Bilingual. 206. Telegram From the Army Attache in Vietnam (Jones). Colonel Nguyen Khuong stated that if things continue unchanged VC will win by 1965, VC now in phase III (change from company to battalion-size units) and building up to phase IV

09/05/20243:27 SA(Xem: 481)
Bilingual. 206. Telegram From the Army Attache in Vietnam (Jones). Colonel Nguyen Khuong stated that if things continue unchanged VC will win by 1965, VC now in phase III (change from company to battalion-size units) and building up to phase IV

blank
Bilingual. 206. Telegram From the Army Attache in Vietnam (Jones). Colonel Nguyen  Khuong stated that if things continue unchanged VC will win by 1965, VC now in phase III (change from company to battalion-size units) and building up to phase IV (heavy weapons/artillery for shift to VC divisions and final assault). A small, powerful group military officers who can control sufficient forces are prepared to launch a coup against Diem government. He outlined how they can assassinate Diem almost at will, replace corrupt/incompetent military, cabinet, and province officials, prosecute the war against VC, recall political refugees from France/USA, and establish a new government. Khuong, realizing his own conspirators’ lives are at stake if compromised, stated there were four ARVN generals and at least six colonels involved. Partial list included: Maj Gen Duong Van “Big” Minh, Brig Gen Le Van Nghiem (ex I Corps CG), Brig Gen Kim (assume Le Van Kim, close associate of Minh), Colonel Nguyen Van Thieu (CO 5th Inf Div), Colonel Pham Van Dong (IG III Corps), and Colonel Khuong.//Điện tín Từ Tùy viên Quân đội tại Việt Nam (Jones). Đại tá Nguyễn Khương khẳng định nếu tình hình tiếp tục không thay đổi, VC sẽ chiến thắng vào năm 1965, VC hiện đang ở giai đoạn III (chuyển tác chiến từ đại đội sang cấp tiểu đoàn) và đang xây dựng lên giai đoạn IV (vũ khí/pháo binh hạng nặng để chuyển tác chiến sang cấp sư đoàn VC và xung kích dứt điểm). Một nhóm nhỏ sĩ quan quân đội, đang có quyền lực, có thể kiểm soát đủ lực lượng đang chuẩn bị tiến hành một cuộc đảo chính chống chính quyền Diệm. Khương vạch ra cách họ có thể ám sát Diệm gần như theo ý muốn, thay thế các quan chức quân đội, nội các và cấp tỉnh tham nhũng/bất tài, thực hiện cuộc chiến chống VC, mời về những người tị nạn chính trị từ Pháp/Mỹ và thành lập một chính phủ mới. Khương, nhắc ra rằng mạng sống của nhóm chủ mưu sẽ nguy hiểm nếu bị lộ ra, nói rằng có bốn tướng QLVNCH và ít nhất sáu đại tá có liên quan. Danh sách một phần bao gồm: Thiếu Tướng Dương Văn “Big” Minh, Chuẩn Tướng Lê Văn Nghiêm (cựu Tư Lệnh Quân Đoàn I), Chuẩn Tướng Kim (đoán là Tướng Lê Văn Kim, cộng sự thân cận của Tướng Dương Văn Minh), Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu (Tư lệnh sư đoàn 5), Đại Tá Phạm Văn Đổng (Quân Đoàn III), và Đại Tá Khương.

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2206. Telegram From the Army Attache in Vietnam (Jones) to the Assistant Chief of Staff (Intelligence), Department of the Army(1)

 

Saigon, October 22, 1963.

Initialed by Hilsman. There is no time of transmission on the source text.

SGN 199 (ARMA C-390). 1. Night 20 October highly reliable lt colonel US Army was contacted by two long-time Vietnamese acquaintances, and a third person, a Colonel Nguyen Khuong, presently unassigned and attached to RVNAF JGS. (See 704 INTC DET report AA990511 dated 30 August 1963.)(2)

2. Khuong asked if source believed US/press/military reports that war would be won by 1965? Also, had he (source) wondered why ARVN units failed to attack/press their advantage/kill more VC? Khuong stated RVNAF has the equipment, knowledge and ability to win but doesn’t want to win and will not win war so long as present government remains in power. Khuong added, if things continue unchanged VC will win by 1965, VC now in phase III (change from company to battalion-size units) and building up to phase IV (heavy weapons/artillery for shift to VC divisions and final assault).

3. Khuong then came to point: A small, powerful group military officers who can control sufficient forces are prepared to launch a coup against Diem government. He outlined how they can assassinate Diem almost at will, replace corrupt/incompetent military, cabinet, and province officials, prosecute the war against VC, recall political refugees from France/USA, and establish a new government. While this group fears Diem, they especially fear Mr. Nhu who they consider will surely succeed Diem and who will seek reunification of North and South Vietnam through neutralist solution.

4. Khuong, realizing his own conspirators’ lives are at stake if compromised, stated there were four ARVN generals and at least six colonels involved. Partial list included: Maj Gen Duong Van “Big” Minh, Brig Gen Le Van Nghiem (ex I Corps CG), Brig Gen Kim (assume Le Van Kim, close associate of Minh), Colonel Nguyen Van Thieu (CO 5th Inf Div), Colonel Pham Van Dong (IG III Corps), and Colonel Khuong.

5. Khuong is seeking assurance of US recognition and support following coup. If coup approach not acceptable alternate solution to establish radio station in some pro-US Asian nation such as Thailand, Korea, Philippines, from which an anti-government campaign could be directed.

Comments:

1. See R-3262-7, R-285-62 for bios on Colonel Khuong.(3)

2. Source is highly competent and in past completely reliable. He was surprised at being selected as contact man; however, his command of French, accessibility without undue chance of exposure, and his access to senior US officials are logical, possible reasons.

3. Fourth general officer unknown; however, based on discussions with source following are not involved: Major Gen Don(in past Minh, Kim and Don formed close threesome), Brig Gen Khanh, Dinh, Cao (CG II, III, and IV Corps).

4. CAS states Colonel Khuong has been associated with numerous previous coup groupings.

5. Contents this message brought attention Acting DCM. Modified version this message with message number furnished CAS.

NOTES:

(1) Source: Department of State, Har-Van Files, Coup South Vietnam. Secret; Noforn.↩

(2) Not found.↩

(3) Neither found.↩

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d206

 

.... o ....

 

206. Điện tín Từ Tùy viên Quân đội tại Việt Nam (Jones) gửi Phụ tá Tham mưu trưởng (Tình báo), Bộ Lục Quân Hoa Kỳ (1)

 

Sài Gòn, ngày 22 tháng 10 năm 1963.

Có chữ ký tắt của Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông). Không thấy ghi giờ truyền đi trên văn bản nguồn.

SGN 199 (ARMA C-390).
1. Vào đêm 20 tháng 10, tin rất đáng tin cậy. Trung tá quân đội Hoa Kỳ đã được liên lạc với hai người Việt quen biết lâu năm và người thứ ba là Đại tá Nguyễn Khương. Khương hiện chưa được phân công và trực thuộc Bộ Chỉ huy QLVNCH. (Xem báo cáo 704 INTC DET AA990511 ngày 30 tháng 8 năm 1963.)(2)

2. Khương hỏi liệu nguồn tin có tin vào các báo cáo của Mỹ (thông tin báo chí/báo cáo quân sự) rằng cuộc chiến sẽ được chiến thắng vào năm 1965 không? Ngoài ra, ông (nguồn tin: trung tá Mỹ) có thắc mắc tại sao các đơn vị QLVNCH không tấn công, không tăng lợi thế để tiêu diệt nhiều VC hơn không? Khương khẳng định QLVNCH có trang bị, kiến ​​thức và khả năng chiến thắng nhưng không muốn chiến thắng và sẽ không thắng cuộc chiến chừng nào chính phủ Diệm vẫn còn nắm quyền. Khương nói thêm, nếu tình hình tiếp tục không thay đổi, VC sẽ chiến thắng vào năm 1965, VC hiện đang ở giai đoạn III (chuyển tác chiến từ đại đội sang cấp tiểu đoàn) và đang xây dựng lên giai đoạn IV (vũ khí/pháo binh hạng nặng để chuyển tác chiến sang cấp sư đoàn VC và xung kích dứt điểm).

3. Khương sau đó đi thẳng vào vấn đề: Một nhóm nhỏ sĩ quan quân đội, đang có quyền lực, có thể kiểm soát đủ lực lượng đang chuẩn bị tiến hành một cuộc đảo chính chống chính quyền Diệm. Khương vạch ra cách họ có thể ám sát Diệm gần như theo ý muốn, thay thế các quan chức quân đội, nội các và cấp tỉnh tham nhũng/bất tài, thực hiện cuộc chiến chống VC, mời về những người tị nạn chính trị từ Pháp/Mỹ và thành lập một chính phủ mới. Trong khi nhóm này sợ Diệm, họ đặc biệt sợ ông Nhu, người mà họ cho là chắc chắn sẽ kế nhiệm Diệm và là người sẽ tìm cách thống nhất hai miền Nam và Bắc Việt Nam thông qua giải pháp trung lập.

4. Khương, nhắc ra rằng mạng sống của nhóm chủ mưu sẽ nguy hiểm nếu bị lộ ra, nói rằng có bốn tướng QLVNCH và ít nhất sáu đại tá có liên quan. Danh sách một phần bao gồm: Thiếu Tướng Dương Văn “Big” Minh, Chuẩn Tướng Lê Văn Nghiêm (cựu Tư Lệnh Quân Đoàn I), Chuẩn Tướng Kim (đoán là Tướng Lê Văn Kim, cộng sự thân cận của Tướng Dương Văn Minh), Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu (Tư lệnh sư đoàn 5), Đại Tá Phạm Văn Đổng (Quân Đoàn III), và Đại Tá Khương.

5. Khương muốn có sự bảo đảm rằng Mỹ sẽ công nhận và hỗ trợ sau cuộc đảo chính. Nếu đảo chính không chấp nhận được, thì giải pháp thay thế là thành lập đài phát thanh ở một số quốc gia châu Á thân Mỹ như Thái Lan, Hàn Quốc, Philippines, từ đó có thể chỉ đạo một chiến dịch chống chính phủ Diệm.

Bình luận:

1. Xem R-3262-7, R-285-62 để biết tiểu sử về Đại tá Khương.(3)

2. Nguồn tin có thẩm quyền cao và trước đây hoàn toàn đáng tin cậy. Người này (nguồn tin) rất ngạc nhiên khi được chọn làm người liên lạc; tuy nhiên, khả năng thông thạo tiếng Pháp, khả năng dễ tiếp cận mà khó bị lộ quá mức, và khả năng tiếp cận các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ là những lý do hợp lý và đó là lý do Trung tá Mỹ này được nhóm đảo chính chọn làm nguồn liên lạc.

3. Vị tướng thứ tư không rõ là ai; tuy nhiên, dựa trên các cuộc thảo luận với các nguồn sau đây không có sự tham gia: Thiếu tướng Trần Văn Đôn (trước đây Minh, Kim và Đôn là bộ ba thân thiết), Chuẩn tướng Nguyễn Khánh, Tôn Thất Đính, Huỳnh Văn Cao (Tư lệnh các quân đoàn II, III và IV).

4. CAS (Tình báo Mỹ tại Sài Gòn) cho biết Đại tá Khương có liên quan đến nhiều nhóm đảo chính trước đây.

5. Nội dung các thông tin này đã gây được sự chú ý của Quyền Phó Đại sứ Hoa Kỳ. Phiên bản sửa đổi của điện văn này với ký số điện tin được cung cấp CAS.

LƯU Ý:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Har-Van Files, Coup South Vietnam. Bí mật; Noforn.↩

(2) Không tìm thấy.↩

(3) Không tìm thấy.↩

.

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)