đã có nhiều cuộc trò chuyện trong nhiều ngày qua với Trung tá Phạm Ngọc Thảo, nguyên Tỉnh trưởng Kiến Hòa và hiện nay trên danh nghĩathanh tra các ấp chiến lược đóng tại Phủ Tổng Thống.

(Lời Người Dịch: Sau đảo chánh tháng 11/1963, Trung tá Phạm Ngọc Thảo được thăng cấp Đại tá. Thảo là nằm vùng, cũng đồng thời là Đại tá tình báo của của Quân đội nhân dân Việt Nam, tức Bắc Việt. Sau cuộc đảo chính bất thành năm 1965, Thảo bị chính quyền VNCH truy nã và kết án tử hình. Thảo tiếp tục hoạt động bất hợp pháp một thời gian cho đến khi bị bắt, tra tấn và giết vào ngày 17 tháng 7/1965 lúc 43 tuổi. Hầu hết các bản văn đều gọi ông là Đại tá.)

2. Thảo đã nổi bật trong các báo cáo trước đây về âm mưu đảo chính, cả về phía Trần Kim Tuyến và Huỳnh Văn Lang. Thảo trong vài tháng gần đây đã bày tỏ sự bất mãn với chế độ Diệm một cách khá công khai và thậm chí còn viết thư về vấn đề này cho viên chức CAS.

3. Ngày 30/8, Phạm Ngọc Thảo báo cáo với viên chức CAS rằng trước đó ông đã dự bữa tối với các tướng Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Khánh và Dương Văn Minh. Các điểm chính của cuộc trò chuyện như sau:

a. Họ tuyên bố rằng nếu có ai khác chủ động đảo chính chống lại Chính phủ Việt Nam thì họ sẽ ủng hộ.

b. Tướng Khiêm chỉ ra rằng các Tướng sẽ mất quá nhiều nếu khởi xướng đảo chính. Bằng cách này, rõ ràng theo quan điểm của Thảo, ông muốn nói đến nhà cửa, chức vụ và của cải vật chất của các Tướng.

c. Các Tướng tuyên bố sẽ ủng hộ Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ làm chính phủ lâm thời tạm thời. Điều này sẽ đại diện cho tính hợp pháp.

d. Tướng Khiêm và Tướng Khánh đồng thuận sẽ ủng hộ Tướng Minh nếu cả Diệm và Nhu đều bị giết trong một cuộc đảo chính. Họ sẽ chỉ ủng hộ Thơ nếu Nhu sống sót sau một cuộc đảo chính và [nếu Thơ] thiên vị Nhu.

đ. Các tướng lần đầu tiên công khai bày tỏ sự phản đối của họ đối với Nhu. Trong khi gần đây nhất là một tuần trước họ có lẽ đã bày tỏ sự phản đối riêng tư của họ đối với Nhu, thì giờ đây họ tuyên bố điều này với tư cách là một nhóm.

f. Các tướng nói rằng nếu bước đảo chính đầu tiên thành công, tức là, ám sát được Tổng thống Diệm, thì họ sẽ công khai ủng hộ cuộc đảo chính. Tướng Khánh và Khiêm hứa sẽ cố gắng điều động các đơn vị đi sai hướng trong trường hợp được lệnh dẹp tan âm mưu đảo chính.

g. Đại Tá Thảo nói với các Tướng rằng có thể cần phải di chuyển các đơn vị quân đội trong Sài Gòn. Nghĩa là, một số đơn vị có khuynh hướng ủng hộ chính phủ sẽ được chuyển ra xa Dinh Tổng Thống và các đơn vị khác có thể hỗ trợ đảo chánh sẽ được đưa vào vị trí mà họ có thể đảo chánh. Các tướng đều đồng thuận, nói sẽ cố gắng hết sức để thực hiện ý này. Họ cũng cho biết sẽ cố gắng đề nghị với Đại tá Lê Quang Tung để Tung dời một số đơn vị của Tung ra khỏi hướng đảo chánh. Thảo nói rằng một số đơn vị đã được di chuyển và việc này đang tiến triển tốt.

h. Thảo nói rằng nhóm của Thảo bây giờ có thể dựa vào 3 tiểu đoàn. Họ hy vọng sẽ có tổng cộng 5 tiểu đoàn. Thảo nói kế hoạch là dùng 3 tiểu đoàn đánh vào Dinh Tổng Thống, giữ lại 2 tiểu đoàn dự bị. Điều này dựa trên niềm tin của nhóm rằng họ phải có đủ lực lượng để kiểm soát tình hình trong 3 hoặc 4 giờ đồng hồ. Điều này sẽ giúp các Tướng có thời gian để tuyên bố ủng hộ và hỗ trợ nhóm đảo chánh.

i. Thảo nói rằng nhóm của Thảo hy vọng sẽ thực hiện một cuộc đảo chính trong vòng một tháng và tốt nhất là sớm hơn. Thảo cho rằng có những rủi ro liên quan đến hành động vội vàngrủi ro liên quan đến việc chờ đợi quá lâu. Nhóm đang cố gắng xác định thời điểm tốt nhất.

j. Thảo cho biết những cá nhân sau sẽ được chào đón trong chính phủ mới: Vũ Văn Mẫu, Trần Văn Chương, Trần Lê Quang, Vũ Văn Thái, Huỳnh Văn Lang, Nguyễn Hữu Châu. Thảo cũng cho rằng, các chính trị gia đối lập, ví dụ như lãnh đạo Đại Việt, sẽ được xem xét nếu đồng ý với các nguyên tắc của nhóm. Ông cho biết hiện nay nhóm không liên lạc với Đảng Đại Việt.

k. Thảo cho biết Thảo mong muốn trở thành Tư lệnh về an ninh quân sự trong chính phủ mới.

 l. Thảo cho biết Thảo không biết nhóm của Thảo có gồm những “người xuất sắc nhất” hay không nhưng Thảo chắc chắn rằng đó là những người “quyết tâm nhất”.

4. Nhận xét của CAS: Chúng tôi tin rằng Thảo đang cố gắng lên kế hoạch và tổ chức một cuộc đảo chánh vào một thời điểm không xác định. Sẽ cố gắng đánh giá một số hoạt động của Thảo vào ngày 31 tháng 8. Tham khảo đoạn 3 g, Thảo dường như không biết rằng các Tướng mà Thảo đang nói chuyện thiếu khả năng di chuyển các đơn vị quân xung quanh mà không có sự chấp thuận của Diệm, tức là vào thời điểm này và chưa có khởi động đảo chánh từ phía các tướng.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Trung ương, POL 26 S ENG Secret; Hoạt động ngay lập tức; Chỉ để đọc. Văn bản nguồn là một bản sao CIA gửi cho Bộ Ngoại giao dành riêng cho Dean Rusk (Ngoại trưởng), Georga Ball (Thứ trưởng Ngoại giao), Averell Harriman (Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách chính trị) và Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại trưởng về Viễn Đông). Các bản sao cũng được gửi tới Bạch Ốc dành riêng cho McGeorge Bundy (Phụ tá Tổng Thống về an ninh quốc gia) và tới Phụ tá Tham mưu trưởng Tình báo, Bộ Quân đội, dành riêng cho Robert McNamara (Bộ trưởng Quốc phòng), Roswell Gilpatric (Thứ trưởng Quốc phòng), Tướng Taylor và Tướng Krulak. Nhận được tại Bộ Ngoại giao lúc 1:59 giờ chiều.

.

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

.... o ....

 

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)