Bilingual. 222. Memorandum for the Record by the Joint Chiefs of Staff’s Special Assistant for Counterinsurgency and Special Activities (Krulak). At the direction of General Taylor I called on Representative Zablocki to discuss his Vietnam visit.

10/06/20243:37 SA(Xem: 448)
Bilingual. 222. Memorandum for the Record by the Joint Chiefs of Staff’s Special Assistant for Counterinsurgency and Special Activities (Krulak). At the direction of General Taylor I called on Representative Zablocki to discuss his Vietnam visit.

blank
Bilingual. 222. Memorandum for the Record by the Joint Chiefs of Staff’s Special Assistant for Counterinsurgency and Special Activities (Krulak). At the direction of General Taylor I called on Representative Zablocki to discuss his Vietnam visit. He began by saying that his group included several members who left the US with a preconception that the Diem regime must be liquidated, while others went to Vietnam with an open mind. All returned, after 3-1/2 days in-country, with about the same convictions; specifically that: Diem, with all his faults, his autocracy, his tolerance of venality and brutality, is durable, and has been winning. He is favorably impressed with Ambassador Lodge; believes he is attacking a most difficult task with sincerity, tenacity and vigor. He is likewise favorably impressed with General Harkins and his energetic approach to winning the war. He spoke unfavorably concerning Trueheart and Mecklin, in terms of their defeatist and anti-Diemist attitudes, although he did not explain how he reached this judgement in such a brief time. At the end of the conversation—in which he did most of the talking-I noted that he had not mentioned the Buddhist problem.//Bản ghi nhớ của Trợ lý đặc biệt của Tham mưu trưởng liên quân về chống nổi dậy và các hoạt động đặc biệt (Tướng Krulak). Theo lệnh của Tướng Taylor, tôi đã tới thăm Dân biểu liên bang Zablocki để thảo luận về chuyến thăm Việt Nam của ông. DB Zablocki bắt đầu bằng việc nói rằng nhóm của ông bao gồm một số thành viên đã rời Mỹ với định kiến ​​rằng chế độ Diệm phải bị lật đổ, trong khi những người khác đến Việt Nam với tâm trí cởi mở. Tất cả đều trở về, sau 3 ngày rưỡi ở trong VN, với cùng một nhận định; cụ thể rằng: Diệm, với tất cả những lỗi lầm của mình, với sự độc tài của mình, với sự bao dung và tàn bạo của mình, vẫn bền bỉ và đang giành được thắng lợi. DB Zablocki có ấn tượng tốt với Đại sứ Lodge; tin rằng Lodgey đang thực hiện một nhiệm vụ khó khăn nhất bằng sự chân thành, kiên trì và mạnh mẽ. DB Zablocki cũng có ấn tượng tốt với Tướng Harkins và cách tiếp cận đầy nghị lực của ông để giành chiến thắng trong cuộc chiến. DB Zablocki không mấy thiện cảm về Trueheart (Phó Đại sứ) và Mecklin (Giám đốc Phòng Thông Tin Hoa Kỳ), vì họ bi quan là Mỹ sẽ thua và vì họ chống Diệm, mặc dù DB Zablocki không giải thích làm thế nào mà DB Zablocki đưa ra phán quyết này trong một thời gian ngắn như vậy. Vào cuối cuộc trò chuyện – trong đó DB Zablocki là người nói phần lớn – tôi nhận thấy rằng DB Zablocki đã không đề cập đến vấn đề Phật giáo.

 

Joint Chiefs of Staff’222. Memorandum for the Record by the Joint Chiefs of Staff’s Special Assistant for Counterinsurgency and Special Activities (Krulak)(1)

 

Washington, October 28, 1963.

 

SUBJECT

Visit to Representative Zablocki

1. At the direction of General Taylor I called on Representative Zablocki to discuss his Vietnam visit.(2) He stated that his views would ultimately be expressed in writing but, in advance of the written report,(3) that he would be glad to summarize them orally, generally as recounted below.

2. He began by saying that his group included several members who left the US with a preconception that the Diem regime must be liquidated, while others went to Vietnam with an open mind. All returned, after 3-1/2 days in-country, with about the same convictions; specifically that:

a. Diem, with all his faults, his autocracy, his tolerance of venality and brutality, is durable, and has been winning.

b. There is no visible substitute for Diem—at least none which guarantees improvement; thus, actions by US representatives to join with coup plotters, as was apparently true in August, is harmful.

c. The conduct of the resident US press is a grave reflection upon their entire profession. They are arrogant, emotional, unobjective and ill-informed. The case against them is best expressed by their having been repudiated by much of the responsible US press.

d. He has serious doubts as to the efficacy of our commodity import suspension, in that he fears it will shake the confidence of the common people, inspire inflation and affect the war effort adversely. He is, at the same time, in full sympathy with the suspensions related to the Vietnamese special forces.

e. He is favorably impressed with Ambassador Lodge; believes he is attacking a most difficult task with sincerity, tenacity and vigor. He is likewise favorably impressed with General Harkins and his energetic approach to winning the war. He spoke unfavorably concerning Trueheart and Mecklin, in terms of their defeatist and anti-Diemist attitudes, although he did not explain how he reached this judgement in such a brief time.

f. He believes that intensified operations against North Vietnam are an essential to early termination of the war; that Ho Chi Minh’s truce noises should be a signal for more pressure on him.

3. The Zablocki group visited the Delta and, by his account, were favorably impressed by the morale and enthusiasm of both the US and Vietnamese military. Someone had obviously told him of General Cao’s tactical weaknesses, which he recounted accurately. He also observed that we should not lose sight, in our impatience to see the Delta war ended, that neither the French nor the Vietnamese had ever been able to establish much of a presence there; that it is indeed a hard problem.

4. At the end of the conversation—in which he did most of the talking-I noted that he had not mentioned the Buddhist problem. He then characterized it as a political matter, said we probably have as much religious discrimination in the US as there is in Vietnam, and compared the number of Roman Catholics in our own high government circles with the situation in Vietnam.

5. I asked if Mr. McNamara and General Taylor might have the favor of an advance copy of his report. He assented, but avoided saying when it might be complete. From remarks made by one of his secretaries I reached the conclusion that they are shooting for this weekend.

V.H. Krulak

Major General, USMC

NOTES:

(1) Source: National Defense University, Taylor Papers. Secret.↩

(2) See footnote 8, Document 181.↩

(3) H. Rept. 893, 88th Cong., 1st Sess., November 7, 1963.↩

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d222

 

.... o ....

 

 

222. Bản ghi nhớ của Trợ lý đặc biệt của Tham mưu trưởng liên quân về chống nổi dậy và các hoạt động đặc biệt (Tướng Krulak)(1)

 

Washington, ngày 28 tháng 10 năm 1963.

 

CHỦ THỂ

Đến thăm Dân biểu liên bang Clement Zablocki.

1. Theo lệnh của Tướng Taylor, tôi đã tới thăm Dân biểu liên bang Zablocki để thảo luận về chuyến thăm Việt Nam của ông. (2) Ông tuyên bố rằng quan điểm của ông cuối cùng sẽ được bày tỏ bằng văn bản, nhưng trước khi có báo cáo bằng văn bản, (3) rằng ông sẽ vui mừng để tóm tắt chúng bằng lời nói, tổng quát như được kể lại dưới đây.

2. DB Zablocki bắt đầu bằng việc nói rằng nhóm của ông bao gồm một số thành viên đã rời Mỹ với định kiến ​​rằng chế độ Diệm phải bị lật đổ, trong khi những người khác đến Việt Nam với tâm trí cởi mở. Tất cả đều trở về, sau 3 ngày rưỡi ở trong VN, với cùng một nhận định; cụ thể rằng:

a. Diệm, với tất cả những lỗi lầm của mình, với sự độc tài của mình, với sự bao dung và tàn bạo của mình, vẫn bền bỉ và đang giành được thắng lợi.

b. Không có sự thay thế rõ ràng nào cho Diệm – ít nhất là không có gì đảm bảo sự cải thiện; do đó, hành động của các đại diện Hoa Kỳ tham gia cùng những kẻ âm mưu đảo chính, như đã xảy ra vào tháng 8, là có hại.

c. Cách ứng xử của giới nhà báo Hoa Kỳ thường trú là sự phản ánh nghiêm trọng toàn bộ nghề nghiệp của họ. Họ kiêu ngạo, dễ xúc động, không khách quan và thiếu hiểu biết. Trường hợp chống lại họ được thể hiện rõ nhất bằng việc họ đã bị phần lớn báo chí Hoa Kỳ có trách nhiệm bác bỏ.

d. DB Zablocki thực sự nghi ngờ về hiệu quả của việc đình chỉ nhập khẩu hàng hóa của chúng ta, vì DB Zablocki lo ngại nó sẽ làm lung lay niềm tin của người dân, gây ra lạm phát và ảnh hưởng tiêu cực đến nỗ lực chiến tranh. Đồng thời, DB Zablocki hoàn toàn thông cảm với những vụ đình chỉ viện trợ liên quan đến lực lượng đặc biệt Việt Nam.

e. DB Zablocki có ấn tượng tốt với Đại sứ Lodge; tin rằng Lodgey đang thực hiện một nhiệm vụ khó khăn nhất bằng sự chân thành, kiên trì và mạnh mẽ. DB Zablocki cũng có ấn tượng tốt với Tướng Harkins và cách tiếp cận đầy nghị lực của ông để giành chiến thắng trong cuộc chiến. DB Zablocki không mấy thiện cảm về Trueheart (Phó Đại sứ) và Mecklin (Giám đốc Phòng Thông Tin Hoa Kỳ), vì họ bi quan là Mỹ sẽ thua và vì họ chống Diệm, mặc dù DB Zablocki không giải thích làm thế nào mà DB Zablocki đưa ra phán quyết này trong một thời gian ngắn như vậy.

f. DB Zablocki tin rằng các hoạt động tăng cường chống lại miền Bắc Việt Nam là điều cần thiết để sớm chấm dứt chiến tranh; rằng những tiếng ồn ào đòi đình chiến của Hồ Chí Minh sẽ là một tín hiệu gây thêm áp lực cho Hồ.

3. Nhóm Zablocki đã đến thăm vùng đồng bằng Miền Tây và, theo lời kể của ông, rất ấn tượng trước tinh thần và sự nhiệt tình của cả quân đội Hoa Kỳ và Việt Nam. Rõ ràng có người đã nói cho DB Zablocki biết về điểm yếu chiến thuật của Tướng Huỳnh Văn Cao, DB Zablocki kể lại rất chính xác. DB Zablocki cũng nhận xét rằng chúng ta không nên mất cảnh giác, trong sự nóng lòng muốn chứng kiến ​​chiến tranh vùng đồng bằng Miên Tây kết thúc, rằng cả người Pháp và người Việt đều chưa bao giờ có thể thiết lập được nhiều sự hiện diện ở đó; rằng đó thực sự là một vấn đề khó khăn.

4. Vào cuối cuộc trò chuyện – trong đó DB Zablocki là người nói phần lớn – tôi nhận thấy rằng DB Zablocki đã không đề cập đến vấn đề Phật giáo. Sau đó, DB Zablocki mô tả nó như một vấn đề chính trị, nói rằng chúng ta có thể có nhiều sự phân biệt tôn giáo ở Mỹ cũng như ở Việt Nam, và so sánh số lượng người Công giáo La Mã trong giới chính quyền cấp cao của chúng ta với tình hìnhViệt Nam.

5. Tôi hỏi liệu ông McNamara (Bộ Trưởng Quốc Phòng) và Tướng Taylor (Tham Mưu Trưởng Liên Quân) có thể vui lòng cung cấp một phó bản bản phúc trình trước của DB Zablocki không. DB Zablocki đồng ý, nhưng tránh nói khi nào nó có thể hoàn thành. Từ nhận xét của một trong những thư ký của DB Zablocki, tôi đã đi đến kết luận rằng họ sẽ viết xong vào cuối tuần này.

V.H. Krulak

Thiếu tướng, USMC

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Đại học Quốc phòng, Taylor Papers. Bí mật.↩

(2) Xem chú thích 8, Tài liệu 181.↩

(3) H. Rept. 893, 88th Cong., 1st Sess., Ngày 7 tháng 11 năm 1963.↩

.

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.